СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
ЛОЗНИЦА
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ЈУН 2013. ГОДИНЕ
1
ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЈЕСУ:
1) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, у складу са његовим
узрастом, развојним потребама и интересовањима;
2) стицање квалитетних знања, вештина и вредносних ставова, језичке, математичке, научне, уметничке, културне,
техничке, информатичке писмености, неопходних за живот и рад у савременом друштву;
3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;
4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење
информационо-комуникационих технологија;
5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, професионалном
раду исвакодневном животу;
6) развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота и укључивање
у међународне образовне и професионалне процесе;
7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;
8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег
живота;
9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање стварањем
стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије;
10) развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе
неговања и развоја физичких способности;
11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите
животиња;
12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и
спoсобности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву
заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности
правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;
14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета и мултикултурализма,
поштовање и неговање свог језика и српског језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких
заједница, других народа, поштовање и очување националне и светске културне баштине;
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције,
недискри- минације и уважавање различитости.
ВЕРИФИКАЦИЈА ШКОЛЕ
•
Решење Привредног суда у Ваљеву бр. FI 65/2010 од 11.11.2010. године школе је регистрована за
основну делатност:
•
85.32 - средње стручно образовање
•
За проширену делатност:
•
•
•
•
14.13 - шивење по поруџбини;
95.29 - преправка одевних предмета;
96.02 - фризерски третмани;
85.59 - извођење обуке за рад на рачунарина.
•
Решењем Трговинског суда у Ваљеву посл.бр.фи 57/07 од 23.08.2007.год. школе је регистрована под
новим именом Средња школа ''Свети Сава'' Лозница.
ВЕРИФИКАЦИЈА ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА
А) АКТИВНИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ:
•
•
•
•
•
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-0500279/94-03 од 28.12.2009. године;
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05-00219/9403 од 28.12.2009. године;
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДИСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – Решењем Министарства просвете
Републике Србије бр. 022-05-00219/94-03 од 27.6. 2007. године;
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 02205-00219/94-03 од 19.6. 2009. године;
ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05-219/94-03 од
30.6. 2005. године
2
•
ТЕХНИЧАР ЗА ПРИПРЕМУ ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ – Решењем Министарства просвете Републике Србије
бр. 022-05-00219/94-03 од 02.11.2010. године;
•
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05-219/94-03 од 10.4.
1998. године;
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР; МУШКИ ФРИЗЕР – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05-219/94-03
од 28.6. 1996. године. За други итрећи разред решење Министарства просвете Републике Србије бр. 022-0500219/94-03 од 23.06.1998. године.
•
Б) НЕАКТИВНИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05219/94-03 од 5.4. 1994. године;
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05-219/94-03 од
5.4. 1994. године;
ИЗРАЂИВАЧ ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05219/94-03 од 5.4. 1994. године;
ПЛАСТИЧАР – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05-219/94-03 од 5.4. 1994. године;
СИТОШТАМПАР – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05-219/94-03 од 30.6. 2005.
године;
ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05-219/94-03 од 5.4. 1994.
године;
КОНФЕКЦИЈСКИ ТЕХНИЧАР – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05-219/94-03 од 5.4.
1994. године;
КОНФЕКЦИОНАР-КРОЈАЧ – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05-219/94-03 од 5.4.
1994. године;
МЕСАР – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05-219/94-03 од 5.4. 1994. године;
ПЕКАР – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05-219/94-03 од 5.4. 1994. године;
ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА – Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05236/94-03 од 29.03.2004. године;
3
4
2
Технологија фармацеутских производа
Биохемија
Машине, апарати и операције
Аутоматска контрола процеса
23.
24.
25.
26.
28.
29.
Контрола квалитета сировина и
производа
Организација пословања
Верска настава, грађанско васпитање
2
Сировине за фармацеут.произв.
22.
27.
2
Микробиологија
21.
1
35
1
2
35
70
2
2
70
70
70
70
Физичка хемија
20.
70
2
2
2
Аналитичка хемија
30
30
30
30
19.
70
105
105
105
105
Органска хемија
18.
70
3
3
3
3
2
2
140
140
70
1
2
2
2
2
3
Електротехника
Техн. црт. и маш. елементи
4
4
2
35
70
105
1
2
3
3
2
2
н
16.
17.
140
60
60
г
4
г
Општа и неорганска хемија
н
15.
70
70
70
70
105
2
3
70
105
70
г
2
3
2
н
Блок
2
2
2
г
Други разред
Вежбе
Географија
Физика
Биологија
Устав и право грађана
70
35
2
1
70
70
г
Теор.
11.
12.
13.
14.
105
70
3
2
2
2
н
Блок
Рачунарство и информатика
г
Први разред
Вежбе
10.
н
Теор.
Српски језик и књижевност
Страни језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математка
Назив предмета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ред.
број
Подручја рада: Хемија и неметали
Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију
35
70
70
70
70
70
70
70
105
105
70
70
г
Теор.
2
2
3
3
2
2
н
70
70
105
105
70
70
г
Трећи разред
Вежбе
30
30
30
30
г
Блок
2
1
3
2
1
64
32
96
64
32
64
96
64
2
2
3
96
64
г
3
2
н
Теор.
2
2
2
2
3
3
3
н
64
64
64
64
96
96
96
96
г
Четврти разред
Вежбе
60
60
г
Блок
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДИСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ (IV СТЕПЕН, 4 ГОДИНЕ)
ПРВИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност
ТЕМЕ








Енглески језик
Историја






























УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА
СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ
НАРОДНА УСМЕНА КЊИЖЕВНОСТ
ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА
БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ
ЛЕКТИРА
o ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ
o ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ
БАВЕ
o ФОНЕТИКА
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
PRE-UNIT
UNIT 1 “SCHOOL AND EDUCATION”
UNIT 2 “SCHOOL LIFE”
UNIT 3 “YOUNG AND BRAVE”
UNIT 4 “FOOD AND EATING”
UNIT 5 “CITIES AND CAPITALS”
REVISION 1
SYSTEMATIZATION
UNIT 6 “LANGUAGES AND PEOPLE”
UNIT 7 “HOLIDAYS AND TRADITIONS”
THE FIRST WRITTEN SCHOOLWORK
UNIT 8 “THEY BROUGHT FAME TO THIS COUNTRY”
UNIT 9 “PEOPLE AND APPEARANCES”
REVISION 2
SYSTEMATIZATION
UNIT 10 “FACTS AND FIGURES”
UNIT 11 “SPORTS AND GAMES”
UNIT 12 “EXPLORATIONS”
UNIT 13 “JOBS AND WORKPLACES”
REVISION 3
SYSTEMATIZATION
UNIT 14 “OUR ENVIRONMENT”
THE SECOND WRITTEN SCHOOLWORK
UNIT 15 “MOVIES AND STARS”
REVISION 4
UNIT 16 “TRAVELLING AROUND THE WORLD”
УВОД
ПРАИСТОРИЈА
СТАРИ ВЕК
o ДРУШТВО И ДРЖАВЕ СТАРОГ ИСТОКА
o ДРУШТВО И ДРЖАВЕ СТАРИХ ГРКА И
РИМЉАНА
o РЕЛИГИЈА И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СТАРОГ
ВЕКА
СРЕДЊИ ВЕК
o ДРУШТВО, ДРЖАВА И КУЛТУРА
o ВЕЛИКА СЕОБА НАРОДА
o ОСОБЕНОСТИ РАЗВОЈА ДРУШТВА И ДРЖАВА
У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ
o РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ
ЕВРОПИ
o ОСОБЕНОСТИ РАЗВОЈА ДРУШТВА И ДРЖАВЕ У
ВИЗАНТИЈИ
o ОСОБЕНОСТИ РАЗВИТКА ИСЛАМСКОГ
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
НАЛАЗЕ СЕ У:
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013
Страна 14-17
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од
17.08.1990.
Страна 33-34
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 148-151
5
ДРУШТВА И ДРЖАВЕ
СРЕДЊОВЕКОВНЕ ДРЖАВЕ ИСТОЧНИХ И
ЗАПАДНИХ СЛОВЕНА
o РЕЛИГИЈА И ЊЕН УТИЦАЈ НА
СРЕДЊОВЕКОВНИ СВЕТ
o СРЕДЊОВЕКОВНА КУЛТУРА
o СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У СРЕДЊЕМ
ВЕКУ
o СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА КУЛТУРА
o СРБИ И ОСТАЛИ БАЛКАНСКИ НАРОДИ У
БОРБИ ПРОТИВ ОСМАНЛИЈА
НОВИ ВЕК
o ЕВРОПА У ПЕРИОДУ ОД XVI ДО XVIII ВЕКА
o РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ, ДРУШТВА И ДРЖАВЕ ОД
КРАЈА XV ДО КРАЈА XVIII ВЕКА
o КУЛТУРНЕ И ВЕРСКЕ ПРИЛИКЕ У ЕВРОПИ
o ЕВРОПА И СВЕТ ОД КРАЈА XVIII ДО СРЕДИНЕ
XIX ВЕКА
o РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ, ДРУШТВА И ДРЖАВЕ ОД
КРАЈА XVIII ДО СРЕДИНЕ XIX ВЕКА
o ГРАЂАНСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ И ПОЈАВА НАЦИЈЕ
o СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ ОД XVI ДО
СРЕДИНЕ XIX ВЕКА
o СРБИ И СУСЕДНИ НАРОДИ ПОД
ОСМАНЛИЈСКОМ ВЛАШЋУ И СТВАРАЊЕ
НАЦИОНАЛНИХ ДРЖАВА
o СРБИ ПОД ВЛАШЋУ ХАБЗБУРГОВАЦА И
МЛЕЧАНА
ПОЧЕЦИ МУЗИКЕ. ИЗВОРИ И ДОКУМЕНТА. МУЗИКА И
МАГИЈА
МУЗИКА СТАРИХ ИСТОЧНИХ НАРОДА. МУЗИКА ГРЧКЕ
И РИМА
РАЗВОЈ МУЗИКЕ У XIV, XV И XVI ВЕКУ
БАРОК У МУЗИЦИ
ОПЕРА У XVII ВЕКУ
ОПЕРА У XVIII ВЕКУ
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО ПРЕТКЛАСИКЕ И
КЛАСИКЕ
РОМАНТИЗАМ У МУЗИЦИ
РОМАНТИЧНА ОПЕРА, ОПЕРЕТА, БАЛЕТ
РОМАНТИЗАМ У СЛОВЕНСКИМ ЗЕМЉАМА
ОПЕРА НА ПОЧЕТКУ XX ВЕКА
ИМПРЕСИОНИЗАМ
МУЗИКА XX ВЕКА У СВЕТУ
МУЗИКА У XX ВЕКУ
САВРЕМЕНА МУЗИКА
ЏЕЗ И ОСТАЛИ ЖАНРОВИ
ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА
АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА
СПОРТСКА ИГРА
ЛОГИКА И СКУПОВИ. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ВЕЛИЧИНА
УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ
ИЗОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ
РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ
ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ. ЛИНЕАРНА
ФУККЦ.
ХОМОТЕТИЈА И СЛИЧНОСТ
o








Музичка уметност












Физичко
васпитање
Математика








Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 154-158
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 173-175
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од
17.08.1990.
Страна 56-57
6


Рачунарство и
информатика
Географија
Физика
Биологија
ОСНОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ
ОСНОВЕ РАДА У ОПЕРАТИВНОМ СИСТЕМУ СА
ГРАФИЧКИМ ИНТЕРФЕЈСОМ
ТЕКСТ - ПРОЦЕСОР
СЛАЈД - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
РАД СА ТАБЕЛАМА
ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 238-240




УВОД
СТАНОВНИШТВО, РЕЛИГИЈА, КУЛТУРА
НАСЕЉА
ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
САВРЕМЕНОГ СВЕТА
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 7 од
17.04.1993.
Страна 194-196













УВОД
КИНЕМАТИКА
ДИНАМИКА
ГРАВИТАЦИОНО И ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ
ЗАКОНИ ОДРЖАЊА
МОЛЕКУЛСКА ФИЗИКА
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВИХ БИЋА
ВИРУСИ
БАКТЕРИЈЕ
БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
МЕТАБОЛИЗАМ
ЖИВОТНИ ФЕНОМЕНИ КОЈИ ПРОИСТИЧУ ИЗ
МЕТАБОЛИЧКИХ ПРОЦЕСА
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НАУКЕ О НАСЛЕЂИВАЊУ
ГЕНЕТИКА ЧОВЕКА
ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
УВОД У ХЕМИЈУ
СТРУКТУРА АТОМА
ТИПОВИ ХЕМИЈСКИХ ВЕЗА
ХЕМИЈСКИ ЗАКОНИ
СТЕХИОМЕТРИЈСКИ ПРОРАЧУН НА ОСНОВУ
ХЕМИЈСКЕ ФОРМУЛЕ
БРЗИНА ХЕМ. РЕАКЦИЈЕ И ХЕМ. РАВНОТЕЖА
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
КЛАСИФИКАЦИЈА НЕОРГ. ЈЕДИЊЕЊА
ОКСИДО РЕДУКЦИОНИ ПРОЦЕСИ
СТЕХИОМЕТРИЈСКИ ПРОРАЧУН НА ОСНОВУ ХЕМ.
ЈЕДНАЧИНА
ВОДОНИК,КИСЕОНИК,ВОДА
ПРВА ГРУПА П..С.Е
ДРУГА ГРУПА П..С.Е
ТРЕЋА ГРУПА П.С.Е
ЧЕТВРТА ГРУПА П.С.Е
ПЕТА ГРУПА П.С.Е
ШЕСТА ГРУПА П.С.Е
СЕДМА ГРУПА П.С.Е
ПРЕЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

















Општа и
неорганска хемија










ВЕЖБЕ

ВЕЖБА: ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА. УСЛОВИ РАДА.
РАДНО МЕСТО. ИЗВОРИ И УЗРОЦИ ОПАСНОСТИ ОД
ПОВРЕДА. СУБЈЕКТИВНИ УЗРОЦИ ПОВРЕДА НА РАДУ.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ. ОБЈЕКТИВНИ ФАКТОРИ ПОВРЕДА НА
РАДУ. ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНЕ
СТРУЈЕ, ОД ПОЖАРА, ОД МЕХАНИЧКИХ ПОВРЕДА И
ОД ХЕМИКАЛИЈА. ПОМОЋ И САМОПОМОЋ.

ВЕЖБА: ТОПЛОТНИ ИЗВОРИ У ЛАБОРАТОРИЈИ.
ГОРИВА. ОСНОВНИ ПРИБОР УЗ ТОПЛОТНЕ ИЗВОРЕ.
РУКОВАЊЕ.

ВЕЖБА: ХЕМИКАЛИЈЕ. ЧИСТОЋА. ПАКОВАЊЕ.
ЧУВАЊЕ. РЕАГЕНСКИ И РЕАГЕНС-БОЦЕ. ПРАЊЕ И
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 266-268
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 285-286
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 70-71
7
ОДРЖАВАЊЕ ПРИБОРА И ПОСУЂА.
ВЕЖБА: ОБРАДА СТАКЛА И ЗАПУШАЧА. ПРИПРЕМА
ЦЕВИ ЗА АПАРАТУРЕ И ШПРИЦ-БОЦЕ.

ВЕЖБА: МЕРЕЊЕ ЧВРСТИХ И ТЕЧНИХ СУПСТАНЦИ.
ТЕХНИЧКА ВАГА. ПРОВЕРАВАЊЕ ЛАВОАЗЈЕОВОГ
ЗАКОНА.

ВЕЖБА: АНАЛИТИЧКА ВАГА И МЕРЕЊЕ.

ВЕЖБА: ПРИБОР ЗА МЕРЕЊЕ ЗАПРЕМИНЕ ТЕЧНОСТИ;
МЕНЗУРЕ, ПИПЕТЕ, БИРЕТА, МЕРНИ СУД.

ВЕЖБА: СИТЊЕЊЕ, РАСТВАРАЊЕ, ТАЛОЖЕЊЕ,
ДЕКАНТОВАЊЕ, ФИЛТРИРАЊЕ, ИСПИРАЊЕ. ПРИБОР.

ВЕЖБА: ДЕСТИЛАЦИЈА СА ВОДЕНИМ И ВАЗДУШНИМ
ХЛАЂЕЊЕМ.

ВЕЖБА: ДЕСТИЛАЦИЈА СА ВОДЕНОМ ПАРОМ.
ЕКСТРАКЦИЈА.

ВЕЖБА: СУБЛИМАЦИЈА. КРИСТАЛИЗАЦИЈА. ВАКУУМФИЛТРИРАЊЕ.

ВЕЖБА: ПРИПРЕМАЊЕ РАСТВОРА.

ВЕЖБА: КОЛОИДНИ СИСТЕМИ.

ВЕЖБА: БРЗИНА ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ.

ВЕЖБА: ОКСИДИ, ДОБИЈАЊЕ, СВОЈСТВА. СИНТЕЗА
ПРЕПАРАТА ОКСИДА.

ВЕЖБА: ДОБИЈАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ СВОЈСТАВА
КИСЕЛИНА.

ВЕЖБА: БАЗЕ, ДОБИЈАЊЕ И СВОЈСТВА. АМФОТЕРНИ
ЕЛЕКТРОЛИТИ. ИНДИКАТОРИ.

ВЕЖБА: СОЛИ, СВОЈСТВА, РАСТВОРЉИВОСТ.
ХИДРОЛИЗА СОЛИ.

ВЕЖБА: СОЛИ, ДОБИЈАЊЕ. СИНТЕЗА ПРЕПАРАТА
FESO4, 7 H2O

ВЕЖБА: НЕУТРАЛИЗАЦИЈА. ЕГЗОТЕРМНЕ И
ЕНДОТЕРМНЕ РЕАКЦИЈЕ.

ВЕЖБА: ОКСИДОРЕДУКЦИОНИ ПРОЦЕСИ.
ЕЛЕКТРОЛИЗА ВОДЕ. ПРОВЕРА ГЕЈ-ЛИСАКОВОГ
ЗАКОНА.

ВЕЖБА: ВОДОНИК, ДОБИЈАЊЕ И СВОЈСТВА. ХВАТАЊЕ
ГАСОВА ПОД ВОДОМ.

ВЕЖБА: КИСЕОНИК, ДОБИЈАЊЕ И СВОЈСТВА.

ВЕЖБА: НАТРИЈУМ И КАЛИЈУМ. СВОЈСТВА
НАТРИЈУМА И КАЛИЈУМА. ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: МАГНЕЗИЈУМ И КАЛЦИЈУМ. СВОЈСТВА
МАГНЕЗИЈУМА И КАЛЦИЈУМА. ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: АЛУМИНИЈУМ, СВОЈСТВА МЕТАЛА И
ЊЕГОВИХ ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: УГЉЕНИК И ЈЕДИЊЕЊА. ОЛОВО И ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: АЗОТ И ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: ФОСФОР И ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: СУМПОР И ЈЕДИЊЕЊА. КИПОВ АПАРАТ.

ВЕЖБА: ХЛОР И ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: БАКАР И ЈЕДИЊЕЊА. ЦИНК И ЈЕДИЊЕЊА.
ЖИВА И ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: ХРОМ И ЈЕДИЊЕЊА. МАНГАН И ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: ГВОЖЂЕ И ЈЕДИЊЕЊА.
НАСТАВА У БЛОКУ

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У
ХЕМИЈСКОЈ ИНДУСТРИЈИ.

ОБИЛАЗАК ПОГОНА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ,
МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ЛАБОРАТОРИЈА У
КОЈИМА СЕ ВРШЕ АНАЛИЗЕ ВОДЕ, ЗЕМЉЕ И ВАЗДУХА.

ДОБИЈАЊЕ ХЕМИЈСКИ ЧИСТИХ СУПСТАНЦИ. ИЗРАДА
ХЕМИЈСКИХ ПРЕПАРАТА ПО ИЗБОРУ.

УЗРОЦИ И ВРСТЕ ОПАСНОСТИ У ПОГОНИМА И
ЛАБОРАТОРИЈАМА.

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

КОМЈУТЕРСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОГЛЕДА.

УВОД

Техничко цртање
Службени гласник
8
са машинским
елементима
Грађанско
васпитање
Верска настава православни
катихизис





НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОТПОРНОСТИ МАТЕРИЈАЛА
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ
ПОСТРОЈЕЊА ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ



ЈА, МИ И ДРУГИ
КОМУНИКАЦИЈА У ГРУПИ
ОДНОСИ У ГРУПИ И ЗАЈЕДНИЦИ
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 301-304


УВОД
ХРИШЋАНСТВО ЈЕ ЦРКВА (ЗАЈЕДНИЧКИ
ЛИТУРГИЈСКИ ЖИВОТ)
ПОЈАМ О БОГУ У ХРИШЋАНСТВУ
ПОЗНАЊЕ БОГА КРОЗ ХРИСТА У ЦРКВИ
КРШТЕЊЕ И РУКОПОЛОЖЕЊЕ КАО СЈЕДИЊЕЊЕ СА
ХРИСТОМ У ЛИТУРГИЈИ (ПОДВИЖНИШТВО КАО
СРЕДСТВО ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЛИЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА
БОГОМ)
СЛИКАРСТВО КАО ИЗРАЗ ЧОВЕКОВОГ ОДНОСА ПРЕМА
БОГУ И СВЕТУ КОЈИ ГА ОКРУЖУЈЕ (РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ
ЦРКВЕНОГ СЛИКАРСТВА-ИКОНОГРАФИЈЕ И
СВЕТОВНОГ СЛИКАРСТВА)
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 5 од
20.10.2001.
Страна 7-8




РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 16
ДРУГИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
ТЕМЕ




Српски језик и
књижевност




Енглески језик

Руски језик








ПРОСВЕТИТЕЉСТВО
РОМАНТИЗАМ
РЕАЛИЗАМ
ЛЕКТИРА
o КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
ЈЕЗИК
o КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
o МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ)
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
РЕЧЕНИЦА
o ПИТАЊА
o ФУНКЦИОНАЛНИ ТИПОВИ РЕЧЕНИЦЕ
o СЛАГАЊЕ ВРЕМЕНА
o ПОГОДБЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ
o НЕУПРАВНИ ГОГВОР
ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
o ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ
o БРОЈЕВИ
o ПАРТИТИВНИ КВАНТИФИКАТОРИ
ГЛАГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ
ТВОРБА РЕЧИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦЕ
ПРИДЕВИ
ГЛАГОЛИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
НАЛАЗЕ СЕ У:
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 17-19
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 72-74
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 85-87
9


















Историја
Ликовна култура
БРОЈЕВИ
ПРИЛОЗИ
ПРЕДЛОЗИ
ВЕЗНИЦИ
РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ
СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ
ОБЈЕКАТСКИ ОДНОСИ
ПРОСТОРНИ ОДНОСИ
ВРЕМЕНСКИ ОДНОСИ
НАЧИНСКИ ОДНОСИ
УЗРОЧНИ ОДНОСИ
ЦИЛЈНИ ОДНОСИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ И КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ
МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И ЊИХОВИ СУСЕДИ У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

СРБИЈА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX
ВЕКА

ЦРНА ГОРА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ
XX ВЕКА

СРБИ У АУСТРОУГАРСКОЈ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И
ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

БАЛКАНСКИ РАТОВИ

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ И
ЕВРОПИ

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ

СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

ДРУШТВЕНЕ, ПОЛИТИЧКЕ, ПРИВРЕДНЕ И КУЛТУРНЕ
ПРИЛИКЕ

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

ЈУГОСЛАВИЈА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

СВЕТ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

СВЕТ И ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

ДРУШТВЕНЕ, ПОЛИТИЧКЕ И ПРИВРЕДНЕ ПРИЛИКЕ

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

I ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
ШТА ЈЕ УМЕТНОСТ. УМЕТНОСТ У ПРОСТОРУ,
УМЕТНОСТ У ВРЕМЕНУ. УМЕТНОСТ И ПРИРОДА. УМЕТНОСТ И
ДРУШТВО.
Б) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ЛИНИЈА КАО ЕЛЕМЕНТ УМЕТНИЧКОГ ИЗРАЗА. БОЈА КАО
СРЕДСТВО СЛИКАРСКОГ ОБЛИКОВАЊА.
ТРОДИМЕНЗИОНАЛНО ОБЛИКОВАЊЕ.
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 151-154
В) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
ПОЈАВА УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЊА. ПРАИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ
Службени
НА
гласник
ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ.
РС – Просвети
УМЕТНОСТ СТАРОГ ИСТОКА.
гласник
РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ У ГРЧКОЈ. НАЈЗНАЧАЈНИЈА ОСТВАРЕЊА И Број 11/2013.
ВОДЕЋИ УМЕТНИЦИ.
Страна 158-161
УМЕТНОСТ СТАРОГ РИМА. АНТИЧКИ СПОМЕНИЦИ У СРБИЈИ. ПОЈАВА
ХРИШЋАНСКЕ УМЕТНОСТИ. ВИЗАНТИЈСКА УМЕТНОСТ. ИСЛАМСКА
УМЕТНОСТ.

II ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
ПЕРСПЕКТИВА: ИНВЕРЗНА, ЛИНЕАРНА, ВАЗДУШНА.
Б. УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
СРЕДЊЕВЕКОВНА УМЕТНОСТ ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ.
СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА УМЕТНОСТ: РАШКА ШКОЛА,
10
СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА УМЕТНОСТ ОД 1300 – 1371ГОД. И
МОРАВСКА ШКОЛА (ИЗБОР СПОМЕНИКА ПО АРХИТЕКТУРИ И
ЖИВОПИСУ).
РАНА И ВИСОКА РЕНЕСАНСА У ИТАЛИЈИ. ВОДЕЋИ
ПРЕДСТАВНИЦИ И ЊИХОВА ДЕЛА.
В) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ. ПРОСТОР.
ПЕРСПЕКТИВА.

III ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
СВЕТЛО И СЕНКА КАО ЕЛЕМЕНТИ СЛИКАРСКОГ И
СКУЛПТОРСКОГ ОБЛИКОВАЊА.
Б. САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ.
СВЕТЛИНСКИ ОДНОСИ. БОЈА.
В) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
БАРОКНА УМЕТНОСТ- ОПШТЕ ОДЛИКЕ И ВОДЕЋИ
УМЕТНИЦИ БАРОКА (БЕРНИНИ, КАРАВАЂО, ВЕЛАСКЕЗ,
РУБЕНС, РЕМБРАНТ). УМЕТНОСТ 19. ВЕКА
(НЕОКЛАСИЦИЗАМ, РОМАНТИЗАМ И РЕАЛИЗАМ) У
ЕВРОПИ И СРБИЈИ И ВОДЕЋИ ПРЕДСТАВНИЦИ (ДАВИД,
ЕНГР, ЖЕРИКО, ДЕЛАКРОА, РИД, ТАРНЕР, КУРБЕ;
КАТАРИНА ИВАНОВИЋ, ЂУРА ЈАКШИЋ, НОВАК РАДОНИЋ,
ПАЈА ЈОВАНОВИЋ, УРОШ ПРЕДИЋ И ЂОРЂЕ КРСТИЋ).

Физичко
васпитање
Математика
Физика
Органска хемија
IV ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
НОВИ ОБЛИЦИ ИЗРАЖАВАЊА У УМЕТНОСТИ.
Б) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
ПРАВЦИ У УМЕТНОСТИ КРАЈЕМ 19. ВЕКА: ИМПРЕСИОНИЗАМ И
ПОСТИМПРЕСИОНИЗАМ. УМЕТНОСТ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20.
ВЕКА: ОПШТЕ ОДЛИКЕ, НАЈПОЗНАТИЈИ ПРАВЦИ И ПОЈАВЕ.
ТЕНДЕНЦИЈЕ У УМЕТНОСТИ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 20.ВЕКА.
В) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ.
КОМПОЗИЦИЈА (КОМПОНОВАЊЕ ОБЈЕКАТА У
ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ С ОБЗИРОМ НА НАМЕНУ).
ФОТОГРАФИЈА. ФИЛМ – ПОКРЕТНА СЛИКА.


АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА

СПОРТСКА ИГРА

СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ

КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА ФУНКЦИЈА, ЛОГАРИТАМСКА
ФУНКЦИЈА

ЕЛЕМЕНТИ ТРИГОНОМЕТРИЈЕ

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И ИСПРАВКЕ

МАГНЕТНО ПОЉЕ

ОСЦИЛАЦИЈЕ

ТАЛАСИ

ОСНОВИ КВАНТНЕ ФИЗИКЕ

ОСНОВИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ




УВОД
АЛКАНИ
АЛКЕНИ
АЛКИНИ
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 175-177
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 4 од
31.05.1991.
Страна 80
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 269-270
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 90-91
11




















ВЕЖБЕ
ДИЕНИ
ЦИКЛОАЛКАНИ
АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ
ЈЕДИЊЕЊА С КОНДЕЗОВАНИМ БЕНЗЕНОВИМ
ПРСТЕНОВИМА
ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ УГЉОВОДОНИКА
АЛКОХОЛИ
ФЕНОЛИ
ЕТРИ
АЛДЕХИДИ. КЕТОНИ
КАРБОНСКЕ КИСЕЛИНЕ
ДЕРИВАТИ КАРБОНСКИХ КИСЕЛИНА
СУПСТИТУИСАНЕ КИСЕЛИНЕ
УГЉЕНИ ХИДРАТИ
НИТРОЈЕДИЊЕЊА
АМИНИ
АМИНОКИСЕЛИНЕ И ПРОТЕИНИ
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА ФОСФОРОМ
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА СУМПОРОМ
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
ЈЕДИЊЕЊА ВАЖНОГ БИОЛОШКОГ ЗНАЧАЈА










ПРИПРЕМА ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ
КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА
АЛИФАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ
АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ
ХИДРОКСИЛНИ ДЕРИВАТИ УГЉОВОДОНИКА
КАРБОНИЛНА ЈЕДИЊЕЊА
КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ
УГЉЕНИ ХИДРАТИ
ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТОМ
ВИТАМИНИ
НАСТАВА У БЛОКУ





Аналитичка хемија
СИНТЕЗА ОРГАНСКИХ ПРЕПАРАТА ПО ИЗБОРУ
ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ,
ПРОГРАМОМ И ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛОМ.
УВОД
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
ХЕМИЈСКА РАВНОТЕЖА У ХОМОГЕНИМ СИСТЕМИМА
ХЕМИЈСКА РАВНОТЕЖА У ХЕТЕРОГЕНИМ
СИСТЕМИМА
КОМПЛЕКСНА ЈЕДИЊЕЊА
КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА – УВОД
ПРВА АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА
ДРУГА АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА
ТРЕЋА АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА
ЧЕТВРТА АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА
ПЕТА АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА
ШЕСТА АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА
АНЈОНИ
КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА – ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
ГРАВИМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА
ВОЛУМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА -УВОД
МЕТОДЕ НЕУТРАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДЕ ОКСИДОРЕДУКЦИЈЕ
МЕТОДЕ КОМПЛЕКСОМЕТРИЈЕ
ТАЛОЖНЕ МЕТОДЕ
















ВЕЖБЕ

ВЕЖБА: УПОЗНАВАЊЕ СА РАДОМ У АНАЛИТИЧКОЈ
ЛАБОРАТОРИЈИ. ЗАШТИТА НА РАДУ, ПРВА ПОМОЋ.

ВЕЖБА: РАСТВОРИ. КВАНТИТАТИВНИ САСТАВ
РАСТВОРА. РАСТВОРЉИВОСТ. НЕЗАСИЋЕНИ,
ЗАСИЋЕНИ И ПРЕСИЋЕНИ РАСТВОР. ИЗРАЖАВАЊЕ
КВАНТИТАТИВНОГ САСТАВА РАСТВОРА:
КОЛИЧИНСКА КОНЦЕНТРАЦИЈА, МАСЕНА
КОНЦЕНТРАЦИЈА, МАСЕНИ УДЕО. ПРИПРЕМАЊЕ
РАСТВОРА РАЗЛИЧИТЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ.
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 90-93
12

ВЕЖБА: СУЗБИЈАЊЕ ДИСОЦИЈАЦИЈЕ СЛАБИХ
КИСЕЛИНА И БАЗА. КИСЕЛО-БАЗНИ ИНДИКАТОРИ.
ОДРЕЂИВАЊЕ РН ВРЕДНОСТИ. ИСПИТИВАЊЕ ДЕЈСТВА
ПУФЕРА. ХЕТЕРОГЕНА РАВНОТЕЖА (СТВАРАЊЕ И
РАСТВАРАЊЕ ТАЛОГА, АМФОТЕРНОСТ).

ВЕЖБА: АНАЛИТИЧКЕ РЕАКЦИЈЕ МОКРИМ ПУТЕМ.
СПЕЦИФИЧНОСТ, СЕЛЕКТИВНОСТ И ОСЕТЉИВОСТ
АНАЛИТИЧКИХ РЕАКЦИЈА. АНАЛИТИЧКЕ РЕАКЦИЈЕ
СУВИМ ПУТЕМ.

ВЕЖБА: ПРВА АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА.
ОДВАЈАЊЕ И ДОКАЗИВАЊЕ КАТЈОНА ПРВЕ
АНАЛИТИЧКЕ ГРУПЕ, ПОЗНАТА АНАЛИЗА. АНАЛИЗА
НЕПОЗНАТЕ СУПСТАНЦЕ.

ВЕЖБА: ДРУГА АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА.
ОДВАЈАЊЕ И ДОКАЗИВАЊЕ КАТЈОНА ДРУГЕ
АНАЛИТИЧКЕ ГРУПЕ, ПОЗНАТА АНАЛИЗА.

ВЕЖБА: ТРЕЋА АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА.
ОДВАЈАЊЕ И ДОКАЗИВАЊЕ КАТЈОНА ТРЕЋЕ
АНАЛИТИЧКЕ ГРУПЕ, ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА
АНАЛИЗА.

ВЕЖБА: ЧЕТВРТА АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА.
ОДВАЈАЊЕ И ДОКАЗИВАЊЕ КАТЈОНА ЧЕТВРТЕ
АНАЛИТИЧКЕ ГРУПЕ, ПОЗНАТА АНАЛИЗА. ПЕТА
АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА. ОДВАЈАЊЕ И
ДОКАЗИВАЊЕ КАТЈОНА ПЕТЕ АНАЛИТИЧКЕ
ГРУПЕПОЗНАТА АНАЛИЗА.

ВЕЖБА: ОДВАЈАЊЕ И ДОКАЗИВАЊЕ КАТЈОНА ПЕТЕ И
ШЕСТЕ АНАЛИТИЧКЕ ГРУПЕ – НЕПОЗНАТА АНАЛИЗА.
АНАЛИЗА АНЈОНА – ПОЗНАТА АНАЛИЗА.

ВЕЖБА: ТЕХНИКА АНАЛИТИЧКИХ ОПЕРАЦИЈА У
ГРАВИМЕТРИЈСКОЈ АНАЛИЗИ. ПОСУЂЕ, ПРИБОР И
ОПЕРАЦИЈЕ У ГРАВИМЕТРИЈСКОЈ АНАЛИЗИ. ЖАРЕЊЕ
И МЕРЕЊЕ ЛОНЧИЋА ДО КОНСТАНТНЕ МАСЕ.

ВЕЖБА: ГРАВИМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ ГВОЖЂА
ИЛИ СУЛФАТНОГ АЊОНА.

ВЕЖБА: ТЕХНИКА АНАЛИТИЧКИХ ОПЕРАЦИЈА У
ВОЛУМЕТРИЈСКОЈ АНАЛИЗИ. ПОСУЂЕ, ПРИБОР И
ОПЕРАЦИЈЕ У ВОЛУМЕТРИЈСКОЈ АНАЛИЗИ. ПРАЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ПОСУЂА. ПРИПРЕМАЊЕ РАСТВОРА НС1
ПРИБЛИЖНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ. ОДРЕЂИВАЊЕ ТАЧНЕ
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ РАСТВОРА НС1.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ЈАКЕ БАЗЕ.
ПРИПРЕМАЊЕ РАСТВОРАNAОН ПРИБЛИЖНЕ
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ. ОДРЕЂИВАЊЕ ТАЧНЕ
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ РАСТВОРА NАОН.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ЈАКЕ КИСЕЛИНЕ.
ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА СЛАБЕ КИСЕЛИНЕ.
ПРИПРЕМАЊЕ РАСТВОРА КМNО4.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ТАЧНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ
РАСТВОРА КМNО4. ПРИПРЕМАЊЕ РАСТВОРА NА2S2О3.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ГВОЖЂА ПО
ЦИМЕРМАН-РАЈНХАРДУ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ТАЧНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ
РАСТВОРА NА2S2О3. ЈОДОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ
ХРОМА ИЛИ БАКРА.

ВЕЖБА: ПРИПРЕМАЊЕ РАСТВОРА КОМПЛЕКСОНА КIII.
КОМПЛЕКСОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ КАЛЦИЈУМА И
МАГНЕЗИЈУМА.

ВЕЖБА: ПРИПРЕМАЊЕ РАСТВОРА АGNО3.
СТАНДАРДИЗАЦИЈА РАСТВОРА АGNОЗ. ОДРЕЂИВАЊЕ
САДРЖАЈА ХЛОРИДА ПО МОРУ.
НАСТАВА У БЛОКУ

СИСТЕМАТИКА КАТЈОНА И АНЈОНА – КОМПЛЕТНА
АНАЛИЗА.

КОМПЛЕКСОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ NI2+, СU2+, РB2+,
FЕ3+.

РАЧУНАРИ У АНАЛИТИЧКОЈ ХЕМИЈИ. ПРИМЕНА
ИНТЕРНЕТА У АНАЛИТИЧКОЈ ХЕМИЈИ.
13



Миктобиологија



Машине, апарати и
операције








ВЕЖБЕ






Грађанско
васпитање
РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ
ОСНОВИ МЕХАНИКЕ ФЛУИДА
ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА
СИТЊЕЊЕ И ПРОСЕЈАВАЊЕ
МЕШАЊЕ МАТЕРИЈАЛА
РАЗДВАЈАЊЕ ФАЗА
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 93
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 93-94





ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
ВРСТЕ ПРАВА И ОДНОСИ МЕЂУ ПРАВИМА
ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ
КРШЕЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈА (У ШКОЛИ ИЛИ
ЛОКАЛНОЈ СРЕДИНИ) У КОРИСТ ПРАВА
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 305


УВОД
СВЕТА ТРОЈИЦА КАО ЈЕДАН БОГ (БОГ КАО БИЋЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, СЛОБОДЕ И ЉУБАВИ)
ОНТОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У СВЕТУ ТРОЈИЦУ
КАО ЈЕДНОГ БОГА
СТВАРАЊЕ СВЕТА НИ ИЗ ЧЕГА (УЗРОК ПОСТОЈАЊА
СВЕТА ЈЕСТЕ БОГ КАО ЛИЧНОСТ, БОЖИЈА СЛОБОДА)
СВОЈСТВА СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ
СТВАРАЊЕ ЧОВЕКА “ПО ИКОНИ И ПОДОБИЈУ
БОЖИЈЕМ“ (АНТРОПОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У
БОГА КОЈИ ЈЕ СВЕТА ТРОЈИЦА)
ПРВОРОДНИ ГРЕХ
ПРОБЛЕМ СМРТИ (ВИЂЕЊЕ ОВОГ ПРОБЛЕМА ИЗ
ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИРОДЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ ЛИЧНОСТИ)
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од
10.10.2003.
Страна 3

Верска настава православни
катихизис
УВОД
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У МИКРОБИОЛОШКОЈ
ЛАБОРАТОРИЈИ
УЗИМАЊЕ, ЕВИДЕНТИРАНЈЕ И ПАКОВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛА ЗА АНАЛИЗУ
МИКРОСКОПСКО ИСПИТИВАЊЕ МИКРООРГАНИЗАМА
ГАЈЕЊЕ МИКРООРГАНИЗАМА У ЛАБОРАТОРИЈИ И
ИНДУСТРИЈСКОМ ПОГОНУ
ИЗДВАЈАЊЕ ЧИСТИХ КУЛТУРА МИКРООРГАНИЗАМА И
ОДРЕЂИВАЊЕ ЊИХОВОГ БРОЈА
ДЕЈСВО СПОЉЊИХ ЧИНИЛАЦА НА МИКРООРГАНИЗМЕ
МЕТОДЕ УНИШТАВАЊА МИКРООРГАНИЗАМА
УВОД
ОСНОВИ МЕХАНИКЕ ФЛУИДА
ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА
СИТЊЕЊЕ И ПРОСЕЈАВАЊЕ
МЕШАЊЕ МАТЕРИЈАЛА
РАЗДВАЈАЊЕ ФАЗА





ТРЕЋИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
ТЕМЕ



Српски језик и
књижевност


МОДЕРНА
МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ
ЛЕКТИРА
o КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
ЈЕЗИК
o ТВОРБА РЕЧИ
o ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА
ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И ФРАЗЕОЛОГИЈЕ)
o СИНТАКСА
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
НАЛАЗЕ СЕ У:
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 20-22
14
o


ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 75-77




РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
o ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ/АДЈЕКТИВАЛИ
o БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ
o ВЕЗНИЦИ
ТВОРБА РЕЧИ
ФОНОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
Руски језик
















РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦЕ
ПРИДЕВИ
БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛИ
ПРИЛОЗИ
ПРЕДЛОЗИ
ВЕЗНИЦИ
РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ
СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ
ПРОСТОРНИ ОДНОСИ
КВАНТИТАТИВНИ ОДНОСИ
АТРИБУТИВНИ ОДНОСИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 87-89
Социологија





ОДРЕЂЕЊЕ СОЦИОЛОГИЈЕ
РАД И ПОДЕЛА РАДА
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА
КУЛТУРА И ДРУШТВО
ПРОМЕНЕ И РАЗВОЈ ДРУШТВА
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 4 од
31.05.1991.
Страна 98

АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА
СПОРТСКА ИГРА
ПОЛИЕДРИ
ОБРТНА ТЕЛА
НИЗОВИ
ВЕКТОРИ
АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ ИИСПРАВКА
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
УВОД
ЕЛЕКТРОСТАТИКА
ЈЕДНОСМЕРНА СТРУЈА
ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ
НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
ЕЛЕКТРОНИКА
Енглески језик


Физичко васпитање
Математика
Електротехника















Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 177-180
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 4 од
31.05.1991.
Страна 81
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 19
15




ВЕЖБЕ










Физичка хемија











Сировине за
фармацеутске
производе











Технологија
фармацеутских
производа



ВЕЖБЕ




СТРУКТУРА МАТЕРИЈЕ И НУКЛЕАРНИ ПРОЦЕСИ
AГРЕГАТНА СТАЊА МАТЕРИЈЕ
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ И ФИЗИЧКА РАВНОТЕЖА
ХЕМИЈСКА ТЕРМОДИНАМИКА
ВЕЖБА: ПРИПРЕМА ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ. ИЗВОРИ
ОПАСНОСТИ. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ.
ВЕЖБА: ГРЕШКЕ ПРИ МЕРЕЊУ.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РАДИОЛОШКЕ
КОНТАМИНАЦИЈЕ.
ВЕЖБА: ПРОВЕРА БОЈЛ-МАРИОТОВОГ ЗАКОНА.
ВЕЖБА: ПРОВЕРА ГЕЈ-ЛИСАКОВОГ ЗАКОНА.
ВЕЖБА: ПРОВЕРА ШАРЛОВОГ ЗАКОНА.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ МОЛАРНЕ МАСЕ ВИКТОРМАЈЕРОВОМ МЕТОДОМ.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ГУСТИНЕ КИСЕОНИКА.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ НАПОНА ПАРЕ И МОЛАРНЕ
ТОПЛОТЕ ИСПАРАВАЊА.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ МОЛАРНЕ МАСЕ
ДЕСТИЛАЦИЈОМ ВОДЕНОМ ПАРОМ.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ТОПЉЕЊА
КРИСТАЛНИХ СУПСТАНЦИ.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ РАСТВОРЉИВОСТИ СО2 У
ВОДИ.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ РАСТВОРЉИВОСТИ
НЕОРГАНСКИХ СОЛИ НА РАЗНИМ ТЕМПЕРАТУРАМА.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ МОЛАРНЕ МАСЕ
КРИОСКОПСКОМ МЕТОДОМ.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ВОДЕ ДОДАТЕ МЛЕКУ
КРИОСКОПСКОМ МЕТОДОМ.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ЕУТЕКТИЧКЕ ТАЧКЕ
ДВОКОМПОНЕНТНОГ СИСТЕМА.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ОДНОСА МОЛАРНИХ ТОПЛОТА
ПРИ СТАЛНОМ ПРИТИСКУ И СТАЛНОЈ ЗАПРЕМИНИ
КОД ГАСОВА.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ТОПЛОТНОГ КАПАЦИТЕТА
КАЛОРИМЕТРА.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ТОПЛОТЕ РАСТВАРАЊА.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ТОПЛОТЕ НЕУТРАЛИЗАЦИЈЕ.
ВЕЖБА: ПРОВЕРА ХЕСОВОГ ЗАКОНА.
УВОД
СИРОВИНЕ БИЉНОГ ПОРЕКЛА
СИРОВИНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА
СИРОВИНЕ МИНЕРАЛНОГ ПОРЕКЛА
СИНТЕТИЧКЕ СИРОВИНЕ
ДОДАТНЕ СИРОВИНЕ
ВОДА
ДЕФИНИЦИЈА ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРЕПАРАТА И
ЊИХОВА КЛАСИФИКАЦИЈА
ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕПАРАТА НА БАЗИ ВОДЕНИХ
РАСТВОРА
ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕПАРАТА НА БАЗИ НЕВОДЕНИХ
РАСТВОРА
ТЕХНОЛОГИЈА ТЕЧНИХ ЛЕКОВИТИХ ПРЕПАРАТА
КОЈИ СЕ ДОЗИРАЈУ У КАПИМА
ТЕХНОЛОГИЈА ТЕЧНИХ ЛЕКОВИТИХ ПРЕПАРАТА
КОЈИ СЕ ИЗРАЂУЈУ СТЕРИЛИЗАЦИЈОМ
ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕПАРАТА КОЈИ СЕ ДОБИЈАЈУ
ЕКСТРАКЦИЈОМ
ТЕХНОЛОГИЈА ПОЛИФАЗНИХ СИСТЕМА
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 95
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 97
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 97-98
ПРИПРЕМА ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ
ДОБИЈАЊЕ ПРЕПАРАТА НА БАЗИ ВОДЕНИХ
РАСТВОРА
ДОБИЈАЊЕ ПРЕПАРАТА НА БАЗИ НЕВОДЕНИХ
РАСТВОРА
ДОБИЈАЊЕ ПРЕПАРАТА КОЈИ СЕ ДОЗИРАЈУ У
16
КАПИМА
ДОБИЈАЊЕ ЛЕКОВИТИХ ПРЕПАРАТА
СТЕРИЛИЗАЦИЈОМ

ДОБИЈАЊЕ ПРЕПАРАТА ЕКСТРАКЦИЈОМ

ДОБИЈАЊЕ ПОЛИФАЗНИХ СИСТЕМА
НАСТАВА У БЛОКУ

ПРАЋЕЊЕ ПРОЦЕСА ДОБИЈАЊА ПРЕПАРАТА НА БАЗИ
ВОДЕНИХ РАСТВОРА И ОПСЛУЖИВАЊЕ МАШИНА,
АПАРАТА И УРЕЂАЈА. ПРАЋЕЊЕ ПРОЦЕСА ДОБИЈАЊА
ПРЕПАРАТА НА БАЗИ НЕВОДЕНИХ РАСТВОРА И
ОПСЛУЖИВАЊЕ, МАШИНА, АПАРАТА И УРЕЂАЈА.
ПРАЋЕЊЕ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ КАПИ ЗА НОС, УХО И
ОЧИ. ПРАЋЕЊЕ ПРОЦЕСА РАДА АУТОКЛАВА И
ЊЕГОВО ОПСЛУЖИВАЊЕ. ПРАЋЕЊЕ ПРОЦЕСА
ИЗРАДЕ СУПОЗИТОРИЈА, ЕМУЛЗИЈА И ЛОСИОНА

УВОД

ГРАЂА ЋЕЛИЈЕ

УГЛЕНИ ХИДРАТИ

ЛИПИДИ

ВИТАМИНИ

ПРОТЕИНИ

ЕНЗИМИ

ХОРМОНИ

АНТИБИОТИЦИ

АЛКАЛОИДИ
НАСТАВА У БЛОКУ

Биохемија
Машине, апарати и
операције








ВЕЖБЕ







Грађанско
васпитање
Верска настава православни
катихизис








УТИЦАЈ РН И ТЕМПЕРАТУРЕ НА БРЗИНУ ЕНЗИМОМ
КАТАЛИЗОВАНЕ ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ. ЕКСТРАКЦИЈА
И КВАНТИТАТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ ВИТАМИНА С.
КВАЛИТАТИВНЕ И КВАНТИТАТИВНЕ МЕТОДЕ ЗА
ОРЕЂИВАЊЕ УГЉЕНИХ ХИДРАТА.
САПОНИФИКАЦИЈА ТРИАЦИЛОГЛИЦЕРОЛА.
ОДРЕЂИВАЊЕ МАСНИХ БРОЈЕВА (КИСЕЛИНСКИ БРОЈ,
УКУПНЕ МАСНЕ КИСЕЛИНЕ, ЈОДНИ БРОЈ). ДОБИЈАЊЕ
ХОЛЕСТЕРОЛА ИЗ МОЗГА ЖИВОТИЊА.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
АМИНОКИСЕЛИНА. КВАНТИТАТИВНЕ РЕАКЦИЈЕ ЗА
ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОТЕИНА. ХРОМАТОГРАФСКО
РАЗДВАЈАЊЕ АМИНОКИСЕЛИНА. ИЗДВАЈАЊЕ К^К ИЗ
ЋЕЛИЈА КВАСЦА. ХИДРОЛИЗА RNК. ИЗДВАЈАЊЕ RNК
ИЗ ЋЕЛИЈА ЕУКАРИОТА.
ОСНОВИ ТОПЛОТНИХ ОПЕРАЦИЈА
УКУВАВАЊЕ
ДЕСТИЛАЦИЈА И РЕКТИФИКАЦИЈА
ВЛАЖЕЊЕ И СУШЕЊЕ
РАСТВАРАЊЕ И КРИСТАЛИЗАЦИЈА
ЕКСТРАКЦИЈА
АПСОРПЦИЈА И АДСОРПЦИЈА
ОСНОВИ ТОПЛОТНИХ ОПЕРАЦИЈА
УКУВАВАЊЕ
ДЕСТИЛАЦИЈА И РЕКТИФИКАЦИЈА
ВЛАЖЕЊЕ И СУШЕЊЕ
РАСТВАРАЊЕ И КРИСТАЛИЗАЦИЈА
ЕКСТРАКЦИЈА
АПСОРПЦИЈА И АДСОРПЦИЈА
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ДЕМОКРАТИЈА И ПОЛИТИКА
ГРАЂАНИН И ДРУШТВО
ГРАЂАНСКА И ПОЛИТИЧКА ПРАВА И ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ ИНИЦИЈАТИВУ
ПЛАНИРАЊЕ КОНКРЕТНЕ АКЦИЈЕ
УВОД
ТАЈНА ХРИСТОВА-ЈЕДИНСТВО СВЕТА И ЧОВЕКА КАО
ЦИЉ ЗБОГ КОГА ЈЕ БОГ СТВОРИО СВЕТ
ХРИСТОВО ОВАПЛОЋЕЊЕ И СТРАДАЊЕ, СМРТ КАО
ПОСЛЕДИЦА ГРЕХА ПРВИХ ЉУДИ
БОГ ЈЕ ВАСКРСАО ХРИСТА ИЗ МРТВИХ ДУХОМ
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 99-100
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 94-95
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 306
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 23 од
10.12.2004.
Страна 1-2
17





СВЕТИМ (ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СМРТИ ЗА СТВОРЕНУ
ПРИРОДУ КАО ПЛОД СЛОБОДНЕ, ЛИЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БОГА И ЧОВЕКА)
ИСУС ХРИСТОС КАО НОВИ АДАМ И НАЧЕЛНИК СВЕ
ТВАРИ
УЛОГА ДУХА СВЕТОГ У СЈЕДИЊЕЊУ ЉУДИ И
СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ СА ХРИСТОМ (ДУХ СВЕТИ
КОНСТИТУИШЕ ЦРКВУ КАО КОНКРЕТНУ
ЛИТУРГИЈСКУ ЗАЈЕДНИЦУ КРОЗ КРШТЕЊЕ,
МИРОПОМАЗАЊЕ И РУКОПОЛОЖЕЊЕ)
ЛИТУРГИЈА КАО ИКОНА ИСТИНСКОГ ПОСТОЈАЊА
СВЕТА- ЦАРСТВА БОЖИЈЕГ (СПАСЕЊЕ СВЕТА
ЗАЈЕДНИЧКО ДЕЛО СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ И ЉУДИ,
РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ БОГА И ЉУДИ, АЛИ НЕ И
ОДЕЉЕНОСТ)
АПОСТОЛСКО ПРЕЈЕМСТВО (ЕПИСКОП КАО ИКОНА
ХРИСТА, СВЕШТЕНИЦИ ИКОНЕ АПОСТОЛА,
ЛИТУРГИЈА КАО ИКОНА БУДУЋЕГ ВЕКА)
РАСПЕЋЕ И ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО У
ПРАВОСЛАВНОЈ ИКОНОГРАФИЈИ
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
ТЕМЕ



Српски језик и
књижевност




Енглески језик
Руски језик



















ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ
ЛЕКТИРА
o КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
ЈЕЗИК
o СИНТАКСА
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
o ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ
o БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ДВОЧЛАНИ ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ
o ПРЕДЛОЗИ
ТВОРБА РЕЧИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦЕ
БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛИ
ПРЕДЛОЗИ
ВЕЗНИЦИ
РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ
СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ
ОБЈЕКАТСКИ ОДНОСИ
ПРОСТОРНИ ОДНОСИ
ВРЕМЕНСКИ ОДНОСИ
ЦИЉНИ ОДНОСИ
УЗРОЧНИ ОДНОСИ
УСЛОВНИ ОДНОСИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 22-24
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 77-79
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 89-92
18





Филозофија
Физичко
васпитање
Математика
Устав и права
грађана






















Физичка хемија
ПРАВОПИС И ИНТЕРПУКЦИЈА
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
МЕЂУЈЕЗИЧКИ ХАМОНИМИ И ПАРОНИМИ. СТРУЧНИ
ТЕРМИНИ. ИДИОМИ И ФРАЗЕОЛОГИЗМИ
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
КОРИШЋЕЊЕ ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИХ РЕЧНИКА И
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
ОДРЕЂЕЊЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
АНТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА
СРЕДЊОВЕКОВНА ФИЛОЗОФИЈА
ФИЛОЗОФИЈА НОВОГ ДОБА
САВРЕМЕНА ФИЛОЗОФИЈА
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
РУКОМЕТ
ФУДБАЛ
КОШАРКА
ОДБОЈКА
ПЛИВАЊЕ
БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ
ФУНКЦИЈА
ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ
КОМБИНАТОРИКА
ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ СА ИСПРАВКОМ
УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ОПТИЧКА СВОЈСТВА МАТЕРИЈЕ
ПОЈАВЕ НА ГАНИЦИ ФАЗА
ЕЛЕКТРОХЕМИЈА



ВЕЖБЕ

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ РЕЛАТИВНОГ ИНДЕКСА
ПРЕЛАМАЊА ВАЗДУХТЕЧНОСТ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАВИСНОСТИ ИНДЕКСА
ПРЕЛАМАЊА ОД ТЕМПЕРАТУРЕ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОЦЕНТА АЛКОХОЛА
МЕТОДОМ КАЛИБРАЦИОНЕ КРИВЕ ПОМОЋУ АБЕОВОГ
РЕФРАКТОМЕТРА.

ВЕЖБА: РЕФРАКТОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ СМЕШЕ
БЕНЗЕН-АЦЕТОН И ФАЗНИ ДИЈАГРАМ.

ВЕЖБА: ПОЛАРИМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ САСТАВА
РАСТВОРА ШЕЋЕРА МЕТОДОМ КАЛИБРАЦИОНЕ
КРИВЕ.

ВЕЖБА: ПОЛАРИМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ
КОНСТАНТЕ БРЗИНЕ ИНВЕРЗИЈЕ САХАРОЗЕ И РЕДА
РЕАКЦИЈЕ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ БАКРА
ДИБОСКОВИМ КОЛОРИМЕТРОМ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ БАКРА
ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМ КОЛОРИМЕТРОМ.

ВЕЖБА: КОЛОРИМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ВИТАМИНА В12.

ВЕЖБА: КАЛИБРИСАЊЕ СПЕКТРОСКОПА ПОМОЋУ
ЖИВИНЕ ЛАМПЕ.

ВЕЖБА: КВАЛИТАТИВНА СПЕКТРОСКОПСКА
АНАЛИЗА.

ВЕЖБА: СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ
ГВОЖЂА-СПЕКОЛ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ КАЛЦИЈУМА У БИЉНОМ
МАТЕРИЈАЛУ ПОМОЋУ ПЛАМЕНОГ ФОТОМЕТРА.

