АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ
Прилог уз Сертификат о акредитацији
Annex to the Accreditation Certificate
Акредитациони број/Accreditation No:
01-207
Ознака предмета/Ref. No.:
2-01-261/2011
Датум издавања/
Issue date:
13.12.2011.
Замењује прилог од:
Replaces Annex dated:
ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Scope of Accreditation
Акредитованo тело за оцењивање усаглашености/ Accredited body
Институт за земљиште, Лабораторија
Београд, Теодора Драјзера 7
Стандард / Standard:
SRPS ISO/IEC 17025:2006
Скраћени обим акредитације / Short description of the scope
− хемијска, физичка и микробиолошка испитивања земљишта/ physical, chemical and
microbiological testing of soil;
− хемијска и физичка испитивања ђубрива/ chemical and physical testing of fertilisers;
− генетичка испитивања микроорганизама изолованих из земљишта/ genetic testing of soil
isolated microorganisms;
− узорковање земљишта за микробиолошка, хемијска и физичка испитивања/ sampling of
soil for the purpose of microbiological, chemical and physical testing.
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/0
Страна:1/6
Акредитациони број/
Accreditation No 01-207
Датум издавања/Issue date: 13.12.2011.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated:
Детаљан обим акредитације/Detailed scope of accreditation
Место испитивања: лабораторија
Физичка и хемијска испитивања земљишта и ђубрива
Р.Б.
1.
Предмет
испитивања
материјал /
производ
Земљиште
Врста испитивања/или
карактеристика која се мери
(техника испитивања)
Опсег мерења
(где је
примењиво)
Референтни документ
Одређивање pH вредности
(потенциометријски)
Одређивање садржаја
карбоната (волуметријски )
Одређивање садржаја
хумуса по Kotzman-у
(волуметријски
перманганатном методом)
Одређивање
лакоприступачног калијума
(К) у земљишту Al методом
(пламенофотометријски)
Одређивање
лакоприступачног фосфора
(Р) у земљишту Al методом
(спектрофотометријски)
Одређивање хидролитичке
киселости Y по Kappen-у
(волуметријско,
алкалиметријски)
Одређивање суме
адсорбованих базних катјона
по Kappen-у (волуметријско,
алкалиметријски)
pH u 1MKCl 1-10
pH у H2O 2-11
SRPS ISO10390: 2007
0-50%
SRPS ISO 10693:2005
0,1-18%
ZILUH-4
0,1- 40 mg/l
ZILUH-6
0,1- 40 mg/l
ZILUH-7
1-40 mekv/100g
ZILUH-8
1-50 mekv/100g
ZILUH-9
Cd:0.3-60mg/l
Cr:2-225 mg/l
Co:1.2-135 mg/l
Cu:0.3-75 mg/l
Pb:6-650 mg/l
Mg:1-120 mg/l
Ni:6-270 mg/l
Zn:0.3-50 mg/l
SRPS ISO 11466:2004
SRPS ISO 11047:2004
Одређивање Cd, Cr, Co, Cu,
Pb, Mn, Ni, Zn
екстрахованих царском
водом (метода пламене
атомске апсорпције)
Одређивањ приступачних
количина микроелемената и
тешких метала Cd, Cr, Co,
Cu, Pb, Mn, Ni и Zn
екстрахованих пуферским
раствором DTPA(метода
пламене атомске апсорпције)
Одређивање механичког
састава земљишта
(гравиметријски)
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/0
Cd:0.3-60mg/l
Cr:2-225 mg/l
Co:1.2-135 mg/l
Cu:0.3-75 mg/l
Pb:6-650 mg/l
Mg:1-120 mg/l
Ni:6-270 mg/l
Zn:0.3-50 mg/l
0-100% за сваки
механички
елемент
SRPS ISO 14870:2005
SRPS ISO 11047:2004
ZILUF-1
Страна:2/6
Акредитациони број/
Accreditation No 01-207
Датум издавања/Issue date: 13.12.2011.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated:
Место испитивања: лабораторија
Физичка и хемијска испитивања земљишта и ђубрива
Р.Б.
1.
2.