ВЕЖБА: ПЛАМЕНОФОТОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 141
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 180-184
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 4 од 31.05.1991.
Страна 81
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 291
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 10/2013.
Страна 96
19































Технологија
фармацеутских
производа





КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЈОНА НАТРИЈУМА, КАЛИЈУМА,
ЛИТИЈУМА У ВОДЕНИМ РАСТВОРИМА.
ВЕЖБА: КВАЛИТАТИВНА СПЕКТРОХЕМИЈСКА
АНАЛИЗА НЕКОГ ФАРМАЦЕУТСКОГ УЗОРКА
(АНТИБИОТИК, АСПИРИН, БРУФЕН, ВИТАМИН С И ДР.).
ВЕЖБА: НЕФЕЛОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ СУЛФАТА
ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМ НЕФЕЛОМЕТРОМ.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ МОЛИБДЕНА
ТУРБОДИМЕТРИЈСКОМ ТИТРАЦИЈОМ СА ОЛОВО(Н)АЦЕТАТОМ.
ВЕЖБА: ФРОЈНДЛИХОВА АДСОРПЦИОНА ИЗОТЕРМА.
ВЕЖБА: РАЗДВАЈАЊЕ И ДОКАЗИВАЊЕ FЕ3+ И СО2+
УЗЛАЗНОМ ХРОМАТОГРАФИЈОМ НА ХАРТИЈИ.
ВЕЖБА: РАЗДВАЈАЊЕ И ДОКАЗИВАЊЕ NI2+ И FЕ3+
СИЛАЗНОМ ХРОМАТОГРАФИЈОМ НА ХАРТИЈИ.
ВЕЖБА: РАЗДВАЈАЊЕ АМИНОКИСЕЛИНА НА ТАНКОМ
СЛОЈУ.
ВЕЖБА: ДЕМОНСТРАЦИОНИ ГАСНИ ХРОМАТОГРАФ.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОВОДЉИВОСТИ
КОЛРАУШОВИМ МОСТОМ.
ВЕЖБА: ПОКРЕТЉИВОСТ ЈОНА.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАНИЧНЕ МОЛАРНЕ
ПРОВОДЉИВОСТИ.
ВЕЖБА: КОНДУКТОМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА.
ВЕЖБА: ОКСИДО РЕДУКЦИЈА.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ЕМС И ЕЛЕКТРОДНОГ
ПОТЕНЦИЈАЛА МЕТОДОМ КОМПЕНЗАЦИЈЕ.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ РН РАСТВОРА МЕТОДОМ
КОМПЕНЗАЦИЈЕ.
ВЕЖБА: МЕРЕЊЕ РН, ПЕХАМЕТРОМ.
ВЕЖБА: ПРОВЕРАВАЊЕ ВРЕДНОСТИ КОНСТАНТЕ
РАВНОТЕЖЕ.
ВЕЖБА: ПЕХАМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА ЈАКЕ
КИСЕЛИНЕ ЈАКОМ БАЗОМ.
ВЕЖБА: ПЕХАМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА ФОСФОРНЕ
КИСЕЛИНЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ПРВЕ И ДРУГЕ ЗАВРШНЕ
ТАЧКЕ.
ВЕЖБА: ПОТЕНЦИОМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА ГВОЖЂА
ПЕРМАНГАНАТОМ УЗ ИНДИКАЦИЈУ ЗАВРШНЕ ТАЧКЕ
ГРАФИЧКОМ МЕТОДОМ.
ВЕЖБА: ПОТЕНЦИОМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА ХЛОРИДА
И ЈОДИДА УЗ ИНДИКАЦИЈУ ЗАВРШНЕ ТАЧКЕ
МИЛЕРОВОМ МЕТОДОМ.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ФАРАДЕЈЕВЕ КОНСТАНТЕ
ГАСНИМ КУЛОНОМЕТРОМ.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ИСКОРИШЋЕЊА СТРУЈЕ ПРИ
НИКЛОВАЊУ.
ВЕЖБА: КУЛОНОМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА
ХЛОРОВОДОНИЧНЕ КИСЕЛИНЕ.
ВЕЖБА: КУЛОНОМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА
АСКОРБИНСКЕ КИСЕЛИНЕ.
ВЕЖБА: ЕЛЕКТРОГРАВИМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ
БАКРА У РАСТВОРУ.
ВЕЖБА: НАПОН РАЗЛАГАЊА У СИСТЕМУ РT/Н2SO4/РT.
ВЕЖБА: АМПЕРОМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА ЈОДА
ТИОСУЛФАТОМ.
ВЕЖБА: АНОДНА ОКСИДАЦИЈА АЛУМИНИЈУМА
(ЕЛОКСИРАЊЕ).
ВЕЖБА: БИАМПЕРОМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА
АНТИМОНА КАЛИЈУМ-БРОМАТОМ
ТЕХНОЛОГИЈА ЛЕКОВИТИХ МАСТИ
ТЕХНОЛОГИЈА СУПОЗИТОРИЈА
ТЕХНОЛОГИЈА ЧВРСТИХ ФАРМАЦЕУТСКИХ
ПРОИЗВОДА
ТЕХНОЛОГИЈА БИОЛОШКИХ ПРЕПАРАТА
АМБАЛАЖА И СКЛАДИШТЕЊЕ ФАРМАЦЕУТСКИХ
ПРОИЗВОДА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 10/2013.
Страна 98
20
ВЕЖБЕ




Аутоматска
регулација процеса
Контрола
квалитета,
сировина и
производа
Организација
пословања
Грађанско
васпитање
ДОБИЈАЊЕ ЛЕКОВИТИХ МАСТИ
ДАБИЈАЊЕ СУПОЗИТОРИЈА
ДОБИЈАЊЕ ЧВРСТИХ ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА
ДОБИЈАЊЕ БИЛОШКОХ ПРЕПАРАТА
НАСТАВА У БЛОКУ

ПРАЋЕЊЕ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ МАСТИ У
ИНДУСТРИЈСКИМ ПОГОНИМА. ОПСЛУЖИВАЊЕ
МАШИНА, АПАРАТА И УРЕЂАЈА ЗА ИЗРАДУ МАСТИ.
ПРАЋЕЊЕ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ СУПОЗИТОРИЈА У
ИНДУСТРИЈСКИМ ПОГОНИМА. ОПСЛУЖИВАЊЕ
МАШИНА, АПАРАТА И УРЕЂАЈА ЗА ИЗРАДУ
СУПОЗИТОРИЈА. ПРАЋЕЊЕ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ
ТАБЛЕТА У ИНДУСТРИЈСКИМ ПОГОНИМА.
ОПСЛИЖИВАЊЕ РОТАЦИОНИХ МАШИНА. ПРАЋЕЊЕ
ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АНТИБИОТИКА

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ У АУТОМАТСКОЈ РЕГУЛАЦИЈИ

РЕГУЛИСАНИ ПРОЦЕС

МЕРНИ ПРЕТВАРАЧИ

ИЗВРШНИ ЕЛЕМЕНТ

РЕГУЛАТОРИ

УРЕЂАЈИ ЗА АУТОМАТСКУ РЕГУЛАЦИЈУ

АУТОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА ПРОЦЕСА

УВОД У КОНТОЛУ КВАЛИТЕТА

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СИРОВИНА

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ПОЛУПРОИЗВОДА

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА

ИСПИТИВАЊЕ МАТЕИЈАЛА КОЈИ СЕ КОРИСТИ ЗА
ИЗРАДУ АМБАЛАЖЕ

УВОД

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ПОСЛОВНИ ПЛАН

ПРАВНИ ОКВИР ПРЕДУЗЕТНИШТВА

УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 10/2013.
Страна 100
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 1010/2013.
Страна 101



ПРАВА И СЛОБОДЕ
СВЕТ ИНФОРМАЦИЈА
СВЕТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА И РАДА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 306-307


УВОД
ХРИШЋАНСКО СХВАТАЊЕ ИСТОРИЈЕ
(СТАРОЈЕЛИНСКО И САВРЕМЕНО СХВАТАЊЕ
ИСТОРИЈЕ БЕЗ БОГА)
ЕСХАТОН-БУДУЋЕ ЦАРСТВО БОЖИЈЕ КАО УЗРОК
ЦРКВЕ И ИСТОРИЈЕ (ПОСЛЕДЊИ ДОГАЂАЈ, ДОГАЂАЈ
ЦАРСТВА БОЖИЈЕГ ДАЈЕ ВАЛИДНОСТ И ПОСТОЈАЊЕ
ИСТОРИЈСКИМ ДОГАЂАЈИМА)
СМРТ ПРИРОДЕ КАО РАЗЈЕДИЊЕЊЕ, РАСПАДАЊЕ И
СМРТ ЛИЧНОСТИ КАО ПРЕКИД ЗАЈЕДНИЦЕ СА
ЛИЧНОШЋУ ЗА КОЈУ СМО БИЛИ ВЕЗАНИ, КОЈУ СМО
НАЈВИШЕ ВОЛЕЛИ
ЛИТУРГИЈА НАМ ОТКРИВА И ЦИЉ ЗБОГ КОЈЕГ ЈЕ БОГ
СТВОРИО СВЕТ И ЉУДЕ (ДА СВЕТ ПОСТАНЕ ЦАРСТВО
БОЖИЈЕ У КОМЕ НЕЋЕ БИТИ СМРТИ)
ПОМЕСНА И ВАСЕЉЕНСКА ЦРКВА, ЊИХОВ ОДНОС
ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ (НА ПОМЕСНОМ И ВАСЕЉЕНСКОМ
НИВОУ)
ТЕОЛОГИЈА ПРАВОСЛАВНЕ УМЕТНОСТИ
(КЊИЖЕВНОСТИ, СЛИКАРСТВА, АРХИТЕКТУРЕ,
МУЗИКЕ...)
ЦРКВА И СВЕТ (ЊИХОВ ОДНОС)
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 9 од 26.10.2005.
Страна 3-4


Верска настава православни
катихизис
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11 од 22.05.1993.
Страна 9





21
22
2
2
1
Загађење и заштита тла
Загађење и заштита воде
Загађење и заштита ваздуха
Прерада и одлагање чврстог отпада
Прерада и одлагање отпадних вода
Верска настава, грађанско васпитање
28.
29.
30.
31.
32.
28.
1
35
1
35
1
2
2
35
70
70
1
1
1
1
35
35
35
35
30
30
2
Инструменталне методе анализе
27.
35
30
30
1
Микробиологија
26.
70
70
70
70
70
Физичка хемија
25.
70
70
2
2
2
2
2
Испитивање тла, воде и ваздуха
24.
70
105
105
2
Извори загађења животне средине
23.
3
3
2
Аутоматска обрада података
60
60
2
Хемијска технологија
22.
70
70
21.
70
2
2
2
Машине, апарати и операције
20.
70
105
105
105
105
2
3
3
3
3
Аналитичка хемија
70
70
3
1
2
3
32
64
64
64
96
32
64
96
64
2
19.
70
70
105
96
64
г
Теор.
3
2
2
н
2
г
Органска хемија
г
18.
н
2
140
140
70
2
3
105
70
70
г
Техн. црт. и маш.елементи
Организација пословања
4
4
2
35
70
105
1
2
3
3
2
2
н
16.
17.
140
60
60
г
Блок
4
г
Трећи разред
Вежбе
Општа и неорганска хемија
н
Теор.
15.
70
70
70
70
105
2
3
70
105
70
г
2
3
2
н
Блок
2
2
2
г
Други разред
Вежбе
Географија
Физика
Биологија
Устав и право грађана
70
35
2
1
70
70
г
Теор.
11.
12.
13.
14.
105
70
3
2
2
2
н
Блок
Рачунарство и информатика
г
Први разред
Вежбе
10.
н
Теор.
Српски језик и књижевност
Страни језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математка
Назив предмета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ред.
број
Подручје рада: Хемија и неметали
Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине
1
1
1
1
1
1
4
4
2
2
н
32
32
32
32
32
32
128
128
64
64
г
Четврти разред
Вежбе
30
30
30
30
г
Блок
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (IV СТЕПЕН, 4 ГОДИНЕ)
ПРВИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност
ТЕМЕ








Енглески језик
Историја






























УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА
СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ
НАРОДНА УСМЕНА КЊИЖЕВНОСТ
ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА
БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ
ЛЕКТИРА
o ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ
o ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ
БАВЕ
o ФОНЕТИКА
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
PRE-UNIT
UNIT 1 “SCHOOL AND EDUCATION”
UNIT 2 “SCHOOL LIFE”
UNIT 3 “YOUNG AND BRAVE”
UNIT 4 “FOOD AND EATING”
UNIT 5 “CITIES AND CAPITALS”
REVISION 1
SYSTEMATIZATION
UNIT 6 “LANGUAGES AND PEOPLE”
UNIT 7 “HOLIDAYS AND TRADITIONS”
THE FIRST WRITTEN SCHOOLWORK
UNIT 8 “THEY BROUGHT FAME TO THIS COUNTRY”
UNIT 9 “PEOPLE AND APPEARANCES”
REVISION 2
SYSTEMATIZATION
UNIT 10 “FACTS AND FIGURES”
UNIT 11 “SPORTS AND GAMES”
UNIT 12 “EXPLORATIONS”
UNIT 13 “JOBS AND WORKPLACES”
REVISION 3
SYSTEMATIZATION
UNIT 14 “OUR ENVIRONMENT”
THE SECOND WRITTEN SCHOOLWORK
UNIT 15 “MOVIES AND STARS”
REVISION 4
UNIT 16 “TRAVELLING AROUND THE WORLD”
УВОД
ПРАИСТОРИЈА
СТАРИ ВЕК
o ДРУШТВО И ДРЖАВЕ СТАРОГ ИСТОКА
o ДРУШТВО И ДРЖАВЕ СТАРИХ ГРКА И
РИМЉАНА
o РЕЛИГИЈА И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СТАРОГ
ВЕКА
СРЕДЊИ ВЕК
o ДРУШТВО, ДРЖАВА И КУЛТУРА
o ВЕЛИКА СЕОБА НАРОДА
o ОСОБЕНОСТИ РАЗВОЈА ДРУШТВА И ДРЖАВА
У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ
o РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ
ЕВРОПИ
o ОСОБЕНОСТИ РАЗВОЈА ДРУШТВА И ДРЖАВЕ У
ВИЗАНТИЈИ
o ОСОБЕНОСТИ РАЗВИТКА ИСЛАМСКОГ
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 14-17
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 6 од 17.08.1990.
Страна 33-34
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 148-151
23
ДРУШТВА И ДРЖАВЕ
СРЕДЊОВЕКОВНЕ ДРЖАВЕ ИСТОЧНИХ И
ЗАПАДНИХ СЛОВЕНА
o РЕЛИГИЈА И ЊЕН УТИЦАЈ НА
СРЕДЊОВЕКОВНИ СВЕТ
o СРЕДЊОВЕКОВНА КУЛТУРА
o СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У СРЕДЊЕМ
ВЕКУ
o СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА КУЛТУРА
o СРБИ И ОСТАЛИ БАЛКАНСКИ НАРОДИ У
БОРБИ ПРОТИВ ОСМАНЛИЈА
НОВИ ВЕК
o ЕВРОПА У ПЕРИОДУ ОД XVI ДО XVIII ВЕКА
o РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ, ДРУШТВА И ДРЖАВЕ ОД
КРАЈА XV ДО КРАЈА XVIII ВЕКА
o КУЛТУРНЕ И ВЕРСКЕ ПРИЛИКЕ У ЕВРОПИ
o ЕВРОПА И СВЕТ ОД КРАЈА XVIII ДО СРЕДИНЕ
XIX ВЕКА
o РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ, ДРУШТВА И ДРЖАВЕ ОД
КРАЈА XVIII ДО СРЕДИНЕ XIX ВЕКА
o ГРАЂАНСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ И ПОЈАВА НАЦИЈЕ
o СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ ОД XVI ДО
СРЕДИНЕ XIX ВЕКА
o СРБИ И СУСЕДНИ НАРОДИ ПОД
ОСМАНЛИЈСКОМ ВЛАШЋУ И СТВАРАЊЕ
НАЦИОНАЛНИХ ДРЖАВА
o СРБИ ПОД ВЛАШЋУ ХАБЗБУРГОВАЦА И
МЛЕЧАНА
ПОЧЕЦИ МУЗИКЕ. ИЗВОРИ И ДОКУМЕНТА. МУЗИКА И
МАГИЈА
МУЗИКА СТАРИХ ИСТОЧНИХ НАРОДА. МУЗИКА ГРЧКЕ
И РИМА
РАЗВОЈ МУЗИКЕ У XIV, XV И XVI ВЕКУ
БАРОК У МУЗИЦИ
ОПЕРА У XVII ВЕКУ
ОПЕРА У XVIII ВЕКУ
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО ПРЕТКЛАСИКЕ И
КЛАСИКЕ
РОМАНТИЗАМ У МУЗИЦИ
РОМАНТИЧНА ОПЕРА, ОПЕРЕТА, БАЛЕТ
РОМАНТИЗАМ У СЛОВЕНСКИМ ЗЕМЉАМА
ОПЕРА НА ПОЧЕТКУ XX ВЕКА
ИМПРЕСИОНИЗАМ
МУЗИКА XX ВЕКА У СВЕТУ
МУЗИКА У XX ВЕКУ
САВРЕМЕНА МУЗИКА
ЏЕЗ И ОСТАЛИ ЖАНРОВИ
ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА
АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА
СПОРТСКА ИГРА
ЛОГИКА И СКУПОВИ. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ВЕЛИЧИНА
УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ
ИЗОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ
РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ
ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ. ЛИНЕАРНА
ФУККЦ.
ХОМОТЕТИЈА И СЛИЧНОСТ
o








Музичка уметност












Физичко
васпитање
Математика








Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 154-158
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 173-175
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 6 од 17.08.1990.
Страна 56-57
24


Рачунарство и
информатика
Географија
Физика
Биологија


































Општа и
неорганска хемија
ОСНОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ
ОСНОВЕ РАДА У ОПЕРАТИВНОМ СИСТЕМУ СА
ГРАФИЧКИМ ИНТЕРФЕЈСОМ
ТЕКСТ - ПРОЦЕСОР
СЛАЈД - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
РАД СА ТАБЕЛАМА
ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА
УВОД
СТАНОВНИШТВО, РЕЛИГИЈА, КУЛТУРА
НАСЕЉА
ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
САВРЕМЕНОГ СВЕТА
УВОД
КИНЕМАТИКА
ДИНАМИКА
ГРАВИТАЦИОНО И ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ
ЗАКОНИ ОДРЖАЊА
МОЛЕКУЛСКА ФИЗИКА
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВИХ БИЋА
ВИРУСИ
БАКТЕРИЈЕ
БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
МЕТАБОЛИЗАМ
ЖИВОТНИ ФЕНОМЕНИ КОЈИ ПРОИСТИЧУ ИЗ
МЕТАБОЛИЧКИХ ПРОЦЕСА
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НАУКЕ О НАСЛЕЂИВАЊУ
ГЕНЕТИКА ЧОВЕКА
ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
УВОД У ХЕМИЈУ
СТРУКТУРА АТОМА
ТИПОВИ ХЕМИЈСКИХ ВЕЗА
ХЕМИЈСКИ ЗАКОНИ
СТЕХИОМЕТРИЈСКИ ПРОРАЧУН НА ОСНОВУ
ХЕМИЈСКЕ ФОРМУЛЕ
БРЗИНА ХЕМ. РЕАКЦИЈЕ И ХЕМ. РАВНОТЕЖА
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
КЛАСИФИКАЦИЈА НЕОРГ. ЈЕДИЊЕЊА
ОКСИДО РЕДУКЦИОНИ ПРОЦЕСИ
СТЕХИОМЕТРИЈСКИ ПРОРАЧУН НА ОСНОВУ ХЕМ.
ЈЕДНАЧИНА
ВОДОНИК,КИСЕОНИК,ВОДА
ПРВА ГРУПА П..С.Е
ДРУГА ГРУПА П..С.Е
ТРЕЋА ГРУПА П.С.Е
ЧЕТВРТА ГРУПА П.С.Е
ПЕТА ГРУПА П.С.Е
ШЕСТА ГРУПА П.С.Е
СЕДМА ГРУПА П.С.Е
ПРЕЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА










ВЕЖБЕ

ВЕЖБА: ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА. УСЛОВИ РАДА.
РАДНО МЕСТО. ИЗВОРИ И УЗРОЦИ ОПАСНОСТИ ОД
ПОВРЕДА. СУБЈЕКТИВНИ УЗРОЦИ ПОВРЕДА НА РАДУ.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ. ОБЈЕКТИВНИ ФАКТОРИ ПОВРЕДА НА
РАДУ. ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНЕ
СТРУЈЕ, ОД ПОЖАРА, ОД МЕХАНИЧКИХ ПОВРЕДА И
ОД ХЕМИКАЛИЈА. ПОМОЋ И САМОПОМОЋ.

ВЕЖБА: ТОПЛОТНИ ИЗВОРИ У ЛАБОРАТОРИЈИ.
ГОРИВА. ОСНОВНИ ПРИБОР УЗ ТОПЛОТНЕ ИЗВОРЕ.
РУКОВАЊЕ.

ВЕЖБА: ХЕМИКАЛИЈЕ. ЧИСТОЋА. ПАКОВАЊЕ.
ЧУВАЊЕ. РЕАГЕНСКИ И РЕАГЕНС-БОЦЕ. ПРАЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ПРИБОРА И ПОСУЂА.
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 238-240
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 7 од 17.04.1993.
Страна 194-196
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 266-268
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 285-286
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 10/2013.
Страна 70-71
25

Техничко цртање и
машински
ВЕЖБА: ОБРАДА СТАКЛА И ЗАПУШАЧА. ПРИПРЕМА
ЦЕВИ ЗА АПАРАТУРЕ И ШПРИЦ-БОЦЕ.

ВЕЖБА: МЕРЕЊЕ ЧВРСТИХ И ТЕЧНИХ СУПСТАНЦИ.
ТЕХНИЧКА ВАГА. ПРОВЕРАВАЊЕ ЛАВОАЗЈЕОВОГ
ЗАКОНА.

ВЕЖБА: АНАЛИТИЧКА ВАГА И МЕРЕЊЕ.

ВЕЖБА: ПРИБОР ЗА МЕРЕЊЕ ЗАПРЕМИНЕ ТЕЧНОСТИ;
МЕНЗУРЕ, ПИПЕТЕ, БИРЕТА, МЕРНИ СУД.

ВЕЖБА: СИТЊЕЊЕ, РАСТВАРАЊЕ, ТАЛОЖЕЊЕ,
ДЕКАНТОВАЊЕ, ФИЛТРИРАЊЕ, ИСПИРАЊЕ. ПРИБОР.

ВЕЖБА: ДЕСТИЛАЦИЈА СА ВОДЕНИМ И ВАЗДУШНИМ
ХЛАЂЕЊЕМ.

ВЕЖБА: ДЕСТИЛАЦИЈА СА ВОДЕНОМ ПАРОМ.
ЕКСТРАКЦИЈА.

ВЕЖБА: СУБЛИМАЦИЈА. КРИСТАЛИЗАЦИЈА. ВАКУУМФИЛТРИРАЊЕ.

ВЕЖБА: ПРИПРЕМАЊЕ РАСТВОРА.

ВЕЖБА: КОЛОИДНИ СИСТЕМИ.

ВЕЖБА: БРЗИНА ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ.

ВЕЖБА: ОКСИДИ, ДОБИЈАЊЕ, СВОЈСТВА. СИНТЕЗА
ПРЕПАРАТА ОКСИДА.

ВЕЖБА: ДОБИЈАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ СВОЈСТАВА
КИСЕЛИНА.

ВЕЖБА: БАЗЕ, ДОБИЈАЊЕ И СВОЈСТВА. АМФОТЕРНИ
ЕЛЕКТРОЛИТИ. ИНДИКАТОРИ.

ВЕЖБА: СОЛИ, СВОЈСТВА, РАСТВОРЉИВОСТ.
ХИДРОЛИЗА СОЛИ.

ВЕЖБА: СОЛИ, ДОБИЈАЊЕ. СИНТЕЗА ПРЕПАРАТА
FESO4, 7 H2O

ВЕЖБА: НЕУТРАЛИЗАЦИЈА. ЕГЗОТЕРМНЕ И
ЕНДОТЕРМНЕ РЕАКЦИЈЕ.

ВЕЖБА: ОКСИДОРЕДУКЦИОНИ ПРОЦЕСИ.
ЕЛЕКТРОЛИЗА ВОДЕ. ПРОВЕРА ГЕЈ-ЛИСАКОВОГ
ЗАКОНА.

ВЕЖБА: ВОДОНИК, ДОБИЈАЊЕ И СВОЈСТВА. ХВАТАЊЕ
ГАСОВА ПОД ВОДОМ.

ВЕЖБА: КИСЕОНИК, ДОБИЈАЊЕ И СВОЈСТВА.

ВЕЖБА: НАТРИЈУМ И КАЛИЈУМ. СВОЈСТВА
НАТРИЈУМА И КАЛИЈУМА. ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: МАГНЕЗИЈУМ И КАЛЦИЈУМ. СВОЈСТВА
МАГНЕЗИЈУМА И КАЛЦИЈУМА. ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: АЛУМИНИЈУМ, СВОЈСТВА МЕТАЛА И
ЊЕГОВИХ ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: УГЉЕНИК И ЈЕДИЊЕЊА. ОЛОВО И ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: АЗОТ И ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: ФОСФОР И ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: СУМПОР И ЈЕДИЊЕЊА. КИПОВ АПАРАТ.

ВЕЖБА: ХЛОР И ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: БАКАР И ЈЕДИЊЕЊА. ЦИНК И ЈЕДИЊЕЊА.
ЖИВА И ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: ХРОМ И ЈЕДИЊЕЊА. МАНГАН И ЈЕДИЊЕЊА.

ВЕЖБА: ГВОЖЂЕ И ЈЕДИЊЕЊА.
НАСТАВА У БЛОКУ

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У
ХЕМИЈСКОЈ ИНДУСТРИЈИ.

ОБИЛАЗАК ПОГОНА ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ,
МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ЛАБОРАТОРИЈА У
КОЈИМА СЕ ВРШЕ АНАЛИЗЕ ВОДЕ, ЗЕМЉЕ И ВАЗДУХА.

ДОБИЈАЊЕ ХЕМИЈСКИ ЧИСТИХ СУПСТАНЦИ. ИЗРАДА
ХЕМИЈСКИХ ПРЕПАРАТА ПО ИЗБОРУ.

УЗРОЦИ И ВРСТЕ ОПАСНОСТИ У ПОГОНИМА И
ЛАБОРАТОРИЈАМА.

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

КОМЈУТЕРСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОГЛЕДА.

УВОД

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
26
елементи
Грађанско
васпитање
Верска настава православни
катихизис




ТЕХНИЧКО ЦРТАWЕ
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗ ОТПОРНОСТИ МАТЕРИЈАЛА
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ
ПОСТРОЈЕЊА ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ



ЈА, МИ И ДРУГИ
КОМУНИКАЦИЈА У ГРУПИ
ОДНОСИ У ГРУПИ И ЗАЈЕДНИЦИ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 301-304


УВОД
ХРИШЋАНСТВО ЈЕ ЦРКВА (ЗАЈЕДНИЧКИ
ЛИТУРГИЈСКИ ЖИВОТ)
ПОЈАМ О БОГУ У ХРИШЋАНСТВУ
ПОЗНАЊЕ БОГА КРОЗ ХРИСТА У ЦРКВИ
КРШТЕЊЕ И РУКОПОЛОЖЕЊЕ КАО СЈЕДИЊЕЊЕ СА
ХРИСТОМ У ЛИТУРГИЈИ (ПОДВИЖНИШТВО КАО
СРЕДСТВО ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЛИЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА
БОГОМ)
СЛИКАРСТВО КАО ИЗРАЗ ЧОВЕКОВОГ ОДНОСА ПРЕМА
БОГУ И СВЕТУ КОЈИ ГА ОКРУЖУЈЕ (РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ
ЦРКВЕНОГ СЛИКАРСТВА-ИКОНОГРАФИЈЕ И
СВЕТОВНОГ СЛИКАРСТВА)
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 5 од 20.10.2001.
Страна 7-8




Број 11/2013.
Страна 16-17
ДРУГИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
ТЕМЕ




Српски језик и
књижевност




Енглески језик

Руски језик










ПРОСВЕТИТЕЉСТВО
РОМАНТИЗАМ
РЕАЛИЗАМ
ЛЕКТИРА
o КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
ЈЕЗИК
o КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
o МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ)
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
РЕЧЕНИЦА
o ПИТАЊА
o ФУНКЦИОНАЛНИ ТИПОВИ РЕЧЕНИЦЕ
o СЛАГАЊЕ ВРЕМЕНА
o ПОГОДБЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ
o НЕУПРАВНИ ГОГВОР
ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
o ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ
o БРОЈЕВИ
o ПАРТИТИВНИ КВАНТИФИКАТОРИ
ГЛАГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ
ТВОРБА РЕЧИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦЕ
ПРИДЕВИ
ГЛАГОЛИ
БРОЈЕВИ
ПРИЛОЗИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
НАЛАЗЕ СЕ У:
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 17-19
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 72-74
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 85-87
27
















Историја
Ликовна култура
ПРЕДЛОЗИ
ВЕЗНИЦИ
РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ
СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ
ОБЈЕКАТСКИ ОДНОСИ
ПРОСТОРНИ ОДНОСИ
ВРЕМЕНСКИ ОДНОСИ
НАЧИНСКИ ОДНОСИ
УЗРОЧНИ ОДНОСИ
ЦИЛЈНИ ОДНОСИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ И КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ
МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И ЊИХОВИ СУСЕДИ У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

СРБИЈА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX
ВЕКА

ЦРНА ГОРА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX
ВЕКА

СРБИ У АУСТРОУГАРСКОЈ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И
ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

БАЛКАНСКИ РАТОВИ

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ И ЕВРОПИ

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ

СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

ДРУШТВЕНЕ, ПОЛИТИЧКЕ, ПРИВРЕДНЕ И КУЛТУРНЕ
ПРИЛИКЕ

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

ЈУГОСЛАВИЈА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

СВЕТ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

СВЕТ И ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

ДРУШТВЕНЕ, ПОЛИТИЧКЕ И ПРИВРЕДНЕ ПРИЛИКЕ

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

I ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
ШТА ЈЕ УМЕТНОСТ. УМЕТНОСТ У ПРОСТОРУ,
УМЕТНОСТ У ВРЕМЕНУ. УМЕТНОСТ И ПРИРОДА. УМЕТНОСТ И
ДРУШТВО.
Б) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ЛИНИЈА КАО ЕЛЕМЕНТ УМЕТНИЧКОГ ИЗРАЗА. БОЈА КАО
СРЕДСТВО СЛИКАРСКОГ ОБЛИКОВАЊА. ТРОДИМЕНЗИОНАЛНО
ОБЛИКОВАЊЕ.
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 151-154
В) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
ПОЈАВА УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЊА. ПРАИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ НА
ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ.
УМЕТНОСТ СТАРОГ ИСТОКА.
Службени гласник
РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ У ГРЧКОЈ. НАЈЗНАЧАЈНИЈА ОСТВАРЕЊА И РС – Просвети
ВОДЕЋИ УМЕТНИЦИ.
гласник
УМЕТНОСТ СТАРОГ РИМА. АНТИЧКИ СПОМЕНИЦИ У СРБИЈИ. ПОЈАВА
Број 11/2013.
ХРИШЋАНСКЕ УМЕТНОСТИ. ВИЗАНТИЈСКА УМЕТНОСТ. ИСЛАМСКА
Страна 158-161
УМЕТНОСТ.

II ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
ПЕРСПЕКТИВА: ИНВЕРЗНА, ЛИНЕАРНА, ВАЗДУШНА.
Б. УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
СРЕДЊЕВЕКОВНА УМЕТНОСТ ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ.
СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА УМЕТНОСТ: РАШКА ШКОЛА,
СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА УМЕТНОСТ ОД 1300 – 1371ГОД. И
МОРАВСКА ШКОЛА (ИЗБОР СПОМЕНИКА ПО АРХИТЕКТУРИ И
ЖИВОПИСУ).
РАНА И ВИСОКА РЕНЕСАНСА У ИТАЛИЈИ. ВОДЕЋИ
28
ПРЕДСТАВНИЦИ И ЊИХОВА ДЕЛА.
В) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ. ПРОСТОР.
ПЕРСПЕКТИВА.

III ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
СВЕТЛО И СЕНКА КАО ЕЛЕМЕНТИ СЛИКАРСКОГ И
СКУЛПТОРСКОГ ОБЛИКОВАЊА.
Б. САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ.
СВЕТЛИНСКИ ОДНОСИ. БОЈА.
В) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
БАРОКНА УМЕТНОСТ- ОПШТЕ ОДЛИКЕ И ВОДЕЋИ
УМЕТНИЦИ БАРОКА (БЕРНИНИ, КАРАВАЂО, ВЕЛАСКЕЗ,
РУБЕНС, РЕМБРАНТ). УМЕТНОСТ 19. ВЕКА
(НЕОКЛАСИЦИЗАМ, РОМАНТИЗАМ И РЕАЛИЗАМ) У ЕВРОПИ
И СРБИЈИ И ВОДЕЋИ ПРЕДСТАВНИЦИ (ДАВИД, ЕНГР,
ЖЕРИКО, ДЕЛАКРОА, РИД, ТАРНЕР, КУРБЕ; КАТАРИНА
ИВАНОВИЋ, ЂУРА ЈАКШИЋ, НОВАК РАДОНИЋ, ПАЈА
ЈОВАНОВИЋ, УРОШ ПРЕДИЋ И ЂОРЂЕ КРСТИЋ).

Физичко васпитање
Математика
Физика
Организација
пословања
Органска хемија
IV ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
НОВИ ОБЛИЦИ ИЗРАЖАВАЊА У УМЕТНОСТИ.
Б) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
ПРАВЦИ У УМЕТНОСТИ КРАЈЕМ 19. ВЕКА: ИМПРЕСИОНИЗАМ И
ПОСТИМПРЕСИОНИЗАМ. УМЕТНОСТ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20.
ВЕКА: ОПШТЕ ОДЛИКЕ, НАЈПОЗНАТИЈИ ПРАВЦИ И ПОЈАВЕ.
ТЕНДЕНЦИЈЕ У УМЕТНОСТИ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 20.ВЕКА.
В) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ.
КОМПОЗИЦИЈА (КОМПОНОВАЊЕ ОБЈЕКАТА У
ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ С ОБЗИРОМ НА НАМЕНУ).
ФОТОГРАФИЈА. ФИЛМ – ПОКРЕТНА СЛИКА.


АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА

СПОРТСКА ИГРА

СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ

КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА ФУНКЦИЈА, ЛОГАРИТАМСКА
ФУНКЦИЈА

ЕЛЕМЕНТИ ТРИГОНОМЕТРИЈЕ

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И ИСПРАВКЕ

МАГНЕТНО ПОЉЕ

ОСЦИЛАЦИЈЕ

ТАЛАСИ

ОСНОВИ КВАНТНЕ ФИЗИКЕ

ОСНОВИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

УВОД

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ПОСЛОВНИ ПЛАН

ПРАВНИ ОКВИР ПРЕДУЗЕТНИШТВА

УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ У ОРГАНСКОЈ ХЕМИЈИ

УГЉОВОДОНИЦИ, ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 175-177
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 4 од 31.05.1991.
Страна 80
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 269-270
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 72
Службени гласник
РС – Просвети
29
Аналитичка хемија





ВЕЖБЕ












БЕЖБЕ


Извори загађења
животне средине
Испитивање тла,
воде и ваздуха
УГЉОВОДОНИКА
КИСЕОНИЧНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА
УГЉЕНИ ХИДРАТИ
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТОМ
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА И АЛКАЛОИДИ
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉАКА И ЖИВОТИЊА
ПРИПРЕМА ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ
ИСПИТИВАЊЕ ОРГАНСКИХ СУПСТАНЦИ
УГЉОВОДОНИЦИ
АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ
АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ
КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ
УГЉЕНИ ХИДРАТИ
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТОМ
УВОД
КВАЛИТАТИВНА ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА
КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА ГРАВИМЕТРИЈА
ВОЛУМЕТРИЈА
ХЕМИЈСКА КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА
ГРАВИМЕТРИЈА

ВОЛУМЕТРИЈА

УВОД

ПОЈАВА,ДЕЛОВАЊЕ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂЕЊА
ЖИВ.СРЕД.

ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗАГАЂИВАЊЕ ТЛА

ЗАГАЂИВАЊЕ ВОДЕ

ЗАГАЂИВАЊЕ ВАЗДУХА

ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА

СИСТЕМ ПРАЋЕЊА ЗАГАЂЕЊА

ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗАШТИТА ОД ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЕКОНОМСКО-ПРАВНА РЕГУЛАТИВА
НАСТАВА У БЛОКУ

УПОЗНАВАЊЕ ЗАГАЂИВАЧА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
ПРИРОДНИ ЗАГАЂИВАЧИ, АНТРОПОГЕНИ
ЗАГАЂИВАЧИ.

ПРАЋЕЊЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.


УВОД

ПОДЕЛА ИСПИТИВАЊА

УЗОРАК И УЗОРКОВАЊЕ

ЧИНИОЦИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ УЗОРКОВАЊЕ

ИЗБОР ПОСТУПКА ЗА АНАЛИЗУ

ИСПИТИВАЊЕ ТЛА

ИСПИТИВАЊЕ ВОДЕ

ИСПИТИВАЊЕ ВАЗДУХА

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
ВЕЖБЕ

УВОДНА ВЕЖБА: НАЧИН РАДА У ЛАБОРАТОРИЈИ.

УЗОРКОВАЊЕ ТЛА ПО ЗАДАТИМ ТАЧКАМА И ПО
МРЕЖИ.

УЗОРКОВАЊЕ ТЛА ПО ВЕРТИКАЛНОМ ПРОФИЛУ.

ПРИПРЕМА, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ЧУВАЊЕ УЗОРАКА.

ИСПИТИВАЊЕ ФИЗИЧКИХ СВОЈСТАВА ЗЕМЉИШТА:
ГРАНУЛОМЕТРИЈСКИ САСТАВ, ВЛАЖНОСТ,
ПОРОЗНОСТ, ЗАПРЕМИНА И СПЕЦИФИЧНА МАСА,
ПЛАСТИЧНОСТ, ВОДОПРОПУСТЉИВОСТ,
КАПИЛАРНОСТ, СТИШЉИВОСТ, ЧВРСТОЋА ТЛА,
ОТПОРНОСТ НА МРАЗ, ПЕНЕТРАЦИЈА.

ИСПИТИВАЊЕ ХЕМИЈСКИХ СВОЈСТАВА ТЛА:
ОДРЕЂИВАЊЕ КИСЕОНИКА, УГЉЕНИКА,
СИЛИЦИЈУМА, АЛУМИНИЈУМА, ГВОЖЂА И
КАЛЦИЈУМА, ОДРЕЂИВАЊЕ КОМПОНЕНТИ ТЛА
(МИНЕРАЛНЕ МАТЕРИЈЕ, ВОДА, ВАЗДУХ, ОРГАНСКЕ
гласник
Број 10/2013.
Страна 72-73
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 74
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 74-75
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 76
30














Грађанско
васпитање








Верска настава православни
катихизис





МАТЕРИЈЕ-ХУМУС), ОДРЕЂИВАЊЕ РН, ОДРЕЂИВАЊЕ
АЗОТА, ФОСФОРА, КАЛИЈУМА, АМОНИЈУМ ЈОНА И
НИТРАТНОГ ЈОНА. ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕШКИХ МЕТАЛА:
ОЛОВА, БАКРА, КАДМИЈУМА И ЖИВЕ.
УЗОРКОВАЊЕ ВОДЕ.
ИСПИТИВАЊЕ ОРГАНОЛЕПТИЧКИХ СВОЈСТАВА ВОДЕ.
ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ, ГУСТИНЕ И
ВИСКОЗНОСТИ.
ОДРЕЂИВАЊЕ РН АЛКАЛИТЕТА И КИСЕЛОСТИ ВОДЕ.
ОДРЕЂИВАЊЕ УКУПНЕ ТВРДОЋЕ ВОДЕ.
ОДРЕЂИВАЊЕ КАРБОНАТА, АЗОТА, ФЕНОЛА,
ПОВРШИНСКИХ АКТИВНИХ МАТЕРИЈА, ПРИСУСТВО
МАСТИ И УЉА, КИСЕОНИКА, ХЛОРА, АМОНИЈАКА И
НИТРАТА.
УЗОРКОВАЊЕ ВАЗДУХА.
УЗОРКОВАЊЕ ПРОЦЕСНОГ ВАЗДУХА.
УЗОРКОВАЊЕ ЧВРСТИХ ЧЕСТИЦА У ВАЗДУХУ.
УЗОРКОВАЊЕ ВАЗДУХА ЗА ХЕМИЈСКУ АНАЛИЗУ.
ОДРЕЂИВАЊЕ МЕТЕРЕОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА
ВАЗДУХА.
ГРАВИМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ Н2S.
ОДРЕЂИВАЊЕ SО2 ВОЛУМЕТРИЈСКИ.
АНАЛИЗЕ ВАЗДУХА У ОРСАТОВОМ АПАРАТУ.
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
ВРСТЕ ПРАВА И ОДНОСИ МЕЂУ ПРАВИМА
ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ
КРШЕЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈА (У ШКОЛИ ИЛИ
ЛОКАЛНОЈ СРЕДИНИ) У КОРИСТ ПРАВА
УВОД
СВЕТА ТРОЈИЦА КАО ЈЕДАН БОГ (БОГ КАО БИЋЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, СЛОБОДЕ И ЉУБАВИ)
ОНТОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У СВЕТУ ТРОЈИЦУ
КАО ЈЕДНОГ БОГА
СТВАРАЊЕ СВЕТА НИ ИЗ ЧЕГА (УЗРОК ПОСТОЈАЊА
СВЕТА ЈЕСТЕ БОГ КАО ЛИЧНОСТ, БОЖИЈА СЛОБОДА)
СВОЈСТВА СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ
СТВАРАЊЕ ЧОВЕКА “ПО ИКОНИ И ПОДОБИЈУ
БОЖИЈЕМ“ (АНТРОПОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У
БОГА КОЈИ ЈЕ СВЕТА ТРОЈИЦА)
ПРВОРОДНИ ГРЕХ
ПРОБЛЕМ СМРТИ (ВИЂЕЊЕ ОВОГ ПРОБЛЕМА ИЗ
ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИРОДЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ ЛИЧНОСТИ)
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 305
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 10.10.2003.
Страна 3
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
ТЕМЕ




Српски језик и
књижевност

Енглески језик


МОДЕРНА
МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ
ЛЕКТИРА
o КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
ЈЕЗИК
o ТВОРБА РЕЧИ
o ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА
ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И ФРАЗЕОЛОГИЈЕ)
o СИНТАКСА
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
НАЛАЗЕ СЕ У:
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 20-22
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
31

Руски језик
Социологија



























Физичко васпитање
Математика
Машине, апарати и
операције




















o ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ/АДЈЕКТИВАЛИ
o БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ
o ВЕЗНИЦИ
ТВОРБА РЕЧИ
ФОНОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦЕ
ПРИДЕВИ
БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛИ
ПРИЛОЗИ
ПРЕДЛОЗИ
ВЕЗНИЦИ
РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ
СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ
ПРОСТОРНИ ОДНОСИ
КВАНТИТАТИВНИ ОДНОСИ
АТРИБУТИВНИ ОДНОСИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
ОДРЕЂЕЊЕ СОЦИОЛОГИЈЕ
РАД И ПОДЕЛА РАДА
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА
КУЛТУРА И ДРУШТВО
ПРОМЕНЕ И РАЗВОЈ ДРУШТВА
АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА
СПОРТСКА ИГРА
ПОЛИЕДРИ
ОБРТНА ТЕЛА
НИЗОВИ
ВЕКТОРИ
АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ ИИСПРАВКА
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
МЕХАНИЧКЕ ОПЕРАЦИЈЕ УВОД
ОСНОВЕ МЕХАНИКЕ ФЛУИДА
ТРАНСПОРТ
СИТЊЕЊЕ И ПРОСЕЈАВАЊЕ
МЕШАЊЕ
РАЗДВАЈАЊЕ ФАЗА
ОСНОВЕ ТОПЛОТНИХ ОПЕРАЦИЈА
ДЕСТИЛАЦИЈА И РЕКТИФИКАЦИЈА
УКУВАВАЊЕ
ОСНОВЕ ДИФУЗИОНИХ ОПЕРАЦИЈА
ВЛАЖЕЊЕ И СУШЕЊЕ
РАСТВАРАЊЕ И КРИСТАЛИЗАЦИЈА
ЕКСТРАКЦИЈА
Број 11/2013.
Страна 75-77
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 87-89
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 4 од 31.05.1991.
Страна 98
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 177-180
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 4 од 31.05.1991.
Страна 81
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 77-78
32
Хемијска
технологија
Физичка хемија
Микробиологија

АПСОРЦИЈА

АДСОРПЦИЈА
ВЕЖБЕ

ОСНОВЕ МЕХАНИКЕ ФЛУИДА

СИТЊЕЊЕ И ПРОСЕЈАВАЊЕ

РАЗДВАЈАЊЕ ФАЗА

ОСНОВЕ ТОПЛОТНИХ ОПЕРАЦИЈА

ДЕСТИЛАЦИЈА И РЕКТИФИКАЦИЈА

ОСНОВЕ ДИФУЗИОНИХ ОПЕРАЦИЈА

УВОД

МЕТАЛИ

ТЕХНОЛОГИЈА НЕОРГАНСКИХ БАЗА

ТЕХНОЛОГИЈА НЕОРГАНСКИХ КИСЕЛИНА

ТЕХНОЛОГИЈА ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА

ТЕХНОЛОГИЈА НЕОРГАНСКИХ МАЛТЕРНИХ ВЕЗИВА И
СИЛИКАТНИХ ПРОИЗВОДА

ТЕХНОЛОГИЈА ГОРИВА

ТЕХНОЛОГИЈА БОЈА

ТЕХНОЛОГИЈА ПЕСТИЦИДА

ТЕХНОЛОГИЈА СРЕДСТАВА ЗА ПРАЊЕ

ТЕХНОЛОГИЈА НА БАЗИ ПРЕРАДЕ БИЉНИХ И
ЖИВОТИЊСКИХ СИРОВИНА

ТЕХНОЛОГИЈА МАКРОМОЛЕКУЛА

СТРУКТУРА МАТЕРИЈЕ И НУКЛЕАРНИ ПРОЦЕСИ

АГРЕГАТНА СТАЊА МАТЕРИЈЕ

ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ И ФИЗИЧКА РАВНОТЕЖА

ХЕМИЈСКА ТЕРМО ДИНАМИКА
ВЕЖБЕ

ВЕЖБА: ПРИПРЕМА ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ. ИЗВОРИ
ОПАСНОСТИ. МЕРЕ ЗАШТИТЕ.

ВЕЖБА: ГРЕШКЕ ПРИ МЕРЕЊУ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РАДИОЛОШКЕ
КОНТАМИНАЦИЈЕ.

ВЕЖБА: ПРОВЕРА БОЈЛ-МАРИОТОВОГ ЗАКОНА.

ВЕЖБА: ПРОВЕРА ГЕЈ-ЛИСАКОВОГ ЗАКОНА.

ВЕЖБА: ПРОВЕРА ШАРЛОВОГ ЗАКОНА.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ МОЛАРНЕ МАСЕ ВИКТОРМАЈЕРОВОМ МЕТОДОМ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ГУСТИНЕ КИСЕОНИКА.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ НАПОНА ПАРЕ И МОЛАРНЕ
ТОПЛОТЕ ИСПАРАВАЊА.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ МОЛАРНЕ МАСЕ
ДЕСТИЛАЦИЈОМ ВОДЕНОМ ПАРОМ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ТОПЉЕЊА
КРИСТАЛНИХ СУПСТАНЦИ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ РАСТВОРЉИВОСТИ СО2 У ВОДИ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ РАСТВОРЉИВОСТИ
НЕОРГАНСКИХ СОЛИ НА РАЗНИМ ТЕМПЕРАТУРАМА.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ МОЛАРНЕ МАСЕ
КРИОСКОПСКОМ МЕТОДОМ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ВОДЕ ДОДАТЕ МЛЕКУ
КРИОСКОПСКОМ МЕТОДОМ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ЕУТЕКТИЧКЕ ТАЧКЕ
ДВОКОМПОНЕНТНОГ СИ
СТЕМА.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ОДНОСА МОЛАРНИХ ТОПЛОТА
ПРИ СТАЛНОМ ПРИТИСКУ И СТАЛНОЈ ЗАПРЕМИНИ
КОД ГАСОВА.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ТОПЛОТНОГ КАПАЦИТЕТА
КАЛОРИМЕТРА.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ТОПЛОТЕ РАСТВАРАЊА.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ТОПЛОТЕ НЕУТРАЛИЗАЦИЈЕ.

ВЕЖБА: ПРОВЕРА ХЕСОВОГ ЗАКОНА.

МОРФОЛОШКЕ И ФИЗИОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
МИКРООРГАНИОЗАМА

ЕКОЛИГИЈА МИКРООРГАНИЗАМА

МЕСТО И УЛОГА МИКРООРГАНИЗАМА У ПРИРОДИ
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 78
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 78-79
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
33



ВЕЖБЕ








Загађивање и
заштитa тла
Прерада и одлагање
чврсто отпада
МИКРОВНА ЗАГАЂЕЊА
УЛОГА МИКРООРГАНИЗАМА У САНАЦИЈИ И ОЧУВАЊУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Страна 79-80
УПУТСТВА ЗА РАД У МИКРОБИОЛОШКОЈ
ЛАБОРАТОРИЈИ
МИКРОСКОПСКО ИСПИТИВАЊЕ МИКРООРГАНИЗАМА
СТЕРИЛИЗАЦИЈА
ГАЈЕЊЕ МИКРООРГАНИЗАМА
ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА МИКРООРГАНИЗАМА
ДИРЕКТНОМ И ИНДИРЕКТНОМ МЕТОДОМ
ИСПИТИВАЊЕ ОТПОРНОСТИ МИКРООРГАНИЗАМА НА
АНТИБИОТИКЕ
ИСПИТИВАЊЕ БАКТЕРИОЛОШКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ
МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА ВАЗДУХА
МИКРОБИОЛОШКО ИСПИТАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА
УВОД
ИЗВОРИ И УЗРОЦИ ЗАГАЂЕЊА
ПРИРОДНО ЗАГАЂИВАЊЕ ТЛА
АНТРОПОГЕНО ЗАГАЂИВАЊЕ ТЛА
ЗАШТИТА ТЛА ОД ЗАГАЂИВАЊА
РЕМЕДИЈАЦИЈА ЗАГАЂЕНОГ ТЛА
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА








ВЕЖБЕ

УЗИМАЊЕ И ПРИПРЕМА УЗОРАКА.

ИСПИТИВАЊЕ ФИЗИЧКИХ СВОЈСТАВА ЗЕМЉИШТА.

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗЕМЉИШТА НА ОСНОВУ РНВРЕДНОСТИ.

ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА УКУПНОГ АЗОТА И
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗЕМЉИШТА.

ОДРЕЂИВАЊЕ УКУПНОГ САСОЗ.

ОДРЕЂИВАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗЕМЉИШТА ЗА
ЗАДРЖАВАЊЕ ТЕШКИХ МЕТАЛА (РН-ВРЕДНОСТ,
УКУПНИ КАПАЦИТЕТ, АПСОРПЦИЈА КАТЈОНА,
КОЛИЧИНА И ТИП ГЛИНЕ, КОЛИЧИНА ОРГАНСКИХ
МАТЕРИЈА, ОКСИДИ FЕ, АL, МN, РЕДОКС
ПОТЕНЦИЈАЛ). ОДРЕЂИВАЊЕ МАКРОЕЛЕМЕНАТА МG,
NA. ОДРЕЂИВАЊЕ МИКРОЕЛЕМЕНАТА FЕ, СU, ZN.
ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕШКИХ МЕТАЛА И МЕТАЛОИДА РB,
CD, АS, НG, SЕ.

ОДРЕЂИВАЊЕ ХЛОРИДА.

ОДРЕЂИВАЊЕ СУМПОРА.
НАСТАВА У БЛОКУ

УЗИМАЊЕ УЗОРАКА НА ТЕРЕНУ. ПОСЕТА ЈАЛОВИШТУ.
ПОСЕТА АГРОЗАВОДУ. ПОСЕТА ДЕПОНИЈИ. АКЦИЈЕ
ПОШУМЉАВАЊА ДЕГРАДИРАНИХ ТЛА. ИЗРАДА
КОНЦЕПТНОГ МОДЕЛА КОНТАМИНИРАНОГ ТЛА.

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ЧВРСТОМ ОТПАДУ

ЕВАКУАЦИЈА И ТРЕТМАН ЧВРСТОГ ОТПАДА

ПЛАНИРАЊЕ ДЕПОНИЈА

ТЕХНОИЛОГИЈА ТРЕТМАНА ОТПАДА

ОПРЕМА НА ДЕПОНИЈАМА

УПРАВЉАЊЕ НА ДЕПОНИЈАМА И КОНТРОЛА РАДА

ЗАШТИТА ВОДА НА ДЕПОНИЈАМА

УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ ОТПАДОМ

УПРАВЉАЊЕ РАДИОАКТИВНИМ ОТПАДОМ

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
ВЕЖБЕ

УЗИМАЊЕ УЗОРАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ МОРФОЛОШКОГ
САСТАВА ЧВРСТОГ ОТПАДА.

ОДРЕЂИВАЊЕ КОЛИЧИНЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА.
ОДРЕЂИВАЊЕ КОЛИЧИНЕ ИНДУСТРИЈСКОГ ОТПАДА.
ОДРЕЂИВАЊЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА.
ОДРЕЂИВАЊЕ ВЛАЖНОСТИ ЧВРСТОГ ОТПАДА.
ИСПИТИВАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНТА ФИЛТРАЦИЈЕ ТЛА У
ЗОНИ ПРЕДВИЂЕНОЈ ЗА ДЕПОНИЈУ.

ОДРЕЂИВАЊЕ ТОПЛОТНОГ КАПАЦИТЕТА ЧВРСТОГ
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 81
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 82-83
34
ОТПАДА.
ДОБИЈАЊЕ КОМПОСТА.
ФИНАЛИЗАЦИЈА КОМПОСТА.
ИСПИТИВАЊЕ СВОЈСТАВА ПОКРИВНИХ МАТЕРИЈАЛА.
ОДРЕЂИВАЊЕ КОЛИЧИНЕ ДЕПОНИЈСКОГ ФИЛТРАТА.
ОДРЕЂИВАЊЕ КАПАЦИТЕТА ДЕПОНИЈЕ.
АНАЛИЗА ИЗАБРАНОГ САСТОЈКА ЧВРСТОГ ОТПАДА:
ИЗВОРИ, СВОЈСТВА, ТРЕТМАН, ОДЛАГАЊЕ.

РЕЦИКЛАЖА ЧВРСТОГ ОТПАДА.
БЛОК НАСТАВА

ОБИЛАЗАК ДЕПОНИЈЕ ЧВРСТОГ ОТПАДНОГ
МАТЕРИЈАЛА.

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О СТРУКТУРИ И КОЛИЧИНИ
ДЕПОНОВАНОГ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА.

ОБИЛАЗАК СЛУЖБЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, СОРТИРАЊЕ И
ОБРАДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА.

ОСМАТРАЊЕ И ИДЕНТИФИКОВАЊЕ ПОЈАВА
ЗАГАЂИВАЊА ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА
ДЕПОНИЈСКИМ ФИЛТРАТОМ.










Грађанско
васпитање





Верска настава православни
катихизис




УПОЗНАВАЊЕ СА ТЕХНОЛОШКИМ ПРОЦЕСОМ
РЕЦИКЛАЖЕ. ИЗРАДА ТЕХНОЛОШКЕ ШЕМЕ И ОПИС
ПРОЦЕСА.
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ДЕМОКРАТИЈА И ПОЛИТИКА
ГРАЂАНИН И ДРУШТВО
ГРАЂАНСКА И ПОЛИТИЧКА ПРАВА И ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ ИНИЦИЈАТИВУ
ПЛАНИРАЊЕ КОНКРЕТНЕ АКЦИЈЕ
УВОД
СВЕТА ТРОЈИЦА КАО ЈЕДАН БОГ (БОГ КАО БИЋЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, СЛОБОДЕ И ЉУБАВИ)
ОНТОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У СВЕТУ ТРОЈИЦУ
КАО ЈЕДНОГ БОГА
СТВАРАЊЕ СВЕТА НИ ИЗ ЧЕГА (УЗРОК ПОСТОЈАЊА
СВЕТА ЈЕСТЕ БОГ КАО ЛИЧНОСТ, БОЖИЈА СЛОБОДА)
СВОЈСТВА СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ
СТВАРАЊЕ ЧОВЕКА “ПО ИКОНИ И ПОДОБИЈУ
БОЖИЈЕМ“ (АНТРОПОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У
БОГА КОЈИ ЈЕ СВЕТА ТРОЈИЦА)
ПРВОРОДНИ ГРЕХ
ПРОБЛЕМ СМРТИ (ВИЂЕЊЕ ОВОГ ПРОБЛЕМА ИЗ
ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИРОДЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ ЛИЧНОСТИ)
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 306
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 10.10.2003.
Страна 3
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
ТЕМЕ



Српски језик и
књижевност




Енглески језик

ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ
ЛЕКТИРА
o КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
ЈЕЗИК
o СИНТАКСА
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
o ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ
o БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛСКА ГРУПА
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 22-24
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 77-79
35
Руски језик























Филозофија
Физичко
васпитање
Математика
Устав и права
грађана






















Аутоматска обрада
података
Инструменталне
методе и анализе










o ГЛАГОЛИ
o ДВОЧЛАНИ ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ
o ПРЕДЛОЗИ
ТВОРБА РЕЧИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦЕ
БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛИ
ПРЕДЛОЗИ
ВЕЗНИЦИ
РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ
СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ
ОБЈЕКАТСКИ ОДНОСИ
ПРОСТОРНИ ОДНОСИ
ВРЕМЕНСКИ ОДНОСИ
ЦИЉНИ ОДНОСИ
УЗРОЧНИ ОДНОСИ
УСЛОВНИ ОДНОСИ
ПРАВОПИС И ИНТЕРПУКЦИЈА
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
МЕЂУЈЕЗИЧКИ ХАМОНИМИ И ПАРОНИМИ. СТРУЧНИ
ТЕРМИНИ. ИДИОМИ И ФРАЗЕОЛОГИЗМИ
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
КОРИШЋЕЊЕ ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИХ РЕЧНИКА И
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
ОДРЕЂЕЊЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
АНТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА
СРЕДЊОВЕКОВНА ФИЛОЗОФИЈА
ФИЛОЗОФИЈА НОВОГ ДОБА
САВРЕМЕНА ФИЛОЗОФИЈА
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
РУКОМЕТ
ФУДБАЛ
КОШАРКА
ОДБОЈКА
ПЛИВАЊЕ
БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ
ФУНКЦИЈА
ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ
КОМБИНАТОРИКА
ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ СА ИСПРАВКОМ
УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
УВОД
ОСНОВЕ РАЧУНАРА
БАЗЕ ПОДАТАКА
ОБРАДА, АНАЛИЗА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА
МЕРЕЊА УЗОРКОВАЊА
ЕКОЛОГИЈА И РАЧУНАРИ
МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ
ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ
ОПТИЧКЕ МЕТОДЕ
МЕТОДА РАЗДВАЈАЊА
ЕЛЕКТРОАНАЛИТИЧКЕ МЕТОДЕ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 89-92
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 141
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 180-184
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 4 од 31.05.1991.
Страна 81
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 291
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 10/2013.
Страна 83-84
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 10/2013.
Страна 84-85
36
ВЕЖБЕ

ВЕЖБА: РЕФРАКТОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ ШЕЋЕРА
У ВОДИ МЕТОДОМ КАЛИБРАЦИОНЕ КРИВЕ ПОМОЋУ
АБЕОВОГ РЕФРАКТОМЕТРА.

ВЕЖБА: РЕФРАКТОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ
АЛКОХОЛА У ВОДИ.

ВЕЖБА: РЕФРАКТОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ СМЕШЕ
БЕНЗЕН-АЦЕТОН И КОНСТРУИСАЊЕ ФАЗНОГ
ДИЈАГРАМА.

ВЕЖБА: ПОЛАРИМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ САСТАВА
РАСТВОРА ШЕЋЕРА МЕТОДОМ КАЛИБРАЦИОНЕ
КРИВЕ.

ВЕЖБА: ПОЛАРИМЕТРИЈЕСКО ОДРЕЂИВАЊЕ
КОНСТАНТЕ БРЗИНЕ ИНВЕРЗИЈЕ САХАРОЗЕ И РЕД
РЕАКЦИЈЕ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ FЕС1З
ПОМОЋУ ДИБОСКОВОГ КОЛОРИМЕТРА.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ БАКРА
ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМ КОЛОРИМЕТРОМ.

ВЕЖБА: СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ
ГВОЖЂА.

ВЕЖБА: КАЛИБРИСАЊЕ СПЕКТРОСКОПА ПОМОЋУ
ЖИВИНЕ ЛАМПЕ.

ВЕЖБА: КВАЛИТАТИВНА СПЕКТРОСКОПСКА
АНАЛИЗА. ОДРЕЂИВАЊЕ АТОМСКИХ СПЕКТАРА
АЛКАЛНИХ И ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА.

ВЕЖБА: ПЛАМЕНО-ФОТОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ
КАЛЦИЈУМА И НАТРИЈУМА У ВОДИ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ КАЛЦИЈУМА У МАТЕРИЈИ
БИЉНОГ ПОРЕКЛА ПОМОЋУ ПЛАМЕНОГ ФОТОМЕТРА.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ЦИНКА АТОМСКОМ
АБСОРПЦИОНОМ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈОМ.

ВЕЖБА: КВАЛИТАТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ
ИНФРАЦРВЕНОМ СПЕКТРОФОМЕТРИЈОМ.

ВЕЖБА: НЕФЕЛОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ СУЛФАТА
ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМ НЕФЕЛОМЕТРОМ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ МОЛИДБЕНА
ТУРБИДИОМЕТРИЈСКОМ ТИТРАЦИЈОМ СА ОЛОВО(Н)АЦЕТАТОМ.

ВЕЖБА: РАЗДВАЈАЊЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ЈОНА ВА2+,
SГ2+, СА2+, МG2+ УЛАЗНОМ ХРОМАТОГРАФИЈОМ НА
ХАРТИЈИ.

ВЕЖБА: РАЗДВАЈАЊЕ СМЕША АМИНОКИСЕЛИНА
СИЛАЗНОМ ХРОМАТОГРАФИЈОМ НА ХАРТИЈИ.

ВЕЖБА: РАЗДВАЈАЊЕ СМЕША АМИНОКИСЕЛИНА
РАЗДВАЈАЊЕМ НА ТАНКОМ СЛОЈУ.

ВЕЖБА: ГАСНА ХРОМАТОГРАФИЈА.

ВЕЖБА: РАЗДВАЈАЊЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ЈОНА И СR2 +
НА ИЗМЕЊИВАЧИМА ЈОНА.

ВЕЖБА: ПРИБОР И ОПРЕМА ЗА ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКА
ОДРЕЂИВАЊА.

ВЕЖБА: АПАРАТИ ЗА ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКА
ОДРЕЂИВАЊА.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ СПЕЦИФИЧНЕ
ПРОВОДЉИВОСТИ.

ВЕЖБА: ОДРЂИВАЊЕ ГРАНИЧНЕ МОЛАРНЕ
ПРОВОДЉИВОСТИ.

ВЕЖБА: ПОКРЕТЉИВОСТ ЈОНА.

ВЕЖБА: КОНДУКТОМЕТРИСКА ТИТРАЦИЈА.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ СТЕПЕНА ДИСОЦИЈАЦИЈЕ
КОНДУКТОМЕТРИЈСКИ.

ВЕЖБА: КУЛОНОМЕТРИСКА ТИТРАЦИЈА НС1-А.

ВЕЖБА: КУЛОНОМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА
АСКОРБИНСКЕ КИСЕЛИНЕ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ СИЛЕ И
ЕЛЕКТРОДНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ РН РАСТВОРА МЕТОДОМ
КОМПЕНЗАЦИЈЕ.
37










Загађивање и
заштита воде
ВЕЖБА: МЕРЕЊЕ РН ПЕХАМЕТРОМ.
ВЕЖБА: ПОТЕНЦИОМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА ГВОЖЂА
ПЕРМАНГАНАТОМ УЗ ИНДИКАЦИЈУ ЗАВРШНЕ ТАЧКЕ
ГРАФИЧКОМ МЕТОДОМ.
ВЕЖБА: ПОТЕНЦИОМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА ХЛОРИДА
И ЈОДИДА УЗ ИНДИКАЦИЈУ ЗАВРШНЕ ТАЧКЕ
МИЛЕРОВОМ МЕТОДОМ.
ВЕЖБА: ПОТЕНЦИОМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА
ФОСФОРНЕ КИСЕЛИНЕ. ОДРЕЂИВАЊЕ ПРВЕ И ДРУГЕ
ЗАВРШНЕ ТАЧКЕ.
ВЕЖБА: ЕЛЕКТРОГРАВИМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ
БАКРА ИЗ РАСТВОРА, ОДРЖАВАЊЕ КОНСТАНТНОГ
НАПОНА ЕЛЕКТРОЛИЗЕ.
ВЕЖБА: НАПОН РАЗЛАГАЊА У СИСТЕМУ РT|Н2SО4|Р1.
ВЕЖБА: АМПЕРОМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА ЈОДА
ТИОСУЛФАТОМ.
ВЕЖБА: БИОАМПЕРОМЕТРИЈСКА ТИТРЦИЈА
АНТИМОНА КАЛИЈУМ БРОМАТОМ.
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ЦИНКА, ОЛОВА И БАКРА
ПОМОЋУ ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКЕ СТРИПИНГ АНАЛИЗЕ.
ВЕЖБА: ПОЛАРОГРФСКА АНАЛИЗА ЛЕГУРЕ
КАДМИЈУМ-ЦИНК.
ВОДА КАО ЕКОЛОШКИ ФАКТОР
ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ У ВОДИ
ЗАГАЂИВАЊЕ ВОДА
КВАЛЕТЕТ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ
КЛАСИФИКАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА ВОДЕ
ЗАШТИТА ВОДЕ ОД ЗАГАЂИВАЊА
МОНИТОРИНГ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ







ВЕЖБЕ

ВЕЖБА: НОРМАТИВИ О КВАЛИТЕТУ ВОДА. ПРИБОР ЗА
УЗИМАЊЕ УЗОРАКА. УЗОРКОВАЊЕ, КОНЗЕРВИРАЊЕ,
ТРАНСПОРТ И ЧУВАЊЕ УЗОРАКА ВОДЕ.

ВЕЖБА: ИСПИТИВАЊЕ ФИЗИЧКИХ И ХЕМИЈСКИХ
ПАРАМЕТАРА ВОДЕ: БОЈА, УКУС, МИРИС,
ПРОВИДНОСТ, МУТНОЋА, ТЕМПЕРАТУРА.

ВЕЖБА: МЕРЕЊЕ РН-ВРЕДНОСТИ И
ЕЛЕКТРОПРОВОДЉИВОСТИ ВОДЕ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ТВРДОЋЕ ВОДЕ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ АЛКАЛИТЕТА ВОДЕ

ВЕЗБА: ОДРЕЂИВАЊЕ КИСЕЛОСТИ ВОДЕ

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ КИСЕОНИКА У ВОДИ
(РАСТВОРЕНОГ, ВРК-5, НРК И ЗАСИЋЕНОСТ
КИСЕОНИКОМ).

ВЕЖБА: ДОКАЗИВАЊЕ АЗОТНИХ ЈЕДИЊЕЊА У ВОДИ.
ДОКАЗИВАЊЕ АМОНИЈАКА НЕСЛЕРОВИМ
РЕАГЕНСОМ.

ВЕЖБА: ДОКАЗИВАЊЕ НИТРАТА ЈОД-ЦИНК СКРОБНИМ
РАСТВОРОМ.

ВЕЖБА: ДОКАЗИВАЊЕ НИТРАТА
ДИФЕНИЛАМИНОЛОМ.

ВЕЖБА: ДОКАЗИВАЊЕ ХЛОРИДА У ВОДИ
СРЕБРОНИТРАТОМ.

ВЕЖБА: КВАНТИТАТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ ХЛОРИДА
ТИТРАЦИЈОМ (МЕРКУРИМЕТРИЈСКОМ ТИТРАЦИЈОМ
ИЛИ ТИТРАЦИЈОМ ПО МОРУ).

ВЕЖБА: ДОКАЗИВАЊЕ ГВОЖЂА СА
КАЛИЈУМТИЦИАНАТОМ (КС8^ ИЛИ
КАЛИЈУМФЕРОЦИЈАНИДОМ (K4FE(CN)6)

ВЕЖБА ДОКАЗИВАЊЕ ОЛОВА НАТРИЈУМСУЛФИДОМ
(NA2S) ИЛИ ДИТИЗОНОМ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕШКИХ МЕТАЛА FЕ, СR, МN,
РB АТОМСКО АПСОРПЦИОНОМ
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈОМ (ААS).