Предмет
испитивања
материјал /
производ
Земљиште
наставак
Ђубриво
АТС-ПР15-О02
Врста испитивања/или
карактеристика која се мери
(техника испитивања)
Одређивање садржаја воде у
облику масене фрикције
(гравиметријски)
Одређивање густине
земљишта (запреминске
масе) (волуметријски,
гравиметријски)
Одређивање густине чврсте
фазе земљишта (специфичне
масе) (волуметријски,
гравиметријски)
Одређивање карактеристике
задржавања воде
(волуметријски,
гравиметријски)
Одређивање влаге у
минералним ђубривима
(гравиметријски)
Одређивање
гранулометријског састава
минералних ђубрива
(просејавањем)
Одређивање садржаја
укупног азота у минералним
ђубривима (волуметријски,
алкалиметријски)
Одређивање садржаја
калијума у комплексним и
мешаним минералним
ђубривима
(пламенофотометријски)
Одређивање садржаја
фосфора у комплексним и
мешаним минералним
ђубривима
(спектрофотометријски)
Издање/Измена: 3/0
Опсег мерења
(где је
примењиво)
Референтни документ
5-50%
SRPS ISO 11465:2002
0,6-2 g/cm3
SRPS ISO 11272:2007
1,2-3 g/cm3
SRPS ISO 11508:2002
SRPS ISO 11274:2004
SRPS ISO 8190:1997
SRPS ISO 8397:1995
SRPS.H.B.8.288:1983
SRPS.H.B.8.294:1986
SRPS.H.B.8.290:1983
Страна:3/6
Акредитациони број/
Accreditation No 01-207
Датум издавања/Issue date: 13.12.2011.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated:
Место испитивања: лабораторија
Микробиолошка испитивања земљишта и генетска испитивања микроорганизама изолованих из
земљишта
Предмет
испитивања
материјал /
производ
Р.Б.
1.
2.
Земљиште
Биљни и
бактеријски
материјал
Врста испитивања/или
карактеристика која се мери
(техника испитивања)
Опсег мерења
(где је
примењиво)
Одређивање pH вредности
(потенциометријски)
Одређивање укупног броја
микроорганизама у
земљишту
Одређивање броја гљивица у
земљишту
Одређивање броја
Azotobacter у земљишту
Одређивање броја
амонификатора у земљишту
PCR метода ланчаног
умножавања DNA са RAPD
и REP прајмерима
PCR метода ланчаног
умножавања рибозомалних
регина DNA земљишних
бактерија
Референтни документ
SRPS ISO10390: 2007
ZILUM-2
ZILUM-3
ZILUM-7
ZILUM-8
ZILUG-4
ZILUG-5
Узорковање
Предмет узорковања
материјал/производ
Р.Б.
1.
Земљиште
Врста узорковања
Референтни документ
Узимање узорака за микробиолошка,
ZILU-1
хемијска и физичка испитивања
Легенда:
Референтни
документ
ZILU-1
ZILUM-2
АТС-ПР15-О02
Референца / назив методе испитивања
- Приручник ЈДПЗ за испитивање земљишта књига II, Микробиолошке методе
испитивања земљишта и вода, Београд, 1966, страна 7-10;
- Приручник за систематску контролу плодности земљишта и употребу ђубрива,
I поглавље-узимање узорака земљишта, страна 9-19, Београд 1969;
- Приручник ЈДПЗ Методе истраживања и одређивања физичких својстава
земљишта, Нови Сад, 1997, страна 7-15;
- Сарић Зора, Практикум из микробиологије, Научна Књига, Београд, 1989
страна: 75, 116;
- Општи поступци за испитивање земљишта (преузето из Приручника ЈДПЗ за
испитивање земљишта, књига II, Микробиолошке методе испитивања земљишта
и вода, Београд, 1966, стр. 10,13-17);
SRPS ISO 11465:2002- Одређивање садржаја воде у облику масене фракције;
Издање/Измена: 3/0
Страна:4/6
Акредитациони број/
Accreditation No 01-207
Датум издавања/Issue date: 13.12.2011.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated:
Референтни
документ
ZILUM-3
ZILUM-7
ZILUM-8
ZILUH-4
ZILUH-6
ZILUH-7
ZILUH-8
ZILUH-9
ZILUF-1
ZILUG-4
ZILUG-5
АТС-ПР15-О02
Референца / назив методе испитивања
- Сарић Зора, Практикум из микробиологије, Научна Књига, Београд, 1989
страна: 118, 195;
- Општи поступци за испитивање земљишта (преузето из Приручника ЈДПЗ за
испитивање земљишта, књига II, Микробиолошке методе испитивања земљишта
и вода, Београд, 1966, стр. 10,13-17);
SRPS ISO 11465:2002- Одређивање садржаја воде у облику масене фракције;
- Приручника ЈДПЗ за испитивање земљишта, књига II, Микробиолошке методе
испитивања земљишта и вода, Београд, 1966, страна 38-40;
- Општи поступци за испитивање земљишта (преузето из Приручника ЈДПЗ за
испитивање земљишта, књига II, Микробиолошке методе испитивања земљишта
и вода, Београд, 1966, стр. 10,13-17);
- SRPS ISO 11465:2002- Одређивање садржаја воде у облику масене фракције;
- Приручника ЈДПЗ за испитивање земљишта, књига II, Микробиолошке методе
испитивања земљишта и вода, Београд, 1966, страна 32-34;
- Општи поступци за испитивање земљишта (преузето из Приручника ЈДПЗ за
испитивање земљишта, књига II, Микробиолошке методе испитивања земљишта
и вода, Београд, 1966, стр. 10,13-17);
- SRPS ISO 11465:2002- Одређивање садржаја воде у облику масене фракције;
Практикум агрохемије Пољопривредног факултета у Београду, аутора др
Ружица Џамић, др Драги Стевановић, др Миодраг Јаковљевић;1996.,стр. 21-23.