ВЕЖБА: КВАЛИТАТИВНО И КВАНТИТАТИВНО
ОДРЕЂИВАЊЕ ОРГАНСКИХ ЗАГАЂИВАЧА, ФЕНОЛА,
МАСТИ И УЉА, НАФТЕ, СПЕКРОФОТОМЕТРИЈСКИ.
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 10/2013.
Страна 85-86
38





Загађивање и
заштита ваздуха
ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ДЕТЕРЦЕНАТА
КОЛОРИМЕТРИЈСКИ.
ВЕЖБА: ФЛУОРОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ УРАНА,
СТЕПЕН РАДИОАКТИВНОСТИ, ОДРЕЂИВАЊЕ
РАДИОАКТИВНОСТ ДРУГИМ РАСПОЛОЖИВИМ
МЕТОДАМА.
ВЕЖБА: СЕДИМЕНТНЕ И СУСПЕНДОВАНЕ МАТЕРИЈЕ
(СУВИ ОСТАТАКМИНЕРАЛИЗАЦИЈА).
ВЕЖБА: МИКРОБИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА ВОДЕ
(ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИСУТОНОГ БРОЈА КОЛИФОРМНИХ
БАКТЕРИЈА У 100 M1 ВОДЕ).
ВЕЖБА: ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У
МИКРОПРОБАМА И УТВРЂИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ
ПОСТУПКА ПРЕЧИШЋАВАЊА.
УВОД
АТМОСФЕРА
ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА И ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА
ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА
ПОСТУПЦИ И МЕТОДЕ МЕРЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВАЗДУХА ОД ЗАГАЂЕЊА
ЗАШТИТА ВАЗДУХА ОД ЗАГАЂЕЊА
МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА








ВЕЖБЕ

ВЕЖБА: ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, ПРАВИЛНИЦИ И
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

ВЕЖБА: ПРИПРЕМА ЗА РАД У ЛАБАРАТОРИЈИ,
РАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И НА ТЕРЕНУ. ОПРЕМА И
МЕРЕ ЗАШТИТЕ.

ВЕЖБА: УЗОРКОВАЊЕ ВАЗДУХА. МЕРЕЊЕ ФИЗИЧКИХ
КАРАКТЕРИСТИКА ВАЗДУХА (ТЕМПЕРАТУРЕ,
ВЛАЖНОСТИ, ПРИТИСКА, БРЗИНЕ СТРУЈАЊА).

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ПРАШИНЕ И
АЕРОСЕДИМЕНАТА ГРАВИМЕТРИЈСКИМ ПОСТУПКОМ,
СЕДИМЕНТАТОРОМ, ИМПИНЦЕРОМ ИЛИ ТЕРМАЛНИМ
ПРЕЦИПАТОРОМ.

ВЕЖБА: ИСПИТИВАЊЕ ШТЕТНИХ ПАРА И ГАСОВА У
ВАЗДУХУ. ПОСТУПЦИ УЗИМАЊА УЗОРАКА. УЗИМАЊЕ
УЗОРКА ПОСТУПКОМ ЗАХВАТАЊА (ГАСНЕ ПИПЕТЕ И
АМПУЛЕ, БОЦЕ, КЕСЕ И ШПРИЦЕВИ). УЗИМАЊЕ
УЗОРАКА МЕТОДОМ КОНЦЕНТРИСАЊА.

ВЕЖБА: КВАЛИТАТИВНЕ АНАЛИЗЕ ДЕТЕКЦИЈЕ
ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА. ДОКАЗИВАЊЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ:
УГЉЕНИК (II) ОКСИДА, СУМПОР (IV) ОКСИДА,
АЗОТНИХ ОКСИДА, АМОНИЈАКА, ХЛОРА,ЦИЈАНИДА
ПОМОЋУ ИНДИКАТОРСКИХ ЦЕВЧИЦА.

ВЕЖБА: КВАНТИТАТИВНЕ АНАЛИЗЕ ЗАГАЂЕЊА
ВАЗДУХА. ОДРЕЂИВАЊЕ УГЉЕНИК (II) ОКСИДА
ПАЛАДИЈУМ-ХЛОРИДОМ ИЛИ
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈОМ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ УГЉЕНИК (IV) ОКСИДА
ПОСТУПКОМ ПО ПЕТЕНКОФЕРУ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ СУМПОР (IV) ОКСИДА ПОМОЋУ
ЈОДТИОСУЛФАТНЕ МЕТОДЕ, СКРОБНИМ РАСТВОРОМ,
АУТОМАТСКИМ МЕРЕЊЕМ ИЛИ
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈСКИ.

ВЕЖБА: АНАЛИЗЕ У ОРСАТОВОМ АПАРАТУ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЧАЂИ–ДИМА
ПОМОЋУ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГ РЕФРАКТОМЕТРА.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕШКИХ МЕТАЛА У
СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА ПОМОЋУ АТОМСКЕ
АПСОРПЦИОНЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈЕ (ААS).

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ОРГАНСКИХ МАТЕРИЈА
ПОМОЋУ ГАСНЕ ХРОМАТОГРАФИЈЕ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ФИЛТРАЦИЈЕ
ВАЗДУХА ОД ПРАШИНЕ И АЕРОСОЛА
ГРАВИМЕТРИЈСКИ И ПЛАМЕНО ФОТОМЕТРИЈСКОМ
МЕТОДОМ.

ВЕЖБА: ОДРЕЂИВАЊЕ КАНЦЕРОГЕНИХ И ТОКСИЧНИХ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 10/2013.
Страна 87-88
39
МАТЕРИЈА ПОМОЋУ СПЕКТРОФОТОМЕТРА.
ВЕЖБА: МЕРЕЊЕ РАДИЈАЦИЈЕ ПОМОЋУ ГАЈГЕРОВОГ
БРОЈАЧА, ДОЗИМЕТРА, И ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА
(АЕРОЈОНИЗАЦИЈА) ПОМОЋУ ЈОНОМЕТРА.

ВЕЖБА: ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНОГ ГАСА У
МИКРОПРОБАМА И УТВРЂИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ
ПОСТУПКА ФИЛТРАЦИЈЕ.
НАСТАВА У БЛОКУ

АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА. УЗИМАЊЕ УЗОРАКА
НА ТЕРЕНУ. ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА.

УПОЗНАВАЊЕ СА УРЕЂАЈИМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ВАЗДУХА У ФАБРИКАМА.

МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ И ИМИСИЈЕ ЗАГАЂЕЊА У
ФАБРИКАМА И ИЗДУВНИХ ГАСОВА У ГРАДУ.
ОДРЕЂИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ФИЛТЕРА ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВАЗДУХА.

ОТПАДНЕ ВОДЕ

ПРЕРАДА ОТПАДНИХ ВОДА

ПРИМАРНА ОБРАДА ОТПАДНИХ ВОДА

СЕКУНДАРНА ОБРАДА ОТПАДНИХ ВОДА

ТЕРЦИЈАРНА ОБРАДА ОТПАДНИХ ВОДА

ЗАКОНСКА РЕКУЛАТИВА
ВЕЖБЕ

ОРГАНОЛЕПТИЧКА ИСПИТИВАЊА

ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА

БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА
НАСТАВА У БЛОКУ

Прерада и
одлагање отпадних
вода
Грађанско
васпитање

УЗОРКОВАЊЕ. ПРАЋЕЊЕ КОАГУЛАЦИЈЕ И
ФЛОКУЛАЦИЈЕ. ПРАЋЕЊЕ ХЕМИЈСКОГ
ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА. ПРАЋЕЊЕ
БИОЛОШКОГ ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА.
ПРАЋЕЊЕ ОБРАДЕ АКТИВНОГ МУЉА.
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ



ПРАВА И СЛОБОДЕ
СВЕТ ИНФОРМАЦИЈА
СВЕТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА И РАДА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 306-307


УВОД
ХРИШЋАНСКО СХВАТАЊЕ ИСТОРИЈЕ
(СТАРОЈЕЛИНСКО И САВРЕМЕНО СХВАТАЊЕ
ИСТОРИЈЕ БЕЗ БОГА)
ЕСХАТОН-БУДУЋЕ ЦАРСТВО БОЖИЈЕ КАО УЗРОК
ЦРКВЕ И ИСТОРИЈЕ (ПОСЛЕДЊИ ДОГАЂАЈ, ДОГАЂАЈ
ЦАРСТВА БОЖИЈЕГ ДАЈЕ ВАЛИДНОСТ И ПОСТОЈАЊЕ
ИСТОРИЈСКИМ ДОГАЂАЈИМА)
СМРТ ПРИРОДЕ КАО РАЗЈЕДИЊЕЊЕ, РАСПАДАЊЕ И
СМРТ ЛИЧНОСТИ КАО ПРЕКИД ЗАЈЕДНИЦЕ СА
ЛИЧНОШЋУ ЗА КОЈУ СМО БИЛИ ВЕЗАНИ, КОЈУ СМО
НАЈВИШЕ ВОЛЕЛИ
ЛИТУРГИЈА НАМ ОТКРИВА И ЦИЉ ЗБОГ КОЈЕГ ЈЕ БОГ
СТВОРИО СВЕТ И ЉУДЕ (ДА СВЕТ ПОСТАНЕ ЦАРСТВО
БОЖИЈЕ У КОМЕ НЕЋЕ БИТИ СМРТИ)
ПОМЕСНА И ВАСЕЉЕНСКА ЦРКВА, ЊИХОВ ОДНОС
ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ (НА ПОМЕСНОМ И ВАСЕЉЕНСКОМ
НИВОУ)
ТЕОЛОГИЈА ПРАВОСЛАВНЕ УМЕТНОСТИ
(КЊИЖЕВНОСТИ, СЛИКАРСТВА, АРХИТЕКТУРЕ,
МУЗИКЕ...)
ЦРКВА И СВЕТ (ЊИХОВ ОДНОС)
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 9 од 26.10.2005.
Страна 3-4


Верска настава православни
катихизис
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 10/2013.
Страна 88-89





40
Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство
Образовни профил: Техничар графичке дораде
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Српски језик и књижевност
Страни језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
10.
Рачунарство и информатика
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Устав и права грађана
Основе графичке технике
Графичко обликовање и писмо
Технологија графичког
материјала
Економика и организација
производње
Основи електротехнике и
електронике
Технологија образовног
профила
18.
19.
20.
21.
Теор.
Назив предмета
22.
Практична настава
23.
Верска настава, грађанско васпитање
н
г
3
2
105
70
2
70
1
2
3
35
70
105
2
2
2
2
70
70
70
70
2
70
2
70
1
Први разред
Вежбе
н
г
2
2
70
70
5
5
175
175
Блок
г
60
60
35
41
ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ (IV СТЕПЕН, 4 ГОДИНЕ)
ПРВИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
ТЕМЕ



Српски језик и
књижевност


Енглески језик


























ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ
ЛЕКТИРА
o КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
ЈЕЗИК
o СИНТАКСА
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
PRE-UNIT
UNIT 1 “SCHOOL AND EDUCATION”
UNIT 2 “SCHOOL LIFE”
UNIT 3 “YOUNG AND BRAVE”
UNIT 4 “FOOD AND EATING”
UNIT 5 “CITIES AND CAPITALS”
REVISION 1
SYSTEMATIZATION
UNIT 6 “LANGUAGES AND PEOPLE”
UNIT 7 “HOLIDAYS AND TRADITIONS”
THE FIRST WRITTEN SCHOOLWORK
UNIT 8 “THEY BROUGHT FAME TO THIS COUNTRY”
UNIT 9 “PEOPLE AND APPEARANCES”
REVISION 2
SYSTEMATIZATION
UNIT 10 “FACTS AND FIGURES”
UNIT 11 “SPORTS AND GAMES”
UNIT 12 “EXPLORATIONS”
UNIT 13 “JOBS AND WORKPLACES”
REVISION 3
SYSTEMATIZATION
UNIT 14 “OUR ENVIRONMENT”
THE SECOND WRITTEN SCHOOLWORK
UNIT 15 “MOVIES AND STARS”
REVISION 4
UNIT 16 “TRAVELLING AROUND THE WORLD”
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 22-24
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 6 од 17.08.1990.
Страна 33-34
42



Историја
Ликовна култура
УВОД
ПРАИСТОРИЈА
СТАРИ ВЕК
o ДРУШТВО И ДРЖАВЕ СТАРОГ ИСТОКА
o ДРУШТВО И ДРЖАВЕ СТАРИХ ГРКА И
РИМЉАНА
o РЕЛИГИЈА И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СТАРОГ
ВЕКА

СРЕДЊИ ВЕК
o ДРУШТВО, ДРЖАВА И КУЛТУРА
o ВЕЛИКА СЕОБА НАРОДА
o ОСОБЕНОСТИ РАЗВОЈА ДРУШТВА И ДРЖАВА
У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ
o РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ
ЕВРОПИ
o ОСОБЕНОСТИ РАЗВОЈА ДРУШТВА И ДРЖАВЕ У
ВИЗАНТИЈИ
o ОСОБЕНОСТИ РАЗВИТКА ИСЛАМСКОГ
ДРУШТВА И ДРЖАВЕ
o СРЕДЊОВЕКОВНЕ ДРЖАВЕ ИСТОЧНИХ И
ЗАПАДНИХ СЛОВЕНА
o РЕЛИГИЈА И ЊЕН УТИЦАЈ НА
СРЕДЊОВЕКОВНИ СВЕТ
o СРЕДЊОВЕКОВНА КУЛТУРА
o СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У СРЕДЊЕМ
ВЕКУ
o СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА КУЛТУРА
o СРБИ И ОСТАЛИ БАЛКАНСКИ НАРОДИ У
БОРБИ ПРОТИВ ОСМАНЛИЈА

НОВИ ВЕК
o ЕВРОПА У ПЕРИОДУ ОД XVI ДО XVIII ВЕКА
o РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ, ДРУШТВА И ДРЖАВЕ ОД
КРАЈА XV ДО КРАЈА XVIII ВЕКА
o КУЛТУРНЕ И ВЕРСКЕ ПРИЛИКЕ У ЕВРОПИ
o ЕВРОПА И СВЕТ ОД КРАЈА XVIII ДО СРЕДИНЕ
XIX ВЕКА
o РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ, ДРУШТВА И ДРЖАВЕ ОД
КРАЈА XVIII ДО СРЕДИНЕ XIX ВЕКА
o ГРАЂАНСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ И ПОЈАВА НАЦИЈЕ
o СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ ОД XVI ДО
СРЕДИНЕ XIX ВЕКА
o СРБИ И СУСЕДНИ НАРОДИ ПОД
ОСМАНЛИЈСКОМ ВЛАШЋУ И СТВАРАЊЕ
НАЦИОНАЛНИХ ДРЖАВА
o СРБИ ПОД ВЛАШЋУ ХАБЗБУРГОВАЦА И
МЛЕЧАНА

I ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
ШТА ЈЕ УМЕТНОСТ. УМЕТНОСТ У ПРОСТОРУ,
УМЕТНОСТ У ВРЕМЕНУ. УМЕТНОСТ И ПРИРОДА. УМЕТНОСТ И
ДРУШТВО.
Б) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ЛИНИЈА КАО ЕЛЕМЕНТ УМЕТНИЧКОГ ИЗРАЗА. БОЈА КАО
СРЕДСТВО СЛИКАРСКОГ ОБЛИКОВАЊА.
ТРОДИМЕНЗИОНАЛНО ОБЛИКОВАЊЕ.
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 148-151
Службени гласник РС
В) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
– Просвети гласник
ПОЈАВА УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЊА. ПРАИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ НА
Број 11/2013.
ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ.
Страна 158-161
УМЕТНОСТ СТАРОГ ИСТОКА.
РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ У ГРЧКОЈ. НАЈЗНАЧАЈНИЈА ОСТВАРЕЊА И
ВОДЕЋИ УМЕТНИЦИ.
УМЕТНОСТ СТАРОГ РИМА. АНТИЧКИ СПОМЕНИЦИ У СРБИЈИ. ПОЈАВА
ХРИШЋАНСКЕ УМЕТНОСТИ. ВИЗАНТИЈСКА УМЕТНОСТ. ИСЛАМСКА
УМЕТНОСТ.

II ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
ПЕРСПЕКТИВА: ИНВЕРЗНА, ЛИНЕАРНА, ВАЗДУШНА.
43
Б. УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
СРЕДЊЕВЕКОВНА УМЕТНОСТ ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ.
СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА УМЕТНОСТ: РАШКА ШКОЛА,
СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА УМЕТНОСТ ОД 1300 – 1371ГОД. И
МОРАВСКА ШКОЛА (ИЗБОР СПОМЕНИКА ПО АРХИТЕКТУРИ И
ЖИВОПИСУ).
РАНА И ВИСОКА РЕНЕСАНСА У ИТАЛИЈИ. ВОДЕЋИ
ПРЕДСТАВНИЦИ И ЊИХОВА ДЕЛА.
В) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ. ПРОСТОР.
ПЕРСПЕКТИВА.

III ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
СВЕТЛО И СЕНКА КАО ЕЛЕМЕНТИ СЛИКАРСКОГ И
СКУЛПТОРСКОГ ОБЛИКОВАЊА.
Б. САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ.
СВЕТЛИНСКИ ОДНОСИ. БОЈА.
В) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
БАРОКНА УМЕТНОСТ- ОПШТЕ ОДЛИКЕ И ВОДЕЋИ
УМЕТНИЦИ БАРОКА (БЕРНИНИ, КАРАВАЂО, ВЕЛАСКЕЗ,
РУБЕНС, РЕМБРАНТ). УМЕТНОСТ 19. ВЕКА
(НЕОКЛАСИЦИЗАМ, РОМАНТИЗАМ И РЕАЛИЗАМ) У
ЕВРОПИ И СРБИЈИ И ВОДЕЋИ ПРЕДСТАВНИЦИ (ДАВИД,
ЕНГР, ЖЕРИКО, ДЕЛАКРОА, РИД, ТАРНЕР, КУРБЕ;
КАТАРИНА ИВАНОВИЋ, ЂУРА ЈАКШИЋ, НОВАК РАДОНИЋ,
ПАЈА ЈОВАНОВИЋ, УРОШ ПРЕДИЋ И ЂОРЂЕ КРСТИЋ).

Физичко
васпитање
Математика
IV ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
НОВИ ОБЛИЦИ ИЗРАЖАВАЊА У УМЕТНОСТИ.
Б) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
ПРАВЦИ У УМЕТНОСТИ КРАЈЕМ 19. ВЕКА: ИМПРЕСИОНИЗАМ И
ПОСТИМПРЕСИОНИЗАМ. УМЕТНОСТ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20.
ВЕКА: ОПШТЕ ОДЛИКЕ, НАЈПОЗНАТИЈИ ПРАВЦИ И ПОЈАВЕ.
ТЕНДЕНЦИЈЕ У УМЕТНОСТИ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 20.ВЕКА.
В) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ.
КОМПОЗИЦИЈА (КОМПОНОВАЊЕ ОБЈЕКАТА У
ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ С ОБЗИРОМ НА НАМЕНУ).
ФОТОГРАФИЈА. ФИЛМ – ПОКРЕТНА СЛИКА.


АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА

СПОРТСКА ИГРА

ЛОГИКА И СКУПОВИ.

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ВЕЛИЧИНА

УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ

ИЗОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ. ЛИНЕАРНА
ФУККЦИЈА

ХОМОТЕТИЈА И СЛИЧНОСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И ИСПРАВКЕ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 173-175
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 187-188
44


Рачунарство и
информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
ОСНОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ
ОСНОВЕ РАДА У ОПЕРАТИВНОМ СИСТЕМУ СА
ГРАФИЧКИМ ИНТЕРФЕЈСОМ
ТЕКСТ - ПРОЦЕСОР
СЛАЈД - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
РАД СА ТАБЕЛАМА
ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 238-240




УВОД
СТАНОВНИШТВО, РЕЛИГИЈА, КУЛТУРА
НАСЕЉА
ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
САВРЕМЕНОГ СВЕТА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 7 од 17.04.1993.
Страна 194-196







ФИЗИКА И ЊЕНЕ МЕТОДЕ
ПРОСТОР, ВРЕМЕ, КРЕТАЊЕ
СИЛА И ЕНЕРГИЈА
ПОЈАМ О РЕЛАТИВИСТИЧКОЈ МЕХАНИЦИ
СИЛЕ И БЕЗВРТЛОЖНО ФИЗИЧКО ПОЉЕ
ЗАКОНИ ОДРЖАЊА
ФИЗИКА ВЕЛИКОГ БРОЈА МОЛЕКУЛА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 6 од 17.08.1990.
Страна 63-64












ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ
СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМ
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И СОЛИ
ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВИХ БИЋА
ВИРУСИ
БАКТЕРИЈЕ
БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
МЕТАБОЛИЗАМ
ЖИВОТНИ ФЕНОМЕНИ КОЈИ ПРОИСТИЧУ ИЗ
МЕТАБОЛИЧКИХ ПРОЦЕСА
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НАУКЕ О НАСЛЕЂИВАЊУ
ГЕНЕТИКА ЧОВЕКА
ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГРАФИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ
ИЗРАДА СЛОГА
РЕПРОДУКЦИЈА(ИЗРАДА КОПИРНИХ ПРЕДЛОЖАКА)
ИЗРАДА ШТАМПАРСКИХ ФОРМИ
ГРАФИЧКА ИНДУСТРИЈА
АЛАТИ И ПРИБОР ЗА ГРАФИЧКУ ДОРАДУ
ИНФОРМАТИВНИ ПРЕГЛЕД МАТЕРИЈАЛА ГРАФИЧКЕ
ДОРАДЕ СА ОСНОВНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА
ОСНОВНЕ МАШИНЕ ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ТЕХНИКАМА ГРАФИЧКЕ
ДОРАДЕ
ПРИПРЕМНИ ПОСТУПЦИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ МЕСТА
САВИЈАЊА И РАЗДВАЈАЊА МАТЕРИЈАЛА
ЈЕДНОСТАВНИ ПРОИЗВОДИ ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ
ТАБАК, ШТАМПАНИ ТАБАК, КЊИЖНИ ТАБАК
САВИЈАЊЕ ТАБАКА И ЛОГОВА
САКУПЉАЊЕ
БРОШУРЕ – ПОЈЕДИНАЧНА ИЗРАДА
ОСНОВИ ТЕХНОЛОГИЈЕ РАДА У ОДЕЉЕЊУ ГРАФИЧКЕ
ДОРАДЕ
МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРАФИЧКУ ДОРАДУ – МАНИПУЛАЦИЈА
ТЕХНИКА САВИЈАЊА
ТЕХНИКА РЕЗАЊА
ТЕХНИКА ШИВЕЊА
ТЕХНИКА ЛЕПЉЕЊА







Основе графичке
технике
Технологија
образовног
профила
















Практична настава





Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 18-200
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 285-286
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 7/2013..
Страна 403-404
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 452-453
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 459-460
45







Грађанско
васпитање
Верска настава православни
катихизис
ИЗРАДА БЛОКОВА
ПРИПРЕМНИ ПОСТУПЦИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ МЕСТА
ПРЕВОЈА
САКУПЉАЊЕ
ИЗРАДА БРОШУРА
ПРЕРАДА ПАПИРА И КАРТОНАЖА
ПРИПРЕМА, РАД И ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА
НАСТАВА У БЛОКУ
o ИЗРАДА СВИХ ВРСТА БЛОКОВА. САВИЈАЊЕ
ТАБАКА УНАКРСНО ПАРАЛЕЛАО И
КОМБИНОВАНО. САВИЈАЊЕ ШЕМА И ПРИ
ЛОГА. САВИЈАЊЕ ЛОГОВА И ИЗВЛАЧЕЊЕ
ТАБАКА. ИЗРАДА КЕСА И КОВЕРАТА ОД
ПАПИРА, ПОЛУКАРТАНА И КАРТОНА.
o РАД НА МАШИНАМА ЗА ПЕРФОРИСАЊЕ,
БИГОВАЊЕ, ШИВЕЊЕ ЖИЦОМ, ДЕКЛИШЕРУ,
ПРЕСАМА. САКУПЉАЊЕ ЛИСТОВА,
КЊИЖНИХ ТАБАКА И ПЛАНО-ТАБАКА.
ИЗРАДА СВИХ ВРСТА БРОШУРА. ИЗРАДА
ФАСЦИКЛИ ОД КАРТОНА
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ



ЈА, МИ И ДРУГИ
КОМУНИКАЦИЈА У ГРУПИ
ОДНОСИ У ГРУПИ И ЗАЈЕДНИЦИ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 301-304


УВОД
ХРИШЋАНСТВО ЈЕ ЦРКВА (ЗАЈЕДНИЧКИ
ЛИТУРГИЈСКИ ЖИВОТ)
ПОЈАМ О БОГУ У ХРИШЋАНСТВУ
ПОЗНАЊЕ БОГА КРОЗ ХРИСТА У ЦРКВИ
КРШТЕЊЕ И РУКОПОЛОЖЕЊЕ КАО СЈЕДИЊЕЊЕ СА
ХРИСТОМ У ЛИТУРГИЈИ (ПОДВИЖНИШТВО КАО
СРЕДСТВО ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЛИЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА
БОГОМ)
СЛИКАРСТВО КАО ИЗРАЗ ЧОВЕКОВОГ ОДНОСА ПРЕМА
БОГУ И СВЕТУ КОЈИ ГА ОКРУЖУЈЕ (РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ
ЦРКВЕНОГ СЛИКАРСТВА-ИКОНОГРАФИЈЕ И
СВЕТОВНОГ СЛИКАРСТВА)
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 5 од 20.10.2001.
Страна 7-8




46
47
Практична настава
Верска настава, грађанско васпитање
22.
23.
21.
20.
19.
18.
Српски језик и књижевност
Страни језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпирање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Устав и права грађана
Основе графичке технике
Графичко обликовање и писмо
Технологија графичког
материјала
Економика и организација
производње
Основи електротехнике и
електронике
Технологија образовног
профила
Назив предмета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Ред.
број
70
105
70
70
35
70
2
3
2
2
1
2
1
2
35
70
70
70
35
2
1
2
105
70
г
8
8
н
280
280
г
Други разред
Вежбе
3
2
н
Теор.
Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство
Образовни профил: Техничар за припрему графичке производње
60
60
г
Блок
1
2
2
2
2
3
3
2
2
н
35
70
70
70
70
105
105
70
70
г
Теор.
13
13
н
455
455
г
Трећи разред
Вежбе
60
60
г
Блок
1
2
2
2
1
35
60
60
60
30
60
90
60
2
2
3
90
60
г
3
2
н
Теор.
12
12
н
360
360
г
Четврти разред
Вежбе
120
120
г
Блок
ТЕХНИЧАР ЗА ПРИПРЕМУ ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ (IV СТЕПЕН, 4 ГОДИНЕ)
ДРУГИ РАУРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
ТЕМЕ




Српски језик и
књижевност




Енглески језик

Руски језик






















ПРОСВЕТИТЕЉСТВО
РОМАНТИЗАМ
РЕАЛИЗАМ
ЛЕКТИРА
o КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
ЈЕЗИК
o КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
o МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ)
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
РЕЧЕНИЦА
o ПИТАЊА
o ФУНКЦИОНАЛНИ ТИПОВИ РЕЧЕНИЦЕ
o СЛАГАЊЕ ВРЕМЕНА
o ПОГОДБЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ
o НЕУПРАВНИ ГОГВОР
ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
o ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ
o БРОЈЕВИ
o ПАРТИТИВНИ КВАНТИФИКАТОРИ
ГЛАГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ
ТВОРБА РЕЧИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦЕ
ПРИДЕВИ
ГЛАГОЛИ
БРОЈЕВИ
ПРИЛОЗИ
ПРЕДЛОЗИ
ВЕЗНИЦИ
РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ
СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ
ОБЈЕКАТСКИ ОДНОСИ
ПРОСТОРНИ ОДНОСИ
ВРЕМЕНСКИ ОДНОСИ
НАЧИНСКИ ОДНОСИ
УЗРОЧНИ ОДНОСИ
ЦИЛЈНИ ОДНОСИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
НАЛАЗЕ СЕ У:
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 17-19
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 72-74
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 85-87
48







Историја















Музичка уметност

















Физичко васпитање
Математика






СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ И КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ
МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И ЊИХОВИ СУСЕДИ У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
СРБИЈА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX
ВЕКА
ЦРНА ГОРА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX
ВЕКА
СРБИ У АУСТРОУГАРСКОЈ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И
ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
БАЛКАНСКИ РАТОВИ
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ И ЕВРОПИ
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
ДРУШТВЕНЕ, ПОЛИТИЧКЕ, ПРИВРЕДНЕ И КУЛТУРНЕ
ПРИЛИКЕ
МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
ЈУГОСЛАВИЈА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
СВЕТ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
СВЕТ И ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
ДРУШТВЕНЕ, ПОЛИТИЧКЕ И ПРИВРЕДНЕ ПРИЛИКЕ
ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
ПОЧЕЦИ МУЗИКЕ. ИЗВОРИ И ДОКУМЕНТА. МУЗИКА И
МАГИЈА
МУЗИКА СТАРИХ ИСТОЧНИХ НАРОДА. МУЗИКА ГРЧКЕ
И РИМА
РАЗВОЈ МУЗИКЕ У XIV, XV И XVI ВЕКУ
БАРОК У МУЗИЦИ
ОПЕРА У XVII ВЕКУ
ОПЕРА У XVIII ВЕКУ
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО ПРЕТКЛАСИКЕ И КЛАСИКЕ
РОМАНТИЗАМ У МУЗИЦИ
РОМАНТИЧНА ОПЕРА, ОПЕРЕТА, БАЛЕТ
РОМАНТИЗАМ У СЛОВЕНСКИМ ЗЕМЉАМА
ОПЕРА НА ПОЧЕТКУ XX ВЕКА
ИМПРЕСИОНИЗАМ
МУЗИКА XX ВЕКА У СВЕТУ
МУЗИКА У XX ВЕКУ
САВРЕМЕНА МУЗИКА
ЏЕЗ И ОСТАЛИ ЖАНРОВИ
ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА
АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА
СПОРТСКА ИГРА
СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ
КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА
ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА ФУНКЦИЈА, ЛОГАРИТАМСКА
ФУНКЦИЈА
ЕЛЕМЕНТИ ТРИГОНОМЕТРИЈЕ
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И ИСПРАВКЕ
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 151-154
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 154-158
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 175-177
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 194-195
49




















СИЛЕ И ВРТЛОЖНА ФИЗИЧКА ПОЉА - ВРЕМЕНСКИ
НЕПРОМЕНЉИВО МАГНЕТНО ПОЉЕ
СИЛЕ И ВРТЛОЖНА ФИЗИЧКА ПОЉА – ПРОМЕНЉИВА
ЕЛЕКТРИЧНА И МАГНЕТНА ПОЉА
ОСЦИЛАЦИЈЕ
ТАЛАСИ
ФИЗИКА МИКРОСВЕТА – КВАНТНА СВОЈСТВА
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА И МИКРОЧЕСТИЦА
ФИЗИКА МИКРОСВЕТА – СТРУКТУРА АТОМА
ФИЗИКА МИКРОСВЕТА – СТРУКТУРА АТОМСКОГ
ЈЕЗГРА
ФИЗИКА МЕГА-СВЕТА
МЕТАЛИ
ПРЕЛАЗНИ МЕТАЛИ
НЕМЕТАЛИ
ПОДЕЛА ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА
УГЉОВОДОНИЦИ
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА С КИСЕОНИКОМ
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА С АЗОТОМ
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
УМНОЖАВАЊЕ
ШТАМПА
ОСТАЛИ ПОСТУПЦИ УМНОЖАВАЊА
ГРАФИЧКА ДОРАДА
ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ГРАФИЧКУ ИНДУСТРИЈУ
ОПШТИ ПОЈМОВИ
ТАЧКА
ЛИНИЈА
ПОВРШИНА
ОПТИЧКЕ ИЛУЗИЈЕ У ГРАФИЦИ
ОДНОСИ ЦРНОГ И БЕЛОГ
ПИСМО
РИТАМ
ОБЛИЦИ У РАВНОТЕЖИ
ВАЛЕР
ТЕХСТУРА
ТЕКСТ НА СТРАНИЦИ
ТЕКСТ И СЛИКА
БОЈА




УВОД
МЕТАЛИ И ЛЕГУРЕ
НЕМЕТАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ
ГРАФИЧКЕ БОЈЕ












РЕПРОПРИПРЕМА
РЕПРОФОТОГРАФИЈА
РЕПРОРЕТУШ
ОСНОВИ ШТАМПЕ
ИЗРАДА ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ
ИЗРАДА КОПИРНИХ ПРЕДЛОЖАКА
КОПИРНИ ПОСТУПЦИ
УРЕЂАЈИ ЗА КОПИРАЊЕ
ИЗРАДА ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ ЗА ВИСОКУ ШТАМПУ
ИЗРАДА ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ ЗА РАВНУ ШТАМПУ
ИЗРАДА ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ ЗА ДУБОКУ ШТАМПУ
АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У
РЕПРОДУКЦИЈИ
УПОТРЕБА ПЕРСОНАЛНИХ РАЧУНАРА У
РЕПРОДУКЦИЈИ И ДИЗАЈНУ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА
ИЗРАДА, ДИЗАЈН И ПРИПРЕМА ОРИГИНАЛА ЗА
РЕПРОДУКЦИЈУ
РЕПРОДУКЦИЈА ЈЕДНОТОНСКИХ ЦРНО-БЕЛИХ
ОРИГИНАЛА
МАНУЕЛНА ИЗРАДА И РЕТУШ ВИШЕТОНСКИХ ЦРНО-

Физика





Хемија
Основи графичке
технике
Графичко
обликовање и
писмо
Технологија
графичког
материјала
Технологија
образовног профила










Практична настава



Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 4 од 31.05.1991.
Страна 90-91
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 20-23
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 7/2013.
Страна 404-405
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 7/2013.
Страна 406-407
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 7/2013..
Страна 409-410
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 7/2013.
Страна 466-468
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 7/2013.
Страна 473 - 476
50























Грађанско
васпитање
Верска настава -
БЕЛИХ ОРИГИНАЛА
ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ У РЕПРОДУКЦИЈИ И
ДИЗАЈНУ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА
РЕПРОДУКЦИЈА ЈЕДНОТОНСКИХ ЦРНО-БЕЛИХ
ОРИГИНАЛА ЗА СВЕ ТЕХНИКЕ ШТАМПЕ
КОМПЈУТЕРСКА ИЗРАДА И РЕТУШ ВИШЕТОНСКИХ
ЦРНО-БЕЛИХ ОРИГИНАЛА
РЕПРОДУКЦИЈА ВИШЕТОНСКИХ ЦРНО-БЕЛИХ
ОРИГИНАЛА
НАКНАДА РУЧНА ОБРАДА РАСТЕРСКИХ СНИМАКА
КОРИШЋЕЊЕ ПЕРСОНАЛНИХ РАЧУНАРА И
КОМПЈУТЕРА У РЕПРОДУКЦИЈИ И ДИЗАЈНУ
ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА
ПРИПРЕМА И ИЗРАДА ЈЕДНОТОНСКИХ КОЛОР
ОРИГИНАЛА ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ
ФОТОМЕХАНИЧКА РЕПРОДУКЦИЈА ЈЕДНОТОНСКИХ
КОЛОР ОРИГИНАЛА
ФОТОМЕХАНИЧКИ ФОТОМОНТАЖНИ ПОСТУПЦИ
ФОТОЕЛЕКТРОНСКА РЕПРОДУКЦИЈА ЈЕДНОТОНСКИХ
КОЛОР ОРИГИНАЛА
ФОТОЕЛЕКТРОНСКА РЕПРОДУКЦИЈА ВИШЕТОНСКИХ
КОЛОР ОРИГИНАЛА
КОПИРНИ ПРЕДЛОШЦИ
КОПИРНИ ПОСТУПЦИ ЗА РАВНУ, ВИСОКУ И
СИТОШТАМПУ
ИЗРАДА ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ ЗА ВИСОКУ ШТАМПУ
ИЗРАДА ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ ЗА РАВНУ ШТАМПУ
ИЗРАДА ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ ЗА СИТО ШТАМПУ
ИЗРАДА ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ ЗА ДУБОКУ ШТАМПУ
ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРЕ РЕПРОДУКЦИЈЕ
ОДРЕЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА ОСВЕТЉАВАЊА
(ЕКСПОЗИЦИЈЕ) ЗА РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ ОРИГИНАЛА
ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОТРЕБНЕ КОЛИЧИНЕ ФИЛМА ЗА
РАЗЛИЧИТЕ ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЕ
ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОТРЕБНЕ КОЛИЧИНЕ КЛИШЕА
НАСТАВА У БЛОКУ
o ФОТОМЕХАНИЧКА И ФОТОЕЛЕКТРОНСКА
РЕПРОДУКЦИЈА ВИШЕТОНСКИХ ЦРНО-БЕЛИХ
ОРИГИНАЛА ЗА СВЕ ТЕХНИКЕ ШТАМПЕ.
o РЕПРОДУКЦИЈА СВИХ ВРСТА ЦРНО-БЕЛИХ И
КОЛОР ОРИГИНАЛА ЗА СВЕ ТЕХНИКЕ
ШТАМПЕ.
o КОПИРНИ ПРЕДЛОШЦИ, КОПИРНИ ПОСТУПЦИ
ЗА: ВИСОКУ, РАВНУ И СИТОШТАМПУ.
o ИЗРАДА ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ ЗА ВИСОКУ
ШТАМПУ.
o ИЗРАДА ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ ЗА РАВНУ
ШТАМПУ.
o ИЗРАДА ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ ЗА ДУБОКУ
ШТАМПУ.
o ИЗРАДА ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ ЗА
СИТОШТАМПУ.
РАЧУНСКЕ ВЕЖБЕ
o ПРОРАЧУНИ ВЕЗАНИ ЗА ПОТРЕБАН
МАТЕРИЈАЛ И ТЕХНИКЕ РАДА ЗА
РЕПРОДУКЦИЈУ ОРИГИНАЛА И ЗА ИЗРАДУ
ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ ЗА СВЕ ТЕХНИКЕ
ШТАМПЕ.
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ





ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
ВРСТЕ ПРАВА И ОДНОСИ МЕЂУ ПРАВИМА
ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ
КРШЕЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈА (У ШКОЛИ ИЛИ
ЛОКАЛНОЈ СРЕДИНИ) У КОРИСТ ПРАВА
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 305

УВОД
Службени гласник
51
православни
катихизис







СВЕТА ТРОЈИЦА КАО ЈЕДАН БОГ (БОГ КАО БИЋЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, СЛОБОДЕ И ЉУБАВИ)
ОНТОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У СВЕТУ ТРОЈИЦУ
КАО ЈЕДНОГ БОГА
СТВАРАЊЕ СВЕТА НИ ИЗ ЧЕГА (УЗРОК ПОСТОЈАЊА
СВЕТА ЈЕСТЕ БОГ КАО ЛИЧНОСТ, БОЖИЈА СЛОБОДА)
СВОЈСТВА СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ
СТВАРАЊЕ ЧОВЕКА “ПО ИКОНИ И ПОДОБИЈУ
БОЖИЈЕМ“ (АНТРОПОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У
БОГА КОЈИ ЈЕ СВЕТА ТРОЈИЦА)
ПРВОРОДНИ ГРЕХ
ПРОБЛЕМ СМРТИ (ВИЂЕЊЕ ОВОГ ПРОБЛЕМА ИЗ
ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИРОДЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ ЛИЧНОСТИ)
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 10.10.2003.
Страна 3
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
ТЕМЕ




Српски језик и
књижевност



Енглески језик
Руски језик
Социологија
























МОДЕРНА
МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ
ЛЕКТИРА
o КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
ЈЕЗИК
o ТВОРБА РЕЧИ
o ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА
ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И ФРАЗЕОЛОГИЈЕ)
o СИНТАКСА
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
o ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ/АДЈЕКТИВАЛИ
o БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ
o ВЕЗНИЦИ
ТВОРБА РЕЧИ
ФОНОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦЕ
ПРИДЕВИ
БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛИ
ПРИЛОЗИ
ПРЕДЛОЗИ
ВЕЗНИЦИ
РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ
СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ
ПРОСТОРНИ ОДНОСИ
КВАНТИТАТИВНИ ОДНОСИ
АТРИБУТИВНИ ОДНОСИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
ОДРЕЂЕЊЕ СОЦИОЛОГИЈЕ
РАД И ПОДЕЛА РАДА
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
НАЛАЗЕ СЕ У:
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 20-22
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 75-77
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 87-89
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
52



Број 4 од 31.05.1991.
Страна 98

КУЛТУРА И ДРУШТВО
ПРОМЕНЕ И РАЗВОЈ ДРУШТВА
АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА
СПОРТСКА ИГРА
Математика





ПОЛИЕДРИ
ОБРТНА ТЕЛА
АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ
НИЗОВИ
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ ИИСПРАВКА
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 195
Хемија






КОЛОИДНА ХЕМИЈА
ХЕМИЈСКА ТЕРМОДИНАМИКА
ТЕРМОХЕМИЈА
ЕЛЕКТРОХЕМИЈА
ФОТОХЕМИЈА
ОРГАНСКЕ БОЈЕ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ПРИРОДНИ МАКРОМОЛЕКУЛИ
ПЛАСТИЧНЕ МАСЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ШТАМПЕ НА ПОДЛОЗИ
ФОТОГРАФСКИ МАТЕРИЈАЛИ
ЛЕПИЛА КАО ВЕЗИВНИ МАТЕРИЈАЛ
ГУМА
МАЗИВА
КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИКА ШТАМПЕ
РАЗВОЈ ШТАМПАРСКИХ МАШИНА
ОСНОВИ ТЕХНОЛОГИЈЕ ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
РАЗРАДА ПРОИЗВОДНОГ ПРОЦЕСА ГРАФИЧКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ
ВРСТЕ МАШИНА ЗА ШТАМПУ
ПРОИЗВОДНИ ПРОЦЕС ШТАМПЕ
КЊИЖНИ ТАБАК
КРИТЕРИЈУМИ ИЗБОРА ПАПИРА
РЕГИСТАР ШТАМПЕ
ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
СРЕДСТВА ИЗРАЖАВАЊА У ГРАФИЧКОМ ДИЗАЈНУ
ЛИКОВНО-ГРАФИЧКА ОБРАДА ГЕОМЕТРИЈСКИХ ТЕЛА
КРЕИРАЊЕ ГРАФИЧКОГ ДИЗАЈНА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ
ТИПОШТАМПА, ПРИПРЕМА ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ,
МАТЕРИЈАЛА И МАШИНА
ЗАКЛОПНЕ ШТАМПАЋЕ МАШИНЕ
ЦИЛИНДРИЧНЕ ШТАМПАЋЕ МАШИНЕ
РОТАЦИОНЕ ШТАМПАЋЕ МАШИНЕ
СПЕЦИЈАЛНИ ПОСТУПЦИ У ВИСОКОЈ ШТАМПИ
ФЛЕКСОГРАФСКА ШТАМПА
ЛЕТЕРСЕТ ШТАМПА
ЛИТОГРАФИЈА
ОФСЕТ ШТАМПА
СВЕТЛОСНА ШТАМПА
БАКРО ШТАМПА

Физичко васпитање
Технологија
графичког
материјала
Технологија
образовног профила
Практична настава


































Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 177-180
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 20-24
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 7/2013..
Страна 410-411
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013.
Страна 468-469
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 10/2013..
Страна 476-478
53











ЧЕЛИЧНА ШТАМПА
СИТОШТАМПА
ПАТРОНИРАЊЕ
РЕПРОФОТОГРАФСКИ ПОСТУПЦИ
УМНОЖАВАЊЕ СА ОПНЕНИХ МАТРИЦА
СПЕЦИЈАЛНИ ПОСТУПЦИ УМНОЖАВАЊА
ХАЈДЕЛБЕРГОВ СИСТЕМ ЗА ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ
И КОНТРОЛУ ШТАМПЕ
РОКВЕЛОВ СИСТЕМ ЗА ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ И
КОНТРОЛУ ШТАМПЕ НА ОФСЕТНИМ РОТАЦИЈАМА
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
РАЧУНСКЕ ВЕЖБЕ
o ИЗБОР ПРОИЗВОДНОГ ТЕХНОЛОШКОГ
ПРОЦЕСА ЗА ИЗРАДУ РАЗЛИЧИТИХ
ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА. ИЗБОР ТЕХНИКЕ
ШТАМПЕ И СТАНДАРДА МАШИНЕ НА КОЈОЈ
СЕ ШТАМПАЈУ ГРАФИЧКИ ПРОИЗВОДИ.
o НОРМАТИВИ УТРОШКА МАТЕРИЈАЛА (ПАПИР,
БОЈА) И ВРЕМЕНА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ
ПРОИЗВОДА, ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕХНИЧКОГ
ДОДАТКА МАТЕРИЈАЛА.
o ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОТРЕБНЕ КОЛИЧИНЕ
ПАПИРА И КАРТОНА ЗА ШТАМПУ
АКЦИДЕНИЧНИХ РАДОВА (ПОДСЕТНИЦЕ,
ПОЗИВНИЦЕ, ЧЕСТИТКЕ, ПИСМА, ЛЕЦИ,
ОБРАСЦИ И ДР.).
o ИЗРАЧУНАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ ПАПИРА, ЗА
ШТАМПУ: КЊИГА, БРОШУРА, КАТАЛОГА,
ПРОСПЕКАТА, СЛИКОВНИЦА, МОНОГРАФИЈА
И ДР. ПРОРАЧУН МАСЕ И ГРАМАТУРЕ ПАПИРА
И КАРТОНА. ИЗРАЧУНАВАЊЕ ДУЖИНСКИХ
МЕТАРА ПАПИРА ИЗ РОЛНЕ (КОТУРА) И МАСЕ
РОЛНЕ ПАПИРА.
o ОДРЕЂИВАЊЕ КОЛИЧИНЕ БЛОКОВА И
КОЛИЧИНЕ ОТИСАКА ЗА РАЗЛИЧИТЕ
ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЕ.
o НОРМИРАЊЕ ПОТРЕБНОГ ВРЕМЕНА ЗА
ШТАМПУ: ПРИПРЕМА МАШИНЕ, ШТАМПА,
ПРАЊЕ МАШИНЕ.
o ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОТРЕБНЕ КОЛИЧИНЕ БОЈЕ
ЗА РАЗЛИЧИТЕ ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЕ КОЈИ
СЕ ШТАМПАЈУ У СВИМ ТЕХНИКАМА
ШТАМПЕ. ОДРЕЂИВАЊЕ ДОДАТКА ЗА РАСТУР
БОЈЕ.
НАСТАВА У БЛОКУ
o ТЕХНИКА ВИСОКЕ ШТАМПЕ (ТИПОШТАМПА,
ФЛЕКСОГРАФСКА ШТАМПА,
ЛЕТЕРСЕТШТАМПА).
o ТЕХНИКА РАВНЕ ШТАМПЕ (ЛИТОГРАФИЈА,
ОФСЕТ ШТАМПА, СВЕТЛОСНА ШТАМПА).
o ТЕХНИКА ДУБОКЕ ШТАМПЕ (БАКРО ШТАМПА,
ЧЕЛИЧНА ШТАМПА).
o ТЕХНИКА ПРОПУСНЕ ШТАМПЕ
(СИТОШТАМПА, ПАТРОНИРАЊЕ).
o ПОСТУПЦИ УМНОЖАВАЊА
(РЕПРОФОТОГРАФСКИ ПОСТУПЦИ,
УМНОЖАВАЊЕ СА ОПНЕНИХ МАТРИЦА,
СПЕЦИЈАЛНИ ПОСТУПЦИ УМНОЖАВАЊА).
o ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ПРОЦЕСУ ШТАМПЕ
(ХАЛДЕЛБЕРГОВ И РОКВЕЛОВ СИСТЕМ ЗА
ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ.
o ИЗБОР ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА ЗА ИЗРАДУ
НЕКОГ ГРАФИЧКОГ ПРОИЗВОДА.
ИСКОРИШЋЕЊЕ ПАПИРА У ШТАМПИ,
НОРМАТИВИ УТРОШКА МАТЕРИЈАЛА И
ВРЕМЕНА, ПРОРАЧУНИ КОЛИЧИНЕ ПАПИРА И
КАРТОНА, ЗА РАЗЛИЧИТЕ, ГРАФИЧКЕ
ПРОИЗВОДЕ, ПРОРАЧУН ДУЖИНСКИХ МЕТАРА
ПАПИРА ИЗ РОЛНЕ И ЊЕГОВЕ МАСЕ,
54



Грађанско
васпитање





Верска настава православни
катихизис




НОРМИРАЊЕ ПОТРЕБНОГ ВРЕМЕНА ЗА
ШТАМПУ, ПРОРАЧУН ПОТРЕБНЕ КОЛИЧИНЕ
БОЈЕ.
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ДЕМОКРАТИЈА И ПОЛИТИКА
ГРАЂАНИН И ДРУШТВО
ГРАЂАНСКА И ПОЛИТИЧКА ПРАВА И ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ ИНИЦИЈАТИВУ
ПЛАНИРАЊЕ КОНКРЕТНЕ АКЦИЈЕ
УВОД
СВЕТА ТРОЈИЦА КАО ЈЕДАН БОГ (БОГ КАО БИЋЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, СЛОБОДЕ И ЉУБАВИ)
ОНТОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У СВЕТУ ТРОЈИЦУ
КАО ЈЕДНОГ БОГА
СТВАРАЊЕ СВЕТА НИ ИЗ ЧЕГА (УЗРОК ПОСТОЈАЊА
СВЕТА ЈЕСТЕ БОГ КАО ЛИЧНОСТ, БОЖИЈА СЛОБОДА)
СВОЈСТВА СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ
СТВАРАЊЕ ЧОВЕКА “ПО ИКОНИ И ПОДОБИЈУ
БОЖИЈЕМ“ (АНТРОПОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У
БОГА КОЈИ ЈЕ СВЕТА ТРОЈИЦА)
ПРВОРОДНИ ГРЕХ
ПРОБЛЕМ СМРТИ (ВИЂЕЊЕ ОВОГ ПРОБЛЕМА ИЗ
ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИРОДЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ ЛИЧНОСТИ)
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 306
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 10.10.2003.
Страна 3
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
ТЕМЕ



Српски језик и
књижевност




Енглески језик
Руски језик
















ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ
ЛЕКТИРА
o КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
ЈЕЗИК
o СИНТАКСА
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
o ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ
o БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ДВОЧЛАНИ ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ
o ПРЕДЛОЗИ
ТВОРБА РЕЧИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦЕ
БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛИ
ПРЕДЛОЗИ
ВЕЗНИЦИ
РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ
СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ
ОБЈЕКАТСКИ ОДНОСИ
ПРОСТОРНИ ОДНОСИ
ВРЕМЕНСКИ ОДНОСИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 22-24
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 77-79
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 89-92
55








Филозофија
Физичко
васпитање
Математика
Устав и права
грађана

























Економика и
организација
производње





Основи
електротехнике и
електронике
Технологија
образовног
профила
















ЦИЉНИ ОДНОСИ
УЗРОЧНИ ОДНОСИ
УСЛОВНИ ОДНОСИ
ПРАВОПИС И ИНТЕРПУКЦИЈА
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
МЕЂУЈЕЗИЧКИ ХАМОНИМИ И ПАРОНИМИ. СТРУЧНИ
ТЕРМИНИ. ИДИОМИ И ФРАЗЕОЛОГИЗМИ
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
КОРИШЋЕЊЕ ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИХ РЕЧНИКА И
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
ОДРЕЂЕЊЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
АНТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА
СРЕДЊОВЕКОВНА ФИЛОЗОФИЈА
ФИЛОЗОФИЈА НОВОГ ДОБА
САВРЕМЕНА ФИЛОЗОФИЈА
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
РУКОМЕТ
ФУДБАЛ
КОШАРКА
ОДБОЈКА
ПЛИВАЊЕ
БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ
ЕЛЕМЕНТИ ПРИВРЕДНЕ МАТЕМАТИКЕ
ФУНКЦИЈЕ
ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ
ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ ИИСПРАВКА
УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
УВОД У ЕКОНОМИКУ И ОРГАНИЗАЦИЈУ
ПОДЕЛА ПРИВРЕДЕ И НОСИОЦИ ПРИВРЕЂИВАЊА
СРЕДСТВА ГРАФИЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА И УЛАГАЊЕ У
ПРОИЗВОДЊУ
ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ
ПРОЦЕС
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ ГРАФИЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА
ФУНКЦИЈА МЕНАЏМЕНТА, МАРКЕТИНГА И
ИНТЕРНЕТА
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
ЗНАЧАЈ ПРИХОДА И ДОБИТИ. ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА
ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ
НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
ЕЛЕКТРОНИКА
ВАКУУМСКЕ ЦЕВИ
ПОЛУПРОВОДНИЦИ
ЛАСЕРИ
ДЕФИНИЦИЈА И ПОДЕЛА ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ
ПРОИЗВОДИ КЊИГОВЕЗАЧКЕ ДОРАДЕ
ТЕХНИКЕ ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ГРАФИЧКУ ДОРАДУ
ПРИПРЕМА ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕПРИПРЕМА РАДА
У ГРАФИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ
КАЛКУЛАЦИЈА ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА
ОПТИМИЗАЦИЈА ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
ГРАФИЧКА ПРОИЗВОДЊА
КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА У ГРАФИЧКОЈ
ПРОИЗВОДЊИ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 141
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 180-184
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 196
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 291
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 10/2013.
Страна 413-414
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 10/2013.
Страна 424-423
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 10/2013.
Страна 469-470
56





Практична настава
Грађанско
васпитање
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 10/2013.
Страна 478-480



ПРАВА И СЛОБОДЕ
СВЕТ ИНФОРМАЦИЈА
СВЕТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА И РАДА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 306-307


УВОД
ХРИШЋАНСКО СХВАТАЊЕ ИСТОРИЈЕ
(СТАРОЈЕЛИНСКО И САВРЕМЕНО СХВАТАЊЕ
ИСТОРИЈЕ БЕЗ БОГА)
ЕСХАТОН-БУДУЋЕ ЦАРСТВО БОЖИЈЕ КАО УЗРОК
ЦРКВЕ И ИСТОРИЈЕ (ПОСЛЕДЊИ ДОГАЂАЈ, ДОГАЂАЈ
ЦАРСТВА БОЖИЈЕГ ДАЈЕ ВАЛИДНОСТ И ПОСТОЈАЊЕ
ИСТОРИЈСКИМ ДОГАЂАЈИМА)
СМРТ ПРИРОДЕ КАО РАЗЈЕДИЊЕЊЕ, РАСПАДАЊЕ И
СМРТ ЛИЧНОСТИ КАО ПРЕКИД ЗАЈЕДНИЦЕ СА
ЛИЧНОШЋУ ЗА КОЈУ СМО БИЛИ ВЕЗАНИ, КОЈУ СМО
НАЈВИШЕ ВОЛЕЛИ
ЛИТУРГИЈА НАМ ОТКРИВА И ЦИЉ ЗБОГ КОЈЕГ ЈЕ БОГ
СТВОРИО СВЕТ И ЉУДЕ (ДА СВЕТ ПОСТАНЕ ЦАРСТВО
БОЖИЈЕ У КОМЕ НЕЋЕ БИТИ СМРТИ)
ПОМЕСНА И ВАСЕЉЕНСКА ЦРКВА, ЊИХОВ ОДНОС
ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ (НА ПОМЕСНОМ И ВАСЕЉЕНСКОМ
НИВОУ)
ТЕОЛОГИЈА ПРАВОСЛАВНЕ УМЕТНОСТИ
(КЊИЖЕВНОСТИ, СЛИКАРСТВА, АРХИТЕКТУРЕ,
МУЗИКЕ...)
ЦРКВА И СВЕТ (ЊИХОВ ОДНОС)
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 9 од 26.10.2005.
Страна 3-4


Верска настава православни
катихизис
ГРАФИЧКА ДОРАДА
РАЧУНСКЕ ВЕЖБЕ
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА И ОПЕРАТИВНА ПРИПРЕМА
РАДА
РАЧУНСКЕ ВЕЖБЕ
НАСТАВА У БЛОКУ
o ТИПОГРАФИЈА (СЛОГА) И ГРАФИЧКА
МОНТАЖА.
o РЕПРОДУКЦИЈА, ИЗРАДА ШТАМПАРСКЕ
ФОРМЕ (ХЕМИГРАФИЈА).
o ШТАМПА (ВИСОКА, РАВНА И ПРОПУСНА
ШТАМПА), УМНОЖВАЊЕ, ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН.
o ГРАФИЧКА ДОРАДА, ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКА И ОПЕРАТИВНА ПРИПРЕМА
РАДА, КАЛКУЛАЦИЈА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ
ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА (ПРОСПЕКТ,
КАТАЛОГ, СЛИКОВНИЦА, БРОШУРА, КЊИГА,
ЧАСОПИС, ЕТИКЕТА И ДР.).
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ





57
58
Технологија воде*
Технолошке операције
Ензимологија
Физичка хемија
Микробиологија
Изборна технологија 1*
Изборна технологија 2*
Изборна технологија 3*
Кварење и конзервисање
Изборна технологија 4*
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
Изборна технологија 7*
Основи прехрамбене технологије*
16.
29.
Аналитичка хемија
15.
Изборна технологија 6*
Хемија
14.
28.
Физика
13.
Изборна технологија 5*
Технике рада у лабораторији
12.
27.
Исхрана људи
11.
3
2
1
3
2
11
2
2
2
2
105
70
35
105
70
385
70
70
70
70
60
2
2
2
1
3
10
3
2
2
2
70
70
70
35
105
350
105
70
70
70
60
2
6
60
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
0
Социологија са правима грађена
10.
4
3
2
Географија
105
70
Екологија и заштита животне средине
3
2
9.
70
105
2
3
12
Т
Историја
315
0
Б
8.
0
0
ПН
7.
9
0
В
Рачунарство и информатика
2
3
70
105
350
Т
6.
60
0
ПН
Математика
0
0
В
Физичко васпитање
2
3
10
Т
5.
280
0
Б
4.
0
0
ПН
Страни језик I
70
0
В
3.
105
350
Т
III РАЗРЕД
годишње
____________језик и књижевност
8
0
ПН
недељно
Српски језик као нематерњи језик
2
0
В
II РАЗРЕД
годишње
2.
3
10
Т
недељно
1.1
Српски језик и књижевност
1.
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Подручје рада: Производња и прерада хране
Образовни профил: Прехрамбени техничар
6
11
0
В
недељно
0
0
ПН
128
192
64
96
64
64
96
384
Т
0
В
192
0
0
ПН
годишње
352
IV РАЗРЕД
60
60
0
Б
59
1
0
0
35
105
0
0
0
1
3
0
0
35
105
0
0
0
1
3
2
0
2
3
0
32
96
64
0
64
96
0
0
2.
Изборне технологије 4, 5,6,7 и 8
Изборне технологије 1, 2 и 3
*
*
*
*
Технологија слада и пива
Технологија вина, винских и воћних дестилата
Технологија пекарског квасца
Технологија етанола и јаких алкохолних пића
*
Индустријска производња готове хране
*
*
Технологија пекарства
Технологија меса
*
Технологија прераде воћа и поврћа
*
*
Технологија органских киселина
Технологија млека
*
Технологија уља и биљних масти
*
Технологија скроба
IV
*
*
Технологија сточне хране
РАЗРЕД
Технологија шећера
*
*
Технологија кондиторских производа
Технологија млинарства
*
III
Технологија безалкохолних пића
Листа изборних технологија*
Листа изборних технологија у оквиру обавезних стручних предмета
Изборни предмети према програму oбразовног
2
70
2
70
2
64
профила
Укупно А1+А2+Б
24
8
0
840
280
0
60
23
9
0
805
315
0
60
21
11
0
672 352
0
60
Укупно
32
1180
32
1180
32
1084
*НАПОМЕНА:Стручно веће наставника технолошке групе предмета бира за свако уписано одељење одговарајући број технологија са листе изборних технологија у зависности од врстe прехрамбене
индустрије у школском окружењу
Грађанско васпитање / Верска настава
3
Предузетништво
32.
1.
Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији
31.
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Изборна технологија 8*
30.
60
Листа изборних предмета
Аграрни туризам
Основе угоститељства
Припрема јела са жара
Основе посластичарства
Историја пиварства
Прерада дувана
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Други страни језик
Изабрани спорт
Историја (одабране теме)
Филозофија
Логика са етиком
Неорганска хемија
Рачунање у хемији
Биологија
Ликовна култура
Музичка култура
Вероватноћа и статистика
Физика
Географија у пољопривреди
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
Општеобразовни предмети
Основе туризма
1.
Стручни предмети
Рб
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
II
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
III
РАЗРЕД
Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
IV
61
до 30
до 30
Допунски рад *
Припремни рад *
до 30
до 30
до 30
64
IV РАЗРЕД
часова
*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени
наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су
претходно донети.
2 радна дана
15-30 часова годишње
Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге
Културна и јавна делатност школе
30-60 часова годишње
1-2 часа недељно
Други предмети *
Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго)
2 часа недељно
до 5
наставних
дана
до 5
наставних
дана
Трећи страни језик
IV РАЗРЕД
до 90
до 90
до 90
208
УКУПНО
часова
III РАЗРЕД
2 часа недељно
до 5 дана
II РАЗРЕД
Језик другог народа или националне мањине са елементима националне
културе
Екскурзија
до 30
до 30
до 30
70
III РАЗРЕД
часова
Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима
*Ако се укаже потреба за овим облицима рада
до 30
70
Додатни рад *
Час одељенског старешине
II РАЗРЕД
часова
Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године
62
39
2
39
39
2
2
Укупно радних недеља
2
Обавезне ваннаставне активности
2
32
IV РАЗРЕД
3
2
Менторски рад (настава у блоку, пракса)
35
III РАЗРЕД
Матурски испит
35
Разредно-часовна настава
II РАЗРЕД
Остваривање школског програма по недељама
63
IV
III
II
разред
70
70
Физичка хемија
Микробиологија
96
64
Предузетништво
192
Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији
Изборна технологија 8
Изборна технологија 7
Изборна технологија 6
Изборна технологија 5
Изборна технологија 4
Кварење и конзервисање
Изборна технологија 3
Изборна технологија 2
105
70
Технолошке операције
Изборна технологија 1
70
Технолошке операције
Технологија воде*
70
70
Аналитичка хемија
Основи прехрамбене технологије*
70
вежбе
Хемија
предмет / модул
Подела одељења у групе
практична
настава
60
60
настава у блоку
годишњи фонд часова
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
број ученика
у групи - до
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР (IV СТЕПЕН, 4 ГОДИНЕ)
ДРУГИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност
Енглески језик
Руски језик
ТЕМЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Физичко васпитање
•
•
•
•
Математика
•
•
•
•
•
Физика
•
БАРОК, КЛАСИЦИЗАМ, ПРОСВЕТИТЕЉСТВО
РОМАНТИЗАМ
РЕАЛИЗАМ
МОРФОЛОГИЈА
ПРАВОПИС
КУЛТУРA ИЗРАЖАВАЊА
UNIT 1 “SCHOOLS AND EDICATION”
UNIT 2 “LIVING WITH THE FAMILY”
UNIT 3 “HUMAN RELATIONS”
UNIT 4 “ALL THE WORLD’S A STAGE”
SYSTEMATIZATION
UNIT 5 “THE WORLD OF TEENAGERS”
THE FIRST WRITTEN SCHOOLWORK
UNIT 6 “NEWS AND VIEWS”
UNIT 7 “WAR AND PEACE”
SYSTEMATIZATION
UNIT 8 “HUMAN SOLIDARITY”
UNIT 9 “THERE’S ALWAYS THE WEATHER”
UNIT 10 “THE AMERICAN PAST”
UNIT 11 “TIME CANNOT SPOIL WHAT MAN CAN MAKE”
UNIT 12 “ART AND ARTIST”
UNIT 13 “PEOPLE AND PLACES”
THE SECOND WRITTEN SCHOOLWORK
UNIT 14 “DISCOVERIES AND INVENTIONS”
СМЕЛОСТЬ - ГОРОДА БЕРЁТ
В ГОСТЯХ ХОРОШО, А ДОМА ЛУЧШЕ
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ
ЯА ВАМ ПИШУ
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
ОД УРАЛА -ДО ТИХОГО ОКЕАНА
ДЛЯ РОДИНЫ СВОЕЙ И ЖИЗНИ НЕ ЖАЛЕЙ
МОРОЗ И СОЛНЦЕ, ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ
В МИРЕ КРАСОК
ЧТОБЫ СЛОВАМ БЫЛО ТЕСНО, А МЫСЛЯМ
ПРОСТОРНО
ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА И ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ, КАО
ОСНОВА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА И
ИСХОДА
РАЗВОЈ МОТОРИЧКИХ И ФУНКЦИОНАЛНИХ
СПОСОБНОСТИ ЧОВЕКА, КАО ОСНОВА ЗА
РЕАЛИЗОВАЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА И ИСХОДА
УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА, УМЕЊА И ВЕШТИНА ИЗ
СПОРТСКИХ ГРАНА И ДИСЦИПЛИНА КАО ОСНОВА ЗА
РЕАЛИЗОВАЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА И ИСХОДА
АТЛЕТИКА
СПОРТСКА ГИМНАСТОИКА: (ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И
ТЛУ)
СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ)
ФИЗИЧКА, ОДНОСНО СПОРТСКА АКТИВНОТ: У
СКЛАДУ СА МОГУЋНОСТИМА ШКОЛЕ
СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ
КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА
ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА ФУНКЦИЈА, ЛОГАРИТАМСКА
ФУНКЦИЈА
ЕЛЕМЕНТИ ТРИГОНОМЕТРИЈЕ
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И ИСПРАВКЕ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ЈЕДНОСМЕРНА СТРУЈА
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
НАЛАЗЕ СЕ У:
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.1743
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.1762
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.1762
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.1808
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.1831
Службени гласник
64
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Хемија
•
•
•
•
•
•
•
Аналитичка хемија
НАЕЛЕКТРИСАНО ТЕЛО, ЕЛЕКТРИЧНА СИЛА,
ЕЛЕКТРОСТАТИЧКО ПОЉЕ, ЈАЧИНА ПОЉА,
ПОТЕНЦИЈАЛ И НАПОН
•
ЕЛЕКТРИЧНА СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА,
АЛЕКТРИЧНА КАПАЦИТИВНОСТ, ЕЛЕКТРИЧНИ
КОНДЕНЗАТОР
•
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА (ДЕФИНИЦИЈА, ЈАЧИНА,
СМЕР, СТРУЈНО КОЛО, ДЕЈСТВА )
•
ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ, ОМОВ ЗАКОН
•
КИРХОФОВА ПРАВИЛА
•
ТОПЛОТНО ДЕЈСТВО СТРУЈЕ, ЏУЛОВ ЗАКОН,
ПРИМЕНА
•
РАД И СНАГА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ
•
ХЕМИЈСКИ ИЗВОРИ СТРУЈЕ
МАГНЕТНО ПОЉЕ
•
МАГНЕТНО ПОЉЕ (ИЗВОРИ, ГРАФИЧКА
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА)
•
ЈАЧИНА МАГНЕТНОГ ПОЉА, МАГНЕТНА
ИНДУКЦИЈА, МАГНЕТНИ ФЛУКС
•
ЗЕМЉИНО МАГНЕТНО ПОЉЕ
•
МАГНЕТНА СИЛА, ЛОРЕНЦОВА СИЛА, ПРИМЕНА
•
ДЕЈСТВО МАГНЕТНОГ ПОЉА НА СТРУЈНИ
ПРОВОДНИК
•
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА, ФАРАДЕЈЕВ
ЗАКОН ЕЛЕКТРОМАГНЕТНЕ ИНДУКЦИЈЕ,
ЛЕНЦОВО ПРАВИЛО, ПРИМЕНА
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНЕ ИНДУКЦИЈЕ
НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА
•
НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА (ПОЈАМ, ДОБИЈАЊЕ И
КАРАКТЕРИСТИКЕ)
•
ОТПОРИ У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ, ОМОВ
ЗАКОН
•
СНАГА У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ
•
ТРОФАЗНА СТРУЈА
•
ГЕНЕРАТОРИ, ТРАНСФОРМАТОРИ,
ЕЛЕКТРОМОТОРИ
•
ЗАШТИТА ОД СТРУЈНИХ УДАРА
ОСНОВЕ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ
•
РАДЕРФОРДОВ ЕКСПЕРИМЕНТ И МОДЕЛ АТОМА
•
ПОБУЂИВАЊЕ И ЗРАЧЕЊЕ, СПЕКТАР АТОМА
ВОДОНИКА
•
РЕНТГЕНСКО ЗРАЧЕЊЕ
•
СТИМУЛИСАНО ЗРАЧЕЊЕ, ЛАСЕР, ПРИМЕНА
•
СТРУКТУРА АТОМСКОГ ЈЕЗГРА, НУКЛЕАРНЕ СИЛЕ
•
ДЕФЕКТ МАСЕ, СТАБИЛНОСТ ЈЕЗГРА
•
РАДИОАКТИВНИ РАСПАДИ
•
НУКЛЕАРНЕ РЕАКЦИЈЕ, ФИСИЈА И ФУЗИЈА
АЛКОХОЛИ, ФЕНОЛИ И ЕТРИ
АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ
ОРГАНСКЕ КИСЕЛИНЕ
ДЕРИВАТИ ОРГАНСКИХ КИСЕЛИНА
ЛИПИДИ
УГЉЕНИ ХИДРАТИ
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА СУМПОРОМ И АЗОТОМ
АМИНО КИСЕЛИНЕ И ПРОТЕИНИ
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
НУКЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ
ВИТАМИНИ, АЛКАЛОИДИ И АНТИБИОТИЦИ
КВАЛИТАТИВНА ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА
ТЕОРИЈА
•
АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА КАО НАУКА
•
АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА И ОСТАЛЕ НАУКЕ КОЈЕ СЕ
БАВЕ ИЗУЧАВАЊЕМ СУПСТАНЦЕ
•
ДИСОЦИЈАЦИЈА ЕЛЕКТРОЛИТА
•
ПРОТОЛИЗА
•
ПРОИЗВОД РАСТВОРЉИВОСТИ
•
ХИДРОЛИЗА СОЛИ
•
РН
•
АНАЛИЗА КАТЈОНА
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.419
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.421
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.441
65
•
•
•
Основи
прехрамбене
технологије
•
АНАЛИЗА АНЈОНА
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
•
АНАЛИЗА КАТЈОНА I АНАЛИТИЧКЕ ГРУПЕ
•
АНАЛИЗА КАТЈОНА II АНАЛИТИЧКЕ ГРУПЕ
•
АНАЛИЗА КАТЈОНА IIIA АНАЛИТИЧКЕ ГРУПЕ
•
АНАЛИЗА КАТЈОНА IIIB АНАЛИТИЧКЕ ГРУПЕ
•
АНАЛИЗА КАТЈОНА IV АНАЛИТИЧКЕ ГРУПЕ
•
АНАЛИЗА КАТЈОНА V АНАЛИТИЧКЕ ГРУПЕ
•
АНАЛИЗА АНЈОНА
КВАНТИТАТИВНА ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА
ТЕОРИЈА
•
ПРИНЦИП ВОЛУМЕТРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ
•
КОЛИЧИНСКА КОНЦЕНТРАЦИЈА РАСТВОРА
•
СТАНДАРДНИ РАСТВОРИ
•
АЦИДИМЕТРИЈА И АЛКАЛИМЕТРИЈА
•
ТАЛОЖНЕ МЕТОДЕ
•
МЕТОДЕ ОКСИДО-РЕДУКЦИЈЕ
•
КОМПЛЕКСОМЕТРИЈА
•
ГРАВИМЕТРИЈА
ВЕЖБЕ
•
ПРИПРЕМА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА РАСТВОРА HCL,
NAOH, AGNO3, KMNO4, NA2S2O3 , КОМПЛЕКСОН III
•
ВОЛУМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ МАСЕ NAOH У
УЗОРКУ
•
ВОЛУМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ МАСЕ HCL У
УЗОРКУ
•
ВОЛУМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ МАСЕ CH3COOH
У УЗОРКУ
•
ВОЛУМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ МАСЕ NACL У
УЗОРКУ
•
ВОЛУМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ МАСЕ CL- У
УЗОРКУ
•
ВОЛУМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ МАСЕ FE У
УЗОРКУ
•
ВОЛУМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ МАСЕ CU У
УЗОРКУ
•
КОМПЛЕКСОМЕТРИЈСКА МЕТОДА
•
ГРАВИМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ НИКЛА У
УЗОРКУ
ПОМОЋНЕ СИРОВИНЕ И АДИТИВИ У ПРЕХРАМБЕНОЈ
ИНДУСТРИЈИ
ТЕОРИЈА
•
ПОДЕЛА И ВРСТЕ ПОМОЋНИХ СИРОВИНА
•
ЗАСЛАЂИВАЧИ
•
КУХИЊСКА СО, ЗАЧИНИ И ЗАЧИНСКО БИЉЕ
•
СРЕДСТВА ЗА НАРАСТАЊЕ ТЕСТА
•
ЧАЈЕВИ, ЛЕКОВИТО БИЉЕ, КАКАО И КАФА
•
ПОДЕЛА И ВРСТЕ АДИТИВА
•
ЗАКОНСКЕ НОРМЕ О УПОТРЕБИ АДИТИВА
•
ОЗНАКЕ АДИТИВА
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ВЛАГЕ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ПЕПЕЛА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА МАСТИ
•
ДОКАЗИВАЊЕ ПРИСУСТВА ВЕШТАЧКИХ
ЗАСЛАЂИВАЧА, ВЕШТАЧКИХ БОЈА, БЕНЗОЕВЕ
КИСЕЛИНЕ У РАЗЛИЧИТИМ УЗОРЦИМА СИРОВИНА
И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
АМБАЛАЖА
ТЕОРИЈА
•
ПОДЕЛА И ВРСТЕ АМБАЛАЖЕ;
•
ФУНКЦИЈА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА АМБАЛАЖЕ У
ЗАВИСНОСТИ ОД ЊЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА;
•
РЕЦИКЛАЖА АМБАЛАЖЕ;
•
ПОДЕЛА И ВРСТЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРАЊЕ И
ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
•
ЕКОЛОШКИ НЕПОЖЕЉНЕ КОМПОНЕНТЕ
СРЕДСТАВА ЗА ПРАЊЕ;
•
ПОСТУПЦИ ПРАЊА АМБАЛАЖЕ
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.445
66
•
•
•
Технологија воде
•
Технолошке
операције
•
•
•
•
Историја (oдабране
теме)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Географија у
пољопривреди
•
•
•
•
•
•
•
•
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ АМБАЛАЖЕ И ЕТИКЕТИРАЊЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ ПОРОЗНОСТИ БЕЛОГ ЛИМА;
•
ОДРЕЂИВАЊЕ ХИДРОЛИТИЧКЕ ОТПОРНОСТИ
СТАКЛА;
•
ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАМАТУРЕ ХАРТИЈЕ
СКЛАДИШТЕЊЕ
ТЕОРИЈА
•
ПОДЕЛА И ВРСТЕ СКЛАДИШТА ПРИВРЕМЕНА И
СТАЛНА СКЛАДИШТА КОМОРЕ И ХЛАДЊАЧЕ;
•
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА
СКЛАДИШТА
•
УСЛОВИ У ТОКУ СКЛАДИШТЕЊА
•
ПРИПРЕМА ВАЗДУХА ЗА СЛАДИШТЕЊЕ
•
НАЧИНИ ЧУВАЊА СИРОВИНА И ГОТОВИХ
ПРОИЗВОДА
•
ПРОРАЧУ КАПАЦИТЕТА СКЛАДИШТА (ПОДНОГ И
СИЛОСНОГ)
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ ХЕКТОЛИТАРСКЕ МАСЕ
ЖИТАРИЦА;
•
ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИМЕСА У ЖИТАРИЦАМА
• ОДРЕЂИВАЊЕ ВЛАГЕ У СИРОВИНАМА ПРЕ
СКЛАДИШТЕЊА
ТЕХНОЛОГИЈА ВОДЕ
ТЕОРИЈА
•
ВРСТЕ ПРИРОДНИХ ВОДА
•
ТВРДОЋА ВОДЕ
•
ОМЕКШАВАЊЕ ВОДЕ
•
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДЕ
•
ОТПАДНЕ ВОДЕ У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ
•
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ И НАСТАВА У БЛОКУ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ КАРБОНАТНЕ ТВРДОЋЕ ВОДЕ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ УКУПНЕ ТВРДОЋЕ ВОДЕ
•
ОМЕКШАВАЊЕ ВОДЕ МЕЊАЧИМА ЈОНА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ КИСЕОНИКА У ВОДИ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ ХЛОРА У ВОДИ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ ГВОЖЂА У ВОДИ
•
РАД НА ПРИПРЕМИ ВОДЕ
• КРИТИЧНЕ ТАЧКЕ (НАССР) ПРИ ПРОИЗВОДЊИ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ФЛУИДА
ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА
СИТЊЕЊЕ И МЕШАЊЕ МАТЕРИЈАЛА
РАЗДВАЈАЊЕ НЕХОМОГЕНИХ СИСТЕМА
РАЗМЕНА ТОПЛОТЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
СЕЛО И ГРАД НЕКАД И САД
КУЛТУРА ОДЕВАЊА И ИСХРАНЕ НЕКАД И САД
ВОЈСКА, ОРУЖЈЕ И РАТ НЕКАД И САД
НОВАЦ И БАНКЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ
ВЕРСКИ ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ КРОЗ ИСТОРИЈУ
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ
КОМУНИКАЦИЈЕ, ПУТОВАЊА И ТУРИЗАМ НЕКАД И
САД
ДРУШТВЕНИ И ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ КРОЗ ИСТОРИЈУ
ФОТОГРАФИЈА, ФИЛМ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА КРОЗ
ИСТОРИЈУ
БРИГА О ТЕЛУ И ЗДРАВЉУ КРОЗ ИСТОРИЈУ
ГРБОВИ И ЗАСТАВЕ НЕКАД И САД
СПОРТ НЕКАД И САД
ПОЉОПРИВРЕДА И ЊЕНА ПРОСТОРНА СВОЈСТВА
ПРИРОДНИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
СОЦИОЕКОНОМСКИ И ОРГАНИЗАЦИОНО –ТЕХНИЧКИ
УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ГЕОГРАФСКА СВОЈСТВА ЗЕМЉОРАДЊЕ
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.449
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.451
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 4/2013.
Str.
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 4/2013.
Str.
67
•
Грађанско
васпитање
•
•
ГЕОГРАФСКА СВОЈСТВА СТОЧАРСТВА, ЛОВА И
РИБОЛОВА
ШУМАРСТВО – ПРОСТОРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И КУЛТ ХРАНЕ У XXI ВЕКУ
•
•
ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈА У КОРИСТ ПРАВА
•
•
УВОД
СВЕТА ТРОЈИЦА КАО ЈЕДАН БОГ (БОГ КАО БИЋЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, СЛОБОДЕ И ЉУБАВИ)
ОНТОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У СВЕТУ ТРОЈИЦУ
КАО ЈЕДНОГ БОГА
СТВАРАЊЕ СВЕТА НИ ИЗ ЧЕГА (УЗРОК ПОСТОЈАЊА
СВЕТА ЈЕСТЕ БОГ КАО ЛИЧНОСТ, БОЖИЈА СЛОБОДА)
СВОЈСТВА СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ
СТВАРАЊЕ ЧОВЕКА “ПО ИКОНИ И ПОДОБИЈУ
БОЖИЈЕМ“ (АНТРОПОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У
БОГА КОЈИ ЈЕ СВЕТА ТРОЈИЦА)
ПРВОРОДНИ ГРЕХ
ПРОБЛЕМ СМРТИ (ВИЂЕЊЕ ОВОГ ПРОБЛЕМА ИЗ
ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИРОДЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ ЛИЧНОСТИ)
ОД ПОНУЂЕНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА УЧЕНИЦИЦИ II4
СУ СЕ ОПРЕДЕЛИЛИ (ЦЕЛО ОДЕЉЕЊЕ) ЗА ПРЕДМЕТ
ИСТОРРИЈА (ОДАБРАНЕ) И ГЕОГРАФИЈА У
ПОЉОПРИВРЕДИ
•
•
Верска настава православни
катихизис
•
•
•
•
•
Изборни предмет
према програму
образовног профила
•
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.1865
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 04.06.2012.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност
ТЕМЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
Енглески језик
•
•
Руски језик
МОДЕРНА
КЊИЖЕВНОСТ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА
ТВОРБА РЕЧИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
РЕЧЕНИЦА
o СВИ ТИПОВИ УПИТНИХ РЕЧЕНИЦА
o ДИРЕКТНА И ИНДИРЕКТНА ПИТАЊА
o ИНДИРЕКТНИ ГОВОР: РЕЦЕПТИВНО И
ПРОДУКТИВНО
o РЕЛАТИВНЕ КЛАУЗЕ
o СВЕ ВРСТЕ СЛОЖЕНИХ РЕЧЕНИЦА
(ВРЕМЕНСКЕ КЛАУЗЕ, КЛАУЗЕ ИТД.)
ИМЕНИЧКА ГРУПА
ƒ
ЧЛАН
ƒ
ИМЕНИЦЕ
ƒ
ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
•
ЗАМЕНИЦЕ
•
ДЕТЕРМИНАТОРИ
ƒ
ПРИДЕВИ
ƒ
БРОЈЕВИ
ƒ
КВАНИТИФИКАТОРИ
ГЛAГОЛСКА ГРУПА
ƒ
ГЛАГОЛИ
ƒ
ПРВИ И ДРУГИ КОНДИЦИОНАЛ (РЕЦЕПТИВНО И
ПРОДУКТИВНО); ТРЕЋИ КОНДИЦИОНАЛ
(РЕЦЕПТИВНО)
ƒ
ПРЕДЛОЗИ, НАЈЧЕШЋЕ ПРЕДЛОЗИ НА
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ
ИМЕНИЦЕ
o ОБНАВЉАЊЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ТИПОВА
ИМЕНИЦА, ОБРАЂЕНИХ У ПРЕДХОДНИМ
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.1746
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.1775
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 6 од 04.06.2012.
68
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Физичко васпитање
•
•
•
•
Математика
•
•
•
•
•
•
•
Технолошке
операције
•
РАЗРЕДИМА
ЗАМЕНИЦЕ
o ПРИСВОЈНЕ ЗАМЕНИЦЕ 1. 2. И 3. ЛИЦА
o ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ
o НЕОДРЕЂЕНЕ ЗАМЕНИЦЕ
ПРИДЕВИ
o ПРОДУКТИВНИ СУФИКСИ ОПИСНИХ
ПРИДЕВА
o ПОРЕЂЕЊЕ ПРИДЕВА И ПРИЛОГА
ГЛАГОЛИ
o ОБНАВЉАЊЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА:
ВРЕМЕНА
o ПРОШЛО ВРЕМЕ ГЛАГОЛА СА ОСНОВОМ НА
СУГЛАСНИК
БРОЈЕВИ
o СЛАГАЊЕ БРОЈА СА ИМЕНИЦАМА И
ПРИДЕВИМА
РЕЧЦЕ
СИНТАКСА
o ИНФИНИТИВНЕ РЕЧЕНИЦЕ
o ИМЕНСКИ ПРЕДИКАТ
o ИСКАЗИВАЊЕ ОДСУСТВА, ПРИСИСТВА
o ОСНОВНЕ МЕРНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ЊИХОВЕ
СКРАЋЕНИЦЕ
ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА И ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ,
КАО ОСНОВА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ
ЦИЉЕВА И ИСХОДА
РАЗВОЈ МОТОРИЧКИХ И ФУНКЦИОНАЛНИХ
СПОСОБНОСТИ ЧОВЕКА, КАО ОСНОВА ЗА
РЕАЛИЗОВАЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА И ИСХОДА
УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА, УМЕЊА И ВЕШТИНА ИЗ
СПОРТСКИХ ГРАНА И ДИСЦИПЛИНА КАО ОСНОВА ЗА
РЕАЛИЗОВАЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА И ИСХОДА
АТЛЕТИКА
СПОРТСКА ГИМНАСТОИКА: (ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И
ТЛУ)
СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ)
ФИЗИЧКА, ОДНОСНО СПОРТСКА АКТИВНОТ: У
СКЛАДУ СА МОГУЋНОСТИМА ШКОЛЕ
ТРИГОНОМЕТРИЈА
ПОЛИЕДРИ
ОБРТНА ТЕЛА
АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ
НИЗОВИ
ЕЛЕМЕНТИ ФИНАНСИЈСКЕ МАТЕМАТИКЕ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ТОПЛОТНЕ ОПЕРАЦИЈЕ
TEORIJA
o ВОДЕНА ПАРА И ЊЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
o РАЗМЕЊИВАЧИ ТОПЛОТЕ
o РАЗМЕНА ТОПЛОТЕ ПРИ ИСТОСТРУЈНОМ И
СУПРОТНОСТРУЈНОМ ТОКУ ФЛУИДА
o УКУВАВАЊЕ
o УКУВАЧИ
o ВИШЕСТЕПЕНО УКУВАВАЊЕ
o РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ
ВЕЖБЕ
o ПРОИЗВОДЊА ЗАСИЋЕНЕ ВОДЕНЕ ПАРЕ
o ЕКСПЕРИМЕТАЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ
ТОПЛОТНИХ ГУБИТАКА, СТЕПЕНА
КОНЦЕНТРИСАЊА И СПЕЦИФИЧНЕ
ПОТРОШЊЕ ПРИМАРНЕ ПАРЕ ПРИЛИКОМ
УКУВАВАЊА У ОТВОРЕНОМ И ЗАТВОРЕНОМ
УКУВАЧУ
ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ
TEORIJA
o ПОГОНСКА СИЛА ЗА ПРЕНОС МАСЕ
o ДИФУЗИЈА И КОНВЕКТИВНИ ПРЕНОС МАСЕ
Str.1775
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.1814
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.1834
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.451
69
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
КОЕФИЦИЈЕНТ ДИФУЗЈИЕ
ФИКОВ ЗАКОН ДИФУЗИЈЕ
КОНВЕКТИВНИ ФЛУКС И КОЕФИЦИЈЕНТ
ПРЕЛАЗА МАСЕ
РАСТВАРАЊЕ
РАСТВОРЉИВОСТ
КРИВА РАСТВОРЉИВОСТИ
КОЛИГАТИВНЕ ОСОБИНЕ РАСТВОРА
КРИСТАЛНА КЛИЦА И КРИСТАЛИЗАЦИЈА
КРИСТАЛИЗАТОРИ
ОРЕЂИВАЊЕ СТЕПЕНА ИСКОРИШЋЕЊА
КРИСТАЛИЗТОРА
ВЛАЖАН ВАЗДУХ И ПАРАМЕТРИ ВЛАЖНОГ
ВАЗДУХА
ДИЈАГРАМ ВЛАЖНОСТИ ВАЗДУХА
СУШЕЊЕ И ФАЗЕ ПРОЦЕСА СУШЕЊА
БРЗИНА СУШЕЊА
ПРИНЦИП РАДА СУШНИЦА
АПСОРПЦИЈА И ДЕСОРПЦИЈА
АПСОРБЕРИ
АДСОРПЦИЈА И БРЗИНА АДСОРПЦИЈЕ
АДСОРБЕРИ
ЕКСТРАКЦИЈА
БРЗИНА ЕКСТРАКЦИЈЕ
ЕКСТРАКТОРИ
РАВНОТЕЖНИ ДИЈАГРАМ
ХЕНРИЈЕВ, РАУЛОВ И ДАЛТОНОВ ЗАКОН
РАВНОТЕЖНА ДЕСТИЛАЦИЈА
ШАРЖНА ДЕСТИЛАЦИЈА
ДЕСТИЛАТОРИ
ДЕСТИЛАЦИЈА ВОДЕНОМ ПАРОМ
РЕЛАТИВНА ИСПАРЉИВОСТ
ВИШЕСТПЕНА ДЕСТИЛАЦИЈА
ТЕОРИЈСКИ ПОД
РЕАЛНИ ПОД
РЕФЛУКС И РЕФЛУКСНИ ОДНОС
ЕФИКАСНОСТ РЕКТИФИКАЦИОНЕ КОЛОНЕ
ВРСТЕ РЕКТИФИКАЦИОНИХ КОЛОНА
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
ВЕЖБЕ
o ОДРЕЂИВАЊЕ ТОПЛОТЕ РАСТВАРАЊА НЕКЕ
СОЛИ КАЛОРИМЕТРОМ
o ЕБУЛИОСКОПИЈА
o ОДРЕЂИВАЊЕ ВЛАЖНОСТИ ВАЗДУХА
МЕТОДОМ ТАЧКЕ РОСЕ И ПОМОЋУ
ПСИХРОМЕТРА
o ОДРЕЂИВАЊЕ БРЗИНЕ СУШЕЊА У СУШНИЦИ
o АПСОРПЦИЈА УГЉЕНДИОКСИДА У КОЛОНИ С
ВОДОМ И КАЛИЈУМХИДРОКСИДОМ
o ОДРЕЂИВАЊЕ БРЗИНЕ АДСОРПЦИЈЕ
МЕТИЛЕНСКО ПЛАВОГ НА АКТИВНОМ УГЉУ
o ЕКСПЕРИМНТАЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОМЕНЕ
САСТАВА ДЕСТИЛАТА НА ОСНОВУ ПРАЋЕЊА
ПРОМЕНЕ ГУСТИНЕ
o ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ
ЕФИКАСНОСТ РЕКТИФИКАЦИОНЕ КОЛОНЕ
СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА И РЕГУЛАЦИЈЕ
TEORIJA
o АУТОМАТИЗАЦИЈА
o СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА И
РЕГУЛАЦИЈЕ
o ПОВРАТНА СПРЕГА
o ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛАЦИОНОГ КОЛА
o СИГНАЛИ
o МЕРНИ ЕЛЕМЕНТ
o ИЗВРШНИ ЕЛЕМЕНТ
o РЕГУЛАТОР
o НАЧИН РАДА КОЛА АУТОМАТСКЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
o ТРАНСМИТЕР
ВЕЖБЕ
70
СИМБОЛИ
БЛОК ДИЈАГРАМ
РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛ
АУТОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА ТЕМПЕРАТУРЕ,
НИВОА, ИЛИ ПРИТИСКА
ЕНЗИМИ
TEORIJA
o ДЕФИНИЦИЈА И УЛОГА ЕНЗИМ
o ОСОБИНЕ ЕНЗИМА
o МЕХАНИЗАМ ДЕЛОВАЊА ЕНЗИМА
o ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА АКТИВНОСТ
ЕНЗИМА (Т, PH, КОНЦЕНТРАЦИЈА ЕНЗИМА И
СУПСТРАТА)
o ИНХИБИЦИЈА, ИНХИБИТОРИ
o КОФАКТОРИ ЕНЗИМАТСКЕ АКТИВНОСТИ
o КОЕНЗИМИ
o КЛАСИФИКАЦИЈА И НОМЕНКЛАТУРА
ЕНЗИМА
o ОКСИДОРЕДУКТАЗЕ, ТРАНСФЕРАЗЕ,
ХИДРОЛАЗЕ, ИЗОМЕРАЗЕ И ЛИГАЗЕ
БИОХЕМИЈСКИ ПРОЦЕСИ У НАМИРНИЦАМА
TEORIJA
o РАЗЛАГАЊЕ СЛОЖЕНИХ УГЉЕНИХ ХИДРАТА
o ГЛИКОЛИЗА
o МЛЕЧНА ФЕРМЕНТАЦИЈА
o АЛКОХОЛНА ФЕРМЕНТАЦИЈА
o ПРОПИОНСКА ФЕРМЕНТАЦИЈА
o СИРЋЕТНА ФЕРМЕНТАЦИЈА
o БУТЕРНА ФЕРМЕНТАЦИЈА
o РАЗЛАГАЊЕ ПРОТЕИНА
o РАЗЛАГАЊЕ ЛИПИДА
ОПТИЧКЕ МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА У
ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ
TEORIJA
o ПРИРОДА И ОСОБИНЕ СВЕТЛОСТИ
o ЗАКОН ПРЕЛАМАЊА И ОДБИЈАЊА
СВЕТЛОСТИ
o РЕФРАКТОМЕТРИЈА
o ПОЛАРИЗАЦИЈА СВЕТЛОСТИ, ОПТИЧКИ
АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ
o ПОЛАРИМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА
o АПСОРПЦИЈА СВЕТЛОСТОИ
o ФОТОЕЛЕКТИЧНА КОЛОРИМЕТРИЈА
o СПЕКТРИ-ПОДЕЛА
o СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈА
ВЕЖБЕ
o РЕФРАКТОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ
ШЕЋЕРА У РАСТВОРУ
o ПОЛАРИМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА
o ФОТОЕЛЕКТРИЧНА
КОЛОРИМЕТРИЈАСПЕКТРОФОМЕТРИЈСКА
АНАЛИЗА
КОЛОИДНА ХЕМИЈА
TEORIJA
o ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ, ПОДЕЛА, ВРСТЕ
o КОЛОИДНИ РАСТВОРИ, КАРАКТЕРИСТИКЕ
o ЛИОФОБНИ И ЛИОФИЛНИ КОЛОИДИ
o ОСОБИНЕ КОЛОИДА
o КОАГУЛАЦИЈА КОЛОИДА
ВЕЖБЕ
o ОДРЕЂИВАЊЕ МОЛАРНЕ МАСЕ ЛИНЕАРНИХ
МАКРОМОЛЕКУЛА МЕРЕЊЕМ ВИСКОЗИТЕТА
РАЗБЛАЖЕНИХ РАСТВОРА
ХЕМИЈСКА КИНЕТИКА И РАВНОТЕЖА
TEORIJA
o БРЗИНА ХЕМИЈСКЕ РЕКЦИЈЕ И ЊЕНА
ЗАВИСНОСТ ОД КОНЦЕНТРАЦИЈЕ
РЕАКТАНАТА И ТЕМПЕРАТУРЕ
o ЕНЕРГИЈА АКТИВАЦИЈЕ, РЕД И
o
o
o
o
•
Ензимологија
•
•
Физичка хемија
•
•
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.461
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.462
71
МОЛЕКУЛАРНОСТ, СЛОЖЕНЕ ХЕМИЈСКЕ
РЕАКЦИЈЕ
ХЕМИЈСКА РАВНОТЕЖА
Л` ШАТЕЉЕОВ ПРИНЦИП
ГИБСОВО ПРАВИЛО ФАЗА
ЈЕДНОКОМПОНЕНТНИ СИСТЕМИ
•
•
•
Микробиологија
o
o
o
o
ВЕЖБЕ
o ПОЛАРИМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ
КОНСТАНТЕ БРЗИНЕ ИНВЕРЗИЈЕ САХАРОЗЕ
o УТИЦАЈ ФАКТОРА НА БРЗИНУ ХЕМИЈСКИХ
РЕАКЦИЈА И РАВНОТЕЖУ
ПОЈАВЕ НА ГРАНИЦИ ФАЗА
TEORIJA
o ПОВРШИНСКИ НАПОН И ПОВРШИНСКИ
АКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ
o СОРПЦИЈЕ
o ЈЕДНАЧИНА АДСОРПЦИОНЕ ИЗОТЕРМЕ
o ХРОМАТОГРФИЈА (АДСОРПЦИОНА,
ПОДЕОНА, НА ХАРТИЈИ)
o ГАСНА И ЈОНОИЗМЕЊИВАЧКА
ХРОМАТОГРАФИЈА
ВЕЖБЕ
o ХРОМАТОГРАФИЈА НА ПАПИРУ
o ГАСНА ХРОМАТОГРАФИЈА
ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКЕ МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА
TEORIJA
o ХЕМИЈСКЕ И ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ,
ПРОВОДНИЦИ ПРВЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ
o ЕЛЕКТРОЛИЗА
o ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКА ПРОВОДЉИВОСТ
o МОЛАРНА ПРОВОДЉИВОСТ
o ЗАКОН О НЕЗАВИСНОМ ПУТОВАЊУ ЈОНА,
ПОКРЕТЉИВОСТ ЈОНА
o ОСТВАЛДОВ ЗАКОН РАЗБЛАЖЕЊА
o КОНДУКТОМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА
o ФАРАДЕЈЕВИ ЗАКОНИ ЕЛЕКТРОЛИЗЕ
o КУЛОНОМЕТРИ, КУЛОНОМЕТРИЈСКА
ТИТРАЦИЈА
o ТЕОРИЈА ГАЛВАНСКОГ ЕЛЕМЕНТА,
ДАНИЈЕЛОВ ЕЛЕМЕНАТ
o ХЕМИЈСКИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ
o НЕРНСТОВА ЈЕДНАЧИНА
o ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКИ НИЗ ЕЛЕМЕНАТА
o ЕЛЕКТРОДЕ ПРВЕ ВРСТЕ
o ЕЛЕКТРОДЕ ДРУГЕ ВРСТЕ
o РЕДОКС ЕЛЕКТРОДЕ
o ВИСТОНОВ СТАНДАРДНИ ЕЛЕМЕНАТ
o ОДРЕЂИВАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ СИЛЕ И
ЕЛЕКТРОДНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА
o ОДРЕЂИВАЊЕ PH-ВРЕДНОСТИ
o ПОТЕНЦИОМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА
ВЕЖБЕ
o ОДРЕЂИВАЊЕ СПЕЦИФИЧНЕ И МОЛАРНЕ
ПРОВОДЉИВОСТИ
o КОНДУКТОМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА
o КУЛОНОМЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА
o ОДРЕЂИВАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНОГ
ПОТЕНЦИЈАЛА И РАВНОТЕЖНОГ НАПОНА
o ОДРЕЂИВАЊЕ PH
o PH-МЕТРИЈСКА ТИТРАЦИЈА
МОРФОЛОШКЕ И ФИЗИОЛОШКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ МИКРООРГАНИЗАМА
TEORIJA
o УЛОГА И ЗНАЧАЈ МИКРООРГАНИЗАМА
o СТРУКТУРНА ГРАЂА ЋЕЛИЈЕ
МИКРООРГАНИЗАМА
o МОРФОЛОГИЈА БАКТЕРИЈА И
ГЉИВА(ОБЛИК,ВЕЛИЧИНА. ГРАЂА,НАЧИН
КРЕТАЊА,БАКТЕРИЈСКЕ СПОРЕ И КАПСУЛЕ)
o ФИЗИОЛОГИЈА БАКТЕРИЈА И
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.468
72
•
•
•
ГЉИВА(МЕТАБОЛИЗАМ,ЕНЗИМИ,НАЧИН
УЗИМАЊА ХРАНЕ,САСТАВ ХРАНЕ,ДИСАЊЕ И
РАЗМНОЖАВАЊЕ)
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
o ОДРЖАВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ
ЛАБОРАТОРИЈЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКОГ
ПРИБОРА
o МИКРОСКОП – ДЕЛОВИ И РУКОВАЊЕ
o МИКРОСКОПСКО ИСПИТИВАЊЕ
МИКРООРГАНИЗАМА – НАТИВНИ И
ФИКСИРАНИ
o ПРАЊЕ, ПРИПРЕМА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ И
СТЕРИЛИЗАЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ
ПОСУЂА И ПРИБОРА
УТИЦАЈ СПОЉАШЊИХ ЧИНИЛАЦА НА
МИКРООРГАНИЗМЕ
ТЕОРИЈА
o УТИЦАЈ ФИЗИЧКИХ ЧИНИЛАЦА НА
МИКРООРГАНИЗМЕ ( ВОДА, ТЕМПЕРАТУРА,
СВЕТЛОСТ, ЗРАЧЕЊЕ, УЛТРАЗВУК,
ОСМОТСКИ ПРИТИСАК )
o УТИЦАЈ ХЕМИЈСКИХ ЧИНИЛАЦА НА
МИКРООРГАНИЗМЕ (КИСЕОНИК, PH, И
РАЗЛИЧИТА ХЕМИЈСКА ЈЕДИЊЕЊА )
o УТИЦАЈ БИОЛОШКИХ ЧИНИЛАЦА НА
МИКРООРГАНИЗМЕ (СИМБИОЗА И
АНТИБИОЗА)
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
o ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ – САСТАВ, ВРСТЕ,
ПРИПРЕМА И НАЧИНИ ЗАСЕЈАВАЊА
o РУКОВАЊЕ АПАРАТИМА ЗА ГАЈЕЊЕ
МИКРООРГАНИЗАМА
o ОДРЕЂИВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКА ПОРАСТА
НА РАЗЛИЧИТО ЗАСЕЈАНИМ ХРАНЉИВИМ
ПОДЛОГАМА
o УТИЦАЈ ФИЗИЧКИХ И ХЕМИЈСКИХ ФАКТОРА
НА МИКРООРГАНИЗМЕ
o БРОЈАЊЕ МИКРООРГАНИЗАМА- ДИРЕКТНА И
ИНДИРЕКТНА МЕТОДА
УЛОГА МИКРООРГАНИЗАМА У ПРЕХРАМБЕНОЈ
ИНДУСТРИЈИ
ТЕОРИЈА
o ФЕРМЕНТАЦИЈА-ВРСТЕ
o АНАЕРОБНЕ ФЕРМЕНТАЦИЈЕ-АЛКОХОЛНА,
МЛЕЧНА
o АЕРОБНЕ ФЕРМЕНТАЦИЈЕ-СИРЋЕТНА
ЛИМУНСКА
o СТАРТЕР КУЛТУРЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
o МЕТОДЕ ЗА ИЗДВАЈАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЧИСТИХ КУЛТУРА
o ИЗДВАЈАЊЕ ЧИСТИХ КУЛТУРА СА ПРЕДМЕТА
ОКОЛНЕ СРЕДИНЕ УЗИМАЊЕМ БРИСА
МИКРООРГАНИЗМИ ПРОУЗРОКОВАЧИ ТРОВАЊА
ХРАНОМ И ТИПОВИ КВАРЕЊА НАМИРНИЦА
ТЕОРИЈА
o ИЗВОРИ КОНТАМИНАЦИЈЕ ХРАНЕ
o ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ПАТОГЕНИХ
МИКРООРГАНИЗАМА
o ИМУНИТЕТ И ВРСТЕ ИМУНИТЕТА
o МИКРООРГАНИЗМИ ПРОУЗРОКОВАЧИ
КВАРЕЊА НАМИРНИЦА И ТРОВАЊА ХРАНОМ
o ИНТОКСИКАЦИЈЕ И ТОКСИКОИНФЕКЦИЈЕ
ХРАНОМ
o ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА ХРАНА
o HACCP-ДЕФИНИЦИЈА,ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
o ИСПИТИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БАКТЕРИЈА
o ДА ХИДРОЛИЗУЈУ СКРОБ И КАЗЕИН
o ДА СТВАРАЈУ ИНДОЛ И ВОДОНИК-СУЛФИД
73
o
o
o
ДА РЕДУКУЈУ НИТРАТЕ
ДА ВРШЕ ЛИКВЕФАКЦИЈУ ЖЕЛАТИНА
ДА ФЕРМЕНТИШУ ШЕЋЕРЕ И
ПОЛИХИДРОКСИЛНЕ АЛКОХОЛЕ
ТЕОРИЈА
КЛАСИФИКАЦИЈА И САСТАВ БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА
СИРОВИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СОКОВА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ
НАПИТАКА
•
ПРОИЗВОДЊА ГАЗИРАНИХ БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА
•
ПРОИЗВОДЊА ОСВЕЖАВАЈУЋИХ ПИЋА ОД ЖИТА
•
ПРЕРАДА ПРИРОДНИХ МИНЕРАЛНИХ ВОДА
•
АМБАЛАЖА И АМБАЛАЖНИ МАТЕРИЈАЛИ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ И НАСТАВА У БЛОКУ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА СУВЕ МАТЕРИЈЕ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ КИСЕЛОСТИ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ШЕЋЕРА
•
ДОКАЗИВАЊЕ ВЕШТАЧКИХ СРЕДСТАВА ЗА
ЗАСЛАЂИВАЊЕ И ВЕШТАЧКИХ БОЈА У БЕЗАЛКОХОЛНИМ
ПИЋИМА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ СОРБИНСКЕ КИСЕЛИНЕ У
БЕЗАЛКОХОЛНИМ ПИЋИМА
•
ДОКАЗИВАЊЕ БЕНЗОЕВЕ КИСЕЛИНЕ У БЕЗАЛКОХОЛНИМ
ПИЋИМА
•
ВОЛУМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАЊЕ CO2 У ГАЗИРАНИМ
ПИЋИМА
•
МАТЕРИЈАЛНИ БИЛАНС У ПРОИЗВОДЊИ
БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА
•
ПРАКТИЧАН РАД НА ПРИЈЕМУ, СКЛАДИШТЕЊУ И
ПРИПРЕМИ СИРОВИНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА И МИНЕРАЛНИХ ВОДА
•
ОДРЖАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА И ОПРЕМЕ
•
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ЗА СВАКУ ФАЗУ
ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА
ТЕОРИЈА
•
ПРОИЗВОДЊА БОМБОНСКИХ ПРОИЗВОДА
•
ПРОИЗВОДЊА КАКАО ПРОИЗВОДА
•
ПРОИЗВОДЊА КЕКСА И ПРОИЗВОДА СРОДНИХ КЕКСУ
•
АМБАЛАЖА И СКЛАДИШТЕЊЕ
•
ПРАВИЛНИЦИ О КВАЛИТЕТУ КОНДИТОРСКИХ
ПРОИЗВОДА
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ И НАСТАВА У БЛОКУ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ КИСЕЛОСТИ ТВРДИХ БОМБОНА
•
ИСПИТИВАЊЕ КАКАО ПРОИЗВОДА (УЗИМАЊЕ УЗОРКА И
ПРИПРЕМА ПРОБЕ ЗА АНАЛИЗУ, САДРЖАЈА ВЛАГЕ,
ПЕПЕЛА, МАСТИ ПО ВАЈБУЛ – ШТОЛТУ, ШЕЋЕРА)
•
СЕНЗОРНО ИСПИТИВАЊЕ ПРОИЗВОДА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ NACL У СЛАНОМ ПЕЦИВУ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ NAOH У ТРАЈНОМ СЛАНОМ ПЕЦИВУ
•
ВРСТЕ СРЕДСТАВА ЗА ЛИЧНУ И КОЛЕКТИВНУ ЗАШТИТУ
НА РАДУ
•
РАД У СВИМ ФАЗАМА ПРОИЗВОДЊЕ КОНДИТОРСКИХ
ПРОИЗВОДА
•
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ЗА СВАКУ ФАЗУ
ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ КОНДИТОРСКИХ
ПРОИЗВОДА
•
КРИТИЧНЕ ТАЧКЕ (НАССР) ПРИ ПРОИЗВОДЊИ
•
•
Технологија
безалкохолних пића
Технологија
кондиторских
производа
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.474
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.475
74
ТЕОРИЈА
ЗНАЧАЈ И ПОДЕЛА ЖИТАРИЦА
ХЕМИЈСКИ И ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗРНА
СКЛАДИШТЕЊЕ ЗРНА
ПРИПРЕМА ЗРНА ЗА МЛЕВЕЊЕ-ЧИШЋЕЊЕ ЗРНА
ДРОБЉЕЊЕ, МЛЕВЕЊЕ, ИЗМЕЉАВАЊЕ
РАЗВРСТАВАЊЕ МЛИВА И ЧИШЋЕЊЕ ГРИЗА
ПАСАЖНА БРАШНА И ФОРМИРАЊЕ ТИПСКИХ БРАШНА
ПАКОВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ
•
ПРОИЗВОДЊА ТЕСТЕНИНА
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ И НАСТАВА У БЛОКУ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ПРИМЕСА
•
АПСОЛТНА МАСА
•
ХЕКТОЛИТАРСКА МАСА
•
САДРЖАЈ ВЛАГЕ У ЗРНУ
•
САДРЖАЈ ПЕПЕЛА У ЗРНУ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ ТИПА БРАШНА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ ВЛАЖНОГ И СУВОГ ГЛУТЕНА
•
АНАЛИЗА ВРСТЕ МЛИВА
•
ПЕКАРЕВА ПРОБА
•
ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ТЕСТЕНИНА
•
МАТЕРИЈАЛНИ БИЛАНС МЛЕВЕЊА
•
ПРАКТИЧАН РАД У ПРОИЗВОДЊИ
•
РАД НА ПРИЈЕМУ,СКЛАДИШТЕЊУ И ПРИПРЕМИ
СИРОВИНА У МЛИНАРСТВУ И ПРОИЗВОДЊИ ТЕСТЕНИНА
•
ОДРЖАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА И ОПРЕМЕ
•
РАД У СВИМ ФАЗАМА ПРОИЗВОДЊЕ
•
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ЗА СВАКУ ФАЗУ
ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА
•
КРИТИЧНЕ ТАЧКЕ (НАССР) ПРИ ПРОИЗВОДЊИ
•
•
•
•
•
•
•
•
Технологија
млинарства
Кварење и
конзервисање
Биологија
Грађанско
васпитање
Верска настава православни
катихизис
ТЕОРИЈА
• УЗРОЧНИЦИ КВАРЕЊА
• ВРСТЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ КВАРЕЊА
• ПОСТУПЦИ КОНЗЕРВИСАЊА
• ФИЗИЧКИ ПОСТУПЦИ КОНЗЕРВИСАЊА
• ХЕМИЈСКЕ ПОСТУПЦИ КОНЗЕРВИСАЊА
• БИОХЕМИЈСКИ ПОСТУПЦИ КОНЗЕРВИСАЊА
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ И НАСТАВА У БЛОКУ
• КОНТРОЛА КИСЕЛОСТИ (МЛЕКА, ВОЋНИХ СОКОВА)
• МИКРОБИОЛОШКА ИСПРАВНОСТ МЛЕКА
• КОНТРОЛА ПАСТЕРИЗАЦИЈЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ
ПЕРОКСИДНИМ ТЕСТОМ
• УКВАРЕНОСТ МЕСА
• УЖЕГЛОСТ МАСТИ И УЉА
• КОНТРОЛА СУШЕЊА
• МАТЕРИЈАЛНИ БИЛАНС ПРИ УКУВАВАЊУ И СУШЕЊУ
• КРИТИЧНЕ ТАЧКЕ (НАССР) ПРИ ПРОИЗВОДЊИ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
•
БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
•
ОСНОВИ ФИЗИОЛОГИЈЕ ЧОВЕКА
БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЧОВЕКА
•
•
НАСЛЕЂИВЊЕ БИОЛОШКИХ ОСОБИНА
ПОЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ
•
•
ЕКОЛОШКА КУЛТУРА
•
ДЕМОКРАТИЈА И ПОЛИТИКА
•
ГРАЂАНИН И ДРУШТВО
•
ГРАЂАНСКА И ПОЛИТИЧКА ПРАВА И ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ ИНИЦИЈАТИВУ
•
ПЛАНИРАЊЕ КОНКРЕТНЕ АКЦИЈЕ
•
УВОД
•
ТАЈНА ХРИСТОВА-ЈЕДИНСТВО СВЕТА И ЧОВЕКА КАО
ЦИЉ ЗБОГ КОГА ЈЕ БОГ СТВОРИО СВЕТ
•
ХРИСТОВО ОВАПЛОЋЕЊЕ И СТРАДАЊЕ, СМРТ КАО
ПОСЛЕДИЦА ГРЕХА ПРВИХ ЉУДИ
•
БОГ ЈЕ ВАСКРСАО ХРИСТА ИЗ МРТВИХ ДУХОМ
СВЕТИМ (ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СМРТИ ЗА СТВОРЕНУ
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.476
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
Str.
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
Str.
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 6 од 04.06.2012.
Str.1867
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 23 од 10.12.2004.
Страна 1-2
75
•
•
•
•
•
•
Изборни предмет
према програму
образовног профила
ПРИРОДУ КАО ПЛОД СЛОБОДНЕ, ЛИЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БОГА И ЧОВЕКА)
ИСУС ХРИСТОС КАО НОВИ АДАМ И НАЧЕЛНИК СВЕ
ТВАРИ
УЛОГА ДУХА СВЕТОГ У СЈЕДИЊЕЊУ ЉУДИ И
СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ СА ХРИСТОМ (ДУХ СВЕТИ
КОНСТИТУИШЕ ЦРКВУ КАО КОНКРЕТНУ
ЛИТУРГИЈСКУ ЗАЈЕДНИЦУ КРОЗ КРШТЕЊЕ,
МИРОПОМАЗАЊЕ И РУКОПОЛОЖЕЊЕ)
ЛИТУРГИЈА КАО ИКОНА ИСТИНСКОГ ПОСТОЈАЊА
СВЕТА- ЦАРСТВА БОЖИЈЕГ (СПАСЕЊЕ СВЕТА
ЗАЈЕДНИЧКО ДЕЛО СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ И ЉУДИ,
РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ БОГА И ЉУДИ, АЛИ НЕ И
ОДЕЉЕНОСТ)
АПОСТОЛСКО ПРЕЈЕМСТВО (ЕПИСКОП КАО ИКОНА
ХРИСТА, СВЕШТЕНИЦИ ИКОНЕ АПОСТОЛА,
ЛИТУРГИЈА КАО ИКОНА БУДУЋЕГ ВЕКА)
РАСПЕЋЕ И ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО У
ПРАВОСЛАВНОЈ ИКОНОГРАФИЈИ
ОД ПОНУЂЕНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА УЧЕНИЦИЦИ
III4 СУ СЕ ОПРЕДЕЛИЛИ (ЦЕЛО ОДЕЉЕЊЕ) ЗА
ПРЕДМЕТЕ: ТЕХНОЛОГИЈА БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА
(16/24/18); ТЕХНОЛОГИЈА КОНДИТОРСКИХ
ПРОИЗВОДА (16/24/18) И ТЕХНОЛОГИЈА МЛИНАРСТВА
(16/24/18)
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 6 од 04.06.2012.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност
ТЕМЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
Енглески језик
•
САВРЕМЕНА ПОЕЗИЈА
САВРЕМЕНА ПРОЗА
САВРЕМЕНА ДРАМА
КЛАСИЦИ СВЕТСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
СИНТАКСА
ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
РЕЧЕНИЦА
o СВИ ТИПОВИ УПИТНИХ РЕЧЕНИЦА
o ДИРЕКТНА И ИНДИРЕКТНА ПИТАЊА
o ИНДИРЕКТНИ ГОВОР: РЕЦЕПТИВНО И
ПРОДУКТИВНО
o А) ИЗЈАВЕ И ПИТАЊА– БЕЗ ПРОМЕНЕ
ГЛАГОЛСКОГ ВРЕМЕНА (ГЛАГОЛ ГЛАВНЕ
РЕЧЕНИЦЕ У ЈЕДНОМ ОД САДАШЊИХ
ВРЕМЕНА)
o Б) МОЛБЕ, ЗАХТЕВИ, НАРЕДБЕ
o В) ИЗЈАВЕ И ПТИЊА СА ПРОМЕНОМ
ГЛАГОЛСКИХ ВРЕМЕНА
o РЕЛАТИВНЕ КЛАУЗЕ
o СВЕ ВРСТЕ СЛОЖЕНИХ РЕЧЕНИЦА
(ВРЕМЕНСКЕ, КЛАУЗЕ , КЛАУЗЕ, ИТД).
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
o РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДРЕЂЕНОГ И
НЕОДРЕЂЕНОГ ЧЛАНА У ШИРЕМ КОНТЕКСТУ
o ИМЕНИЦЕ
o БРОЈИВЕ И НЕБРОЈИВЕ ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o А) ЗАМЕНИЦЕ
o ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ У ФУНКЦИЈИ СУБЈЕКТА И
ОБЈЕКТА
o ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ
o ОДНОСНЕ ЗАМЕНИЦЕ
o Б) ДЕТЕРМИНАТОРИ
o ПОКАЗНИ ДЕТЕРМИНАОТРИ
o НЕОДРЕЂЕНИ ДЕТЕРМИНАТОРИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
Str.
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
Str.
76
•
o ПРИСВОЈНИ ДЕТЕРМИНАТОРИ
o 4. ПРИДЕВИ
o ОБНОВИТИ КОМПАРАЦИЈУ ПРИДЕВА
o TOO/NOT…ENOUGH/NOT AS…(AS)/…THAN
o 5. БРОЈЕВИ
o ОБНОВИТИ ПРОСТЕ И РЕДНЕ БРОЈЕВЕ
o 6. КВАНИТИФИКАТОРИ
III ГЛAГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ОБНОВИТИ И УТВРДИТИ СВА САДАШЊА
ВРЕМЕНА
o ОБНОВИТИ И УТВРДИИТИ СВА ПРОШЛА
ВРЕМЕНА
o РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ USED TO PAST CONTINUOUS
o ОБНОВИТИ И УТВРДИТИ СВЕ НАЧИНЕ ЗЕ
ИЗРАЖАВАЊЕ БУДУЋНОСТИ
o ГЛАГОЛИ СТАЊА
o МОДАЛНИ ГЛАГОЛИ: SHOULD, MUST, WILL,
MAY, MIGHT,
o ПАСИВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ – THE PRESENT
SIMPLE, PAST SIMPLE , PRESENT PERFECT
(ПРОДУКТИВНО И РЕЦЕПТИВНО), ПЛСТАЛА
ВРЕМЕНА САМО РЕЦЕПТИВНО
o WISH + PAST SIMPLE /WOULD
o HAVE SOMETHING DONE (САМО РЕЦЕПТИВНО)
o ПРВИ И ДРУГИ КОНДИЦИОНАЛ (РЕЦЕПТИВНО
И ПРОДУКТИВНО); ТРЕЋИ КОНДИЦИОНАЛ
(РЕЦЕПТИВНО)
ИМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦЕ
ПРИДЕВИ
ГЛАГОЛИ
БРОЈЕВИ
СИНТАКСА
ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА И ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ,
КАО ОСНОВА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ
ЦИЉЕВА И ИСХОДА
РАЗВОЈ МОТОРИЧКИХ И ФУНКЦИОНАЛНИХ
СПОСОБНОСТИ ЧОВЕКА, КАО ОСНОВА ЗА
РЕАЛИЗОВАЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА И ИСХОДА
УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА, УМЕЊА И ВЕШТИНА ИЗ
СПОРТСКИХ ГРАНА И ДИСЦИПЛИНА КАО ОСНОВА ЗА
РЕАЛИЗОВАЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА И ИСХОДА
ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА:
•
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
•
СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ)
•
РУКОМЕТ
•
•
•
ФУДБАЛ
КОШАРКА
ОДБОЈКА
•
ПЛИВАЊЕ
•
•
БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
КЛИЗАЊЕ, СКИЈАЊЕ
ФУНКЦИЈЕ
ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ
ИНТЕГРАЛ
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА
ДРАЖАВА И ПОЛИТИКА
УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА
ЉУДСКА ПРАВА И СЛОБОДЕ
КУЛТУРА И ДРУШТВО
ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ И РАЗВОЈ ДРУШТВА
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
•
Руски језик
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Физичко
васпитање
Математика
Социологија са
правима грађена
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Технологија
шећера
ТЕОРИЈА
•
AНАТОМСКА ГРАЂА И ХЕМИЈСКИ САСТАВ ШЕЋЕРНЕ
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
Str.
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
Str.
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
Str.
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
Str.
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
77
Технологија
прераде воћа и
поврћа
РЕПЕ
•
TЕХНОЛОШКА ШЕМА ПРОИЗВОДЊЕ ШЕЋЕРА
•
ПРИПРЕМА РЕПЕ ЗА ПРЕРАДУ
•
ЕКСТРАКЦИЈА ШЕЋЕРА ИЗ РЕЗАНАЦА
•
ПРОИЗВОДЊА КРЕЧНОГ МЛЕКА
•
ЧИШЋЕЊЕ ДИФУЗНОГ СОКА
•
УПАРАВАЊЕ РЕТКОГ СОКА
•
КРИСТАЛИЗАЦИЈА ШЕЋЕРА
•
ДОРАДА ВЛАЖНОГ ШЕЋЕРА
•
ПРОИЗВОДЊА ШЕЋЕРА У КОЦКИ
•
СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ИНДУСТРИЈЕ ШЕЋЕРА
•
ИНДУСТРИЈА ШЕЋЕРА КАО ЗАГАЂИВАЧ ОКОЛИНЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ И НАСТАВА У БЛОКУ
•
КОНТРОЛА РЕПЕ ПРИ ПРИЈЕМУ, УЗИМАЊЕ УЗОРКА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ШЕЋЕРА У РЕПИ ДИГЕСТИЈА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ СИЛИНОВОГ И ШВЕДСКОГ БРОЈА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ КВОЦИЈЕНТА ЧИСТОЋЕ СОКОВА
•
МАТЕРИЈАЛНИ И ТОПЛОТНИ БИЛАНС УКУВАВАЊА
•
КОНТРОЛА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ КРЕЧНОГ МЛЕКА
•
ВРСТЕ СРЕДСТАВА ЗА ЛИЧНУ И КОЛЕКТИВНУ
ЗАШТИТУ НА РАДУ У ШЕЋЕРАНИ
•
РАД У СВИМ ФАЗАМА ПРОИЗВОДЊЕ ШЕЋЕРА
•
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ЗА СВАКУ ФАЗУ
ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА
•
КРИТИЧНЕ ТАЧКЕ (НАССР) ПРИ ПРОИЗВОДЊИ
ТЕОРИЈА
•
СИРОВИНЕ И ПОМОЋНЕ СИРОВИНЕ У ТЕХНОЛОГИЈИ
ВОЋА И ПОВРЋА
•
ПРИПРЕМНЕ ОПЕРАЦИЈЕ СИРОВИНА ЗА ПРЕРАДУ
•
ПРОИЗВОДЊА ПОЛУПРЕРАЂЕНИХ ПРОИЗВОДА ОД
ВОЋА (ВОЋНА ПУЛПА, КАША И СИРОВИ ВОЋНИ СОК)
И ПОВРЋА (КОНЦЕНТРАТ ПАРАДАЈЗА, СУШЕНО
ПОВРЋЕ)
•
ПРОИЗВДЊА ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА ОД ВОЋА
(КОМПОТА, КАША, ЖЕЛИРАНИХ ПРОИЗВОДА,
СОКОВА, КОНЦЕНТРАТА, СИРУПА И СУШЕНОГ ВОЋА)
•
СТЕРИЛИСАНО ПОВРЋЕ
•
БИОЛОШКИ КОНЗЕРВИСАНО ПОВРЋЕ
•
КОНЗЕРВИСАЊЕ ПОВРЋА КУХИЊСКОМ СОЉУ
•
ПАСТЕРИЗОВАНО МАРИНИРАНО ПОВРЋЕ
•
ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА КАО
ЗАГАЂИВАЧ ОКОЛИНЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ И НАСТАВА У БЛОКУ
•
АНАЛИЗА МЕХАНИЧКОГ САСТАВА ВОЋА И
ОДРЕЂИВАЊЕ ВОДЕ И СУВЕ МАТЕРИЈЕ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ У ВОДИ РАСТВОРЉИВИХ И
НЕРАСТВОРЉИВИХ САСТОЈАКА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА СУВЕ МАТЕРИЈЕ И ПЕПЕЛА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ МЕХАНИЧКИХ НЕЧИСТОЋА НА
СИРОВИНАМА (ПРОЦЕНАТ ПЕСКА)
•
ЉУШТЕЊЕ (МЕХАНИЧКО И ХЕМИЈСКО) И
ИЗРАЧУНАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ ОДПАДАКА.
•
ОДРЕЂИВАЊЕ КИСЕЛОСТИ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ БРЗИНЕ БУБРЕЊА ЖЕЛАТИНА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕКТИНСКИХ МАТЕРИЈА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ НАТРИЈУМ ХЛОРИДА
•
МАТЕРИЈАЛНИ БИЛАНСА У ПРЕРАДИ ВОЋА И ПОВЋА
•
РЕХИДРАТАЦИЈА СУШЕНИХ ПРОИЗВОДА
•
ПРАКТИЧАН РАД У ПРОИЗВОДЊИ
•
ВРСТЕ СРЕДСТАВА ЗА ЛИЧНУ И КОЛЕКТИВНУ
ЗАШТИТУ НА РАДУ
•
РАД НА ПРИЈЕМУ,СКЛАДИШТЕЊУ И ПРИПРЕМИ
СИРОВИНА
•
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ЗА СВАКУ ФАЗУ
ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА
•
КРИТИЧНЕ ТАЧКЕ (НАССР) ПРИ ПРОИЗВОДЊИ
Str.
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
Str.
78
Технологија
пекарства
Технологија млека
Технологија меса
ТЕОРИЈА
•
СИРОВИНЕ У ПРОИЗВОДЊИ ХЛЕБА И ПЕЦИВА
•
ФАЗЕ ПРОИЗВОДЊЕ ХЛЕБА И ПЕЦИВА
•
ГРЕШКЕ ПРИ ПЕЧЕЊУ, СТАРЕЊЕ И БОЛЕСТИ ХЛЕБА
•
УСЛОВИ ЧУВАЊА И ПАКОВАЊА ПЕКАРСКИХ
ПРОИЗВОДА
•
ПОДЕЛА И ВРСТЕ ПОСЛАСТИЦА
•
СИРОВИНЕ У ПОСЛАСТИЧАРСТВУ
•
ПРОИЗВОДЊА ОСНОВНИХ ТЕСТА, КРЕМОВА, МАСА И
ПРЕЛИВА У ПОСЛАСТИЧАРСТВУ
•
УСЛОВИ ЧУВАЊА И ПАКОВАЊЕ ГОТОВИХ
ПОСЛАСТИЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ И НАСТАВА У БЛОКУ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ВОДЕ И ПЕПЕЛА У БРАШНУ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ СТЕПЕНА КИСЕЛОСТИ БРАШНА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ГЛУТЕНА У БРАШНУ
•
ФАРИНОЛОШКА ИСПИТИВАЊА БРАШНА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА МАСТИ У ПЕКАРСКИМ И
ПОСЛАСТИЧАРСКИМ ПРОИЗВОДИМА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ КОЛИЧИНЕ ЈАЈА У
ПОЛУПРОИЗВОДИМА И ПРОИЗВОДИМА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ NACI
•
ОДРЕЂИВАЊЕ ФЕРМЕНТАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ
ПЕКАРСКОГ КВАСЦА
•
МАТЕРИЈАЛНИ БИЛАНС У ПРОИЗВОДЊИ ХЛЕБА И
ПЕЦИВА
•
ВРСТЕ СРЕДСТАВА ЗА ЛИЧНУ И КОЛЕКТИВНУ
ЗАШТИТУ НА РАДУ
•
РАД У СВИМ ФАЗАМА ПРОИЗВОДЊЕ ХЛЕБА, ПЕЦИВА
И ПОСЛАСТИЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА
•
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ЗА СВАКУ ФАЗУ
ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА
•
КРИТИЧНЕ ТАЧКЕ (НАССР) ПРИ ПРОИЗВОДЊИ
ТЕОРИЈА
•
ХЕМИЈСКИ САСТАВ И ФИЗИЧКЕ ОСОБИНЕ МЛЕКА
•
ПРОИЗВОДЊА ПАСТЕРИЗОВАНОГ И
СТЕРИЛИЗОВАНОГ МЛЕКА
•
ПРОИЗВОДЊА КОНЦЕНТРИСАНИХ И СУШЕНИХ
МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
•
ПРОИЗВОДЊА ФЕРМЕНТИСАНИХ МЛЕЧНИХ
НАПИТАКА
•
ПРОИЗВОДЊА МАСЛАЦА И СИРЕВА
•
ПРОИЗВОДЊА СЛАДОЛЕДА
•
АМБАЛАЖА, ПАКОВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ
•
ИНДУСТРИЈА МЛЕКА КАО ЗАГАЂИВАЧ ОКОЛИНЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ И НАСТАВА У БЛОКУ
•
УЗИМАЊЕ УЗОРКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ГУСТИНЕ МЛЕКА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ МАСТИ У МЛЕКУ И МЛЕЧНИМ
ПРОИЗВОДИМА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ СУВЕ МАТЕРИЈЕ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ КИСЕЛОСТИ МЛЕКА
•
РЕДУКТАЗНИ, ЛАКТОАЛБУМИНСКИ И ПЕРОКСИДАЗНИ
ТЕСТ КОД МЛЕКА
•
ВРСТЕ СРЕДСТАВА ЗА ЛИЧНУ И КОЛЕКТИВНУ
ЗАШТИТУ НА РАДУ
•
РАД У СВИМ ФАЗАМА ПРЕРАДЕ МЛЕКА
•
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ЗА СВАКУ ФАЗУ
ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА
•
КРИТИЧНЕ ТАЧКЕ (НАССР) ПРИ ПРОИЗВОДЊИ
ТЕОРИЈА
•
ПРИПРЕМА СТОКЕ ЗА КЛАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНА
ИСПРАВНОСТ МЕСА
•
СЕНЗОРНЕ ОСОБИНЕ, ХЕМИЈСКИ САСТАВ И
ПОСТМОРТАЛНЕ ПРОМЕНЕ МЕСА
•
КАТЕГОРИЗАЦИЈА МЕСА
•
ПОСТУПЦИ ПРОИЗВОДЊЕ ПРОИЗВОДА ОД МЕСА
(КОБАСИЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ, СУВОМЕСНАТИ
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
Str.
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
Str.
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
Str.
79
Контрола
квалитета у
прехрамбеној
индустрији
ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ У ЛИМЕНКАМА)
•
АМБАЛАЖА И УСЛОВИ ЧУВАЊА МЕСА
•
ИНДУСТРИЈА МЕСА КАО ЗАГАЂИВАЧ ОКОЛИНЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ И НАСТАВА У БЛОКУ
•
ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА NACL У МЕСНИМ
ПРЕРАЂЕВИНАМА
•
ОДРЕЂИВАЊЕ БЕЛАНЧЕВИНА У МЕСУ И МЕСНИМ
ПРЕРАЂЕВИНАМА
•
ДОКАЗИВАЊЕ УКВАРЕНОСТИ МЕСА И МЕСНИХ
ПРЕРАЂЕВИНА
•
ДОКАЗИВАЊЕ ПРИСУСТВА КОНЗЕРВАНАСА И
ПОМОЋНИХ СИРОВИНА У ПРОИЗВОДИМА ОД МЕСА
•
ВРСТЕ СРЕДСТАВА ЗА ЛИЧНУ И КОЛЕКТИВНУ
ЗАШТИТУ НА РАДУ
•
РАД У СВИМ ФАЗАМА ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА
ПРЕРАДЕ МЕСА
•
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ЗА СВАКУ ФАЗУ
ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА ПРЕРАДЕ МЕСА
•
КРИТИЧНЕ ТАЧКЕ (НАССР) ПРИ ПРОИЗВОДЊИ
ТЕОРИЈА И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
•
СТАНДАРНЕ МЕТОДЕ АНАЛИЗА ВОДЕ:
•
(OДРЕЂИВАЊЕ КАРБОНАТНЕ И УКУПНЕ ТВРДОЋЕ
ВОДЕ, ХЛОРА, КИСЕОНИКА, ГВОЖЂА,
СУСПЕНДОВАНИХ МАТЕРИЈА)
•
ПОЈАМ И ЗАДАТАК СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ У
ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ
•
ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ISO СТАНДАРДА
•
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ И
НАССР СИСТЕМ
•
РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ КОНТРОЛЕ И УНАПРЕЂЕЊА
КВАЛИТЕТА
•
ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ОЦЕНА И КОНТРОЛА КРИТИЧНИХ
ТАЧАКА У ПРОЦЕСУ ПРЕРАДЕ ВОДЕ
ТЕОРИЈА И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
•
СТАНДАРДНЕ МЕТОДЕ ЗА УТРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
НАМИРНИЦА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА МЕСА И
ПРОИЗВОДА ОД МЕСА, МЕСНИХ ПРЕРАЂЕВИНА,
МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА:
(ОДРЕЂИВАЊЕ УКУПНИХ ПРОТЕИНА, НАТРИЈУМ
ХЛОРИДА, МАСТИ, МАСТИ У МЛЕКУ, КИСЕЛОСТИ
МЛЕКА, ИСПИТИВАЊЕ УКВАРЕНОСТИ)
•
ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ISO СТАНДАРДА
•
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ И
НАССР СИСТЕМ
•
ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ОЦЕНА И
КОНТРОЛА
КРИТИЧНИХ ТАЧАКА У ПРОИЗВОДЊИ И ПРЕРАДИ
НАМИРНИЦА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА
ТЕОРИЈА И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
•
СТАНДАРДНА МЕТОДА АНАЛИЗА ЗА НАМИРНИЦЕ
БИЉНОГ ПОРЕКЛА:
•
ВОЋА И ПОВРЋА И ЊИХОВИХ ПРЕРАЂЕВИНА:
•
(ОДРЕЂИВАЊЕ КИСЕЛОСТИ, НАТРИЈУМ ХЛОРИДА,
РАСТВОРНИХ И НЕРАСТВОРНИХ МАТЕРИЈА, СУВЕ
МАТЕРИЈЕ И ПЕПЕЛА, ШЕЋЕРА )
•
БРАШНА,ХЛЕБА И ПЕЦИВА, ТЕСТЕНИНА:
•
(ОДРЕЂИВАЊЕ КИСЕЛОСТИ, НАТРИЈУМ ХЛОРИДА,
ТИПА БРАШНА, ВЛАГЕ, ГЛУТЕНА, ЦЕЛУЛОЗЕ, СКРОБА,
ПОСТОЈАНОСТИ ТЕСТЕНИНА ПРИ КУВАЊУ)
•
УЉА И МАРГАРИНА:
(ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕРОКСИДНОГ, САПОНИФИКАЦИОНОГ
•
И ЈОДНОГ БРОЈА, РАФИНАЦИОНОГ ФАКТОРА,
КОЛИЧИНЕ МАСТИ У УЉАРИЦАМА, ТАЧКЕ
ОЧВРШЋАВАЊА МАСТИ)
•
ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ISO СТАНДАРДА
•
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ И
НАССР СИСТЕМ
•
ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ОЦЕНА И КОНТРОЛА КРИТИЧНИХ
ТАЧАКА У ПРОИЗВОДЊИ
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
Str.
80
Предузетништво
Изабрани спорт
Грађанско
васпитање
ТЕОРИЈА И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
•
КОРИСТИТИ СТАНДАРДНЕ МЕТОДЕ АНАЛИЗА ЗА:
ПЕКАРСКИ И СТОЧНИ КВАСАЦ
(ОДРЕЂИВАЊЕ КИСЕЛОСТИ, САДРЖАЈА ПРОТЕИНА,
ФЕРМЕНТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ)
•
ПИВО (ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА АЛКОХОЛА, ПРАВОГ
И ПРИВИДНОГ ЕКСТРАКТА )
•
ВИНО, ЈАКА ПИЋА И СИРЋЕ (ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА
АЛКОХОЛА, УКУПНОГ И СЛОБОДНОГ СУМПОР
ДИОКСИДА У ВИНУ, ИСПАРЉИВИХ КИСЕЛИНА И
ЕСТАРА КОД АЛКОХОЛА, САДРЖАЈА ЕКСТРАКТА У
СИРЋЕТУ )
•
ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ISO СТАНДАРДА
•
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ И
НАССР СИСТЕМ
•
ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ОЦЕНА И КОНТРОЛА КРИТИЧНИХ
ТАЧАКА У ПРОИЗВОДЊИ
•
ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ПРЕДУЗЕТНИК
•
РАЗВИЈАЊЕ И ПРОЦЕНА ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА,
МАРКЕТИНГ ПЛАН
•
УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА, ПРАВНИ ОКВИР ЗА
ОСНИВАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
•
ЕКОНОМИЈА ПОСЛОВАЊА, ФИНАСИЈСКИ ПЛАН
• УЧЕНИЧКИ ПРОЈЕКТ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ
ПЛАНА
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
•
АТЛЕТИКА
•
ГИМНАСТИКА
•
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА
•
РУКОМЕТ
•
КОШАРКА
•
ОДБОЈКА
•
МАЛИ ФУДБАЛ
•
ПЛЕС
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
Str.
•
•
СВЕТ ИНФОРМАЦИЈА
СВЕТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА И РАДА
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
Str.
•
•
УВОД
ХРИШЋАНСКО СХВАТАЊЕ ИСТОРИЈЕ
(СТАРОЈЕЛИНСКО И САВРЕМЕНО СХВАТАЊЕ
ИСТОРИЈЕ БЕЗ БОГА)
ЕСХАТОН-БУДУЋЕ ЦАРСТВО БОЖИЈЕ КАО УЗРОК
ЦРКВЕ И ИСТОРИЈЕ (ПОСЛЕДЊИ ДОГАЂАЈ, ДОГАЂАЈ
ЦАРСТВА БОЖИЈЕГ ДАЈЕ ВАЛИДНОСТ И ПОСТОЈАЊЕ
ИСТОРИЈСКИМ ДОГАЂАЈИМА)
СМРТ ПРИРОДЕ КАО РАЗЈЕДИЊЕЊЕ, РАСПАДАЊЕ И
СМРТ ЛИЧНОСТИ КАО ПРЕКИД ЗАЈЕДНИЦЕ СА
ЛИЧНОШЋУ ЗА КОЈУ СМО БИЛИ ВЕЗАНИ, КОЈУ СМО
НАЈВИШЕ ВОЛЕЛИ
ЛИТУРГИЈА НАМ ОТКРИВА И ЦИЉ ЗБОГ КОЈЕГ ЈЕ БОГ
СТВОРИО СВЕТ И ЉУДЕ (ДА СВЕТ ПОСТАНЕ ЦАРСТВО
БОЖИЈЕ У КОМЕ НЕЋЕ БИТИ СМРТИ)
ПОМЕСНА И ВАСЕЉЕНСКА ЦРКВА, ЊИХОВ ОДНОС
ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ (НА ПОМЕСНОМ И ВАСЕЉЕНСКОМ
НИВОУ)
ТЕОЛОГИЈА ПРАВОСЛАВНЕ УМЕТНОСТИ
(КЊИЖЕВНОСТИ, СЛИКАРСТВА, АРХИТЕКТУРЕ,
МУЗИКЕ...)
ЦРКВА И СВЕТ (ЊИХОВ ОДНОС)
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 9 од 26.10.2005.
Страна 3-4
•
•
Верска настава православни
катихизис
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4/2013.
Str.
•
•
•
•
•
81
82
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Екологија и заштита животне
средине
Устав и право грађана
Познавање препарата
Основи анатомије и
физиологије
Хигијена
Прва помоћ
Психологија
Основе дерматологије
Књиговодство
Естетско обликовање фризуре
Практична настава са
технологијом рада
Верска настава, грађанско васпитање
8.
9.
10.
11.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
22.
16.
15.
13.
14.
12.
Српски језик и књижевност
Страни језик
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Назив предмета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ред.
број
Подручје рада: Личне услуге
Образовни профил: Женски фризер, Мушки фризер
1
2
2
2
2
2
2
2
3
35
70
70
70
70
70
70
70
105
5
5
2
2
175
175
70
70
Први разред
Теор.
Вежбе
н
г
н
г
3 105
2
70
3 105
60
60
Блок
г
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
35
70
70
70
70
70
35
35
70
70
11
11
385
385
Други разред
Теор.
Вежбе
н
г
н
г
3 105
2
70
60
60
Блок
г
1
2
2
2
1
2
2
30
60
60
60
30
60
60
15
15
450
450
Трећи разред
Теор.
Вежбе
н
г
н
г
3
90
2
60
120
120
Блок
г
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР; МУШКИ ФРИЗЕР (III СТЕПЕН, 3 ГОДИНЕ)
ПРВИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност
Енглески језик
ТЕМЕ























Историја



Физичко
васпитање
Математика
Рачунарство и
информатика













УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА
СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ
НАРОДНА УСМЕНА КЊИЖЕВНОСТ
ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА
БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ
ЛЕКТИРА
ЈЕЗИК
ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
LIFESTYLES
HEROES
CELEBRATION
THE FIRST WRITTEN SCHOOLWORK
MONEY
CYBERSPACE
THE SEA
RHYTHM
THE SECOND WRITTEN SCHOOLWORK
DESIGN
ПРАИСТОРИЈА И СТАРИ ВЕК
СРЕДЊИ ВЕК
o СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У СРЕДЊЕМ
ВЕКУ
НОВИ ВЕК
o СРПСКИ НАРОД ОД КРАЈА 15. ДО КРАЈА 18.
ВЕКА
o СРПСКИ НАРОД КРАЈЕМ 18. ВЕКА И У ПРВОЈ
ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА
o СРПСКИ НАРОД У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19.
ВЕКА И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
САВРЕМЕНО ДОБА
АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА
СПОРТСКА ИГРА
ЛОГИКА И СКУПОВИ.
РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ВЕЛИЧИНА
УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ
ИЗОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ
РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ
ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ. ЛИНЕАРНА
ФУККЦИЈА
ХОМОТЕТИЈА И СЛИЧНОСТ
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И ИСПРАВКЕ
ОСНОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ
ОСНОВЕ РАДА У ОПЕРАТИВНОМ СИСТЕМУ СА
ГРАФИЧКИМ ИНТЕРФЕЈСОМ
ТЕКСТ - ПРОЦЕСОР
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4 од 03.03.1993.
Страна 248-250
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 6 од 17.08.1990.
Страна 29
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 144-148
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 161-165
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 187-188
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 227-229
83


Географија
Физика
Хемија




















Екологија и
заштита животне
средине









Познавање
препарата










Основи анатомије
и физиологије
Практична настава
са технологијом
рада















СЛАЈД - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
РАД СА ТАБЕЛАМАИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОНСКА
КОМУНИКАЦИЈА
УВОД
СТАНОВНИШТВО, РЕЛИГИЈА, КУЛТУРА
НАСЕЉА
ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
САВРЕМЕНОГ СВЕТА
УВОД
КИНЕМАТИКА
СИЛА. ГРАВИТАЦИОНО ПОЉЕ
ЕНЕРГИЈА
ОСНОВИ ТОПЛОТНЕ ФИЗИКЕ
ЕЛЕКТРИЧНО И МАГНЕТНО ПОЉЕ
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА
МЕХАНИЧКИ Е ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАСИ
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ЗАКОНИТОСТИ ХЕМИЈЕ
СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
ВЕЖБЕ
РАСТВОРИ И ЕЛЕКТРИЧНА СВОЈСТВА ВОДЕНИХ
РАСТВОРА
ВЕЖБЕ
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГИЈЕ
ЗАШТИТА, УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА
ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВОДЕ
ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА
ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА
РАДИОАКТИВНО ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАСТИТА
БУКА И ВИБРАЦИЈЕ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
СИСТЕМ ПРАЋЕЊА ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(МОНИТОРИНГ СИСТЕМ)
ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
УВОД
КОЗМЕТИЧКЕ СИРОВИНЕ
КОЗМЕТИЧКИ ПРЕПАРАТИ
ДЕЗИНФЕКЦИЈА И СТЕРИЛИЗАЦИЈА
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ
ПРЕПАРАТИ ЗА БРИЈАЊЕ
ПРЕПАРАТИ ЗА НЕГУ КОСЕ И КОСИШТА
УВОД
ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧОВЕЧИЈЕГ
ОРГАНИЗМА
МОРФОЛОШКО-ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ЋЕЛИЈА И ТКИВА
ТЕЛЕСНЕ ТЕЧНОСТИ
КРВ
ЛОКОМОТОРНИ СИСТЕМ
НЕРВНИ СИСТЕМ
РЕЦЕПТОРНИ СИСТЕМ
ЕНДОКРИНИ И РЕПРОДУКТИВНИ СИСТЕМ
КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ
РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ
ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ
УРИНАРНИ СИСТЕМ
ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА
ПРОМЕТ МАТЕРИЈЕ И ЕНЕРГИЈЕ
ЗАНИМАЊЕ ФРИЗЕРА
РАЗВОЈ ФРИЗУРЕ КРОЗ ВЕКОВЕ
РУКОВАЊЕ АЛАТОМ, ПРИБОРОМ И АПАРАТИМА
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 7 од 17.04.1993.
Страна 194-196
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 254-257
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 1-3
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 11-12
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 145
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 136
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 7/2013.
84
(женски фризер)
Практична настава
са технологијом
рада
(мушки фризер)
Грађанско
васпитање
Верска настава православни
катихизис



ХИГИЈЕНСКО ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА
АНАЛИЗА КОСЕ
ХИГИЈЕНА И НЕГА КОСЕ – ВРСТЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ
КОСЕ И ТЕХНИКА ПРАЊА

ОБЛИКОВАЊЕ КОСЕ ШИШАЊЕМ

ТРАНСФОРМАЦИЈА КОСЕ

ТРАЈНА ОНДУЛАЦИЈА – МИНИВАЛ

ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРЕ ПО СТИЛУ И НАМЕНИ
(ВОДЕНА)
ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА ТЕРМИНОЛОГИЈА.

РУКОВАЊЕ АЛАТОМ, ПРИБОРОМ И АПАРАТИМА.

ТЕХНИКА ПРАЊА И НЕГА КОСЕ.

ТЕХНИКА УВИЈАЊА КОСЕ: ВОДЕНА, МИНИВАЛ.
 ТЕХНИКА АПЛИКАЦИЈЕ БОЈЕ НА КОСУ.

УПОЗНАВАЊЕ ПОДРУЧЈА РАДА, УСЛОВА И
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РАДНЕ ПРОСТОРИЈЕ

ФРИЗЕРСКИ АЛАТ, ПРИБОР И ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ

ХИГИЈЕНСКО-ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

БРИЈАЊЕ БРАДЕ

ТЕХНИКА ПРАЊА И СУШЕЊА КОСЕ

МАСАЖА ЛИЦА И ГЛАВЕ

ШИШАЊЕ КОСЕ
ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

ХИГИЈЕНСКО-ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА

ФРИЗЕРСКИ АЛАТ ПРИБОР И ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ

ТЕХНИКА ПРАЊА И СУШЕЊЕ КОСЕ. МАСАЖА ЛИЦА И
ГЛАВЕ

БРИЈАЊЕ БРАДЕ

ШИШАЊЕ КОСЕ

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Страна 150-151
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 154-155



ЈА, МИ И ДРУГИ
КОМУНИКАЦИЈА У ГРУПИ
ОДНОСИ У ГРУПИ И ЗАЈЕДНИЦИ
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 295-297


УВОД
ХРИШЋАНСТВО ЈЕ ЦРКВА (ЗАЈЕДНИЧКИ
ЛИТУРГИЈСКИ ЖИВОТ)
ПОЈАМ О БОГУ У ХРИШЋАНСТВУ
ПОЗНАЊЕ БОГА КРОЗ ХРИСТА У ЦРКВИ
КРШТЕЊЕ И РУКОПОЛОЖЕЊЕ КАО СЈЕДИЊЕЊЕ СА
ХРИСТОМ У ЛИТУРГИЈИ (ПОДВИЖНИШТВО КАО
СРЕДСТВО ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЛИЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА
БОГОМ)
СЛИКАРСТВО КАО ИЗРАЗ ЧОВЕКОВОГ ОДНОСА ПРЕМА
БОГУ И СВЕТУ КОЈИ ГА ОКРУЖУЈЕ (РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ
ЦРКВЕНОГ СЛИКАРСТВА-ИКОНОГРАФИЈЕ И
СВЕТОВНОГ СЛИКАРСТВА)
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 5 од 20.10.2001.
Страна 7-8




ДРУГИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност
Енглески језик
ТЕМЕ









ПРОСВЕТИТЕЉСТВО
РОМАНТИЗАМ
РЕАЛИЗАМ
ЛЕКТИРА
ЈЕЗИК
ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЧКА ГРУПА
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 4 од 03.03.1993.
Страна 250-251
Службени гласник РС
– Просвети гласник
85
Руски језик
Музичка уметност
Ликовна култура
o ЧЛАН
o ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ
o БРОЈЕВИ

ГЛАГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ

ОРТОГРАФИЈА

ТВОРБА РЕЧИ

ЛЕКСИКОЛОГИЈА

ЛЕКСИКОГРАФИЈА

РЕЧЕНИЦА

ЗАМЕНИЦЕ

ПРИДЕВИ

БРОЈЕВИ

ГЛАГОЛИ

ПРИЛОЗИ

ПРЕДЛОЗИ

ВЕЗНИЦИ

РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ

СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ

ОБЈЕКАТСКИ ОДНОСИ

ПРОСТОРНИ ОДНОСИ

ВРЕМЕНСКИ ОДНОСИ

НАЧИНСКИ ОДНОСИ

УЗРОЧНИ ОДНОСИ

ЦИЛЈНИ ОДНОСИ

ОРТОГРАФИЈА

ЛЕКСИКОГРАФИЈА

ПОЧЕЦИ МУЗИКЕ. ИЗВОРИ И ДОКУМЕНТА. МУЗИКА И
МАГИЈА

МУЗИКА СТАРИХ ИСТОЧНИХ НАРОДА. МУЗИКА ГРЧКЕ
И РИМА

РАЗВОЈ МУЗИКЕ У XIV, XV И XVI ВЕКУ

БАРОК У МУЗИЦИ

ОПЕРА У XVII ВЕКУ

ОПЕРА У XVIII ВЕКУ

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО ПРЕТКЛАСИКЕ И КЛАСИКЕ

РОМАНТИЗАМ У МУЗИЦИ

РОМАНТИЧНА ОПЕРА, ОПЕРЕТА, БАЛЕТ

РОМАНТИЗАМ У СЛОВЕНСКИМ ЗЕМЉАМА

ОПЕРА НА ПОЧЕТКУ XX ВЕКА

ИМПРЕСИОНИЗАМ

МУЗИКА XX ВЕКА У СВЕТУ

МУЗИКА У XX ВЕКУ

САВРЕМЕНА МУЗИКА

ЏЕЗ И ОСТАЛИ ЖАНРОВИ

ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА

I ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
ШТА ЈЕ УМЕТНОСТ. УМЕТНОСТ У ПРОСТОРУ,
УМЕТНОСТ У ВРЕМЕНУ. УМЕТНОСТ И ПРИРОДА. УМЕТНОСТ И
ДРУШТВО.
Б) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ЛИНИЈА КАО ЕЛЕМЕНТ УМЕТНИЧКОГ ИЗРАЗА. БОЈА КАО
СРЕДСТВО СЛИКАРСКОГ ОБЛИКОВАЊА. ТРОДИМЕНЗИОНАЛНО
ОБЛИКОВАЊЕ.
Број 11/2013
Страна 48-50
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 56-58
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 154-158
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
В) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
Страна 158-161
ПОЈАВА УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЊА. ПРАИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ НА
ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ.
УМЕТНОСТ СТАРОГ ИСТОКА.
РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ У ГРЧКОЈ. НАЈЗНАЧАЈНИЈА ОСТВАРЕЊА И
ВОДЕЋИ УМЕТНИЦИ.
УМЕТНОСТ СТАРОГ РИМА. АНТИЧКИ СПОМЕНИЦИ У СРБИЈИ. ПОЈАВА
ХРИШЋАНСКЕ УМЕТНОСТИ. ВИЗАНТИЈСКА УМЕТНОСТ. ИСЛАМСКА
УМЕТНОСТ.
86

II ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
ПЕРСПЕКТИВА: ИНВЕРЗНА, ЛИНЕАРНА, ВАЗДУШНА.
Б. УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
СРЕДЊЕВЕКОВНА УМЕТНОСТ ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ.
СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА УМЕТНОСТ: РАШКА ШКОЛА,
СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА УМЕТНОСТ ОД 1300 – 1371ГОД. И
МОРАВСКА ШКОЛА (ИЗБОР СПОМЕНИКА ПО АРХИТЕКТУРИ И
ЖИВОПИСУ).
РАНА И ВИСОКА РЕНЕСАНСА У ИТАЛИЈИ. ВОДЕЋИ
ПРЕДСТАВНИЦИ И ЊИХОВА ДЕЛА.
В) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ. ПРОСТОР.
ПЕРСПЕКТИВА.

III ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
СВЕТЛО И СЕНКА КАО ЕЛЕМЕНТИ СЛИКАРСКОГ И
СКУЛПТОРСКОГ ОБЛИКОВАЊА.
Б. САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ.
СВЕТЛИНСКИ ОДНОСИ. БОЈА.
В) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
БАРОКНА УМЕТНОСТ- ОПШТЕ ОДЛИКЕ И ВОДЕЋИ
УМЕТНИЦИ БАРОКА (БЕРНИНИ, КАРАВАЂО, ВЕЛАСКЕЗ,
РУБЕНС, РЕМБРАНТ). УМЕТНОСТ 19. ВЕКА
(НЕОКЛАСИЦИЗАМ, РОМАНТИЗАМ И РЕАЛИЗАМ) У ЕВРОПИ
И СРБИЈИ И ВОДЕЋИ ПРЕДСТАВНИЦИ (ДАВИД, ЕНГР,
ЖЕРИКО, ДЕЛАКРОА, РИД, ТАРНЕР, КУРБЕ; КАТАРИНА
ИВАНОВИЋ, ЂУРА ЈАКШИЋ, НОВАК РАДОНИЋ, ПАЈА
ЈОВАНОВИЋ, УРОШ ПРЕДИЋ И ЂОРЂЕ КРСТИЋ).

Физичко васпитање
Математика
Физика
IV ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
НОВИ ОБЛИЦИ ИЗРАЖАВАЊА У УМЕТНОСТИ.
Б) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
ПРАВЦИ У УМЕТНОСТИ КРАЈЕМ 19. ВЕКА: ИМПРЕСИОНИЗАМ И
ПОСТИМПРЕСИОНИЗАМ. УМЕТНОСТ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20.
ВЕКА: ОПШТЕ ОДЛИКЕ, НАЈПОЗНАТИЈИ ПРАВЦИ И ПОЈАВЕ.
ТЕНДЕНЦИЈЕ У УМЕТНОСТИ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 20.ВЕКА.
В) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ.
КОМПОЗИЦИЈА (КОМПОНОВАЊЕ ОБЈЕКАТА У
ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ С ОБЗИРОМ НА НАМЕНУ).
ФОТОГРАФИЈА. ФИЛМ – ПОКРЕТНА СЛИКА.


АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА

СПОРТСКА ИГРА

СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ

КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА ФУНКЦИЈА, ЛОГАРИТАМСКА
ФУНКЦИЈА

ПОЛИЕДРИ

ОБРТНА ТЕЛА

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И ИСПРАВКЕ

СИЛЕ И ВРТЛОЖНА ФИЗИЧКА ПОЉА - ВРЕМЕНСКИ
НЕПРОМЕНЉИВО МАГНЕТНО ПОЉЕ

СИЛЕ И ВРТЛОЖНА ФИЗИЧКА ПОЉА – ПРОМЕНЉИВА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 165-167
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 188-189
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 4 од 31.05.1991.
87





Хемија
Познавање
препарата
Хигијена



































Прва помоћ











ЕЛЕКТРИЧНА И МАГНЕТНА ПОЉА
ОСЦИЛАЦИЈЕ
ТАЛАСИ
ФИЗИКА МИКРОСВЕТА – КВАНТНА СВОЈСТВА
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА И МИКРОЧЕСТИЦА
ФИЗИКА МИКРОСВЕТА – СТРУКТУРА АТОМА
ФИЗИКА МИКРОСВЕТА – СТРУКТУРА АТОМСКОГ
ЈЕЗГРА
ФИЗИКА МЕГА-СВЕТА
ВОДОНИК
ЕЛЕМЕНТИ 1. ГРУПЕ ПСЕ
ЕЛЕМЕНТИ 2. ГРУПЕ ПСЕ
ЕЛЕМЕНТИ 13. ГРУПЕ ПСЕ
ЕЛЕМЕНТИ 14. ГРУПЕ ПСЕ
ЕЛЕМЕНТИ 15. ГРУПЕ ПСЕ
ЕЛЕМЕНТИ 16. ГРУПЕ ПСЕ
ЕЛЕМЕНТИ 17. ГРУПЕ ПСЕ
ЕЛЕМЕНТИ 18. ГРУПЕ ПСЕ
ПРЕЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕКОРАЦИЈУ КОСЕ,БРАДЕ И БРКОВА
ПРЕПАРАТИ ЗА НЕГУ И ЗАШТИТУ КОЖЕ ЛИЦА И РУКУ
ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗНОЈЕЊА И НЕПРИЈАТНОГ
МИРИСА
МИРИСНЕ МАТЕРИЈЕ
ПРЕПАРАТИ СА НАЈЧЕШЋИМ АЛЕРГЕНИМ
СВОЈСТВИМА
УВОД
ЛИЧНА ХИГИЈЕНА
МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА
ХИГИЈЕНА ИСХРАНЕ
КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА
ХИГИЈЕНА У ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА
ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА
ХИГИЈЕНА РАДНА
ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД
ПРВА ПОМОЋ (УВОД), ПРЕГЛЕД ПОВРЕЂЕНИХ,
РЕДОСЛЕД УКАЗИВАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ, ВИТАЛНЕ
ФУНКЦИЈЕ И ПРИВИДНА И ПРАВА СМРТ.
ДЕФИНИЦИЈА, ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРВЕ ПОМОЋИ.
РЕДОСЛЕД ПОСТУПАКА ПРУЖАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ.
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ТРИЈАЖИ И РЕДОВИМА
ХИТНОСТИ.
УТВРЂИВАЊЕ ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА.
ПРИВИДНА И ПРАВА СМРТ. НЕСИГУРНИ И СИГУРНИ
ЗНАЦИ СМРТИ.
ПРЕГЛЕД „ОД ГЛАВЕ ДО ПЕТЕ“.
ПОРЕМЕЋАЈИ СВЕСТИ.
ПОРЕМЕЋАЈИ СВЕСТИ – ПОЈАМ И КЛАСИФИКАЦИЈА.
ПРОЦЕНА НИВОА РЕАГОВАЊА. БОЧНИ
РЕЛАКСИРАЈУЋИ ПОЛОЖАЈ.
СИНКОПА, КОМА, МОЖДАНИ УДАР, ПОТРЕС МОЗГА.
ФЕБРИЛНЕ КОНВУЛЗИЈЕ И ЕПИЛЕПСИЈА.
ХИПО И ХИПЕРГЛИКЕМИЈА.
ТРОВАЊЕ АЛКОХОЛОМ И ЛЕКОВИМА.
РЕАНИМАЦИЈА.
ПРЕСТАНАК ДИСАЊА И РАДА СРЦА.
КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕАНИМАЦИЈА (КПР).
УСПОСТАВЉАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ДИСАЈНИХ ПУТЕВА.
ХАЈМЛИХОВ ЗАХВАТ.
МЕТОДЕ ВЕШТАЧКОГ ДИСАЊА (ИНСУЛФАЦИОНЕ И
МАНУЕЛНЕ).
СПОЉАШЊА МАСАЖА СРЦА.
СПЕЦИФИЧНОСТИ КПР-А КОД НОВОРОЂЕНЧЕТА,
МАЛОГ ДЕТЕТА И ОДРАСЛОГ.
КОНТРОЛА УСПЕШНОСТИ КПР-А И ГРЕШКЕ ПРИ РАДУ.
Страна 90-91
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 3-5
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 2145-146
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 137-138
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 138-139
88










































Психологија










ПОВРЕДЕ, ЗАВОСНИ МАТЕРИЈАЛ И ТЕХНИКЕ
ПРЕВИЈАЊА.
ПОВРЕДЕ И РАНЕ. ПОСТУПАК СА РАНОМ.
ПОСТУПАК СА СТРАНИМ ТЕЛОМ У РАНИ. РАТНЕ РАНЕ.
ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ.
ВРСТЕ И ТЕХНИКЕ ПРЕВИЈАЊА – ЗАВОЈЕМ И
ТРОУГЛАСТОМ МАРАМОМ.
ВРСТЕ И ТЕХНИКЕ ПРЕВИЈАЊА (ГЛАВА И ТРУП).
ВРСТЕ И ТЕХНИКЕ ПРЕВИЈАЊА (ГОРЊИ И ДОЊИ
ЕКСТРЕМИТЕТИ).
КРВАРЕЊЕ, МЕТОДЕ ХЕМОСТАЗЕ И ШОК.
КРВАРЕЊЕ – ПОЈАМ, ПОДЕЛА И ПРЕПОЗНАВАЊЕ.
ПРОЦЕНА ИСКРВАВЉЕНОСТИ. ШОК.
МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ШОКА. МЕТОДЕ ПРИВРЕМЕНЕ
ХЕМОСТАЗЕ.
ДИГИТАЛНА КОМПРЕСИЈА И КОМПРЕСИВНИ ЗАВОЈ.
ЕСМАРХОВА ПОВЕСКА И ПОСТУПАК КОД
АМПУТАЦИЈЕ.
УВЕЖБАВАЊЕ ТЕХНИКА ПРЕВИЈАЊА И
ЗАУСТАВЉАЊА КРВАРЕЊА.
ПОВРЕДЕ КОШТАНО-ЗГЛОБНОГ СИСТЕМА И
ИМОБИЛИЗАЦИЈА.
ПОВРЕДЕ КОСТИЈУ И ЗГЛОБОВА.
ИМОБИЛИЗАЦИЈА И СРЕДСТВА ЗА ИМОБИЛИЗАЦИЈУ.
ТЕХНИКЕ ИМОБИЛИЗАЦИЈЕ ГОРЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА.
ТЕХНИКЕ ИМОБИЛИЗАЦИЈЕ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА.
ТЕХНИКЕ ИМОБИЛИЗАЦИЈЕ КОД ПОВРЕДА КИЧМЕНИГ
СТУБА И КАРЛИЦЕ.
ТРАНСПОТ ЛИЦА СА ИМОБИЛИЗАЦИЈОМ.
ПОВРЕДЕ УНУТРАШЊИХ ОРГАНА.
ПОВРЕДЕ ГЛАВЕ.
ПОВРЕДЕ ОКА И УХА.
ПОВРЕДЕ ОРГАНА ГРУДНОГ КОША.
ПОВРЕДЕ ОРГАНА ТРБУХА И КАРЛИЦЕ.
КРАШ И БЛАТ ПОВРЕДЕ.
ПОЛИТРАУМА И ПОСТУПАК СА
ПОЛИТРАУТАТИЗОВАНИМ.
ТЕРМИЧКЕ, ХЕМИЈСКЕ ПОВРЕДЕ И ПОВРЕДЕ
ЕЛЕКТРИЦИТЕТОМ.
САОБРАЋАЈНИ ТРАУМАТИЗАМ.
ТЕРМИЧКЕ ПОВРЕДЕ. ТОПЛОТНИ УДАР СУНЧАНИЦА.
ОПЕКОТИНЕ.
ХЕМИЈСКЕ ОПЕКОТИНЕ.
ТЕРМИЧКЕ ПОВРЕДЕ НИСКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА.
ХИБЛЕРОВ ТОПЛОТНИ ОМОТАЧ.
ПОВРЕДЕ ЕЛЕКТРИЦИТЕТОМ.
ИЗНЕНАДА НАСТАЛЕ ТЕГОБЕ И БОЛЕСТИ.
ПРВА ПОМОЋ КОД ФЕБРИЛНОСТИ (ГРОЗНИЦЕ).
ПРВА ПОМОЋ КОД УЈЕДА И УБОДА.
УТОПЉЕЊЕ У ВОДИ – ПОСТУПАК И МЕРЕ ПРВЕ
ПОМОЋИ.
ТРОВАЊЕ УДИСАЊЕМ И ГУТАЊЕМ ОТРОВА.
ПРВА ПОМОЋ КОД КОРОНАРНИХ БОЛЕСТИ И
БРОНХИЈАЛНЕ АСТМЕ.
ПРВА ПОМОЋ КОД АКУТНИХ БОЛОВА У ТРБУХУ,
ПОВРАЋАЊА, ПРОЛИВА.
УВОД
ПРЕДМЕТ, ГРАНЕ И МЕТОДЕ ПСИХОЛОГИЈЕ
РАЗВИТАК ПСИХИЧКОГ ЖИВОТА
ПСИХИЧКИ ПРОЦЕСИ; ОСОБИНЕ; СТАЊА
ОПАЋАЊЕ И ПАЖЊА
УЧЕЊЕ; ПАМЋЕЊЕ; ЗАБОРАВЉАЊЕ
МИШЉЕЊЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СПОСОБНОСТИ
ЕМОЦИЈЕ
МОТИВАЦИЈА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 139-140
89


















Практична настава
са технологијом
рада
(женски фризер)
Практична настава
са технологијом
рада
(мушки фризер)
Грађанско
васпитање


















Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 151-152
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 155





ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
ВРСТЕ ПРАВА И ОДНОСИ МЕЂУ ПРАВИМА
ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ
КРШЕЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈА (У ШКОЛИ ИЛИ
ЛОКАЛНОЈ СРЕДИНИ) У КОРИСТ ПРАВА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 297


УВОД
СВЕТА ТРОЈИЦА КАО ЈЕДАН БОГ (БОГ КАО БИЋЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, СЛОБОДЕ И ЉУБАВИ)
ОНТОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У СВЕТУ ТРОЈИЦУ
КАО ЈЕДНОГ БОГА
СТВАРАЊЕ СВЕТА НИ ИЗ ЧЕГА (УЗРОК ПОСТОЈАЊА
СВЕТА ЈЕСТЕ БОГ КАО ЛИЧНОСТ, БОЖИЈА СЛОБОДА)
СВОЈСТВА СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ
СТВАРАЊЕ ЧОВЕКА “ПО ИКОНИ И ПОДОБИЈУ
БОЖИЈЕМ“ (АНТРОПОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У
БОГА КОЈИ ЈЕ СВЕТА ТРОЈИЦА)
ПРВОРОДНИ ГРЕХ
ПРОБЛЕМ СМРТИ (ВИЂЕЊЕ ОВОГ ПРОБЛЕМА ИЗ
ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИРОДЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ ЛИЧНОСТИ)
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 6 од 10.10.2003.
Страна 3

Верска настава православни
катихизис
ИНТЕРЕСОВАЊА, СТАВОВИ И ВРЕДНОСТИ
ЛИЧНОСТ
ПОНАШАЊЕ КАО ИЗРАЗ ОСОБИНА ЛИЧНОСТИ
СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ
РАЗВОЈ ЛИЧНОСТИ
ПОРЕМЕЋАЈИ ДУШЕВНОГ ЖИВОТА И ПОНАШАЊА
ОСОБА У СОЦИЈАЛНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ
КОМУНИКАЦИЈА
ГРУПА
ЕЛЕМЕНТИ ПСИХОЛОГИЈЕ РАДА
ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ И СПОЉНИ ФАКТОРИ
УСПЕШНОСТИ НА ПОСЛУ
ПСИХОЛОШКА ОСНОВА ПОНАШАЊА ПРЕМА
КОРИСНИКУ ЛИЧНИХ УСЛУГА
КЛАСИЧНО ШИШАЊЕ
МОДНО (САВРЕМЕНО) ШИШАЊЕ
ШИШАЊЕ КОСЕ КОД ДЕЦЕ
ОСНОВА КЛАСИЧНЕ ФРИЗУРЕ – ИЗРАДА ТАЛАСА
ОБЛИКОВАЊЕ КЛАСИЧНИХ ДНЕВНИХ ФРИЗУРА
ТРАНСФОРМАЦИЈА КОСЕ ПОСТУПКОМ ТРАЈНЕ
ОНДУЛАЦИЈЕ
ОБЛИКОВАЊЕ МОДЕРНЕ (САВРЕМЕНЕ) ДНЕВНЕ
ФРИЗУРЕ
БОЈА И БОЈЕЊЕ КОСЕ
КОРИШЋЕЊЕ ХИДРОГЕНА У ФРИЗЕРСКОЈ СТРУЦИ
БОЈЕЊЕ КОСЕ У ПРИРОДНЕ ТОНОВЕ И НИЈАНСЕ
НИЈАНСИРАЊЕ КОСЕ ПРЕЛИВОМ И БОЈОМ
НЕГА ОШТЕЋЕНЕ КОСЕ
ТРЕТМАНИ ПРИЛИКОМ ПАТОЛОШКИХ ПРОМЕНА
КОСЕ И КОЖЕ ГЛАВЕ
ПРИМЕНА ПРЕПАРАТА ЗА НЕГУ КОСЕ
БРИЈАЊЕ И ИЗБРИЈАВАЊЕ БРАДЕ И ГЛАВЕ
МАСАЖА ЛИЦА И ГЛАВЕ
ОБЛИКОВАЊЕ БРАДЕ И БРКОВА
КЛАСИЧНО ШИШАЊЕ СУВЕ И МОКРЕ КОСЕ
ШИШАЊЕ БРИЈАЧЕМ
ОБЛИКОВАЊЕ КЛАСИЧНИХ ФРИЗУРА
ИЗРАДА ТАЛАСА ПРСТИМА И ФЕНОМ
РЕСТРУКТУИРАЊЕ КОСЕ
БОЈЕЊЕ КОСЕ, БРАДЕ И БРКОВА
ДЕКОЛОРИЗАЦИЈА КОСЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ





90
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност
Енглески језик
Руски језик
Физичко васпитање
Хемија
ТЕМЕ



















































МОДЕРНА
МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ
ЛЕКТИРА
ЈЕЗИК
ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
o ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ
o БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ
o ПРЕДЛОЗИ
ТВОРБА РЕЧИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦЕ
ПРИДЕВИ
БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛИ
ПРИЛОЗИ
ПРЕДЛОЗИ
РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ
СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ
ПРОСТОРНИ ОДНОСИ
КВАНТИТАТИВНИ ОДНОСИ
АТРИБУТИВНИ ОДНОСИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
РУКОМЕТ
ФУДБАЛ
КОШАРКА
ОДБОЈКА
ПЛИВАЊЕ
БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ
ХЕМИЈСКА ВЕЗА И СТРУКТУРА ОРГАНСКИХ
МОЛЕКУЛА
АЛКАНИ
АЛКЕНИ
АЛКИНИ
АРЕНИ
АЛКИЛ И АРИЛ ХАЛОГЕНИДИ
АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ
ЕСТРИ
АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ
КАРБОНСКЕ КИСЕЛИНЕ
НИТРОЈЕДИЊЕЊА И АМИНИ
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
АЛКАЛОИДИ И АНТИБИОТИЦИ
УГЉЕНИ ХИДРАТИ
ЛИПИДИ
ПРОТЕИНИНУКЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 4 од 03.03.1993.
Страна 251-253
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 50-51
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 58-60
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 167-171
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 5-8
91


Устав и права
грађана


Основе
дерматологије



















Књиговодство
Естетско
обликовање
фризура (женски
фризер)
Естетско
обликовање
фризура (мушки
фризер)
Практична настава
са технологијом
рада
(женски фризер)


























УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
УВОД
СТРУКТУРА И ФУНКЦИЈЕ КОЖЕ
ПАТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ НА КОЖИ-ЕФЛОРЕСЦЕНЦИЈЕ
ЕРИТЕМАТОЗНЕ И ЕРИТЕМОСКВАМОЗНЕ ДЕРМАТОЗЕ
ОБОЉЕЊА ЛОЈНИХ И ЗНОЈНИХ ЖЛЕЗДА
ОБОЉЕЊА ДЛАКЕ-ТРИХОЗЕ
ОБОЉЕЊА НОКТИЈУ-ОНИХОЗЕ
АЛЕРГИЈСКЕ ДЕРМАТОЗЕ
ВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ КОЖЕ
БАКТЕРИЈСКЕ ИНФЕКЦИЈЕ КОЖЕ
ГЛЈИВИЧНА ОБОЉЕЊА КОЖЕ
ПАРАЗИТАРНА ОБОЉЕЊА КОЖЕ
ТУМОРИ КОЖЕ
ОБОЉЕЊА ПЕРИФЕРНИХ ВЕНА
ОШТЕЋЕЊА КОЖЕ РАЗЛИЧИТИМ СПОЉАШЊИМ
ФАКТОРИМА
БОЛЕСТИ КОЈЕ СЕ ПРЕНОСЕ СЕКСУАЛНИМ ПУТЕМ
УВОД У КЊИГОВОДСТВО
СРЕДСТВА И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА
КЊИГОВОДСТВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОСЛОВНЕ
КЊИГЕ
ЕВИДЕНЦИЈА БЛАГАЈНИЧКОГ ПОСЛОВАЊА
ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВАЊА ПРЕКО ЖИРО-РАЧУНА
ЕВИДЕНЦИЈА МАТЕРИЈАЛА
ЕВИДЕНЦИЈА ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА
ЕВИДЕНЦИЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И СИТНОГ
ИНВЕНТАРА
ИНВЕНТАР
ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА
РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА
ПОСЛОВНИ (БИЗНИС) ПЛАН
ОСНОВЕ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА
ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА
УВОД У ПРЕДМЕТ
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЛИКОВНОГ ИЗРАЖАВАЊА
ЛИНИЈА
ВЕЛИЧИНА И ОБЛИК
БОЈА
КОМПОЗИЦИЈА
ОБЛИКОВАЊЕ ЖЕНСКИХ ФРИЗУРА ПРЕМА ЛИКУ
ПОСМАТРАНОМ СПРЕДА (en face)
ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ЛИКОВЕ ПОСМАТРАНЕ ИЗ
ПРОФИЛА И ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА
БОЈЕЊЕ КОСЕ
ПОДЕЛА ЖЕНСКИХ ФРИЗУРА ПО НАМЕНИ
СТИЛОВИ ЖЕНСКИХ ФРИЗУРА
ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД ФРИЗУРА
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 291
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 141-142
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 142-143
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 148-149
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 149-150

УВОД
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЛИКОВНОГ ИЗРАЖАВАЊА
ОБЛИКОВАЊЕ МУШКИХ ФРИЗУРА ПРЕМА ЛИКУ
ПОСМАТРАНОМ СПРЕДА
ПРОБЛЕМИ ПРОФИЛА И ОБЛИКОВАЊЕ МУШКИХ
ФРИЗУРА
ВРСТЕ МУШКИХ ФРИЗУРА



ШИШАЊЕ САВРЕМЕНЕ ЛИНИЈЕ
ОБЛИКОВАЊЕ ВЕЧЕРЊИХ ФРИЗУРА
БОЈЕЊЕ КОСЕ У РАЗЛИЧИТЕ ТОНОВЕ И НИЈАНСЕ
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 152-153

92
Практична настава
са технологијом
рада
(мушки фризер)
Грађанско
васпитање

ИЗБЕЉИВАЊЕ КОСЕ

БОЈЕЊЕ 100% СЕДЕ КОСЕ

МИНИВАЛ НА ХЕМИЈСКИ ТРЕТИРАНОЈ КОСИ

ПРОБЛЕМИ ПРИ ХЕМИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА

НАДОГРАДЊА КОСЕ
ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

ОБЛИКОВАЊЕ УМЕТНИЧКИХ И АЛТЕРНАТИВНИХ
ФРИЗУРА.

БОЈЕЊЕ КОСЕ У РАЗЛИЧИТЕ ТОНОВЕ И НИЈАНСЕ.

ИЗБЕЉИВАЊЕ КОСЕ - БЛАГА И ИНТЕНЗИВНА
ДЕКОЛОРИЗАЦИЈА.

ШИШАЊЕ САВРЕМЕНЕ ЛИНИЈЕ КОМБИНОВАЊЕМ
РАЗЛИЧИТИХ ТЕХНИКА РАДА.

БОЈЕЊЕ 100% СЕДЕ КОСЕ - ПРЕДПИГМЕНТАЦИЈА.

МИНИВАЛ НА ХЕМИЈСКИ ТРЕТИРАНОЈ КОСИ
(ДУБИНСКА НЕГА КОСЕ ПРОВИТАМИНСКИМ
ТРЕТМАНОМ).
 НАДОГРАДЊА КОСЕ РАЗЛИЧИТИМ ТЕХНИКАМА.

ШИШАЊЕ У ТРЕНДУ

ИЗРАДА ФРИЗУРЕ У ТРЕНДУ

ИСПРАВЉАЊЕ КОВРЏАВЕ КОСЕ

РЕСТРУКТУРИРАЊЕ КОСЕ

БОЈЕЊЕ КОСЕ, БРАДЕ И БРКОВА

КОЛОРИСАЊЕ КОСЕ

ДЕКОЛОРИЗАЦИЈА КОСЕ

НЕГА ЗДРАВЕ И ОШТЕЋЕНЕ КОСЕ

МОДА И ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ БРАДЕ И БРКОВА
ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

МОДА И ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ БРАДЕ И БРКОВА

КЛАСИЧНА ШИШАЊА

ШИШАЊЕ У ТРЕНДУ

БРИЈАЊЕ И ИЗБРИЈАВАЊЕ БРАДЕ И ГЛАВЕ

РЕСТРУКТУИРАЊЕ КОСЕ

БОЈЕЊЕ КОСЕ БРАДЕ И БРКОВА

ДЕКОЛОРИЗАЦИЈА КОСЕ

НЕГА ЗДРАВЕ И ОШТЕЋЕНЕ КОСЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

ДЕМОКРАТИЈА И ПОЛИТИКА

ГРАЂАНИН И ДРУШТВО

ГРАЂАНСКА И ПОЛИТИЧКА ПРАВА И ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ ИНИЦИЈАТИВУ

ПЛАНИРАЊЕ КОНКРЕТНЕ АКЦИЈЕ




Верска настава православни
катихизис





УВОД
ТАЈНА ХРИСТОВА-ЈЕДИНСТВО СВЕТА И ЧОВЕКА КАО ЦИЉ
ЗБОГ КОГА ЈЕ БОГ СТВОРИО СВЕТ
ХРИСТОВО ОВАПЛОЋЕЊЕ И СТРАДАЊЕ, СМРТ КАО
ПОСЛЕДИЦА ГРЕХА ПРВИХ ЉУДИ
БОГ ЈЕ ВАСКРСАО ХРИСТА ИЗ МРТВИХ ДУХОМ СВЕТИМ
(ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СМРТИ ЗА СТВОРЕНУ ПРИРОДУ КАО
ПЛОД СЛОБОДНЕ, ЛИЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОГА И ЧОВЕКА)
ИСУС ХРИСТОС КАО НОВИ АДАМ И НАЧЕЛНИК СВЕ ТВАРИ
УЛОГА ДУХА СВЕТОГ У СЈЕДИЊЕЊУ ЉУДИ И СТВОРЕНЕ
ПРИРОДЕ СА ХРИСТОМ (ДУХ СВЕТИ КОНСТИТУИШЕ ЦРКВУ
КАО КОНКРЕТНУ ЛИТУРГИЈСКУ ЗАЈЕДНИЦУ КРОЗ КРШТЕЊЕ,
МИРОПОМАЗАЊЕ И РУКОПОЛОЖЕЊЕ)
ЛИТУРГИЈА КАО ИКОНА ИСТИНСКОГ ПОСТОЈАЊА СВЕТАЦАРСТВА БОЖИЈЕГ (СПАСЕЊЕ СВЕТА ЗАЈЕДНИЧКО ДЕЛО
СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ И ЉУДИ, РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ БОГА И ЉУДИ,
АЛИ НЕ И ОДЕЉЕНОСТ)
АПОСТОЛСКО ПРЕЈЕМСТВО (ЕПИСКОП КАО ИКОНА ХРИСТА,
СВЕШТЕНИЦИ ИКОНЕ АПОСТОЛА, ЛИТУРГИЈА КАО ИКОНА
БУДУЋЕГ ВЕКА)
РАСПЕЋЕ И ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО У ПРАВОСЛАВНОЈ
ИКОНОГРАФИЈИ
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 7/2013.
Страна 155-156
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 298
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 23 од 10.12.2004.
Страна 1-2
93
94
2
Педијатрија са негом
Гинекологија и акушерство са негом
Прва помоћ
Верска настава, грађанско васпитање
29.
30.
31.
32.
1
35
60
60
2
2
Неуропсихијатрија са негом
28.
1
35
1
35
70
70
30
30
30
2
1
2
2
2
30
60
60
60
60
60
60
30
1
2
70
60
90
60
60
60
г
Теор.
2
2
3
2
2
2
н
Хирургија са негом
30
30
г
27.
70
70
35
70
70
70
105
105
105
140
140
140
35
35
35
г
2
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
1
1
1
н
Интерна медицина са негом
70
70
70
70
70
105
70
г
26.
2
2
2
2
2
3
2
н
2
35
35
35
70
70
70
70
70
60
60
г
Блок
Инфектологија са негом
35
1
1
1
2
2
2
2
2
70
70
70
70
70
г
Трећи разред
Вежбе
25.
1
140
70
4
2
2
2
2
70
105
2
3
2
2
н
Теор.
Здравствена нега
70
70
70
70
2
2
2
2
70
105
70
г
2
3
2
н
Блок
24.
г
Други разред
Вежбе
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Устав и права грађана
Анатомија и физиологија
Латински језик
Хигијена са здравственим васпитањем
Микробиологија са епидемиологијом
Патологија
Фармакологија
Психологија
Медицинска биохемија
70
35
35
70
105
2
1
1
2
3
70
70
г
Теор.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
105
70
3
2
2
2
н
Блок
Рачунарство и информатика
г
Први разред
Вежбе
10.
н
Теор.
Српски језик и књижевност
Страни језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Назив предмета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ред.
број
Подручје рада: Здравстви и социјална заштита
Образовни профил: Медицинска сестра - техничар
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
н
30
30
30
30
30
30
60
60
60
60
60
60
г
Четврти разред
Вежбе
30
30
30
30
30
30
60
60
г
Блок
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР (IV СТЕПЕН, 4 ГОДИНЕ)
ПРВИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност
ТЕМЕ








Енглески језик














Историја

УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА
СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ
НАРОДНА УСМЕНА КЊИЖЕВНОСТ
ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА
БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ
ЛЕКТИРА
o ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ
o ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ
БАВЕ
o ФОНЕТИКА
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
LIFESTYLES
HEROES
CELEBRATION
THE FIRST WRITTEN SCHOOLWORK
MONEY
CYBERSPACE
THE SEA
RHYTHM
THE SECOND WRITTEN SCHOOLWORK
DESIGN
УВОД
ПРАИСТОРИЈА
СТАРИ ВЕК
o ДРУШТВО И ДРЖАВЕ СТАРОГ ИСТОКА
o ДРУШТВО И ДРЖАВЕ СТАРИХ ГРКА И
РИМЉАНА
o РЕЛИГИЈА И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СТАРОГ
ВЕКА
СРЕДЊИ ВЕК
o ДРУШТВО, ДРЖАВА И КУЛТУРА
o ВЕЛИКА СЕОБА НАРОДА
o ОСОБЕНОСТИ РАЗВОЈА ДРУШТВА И ДРЖАВА
У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ
o РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ
ЕВРОПИ
o ОСОБЕНОСТИ РАЗВОЈА ДРУШТВА И ДРЖАВЕ У
ВИЗАНТИЈИ
o ОСОБЕНОСТИ РАЗВИТКА ИСЛАМСКОГ
ДРУШТВА И ДРЖАВЕ
o СРЕДЊОВЕКОВНЕ ДРЖАВЕ ИСТОЧНИХ И
ЗАПАДНИХ СЛОВЕНА
o РЕЛИГИЈА И ЊЕН УТИЦАЈ НА
СРЕДЊОВЕКОВНИ СВЕТ
o СРЕДЊОВЕКОВНА КУЛТУРА
o СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У СРЕДЊЕМ
ВЕКУ
o СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА КУЛТУРА
o СРБИ И ОСТАЛИ БАЛКАНСКИ НАРОДИ У
БОРБИ ПРОТИВ ОСМАНЛИЈА
НОВИ ВЕК
o ЕВРОПА У ПЕРИОДУ ОД XVI ДО XVIII ВЕКА
o РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ, ДРУШТВА И ДРЖАВЕ ОД
КРАЈА XV ДО КРАЈА XVIII ВЕКА
o КУЛТУРНЕ И ВЕРСКЕ ПРИЛИКЕ У ЕВРОПИ
o ЕВРОПА И СВЕТ ОД КРАЈА XVIII ДО СРЕДИНЕ
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 14-17
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 6 од 17.08.1990.
Страна 33-34
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 148-151
95
XIX ВЕКА
РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ, ДРУШТВА И ДРЖАВЕ ОД
КРАЈА XVIII ДО СРЕДИНЕ XIX ВЕКА
o ГРАЂАНСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ И ПОЈАВА НАЦИЈЕ
o СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ ОД XVI ДО
СРЕДИНЕ XIX ВЕКА
o СРБИ И СУСЕДНИ НАРОДИ ПОД
ОСМАНЛИЈСКОМ ВЛАШЋУ И СТВАРАЊЕ
НАЦИОНАЛНИХ ДРЖАВА
o СРБИ ПОД ВЛАШЋУ ХАБЗБУРГОВАЦА И
МЛЕЧАНА

ПОЧЕЦИ МУЗИКЕ. ИЗВОРИ И ДОКУМЕНТА. МУЗИКА И
МАГИЈА

МУЗИКА СТАРИХ ИСТОЧНИХ НАРОДА. МУЗИКА ГРЧКЕ
И РИМА

РАЗВОЈ МУЗИКЕ У XIV, XV И XVI ВЕКУ

БАРОК У МУЗИЦИ

ОПЕРА У XVII ВЕКУ

ОПЕРА У XVIII ВЕКУ

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО ПРЕТКЛАСИКЕ И
КЛАСИКЕ

РОМАНТИЗАМ У МУЗИЦИ

РОМАНТИЧНА ОПЕРА, ОПЕРЕТА, БАЛЕТ

РОМАНТИЗАМ У СЛОВЕНСКИМ ЗЕМЉАМА

ОПЕРА НА ПОЧЕТКУ XX ВЕКА

ИМПРЕСИОНИЗАМ

МУЗИКА XX ВЕКА У СВЕТУ

МУЗИКА У XX ВЕКУ

САВРЕМЕНА МУЗИКА

ЏЕЗ И ОСТАЛИ ЖАНРОВИ

ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА

I ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
ШТА ЈЕ УМЕТНОСТ. УМЕТНОСТ У ПРОСТОРУ,
УМЕТНОСТ У ВРЕМЕНУ. УМЕТНОСТ И ПРИРОДА. УМЕТНОСТ И
ДРУШТВО.
Б) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ЛИНИЈА КАО ЕЛЕМЕНТ УМЕТНИЧКОГ ИЗРАЗА. БОЈА КАО
СРЕДСТВО
СЛИКАРСКОГ
ОБЛИКОВАЊА.
ТРОДИМЕНЗИОНАЛНО ОБЛИКОВАЊЕ.
o
Музичка
уметност
Ликовна култура
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 154-158
В) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
ПОЈАВА УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЊА. ПРАИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ НА
ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ.
УМЕТНОСТ СТАРОГ ИСТОКА.
РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ У ГРЧКОЈ. НАЈЗНАЧАЈНИЈА ОСТВАРЕЊА И
ВОДЕЋИ УМЕТНИЦИ.
УМЕТНОСТ СТАРОГ РИМА. АНТИЧКИ СПОМЕНИЦИ У СРБИЈИ. ПОЈАВА
ХРИШЋАНСКЕ УМЕТНОСТИ. ВИЗАНТИЈСКА УМЕТНОСТ. ИСЛАМСКА
Службени гласник РС –
УМЕТНОСТ.
Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 158-161

II ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
ПЕРСПЕКТИВА: ИНВЕРЗНА, ЛИНЕАРНА, ВАЗДУШНА.
Б. УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
СРЕДЊЕВЕКОВНА УМЕТНОСТ ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ.
СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА УМЕТНОСТ:
РАШКА ШКОЛА,
СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА УМЕТНОСТ ОД 1300 – 1371ГОД. И
МОРАВСКА ШКОЛА (ИЗБОР СПОМЕНИКА ПО АРХИТЕКТУРИ И
ЖИВОПИСУ).
РАНА И ВИСОКА РЕНЕСАНСА У ИТАЛИЈИ. ВОДЕЋИ
ПРЕДСТАВНИЦИ И ЊИХОВА ДЕЛА.
В) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ. ПРОСТОР.
ПЕРСПЕКТИВА.

III ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
96
СВЕТЛО И СЕНКА КАО ЕЛЕМЕНТИ СЛИКАРСКОГ И
СКУЛПТОРСКОГ ОБЛИКОВАЊА.
Б.
САМОСТАЛНО
ЛИКОВНО
ИЗРАЖАВАЊЕ.
СВЕТЛИНСКИ ОДНОСИ. БОЈА.
В) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
БАРОКНА УМЕТНОСТ- ОПШТЕ ОДЛИКЕ И ВОДЕЋИ
УМЕТНИЦИ БАРОКА (БЕРНИНИ, КАРАВАЂО, ВЕЛАСКЕЗ,
РУБЕНС,
РЕМБРАНТ).
УМЕТНОСТ
19.
ВЕКА
(НЕОКЛАСИЦИЗАМ, РОМАНТИЗАМ И РЕАЛИЗАМ) У
ЕВРОПИ И СРБИЈИ И ВОДЕЋИ ПРЕДСТАВНИЦИ (ДАВИД,
ЕНГР, ЖЕРИКО, ДЕЛАКРОА, РИД, ТАРНЕР, КУРБЕ;
КАТАРИНА ИВАНОВИЋ, ЂУРА ЈАКШИЋ, НОВАК РАДОНИЋ,
ПАЈА ЈОВАНОВИЋ, УРОШ ПРЕДИЋ И ЂОРЂЕ КРСТИЋ).

Физичко
васпитање
Математика
Рачунарство и
информатика
Географија
Физика
IV ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
НОВИ ОБЛИЦИ ИЗРАЖАВАЊА У УМЕТНОСТИ.
Б) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
ПРАВЦИ У УМЕТНОСТИ КРАЈЕМ 19. ВЕКА: ИМПРЕСИОНИЗАМ И
ПОСТИМПРЕСИОНИЗАМ. УМЕТНОСТ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20.
ВЕКА: ОПШТЕ ОДЛИКЕ, НАЈПОЗНАТИЈИ ПРАВЦИ И ПОЈАВЕ.
ТЕНДЕНЦИЈЕ У УМЕТНОСТИ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 20.ВЕКА.
В) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ.
КОМПОЗИЦИЈА (КОМПОНОВАЊЕ ОБЈЕКАТА У
ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ С ОБЗИРОМ НА НАМЕНУ).
ФОТОГРАФИЈА. ФИЛМ – ПОКРЕТНА СЛИКА.


АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА

СПОРТСКА ИГРА

УВОДНИ ЧАС

ВЕКТОРИ

ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА

ЛОГИКА И СКУПОВИ.

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ВЕЛИЧИНА

РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ

ИЗОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ.