Приручник ЈДПЗ за испитивање земљишта, књига I, Хемијске методе
испитивања земљишта, Београд, 1966 страна 186-188;
Приручник ЈДПЗ за испитивање земљишта, књига I, Хемијске методе
испитивања земљишта, Београд, 1966 страна 186-188;
Приручник ЈДПЗ за испитивање земљишта, књига I, Хемијске методе
испитивања земљишта, Београд, 1966 страна 91-93;
Приручник ЈДПЗ за испитивање земљишта, књига I, Хемијске методе
испитивања земљишта, Београд, 1966 страна 153-155;
Приручник ЈДПЗ Методе истраживања и одређивања физичких својстава
земљишта, Нови Сад, 1997, страна 17 и 20
- Chen, W. and Kuo, T. 1993. A simple and rapid method for the preparation of gramnegative bacterial genomic DNA. Nucleic Acids Research 21(9):2260;
- Selenska-Pobell, S., Evguenieva-Hackenberg, E., Radeva, G. and Squartini, A. 1996.
Characterization of Rhizobium ‘hedusari’ by RFLP analysis of PCR amplified rDNA
and by genomic PCR fingerprinting. J. Appl. Bacteriol. 80:517-528;
- de Brujin, F. J. 1992. Use of repetitive (repetitive extragenic palindromic and
enterobacterial repetitive intergeneric consensus) sequences and the polymerase chain
reaction to fingerprint the genomes of Rhizobium meliloti isolates and other soil
bacteria. Appl. Environ. Microbiol. 58:2180-2187;
- Sneath, P. H. A. and Sokal, R. R. 1973. Numerical taxonomy. San Francisco,
Freeman;
- Laguerre, G., Allard, M. R., Revoy, F. & Amarger, N. 1994. Rapid identification of
rhizobia by restriction fragment length polymorphism analysis of PCR-amplified 16S
rRNA genes. Appl Environ Microbiol 60, 56-63;
- Lee IM, Martini M, Marcone C, Zhu SF, 2004. Classification of phytoplasma strains
in the elm yellows group (16SrV) and proposal of “Candidatus Phytoplasma ulmi” for
the phytoplasma associated with elm yellows. International Journal of Systematic and
Evolutionary Microbiology 54, 337-47;
- Lee, I.-M., Gundersen-Rindal, D. E., Davis, R. E. & Bartoszyk, I. M.1998. Revised
classification scheme of phytoplasmas based on RFLP analyses of 16S rRNA and
Издање/Измена: 3/0
Страна:5/6
Акредитациони број/
Accreditation No 01-207
Датум издавања/Issue date: 13.12.2011.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated:
Референтни
документ
Референца / назив методе испитивања
ribosomal protein gene sequences. Int J Syst Bacteriol 48, 1153–1169.
- Weisburg WG, Barns SM, Pelletier DA, Lane DJ. 1991. 16S ribosomal DNA
amplification for phylogenetic study. Journal of Bacteriology 173:697–703.
Овим документом је утврђен обим обновљене акредитације која је првобитно додељена
14.12.2007.
Овај обим важи само уз сертификат о акредитацији са акредитационим бројем 01-207.
ДИРЕКТОР
др Дејан Крњаић
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/0
Страна:6/6
Download

ovde možete preuzeti dokument u PDF formatu