ХОМОТЕТИЈА И СЛИЧНОСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И ИСПРАВКЕ

ОСНОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ

ОСНОВЕ РАДА У ОПЕРАТИВНОМ СИСТЕМУ СА
ГРАФИЧКИМ ИНТЕРФЕЈСОМ

ТЕКСТ - ПРОЦЕСОР

СЛАЈД - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

РАД СА ТАБЕЛАМА

ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА

УВОД

СТАНОВНИШТВО, РЕЛИГИЈА, КУЛТУРА

НАСЕЉА

ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
САВРЕМЕНОГ СВЕТА

УВОД

КИНЕМАТИКА

ДИНАМИКА

ЗАКОНИ ОДРЖАЊА

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 173-175
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 1 од 25.01.2007.
Страна 72-73
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 238-240
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 7 од 17.04.1993.
Страна 194-196
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 2-4
97
Хемија
Биологија




















Анатомија и
физиологија



















Латински језик











МАТЕРИЈА
АТОМСКА СТРУКТУРА МАТЕРИЈЕ
ХЕМИЈСКА ВЕЗА
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
ВЕЖБЕ
РАСТВОРИ
ВЕЖБЕ
ОКСИДО-РЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ
КИСЕЛИНЕ И БАЗЕ
ВЕЖБЕ
БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
ВИРУСИ
БАКТЕРИЈЕ
РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА
МОРФОЛОГИЈА ОРГАНА СКРИВЕНОСЕМЕНИЦА
КРАТАК ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ УПОТРЕБЕ БИЉАКА У
ЛЕЧЕЊУ
ГАЈЕЊЕ ЛЕКОВИТИХ И АРОМАТИЧНИХ БИЉАКА
ЛЕКОВИТЕ БИЉКЕ
ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧОВЕЧЈЕГ ТЕЛА
ТЕЛЕСНЕ ТЕЧНОСТИ И КРВ
ЛОКОМОТОРНИ СИСТЕМ
КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ
РАСПИРАТОРНИ СИСТЕМ
ДИГЕСТИВНИ И ЛИМФНИ СИСТЕМ
ТЕРМОРЕГУЛАЦИЈЕ
ЕНДОКРИНИ СИСТЕМ И ДОЈКА
УРОГЕНИТАЛНИ СИСТЕМ
НЕРВНИ СИСТЕМ
СИСТЕМ РЕЦЕПТОРНИХ ОРГАНА - ЧУЛА
ПРИМЕНА
ПРВА ИЛИ А-ДЕКЛИНАЦИЈА ИМЕНИЦА И ПРИДЕВА.
ДРУГА ИЛИ О-ДЕКЛИНАЦИЈА ИМЕНИЦА И ПРИДЕВА.
ТРЕЋА ДЕКЛИНАЦИЈА ИМЕНИЦА И ПРИДЕВА
КОНСОНАИТЕКИХ И ВОКАНСКЕ ОСНОВЕ. (
ЧЕТВРТА ИЛИ У-ДЕКЛИНАЦИЈА.
ПЕТА ИЛИ Е-ДЕКЛИНАЦИЈА.
ПРОМЕНА ГРЧКИХ ИМЕНИЦА.
КОМПАРАЦИЈА ПРИДЕВА. ОПИСНА И СУПЛЕТИВНА
КОМПАРАЦИЈА.
ЗАМЕНИЦЕ: ЛИЧНЕ, ПРИСВОЈНЕ, ПОВРАТНЕ,
ПОКАЗНЕ, ОДНОСНЕ, УПИТНЕ.
БРОЈЕВИ: ОСНОВНИ, РЕДНИ.
ГЛАГОЛИ
ИНДИКАТИВ ПРЕЗЕНТА АКТИВА И ПАСИВА ГЛАГОЛА
СВИХ КОЊУГАЦИЈА И ГЛАГОЛА ТРЕЋЕ КОЊУГАЦИЈЕ
НАИО. ИНДИКАТИВ ПРЕЗЕНТА ГЛАГОЛА ЕSSЕ.
ЗНАЧЕЊЕ И УПОТРЕБА НАЧИНА. КОЊУНКТИВ
ПРЕЗЕНТА АКТИВА И ПАСИВА ГЛАГОЛА СВИХ
КОЊУГАЦИЈА И ГЛАГОЛА ТРЕЋЕ КОЊУГАЦИЈЕ.
КОЊУНКТИВ ПРЕЗЕНТА ГЛАГОЛА ЕSSЕ.
ИМПЕРАТИВ ПРЕЗЕНТА АКТИВА ГЛАГОЛА СВИХ
КОЊУГАЦИЈА И ГЛАГОЛА ТРЕЋЕ КОЊУГАЦИЈЕ.
ИМПЕРАТИВ ПРЕЗЕНТА ГЛАГОЛА ЕSSЕ.
ДЕПОНЕНТНИ И СЕМИДЕПОНЕНТНИ ГЛАГОЛИ.
ПАРТИЦИП ПЕРФЕКТА ПАСИВА.
ГЛАГОЛСКА ИМЕНА; ПАРТИЦИП ПРЕЗЕНТА АКТИВА. (
ПЕПРОМЕНЉИВЕ ВРСТЕ РЕЧИ
ПРИЛОЗИ (ТВОРБА И КОМПАРАЦИЈА).
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ; У СВАКОМ ПОЛУГОДИШТУ ПО
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 2 од 01.03.1993.
Страна 30
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 21-24
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 157-158
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 160
98








Здравствена нега
ЈЕДАП ПИСМЕНИ ЗАДАТАК.
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНОГ
ПОНАШАЊА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И
ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ
ПРИЈЕМ, СМЕШТАЈ И ОТПУСТ БОЛЕСНИКА
ПОЛОЖАЈ БОЛЕСНИКА У ПОСТЕЉИ И ПРЕНОС
БОЛЕСНИКА
ПРЕВЕНЦИЈА ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА
СТЕРИЛИЗАЦИЈА
СЕСТРИНСКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У ОДРЖАВАЊУ ЛИЧНЕ
ХИГИЈЕНЕ ПАЦИЈЕНТА И ОРГАНИЗАЦИЈА ИСХРАНЕ
ЗАВОЈИ И ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ПРЕВИЈАЊЕ
ВЕЖБЕ

IVI ВЕЖБA

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА
КАБИНЕТИМА И НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА ЗА НЕГУ
БОЛЕСНИКА. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И
КОМУНИКАЦИЈЕ СА БОЛЕСНИКОМ, ПОРОДИЦОМ И
ОСОБЉЕМ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ. КОНЦЕПТ
БЕЗБЕДНОГ РАДНОГ МЕСТА. ПРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА
РУКУ. КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИТНИХ И ХИРУРШКИХ
РУКАВИЦА. РАДНА ОДЕЛА И ЛИЧНА ЗАШТИТА
ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА. СТАНДАРДНЕ МЕРЕ
ОПРЕЗА, ПРЕВЕНЦИЈА, ИМУНИЗАЦИЈА И
ПОСТЕКСПОЗИЦИОНА ЗАШТИТА ЗДРАВСТВЕНИХ
РАДНИКА.

ПОСЕТА УСТАНОВАМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ.
УПОЗНАВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И САДРЖАЈА РАДА
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА.

VIIXII ВЕЖБA

БОЛЕСНИЧКА ПОСТЕЉА, ВРСТЕ И САСТАВ
БОЛЕСНИЧКЕ ПОСТЕЉЕ. НАМЕШТАЊЕ ПОСТЕЉЕ И
ПРЕСВЛАЧЕЊЕ ПОСТЕЉНОГ РУБЉА - РАД ЈЕДНЕ И ДВЕ
СЕСТРЕ(ПРОМЕНА ДОЊЕГ ЧАРШАВА, ПРОМЕНА
ПОПРЕЧНОГ ЧАРШАВА, ПРОМЕНА НАВЛАКЕ ЗА ЋЕБЕ
И ЈАСТУК). ПРЕСВЛАЧЕЊЕ ЛИЧНОГ РУБЉА
БОЛЕСНИКА. СПРОВОЂЕЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ КОД
НЕПОКРЕТНИХ БОЛЕСНИКА: УМИВАЊЕ, КУПАЊЕ,
ПРАЊЕ КОСЕ И ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ТЕЛА,
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПРИРОДНИХ ОТВОРА. МЕРЕ
ПРОФИЛАКСЕ ДЕКУБИТУСА. ПРИМЕНА
АНТИДЕКУБИТОРА. АСИСТЕНЦИЈА ЛЕКАРУ ПРИ
ЛЕКАРСКОЈ ВИЗИТИ. ВОЂЕЊЕ МЕДИЦИНСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

XIIIXVIII ВЕЖБA

ПОЛОЖАЈ БОЛЕСНИКА У ПОСТЕЉИ (АКТИВАН,
ПАСИВАН, ПРИНУДАН). ПОМЕРАЊЕ И ОКРЕТАЊЕ
НЕПОКРЕТНОГ БОЛЕСНИКА У ПОСТЕЉИ. УСТАЈАЊЕ
БОЛЕСНИКА ИЗ ПОСТЕЉЕ. ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА ЗА
ПРЕНОС И ТЕХНИКА ПРЕНОСА БОЛЕСНИКА. ТЕХНИКА
ПРЕНОШЕЊА БОЛЕСНИКА СА КРЕВЕТА НА ЛЕЖЕЋА И
СЕДЕЋА КОЛИЦА.

XIXXXIV ВЕЖБA

УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ.
КЛАСИФИКАЦИЈА И РАЗВРСТАВАЊЕ НА МЕСТУ
НАСТАНКА. АМБАЛАЖА ЗА ОДЛАГАЊЕ
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА.

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА АНТИСЕПТИЧКИХ
СРЕДСТАВА. ДЕЗИНФЕКЦИЈА-ПРИПРЕМА И ПРИМЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИОНИХ СРЕДСТАВА. ДЕЗИНФЕКЦИЈА
БОЛЕСНИЧКЕ СОБЕ, ПОСТЕЉЕ И ПРИБОРА КОЈИ СЕ
КОРИСТЕ У РАДУ СА БОЛЕСНИКОМ.

XXVXXX ВЕЖБA

ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ.
ТЕХНИКА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ. ЧУВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
СТЕРИЛНОГ МАТЕРИЈАЛА. СТЕРИЛИЗАЦИЈА
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА.
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 175-176
99

XXXIXXXV ВЕЖБA
ТЕХНИКА ПОСТАВЉАЊА ЗАВОЈА: ЗАВОЈИ ГЛАВЕ,
ЛИЦА, ВРАТА, ГРУДНОГ КОША, ГОРЊИХ
ЕКСТРЕМИТЕТА, ТРБУХА И КАРЛИЦЕ И ДОЊИХ
ЕКСТРЕМИТЕТА. ТЕХНИКА ИМОБИЛИЗАЦИЈЕ.
УВОД
УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА П/О ЛИЦА
ПОРЕМЕЋАЈИ СВЕСТИ
КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕАНИМАЦИЈА
ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ У ФУНКЦИЈИ ПРУЖАЊА ПРВЕ
ПОМОЋИ
КРВАРЕЊА
ШОК
ПОВРЕДЕ КОСТИЈУ И ЗГЛОБОВА
ПОВРЕДЕ УНУТРАШЊИХ ОРГАНА
ПОЛИТРАУМЕ И РАТНЕ РАНЕ
ОШТЕЋЕЊА ИЗАЗВАНА ТОПЛОТОМ И ХЛАДНОЋОМ
ПОСЕБНЕ ВРСТЕ ОПЕКОТИНА
ПРВА ПОМОЋ И СПАСАВАЊЕ ДАВЉЕНИКА У ВОДИ
ПРВА ПОМОЋ КОД УЈЕДА И УБОДА
ПРИНЦИПИ ПРУЖАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ ОСОБАМА СА
СТРАНИМ ТЕЛОМ
ПРВА ПОМОЋ КОД РАЗНИХ СТАЊА
САОБРАЋАЈНИ ТРАУМАТИЗАМ
ПРЕВЕНЦИЈА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОВРЕДА
ТРАНСПОРТ ЖИВОТНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА
РЕАЛИСТИЧКИ ПРИКАЗ ПОВРЕДА И ОБОЉЕЊА
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ






Прва помоћ















Грађанско
васпитање
Верска настава православни
катихизис
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 173-174



ЈА, МИ И ДРУГИ
КОМУНИКАЦИЈА У ГРУПИ
ОДНОСИ У ГРУПИ И ЗАЈЕДНИЦИ
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 301-304


УВОД
ХРИШЋАНСТВО ЈЕ ЦРКВА (ЗАЈЕДНИЧКИ
ЛИТУРГИЈСКИ ЖИВОТ)
ПОЈАМ О БОГУ У ХРИШЋАНСТВУ
ПОЗНАЊЕ БОГА КРОЗ ХРИСТА У ЦРКВИ
КРШТЕЊЕ И РУКОПОЛОЖЕЊЕ КАО СЈЕДИЊЕЊЕ СА
ХРИСТОМ У ЛИТУРГИЈИ (ПОДВИЖНИШТВО КАО
СРЕДСТВО ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЛИЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА
БОГОМ)
СЛИКАРСТВО КАО ИЗРАЗ ЧОВЕКОВОГ ОДНОСА ПРЕМА
БОГУ И СВЕТУ КОЈИ ГА ОКРУЖУЈЕ (РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ
ЦРКВЕНОГ СЛИКАРСТВА-ИКОНОГРАФИЈЕ И
СВЕТОВНОГ СЛИКАРСТВА)
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 5 од 20.10.2001.
Страна 7-8




ДРУГИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
ТЕМЕ




Српски језик и
књижевност



Енглески језик
ПРОСВЕТИТЕЉСТВО
РОМАНТИЗАМ
РЕАЛИЗАМ
ЛЕКТИРА
o КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
ЈЕЗИК
o КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
o МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ)
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
РЕЧЕНИЦА
o ПИТАЊА
o ФУНКЦИОНАЛНИ ТИПОВИ РЕЧЕНИЦЕ
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 17-19
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
100


Руски језик





























Историја














Физичко васпитање

o СЛАГАЊЕ ВРЕМЕНА
o ПОГОДБЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ
o НЕУПРАВНИ ГОГВОР
ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
o ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ
o БРОЈЕВИ
o ПАРТИТИВНИ КВАНТИФИКАТОРИ
ГЛАГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ
ТВОРБА РЕЧИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦЕ
ПРИДЕВИ
ГЛАГОЛИ
БРОЈЕВИ
ПРИЛОЗИ
ПРЕДЛОЗИ
ВЕЗНИЦИ
РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ
СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ
ОБЈЕКАТСКИ ОДНОСИ
ПРОСТОРНИ ОДНОСИ
ВРЕМЕНСКИ ОДНОСИ
НАЧИНСКИ ОДНОСИ
УЗРОЧНИ ОДНОСИ
ЦИЛЈНИ ОДНОСИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ И КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ
МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И ЊИХОВИ СУСЕДИ У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
СРБИЈА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX
ВЕКА
ЦРНА ГОРА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX
ВЕКА
СРБИ У АУСТРОУГАРСКОЈ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И
ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
БАЛКАНСКИ РАТОВИ
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ И ЕВРОПИ
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
ДРУШТВЕНЕ, ПОЛИТИЧКЕ, ПРИВРЕДНЕ И КУЛТУРНЕ
ПРИЛИКЕ
МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
ЈУГОСЛАВИЈА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
СВЕТ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
СВЕТ И ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
ДРУШТВЕНЕ, ПОЛИТИЧКЕ И ПРИВРЕДНЕ ПРИЛИКЕ
ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
Страна 72-74
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 85-87
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 151-154
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 175-177
101
Математика
Физика
Хемија
Биологија
Хигијена са
здравственим
васпитањем
























o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА
СПОРТСКА ИГРА
ТРИГОНОМЕТРИЈА
СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ
КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА
ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА ФУНКЦИЈА
ПОЛИЕДРИ
ОБРТНА ТЕЛА
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И ИСПРАВКЕ
ОСНОВЕ МОЛЕКУЛСКО КИНЕТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ ГАСОВА
ОСНОВЕ ТЕРМОДИНАМИКЕ
АГРЕГАТНА СТАЊА
ЕЛЕКТРОСТАТИКА
СТАЛНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
ВОДОНИК
ЕЛЕМЕНТИ I ГРУПЕ
ЕЛЕМЕНТИ II ГРУПЕ
ЕЛЕМЕНТИ III ГРУПЕ
ЕЛЕМЕНТИ IV ГРУПЕ
ЕЛЕМЕНТИ V ГРУПЕ
ЕЛЕМЕНТИ VI ГРУПЕ
ЕЛЕМЕНТИ VII ГРУПЕ
ЕЛЕМЕНТИ НУЛТЕ ГРУПЕ
ПРЕЛАЗНИ МЕТАЛИ



МОРФОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА БЕСКИЧМЕЊАКА
МОРФОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА ХОРДАТА
БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЖИВОТИЊА И ЧОВЕКА















Микробиологија са
епидемиологијом













СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
УВОД
ЛИЧНА ХИГИЈЕНА
МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА
ХИГИЈЕНА ИСХРАНЕ
КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА
ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА
ХИГИЈЕНА РАДНЕ СРЕДИНЕ
ХИГИЈЕНСКИ АСПЕКТИ ЖИВОТА И РАДА У
ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
УВОД
ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ МИКРООРГАНИЗАМА УЗРОЧНИКА
ОБОЉЕЊА КОД ЧОВЕКА
ДЕЈСТВО ФИЗИЧКИХ И ХЕМИЈСКИХ АГЕНАСА НА
МИКРООРГАНИЗМЕ
МОРФОЛОГИЈА И СТРУКТУРА БАКТЕРИЈСКЕ ЋЕЛИЈЕ
УСЛОВИ ЗА РАСТ И РАЗМНОЖАВАЊЕ БАКТЕРИЈА
ИСПИТИВАЊЕ ОСЕТЉИВОСТИ БАКТЕРИЈА НА
АНТИБИОТИКЕ И ХЕМОТЕРАПЕУТИКЕ
РАЗМНОЖАВАЊЕ И ГЕНЕТИКА БАКТЕРИЈА
ЕКОЛОГИЈА БАКТЕРИЈА
ИНФЕКЦИЈЕ
ОСНОВИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
ПАТОГЕНСТ И ВИРУЛЕНЦИЈА
ИМУНИТЕТ
ПРЕОСЕТЉИВОСТ
МИКРООРГАНИЗМИ У РАТУ И ВАНРЕДНИМ
УСЛОВИМА
КОКЕ
БАЦИЛИ
ОСТАЛЕ БАКТЕРИЈЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА МЕДИЦИНУ
СПИРОХЕТЕ
РИКЕЦИЈЕ И КЛАМИДИЈЕ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 1 од 25.01.2007.
Страна 73-74
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 4-6
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 2 од 01.03.1993.
Страна 30-31
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 24-26
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 161-162
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 163-164
102






Патологија













Фармакологија




























Психологија
Здравствена нега

















УЗИМАЊЕ И СЛАЊЕ МАТЕРИЈАЛА У БАКТЕРИОЛОШКУ
ЛАБОРАТОРИЈУ
ВИРУСОЛОГИЈА
УЗИМАЊЕ И СЛАЊЕ МАТЕРИЈАЛА У ВИРУСОЛОШКУ
ЛАБОРАТОРИЈУ
МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЈА
МЕДИЦИНСКА МИКОЛОГИЈА
УЗИМАЊЕ И СЛАЊЕ МАТЕРИЈАЛА У ПАРАЗИТОЛОШКУ
ЛАБОРАТОРИЈУ
ЕТИОПАТОГЕНЕЗА БОЛЕСТИ
АДАПТАЦИЈА И ОШТЕЋЕЊЕ ЋЕЛИЈЕ
ТАЛОЖЕЊЕ МАТЕРИЈА
ЗАПАЉЕЊА
РЕПАРАЦИЈА ТКИВА
ПОРЕМЕЋАЈИ ЦИРКУЛАЦИЈЕ
НЕОПЛАЗМЕ - ТУМОРИ
КАРДИОВАСКУЛАРНА ПАТОЛОГИЈА
РЕСПИРАТОРНА ПАТОЛОГИЈА
ДИГЕСТИВНА ПАТОЛОГИЈА
УРОГЕНИТАЛНА ПАТОЛОГИЈА
ПАТОЛОГИЈА ЦНС-а
ПАТОЛОГИЈА ОСТАЛИХ СИСТЕМА ОРГАНА
УВОД
ОПШТА ФАРМАКОЛОГИЈА
СРЕДСТВА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ
РЕЛАКСАНТНИ ЛЕКОВИ
ПСИХОТРОПНИ ЛЕКОВИ
СЕДАТИВИ И ХИПНОТИЦИ
АНТИЕПИЛЕПТИЧКИ ЛЕКОВИ И АНТИПАРКИНСОНИЦИ
АНАЛГЕТИЦИ
СТИМУЛАНСИ ЦЕНТРАЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА
ЛОКАЛНИ АНЕСТЕТИЦИ
ХОЛИНЕРГИЧНИ ЛЕКОВИ
АНТИХОЛИНЕРГИЧКИ ЛЕКОВИ
АДРЕНЕРГИЧКИ ЛЕКОВИ
АДРЕНЕРГИЧКИ БЛОКАТОРИ
ХИСТАМИН И АНТИХИСТАМИНСКИ ЛЕКОВИ
КАРДИОТОНИЧКИ ГЛИКОЗИДИ
АНТИАРИТМИЈСКИ ЛЕКОВИ
АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ ЛЕКОВИ
ФАРМАКОЛОГИЈА КРВИ
ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ
ФАРМАКОЛОГИЈА РЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА
ФАРМАКОЛОГИЈА ДИГЕСТИВНОГ ТРАКТА
ХОРМОНИ
ХЕМИОТЕРАПИЈСКА СРЕДСТВА
САВРЕМЕНИ АНТИСЕПТИЦИ И ДЕЗИНФИЦИЕНСИ
КОНТРАСТНА СРЕДСТВА
ПРЕДМЕТ, ГРАНЕ И МЕТОДЕ ПСИХОЛОГИЈЕ
ОРГАНСКЕ ОСНОВЕ И ДРУШТВЕНИ ЧИНИОЦИ
ПСИХИЧКОГ ЖИВОТА
ПСИХОЛОШКЕ ОСНОВЕ ПОНАШАЊА ЈЕДИНКЕ
ОПАЖАЊЕ
УЧЕЊЕ И ПАМЋЕЊЕ
МИШЉЕЊЕ И СПОСОБНОСТИ
ЕМОЦИЈЕ
МОТИВАЦИЈА
ИНТЕРЕСОВАЊА, СТАВОВИ И ВРЕДНОСТИ
ПОНАШАЊЕ КАО ИЗРАЗ ОСОБИНА ЛИЧНОСТИ.
СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ
РАЗВОЈ ЛИЧНОСТИ
ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ
ПОРЕМЕЋАЈИ ДУШЕВНОГ ЖИВОТА И ПОНАШАЊА
КОМУНИКАЦИЈА
ЖИВОТ У ГРУПИ
ПОСМАТРАЊЕ БОЛЕСНИКА
ПОСМАТРАЊЕ ИЗЛУЧЕВИНА БОЛЕСНИКА
МЕДИЦИНСКО-ТЕРАПИЈСКЕ РАДЊЕ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 166-167
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 167-169
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 169-171
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
103





КАРДИО-РЕСПИРАТОРНА РЕАНИМАЦИЈА
УЛОГА СЕСТРЕ У ИСПИТИВАЊУ БОЛЕСНИКА
(ДИЈАГНОСТИКА)
УЛОГА СЕСТРЕ КОД РЕНДГЕНОЛОСQКИХ
ИСПИТИВАЊА БОЛ. (РЕНДГ.ДИЈАГНОСТИКА)
УЛОГА СЕСТРЕ ПРИЛИКОМ ЕНДОСКОПСКИХ
ПРЕГЛЕДА
ФУНКЦИЈЕ И ДУЖНОСТИ МЕД.СЕСТРЕ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ
ПУНКЦИЈА
ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
НЕГА УМИРУЋЕГ БОЛЕСНИКА
ПРОЦЕС ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ
Страна 176-177



ВЕЖБЕ

I-XII ВЕЖБА

ТЕМПЕРАТУРА, ТЕХНИКА МЕРЕЊА ТЕЛЕСНЕ
ТЕМПЕРАТУРЕ И ЕВИДЕНЦИЈА У ТЕМПЕРАТУРНЕ
ЛИСТЕ.

ПУЛС, ТЕХНИКА БРОЈАЊА И ЕВИДЕНЦИЈА.

ДИСАЊЕ, ТЕХНИКА БРОЈАЊА И ЕВИДЕНЦИЈА

АРТЕРИЈСКИ КРВНИ ПРИТИСАК, ТЕХНИКА МЕРЕЊА И
ЕВИДЕНЦИЈА.

ЦЕНТРАЛНИ ВЕНСКИ ПРИТИСАК, МЕРЕЊЕ И
ЕВИДЕНЦИЈА.

XIII-XV ВЕЖБA

ТЕХНИКА КАТЕТЕРИЗАЦИЈЕ МОКРАЋНЕ БЕШИКЕ.
ТЕХНИКА ИЗВОЂЕЊА ЕВАКО-КЛИЗМЕ. НЕГА ПРИ
ПОВРАЋАЊУ.

XVI-XXV ВЕЖБA

ТЕХНИКА ПАРЕНТЕРАЛНОГ ДАВАЊА ЛЕКА. ТЕХНИКА
ДАВАЊА КРВИ, ПЛАЗМЕ, КОЛОИДНИХ И
КРИСТАЛОИДНИХ РАСТВОРА.

ТЕХНИКА ДАВАЊА СЕРУМА( ПРОТИВ ТЕТАНУСА)

ПРИМЕНА ОКСИГЕНОТЕРАПИЈЕ.

XXVI-XXVII ВЕЖБA

ИЗВОЂЕЊЕ ВЕШТАЧКОГ ДИСАЊА (РЕСПИРАТОРНА
РЕАНИМАЦИЈА).

ИЗВОЂЕЊЕ СПОЉАШЊЕ МАСАЖЕ СРЦА (КАРДИЈАЛНА
РЕАНИМАЦИЈА).

XXVIIII-XXX ВЕЖБA

УЗИМАЊЕ И СЛАЊЕ КРВИ РАДИ АНАЛИЗЕ. УЗИМАЊЕ И
СЛАЊЕ УРИНА РАДИ АНАЛИЗЕ.

УЗИМАЊЕ И СЛАЊЕ БРИСЕВА НА ПРЕГЛЕД. УЗИМАЊЕ
И СЛАЊЕ СПУТУМА НА ПРЕГЛЕД.

XXXI-XXXII ВЕЖБA

ПРИПРЕМА ЕНДОСКОПСКОГ АПАРАТА И ОСТАЛОГ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРЕГЛЕД. ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА ЗА
ЕНДОСКОПСКЕ ПРЕГЛЕДЕ: ЛАРИНГОСКОПИЈУ,
БРОНХОСКОПИЈУ, ЕЗОФАГОСКОПИЈУ,
ГАСТРОСКОПИЈУ, ЦИСТОСКОПИЈУ И
КОЛОНОСКОПИЈУ.

XXXIII-XXXIV ВЕЖБA

ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА ЗА ПУНКЦИЈЕ; ПРИПРЕМА
МАТЕРИЈАЛА. АСИСТИРАЊЕ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ
ПУНКЦИЈА.

XXXV ВЕЖБA

ХРАЊЕЊЕ НЕПОКРЕТНОГ БОЛЕСНИКА. ХРАЊЕЊЕ
ПРЕКО НОСНО-ЖЕЛУДАЧНЕ СОНДЕ. ХРАЊЕЊЕ ПРЕКО
ГАСТРОСТОМЕ.
ПРВИ БЛОК

ПОСМАТРАЊЕ БОЛЕСНИКА.

ТЕХНИКА МЕРЕЊА ВИТАЛНИХ ЗНАКОВА И
ЕВИДЕНЦИЈА. ПОСМАТРАЊЕ И ЗБРИЊАВАЊЕ
ИЗЛУЧЕВИНА. ТЕХНИКА КАТЕТЕРИЗАЦИЈЕ
МОКРАЋНЕ БЕШИКЕ. ТЕХНИКА ИЗВОЂЕЊА
ЕВАКОКЛИЗМЕ.

ПУТЕВИ УНОШЕЊА ЛЕКОВА У ОРГАНИЗАМ И
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА.

ТЕХНИКА ДАВАЊА КРВИ, СЕРУМА
104

ОКСИГЕНОТЕРАПИЈА
ДРУГИ БЛОК

УЗИМАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА
ДИЈАГНОСТИЧКА ИСПИТИВАЊА.

ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА И МАТЕРИЈАЛА ЗА
РЕНДГЕНОЛОШКА ИСПИТИВАЊА И ЕНДОСКОПСКЕ
ПРЕГЛЕДЕ.

ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА, МАТЕРИЈАЛА И
АСИСТИРАЊЕ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ РАЗНИХ ПУНКЦИЈА.

ПРИМЕНА НОРМАЛНЕ И ВЕШТАЧКЕ ИСХРАНЕ КОД
БОЛЕСНИКА И ВЕШТАЧКО ХРАЊЕЊЕ БОЛЕСНИКА.
 УПОЗНАВАЊЕ ОСНОВНИХ ФАЗА СПРОВОЂЕЊА
ПРОЦЕСА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИ
СПРОВОЂЕЊУ ПРОЦЕСА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ.
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Грађанско
васпитање





ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
ВРСТЕ ПРАВА И ОДНОСИ МЕЂУ ПРАВИМА
ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ
КРШЕЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈА (У ШКОЛИ ИЛИ
ЛОКАЛНОЈ СРЕДИНИ) У КОРИСТ ПРАВА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 305


УВОД
СВЕТА ТРОЈИЦА КАО ЈЕДАН БОГ (БОГ КАО БИЋЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, СЛОБОДЕ И ЉУБАВИ)
ОНТОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У СВЕТУ ТРОЈИЦУ
КАО ЈЕДНОГ БОГА
СТВАРАЊЕ СВЕТА НИ ИЗ ЧЕГА (УЗРОК ПОСТОЈАЊА
СВЕТА ЈЕСТЕ БОГ КАО ЛИЧНОСТ, БОЖИЈА СЛОБОДА)
СВОЈСТВА СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ
СТВАРАЊЕ ЧОВЕКА “ПО ИКОНИ И ПОДОБИЈУ
БОЖИЈЕМ“ (АНТРОПОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У
БОГА КОЈИ ЈЕ СВЕТА ТРОЈИЦА)
ПРВОРОДНИ ГРЕХ
ПРОБЛЕМ СМРТИ (ВИЂЕЊЕ ОВОГ ПРОБЛЕМА ИЗ
ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИРОДЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ ЛИЧНОСТИ)
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 6 од 10.10.2003.
Страна 3

Верска настава православни
катихизис





ТРЕЋИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
ТЕМЕ




Српски језик и
књижевност



Енглески језик

МОДЕРНА
МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ
ЛЕКТИРА
o КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
ЈЕЗИК
o ТВОРБА РЕЧИ
o ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА
ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И ФРАЗЕОЛОГИЈЕ)
o СИНТАКСА
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
o ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ/АДЈЕКТИВАЛИ
o БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 20-22
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 75-77
105
Руски језик






















Физичко васпитање
Физика
Хемија
Биологија



























o ВЕЗНИЦИ
ТВОРБА РЕЧИ
ФОНОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦЕ
ПРИДЕВИ
БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛИ
ПРИЛОЗИ
ПРЕДЛОЗИ
ВЕЗНИЦИ
РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ
СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ
ПРОСТОРНИ ОДНОСИ
КВАНТИТАТИВНИ ОДНОСИ
АТРИБУТИВНИ ОДНОСИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА
СПОРТСКА ИГРА
МАГНЕТНО ПОЉЕ
МЕХАНИЧКЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ
МЕХАНИЧКИ ТАЛАСИ
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТЛАСИ
ОСНОВИ ОПТИКЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
СТРУКТУРА И РЕАКЦИЈЕ ОРГАНСКИХ МОЛЕКУЛА
АЛКАНИ
СТЕРЕОХЕМИЈА ОРГАНСКИХ МОЛЕКУЛА
АЛКЕНИ
АЛКИНИ
АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ
ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ УГЉОВОДОНИКА
ОПТИЧКА ИЗОМЕРИЈА
АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ
ЕТРИ
АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ
КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ И ДЕРИВАТИ
АМИНИ И НИТРО ЈЕДИЊЕЊА
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА СУМПОРОМ
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
МЕТОДЕ ЗА ИЗОЛОВАЊЕ И ДЕТЕКЦИЈУ ОРГАНСКИХ
ЈЕДИЊЕЊА
ОСНОВИ МОЛЕКУЛАРНЕ БИОЛОГИЈЕ
МЕХАНИЗМИ НАСЛЕЂИВАЊА
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЕВОЛУЦИОНЕ БИОЛОГИЈЕ
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 87-89
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 177-180
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 6-8
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 2 од 01.03.1993.
Страна 31-33
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 26-28
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
Здравствена нега



УВОД У ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
МЕТОДЕ ЗДР.ВАСП. РАД
ОЧИГЛЕДНА ЗДР.ВАСП.СРЕДСТВА
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 177-178
106

Инфектологија са
негом
ЗДРАВСТВ.ВАСП. РАД СА ПОЈЕДИНИМ ГРУПАЦИЈАМА
СТАНОВНИШТВА

ЗДРАВСТВ.ВАСП. РАД СА ОБОЛЕЛИМ ОД ТБЦ И
ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦЕ ОБОЛЕЛОГ

ЗДРАВСТВ.ВАСП. РАД СА МЕНТАЛНО ОШТЕЋЕНИМ
ОСОБАМА

ЗДРАВСТВ.ВАСП. РАД НА РЕЖАВАЊУ ПРОБЛЕМА
АЛКОХОЛИЗМА

ЗДРАВСТВ.ВАСП. РАД НА РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА
НАРКОМАНИЈЕ

ЗДРАВСТВ.ВАСП. РАД НА РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА
ПУШЕЊА

ЗДРАВСТВ.ВАСП. РАД СА ХРОНИЧНИМ
БОЛЕСНИЦИМА
НАСТАВА У БЛОКУ

УВЕЖБАВАЊЕ МЕТОДА ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНОГ
РАДА.

УПОЗНАВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИХ
СРЕДСТАВА РАЗЛИЧИТИХ ПО САДРЖАЈУ И НАМЕНИ
(ШКОЛСКИ КАБИНЕТ).

ЗНАЧАЈ ПОЗНАВАЊА ТЕХНИКА КОМУНИКАЦИЈЕ.

ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД СА МЕНТАЛНО
ОШТЕЋЕНИМ ОСОБАМА.

ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД НА РЕШАВАЊУ
ПРОБЛЕМА АЛКОХОЛИЗМА.

ЗДРАВСТВЕНО- ВАСПИТНИ РАД НА РЕШАВАЊУ
ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИЈЕ.
 УВЕЖБАВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИХ ТЕХНИКА
КОД ОБОЛЕЛИХ ОД СИДЕ.

УВОД

ОПШТА ИНФЕКТОЛОГИЈА

РЕСПИРАТОРНА ОБОЉЕЊА

ЦРЕВНА ОБОЉЕЊА

ВЕКТОРСКА ОБОЉЕЊА

АНТРОПОЗООНОЗЕ

ПОСЕБНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ
ВЕЖБЕ

I-II ВЕЖБА

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА НА ОДЕЉЕЊУ
ИНФЕКТОЛОГИЈЕ

УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА МЕРАМА ЛИЧНЕ
ЗАШТИТЕ.

ТРИЈАЖНИ БЛОК, ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА НА
ИНФЕКТОЛОШКОМ ОДЕЉЕЊУ.

ЛИЧНА ЗАШТИТА ОСОБЉА, СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА
АСЕПСЕ И АНТИСЕПСЕ.

ДИСТРИБУЦИЈА ХРАНЕ НА ИНФЕКТОЛОШКОМ
ОДЕЉЕЊУ.

ПОСТУПАК СА ЧИСТИМ И ПРЉАВИМ РУБЉЕМ НА
ИНФЕКТОЛОШКОМ ОДЕЉЕЊУ.

III-IV ВЕЖБА

СПРЕЧАВАЊЕ НАСТАЈАЊА И ШИРЕЊА
ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКАЦИЈА

ПРЕВЕНЦИЈА ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА НА
ИНФЕКТОЛОШКОМ ОДЕЉЕЊУ.

ЕДУКАЦИЈА УЧЕНИКА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ
РАД.

ИЗОЛАЦИЈА, КАРАНТИН.

СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНЕ И ПАСИВНЕ ИМУНИЗАЦИЈЕ.

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И СТЕРИЛИЗАЦИЈА НА
ИНФЕКТОЛОШКОМ ОДЕЉЕЊУ.

ЗДРАВСТВЕНО ПРОСВЕЋИВАЊЕ СТАНОВНИШТВА.

V ВЕЖБА

ПРИЈЕМ ЗАРАЗНОГ БОЛЕСНИКА

АДМИНИСТРАТИВНА И САНИТАРНА ОБРАДА,
ХОСПИТАЛИЗАЦИЈА И СМЕШТАЈ БОЛЕСНИКА НА
ОДЕЉЕЊЕ-ЕВИДЕНЦИЈА И ВОЂЕЊЕ ПРОТОКОЛА.
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 180-182
107







































ПРИЈАВА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ.
VI ВЕЖБА
ПРИЈЕМ ОБОЛЕЛОГ ОД КАРАНТИНСКЕ БОЛЕСТИ
ЗНАЧАЈ ПОСТОЈАЊА КАРАНТИНСКОГ БЛОКА У
ОКВИРУ ПРИЈЕМНЕ АМБУЛАНТЕ.
МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ДАЉЕГ ШИРЕЊА ОВИХ
ОБОЉЕЊА СА АКЦЕНТОМ НА ВИСОКОМ СТЕПЕНУ
ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ОСОБЉА.
РАД МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ НА ОДЕЉЕЊУ
КАРАНТИНСКИХ БОЛЕСТИ - КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИТНЕ
ОПРЕМЕ.
VII ВЕЖБА
АКТИВНА ЗАШТИТА И ПАСИВНА ЗАШТИТА
КАЛЕНДАР ВАКЦИНАЦИЈЕ; ОРГАНИЗАЦИЈА И
ЕВИДЕНЦИЈА ВАКЦИНАЦИЈЕ, ЧУВАЊЕ И ПРИМЕНА
ВАКЦИНА.
ПРИМЕНА СЕРУМА; АПЛИКАЦИЈА СЕРУМА СА
ПРОБОМ И ДЕСЕНЗИБИЛИЗАЦИЈОМ; ПРЕВЕНЦИЈА
НЕЖЕЉЕНИХ РЕАКЦИЈА.
VIII-X ВЕЖБА
НЕГА, ИСХРАНА И ТЕРАПИЈА ОБОЛЕЛИХ ОД
ОСИПНИХ ГРОЗНИЦА
ВАРИЦЕЛЕ, МОРБИЛЕ, СКАРЛАТИНЕ, РУБЕЛЕ.
XI-XII ВЕЖБА
НЕГА, ИСХРАНА И ТЕРАПИЈА ОБОЛЕЛИХ ОД:
ХЕРПЕС ЗОСТЕРА.
ЕРИЗИПЕЛА.
XIII-XVI ВЕЖБА
НЕГА, ИСХРАНА И ТЕРАПИЈА ОБОЛЕЛИХ ОД
МЕНИНГИТИСА
НЕГА БОЛЕСНИКА ОБОЛЕЛОГ ОД МЕНИНГИТИСА,
ПРИМЕНА ОКСИГЕНОТЕРАПИЈЕ И МЕХАНИЧКЕ
ВЕНТИЛАЦИЈЕ КОД РЕСПИРАТОРНО УГРОЖЕНИХ
БОЛЕСНИКА.
НЕГА И ИСХРАНА БОЛЕСНИКА У КОМАТОЗНОМ
СТАЊУ.
ПРАЋЕЊЕ ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА, ПРИМЕНА
МЕХАНИЧКЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ, ЕНДОТРАХЕАЛНА
АСПИРАЦИЈА СЕКРЕТА.
ИНТРАВЕНСКА ПРИМЕНА ПАВУЛОНА – НАЧИН И
УПИСИВАЊЕ.
ИСХРАНА БОЛЕСНИКА ПРЕКО НАЗОГАСТРИЧНЕ
СОНДЕ.
КАТЕТЕРИЗАЦИЈА МОКРАЋНЕ БЕШИКЕ.
ПРЕВЕНЦИЈА ДЕКУБИТУСА.
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД СА ПОРОДИЦОМ
ОБОЛЕЛОГ.
XVII ВЕЖБА
ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЈА
ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛА И БОЛЕСНИКА;
АСИСТИРАЊЕ И ПОСТУПАК ПРИ ИНТЕРВЕНЦИЈИ.
ПОЛОЖАЈ БОЛЕСНИКА ПРИ ИЗВОЂЕЊУ ЛУМБАЛНЕ
ПУНКЦИЈЕ.
ЛИКВОР КАО ДИЈАГНОСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ.
XVIII-XXI ВЕЖБА
ЦРЕВНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ – НЕГА, ИСХРАНА И
ТЕРАПИЈА
ЛИЧНА ЗАШТИТА ОСОБЉА. ОБУЧАВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА
ПРИМЕНУ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ЦРЕВНИХ
ОБОЉЕЊА.
НЕГА, ИСХРАНА И ТЕРАПИЈА ОБОЛЕЛИХ ОД
ТРБУШНОГ ТИФУСА.
ХЕМОКУЛТУРА.
ТРИХИНЕЛОЗА, НЕГА И ТЕРАПИЈА; ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТНИ РАД.
АЛИМЕНТАРНЕ ИНТОКСИКАЦИЈЕ И
ТОКСИИНФЕКЦИЈЕ-НЕГА, ЛЕЧЕЊЕ.
108


































ИСХРАНА БОЛЕСНИКА –ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ
ДИЈЕТАЛНЕ ИСХРАНЕ ЗА ВРЕМЕ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ
И УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У ЊЕНОМ
СПРОВОЂЕЊУ.
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД СА ОБОЛЕЛОМ
ОСОБОМ И ЊЕГОВОМ ПОРОДИЦОМ.
XXII-XXIV ВЕЖБА
НЕГА, ИСХРАНА И ТЕРАПИЈА ОБОЛЕЛИХ ОД
ХЕПАТИТИСА
ТЕСТОВИ ФУНКЦИОНАЛНОГ ИСПИТИВАЊА ЈЕТРЕ.
БИОПСИЈА ЈЕТРЕ; ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА (ФИЗИЧКА
ПРИПРЕМА, КРВНЕ АНАЛИЗЕ, УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД ТРБУХА) И АСИСТИРАЊЕ ПРИ
ИНТЕРВЕНЦИЈИ.
НЕГА, ИСХРАНА И ТЕРАПИЈА ОБОЛЕЛИХ ОД
ХЕПАТИТИСА А.
ПРЕВЕНЦИЈА ХЕПАТИТИСА А; ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТНИ РАД СА ОБОЛЕЛОМ ОСОБОМ И
ПОРОДИЦОМ.
XXV-XXVII ВЕЖБА
НЕГА, ИСХРАНА И ТЕРАПИЈА ОБОЛЕЛИХ ОД
ХЕПАТИТИСА Б И Ц
ЕДУКАЦИЈА УЧЕНИКА ЗА ПРИМЕНУ МЕРА
ПРЕВЕНЦИЈЕ ПРОТИВ ОВИХ БОЛЕСТИ.
ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ ВАКЦИНЕ ПРОТИВ ХЕПАТИТИСА Б
КОД СВИХ ОСОБА, А НАРОЧИТО ЗДРАВСТВЕНИХ
РАДНИКА.
ЛИЧНА ЗАШТИТА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА КОЈИ
СПРОВОДЕ НЕГУ ИТЕРАПИЈУ ОБОЛЕЛИХ ОД
ХЕПАТИТИСА Б И Ц.
ИЗОЛАЦИЈА И ХОСПИТАЛИЗАЦИЈА ОБОЛЕЛИХ.
НЕГА И ЛЕЧЕЊЕ ОБОЛЕЛИХ (ПРИМЕНА
АНТИВИРУСНЕ ТЕРАПИЈЕ).
ХЕПАТИЧНА ДИЈЕТА КАО САСТАВНИ ДЕО ЛЕЧЕЊА
ОБОЛЕЛИХ И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА.
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД СА ОБОЛЕЛОМ
ОСОБОМ И ЊЕНОМ ПОРОДИЦОМ.
XXVIII-XXX ВЕЖБА
ТЕТАНУС, НЕГА, ИСХРАНА И ТЕРАПИЈА
ПРИЈЕМ ТЕТАНУСНОГ БОЛЕСНИКА,ОБРАДА
ТЕТАНОГЕНЕ РАНЕ, ФОРМИРАЊЕ ИНТРАВЕНСКЕ
ЛИНИЈЕ.
КОНТРОЛА ГРЧЕВА, ПРИМЕНА ОКСИГЕНО ТЕРАПИЈЕ.
ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ АНТИТЕТАНУСНЕ ВАКЦИНЕ У
ПРВОЈ ГОДИНИ ЖИВОТА.
ПРИМЕНА СЕРУМА КОД ПОВРЕЂЕНИХ И ОБОЛЕЛИХ
ОСОБА .
ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА И МАТЕРИЈАЛА ЗА
ТРАХЕОТОМИЈУ; НЕГА ТРАХЕОТОМИСАНИХ
БОЛЕСНИКА; ТОАЛЕТА ЕНДОТРАХЕАЛНЕ КАНИЛЕ.
ПРИМЕНА ФИЗИКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ У ЛЕЧЕЊУ
ТЕТАНУСНИХ БОЛЕСНИКА.
XXXI-XXXIII ВЕЖБА
СИДА, ПРЕВЕНЦИЈА, НЕГА И ЛЕЧЕЊЕ ОБОЛЕЛИХ
УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА НАЧИНИМА
ПРЕНОШЕЊА ХИВ ВИРУСА.
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТНИХ МЕРА ПРИ РАДУ СА
ОБОЛЕЛОМ ОСОБОМ.
ЗНАЧАЈ ШИРЕЊА ХИВ ИНФЕКЦИЈА У ОКВИРУ
РИЗИЧНИХ ГРУПА.
РИЗИЧНО ПОНАШАЊЕ КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА ДАЉЕ
ШИРЕЊЕ БОЛЕСТИ.
ПРЕВЕНЦИЈА СИДЕ (ОБУХВАТИТИ СВЕ ПРЕВЕНТИВНЕ
МЕРЕ КОЈЕ МОГУ ДА СЕ СПРОВЕДУ).
ХОСПИТАЛИЗАЦИЈА, НЕГА И ЛЕЧЕЊЕ ОБОЛЕЛИХ ОД
СИДЕ (ПРИМЕНА АНТИВИРУСНЕ ТЕРАПИЈЕ).
НЕГА ОБОЛЕЛИХ ОД СИДЕ У ТЕРМИНАЛНОМ
СТАДИЈУМУ (ПРИМЕНА ОКСИГЕНОТЕРАПИЈЕ,
109











Интерна медицина
са негом
ИСХРАНА ПРЕКО НАЗОГАСТРИЧНЕ СОНДЕ).
XXXIV-XXXV ВЕЖБА
НЕГА БОЛЕСНИКА СА ВИРУСНИМ ХЕМОРАГИЧНИМ
ГРОЗНИЦАМА
МАЛАРИЈА - НЕГА И ЛЕЧЕЊЕ, ЗАШТИТНЕ МЕРЕ И
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД.
ЛАЈМСКА БОЛЕСТ - ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕЧЕЊЕ.
ОПШТИ ДЕО
ОБОЉЕЊА РЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА
ОБОЉЕЊА КАРДИОВАСКУЛАРНОГ СИСГЕМА
ОБОЉЕЊА КРВИ И КРВОТВОРНИХ ОРГАНА ХЕМАТОЛОГИЈА
ОБОЉЕЊА НЕПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ
ОБОЉЕЊА ЛОКОМОТОРНОГ АПАРАТА
АЛЕРГИЈСКЕ И ИМУНОЛОШКЕ БОЛЕСТИ
ВЕЖБЕ

I ВЕЖБА

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА НА ИНТЕРНОМ ОДЕЉЕЊУ И
ИНТЕРНИСТИЧКИМ АМБУЛАНТАМА. МЕДИЦИНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА У ИНТЕРНИСТИЧКИМ
АМБУЛАНТАМА И НА ОДЕЉЕЊУ. ПРИЈЕМ
БОЛЕСНИКА НА ИНТЕРНО ОДЕЉЕЊЕ.

II ВЕЖБА

КОРИШЋЕЊЕ АНТИКОАГУЛАНТНИХ СРЕДСТАВА ПРИ
УЗИМАЊУ КРВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ.
ФУНКЦИОНАЛНА ДИЈАГНОСТИКА КОД БОЛЕСТИ
РЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА.

III ВЕЖБА

ПРИПРЕМА БОЛОСНИКА И МАТЕРИЈАЛА ЗА
ЕНДОСКОПСКА ИСПИТИВАЊА ОРГАНА ЗА ДИСАЊЕ И
НЕГА БОЛЕСНИКА ПОСЛЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ.

IV ВЕЖБА

ПОСМАТРАЊЕ И НЕГА БОЛЕСНИКА СА ХРОНИЧНИМ
БРОНХИТИСОМ, БРОНХИЕКТАЗИЈАМА, АПСЦЕСОМ
ПЛУЋА И БРОНХОПНЕУМОНИЈОМ.

ДРЕНАЖНИ ПОЛОЖАЈ, ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА,
ПРИМЕНА ОКСИГЕНЕ ТЕРАПИЈЕ, ИНХАЛАЦИЈА.

V ВЕЖБА

ИМУНОАЛЕРГИЈСКА ИСПИТИВАЊА И
ХИПОСЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА.

ПОСМАТРАЊЕ И НЕГА БОЛЕСНИКА СА
БРОИХИЈАЛНОМ АСТМОМ. ПРВА ПОМОЋ У СТАТУС
АСТМАТИКУСУ. НЕГА БОЛЕСНИКА СА
ПЛЕУРИТИСОМ. ПЛЕУРАЛНА ПУНКЦИЈА, ПРИПРЕМА
МАТЕРИЈАЛА И БОЛЕСНИКА, УЗИМАЊЕ И СЛАЊЕ
ПУНКТАТА НА ПРЕГЛЕД.

VI ВЕЖБА

ПОСМАТРАЊЕ И НЕГА БОЛЕСНИКА СА
ТУБЕРКУЛОЗОМ ПЛУЋА. ПРЕВЕНЦИЈА ТУБЕРКУЛОЗЕ.
ТУБЕРКУЛИНСКЕ ПРОБЕ. ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
БОЛЕСНИКА.

VII ВЕЖБА

СПРОВОЂЕЊЕ ТЕРАПИЈА АНТИТУБЕРКУЛОТИЦИМА.
ПОСМАТРАЊЕ БОЛЕСНИКА У ТОКУ ТЕРАПИЈЕ (ЗНАЦИ
ТОКСИЧНОГ ИСПОЉАВАЊА АНТИТУБЕРКУЛОТИКА).

VIII ВЕЖБА

ПРВА ПОМОЋ И ЗБРИЊАВАЊЕ БОЛЕСНИКА СА
ХЕМОПТОЈОМ И СПОНТАНИМ ПНЕУМОТОРАКСОМ.

IX - X ВЕЖБА

УЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ДИЈАГНОСТИЧКА
ИСПИТИВАЊА БОЛЕСНИКА С РЕСПИРАТОРНИМ
ОБОЉЕЊИМА. ПОДЕЛА ТЕРАПИЈЕ.

XI - XV ВЕЖБА

ПОСМАТРАЊЕ И НЕГА ОБОЛЕЛИХ ОД БОЛЕСТИ
КАРДИОВАСКУЛАРНОГ СИСТЕМА.

ПРИПРЕМА ЗА ОСНОВНО ИСНИТИВАЊЕ БОЛЕСНИКА
СА КАРДИОВАСКУЛАРНИМ ОБОЉЕЊИМА - КРВНЕ
АНАЛИЗЕ,
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 183-184
110

























Хирургија са негом














ЕКГ, ЕХО КАРДИОГРАФИЈА, ХОЛТЕР ЕКГ-А И КРВНОГ
ПРИТИСКА.
НЕГА БОЛЕСНИКА СА КАРДИЈАЛНИМ ЕДЕМИМА,
ЗНАЧАЈ МЕРЕЊА САТНЕ И ДНЕВНЕ ДИУРЕЗЕ.
ИНВАЗИВНО ДИЈАГНОСТИЧКЕ МЕТОДЕ,
ПОСМАТРАЊЕ И НЕГА БОЛЕСНИКА НАКОН
ИНВАЗИВНИХ ДИЈАГНОСТИЧКИХ МЕТОДА.
XVI - ХVП ВЕЖБА
ПОСМАТРАЊЕ И НЕГА БОЛЕСНИКА СА РЕУМАТСКОМ
ГРОЗНИЦОМ, АКУТНИМ МИОКАРДИТИСОМ,
ПЕРИКАРДИТИСОМ, ЕНДОКАРДИТИСОМ.
УЗИМАЊЕ КРВИ ЗА ХЕМОКУЛТУРУ.
XVIII ВЕЖБА
ПОСМАТРАЊЕ И НЕГА БОЛЕСНИКА СА СРЧАНОМ
ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈОМ И ЕДЕМОМ ПЛУЋА.
ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА И УЛОГА СЕСТРЕ
У ИСПИТИВАЊЕ КАРДИОВАСКУЛАРИОГ СИСТЕМА.
УКАЗИВАЊЕ ХИТНЕ ПОМОЋИ КОД КАРДИОГЕНОГ
ЕДЕМА ПЛУЋА У ТОКУ ТРАНСПОРТА И У
КОРОНАРНОЈ ЈЕДИНИЦИ.
XIX- XX ВЕЖБА
ПОСМАТРАЊЕ И НЕГА БОЛЕСНИКА СА ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У КОРОНАРНОЈ
ЈЕДИНИЦИ, ЗНАЧАЈ ЛЕЧЕЊА У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ.
КОРДИОПУЛМОНАЛНА РЕАНИМАЦИЈА, ПОСТУПАК
НАКОН РЕАНИМАЦИЈЕ.
XXI ВЕЖБА
НЕГА БОЛЕСНИКА СА ХИПЕРТЕНЗИЈОМ,
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ. ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД
СА БОЛЕСНИЦИМА РАДИ СПРЕЧАВАЊА
КОМПЛИКАЦИЈА.
ХХП - XXVI ВЕЖБА
ПОСМАТРАЊЕ И НЕГА ОБОЛЕЛИХ КОД БОЛЕСТИ
КРВИ И КРВОТВОРНИХ ОРГАНА.
XXVII ВЕЖБА
НЕГА БОЛЕСНИКА СА ЛЕУКОЗАМА.
XXVIII ВЕЖБА
ПОСМАТРАЊЕ И НЕГА БОЛЕСНИКА СА
ХЕМОРАГИЧИИМ СИДРОМОМ. ПРВА ПОМОЋ И
ЗАДАЦИ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ КОД ОБИЛНИХ
КРВАРЕЊА.
XXIX ВЕЖБА
СТЕРНАЛНА ПУНКЦИЈА - ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА И
МАТЕРИЈАЛА, АСИСТИРАЊЕ ПРИ ПУНКЦИЈИ.
ПОСТУПАК СА ЛЕКОВИМА ИЗ ГРУПЕ ЦИТОСТАТИКА
(ЛИЧНА ЗАШТИТА).
XXX ВЕЖБА
НЕГА БОЛЕСНИКА СА РЕУМАТИДНИМ АРТРИТИСОМ.
ПОСМАТРАЊЕ И НЕГА БОЛЕСНИКА СА СИСТЕМСКИМ
ОБОЉЕЊИМА ВЕЗИВНОГ ТКИВА (ЛУПУС
ЕРИТЕМАТОДЕС)
XXXI - XXXV ВЕЖБА
УВЕЖБАВАЊЕ ТЕХНИКА ИЗВОЂЕЊА ТЕРАПИЈСКИХ
ПРОЦЕДУРА
ХИРУРГИЈА - ПРЕДМЕТ ПРОУЧАВАЊА
ОРГАНИЗАЦИЈА ХИРУРШКОГ ОДЕЉЕЊА
МЕТОДЕ ХИРУРШКЕ ПРОФИЛАКСЕ
КРВАВЉЕЊЕ И ХЕМОСТАЗА
ТРАНСФУЗИЈА КРВИ У ХИРУРГИЈИ
ПОСТТРАУМАТСКИ ШОК
ИСПИТИВАЊЕ БОЛЕСНИКА У ХИРУРГИЈИ
ПРЕОПЕРАТИВНА ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА
АНЕСТЕЗИЈА
ПОСТОПЕРАТИВНА НЕГА И ЛЕЧЕЊЕ
ИМОБИЛИЗАЦИЈА
ПОВРЕДЕ - ТРАУМА
ИНФЕКЦИЈА У ХИРУРГИЈИ
ТУМОРИ
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 186-187
111
ВЕЖБЕ

I – III
ВЕЖБА

РАД У ПРЕВИЈАЛИШТУ. РАД У ОДЕЉЕЊУ
ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ. РАД У ОПЕРАЦИОНОМ БЛОКУ.

IV – VI ВЕЖБА

СТЕРИЛИЗАЦИЈА МЕТАЛНИХ ИНСТРУМЕНАТА,
ЗАВОЈНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОПЕРАЦИОНОГ РУБЉА,
МАТЕРИЈАЛА ЗА ШИВЕЊЕ, ТЕЧНОСТИ И АПАРАТА.

РУКОВАЊЕ И ЧУВАЊЕ СТЕРИЛНОГ МАТЕРИЈАЛА У
ОПЕРАЦИОНОМ БЛОКУ.

VII – VIII ВЕЖБА

ПРАКТИЧНА НРИМЕНА МЕТОДА ПРИВРЕМЕНЕ
ХЕМОСТАЗЕ.

IX ВЕЖБА

ОДРЕЂИВАЊЕ КРВНИХ ГРУПА У ЛАБОРАТОРИЈИ. АБО
СИСТЕМ НА ПЛОЧИЦИ И У ЕПРУВЕТИ. ИСПИТИВАЊЕ
ПОДУДАРНОСТИ КРВИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
(ДЕМОНСТРАЦИЈА У ЛАБОРАТОРИЈИ).

X – XII ВЕЖБА

ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА ЗА УРГЕНТНУ
ДИЈАГНОСТИКУ У РАДИОЛОГИЈИ.

ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА ЗА УРГЕНТНУ
ЕНДОСКОПИЈУ. ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА ЗА
УРГЕНТНУ ПУНКЦИЈУ. МЕРЕЊЕ БОЛЕСНИКА У
ХИРУРГИЈИ.

XIII ВЕЖБА

ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ ШОКА.

XIV – XVI ВЕЖБА

УЛОГА СЕСТРЕ У ПРЕОПЕРАТИВНОЈ ПРИПРЕМИ
БОЛЕСНИКА: СА МАЛИМ ОПЕРАТИВНИМ РИЗИКОМ;

ПРИПРЕМА ДЕЦЕ, СТАРИЈИХ ОСОБА, ГОЈАЗНИХ
БОЛЕСНИКА, СРЧАНИХ БОЛЕСНИКА, БОЛЕСНИКА СА
ДИЈАБЕТЕСОМ, СА ОБОЉЕЊЕМ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ,
ЗА ОПЕРАЦИЈЕ НА ЖЕЛУЦУ, ЗА ОПЕРАЦИЈЕ НА
ТАНКОМ И ДЕБЕЛОМ ЦРЕВУ; ЗА ОПЕРАЦИЈЕ ЖУЧНЕ
КЕСЕ, ЈЕТРЕ, СЛЕЗИНЕ И ПАНКРЕАСА, ЗА
ГИНЕКОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ, ЗА НЕУРО-ХИРУРШКЕ
ОПЕРАЦИЈЕ, ЗА УРОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ, ЗА
ОРТОПЕДСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ.

XVII – XIX ВЕЖБА

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И СТЕРИЛИЗАЦИЈА АПАРАТА ЗА
ЕНДОТРАХЕАЛНУ АНЕСТЕЗИЈУ.

ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА ЗА ОПШТУ АНЕСТЕЗИЈУ.
НЕГА БОЛЕСНИКА ПОСЛЕ АНЕСТЕЗИЈЕ.
ДОКУМЕНТАЦИЈА У АНЕСТЕЗИЈИ.

ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЈА: ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛА ЗА
АНЕСТЕЗИЈУ.

XX - XXIV ВЕЖБА

ПОСТОПЕРАТИВНА НЕГА И ЛЕЧЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ
ОПШТЕГ СТАЊА, МЕРЕЊЕ ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА,
ВЕЖБЕ ДИСАЊА И ИСКАШЉАВАЊА. ПОЛОЖАЈИ
БОЛЕСНИКА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЈЕ. КОНТРОЛА
ПЕРИСТАЛТИКЕ И ДИУРЕЗЕ. ВОЂЕЊЕ ШОК ЛИСТЕ.

НЕГА И ЛЕЧЕЊЕ РАНИХ ПОСТОПЕРАТИВНИХ
КОМПЛИКАЦИЈА, НАЗОГАСТРИЧКА СУКЦИЈА,
РЕСПИРАТОРНА РЕАНИМАЦИЈА АМБУ АПАРАТ, АМБУ
РЕСПИРАТОР, СЕРВОКАРД, МЕХАНИЧКИ
РЕСПИРАТОРИ.

КАСНЕ ПОСТОПЕРАТИВНЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ:
ПАРОТИТИС, ТРОМБОФЛЕБИТИС, ИНФАРКТ И
ЕМБОЛИЈА ПЛУЋА.

ДРЕНАЖА У ХИРУРГИЈИ: КОНТРОЛА, МЕРЕЊЕ И
ЕВИДЕНЦИЈА.

XXV - XXVII ВЕЖБА

ТЕХНИКА ПОСТАВЉАЊА ТРАНСПОРТНЕ
ИМОБИЛИЗАЦИЈЕ. ТЕХНИКА ПОСТАВЉАЊА
ТЕРАПИЈСКЕ ИМОБИЛИЗАЦИЈЕ. (II)

XXVIII – XXXII ВЕЖБА
112

Неуропсихијатрија
са негом
Грађанско
васпитање
Верска настава православни
катихизис
ПРВА ПОМОЋ И ХИРУРШКА ОБРАДА РАНЕ;
ПРИНРЕМА ИНСТРУМЕНАТА ЗА ОБРАДУ И
ПРЕВИЈАЊЕ РАНЕ.

ПРВА ПОМОЋ И НЕГА КОД УЈЕДА ЖИВОТИЊЕ. ПРВА
ПОМОЋ И НЕГА ТЕРМИЧКИХ ПОВРЕДА. ПРВА ПОМОЋ
И НЕГА КОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА И ГРОМА. ПРВА
ПОМОЋ И НЕГА КОД ТРОВАЊА КИСЕЛИНАМА И
БАЗАМА .

XXXIII - XXXV ВЕЖБА
 ПРВА ПОМОЋ И УЧЕШЋЕ У ОБРАДИ ЛОКАЛНИХ
ИНФЕКЦИЈА МЕКИХ ТКИВА (ФУРУНКУЛ, КАРБУНКУЛ,
АПСЦЕС, ПАНАРИЦИЈУМ). УЗИМАЊЕ БРИСА ИЗ РАНЕ.

УВОД

ОПШТА НЕУРОЛОГИЈА

СПЕЦИЈАЛНА НЕУРОЛОГИЈА

ОСНОВИ ПСИХОПАТОЛОГИЈЕ

МЕНТАЛНЕ БОЛЕСТИ

БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
НАСТАВА У БЛОКУ

НЕУРОЛОГИЈА

ПСИХИЈАТРИЈА

БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

ДЕМОКРАТИЈА И ПОЛИТИКА

ГРАЂАНИН И ДРУШТВО

ГРАЂАНСКА И ПОЛИТИЧКА ПРАВА И ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ ИНИЦИЈАТИВУ

ПЛАНИРАЊЕ КОНКРЕТНЕ АКЦИЈЕ

УВОД

ТАЈНА ХРИСТОВА-ЈЕДИНСТВО СВЕТА И ЧОВЕКА КАО
ЦИЉ ЗБОГ КОГА ЈЕ БОГ СТВОРИО СВЕТ

ХРИСТОВО ОВАПЛОЋЕЊЕ И СТРАДАЊЕ, СМРТ КАО
ПОСЛЕДИЦА ГРЕХА ПРВИХ ЉУДИ

БОГ ЈЕ ВАСКРСАО ХРИСТА ИЗ МРТВИХ ДУХОМ
СВЕТИМ (ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СМРТИ ЗА СТВОРЕНУ
ПРИРОДУ КАО ПЛОД СЛОБОДНЕ, ЛИЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БОГА И ЧОВЕКА)

ИСУС ХРИСТОС КАО НОВИ АДАМ И НАЧЕЛНИК СВЕ
ТВАРИ

УЛОГА ДУХА СВЕТОГ У СЈЕДИЊЕЊУ ЉУДИ И
СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ СА ХРИСТОМ (ДУХ СВЕТИ
КОНСТИТУИШЕ ЦРКВУ КАО КОНКРЕТНУ
ЛИТУРГИЈСКУ ЗАЈЕДНИЦУ КРОЗ КРШТЕЊЕ,
МИРОПОМАЗАЊЕ И РУКОПОЛОЖЕЊЕ)

ЛИТУРГИЈА КАО ИКОНА ИСТИНСКОГ ПОСТОЈАЊА
СВЕТА- ЦАРСТВА БОЖИЈЕГ (СПАСЕЊЕ СВЕТА
ЗАЈЕДНИЧКО ДЕЛО СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ И ЉУДИ,
РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ БОГА И ЉУДИ, АЛИ НЕ И
ОДЕЉЕНОСТ)

АПОСТОЛСКО ПРЕЈЕМСТВО (ЕПИСКОП КАО ИКОНА
ХРИСТА, СВЕШТЕНИЦИ ИКОНЕ АПОСТОЛА,
ЛИТУРГИЈА КАО ИКОНА БУДУЋЕГ ВЕКА)

РАСПЕЋЕ И ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО У
ПРАВОСЛАВНОЈ ИКОНОГРАФИЈИ
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 189
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 306
Службени гласник РС –
Просвети гласник
Број 23 од 10.12.2004.
Страна 1-2
ЧЕТРВРТИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност
ТЕМЕ




ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ
ЛЕКТИРА
o КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
ЈЕЗИК
o СИНТАКСА
o ПРАВОПИС
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 22-24
113



Енглески језик
Руски језик
























Социологија
Филозофија
Физичко
васпитање
Физика
Устав и права
грађана

























КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
o ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ
o БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ДВОЧЛАНИ ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ
o ПРЕДЛОЗИ
ТВОРБА РЕЧИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦЕ
БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛИ
ПРЕДЛОЗИ
ВЕЗНИЦИ
РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ
СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ
ОБЈЕКАТСКИ ОДНОСИ
ПРОСТОРНИ ОДНОСИ
ВРЕМЕНСКИ ОДНОСИ
ЦИЉНИ ОДНОСИ
УЗРОЧНИ ОДНОСИ
УСЛОВНИ ОДНОСИ
ПРАВОПИС И ИНТЕРПУКЦИЈА
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
МЕЂУЈЕЗИЧКИ ХАМОНИМИ И ПАРОНИМИ. СТРУЧНИ
ТЕРМИНИ. ИДИОМИ И ФРАЗЕОЛОГИЗМИ
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
КОРИШЋЕЊЕ ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИХ РЕЧНИКА И
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
ОДРЕЂЕЊЕ СОЦИОЛОГИЈЕ
РАД И ПОДЕЛА РАДА
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА
КУЛТУРА И ДРУШТВО
ПРОМЕНЕ И РАЗВОЈ ДРУШТВА
ОДРЕЂЕЊЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
АНТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА
СРЕДЊОВЕКОВНА ФИЛОЗОФИЈА
ФИЛОЗОФИЈА НОВОГ ДОБА
САВРЕМЕНА ФИЛОЗОФИЈА
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
РУКОМЕТ
ФУДБАЛ
КОШАРКА
ОДБОЈКА
ПЛИВАЊЕ
БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ
ЕЛЕМЕНТИ КВАНТНЕ ФИЗИКЕ
ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И САВРЕМЕНЕ ФИЗИКЕ
ЕЛЕМЕНТИ НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ
ФИЗИКА МЕГА СВЕТА
УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 77-79
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 89-92
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 4 од 31.05.1991.
Страна 98
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 141
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 180-184
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 8-10
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 291
114
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

УВОД

ТЕЛЕСНЕ ТЕЦНОСТИ

ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ

МЕТАБОЛИЗАМ ПРОТЕИНА И АМИНОКИСЕЛИНА

УГЉЕНИ ХИДРАТИ И ЊИХОВ МЕТАБОЛИЗАМ

ЛИПИДИ И ЊИХОВ МЕТАБОЛИЗАМ

СИГНАЛНИ СИСТЕМИ И ХОРМОНИ

БИОХЕМИЈА КРВИ И УРИНА

БИОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛ (5)
o НАСТАВНИК ВРШИ ИЗБОР НАСТАВНИХ
САДРЖАЈА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛ И РЕАЛИЗУЈЕ ИХ УЗ ОДГОВАРАЈУЋЕ
ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ ПРЕДВИЋЕНЕ ОВИМ
ПРОГРАМОМ
o БИОХЕМИЈСКЕ ПРОМЕНЕ У ТРУДНОЋИ
(ФЕТОПЛАЦЕНТАЛНИ ПРОИЗВОДИ, ПРОМЕНЕ
КОД МАЈКЕ).
o КЛИНИЧКА ХЕМИЈА НОВОРОЂЕНЧЕТА.
o НАСЛЕДНИ ПОРЕМЕЋАЈИ МЕТАБОЛИЗМА.
o ГАСОВИ У КРВИ.
o НЕУРОТРАНСМИТЕРИ.
o БИОХЕМИЈА МИШИЋНЕ КОНТРАКЦИЈЕ.
o МЕТАБОЛИЗАМ КРЕАТИНА И КРЕАТИНИНА.
o МЕТАБОЛИЗАМ КАЛЦИЈУМА, ФОСФАТА И
МАГНЕЗИЈУМА.
o МЕТАБОЛИЗАМ ПУРИНА И УРАТА.
o БИОХЕМИЈА ЛИКВОРА.
o БИОХЕМИЈСКИ ЕФЕКТИ ТУМОРА.

ПРВА ПОМОЋ КОД УРГЕНТНИХ СТАЊА У
ИНФЕКТОЛОГИЈИ И ДУЖНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТАРА - ТЕХНИЧАРА

ПРВА ПОМОЋ КОД УРГЕНТНИХ СТАЊА У
НЕУРОЛОГИЈИ И ДУЖНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТАРА - ТЕХНИЧАРА

ПРВА ПОМОЋ КОД УРГЕНТНИХ СТАЊА У
ПСИХИЈАТРИЈИ И ДУЖНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТАРА - ТЕХНИЧАРА

ПРВА ПОМОЋ КОД УРГЕНТНИХ СТАЊА У
ПУЛМОЛГИЈИ И ДУЖНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА

ПРВА ПОМОЋ КОД УРГЕНТНИХ СТАЊА У ХИРУРГИЈИ
И ДУЖНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА - ТЕХНИЧАРА

ПРВА ПОМОЋ КОД УРГЕНТНИХ СТАЊА У
КАРДИОЛОГИЈИ И ДУЖНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТАРА - ТЕХНИЧАРА

ПРВА ПОМОЋ КОД УРГЕНТНИХ СТАЊА У
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈИ И ДУЖНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТАРА - ТЕХНИЧАРА

ПРВА ПОМОЋ КОД УРГЕНТНИХ СТАЊА У
ЕНДОКРИНОЛОГИЈИ И УЛОГА МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТАРА - ТЕХНИЧАРА

ПРВА ПОМОЋ КОД УРГЕНТНИХ СТАЊА У
ТОКСИКОЛОГИЈИ И ДУЖНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТАРА - ТЕХНИЧАРА

ПРВА ПОМОЋ КОД УРГЕНТНИХ СТАЊА У
ГИНЕКОЛОГИЈИ И АКУШЕРСТВУ И ДУЖНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА - ТЕХНИЧАРА

ПРВА ПОМОЋ КОД УРГЕНТНИХ СТАЊА У
ПЕДИЈАТРИЈИ И ДУЖНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
- ТЕХНИЧАРА
НАСТАВА У БЛОКУ

ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
ТЕХНИЧАР
 УРГЕНТНА СТАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ. УРГЕНТНА

Медицинска
биохемија
Здравствена нега
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 171-172
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 178-179
115



Интерна медицина
са негом
СТАЊА У НЕУРОЛОГИЈИ. УРГЕНТНА СТАЊА У
ПСИХИЈАТРИЈИ. УРГЕНТНА СТАЊА У ПУЛМОЛОГИЈИ.
УРГЕНТНА СТАЊА У ХИРУРГИЈИ. УРГЕНТНА СТАЊА У
КАРДИОЛОГИЈИ. УРГЕНТНА СТАЊА У
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈИ. УРГЕНТНА СТАЊА У
ЕНДОКРИНОЛОГИЈИ. УРГЕНТНА СТАЊА У
ГИНЕКОЛОГИЈИ И АКУШЕРСТВУ. УРГЕНТНА СТАЊА У
ПЕДИЈАТРИЈИ.
ОБОЉЕЊА БУБРЕГА И МОКРАЋНИХ ПУТЕВА
ОБОЉЕЊА ОРГАНА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНОГ ТРАКТА,
ЈЕТРЕ И ПАНКРЕАСА
ОБОЉЕЊА ЕНДОКРИНОГ СИСТЕМА
ВЕЖБЕ

I ВЕЖБА

ПОСМАТРАЊЕ И НЕГА БОЛЕСНИКА КОД БОЛЕСТИ
БУБРЕГА И МОКРАЋНИХ ПУТЕВА. ПРИПРЕМА
БОЛЕСНИКА ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ
БУБРЕГА (ПРОБА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ УРИНА, КЛИРЕНСИ,
ИНТРАВЕНОЗНА ПИЈЕЛОГРАФИЈА. СКЕНЕР БУБРЕГА,
РАДИО ИЗОТОПСКА ИСПИТИВАЊА).

ЗНАЧАЈ ДИЈЕТЕ КОД БУБРЕЖНИХ ОБОЉЕЊА.

II ВЕЖБА

НЕГА И ПОСМАТРАЊЕ БОЛЕСНИКА КОД АКУТНОГ И
ХРОНИЧНОГ НЕФРИТИСА. УЗИМАЊЕ УРИНА ЗА
МАКРОСКОПСКИ, ХЕМИЈСКИ И БАКТЕРИОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД.

III ВEЖБА

ПЕРИТОНЕАЛНА ДИЈАЛИЗА И КОНТРОЛА ДИУРЕЗЕ.
ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ. НЕГА
БОЛЕСНИКА СА АКУТНОМ И ХРОНИЧНИМ
БУБРЕЖНОМ ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈОМ.

IV-V ВЕЖБА

УЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ДИЈАГНОСТИЧКО
ИСПИТИВАЊЕ, ИЗВОЂЕЊЕ МЕДИЦИНСКОТЕХНИЧКИХ РАДЊИ И ПОДЕЛА ТЕРАПИЈЕ КОД
БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА.

VI - VIII ВЕЖБА

НЕГА И ИСХРАНА БОЛЕСНИКА СА ОБОЉЕЊИМА
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНОГ ТРАКТА, ЈЕТРЕ И ЖУЧНЕ
КЕСИЦЕ. ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА И СПРОВОЂЕЊЕ
ДИЈАГНОСТИЧКИХ ИСПИТИВАЊА (ГАСТРИЧНА
СОНДА, ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА ЗА ГАСТРОСКОПИЈУ
И ГРАФИЈУ, ЗА ПАСАЖУ ЦРЕВА, ИРИГОСКОПИЈУ,
РЕКТОСКОПИЈУ, ЕНДОСКОПСКЕ ПРЕГЛЕДЕ...)

IX - XI ВЕЖБА

ДУОДЕНАЛНА ТУБАЖА, ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА ЗА
ХОЛЕЦИСТОГРАФИЈУ, АБДОМИНАЛНА ПУНКЦИЈА,
ПУНКЦИЈА ЈЕТРЕ.

XII - XIII ВЕЖБА

НЕГА И ИСХРАНА БОЛЕСНИКА СА ОБОЉЕЊИМА
ЖЕЛУЦА, ЦРЕВА, ЖУЧНЕ КЕСИЦЕ, ЈЕТРЕ И
ПАНКРЕАСА.

XIV ВЕЖБА

КРВАРЕЊЕ ИЗ ЈЕДЊАКА И ЖЕЛУЦА, ПРВА ПОМОЋ,
ТРАНСПОРТ БОЛЕСНИКА И ПОСТАВЉАЊЕ БЛЕКМОРОВЕ СОНДЕ.

XV- XVI ВСЖБА

УЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ДИЈАГНОСТИЧКО
ИСПИТИВАЊЕ, ИЗВОЂЕЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ
МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДЊИ, ПОДЕЛА
ТЕРАПИЈЕ КОД БОЛЕСНИКА СА
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИМ ОБОЉЕЊИМА ЖУЧИ И
ЖУЧНИХ ПУТЕВА.

XVII ВЕЖБА

ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ У БОЛЕСТИМА
ЕНДОКРИНОГ СИСТЕМА. УЗИМАЊЕ КРВИ ЗА
ОДРЕЂИВАЊЕ БАЗАЛНИХ ВРЕДНОСТИ ХОРМОНА
ХИПОФИЗЕ, ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И НАДБУБРЕЖНЕ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 184-185
116
ЖЛЕЗДЕ. СУПРЕСИВНИ ТЕСТ -ДЕКСАМЕТАЗОНСКА
БЛОКАДА.

XVIII ВЕЖБА

ПОСМАТРАЊЕ И НЕГА БОЛЕСПИКА СА ОБОЉЕЊИМА
ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ.

XIX ВЕЖБА

ПОСМАТРАЊЕ И НЕГА БОЛЕСНИКА СА ОБОЉЕЊИМА
НАДБУБРЕЖНЕ ЖЛЕЗДЕ. ПРВА ПОМОЋ И НЕГА У
АДИСОНСКОЈ КРИЗИ.

XX ВЕЖБА

САВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ ПОСТУПЦИ КОД
ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ (КОНТРОЛА ШЕЋЕРА У КРВИ,
МЕРЕЊЕ ДИУРЕЗЕ, ЗНАЧАЈ ОДРЕЂИВАЊЕ ШЕЋЕРА И
АЦЕТОНА У МОКРАЋИ, ОГТТ ТЕСТ, ГЛУКАГОНСКИ
ТЕСТ).

XXIV - XXV ВЕЖБА

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ДИЈАБЕТИЧАРЕ. ЕДУКАЦИЈА
БОЛЕСНИКА: ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ,
СПРОВОЂЕЊЕ ДИЈЕТЕТСКОГ РЕЖИМА, ЗНАЧАЈ ОБУКЕ
БОЛЕСНИКА ЗА САМОКОНТРОЛУ ШЕЋЕРА У КРВИ И
МОКРАЋИ. ИНСУЛИНО ТЕРАПИЈА. ОБУЧАВАЊЕ
БОЛЕСНИКА ЗА АПЛИКОВАЊЕ ИНСУЛИНА, МЕСТА
ДАВАЊА ИНСУЛИНА, ДОЗИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ
ИНСУЛИНА. УПОЗНАВАЊЕ БОЛЕСНИКА СА
СИМПТОМИМА ХИПОГЛИГЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И
МЕРЕ САМОПОМОЋИ.

XXVI ВЕЖБА

ПОСМАТРАЊЕ И НЕГА БОЛЕСНИКА СА
КЕТОАЦИДОЗОМ И ДИЈАБЕТИЧНОЈ КОМИ.

XXVII- XXX ВЕЖБА

УЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ДИЈАГНОСТИЧКА
ИСПИТИВАЊА, ИЗВОЂЕЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ
МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДЊИ, ДАВАЊЕ
ИНСУЛИНСКЕ И ДРУГЕ ТЕРАПИЈЕ КОД БОЛЕСНИКА СА
ОБОЉЕЊИМА ЕНДОКРИНОГ СИСТЕМА.
НАСТАВА У БЛОКУ (

НАСТАВА У БЛОКУ ОБЕЗБЕЂУЈЕ УВЕЖБАВАЊЕ
ПРЕТХОДНО СТЕЧЕНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА ДО
НИВОА УМЕЊА И ВЕШТИНА.

ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА ЗА ИНТРАВЕНСКУ
ПИЈЕЛОГРАФИЈУ, ИСПИТИВАЊЕ КЛИРЕНСА. ПРОБА
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И МЕРЕЊЕ ОСМОЛАЛНОСТИ УРИНА.
УЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИСПИТИВАЊЕ КОД
БОЛЕСНИКА СА ОБОЉЕЊИМА УРИНАРНОГ ТРАКТА КАТЕТЕРИЗАЦИЈА.

УКАЗИВАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ КОД РЕАЛНИХ КОЛИКА И
ЗАДАЦИ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТEХНИЧАРА.

СПРОВОЂЕЊЕ ОСНОВНИХ МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИХ
РАДЊИ КОД БОЛЕСНИКА У ТОКУ ХЕМОДИЈАЛИЗЕ
(ИСХРАНА БОЛЕСНИКА, НЕГА КОД ДРХТАВИЦЕ, НЕГА
ПРИ ПОВРАЋАЊУ, ПОМОЋ ПРИ ОБАВЉАЊУ
ФИЗИОЛОШКИХ ПОТРЕБА).

ГАСТРИЧНА СОНДА. ДУОДЕНАЛНА ТУБАЖА.
ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА ЗА РЕНДГЕНСКЕ И
ЕНДОСКОПСКЕ ПРЕГЛЕДЕ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНОГ
ТРАКТА,

УКАЗИВАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ, ЗБРИЊАВАЊЕ
БОЛЕСНИКА СА МЕЛЕНОМ, ХЕМАТЕМЕЗОМ И
АБДОМИНАЛНИМ КОЛИКАМА.

ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА ЗА ХОЛЕЦИСТОГРАФИЈУ ХОЛАНГИОГРАФИЈУ.

ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА И МАТЕРИЈАЛА ЗА
АБДОМИНАЛНУ ПУНКЦИЈУ. УЗИМАЊЕ КРВИ,
СТОЛИЦЕ И УРИНА КОД БОЛЕСНИКА СА БОЛЕСТИМА
ДИГЕСТИВНОГ ТРАКТА.

ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА ЗА СЦИНТИГРАФСКА
ИСПИТИВАЊА ТИРЕОИДНЕ ЖЛЕЗДЕ. МЕРЕЊЕ
ДИУРЕЗЕ, ЕВИДЕМЦИЈА МЕРЕЊА СПЕЦИФИЧНЕ
117














ВЕЖБЕ









Хирургија са негом
























ТЕЖИНЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ШЕЋЕРА И АЦЕТОНА У
МОКРАЋИ.
УКАЗИВАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ БОЛЕСНИКУ СА
ХИПЕРГЛИКЕМИЈОМ, ХИПОГЛИКЕМИЈОМ,
КЕТОАЦИДОЗОМ.
ПОСМАТРАЊЕ И НЕГА БОЛЕСНИКА У ДИЈАБЕТИЧНОЈ
КОМИ. ОДРЕЂИВАЊЕ ДОЗЕ ИНСУЛИНА И НАЧИН
АПЛИКАЦИЈЕ.
ПОВРЕДЕ ГЛАВЕ И КИЧМЕНОГ СТУБА
ОБОЉЕЊА ГЛАВЕ И КИЧМЕНОГ СТУБА
ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ
ХИРУРГИЈА ВРАТА
ХИРУРГИЈА ГРУДНОГ КОША
ХИРУРГИЈА АБДОМЕНА
ХИРУРГИЈА УРОГЕНИТАЛНИХ ОРГАНА
ХИРУРГИЈА КРВНИХ СУДОВА
СКЕЛЕТНИ СИСТЕМ - КОСТИ И ЗГЛОБОВИ
ОФТАЛМОЛОГИЈА
БОЛЕСТИ УХА, ГРЛА И НОСА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА У ХИРУРГИЈИ
I ВЕЖБА
НЕГА КОД ОБОЉЕЊА МОЗГА.
НЕГА КОД СИНДРОМА ЛУМБОИШИЈАЛГИЈЕ.
II ВЕЖБА
НЕГА БОЛЕСНИКА СА ПОВРЕДАМА ПЕРИФЕРНИХ
НЕРАВА.
III ВЕЖБА
НЕГА У ХИРУРГИЈИ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ.
IV – VIII ВЕЖБА
ПРВА ПОМОЋ И НЕГА БОЛЕСНИКА СА ПОВРЕДОМ
ГРУДНОГ КОША
НЕГА ПОСЛЕ ТРАХЕОТОМИЈЕ.
НЕГА И ЛЕЧЕЊЕ ГНОЈНИХ ОБОЉЕЊА ПЛУЋА.
НЕГА У КАРДИЈАЛНОЈ ХИРУРГИЈИ.
НЕГА БОЛЕСНИКА СА ТУМОРОМ ДОЈКЕ.
IX – XIV ВЕЖБА
НЕГА БОЛЕСНИКА СА ОБОЉЕЊИМА ЈЕДЊАКА. НЕГА
БОЛЕСКИКА СА ОБОЉЕЊИМА ГАСТРОДУОДЕНУМА.
НЕГА БОЛЕСНИКА СА ГАСТРОСТОМОМ.
НЕГА БОЛЕСНИКА НОСЛЕ ОПЕРАЦИЈЕ ЖУЧНЕ КЕСЕ И
ЖУЧНИХ ПУТЕВА
НЕГА БОЛЕСНИКА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЈА ТАНКОГ И
ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА
НЕГА ВЕШТАЧКОГ АНУСА.
НЕГА БОЛЕСНИКА СА ИЛУЕСОМ.
НЕГА СТОМА НА ТРБУШНИМ ОРГАНИМА.
XV – XVI ВЕЖБА
НЕГА БОЛЕСНИКА СА ОБОЉЕЊИМА АРТЕРИЈА.
НЕГА БОЛЕСНИКА СА ОБОЉЕЊИМА ПОВРШНИХ
ВЕНА.
XVII – XVIII ВЕЖБА
НЕГА БОЛЕСНИКА КОД УРОЛОШКИХ ОБОЉЕЊА. НЕГА
БОЛЕСНИКА СА ОПЕРИСАНОМ ПРОСТАТОМ.
XIX – XXI ВЕЖБА
НЕГА БОЛЕСНИКА У ТРАУМАТОЛОГИЈИ И
ОРТОПЕДИЈИ.
XXII – XXIII ВЕЖБА
ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА ЗА ПРЕГЛЕД У
ОФТАЛМОЛОГИЈИ. ПРЕОПЕРАТИВНА ПРИПРЕМА И
ПОСТОПЕРАТИВНА НЕГА У ОФТАЛМОЛОГИЈИ.
XXIV – XXV ВЕЖБА
ПРИПРЕМА БОЛЕСНИКА ЗА ПРЕГЛЕДЕ У ОРЛ.
ПРЕОПЕРАТИВНА И ПОСТОПЕРАТИВНА НЕГА У ОРЛ.
XXVI – XXVII ВЕЖБА
ПРИМЕНА МАСАЖЕ, ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈЕ,
ТЕРМОТЕРАПИЈЕ, ХИДРОТЕРАПИЈЕ И РАДНЕ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 187-188
118
ТЕРАПИЈЕ. НЕГА У ОРТОТИЦИ.
XXVIII – XXX ВЕЖБА
ПРВА ПОМОЋ И ТРАНСПОРТ БОЛЕСНИКА СА
КРАНИОЦЕРЕБРАЛНОМ ПОВРЕДОМ.

ПРВА ПОМОЋ И ТРАНСПОРТ БОЛЕСНИКА СА
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ПОВРЕДОМ.

ПРВА ПОМОЋ И ТРАНСПОРТ БОЛЕСНИКА СА
ПОВРЕДОМ КИЧМЕНОГ СТУБА И КИЧМЕНЕ МОЖДИНЕ.
НЕГА И ЛЕЧЕЊЕ КЦП У БОЛНИЦИ. НЕГА ПРИ
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНИМ ПОВРЕДАМА. НЕГА И
ЛЕЧЕЊЕ ПОВРЕДА КИЧМЕНОГ СТУБА.
НАСТАВА У БЛОКУ

НЕГА И ЛЕЧЕЊЕ КРАНИОЦЕРАБРАЛНИХ ПОВРЕДА.
НЕГА И ЛЕЧЕЊЕ МАКСИЛОФАЦИЈАЛНИХ ПОВРЕДА.
НЕГА И ЛЕЧЕЊЕ ПОВРЕДА КИЧМЕНОГ СТУБА. НЕГА
КОД ОБОЉЕЊА МОЗГА. НЕГА КОД ЛУМБОИШИАЛГИЈЕ.
НЕГА СА ПОВРЕДАМА ПЕРИФЕРНИХ НЕРАВА. НЕГА У
ХИРУРГИЈИ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ. НЕГА БОЛЕСНИКА
СА ПОВРЕДАМА ГРУДНОГ КОША. НЕГА БОЛЕСНИКА
СА ОБОЉЕЊИМА ЈЕДЊАКА, ГАСТРОДУОДЕНУМА,
ЖУЧНЕ КЕСЕ И ЖУЧНИХ ПУТЕВА. НЕГА БОЛЕСНИКА
СА СТОМАМА ТРБУШНИХ ОРГАНА. НЕГА БОЛЕСНИКА
СА ИЛЕУСОМ. НЕГА БОЛЕСНИКА КОД УРОЛОШКИХ
ОБОЉЕЊА.
 НЕГА БОЛЕСНИКА СА ОПЕРИСАНОМ ПРОСТАТОМ.
НЕГА БОЛЕСНИКА СА ТРАЈНИМ КАТЕТЕРОМ. НЕГА
БОЛЕСНИКА СА ОБОЉЕЊИМА АРТЕРИЈА И ВЕНА.
НЕГА БОЛЕСНИКА У ТРАУМАТОЛОГИЈИ И
ОРТОПЕДИЈИ.

УВОД

ПРЕНАТАЛНА ЗАШТИТА

НЕОНАТАЛНА ЗАШТИТА

ПАТОЛОГИЈА НЕОНАТАЛНОГ ПЕРИОДА

ИСХРАНА

ПОСТНАТАЛНА ЗАШТИТА

ПАТОЛОГИЈА ПОСТНАТАЛНОГ ПЕРИОДА
ВЕЖБЕ

I-V ВЕЖБA

ОПШТИ ПРИНЦИПИ У НЕЗИ БОЛЕСНОГ ДЕТЕТА.

ДУЖНОСТИ СЕСТРЕ ПРИ ПРИЈЕМУ БОЛЕСНОГ ДЕТЕТА.

ПОСМАТРАЊЕ БОЛЕСНОГ ДЕТЕТА, МЕРЕЊЕ
ВИТАЛНИХ ЗНАКОВА, УБЕЛЕЖАВАЊЕ У
ТЕМПЕРАТУРНУ ЛИСТУ.

АСИСТИРАЊЕ СЕСТРЕ ПРИ ПРЕГЛЕДУ ДЕТЕТА.

МЕДИЦИПСКА ТЕХНИКА: АПЛИКАЦИЈА ЛЕКОВА,
УЗИМАЊЕ И СЛАЊЕ МАТЕРИЈАЛА НА ПРЕГЛЕД,
МИКРОКЛИЗМА.

НЕГА ДЕЦЕ СА ОБОЉЕЊИМА РЕСПИРАТОРНИХ
ОРГАИА И ПРЕВЕНЦИЈА.

НЕГА И ИСХРАНА ДЕЦЕ СА ОБОЉЕЊИМА
ДИГЕСТИВНИХ ОРГАНА И ПРЕВЕНЦИЈА.

ПРВА ПОМОЋ И НЕГА ДЕЦЕ СА АКУТНИМ ТРОВАЊЕМ.

VI ВЕЖБА

УПОЗНАВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА У
СТАЦИОНАРНИМ ДЕЧЈИМ УСТАНОВАМА.

VII-X ВЕЖБA

ОПШТИ ПРИНЦИПИ У НЕЗИ - КУПАЊЕ И НЕГА
НЕДОНОШЧЕТА И ОДОЈЧЕТА, НЕГА ЧУЛА, НЕГА КОЖЕ,
НЕГА ПУПКА, ОБЛАЧЕЊЕ И ПРЕПОВИЈАЊЕ.

НЕГА НЕДОНОШЧЕТА, ТЕХНИКА ХРАЊЕЊА
НЕДОНОШЧЕТА, ЛАКТАРИЈУМ.

XI-XIII ВЕЖБA

ОПШТИ ПРИНЦИПИ У НЕЗИ БОЛЕСНОГ ДЕТЕТА;
ДУЖНОСТИ СЕСТРЕ ПРИ ПРИЈЕМУ БОЛЕСНОГ ДЕТЕТА;
ПОСМАТРАЊЕ БОЛЕСНОГ ДЕТЕТА; МЕРЕЊЕ
ВИТАЛНИХ ЗНАКОВА, УБЕЛЕЖАВАЊЕ У
ТЕМПЕРАТУРНУ ЛИСТУ; АСИСТИРАЊЕ ПРИ ПРЕГЛЕДУ
БОЛЕСНОГ ДЕТЕТА.


Педијатрија са
негом
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 190-191
119


















Гинекологија и
акушерство са
негом
XIV-XV ВЕЖБA
ТЕХНИКА ДОЈЕЊА, ОПШТИ ПРИНЦИПИ И ТЕХНИКА
ПРИПРЕМАЊА ХРАНЕ ЗА ДЕЦУ, ТЕХНИКА ХРАЊЕЊА
ИЗ БОЧИЦЕ И КАШИЧИЦОМ.
УВОД
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА КАРЛИЦЕ - ПОЛНИХ
ОРГАНА ЖЕНЕ И ДОЈКИ
АНАМНЕЗА И ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
ДОПУНСКИ ПРЕГЛЕДИ У ГИНЕКОЛОГИЈИ
МАЛФОРМАЦИЈЕ У РАЗВОЈУ ЖЕНСКИХ ПОЛНИХ
ОРГАНА
ПРОМЕНЕ ПОЛОЖАЈА ПОЛНИХ ОРГАНА ЖЕНЕ
ЗАПАЉЕЊСКА ОБОЉЕЊА ПОЛНИХ ОРГАНА ЖЕНЕ
БРАЧНИ СТЕРИЛИТЕТ
НЕУРЕДНА КРВАВЉЕЊА ИЗ МАТЕРИЦЕ
ПРЕКАНЦЕРОЗНА И ДИСТРОФИЧНА СГАЊА У
ГИНЕКОЛОГИЈИ
ТУМОРИ ПОЛНИХ ОРГАНА ЖЕНЕ
САВЕТОВАЛИШТА ЗА РАНУ ДИЈАГНОЗУ РАКА
КОНТРАЦЕПЦИЈА
ФИЗИОЛОГИЈА ТРУДНОЋЕ
НОРМАЛНИ ПОРОЂАЈ, БАБИЊЕ И ЛАКТАЦИЈА
ПАТОЛОГИЈА ТРУДНОЋЕ И БАБИЊА
ВЕЖБЕ

I – II ВЕЖБА

УСТАНОВЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖЕНЕ, СПЕЦИФИЧНОСТИ
РАДА НА ГИНЕКОЛОШКОМ И АКУШЕРСКОМ
ОДЕЉЕЊУ. ГИНЕКОЛОШКА АМБУЛАНТА.

СПРОВОЂЕЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПОЛНИХ ОРГАНА ЖЕНЕ.

III – IV ВЕЖБА

ПРИПРЕМА ЗА ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕД. ПРИПРЕМА
МАТЕРИЈАЛА ЗА ВАГИНАЛНО ИСПИРАЊЕ И ТЕХНИКА
РАДА.

V- VI ВЕЖБА

ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛА И БОЛЕСНИЦЕ ЗА РАЗНЕ
ГИНЕКОЛОШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ.

ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТПИ РАД У ЦИЉУ СМАЊЕЊА
НЕСТРУЧИИХ ПОБАЧАЈА. ПРИПРЕМА ЗА
АРТЕФИЦИЈЕЛНИ ПОБАЧАЈ, ЗА ИНСУФЛАЦИЈУ, ЗА
ХИСТЕРОСАЛПИНГОГРАФИЈУ (ХСГ).

VII - ВЕЖБА

НЕГА БОЛЕСНИЦЕ СА ЗАПАЉИВИМ ПРОЦЕСИМА НА
СПОЉНИМ И УНУТРАШЊИМ ГЕНИТАЛИЈАМА (НЕГА
ХРОНИЧНОГ И АКУТНОГ АДНЕКСИТИСА, НЕГА КОД
ПЕЛВЕОПЕРИТОНИТИСА, АПСЦЕС ДУГЛАСОВОГ
ПРОСТОРА).

VIII - IX ВЕЖБА

ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД НА РАНОМ
ОТКРИВАЊУ КАРЦИНОМА НА ГЕНИТАЛНИМ
ОРГАНИМА ЖЕНЕ.

ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛА ЗА КОЛПОСКОПИЈУ,
БИОПСИЈУ, ЕПДОМЕТРАЛНУ БИОПСИЈУ,
ЕКСПЛОРАТНВНУ КИРЕТАЖУ И УЗИМАЊЕ
ВАГИНАЛНОГ СЕКРЕТА.

X ВЕЖБА

ПЛАНИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ.

ПРИМЕНА КОНТРАЦЕПТИВНИХ СРЕДСТАВА.

XI – XII ВЕЖБА

ПРИЈЕМ ТРУДНИЦЕ НА ОДЕЉЕЊЕ.

ПРИПРЕМА ТРУДПИЦЕ ЗА ПОРОЂАЈ, ПСИХОФИЗИЧКА
ПРИПРЕМА.

XXIII ВЕЖБА

ПРИПРЕМА ПРИБОРА ЗА ВОЂЕЊЕ НОРМАЛНОГ
ПОРОЂАЈА. ПРВА НЕГА НОВОРОЂЕНЧЕТА И
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА. НЕГА БАБИЊАРА.

XIV – XV ВЕЖБА
 НЕГА КОД КРВАВЉЕЊА БОЛЕСНИЦЕ У ТРУДНОЋИ И
ПОРОЂАЈУ. ГЕСТОЗЕ, НЕГА И ПРЕВЕНЦИЈА.
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 191-192
120
ПОСТУПАК КОД ЕКЛАМСИЈЕ.
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Грађанско
васпитање



ПРАВА И СЛОБОДЕ
СВЕТ ИНФОРМАЦИЈА
СВЕТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА И РАДА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 306-307


УВОД
ХРИШЋАНСКО СХВАТАЊЕ ИСТОРИЈЕ
(СТАРОЈЕЛИНСКО И САВРЕМЕНО СХВАТАЊЕ
ИСТОРИЈЕ БЕЗ БОГА)
ЕСХАТОН-БУДУЋЕ ЦАРСТВО БОЖИЈЕ КАО УЗРОК
ЦРКВЕ И ИСТОРИЈЕ (ПОСЛЕДЊИ ДОГАЂАЈ, ДОГАЂАЈ
ЦАРСТВА БОЖИЈЕГ ДАЈЕ ВАЛИДНОСТ И ПОСТОЈАЊЕ
ИСТОРИЈСКИМ ДОГАЂАЈИМА)
СМРТ ПРИРОДЕ КАО РАЗЈЕДИЊЕЊЕ, РАСПАДАЊЕ И
СМРТ ЛИЧНОСТИ КАО ПРЕКИД ЗАЈЕДНИЦЕ СА
ЛИЧНОШЋУ ЗА КОЈУ СМО БИЛИ ВЕЗАНИ, КОЈУ СМО
НАЈВИШЕ ВОЛЕЛИ
ЛИТУРГИЈА НАМ ОТКРИВА И ЦИЉ ЗБОГ КОЈЕГ ЈЕ БОГ
СТВОРИО СВЕТ И ЉУДЕ (ДА СВЕТ ПОСТАНЕ ЦАРСТВО
БОЖИЈЕ У КОМЕ НЕЋЕ БИТИ СМРТИ)
ПОМЕСНА И ВАСЕЉЕНСКА ЦРКВА, ЊИХОВ ОДНОС
ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ (НА ПОМЕСНОМ И ВАСЕЉЕНСКОМ
НИВОУ)
ТЕОЛОГИЈА ПРАВОСЛАВНЕ УМЕТНОСТИ
(КЊИЖЕВНОСТИ, СЛИКАРСТВА, АРХИТЕКТУРЕ,
МУЗИКЕ...)
ЦРКВА И СВЕТ (ЊИХОВ ОДНОС)
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 9 од 26.10.2005.
Страна 3-4


Верска настава православни
катихизис





121
122
Специјална рехабилитација
Прва помоћ
Верска настава, грађанско васпитање
30.
31.
32.
1
35
60
60
Основе масаже
29.
1
1
35
35
60
60
Кинезитерапија
28.
70
70
70
3
Основе клиничке медицине
27.
2
70
70
70
70
2
2
3
Кинезиологија
26.
70
70
Фармакологија
35
2
2
25.
1
2
2
2
2
70
70
70
1
3
2
2
2
2
Здравствена нега и рехабилитација
140
70
4
2
2
2
2
35
70
105
1
2
3
3
2
2
н
24.
г
Психологија
Медицинска биохемија
г
22.
23.
н
Физикална терапија
70
70
70
70
2
2
2
2
70
105
2
3
70
105
70
г
2
3
2
н
Блок
21.
г
Други разред
Вежбе
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Устав и право грађана
Анатомија и физиологија
Латински језик
Хигијена са здравственим васпитањем
Микробиологија са епидемиологијом
Патологија
70
35
2
1
70
70
г
Теор.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
105
70
3
2
2
2
н
Блок
Рачунарство и информатка
г
Први разред
Вежбе
10.
н
Теор.
Српски језик и књижевност
Страни језик
Социологоја
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Назив предмета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ред.
број
Подручје рада: Здравстви и социјална заштита
Образовни профил: Физиотерапеутски техничар
35
105
105
105
70
70
70
70
105
70
70
г
Теор.
4
4
4
4
н
140
140
140
140
г
Трећи разред
Вежбе
30
30
30
30
г
Блок
1
2
3
2
30
60
90
60
90
30
1
3
60
2
60
60
2
2
90
60
г
3
2
н
Теор.
3
3
3
3
4
4
н
90
90
90
90
120
120
г
Четврти разред
Вежбе
60
60
60
60
г
Блок
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР (IV СТЕПЕН, 4 ГОДИНЕ)
ПРВИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност
ТЕМЕ








Енглески језик











Историја

УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА
СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ
НАРОДНА УСМЕНА КЊИЖЕВНОСТ
ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА
БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ
ЛЕКТИРА
o ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ
o ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ
БАВЕ
o ФОНЕТИКА
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
SOFT MACHINE
JOURNEYS
THE FIRST WRITTEN SCHOOLWORK
GLOBAL ISSUES
SOCIETY
THE SECOND WRITTEN SCHOOLWORK
CONFLICT
УВОД
ПРАИСТОРИЈА
СТАРИ ВЕК
o ДРУШТВО И ДРЖАВЕ СТАРОГ ИСТОКА
o ДРУШТВО И ДРЖАВЕ СТАРИХ ГРКА И
РИМЉАНА
o РЕЛИГИЈА И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СТАРОГ
ВЕКА
СРЕДЊИ ВЕК
o ДРУШТВО, ДРЖАВА И КУЛТУРА
o ВЕЛИКА СЕОБА НАРОДА
o ОСОБЕНОСТИ РАЗВОЈА ДРУШТВА И ДРЖАВА
У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ
o РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ
ЕВРОПИ
o ОСОБЕНОСТИ РАЗВОЈА ДРУШТВА И ДРЖАВЕ
У ВИЗАНТИЈИ
o ОСОБЕНОСТИ РАЗВИТКА ИСЛАМСКОГ
ДРУШТВА И ДРЖАВЕ
o СРЕДЊОВЕКОВНЕ ДРЖАВЕ ИСТОЧНИХ И
ЗАПАДНИХ СЛОВЕНА
o РЕЛИГИЈА И ЊЕН УТИЦАЈ НА
СРЕДЊОВЕКОВНИ СВЕТ
o СРЕДЊОВЕКОВНА КУЛТУРА
o СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У СРЕДЊЕМ
ВЕКУ
o СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА КУЛТУРА
o СРБИ И ОСТАЛИ БАЛКАНСКИ НАРОДИ У
БОРБИ ПРОТИВ ОСМАНЛИЈА
НОВИ ВЕК
o ЕВРОПА У ПЕРИОДУ ОД XVI ДО XVIII ВЕКА
o РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ, ДРУШТВА И ДРЖАВЕ ОД
КРАЈА XV ДО КРАЈА XVIII ВЕКА
o КУЛТУРНЕ И ВЕРСКЕ ПРИЛИКЕ У ЕВРОПИ
o ЕВРОПА И СВЕТ ОД КРАЈА XVIII ДО СРЕДИНЕ
XIX ВЕКА
o РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ, ДРУШТВА И ДРЖАВЕ ОД
КРАЈА XVIII ДО СРЕДИНЕ XIX ВЕКА
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 14-17
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 4 од 31.05.1991.
Страна 55-56
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 148-151
123
o
o
o
o

ПОЧЕЦИ МУЗИКЕ. ИЗВОРИ И ДОКУМЕНТА. МУЗИКА И
МАГИЈА
МУЗИКА СТАРИХ ИСТОЧНИХ НАРОДА. МУЗИКА
ГРЧКЕ И РИМА
РАЗВОЈ МУЗИКЕ У XIV, XV И XVI ВЕКУ
БАРОК У МУЗИЦИ
ОПЕРА У XVII ВЕКУ
ОПЕРА У XVIII ВЕКУ
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО ПРЕТКЛАСИКЕ И
КЛАСИКЕ
РОМАНТИЗАМ У МУЗИЦИ
РОМАНТИЧНА ОПЕРА, ОПЕРЕТА, БАЛЕТ
РОМАНТИЗАМ У СЛОВЕНСКИМ ЗЕМЉАМА
ОПЕРА НА ПОЧЕТКУ XX ВЕКА
ИМПРЕСИОНИЗАМ
МУЗИКА XX ВЕКА У СВЕТУ
МУЗИКА У XX ВЕКУ
САВРЕМЕНА МУЗИКА
ЏЕЗ И ОСТАЛИ ЖАНРОВИ
ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 154-158
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 173-175

АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА
СПОРТСКА ИГРА











УВОДНИ ЧАС
ВЕКТОРИ
ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА
ЛОГИКА И СКУПОВИ.
РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ВЕЛИЧИНА
РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ
ИЗОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ
ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ.
ХОМОТЕТИЈА И СЛИЧНОСТ
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И ИСПРАВКЕ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 1 од 25.01.2007.
Страна 72-73


ОСНОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ
ОСНОВЕ РАДА У ОПЕРАТИВНОМ СИСТЕМУ СА
ГРАФИЧКИМ ИНТЕРФЕЈСОМ
ТЕКСТ - ПРОЦЕСОР
СЛАЈД - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
РАД СА ТАБЕЛАМА
ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 238-240
УВОД
СТАНОВНИШТВО, РЕЛИГИЈА, КУЛТУРА
НАСЕЉА
ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
САВРЕМЕНОГ СВЕТА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 7 од 17.04.1993.
Страна 194-196






Музичка уметност












Физичко
васпитање
Математика
Рачунарство и
информатика
Географија
ГРАЂАНСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ И ПОЈАВА НАЦИЈЕ
СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ ОД XVI ДО
СРЕДИНЕ XIX ВЕКА
СРБИ И СУСЕДНИ НАРОДИ ПОД
ОСМАНЛИЈСКОМ ВЛАШЋУ И СТВАРАЊЕ
НАЦИОНАЛНИХ ДРЖАВА
СРБИ ПОД ВЛАШЋУ ХАБЗБУРГОВАЦА И
МЛЕЧАНА








124
Физика





УВОД
КИНЕМАТИКА
ДИНАМИКА
ЗАКОНИ ОДРЖАЊА
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 2-4
Хемија










МАТЕРИЈА
АТОМСКА СТРУКТУРА МАТЕРИЈЕ
ХЕМИЈСКА ВЕЗА
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
ВЕЖБЕ
РАСТВОРИ
ВЕЖБЕ
ОКСИДО-РЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ
КИСЕЛИНЕ И БАЗЕ
ВЕЖБЕ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 2 од 01.03.1993.
Страна 30






БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
ВИРУСИ
БАКТЕРИЈЕ
РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА
МОРФОЛОГИЈА ОРГАНА СКРИВЕНОСЕМЕНИЦА
КРАТАК ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ УПОТРЕБЕ БИЉАКА У
ЛЕЧЕЊУ
ГАЈЕЊЕ ЛЕКОВИТИХ И АРОМАТИЧНИХ БИЉАКА
ЛЕКОВИТЕ БИЉКЕ
ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧОВЕЧЈЕГ ТЕЛА
ТЕЛЕСНЕ ТЕЧНОСТИ И КРВ
ЛОКОМОТОРНИ СИСТЕМ
КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ
РАСПИРАТОРНИ СИСТЕМ
ДИГЕСТИВНИ И ЛИМФНИ СИСТЕМ
ТЕРМОРЕГУЛАЦИЈЕ
ЕНДОКРИНИ СИСТЕМ И ДОЈКА
УРОГЕНИТАЛНИ СИСТЕМ
НЕРВНИ СИСТЕМ
СИСТЕМ РЕЦЕПТОРНИХ ОРГАНА - ЧУЛА
ПРИМЕНА
ПРВА ИЛИ А-ДЕКЛИНАЦИЈА ИМЕНИЦА И ПРИДЕВА.
ДРУГА ИЛИ О-ДЕКЛИНАЦИЈА ИМЕНИЦА И ПРИДЕВА.
ТРЕЋА ДЕКЛИНАЦИЈА ИМЕНИЦА И ПРИДЕВА
КОНСОНАИТЕКИХ И ВОКАНСКЕ ОСНОВЕ. (
ЧЕТВРТА ИЛИ У-ДЕКЛИНАЦИЈА.
ПЕТА ИЛИ Е-ДЕКЛИНАЦИЈА.
ПРОМЕНА ГРЧКИХ ИМЕНИЦА.
КОМПАРАЦИЈА ПРИДЕВА. ОПИСНА И СУПЛЕТИВНА
КОМПАРАЦИЈА.
ЗАМЕНИЦЕ: ЛИЧНЕ, ПРИСВОЈНЕ, ПОВРАТНЕ,
ПОКАЗНЕ, ОДНОСНЕ, УПИТНЕ.
БРОЈЕВИ: ОСНОВНИ, РЕДНИ.
ГЛАГОЛИ
ИНДИКАТИВ ПРЕЗЕНТА АКТИВА И ПАСИВА ГЛАГОЛА
СВИХ КОЊУГАЦИЈА И ГЛАГОЛА ТРЕЋЕ КОЊУГАЦИЈЕ
НАИО. ИНДИКАТИВ ПРЕЗЕНТА ГЛАГОЛА ЕSSЕ.
ЗНАЧЕЊЕ И УПОТРЕБА НАЧИНА. КОЊУНКТИВ
ПРЕЗЕНТА АКТИВА И ПАСИВА ГЛАГОЛА СВИХ
КОЊУГАЦИЈА И ГЛАГОЛА ТРЕЋЕ КОЊУГАЦИЈЕ.
КОЊУНКТИВ ПРЕЗЕНТА ГЛАГОЛА ЕSSЕ.
ИМПЕРАТИВ ПРЕЗЕНТА АКТИВА ГЛАГОЛА СВИХ
КОЊУГАЦИЈА И ГЛАГОЛА ТРЕЋЕ КОЊУГАЦИЈЕ.
ИМПЕРАТИВ ПРЕЗЕНТА ГЛАГОЛА ЕSSЕ.
Биологија




Анатомија и
физиологија



















Латински језик






Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 21-24
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 157-158
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 160
125













Здравствена нега и
рехабилитацијом
ДЕПОНЕНТНИ И СЕМИДЕПОНЕНТНИ ГЛАГОЛИ.
ПАРТИЦИП ПЕРФЕКТА ПАСИВА.
ГЛАГОЛСКА ИМЕНА; ПАРТИЦИП ПРЕЗЕНТА АКТИВА. (
ПЕПРОМЕНЉИВЕ ВРСТЕ РЕЧИ
ПРИЛОЗИ (ТВОРБА И КОМПАРАЦИЈА).
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ; У СВАКОМ ПОЛУГОДИШТУ ПО
ЈЕДАП ПИСМЕНИ ЗАДАТАК.
УВОДНИ ДЕО
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНОГ
ПОНАШАЊА
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
ОПШТЕ И СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД
ИНФЕКЦИЈЕ
НЕГА И ЗАШТИТА БОЛЕСНИКА
ПОСМАТРАЊЕ БОЛЕСНИКА И ВИТАЛНИ ЗНАЦИ
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКЕ И ТЕРАПИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕ
ПРОЦЕС МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
ВЕЖБЕ

I ВЕЖБА

УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА КАБИНЕТОМ ЗА ВЕЖБЕ
(НАМЕШТАЈ, ПРИБОР, ИНСТРУМЕНТИ), ПРАВИЛА
ПОНАШАЊА У ШКОЛСКОМ КАБИНЕТУ.

II ВЕЖБА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НЕГЕ, СПЕЦИФИЧНОСТИ НЕГЕ У
РЕХАБИЛИТАЦИЈИ, НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА У
КУЋНИМ УСЛОВИМ, АДРАВСТВЕНО- ВАСПИТНИ РАД
У ДОМЕНУ ФИЗИОТЕРАПЕУТА.

III ВЕЖБА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И КОМУНИКАЦИЈЕ (СА
БОЛЕСНИКОМ, РОДБИНОМ И ОСОБЉЕМ У
ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ).

IV ВЕЖБА

ЗНАЧАЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ У СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ
УСТАНИВАМА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ.

V ВЕЖБА

ПОЈАМ И ВРСТЕ ИНВАЛИДНОСТИ.

VI ВЕЖБА

ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД У ДОМЕНУ
ФИЗИОТЕРАПЕУТА – ТЕХНИЧАРА.

VII ВЕЖБА

МЕТОДЕ АНТИСЕПСЕ И АСЕПСЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈА И
СТЕРИЛИЗАЦИЈА, МЕТОДЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ,
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ХЕМИЈСКИМ СРЕДСТВИМА, ПОДЕЛА
И ЧУВАЊЕ АНТИСЕПТИКА.

VIII ВЕЖБА

СПРОВОЂЕЊЕ МЕТОДА АСЕПСЕ, СТЕРИЛИЗАЦИЈА
КУВАЊЕМ.

IX ВЕЖБА

СТЕРИЛИЗАЦИЈА ВОДЕНОМ ПАРОМ ПОД ПРИТИСКОМ
– АУТОКЛАВ.

X ВЕЖБА

СТЕРИЛИЗАЦИЈА СУВИМ ПРЕГРЕЈАНИМ ВАЗДУХОМ –
ПУПИНЕЛ.

XI ВЕЖБА

СТЕРИЛИЗАЦИЈА ХЕМИЈСКИМ СРЕДСТВИМА,
КОНТРОЛА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ.

XII ВЕЖБА

БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТ (ДЕЛОВИ, ДОДАЦИ И ВРСТЕ
КРЕВЕТА), БОЛЕСНИЧКА ПОСТЕЉА, НАГИБНИ СТО,
ОСТАЛА ОПРЕМА БОЛЕСНИЧКЕ СОБЕ.

XIII ВЕЖБА

ПРОМЕНА ГОРЊЕГ И ДОЊЕГ ДЕЛА ЛИЧНОГ РУБЊА
НЕПОКРЕТНОГ ПАЦИЈЕНТА.

XIV ВЕЖБА

ДЕКУБИТАЛНЕ РАНЕ, УЗРОЦИ, КЛИНИЧКА СЛИКА И
ТРЕТМАН, УЗРОЦИ,ПРЕДИЛЕКЦИОНА МЕСТА,
КЛИНИЧКА СЛИКА И ТРЕТМАН.
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 264-266
126














































Прва помоћ



XV ВЕЖБА
ПРЕВЕНЦИЈА ЛЕЧЕЊА ДЕКУБИТАЛНИХ РАНА.
XVI ВЕЖБА
ВРСТЕ ПОЛОЖАЈА ПАЦИЈЕНАТА У ПОСТЕЉИ,
СПЕЦИФИЧНИ ПОЛОЖАЈИ КОД НЕКИХ ПАЦИЈЕНАТА.
XVII ВЕЖБА
ПРИМЕНА КОРЕКТИВНОГ ПОЛОЖАЈА КОД
РАЗЛИЧИТИХ ПАТОЛОГИЈА.
XVIII ВЕЖБА
ОДРЕЊИВАЊЕ КЛИНИЧКИХ ЗНАКОВА БОЛЕСТИ,
ДЕФИНИСАЊЕ СУБЈЕКТИВНИХ И ОБЈЕКТИВНИХ
ЗНАКОВА БОЛЕСТИ.
XIX ВЕЖБА
ФУНКЦИОНАЛНИ СТАТУС, ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ.
XX ВЕЖБА
ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ
СТАТУСА ( МЕРЕЊЕ ОБИМА И ДУЖИНЕ
ЕКСТРЕМИТЕТА, МЕРЕЊЕ ОБИМА ПОКРЕТА,
МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ).
XXI ВЕЖБА
ВРСТЕ ВИТАЛНИХ ЗНАКА, ТЕМПЕРАТУРА, ПУЛС,
ДИСАЊЕ, КРВНИ ПРИТИСАК.
XXII ВЕЖБА
ПРАЋЕЊЕ ВИТАЛНИХ ЗНАКА, МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ,
ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ, НАЧИН МЕРЕЊА И УБЕЛЕЖАВАЊЕ
РЕЗУЛТАТА.
XXIII ВЕЖБА
ЦИЉ ПРИМЕНЕ МЕДИЦИНСКИХТЕХНИКА, ВРСТЕ
ЛЕКОВА И НАЧИНИ ЧУВАЊА.
XXIV ВЕЖБА
АПЛИКАЦИЈА ОРАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ.
XXV ВЕЖБА
АПЛИКАЦИЈА ПАРЕНТЕРАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ.
XXVI - XXXV ВЕЖБА
ПРОЦЕС МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ.
XXVI ВЕЖБА
ПРИМЕНА КОРЕКТИВНИХ ПОМАГАЛА КОД
РАЗЛИЧИТИХ ПАТОЛОГИЈА.
XXVII ВЕЖБА
АПЛИКАЦИЈА ОРТОТСКИХ СРЕДСТАВА: ОРТОЗЕ,
АПАРАТИ.
XXVIII ВЕЖБА
ОБУКА ХОДА СА ШТАКАМА: ДВОТАКТНИ,
ТРОТАКТНИ, ЧЕТВОРОТАКТНИ, ИНВАЛИДСКА
КОЛИЦА, УПРАВЉАЊЕ И ТРАНСВЕР ПАЦИЈЕНТА.
XXIX ВЕЖБА
АПЛИКАЦИЈА ПРОТЕЗА – ВРСТЕ ПРОТЕЗА,
БАНДАЖИРАЊЕ ПАТРЉКА.
XXX ВЕЖБА
РЕХАБИЛИТАЦИОНЕ ПРОЦЕДУРЕ. КИНЕЗИТЕРАПИЈА –
ИЗГЛЕД И ОПРЕМА КИНЕЗИ САЛЕ, ТЕСТИРАЊЕ
ФУНКЦИЈА, КИНЕЗИТЕРАПИЈСКЕ ВЕЖБЕ.
XXXI ВЕЖБА
ХИДРОТЕРАПИЈА.
ТЕРМОТЕРАПИЈА.
XXXII ВЕЖБА
ФОТОТЕРАПИЈА.
МЕХАНОТЕРАПИЈА.
XXXIII ВЕЖБА
ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈА.
XXXIV ВЕЖБА
РАДНА ТЕРАПИЈА.
XXXV ВЕЖБА
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА.
УВОД
УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА П/О ЛИЦА
ПОРЕМЕЋАЈИ СВЕСТИ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
127


КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕАНИМАЦИЈА
ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ У ФУНКЦИЈИ ПРУЖАЊА ПРВЕ
ПОМОЋИ
КРВАРЕЊА
ШОК
ПОВРЕДЕ КОСТИЈУ И ЗГЛОБОВА
ПОВРЕДЕ УНУТРАШЊИХ ОРГАНА
ПОЛИТРАУМЕ И РАТНЕ РАНЕ
ОШТЕЋЕЊА ИЗАЗВАНА ТОПЛОТОМ И ХЛАДНОЋОМ
ПОСЕБНЕ ВРСТЕ ОПЕКОТИНА
ПРВА ПОМОЋ И СПАСАВАЊЕ ДАВЉЕНИКА У ВОДИ
ПРВА ПОМОЋ КОД УЈЕДА И УБОДА
ПРИНЦИПИ ПРУЖАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ ОСОБАМА СА
СТРАНИМ ТЕЛОМ
ПРВА ПОМОЋ КОД РАЗНИХ СТАЊА
САОБРАЋАЈНИ ТРАУМАТИЗАМ
ПРЕВЕНЦИЈА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОВРЕДА
ТРАНСПОРТ ЖИВОТНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА
РЕАЛИСТИЧКИ ПРИКАЗ ПОВРЕДА И ОБОЉЕЊА
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ















Грађанско
васпитање
Верска настава православни
катихизис
Страна 173-174



ЈА, МИ И ДРУГИ
КОМУНИКАЦИЈА У ГРУПИ
ОДНОСИ У ГРУПИ И ЗАЈЕДНИЦИ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 301-304


УВОД
ХРИШЋАНСТВО ЈЕ ЦРКВА (ЗАЈЕДНИЧКИ
ЛИТУРГИЈСКИ ЖИВОТ)
ПОЈАМ О БОГУ У ХРИШЋАНСТВУ
ПОЗНАЊЕ БОГА КРОЗ ХРИСТА У ЦРКВИ
КРШТЕЊЕ И РУКОПОЛОЖЕЊЕ КАО СЈЕДИЊЕЊЕ СА
ХРИСТОМ У ЛИТУРГИЈИ (ПОДВИЖНИШТВО КАО
СРЕДСТВО ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЛИЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА
БОГОМ)
СЛИКАРСТВО КАО ИЗРАЗ ЧОВЕКОВОГ ОДНОСА
ПРЕМА БОГУ И СВЕТУ КОЈИ ГА ОКРУЖУЈЕ (РАЗЛИКА
ИЗМЕЂУ ЦРКВЕНОГ СЛИКАРСТВА-ИКОНОГРАФИЈЕ И
СВЕТОВНОГ СЛИКАРСТВА)
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 5 од 20.10.2001.
Страна 7-8




ДРУГИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
ТЕМЕ




Српски језик и
књижевност



Енглески језик

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО
РОМАНТИЗАМ
РЕАЛИЗАМ
ЛЕКТИРА
o КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
ЈЕЗИК
o КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
o МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ)
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
РЕЧЕНИЦА
o ПИТАЊА
o ФУНКЦИОНАЛНИ ТИПОВИ РЕЧЕНИЦЕ
o СЛАГАЊЕ ВРЕМЕНА
o ПОГОДБЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ
o НЕУПРАВНИ ГОГВОР
ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
o ИМЕНИЦЕ
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
НАЛАЗЕ СЕ У:
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013
Страна 17-19
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013
Страна 72-74
128
Руски језик
Историја
Ликовна култура
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ
o БРОЈЕВИ
o ПАРТИТИВНИ КВАНТИФИКАТОРИ

ГЛАГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ

ТВОРБА РЕЧИ

ЛЕКСИКОЛОГИЈА

ЛЕКСИКОГРАФИЈА

РЕЧЕНИЦА

ИМЕНИЦЕ

ЗАМЕНИЦЕ

ПРИДЕВИ

ГЛАГОЛИ

БРОЈЕВИ

ПРИЛОЗИ

ПРЕДЛОЗИ

ВЕЗНИЦИ

РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ

СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ

ОБЈЕКАТСКИ ОДНОСИ

ПРОСТОРНИ ОДНОСИ

ВРЕМЕНСКИ ОДНОСИ

НАЧИНСКИ ОДНОСИ

УЗРОЧНИ ОДНОСИ

ЦИЛЈНИ ОДНОСИ

ЛЕКСИКОЛОГИЈА

ЛЕКСИКОГРАФИЈА

СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ И КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И ЊИХОВИ СУСЕДИ У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

СРБИЈА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX
ВЕКА

ЦРНА ГОРА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX
ВЕКА

СРБИ У АУСТРОУГАРСКОЈ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И
ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

БАЛКАНСКИ РАТОВИ

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ И ЕВРОПИ

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ

СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

ДРУШТВЕНЕ, ПОЛИТИЧКЕ, ПРИВРЕДНЕ И КУЛТУРНЕ
ПРИЛИКЕ

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

ЈУГОСЛАВИЈА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

СВЕТ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

СВЕТ И ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

ДРУШТВЕНЕ, ПОЛИТИЧКЕ И ПРИВРЕДНЕ ПРИЛИКЕ

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

I ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
ШТА ЈЕ УМЕТНОСТ. УМЕТНОСТ У ПРОСТОРУ,
УМЕТНОСТ У ВРЕМЕНУ. УМЕТНОСТ И ПРИРОДА. УМЕТНОСТ И
ДРУШТВО.
Б) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ЛИНИЈА КАО ЕЛЕМЕНТ УМЕТНИЧКОГ ИЗРАЗА. БОЈА КАО
СРЕДСТВО СЛИКАРСКОГ ОБЛИКОВАЊА. ТРОДИМЕНЗИОНАЛНО
ОБЛИКОВАЊЕ.
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013
Страна 85-87
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013
Страна 151-154
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013
Страна 158-161
В) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
ПОЈАВА УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЊА. ПРАИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ НА
ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ.
129
УМЕТНОСТ СТАРОГ ИСТОКА.
РАЗВОЈ УМЕТНОСТИ У ГРЧКОЈ. НАЈЗНАЧАЈНИЈА ОСТВАРЕЊА И
ВОДЕЋИ УМЕТНИЦИ.
УМЕТНОСТ СТАРОГ РИМА. АНТИЧКИ СПОМЕНИЦИ У СРБИЈИ. ПОЈАВА
ХРИШЋАНСКЕ УМЕТНОСТИ. ВИЗАНТИЈСКА УМЕТНОСТ. ИСЛАМСКА
УМЕТНОСТ.

II ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
ПЕРСПЕКТИВА: ИНВЕРЗНА, ЛИНЕАРНА, ВАЗДУШНА.
Б. УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
СРЕДЊЕВЕКОВНА УМЕТНОСТ ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ.
СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА УМЕТНОСТ: РАШКА ШКОЛА,
СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА УМЕТНОСТ ОД 1300 – 1371ГОД. И
МОРАВСКА ШКОЛА (ИЗБОР СПОМЕНИКА ПО АРХИТЕКТУРИ И
ЖИВОПИСУ).
РАНА И ВИСОКА РЕНЕСАНСА У ИТАЛИЈИ. ВОДЕЋИ
ПРЕДСТАВНИЦИ И ЊИХОВА ДЕЛА.
В) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ. ПРОСТОР.
ПЕРСПЕКТИВА.

III ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
СВЕТЛО И СЕНКА КАО ЕЛЕМЕНТИ СЛИКАРСКОГ И
СКУЛПТОРСКОГ ОБЛИКОВАЊА.
Б. САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ.
СВЕТЛИНСКИ ОДНОСИ. БОЈА.
В) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
БАРОКНА УМЕТНОСТ- ОПШТЕ ОДЛИКЕ И ВОДЕЋИ
УМЕТНИЦИ БАРОКА (БЕРНИНИ, КАРАВАЂО, ВЕЛАСКЕЗ,
РУБЕНС, РЕМБРАНТ). УМЕТНОСТ 19. ВЕКА
(НЕОКЛАСИЦИЗАМ, РОМАНТИЗАМ И РЕАЛИЗАМ) У ЕВРОПИ
И СРБИЈИ И ВОДЕЋИ ПРЕДСТАВНИЦИ (ДАВИД, ЕНГР,
ЖЕРИКО, ДЕЛАКРОА, РИД, ТАРНЕР, КУРБЕ; КАТАРИНА
ИВАНОВИЋ, ЂУРА ЈАКШИЋ, НОВАК РАДОНИЋ, ПАЈА
ЈОВАНОВИЋ, УРОШ ПРЕДИЋ И ЂОРЂЕ КРСТИЋ).

Физичко васпитање
Математика
IV ЦЕЛИНА
А) ОПШТИ ПОЈМОВИ
НОВИ ОБЛИЦИ ИЗРАЖАВАЊА У УМЕТНОСТИ.
Б) УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ
ПРАВЦИ У УМЕТНОСТИ КРАЈЕМ 19. ВЕКА: ИМПРЕСИОНИЗАМ И
ПОСТИМПРЕСИОНИЗАМ. УМЕТНОСТ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20.
ВЕКА: ОПШТЕ ОДЛИКЕ, НАЈПОЗНАТИЈИ ПРАВЦИ И ПОЈАВЕ.
ТЕНДЕНЦИЈЕ У УМЕТНОСТИ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 20.ВЕКА.
В) САМОСТАЛНО ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ.
КОМПОЗИЦИЈА (КОМПОНОВАЊЕ ОБЈЕКАТА У
ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ С ОБЗИРОМ НА НАМЕНУ).
ФОТОГРАФИЈА. ФИЛМ – ПОКРЕТНА СЛИКА.

АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА

СПОРТСКА ИГРА

ТРИГОНОМЕТРИЈА

СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ

КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА ФУНКЦИЈА

ПОЛИЕДРИ
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 175-177
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 1 од 25.01.2007.
Страна 73-74
130
Физика
Хемија
Биологија
Хигијена са
здравственим
васпитањем


















ОБРТНА ТЕЛА
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И ИСПРАВКЕ
ОСНОВЕ МОЛЕКУЛСКО КИНЕТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ ГАСОВА
ОСНОВЕ ТЕРМОДИНАМИКЕ
АГРЕГАТНА СТАЊА
ЕЛЕКТРОСТАТИКА
СТАЛНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
ВОДОНИК
ЕЛЕМЕНТИ I ГРУПЕ
ЕЛЕМЕНТИ II ГРУПЕ
ЕЛЕМЕНТИ III ГРУПЕ
ЕЛЕМЕНТИ IV ГРУПЕ
ЕЛЕМЕНТИ V ГРУПЕ
ЕЛЕМЕНТИ VI ГРУПЕ
ЕЛЕМЕНТИ VII ГРУПЕ
ЕЛЕМЕНТИ НУЛТЕ ГРУПЕ
ПРЕЛАЗНИ МЕТАЛИ



МОРФОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА БЕСКИЧМЕЊАКА
МОРФОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА ХОРДАТА
БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЖИВОТИЊА И ЧОВЕКА















Микробиологија са
епидемиологијом



















Патологија


СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
УВОД
ЛИЧНА ХИГИЈЕНА
МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА
ХИГИЈЕНА ИСХРАНЕ
КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА
ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА
ХИГИЈЕНА РАДНЕ СРЕДИНЕ
ХИГИЈЕНСКИ АСПЕКТИ ЖИВОТА И РАДА У
ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
УВОД
ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ МИКРООРГАНИЗАМА УЗРОЧНИКА
ОБОЉЕЊА КОД ЧОВЕКА
ДЕЈСТВО ФИЗИЧКИХ И ХЕМИЈСКИХ АГЕНАСА НА
МИКРООРГАНИЗМЕ
МОРФОЛОГИЈА И СТРУКТУРА БАКТЕРИЈСКЕ ЋЕЛИЈЕ
УСЛОВИ ЗА РАСТ И РАЗМНОЖАВАЊЕ БАКТЕРИЈА
ИСПИТИВАЊЕ ОСЕТЉИВОСТИ БАКТЕРИЈА НА
АНТИБИОТИКЕ И ХЕМОТЕРАПЕУТИКЕ
РАЗМНОЖАВАЊЕ И ГЕНЕТИКА БАКТЕРИЈА
ЕКОЛОГИЈА БАКТЕРИЈА
ИНФЕКЦИЈЕ
ОСНОВИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
ПАТОГЕНСТ И ВИРУЛЕНЦИЈА
ИМУНИТЕТ
ПРЕОСЕТЉИВОСТ
МИКРООРГАНИЗМИ У РАТУ И ВАНРЕДНИМ
УСЛОВИМА
КОКЕ
БАЦИЛИ
ОСТАЛЕ БАКТЕРИЈЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА МЕДИЦИНУ
СПИРОХЕТЕ
РИКЕЦИЈЕ И КЛАМИДИЈЕ
УЗИМАЊЕ И СЛАЊЕ МАТЕРИЈАЛА У БАКТЕРИОЛОШКУ
ЛАБОРАТОРИЈУ
ВИРУСОЛОГИЈА
УЗИМАЊЕ И СЛАЊЕ МАТЕРИЈАЛА У ВИРУСОЛОШКУ
ЛАБОРАТОРИЈУ
МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЈА
МЕДИЦИНСКА МИКОЛОГИЈА
УЗИМАЊЕ И СЛАЊЕ МАТЕРИЈАЛА У ПАРАЗИТОЛОШКУ
ЛАБОРАТОРИЈУ
ЕТИОПАТОГЕНЕЗА БОЛЕСТИ
АДАПТАЦИЈА И ОШТЕЋЕЊЕ ЋЕЛИЈЕ
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013
Страна 4-6
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 2 од 01.03.1993.
Страна 30-31
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 24-26
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 8/2013.
Страна 161-162
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 8/2013.
Страна 163-164
Службени гласник
РС – Просвети
131













Психологија
Фармакологија











































Основе масаже






ТАЛОЖЕЊЕ МАТЕРИЈА
ЗАПАЉЕЊА
РЕПАРАЦИЈА ТКИВА
ПОРЕМЕЋАЈИ ЦИРКУЛАЦИЈЕ
НЕОПЛАЗМЕ - ТУМОРИ
КАРДИОВАСКУЛАРНА ПАТОЛОГИЈА
РЕСПИРАТОРНА ПАТОЛОГИЈА
ДИГЕСТИВНА ПАТОЛОГИЈА
УРОГЕНИТАЛНА ПАТОЛОГИЈА
ПАТОЛОГИЈА ЦНС-а
ПАТОЛОГИЈА ОСТАЛИХ СИСТЕМА ОРГАНА
ПРЕДМЕТ, ГРАНЕ И МЕТОДЕ ПСИХОЛОГИЈЕ
ОРГАНСКЕ ОСНОВЕ И ДРУШТВЕНИ ЧИНИОЦИ
ПСИХИЧКОГ ЖИВОТА
ПСИХОЛОШКЕ ОСНОВЕ ПОНАШАЊА ЈЕДИНКЕ
ОПАЖАЊЕ
УЧЕЊЕ И ПАМЋЕЊЕ
МИШЉЕЊЕ И СПОСОБНОСТИ
ЕМОЦИЈЕ
МОТИВАЦИЈА
ИНТЕРЕСОВАЊА, СТАВОВИ И ВРЕДНОСТИ
ПОНАШАЊЕ КАО ИЗРАЗ ОСОБИНА ЛИЧНОСТИ.
СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ
РАЗВОЈ ЛИЧНОСТИ
ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ
ПОРЕМЕЋАЈИ ДУШЕВНОГ ЖИВОТА И ПОНАШАЊА
КОМУНИКАЦИЈА
ЖИВОТ У ГРУПИ
УВОД
ОПШТА ФАРМАКОЛОГИЈА
СРЕДСТВА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ
РЕЛАКСАНТНИ ЛЕКОВИ
ПСИХОТРОПНИ ЛЕКОВИ
СЕДАТИВИ И ХИПНОТИЦИ
АНТИЕПИЛЕПТИЧКИ ЛЕКОВИ И АНТИПАРКИНСОНИЦИ
АНАЛГЕТИЦИ
СТИМУЛАНСИ ЦЕНТРАЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА
ЛОКАЛНИ АНЕСТЕТИЦИ
ХОЛИНЕРГИЧНИ ЛЕКОВИ
АНТИХОЛИНЕРГИЧКИ ЛЕКОВИ
АДРЕНЕРГИЧКИ ЛЕКОВИ
АДРЕНЕРГИЧКИ БЛОКАТОРИ
ХИСТАМИН И АНТИХИСТАМИНСКИ ЛЕКОВИ
КАРДИОТОНИЧКИ ГЛИКОЗИДИ
АНТИАРИТМИЈСКИ ЛЕКОВИ
АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ ЛЕКОВИ
ФАРМАКОЛОГИЈА КРВИ
ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ
ФАРМАКОЛОГИЈА РЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА
ФАРМАКОЛОГИЈА ДИГЕСТИВНОГ ТРАКТА
ХОРМОНИ
ХЕМИОТЕРАПИЈСКА СРЕДСТВА
САВРЕМЕНИ АНТИСЕПТИЦИ И ДЕЗИНФИЦИЕНСИ
КОНТРАСТНА СРЕДСТВА
УВОД
МАНУЕЛНА МАСАЖА - НАЧИН ИЗВОЂЕЊА И
ФИЗИОЛОШКО ДЕЛОВАЊЕ МАСАЖНИХ ХВАТОВА И
МЕЂУХВАТОВА
ТРАЈАЊЕ МАНУЕЛНЕ МАСАЖЕ И РЕДОСЛЕД
МАСИРАЊА
ДОЗИРАЊЕ У МАСАЖИ
ДЕЈСТВО МАНУЕЛНЕ МАСАЖЕ НА ПОЈЕДИНА ТКИВА,
ОРГАНЕ И СИСТЕМЕ
ОПШТЕ ДЕЈСТВО МАНУЕЛНЕ МАСАЖЕ
ИНДИКАЦИЈЕ И КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ ЗА МАСИРАЊЕ
МАСАЖА ПРЕКО НЕРВНО-РЕФЛЕКСНИХ ЗОНА И
ДРУГИ ОБЛИЦИ МАСАЖЕ
МАСАЖА СПОРТИСТА ПОЈЕДИНИХ СПОРТСКИХ
гласник
Број 8/2013.
Страна 166-167
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 8/2013.
Страна 169-171
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 8/2013.
Страна 167-169
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 8/2013.
Страна 266-268
132



ДИСЦИПЛИНА
УЛОГА МАСАЖЕ У ЛЕЧЕЊУ ПОВРЕЂЕНИХ И
ОБОЛЕЛИХ
ПРИМЕНА И УЛОГА МАСАЖЕ У ТЕРАПИЈСКОМ
ТРЕТМАПУ
КОМБИНОВАЊЕ МАСАЖЕ СА ОСТАЛИМ ОБЈ1ИЦИМА
ФИЗИКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ
ВЕЖБЕ:

I ВЕЖБА

УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА НАСТАВНИМ ПЛАНОМ И
ПРОГРАМОМ. ОПРЕМА УЧЕНИКА ЗА МАСАЖУКАБИНЕТ И ПОМАГАЛА ЗА МАСАЖУ. ПРИПРЕМА
ПАЦИЈЕНТА И МАСЕРА ЗА МАСАЖУ.

II ВЕЖБА

ОПРЕМА КАБИНЕТА ЗА МАСАЖУ, СТО ЗА МАСАЖУ,
СРЕДСТВА ЗА МАСАЖУ.

III ВЕЖБА

ПРИПРЕМА ТЕРАПЕУТА И ПАЦИЈЕНАТ ЗА МАСАЖУ.
РЕЛАКСАЦИЈА КАО УСЛОВ ЗА МАСАЖУ.

IV ВЕЖБА

МАСАЖНИ ХВАТ „ГЛАЂЕЊЕ“ - ПРАВОЛИНИЈСКО,
КРУЖНО, СПИРАЛНО.

V ВЕЖБА

МАСАЖНИ ХВАТ „ГЛАЂЕЊЕ“ - ТРАНСВЕРЗАЛНО,
ОБУХВАТНО, ПО ТИПУ „ЦИК-ЦАК“.

VI ВЕЖБА

МАСАЖНИ ХВАТ „ТРЉАЊЕ“ - ПАЛЧЕВИМА:
ПРАВОЛИНИЈСКО И КРУЖНО, ИНТЕРФАЛАНГЕАЛНИМ
ЗГЛОБИВИМА.

VII ВЕЖБА

„ТРЉАЊЕ“ ШАКОМ: ЦЕЛИМ ДЛАНОМ, УЛНАРНОМ
СТРАНОМ ШАКЕ, КОРЕНОМ ШАКЕ, ПЕСНИЦАМА.

VIII ВЕЖБА

ПРИМЕНА МАСАЖНИХ ХВАТОВА „ГЛАЂЕЊЕ“ И
„ТРЉАЊЕ“ НА РАЗЛИЧИТИМ ДЕЛОВИМА ТЕЛА.

IX ВЕЖБА

МАСАЖНИ ХВАТ „ГЊЕЧЕЊЕ“ - ОД ОСНОВЕ И КА
ОСНОВИ.

X ВЕЖБА

МАСАЖНИ ХВАТ „ГЊЕЧЕЊЕ“ - СА СТРАНИЧНИМ
ИСКРИВЊЕЉЕМ, „МЕШЕЊЕ“.

XI ВЕЖБА

ПРИМЕНА МАСАЖНИХ ХВАТОВА „ГЛАЂЕЊЕ“,
„ТРЉАЊЕ“ И „ГЊЕЧЕЊЕ“ НА РАЗЛИЧИТИМ ДЕЛОВИМА
ТЕЛА.

XII ВЕЖБА

МАСАЖНИ ХВАТ „ЛУПКАЊЕ“ - ЈАГОДИЦАМА ПРСТИЈУ,
ВОЛАРНОМ СТРАНОМ ШАКЕ И УЛАНРНОМ СТРАНОМ
ШАКЕ.

XIII ВЕЖБА

МАСАЖНИ ХВАТ „ВИБРАЦИЈЕ“ - ЈАГОДИЦАМА
ПРСТИЈУ И ЦЕЛОМ ШАКОМ, СТАБИЛНЕ И ЛАБИЛНЕ.

XIV ВЕЖБА

ПРИМЕНА МАСАЖНИХ ХВАТОВА НА РАЗЛИЧИТИМ
ДЕЛОВИМА ТЕЛА.

XV ВЕЖБА

МАСАЖНИ МЕЂУХВАТОВИ – ВАЉАЊЕ, ЧЕШЉАЊЕ,
ПЕГЛАЊЕ, НАБИРАЊЕ КОЖЕ.

XVI ВЕЖБА

МАСАЖНИ МЕЂУХВАТОВИ – РАСТРЕСАЊЕ,
ИСТЕЗАЊЕ, ЧУПКАЊЕ И ШТИПКАЊЕ.

XVII ВЕЖБА

ПРИМЕНА МАСАЖНИХ ХВАТОВА И МЕЂУХВАТОВА
НА РАЗЛИЧИТИМ ДЕЛОВИМА ТЕЛА.

XVIII ВЕЖБА

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА.

XIX ВЕЖБА
133




МАСАЖА ПО ДЕЛОВИМА ТЕЛА.
МАСАЖА ЛИЦА И КОСМАТОГ ДЕЛА ГЛАВЕ.
XX ВЕЖБА
МАСАЖА ЗАДЊЕ СТРАНЕ ВРАТА У СЕДЕЋЕМ И
ЛЕЖЕЋЕМ ПОЛОЖАЈУ.

XXI ВЕЖБА

МАСАЖА ГОРЊЕГ ДЕЛА ЛЕЂА И ЛОПАТИЦА У
СЕДЕЋЕМ И ЛЕЖЕЋЕМ ПОЛОЖАЈУ.

XXII ВЕЖБА

МАСАЖА ЛУМБОСАКРАЛНЕ РЕГИЈЕ.

XXIII ВЕЖБА

МАСАЖА ЛЕЂА И ЗАДЊЕ СТРАНЕ ВРАТА У ЦЕЛИНИ.

XXIV ВЕЖБА

МАСАЖА ГРУДНОГ КОША.

XXV ВЕЖБА

МАСАЖА АБДОМЕНА.

XXVI ВЕЖБА

МАСАЖА ПРСТИЈУ, ШАКЕ И РУЧНОГ ЗГЛОБА.

XXVII ВЕЖБА

МАСАЖА ПОДЛАКТА.

XXVIII ВЕЖБА

МАСАЖА ЛАКТА, НАДЛАКТА И РАМЕНА.

XXIX ВЕЖБА

МАСАЖА РУКЕ У ЦЕЛИНИ.

XXX ВЕЖБА

МАСАЖА СТОПАЛА И СКОЧНОГ ЗГЛОБА.

XXXI ВЕЖБА

МАСАЖА ПОТКОЛЕНИЦЕ У ДОРЗАЛНОМ ДЕКУБИТУСУ.

XXXII ВЕЖБА

МАСАЖА КОЛЕНА И НАТКОЛЕНИЦЕ У ДОРЗАЛНОМ
ДЕКУБИТУСУ.

XXXIII ВЕЖБА

МАСАЖА ПОТКОЛЕНИЦЕ И НАТКОЛЕНИЦЕ У
ВЕНТРАЛНОМ ДЕКУБИТУСУ, МАСАЖА ГЛУТЕАЛНЕ
РЕГИЈЕ.

XXXIV ВЕЖБА

ОПШТА МАСАЖА – РЕДОСЛЕД ХВАТОВА И ТРАЈАЊЕ.

XXXV ВЕЖБА

АПАРАТУРНА МАСАЖА.

ПРИМЕНА МАСАЖЕ СА ДРУГИМ ОБЛИЦИМА
ФИЗИКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ.
НАСТАВА У БЛОКУ

ПРВИ БЛОК (30) - УВЕЖБАВАТИ МАСАЖНЕ ХВАТОВЕ И
МЕЂУХВАТОВЕ НА ПОЈЕДИНИМ ДЕЛОВИМА ТЕЛА.
ПРВИ БЛОК РЕАЛИЗОВАТ ДИСКОНТИНУИРАНО ТОКОМ
ЦЕЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ КАО ЧАСОВЕ УВЕЖБАВАЊА
НАКОН ОБРАДЕ ОДРЕЂЕНЕ ЛОГИЧКЕ ЦЕЛИНЕ.
УВЕЖБАВАТИ МАСАЖНЕ ХВАТОВЕ И МЕЂУХВАТОВЕ
НА ПОЈЕДИНИМ ДЕЛОВИМА ТЕЛА УЗ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА АНАТОМИЈЕ ЛОКОМОТОРНОГ
АПАРАТА. ОВАКАВ НАЧИН РЕАЛИЗОВАЊА ПРВОГ
БЛОКА РЕАЛИЗОВАТИ У ДОГОВОРУ СА СТРУЧНИМ
ВЕЋЕМ ШКОЛЕ.
ДРУГИ БЛОК
Грађанско
васпитање

РЕАЛИЗОВАТИ У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ, ПРИ КРАЈУ
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ КАО 30-ЧАСОВНА РАДНА НЕДЕЉА
УЧЕНИКА, А ЊЕНА ОСНОВНА ФУНКЦИЈА ЈЕ ДА
УЧЕНИЦИ СТЕЧЕНА ТЕОРИЈСКА ЗНАЊА УСВОЈЕ НА
НИВОУ ПРИМЕНЕ, А ПРАКТИЧНА УСАВРШЕ ДО НИВОА
УМЕЊА И ВЕШТИНА.
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ





ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
ВРСТЕ ПРАВА И ОДНОСИ МЕЂУ ПРАВИМА
ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ
КРШЕЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈА (У ШКОЛИ ИЛИ
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 11/2013.
Страна 305
134
ЛОКАЛНОЈ СРЕДИНИ) У КОРИСТ ПРАВА



Верска настава православни
катихизис





УВОД
СВЕТА ТРОЈИЦА КАО ЈЕДАН БОГ (БОГ КАО БИЋЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, СЛОБОДЕ И ЉУБАВИ)
ОНТОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У СВЕТУ ТРОЈИЦУ
КАО ЈЕДНОГ БОГА
СТВАРАЊЕ СВЕТА НИ ИЗ ЧЕГА (УЗРОК ПОСТОЈАЊА
СВЕТА ЈЕСТЕ БОГ КАО ЛИЧНОСТ, БОЖИЈА СЛОБОДА)
СВОЈСТВА СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ
СТВАРАЊЕ ЧОВЕКА “ПО ИКОНИ И ПОДОБИЈУ
БОЖИЈЕМ“ (АНТРОПОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У
БОГА КОЈИ ЈЕ СВЕТА ТРОЈИЦА)
ПРВОРОДНИ ГРЕХ
ПРОБЛЕМ СМРТИ (ВИЂЕЊЕ ОВОГ ПРОБЛЕМА ИЗ
ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИРОДЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ ЛИЧНОСТИ)
Службени гласник
РС – Просвети
гласник
Број 6 од 10.10.2003.
Страна 3
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
ТЕМЕ




Српски језик и
књижевност



Енглески језик
Руски језик





















МОДЕРНА
МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ
ЛЕКТИРА
o КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
ЈЕЗИК
o ТВОРБА РЕЧИ
o ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА
ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И ФРАЗЕОЛОГИЈЕ)
o СИНТАКСА
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
o ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ/АДЈЕКТИВАЛИ
o БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ
o ВЕЗНИЦИ
ТВОРБА РЕЧИ
ФОНОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦЕ
ПРИДЕВИ
БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛИ
ПРИЛОЗИ
ПРЕДЛОЗИ
ВЕЗНИЦИ
РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ
СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ
ПРОСТОРНИ ОДНОСИ
КВАНТИТАТИВНИ ОДНОСИ
АТРИБУТИВНИ ОДНОСИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 20-22
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 75-77
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 87-89
135
Социологија







Физичко васпитање
Физика
Хемија
Биологија
Физикална терапија
























ОДРЕЂЕЊЕ СОЦИОЛОГИЈЕ
РАД И ПОДЕЛА РАДА
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА
КУЛТУРА И ДРУШТВО
ПРОМЕНЕ И РАЗВОЈ ДРУШТВА
АТЛЕТИКА
o ТРЧАЊЕ
o СКОКОВИ
o БАЦАЊЕ
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
o ВЕЖБЕ НА ТЛУ
o ПРЕСКОК
o КРУГОВИ
o РАЗБОЈ
o ВРАТИЛО
o ГРЕДА
o КОЊ СА ХВАТАЉКАМА
СПОРТСКА ИГРА
МАГНЕТНО ПОЉЕ
МЕХАНИЧКЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ
МЕХАНИЧКИ ТАЛАСИ
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТЛАСИ
ОСНОВИ ОПТИКЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
СТРУКТУРА И РЕАКЦИЈЕ ОРГАНСКИХ МОЛЕКУЛА
АЛКАНИ
СТЕРЕОХЕМИЈА ОРГАНСКИХ МОЛЕКУЛА
АЛКЕНИ
АЛКИНИ
АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ
ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ УГЉОВОДОНИКА
ОПТИЧКА ИЗОМЕРИЈА
АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ
ЕТРИ
АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ
КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ И ДЕРИВАТИ
АМИНИ И НИТРО ЈЕДИЊЕЊА
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА СУМПОРОМ
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
МЕТОДЕ ЗА ИЗОЛОВАЊЕ И ДЕТЕКЦИЈУ ОРГАНСКИХ
ЈЕДИЊЕЊА



ОСНОВИ МОЛЕКУЛАРНЕ БИОЛОГИЈЕ
МЕХАНИЗМИ НАСЛЕЂИВАЊА
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЕВОЛУЦИОНЕ БИОЛОГИЈЕ





СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ ФИЗИКАЛПЕ ТЕРАПИЈЕ
ТЕРМОТЕРАПИЈА
ХИДРОТЕРАПИЈА
ФОТОТЕРАПИЈА
МАГНЕТОТЕРАПИЈА
ВЕЖБЕ

I ВЕЖБА

УВОД - УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА КАБИНЕТОМ И
ОПРЕМОМ

II ВЕЖБА

ТЕРМОТЕРАПИЈА, ИЗВОРИ И НАЧИНИ ПРЕНОШЕЊА
ТОПЛОТЕ.

ЕЛЕКТРИЧНО ЈАСТУЧЕ.

ТЕРМОФОР.

ХИДРОКОЛАТОР.

III ВЕЖБА

ПАРАФИНОТЕРАПИЈА.

ОСОБИНЕ ПАРАФИНА.

IV ВЕЖБА

ПРИПРЕМА ПАРАФИНСКОГ КАЗАНА, ПАРАФИНСКЕ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 4 од 31.05.1991.
Страна 98
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 177-180
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 6-8
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 2 од 01.03.1993.
Страна 31-33
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 26-28
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 269-271
136
























































СМЕСЕ И ПАЦИЈЕНАТА.
V ВЕЖБА
ТЕХНИКА АПЛИКАЦИЈЕ ПАРАФИНА – ИМЕРЗИЈОМ,
ЧЕТКОМ.
VI ВЕЖБА
ТЕХНИКА АПЛИКАЦИЈЕ ПАРАФИНА ГАЗАМА,
ПАРАФИНСКА МАСКА ЗА ЛИЦЕ.
VII ВЕЖБА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ПАРАФИНСКЕ СМЕСЕ.
ГРЕШКЕ У РАДУ СА ПАРАФИНОМ.
VIII ВЕЖБА
ПЕЛОИДОТЕРАПИЈА.
ПРИМЕНА ПЕЛОИДА – ЛОКАЛНА И ОПШТА.
IX ВЕЖБА
ПАРАФАНГОТЕРАПИЈА.
ПРИМЕНА ПАРАФАНГА, ПРИПРЕМА И НАЧИН
АПЛИКАЦИЈЕ.
X ВЕЖБА
САУНА.
ТЕХНИКА САУНИРАЊА.
XI ВЕЖБА
УВЕЖБАВАЊЕ ТЕРМОТЕРПИЈСКИХ ПРОЦЕДУРА.
XII ВЕЖБА
КРИОТЕРАПИЈА.
ОБЛИЦИ КРИОТЕРАПИЈЕ.
ТЕХНИКЕ АПЛИКАЦИЈЕ КРИОТЕРАПИЈЕ.
XIII ВЕЖБА
КРИОМАСАЖА.
ЛОКАЛНА ПАКОВАЊА У КРИОТЕРАПИЈИ.
XIV ВЕЖБА
ХИДРОТЕРАПИЈА, ОПРЕМА ХИДРОТЕРАПИЈСКОГ
БЛОКА.
ПОДЕЛА ХИДРОТЕРАПИЈЕ ПРЕМА ТЕМПЕРАТУРИ
ВОДЕ.
XV ВЕЖБА
ОПШТЕ И ЛОКАЛНЕ КУПКЕ.
XVI ВЕЖБА
ХАБАРД КАДА.
XVII ВЕЖБА
ТУШЕВИ.
XVIII ВЕЖБА
БАЗЕН.
XIX ВЕЖБА
МОГУЋЕ ГРЕШКЕ ПРИ АПЛИКАЦИЈИ
ХИДРОТЕРАПИЈСКИХ ПРОЦЕДУРА.
УВЕЖБАВАЊЕ ХИДРОТЕРАПИЈСКИХ ПРОЦЕДУРА.
XX ВЕЖБА
МЕХАНОТЕРАПИЈА, ПОДЕЛА.
XXI ВЕЖБА
АПАРАТ ЗА ПОДВОДНУ МАСАЖУ.
ТЕХНИКА ЛОКАЛНЕ И ОПШТЕ ПОДВОДНЕ МАСАЖЕ.
XXII ВЕЖБА
МОГУЋЕ ГРЕШКЕ У РАДУ ПРИ АПЛИКАЦИЈИ
ПОДВОДНЕ МАСАЖЕ.
XXIII ВЕЖБА
УВЕЖБАВАЊЕ ПРИМЕНЕ ПОДВОДНЕ МАСАЖЕ
XXIV ВЕЖБА
ВИБРАЦИОНА МАСАЖА – АПАРАТ ЗА ВИБРАЦИОНУ
МАСАЖУ.
XXV ВЕЖБА
ТЕХНИКА АПЛИКАЦИЈЕ ВИБРАЦИОНЕ МАСАЖЕ.
XXVI ВЕЖБА
МОГУЋЕ ГРЕШКЕ ПРИ АПЛИКАЦИЈИ ВИБРО –
МАСАЖЕ.
XXVII ВЕЖБА
УВЕЖБАВАЊЕ МЕХАНОТЕРАПИЈСКИХ ПРОЦЕДУРА.
137












Кинезиологија
XXVIII ВЕЖБА
ФОТОТЕРАПИЈА.
ИЗВОРИ СВЕТЛОСТИ.
КВАРЦ ЛАМПА – ДЕЛОВИ И РУКОВАЊЕ ЛАМПОМ.
XXXIX ВЕЖБА
ТЕХНИКА ОДРЕЂИВАЊА БИОДОЗЕ.
XXX ВЕЖБА
ОЧИТАВАЊЕ СТЕПЕНА ЕРИТЕМА.
ЛОКАЛНО И ОПШТЕ ЗРАЧЕЊЕ.
XXXI ВЕЖБА
ИНФРАЦРВЕНИ ЗРАЦИ.
ТЕХНИКА ЛОКАЛНОГ ЗРАЧЕЊА ИНФРАЦРВЕНИМ
ЗРАЦИМА.

XXXII ВЕЖБА

СВЕТЛОСНЕ КУПКЕ.

КОМБИНОВАНО ЗРАЧЕЊЕ УЛТРАВИОЛЕТНИМ И
ИНФРАЦРВЕНИМ ЗРАЦИМА.

XXXIII ВЕЖБА

ПРИМЕНА ПОЛИХРОМСКЕ СВЕТЛОСТИ – БИОПТРОН.

XXXIV ВЕЖБА

УВЕЖБАВАЊЕ ФОТОТЕРАПИЈСКИХ ПРОЦЕДУРА.

XXXV ВЕЖБА

МАГНЕТОТЕРАПИЈА

ФИЗИЧКА СВОЈСТВА МАГНЕТОТЕРАПИЈЕ.

НАЧИН АПЛИКАЦИЈЕ МАГНЕТОТЕРАПИЈЕ.
НАСТАВА У БЛОКУ

АПЛИКАЦИЈА ТЕРМОПРОЦЕДУРА - ХИДРОКОЛАТОР.

ПРИПРЕМА И СВИ НАЧИНИ АПЛИКАЦИЈЕ ПАРАФИНА
- МАЗАЊЕ ЧЕТКОМ, УТАПАЊЕМ АПЛИКАЦИЈА
ГАЗАМА, ЗАВОЈИМА, ПАРАФПНСКА МАСКА.

ПРИПРЕМА ПАРАФИНСКИХ СУДОВА И ПОСТУНЦИ
СКИДАЊА И ПРЕЧШНЋАВАЊА ПАРАФИНА.

ПРИПРЕМА И АПЛИКАЦИЈА ПЕЛОИДА (АКО ИМА
МОГУЋНОСТИ).

ПРИПРЕМА ЛЕДА ЗА АПЛИКАЦИЈУ И ПОСТУПАК
КРИОТРЕТМАНА.

АПЛИКАЦИЈА ЛОКАЛНИХ КУПКИ (НАИЗМЕНИЧНИХ,
ПОСТЕПЕНО ЗАГРЕВАЈУЋИХ).

ПОСТУПЦИ У ХАБАРД-КАДИ. ПРИПРЕМА ТУШЕВА.
РАД У БАЗЕНУ. ПОДВОДНА МАСАЖА. ВИБРАЦИОНА
МАСАЖА.

АПЛИКАЦИЈА УЛТРАЉУБИЧАСТИХ ЗРАКА (ПОШТО
ЈЕ ПРЕТХОДНО ОДРЕЂЕНА БИОДОЗА), УЗ
СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ.

АПЛИКАЦИЈА ИНФРАЦРВЕНИХ ЗРАКА И РУКОВАЊЕ
АПАРАТОМ.

КОМБИНОВАНА ПРИМЕНА УЛТРАЉУБИЧАСТИХ И
ИНФРАЦРВЕНИХ ЗРАКА.

УВОД

ЛОКОМОТОРНИ СИСТЕМ

СНАГА МИШИЋНЕ КОНТРАКЦИЈЕ

ЕФИКАСНОСТ МИШИЋНЕ КОНТРАКЦИЈЕ

ПОДЕЛА МИШИЋА ПРЕМА УЛОЗИ У
КООРДИНИСАЊОЈ РАДЊИ

КОШТАНЕ ПОЛУГЕ

МИШИЋИ КАО СИЛА

ТЕЖИШТЕ

УЛОГА ЦЕНТРАЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА У
МИШИЋНОЈ АКТИВНОСТИ
ВЕЖБЕ

I ВЕЖБА

УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА НАСТАВНИМ ПЛАНОМ И
ПРОГРАМОМ.

II ВЕЖБА

ПОЈАМ АНТРОПОМРТРИЈЕ, ПЛАНТОГРАФИЈА,
ДЕБЉИНА КОЖНОГ НАБОРА, СПИРОМЕТРИЈА, ТЕСТ
ОПТЕРЕЋЕЊА, ФУНКЦИОНАЛНИ СТАТУС.
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 273-275
138
















































III ВЕЖБА
ПРОЦЕНА ТЕЛЕСНОГ СТАВА, МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ
И НАЧИН МЕРЕЊА.
IV ВЕЖБА
МЕРЕЊЕ ДУЖИНЕ ЕКСТРЕМИТЕТА – ПАРЦИЈАЛНО И У
ЦЕЛИНИ.
V ВЕЖБА
МЕРЕЊЕ ОБИМА ЕКСТРЕМИТЕТА.
VI ВЕЖБА
ПРИМЕНА АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ ТЕХНИКА
(УВЕЖБАВАЊЕ УЧЕНИКА НА УЧЕНИКУ).
VII ВЕЖБА
КОШТАНО-ЗГЛОБНИ СИСТЕМ, СИСТЕМ РАВНИ И
ОСОСВИНА, СИСТЕМ ПОЛУГА, ОСОВИНА СЕГМЕНТА,
ОСОВИНА ЗГЛОБА.
НАЗИВИ ПОКРЕТА У ЗГЛОБОВИМА.
VIII ВЕЖБА
МЕРЕЊЕ ОБИМА ПОКРЕТА – МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ,
НАЧИН МЕРЕЊА И УБЕЛЕЖАВАЊА РЕЗУЛТАТА.
МЕРЕЊЕ ОБИМА ПОКРЕТА ГЛАВЕ И ВРАТА.
IX ВЕЖБА
МЕРЕЊЕ ОБИМА ПОКРЕТА ТРУПА.
X ВЕЖБА
МЕРЕЊЕ ОБИМА ПОКРЕТА ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА –
МЕРЕЊЕ ОБИМА ПОКРЕТА НАТКОЛЕНИЦЕ.
XI ВЕЖБА
МЕРЕЊЕ ОБИМА ПОКРЕТА ПОТКОЛЕНИЦЕ.
XII ВЕЖБА
МЕРЕЊЕ ОБИМА ПОКРЕТА СТОПАЛА.
XIII ВЕЖБА
УВЕЖБАВАЊЕ МЕРЕЊА ОБИМА ПОКРЕТА ГЛАВЕ,
ВРАТА, ТРУПА И ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА.
XIV ВЕЖБА
МЕРЕЊЕ ОБИМА ПОКРЕТА ГОРЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА –
МЕРЕЊЕ ОБИМА ПОКРЕТА НАДЛАКТА.
XV ВЕЖБА
МЕРЕЊЕ ОБИМА ПОКРЕТА ПОДЛАКТА.
XVI ВЕЖБА
МЕРЕЊЕ ОБИМА ПОКРЕТА ШАКЕ И ПРСТИЈУ.
XVII ВЕЖБА
УВЕЖБАВАЊЕ МЕРЕЊА ОБИМА ПОКРЕТА ГОРЊИХ
ЕКСТРЕМИТЕТА.
XVIII ВЕЖБА
МАНУЕЛНО МЕРЕЊЕ МИШИЋНЕ СНАГЕ – ОПШТИ
ПРИНЦИПИ.
РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ МАНУЕЛНЕ И ДИНАМОМЕТРИЈСКЕ
МЕТОДЕ МЕРЕЊА МИШИЋНЕ СНАГЕ.
ТЕСТИРАЊЕ СНАГЕ M. STERNOCLЕIDOMASTOIDEUS-A.
XIX ВЕЖБА
МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – M. ERECTOR SPINAE:
ЕКСТЕНЗОРИ ГЛАВЕ И ВРАТА, ЕКСТЕНЗОРИ ТРУПА.
XIX ВЕЖБА
МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – МИШИЋИ ТРБУШНОГ
ЗИДА: ФЛЕКСОРИ, ЛАТЕРОФЛЕКСОРИ И РОТАТОРИ
ТРУПА.
XX ВЕЖБА
МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – УВЕЖБАВАЊЕ
МЕРЕЊА СНАГЕ МИШИЋА ПОКРЕТАЧА ГЛАВЕ, ВРАТА
И ТРУПА.
XXI ВЕЖБА
МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – ФЛЕКСОРИ И
ЕКСТЕНЗОРИ НАТКОЛЕНИЦЕ.
XXII ВЕЖБА
МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – АБДУКТОРИ И
АДУКТОРИ НАТКОЛЕНИЦЕ.
XXIII ВЕЖБА
МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – УНУТРАШЊИ
139
ИСПОЉАШЊИ РОТАТОРИ НАТКОЛЕНИЦЕ.
XXIV ВЕЖБА
МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – ФЛЕКСОРИ И
ЕКСТЕНЗОРИ ПОТКОЛЕНИЦЕ.

XXV ВЕЖБА

МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – ДОРЗАЛНИ И
ПЛАНТАРНИ ФЛЕКСОРИ СТОПАЛА.

XXVI ВЕЖБА

МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – СУПИНАТОРИ И
ПРОНАТОРИ СТОПАЛА.

XXVII ВЕЖБА

МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – УВЕЖБАВАЊЕ
МЕРЕЊА СНАГЕ МИШИЋА ПОКРЕТАЧА
НАТКОЛЕНИЦЕ, ПОТКОЛЕНИЦЕ И СТОПАЛА.

XXVIII ВЕЖБА

МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – M. TRAPESIUS – PARS
DESCENDENS ET PARS ASCENDENS.

XXIX ВЕЖБА

МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – MM. ROMBOIDEI, M.
SERATUS ANTERIOR.

XXX ВЕЖБА

МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – M. LATISSIMUS DORSI,
M. PECTORALIS MAIOR.

XXXI ВЕЖБА

МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – M. DELTOIDEUS – PARS
CLAVICULARIS, PARS ACROMIALIS, PARS SPINATA.

XXXII ВЕЖБА

МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – УНУТРАШЊИ И
СПОЉАШЊИ РОТАТОРИ НАДЛАКТА.

XXXIII ВЕЖБА

МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – ФЛЕКСОРИ И
ЕКСТЕНЗОРИ ПОДЛАКТА.

XXXIV ВЕЖБА

МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – СУПИНАТОРИ И
ПРОНАТОРИ ПОДЛАКТА.

XXXV ВЕЖБА

МАНУЕЛНИ МИШИЋНИ ТЕСТ – ПОКРЕТАЧИ ШАКЕ.
ВЕЖБЕ У БЛОКУ

АНТРОПОМЕТРИЈСКА МЕРЕЊА ДУЖИНЕ И ОБИМА
ЕКСТРЕМИТЕТА. РУКОВАЊЕ ПОТРЕБНИМ МЕРНИМ
ИНСТРУМЕНТИМА И ЊИХОВО ПРАВИЛНО
КОРИШЋЕЊЕ И ПРЕЦИЗНО МЕРЕЊЕ
(ЦЕНТИМЕТАРСКА ТРАКА, ВИСАК, ЛИБЕЛА).

МЕРЕЊЕ ОБИМА ПОКРЕТА ГЛАВЕ И ВРАТА, ТРУПА,
РАМЕНА, ЛАКТА, ШАКЕ, КУКА, КОЛЕНА, СТОПАЛА,
ОДНОСА СИМЕТРИЧНИХ ТАЧАКА, ФИЗИОЛОШКИХ И
ПАТОЛОШКИХ КРИВИНА КИЧМЕНОГ СТУБА.
КОРИШЋЕЊЕ ЦЕНТИМЕТАРСКЕ ТРАКЕ, ТЕРАПЕУТСКЕ
ПАЛИЦЕ, КЛАСИЧНОГ УГЛОМЕРА СА КРАЦИМА И
ГРАВИТАЦИОНОГ УГЛОМЕРА.

ИСПИТИВАЊЕ СНАГЕ МИШИЋА МАНУЕЛНОМ
МЕТОДОМ, ПОКРЕТАЧА ГЛАВЕ И ВРАТА, ТРУПА,
РАМЕНОГ ПОЈАСА, НАДЛАКТА, ПОДЛАКТА,
НАТКОЛЕНИЦЕ, ПОТКОЛЕНИЦЕ И СТОПАЛА.

ИНДИВИДУАЛНИ РАД СА ПАЦИЈЕНТИМА.
 МЕРЕЊЕ МИШИЋНОГ РАДА ТЕСТОВИМА
ОПТЕРЕЋЕЊА – СТЕП-ТЕСТ, ТРЕДМИЛ-СТАЗА,
БИЦИКЛ-ЕРГОМЕТАР.

УВОД

ПОВРЕДЕ

ТЕРМИЧКЕ ПОВРЕДЕ

ПОВРЕДЕ НЕРАВА

АМПУТАЦИЈЕ

УРОЂЕНЕ ДЕФОРМАЦИЈЕ

РЕУМАТСКА ОБОЉЕЊА

ОБОЉЕЊА КОСТИЈУ

ОБОЉЕЊА ЗГЛОБОВА

ОБОЉЕЊА МИШИЋА


Основе клиничке
медицине
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 275-277
140



Грађанско
васпитање









Верска настава православни
катихизис




ОБОЉЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА
БОЛЕСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНОГ СИСТЕМА
ОБОЉЕЊА РЕСПИРАТОРНИХ ОРГАНА
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ДЕМОКРАТИЈА И ПОЛИТИКА
ГРАЂАНИН И ДРУШТВО
ГРАЂАНСКА И ПОЛИТИЧКА ПРАВА И ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ ИНИЦИЈАТИВУ
ПЛАНИРАЊЕ КОНКРЕТНЕ АКЦИЈЕ
УВОД
ТАЈНА ХРИСТОВА-ЈЕДИНСТВО СВЕТА И ЧОВЕКА КАО
ЦИЉ ЗБОГ КОГА ЈЕ БОГ СТВОРИО СВЕТ
ХРИСТОВО ОВАПЛОЋЕЊЕ И СТРАДАЊЕ, СМРТ КАО
ПОСЛЕДИЦА ГРЕХА ПРВИХ ЉУДИ
БОГ ЈЕ ВАСКРСАО ХРИСТА ИЗ МРТВИХ ДУХОМ
СВЕТИМ (ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СМРТИ ЗА СТВОРЕНУ
ПРИРОДУ КАО ПЛОД СЛОБОДНЕ, ЛИЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БОГА И ЧОВЕКА)
ИСУС ХРИСТОС КАО НОВИ АДАМ И НАЧЕЛНИК СВЕ
ТВАРИ
УЛОГА ДУХА СВЕТОГ У СЈЕДИЊЕЊУ ЉУДИ И
СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ СА ХРИСТОМ (ДУХ СВЕТИ
КОНСТИТУИШЕ ЦРКВУ КАО КОНКРЕТНУ
ЛИТУРГИЈСКУ ЗАЈЕДНИЦУ КРОЗ КРШТЕЊЕ,
МИРОПОМАЗАЊЕ И РУКОПОЛОЖЕЊЕ)
ЛИТУРГИЈА КАО ИКОНА ИСТИНСКОГ ПОСТОЈАЊА
СВЕТА- ЦАРСТВА БОЖИЈЕГ (СПАСЕЊЕ СВЕТА
ЗАЈЕДНИЧКО ДЕЛО СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ И ЉУДИ,
РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ БОГА И ЉУДИ, АЛИ НЕ И
ОДЕЉЕНОСТ)
АПОСТОЛСКО ПРЕЈЕМСТВО (ЕПИСКОП КАО ИКОНА
ХРИСТА, СВЕШТЕНИЦИ ИКОНЕ АПОСТОЛА,
ЛИТУРГИЈА КАО ИКОНА БУДУЋЕГ ВЕКА)
РАСПЕЋЕ И ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО У
ПРАВОСЛАВНОЈ ИКОНОГРАФИЈИ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 306
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 23 од 10.12.2004.
Страна 1-2
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ
ТЕМЕ



Српски језик и
књижевност



ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ
ЛЕКТИРА
o КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
ЈЕЗИК
o СИНТАКСА
o ПРАВОПИС
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
o УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
o ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
РЕЧЕНИЦА
ИМЕНИЧКА ГРУПА
o ЧЛАН
o ИМЕНИЦЕ
o ЗАМЕНИЧКИ ОБЛИЦИ
o ПРИДЕВИ
o БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛСКА ГРУПА
o ГЛАГОЛИ
o ДВОЧЛАНИ ГЛАГОЛИ
o ПРИЛОЗИ
o ПРЕДЛОЗИ
ТВОРБА РЕЧИ
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
ЛЕКСИКОГРАФИЈА

РЕЧЕНИЦА




Енглески језик
Руски језик

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАЛАЗЕ
СЕ У:
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 22-24
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 77-79
Службени гласник РС
– Просвети гласник
141



















Филозофија
Физичко
васпитање
Физика
Устав и права
грађана























Физикална
терапија
ИМЕНИЦЕ
ЗАМЕНИЦЕ
БРОЈЕВИ
ГЛАГОЛИ
ПРЕДЛОЗИ
ВЕЗНИЦИ
РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ
СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКИ ОДНОСИ
ОБЈЕКАТСКИ ОДНОСИ
ПРОСТОРНИ ОДНОСИ
ВРЕМЕНСКИ ОДНОСИ
ЦИЉНИ ОДНОСИ
УЗРОЧНИ ОДНОСИ
УСЛОВНИ ОДНОСИ
ПРАВОПИС И ИНТЕРПУКЦИЈА
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
МЕЂУЈЕЗИЧКИ ХАМОНИМИ И ПАРОНИМИ. СТРУЧНИ
ТЕРМИНИ. ИДИОМИ И ФРАЗЕОЛОГИЗМИ
ЛЕКСИКОГРАФИЈА
КОРИШЋЕЊЕ ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИХ РЕЧНИКА И
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
ОДРЕЂЕЊЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
АНТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА
СРЕДЊОВЕКОВНА ФИЛОЗОФИЈА
ФИЛОЗОФИЈА НОВОГ ДОБА
САВРЕМЕНА ФИЛОЗОФИЈА
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
РУКОМЕТ
ФУДБАЛ
КОШАРКА
ОДБОЈКА
ПЛИВАЊЕ
БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ
ЕЛЕМЕНТИ КВАНТНЕ ФИЗИКЕ
ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И САВРЕМЕНЕ ФИЗИКЕ
ЕЛЕМЕНТИ НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ
ФИЗИКА МЕГА СВЕТА
УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈА
СОНОТЕРАПИЈА
ВЕЖБЕ:

I ВЕЖБА

УПОЗНАВАЊЕ КАБИНЕТА ЗА ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈУ.
АПАРАТИ Н ОПРЕМА.

II ВЕЖБА

ГАЛВАНИЗАЦИЈА.

АПАРАТИ И ОПРЕМА.

ТИПОВИ ГАЛВАНИЗАЦИЈЕ.

III ВЕЖБА

ТЕХНИКЕ АПЛИКАЦИЈЕ ГАЛВАНСКЕ СТРУЈЕ.

IV ВЕЖБА

МОГУЋЕ ГРЕШКЕ ПРИ АПЛИКАЦИЈИ ГАЛВАНСКЕ
СТРУЈЕ.

КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ ЗА ПРИМЕНУ ГАЛВАНСКЕ
СТРУЈЕ.

V ВЕЖБА

УВЕЖБАВАЊЕ ПРИМЕНЕ ГАЛВАНСКЕ СТРУЈЕ.

VI ВЕЖБА
Број 11/2013
Страна 89-92
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 141
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013
Страна 180-184
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 8-10
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 291
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 271-273
142


















































ЕЛЕКТРОФОРЕЗА ЛЕКОВА.
ВРСТЕ ЛЕКОВА КОЈЕ СЕ УНОСЕ ЕЛЕКТРОФОРЕЗОМ.
МОНОПОЛАРНА И БИПОЛАРНА ТЕХНИКА
АПЛОКАЦИЈЕ.
МОГУЋЕ ГРЕШКЕ У РАДУ.
VII ВЕЖБА
УВЕЖБАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОФОРЕЗЕ
ЛЕКОВА.
VIII ВЕЖБА
ОПШТЕ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНЕ ПРОЦЕДУРЕ –
ГАЛВАНСКА КАДА.
IX ВЕЖБА
ЛОКАЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНЕ ПРОЦЕДУРЕ –
ЧЕТВОРОЋЕЛИЧНЕ КУПКЕ.
X ВЕЖБА
ТЕХНИКА ПРИМЕНЕ, ПРИПРЕМА ПАЦИЈЕНТА И
УРЕЂАЈА ЗА ОПШТЕ И ЛОКАЛНЕ ХИДРОПРОЦЕДУРЕ.
УВЕЖБАВАЊЕ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОЦЕДУРА.
XI ВЕЖБА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПРИМЕНЕ СВИХ ОБЛИКА
ГАЛВАНСКЕ СТРУЈЕ.
XII ВЕЖБА
ДИЈАДИНАМИЧНЕ СТРУЈЕ.
АПАРАТИ И ОПРЕМА ЗА ПРИМЕНУ
ДИЈАДИНАМИЧКИХ СТРУЈА.
XIII ВЕЖБА
МОГУЋЕ ГРЕШКЕ У РАДУ И КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ ЗА
ПРИМЕНУ ДИЈАДИНАМИЧКИХ СТРУЈА.
XIV ВЕЖБА
УВЕЖБАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ДИЈАДИНАМИЧКИХ
СТРУЈА.
XV ВЕЖБА
ТЕНС. АПАРАТИ И НАЧИН ПРИМЕНЕ ТЕНС ТЕРАПИЈЕ.
XVI ВЕЖБА
ИНТЕРФЕРЕНТНЕ СТРУЈЕ.
АПАРАТИ И ОПРЕМА, ДЕЈСТВО, ТЕХНИКА
АПЛИКАЦИЈЕ, МОГУЋЕ ГРЕШКЕ ПРИ РАДУ И
КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ ЗА ПРИМЕНУ
ИНТЕРФЕРЕНТНИХ СТРУЈА.
XVII ВЕЖБА
УВЕЖБАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ИНТЕРФЕРЕНТНИХ
СТРУЈА.
XVIII ВЕЖБА
КРАТКОТАЛАСНА ДИЈАТЕРМИЈА.
АПАРАТ И ВРСТЕ ЕЛЕКТРОДА ЗА АПЛИКАЦИЈУ КТД-А.
МОНОПОЛАРНА И БИПОЛАРНА АПЛИКАЦИЈА КТД-А.
XIX ВЕЖБА
ПРОСТОРИЈА И ПРИПРЕМА ПАЦИЈЕНТА ЗА
АПЛИКАЦИЈУ КТД-А.
МОГУЋЕ ГРЕШКЕ ПРИ РАДУ И КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ
ЗА ПРИМЕНУ КТД-А.
XX ВЕЖБА
УВЕЖБАВАЊЕ ПРИМЕНЕ КТД-А.
XXI ВЕЖБА
МИКРОТАЛАСНА ДИЈАТЕРМИЈА
РАДАР АПАРАТ, ЕЛЕКТРОДЕ И ТЕХНИКА
АПЛИКАЦИЈЕ РАДАР ТЕРАПИЈЕ.
ДОЗИРАЊЕ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ.
XXII ВЕЖБА
УЛТРЕАЗВУК.
АПАРАТИ И ОПРЕМА, ТЕХНИКЕ АПЛИКАЦИЈЕ,
ДОЗИРАЊЕ, РЕГИОНАЛНЕ КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ.
XXIII ВЕЖБА
КОНТАКТНИ И СУБАКВАЛНИ УЛТРАЗВУК.
XXIV ВЕЖБА
ИМПУЛСНИ И КОНТИНУИРАНИ УЛТРАЗВУК.
XXV ВЕЖБА
143



СОНОФОРЕЗА.
XXVI ВЕЖБА
ПРИМЕНА УЛТРАЗВУКА КОД РАЗЛИЧИТИХ
ПАТОЛОШКИХ СТАЊА.

XXVII – XXVIII ВЕЖБА

КОМБИНОВАНА ПРИМЕНА УЛТРАЗВУКА И
ДИЈАДИНАМИЧКИХ СТРУЈА

XXVII ВЕЖБА

ДЕЈСТВО, ТЕХНИКА АПЛИКАЦИЈЕ И МОГУЋЕ ГРЕШКЕ
У РАДУ ПРИ АПЛИКАЦИЈИ УЛТРАЗВУКА И
ДИЈАДИНАМИЧНИХ СТРУЈА.

XXVIII ВЕЖБА

КОМБИНОВАНА ПРИМЕНА УЛТРАЗВКА И
ДИЈАДИНАМИЧКИХ ПРОЦЕДУРА КОД РАЗЛИЧИТИХ
ПАТОЛОШКИХ СТАЊА.

XXIX ВЕЖБА

ЛАСЕР.

XXX ВЕЖБА

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПРИМЕНЕ СВИХ ОБЛИКА
ФИЗИКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ.
НАСТАВА У БЛОКУ

ПРВИ БЛОК:

ПРВИ БЛОК СЕ РЕАЛИЗУЈЕ КАО 30-ТО ЧАСОВНА
РАДНА НЕДЕЉА.

ТЕХИИКА РУКОВАЊА АПАРАТИМА ЗА
ГАЛВАНИЗАЦИЈУ И ПРИПРЕМА ГАЗЕ.

ПОСТУПАК СТАБИЛАЕ ГАЛВАНИЗАЦИЈЕ И
ПОСТАВЉАЧЛ ЕЛЕКТРОДА НА РАЗНЕ ДЕЛОВЕ ТЕЛА.

АНОДНА И КАТОДНА ГАЛВАНИЗАЦИЈА,
ЛОНГИТУДИНАЛИА И ТРАНСВЕРЗАЛНА.

ТЕХНИКА АПЛИКОВАЊА ЛЕКОВА ЕЛСКТРОФОРЕЗОМ.

ПРИПРСМА ЛЕКОВА ЗА АПЛИКАЦИЈУ
ЕЛЕКТРОФОРЕЗОМ.

ПРАЊЕ ГАЗА И ПРОВЕРА ПОЛОВА АПАРАТА.

ПОСТУПЦИ ПРИ ТРЕТМАНУ У ГАЛВАНСКОЈ КАДИ И
АПЛИКАЦИЈА.

ПОСТУПЦИ ПРИ АПЛИКАЦИЈИ ЧЕТВОРОЋЕЛИЈСКИХ
КУПКИ И АПЛИКАЦИЈА.
ДРУГИ БЛОК

ДРУГИ БЛОК СЕ РЕАЛИЗУЈЕ КАО 30-ТО ЧАСОВНА
РАДНА НЕДЕЉА.

АПЛИКАЦИЈА РАЗЛИЧИТИХ МОДУЛАЦИЈА
ДИЈАДИНАМИЧНИХ СТРУЈА.

АПЛИКАЦИЈА КРАТКИХ ТАЛАСА.ПРОВЕРА
ИСПРАВНОСТИ АПАРАТА, СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА
ЗАШТИТЕ И САМОЗАШТИТЕ.

АПЛИКАЦИЈА МИКРОТАЛАСА, СПРОВОЂЕЊЕ РАДАРТЕРАПИЈЕ.

АПЛИКАЦИЈА УЛТРАЗВУКА.

СУБАКВАЛНА АПЛИКАЦИЈА УЛТРАЗВУКА.

КОМБИНОВАНА АПЛИКАЦИЈА УЛТРАЗВУКА И
ДИЈАЦИНАМИЧМИХ СТРУЈА.

Медицинска
биохемија









УЛТРАСОНОФОРЕЗА.
УВОД
ТЕЛЕСНЕ ТЕЦНОСТИ
ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
МЕТАБОЛИЗАМ ПРОТЕИНА И АМИНОКИСЕЛИНА
УГЉЕНИ ХИДРАТИ И ЊИХОВ МЕТАБОЛИЗАМ
ЛИПИДИ И ЊИХОВ МЕТАБОЛИЗАМ
СИГНАЛНИ СИСТЕМИ И ХОРМОНИ
БИОХЕМИЈА КРВИ И УРИНА
БИОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛ (5)
o НАСТАВНИК ВРШИ ИЗБОР НАСТАВНИХ
САДРЖАЈА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛ И РЕАЛИЗУЈЕ ИХ УЗ ОДГОВАРАЈУЋЕ
ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ ПРЕДВИЋЕНЕ ОВИМ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 171-172
144
o
o
o
o
o
o
o
o



















Кинезитерапија

ПРОГРАМОМ
БИОХЕМИЈСКЕ ПРОМЕНЕ У ТРУДНОЋИ
(ФЕТОПЛАЦЕНТАЛНИ ПРОИЗВОДИ, ПРОМЕНЕ
КОД МАЈКЕ).
КЛИНИЧКА ХЕМИЈА НОВОРОЂЕНЧЕТА.
НАСЛЕДНИ ПОРЕМЕЋАЈИ МЕТАБОЛИЗМА.
ГАСОВИ У КРВИ.
НЕУРОТРАНСМИТЕРИ.
БИОХЕМИЈА МИШИЋНЕ КОНТРАКЦИЈЕ.
МЕТАБОЛИЗАМ КРЕАТИНА И КРЕАТИНИНА.
МЕТАБОЛИЗАМ КАЛЦИЈУМА, ФОСФАТА И
МАГНЕЗИЈУМА.
МЕТАБОЛИЗАМ ПУРИНА И УРАТА.
БИОХЕМИЈА ЛИКВОРА.
БИОХЕМИЈСКИ ЕФЕКТИ ТУМОРА.
o
o
o
УВОД
БИОЛОШКИ ЕФЕКТИ КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ
ЕФИКАСНОСГ ПРИМЕНЕ ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ
ЦИЉЕВИ КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ
СРЕДСТВА КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИМЕНЕ КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ
МЕТОДЕ КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ
ТЕСТИРАЊЕ ФУНКЦИЈА У КИНЕЗИГЕРАПИЈИ
ИЗБОР МЕТОДА И ВЕЛИЧИНЕ ОПТЕРЕЋЕЊА
ТРЕНИРАНОСТ
ДОЗИРАЊЕ У КИНЕЗИТЕРАПИЈИ И ФАКТОРИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ
КОНТРОЛА ФИЗИЧКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА ПРЕ, У ТОКУ И
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ
ПРЕДОЗИРАНОСГ
РЕЛАКСАЦИЈА
ИНДИКАЦИЈЕ И КОНТРАИДИКАЦИЈЕ ЗА
КИНЕЗИТЕРАПИЈУ
УЛОГА КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ КОД ФИЗИОЛОШКОГ И
ИЗМЕЊЕНОГ ОБИМА ПОКРЕТА
УЛОГА КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ КОД СМАЊЕНЕ МИШИЋНЕ
СНАГЕ
УЛОГА КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ КОД ИЗМЕЊЕНОГ
МИШИЋНОГ ТОНУСА
УЛОГА КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ У ПОПРАВЉАЊУ
КООРДИНАЦИЈЕ
НАЈЧЕШЋА ПАТОЛОШКА СТАЊА КОД КОЈИХ СЕ
КИНЕЗИТЕРАПИЈА ПРИМЕЊУЈЕ
ВЕЖБЕ

I ВЕЖБА

УПОЗНАВАЊЕ РЕКВИЗИТА ЗА КИНЗИТЕРАПИЈУ,
КИНЕЗИ САЛА И ДРУГЕ ПРОСТОРИЈЕ.

II - V ВЕЖБЕ

ПАСИВАН ПОКРЕТ: НАЧИН ИЗВОЂЕЊА, УТИЦАЈ
РАСТЕРЕЋЕЊА, СНАГА ТЕРАПЕУТА, ПОМАГАЛА,
ЗАМОР И ПАТОЛОШКА СТАЊА КОД КОЈИХ СЕ ТАЈ
ПОКРЕТ ПРИМЕЊУЈЕ.

VI - IX ВЕЖБЕ

АКТИВНО-ПОТПОМОГНУТИ ПОКРЕГ: НАЧИН
ИЗВОЂЕЊА, УТИЦАЈ СПОЉНЕ СИЛЕ, ОТКЛАЊАЊЕ
ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ И ПАТОЛОШКА СТАЊА КОД КОЈИХ
СЕ ТАЈ ПОКРЕТ ПРИМЕЊУЈЕ.

X - XIII ВЕЖБЕ

АКТИВАН ПОКРЕТ: НАЧИН ИЗВОЂЕЊА, ВАЖНОСТ
ПОЧЕТНОГ ПОЛОЖАЈА СЕГМЕНАТА И ПАТОЛОШКА
СТАЊА КОД КОЈИХ СЕ ТАЈ ПОКРЕТ ПРИМЕЊУЈЕ.

XIV - XVII ВЕЖБЕ

АКТИВАН ПОКРЕТ СА ОТПОРОМ: НАЧИН ИЗВОЂЕЊА,
СНАГА ТЕРАПЕУТА, ВРСТЕ ОТПОРА И ПАТОЛОШКА
СТАЊА КОД КОЈИХ СЕ ТАЈ ПОКРЕТ ПРИМЕЊУЈЕ.
 XVIII ВЕЖБА

УОЧАВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ АНАЛИТИЧКОГ И
КОМПЛЕКСНОГ ПОКРЕТА КАО ФУНКЦИОНАЛНОГ
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 277-279
145
ПОКРЕТА.
XIX ВЕЖБА
ОБИМ ПОКРЕТА: ПОТПУНИ, НЕПОТПУНИ,
ПРЕКОМЕРНИ.

XX ВЕЖБА

ПРИМЕНА КОНТРАКЦИЈЕ: КОНЦЕНТРИЧНЕ,
ЕКСЦЕНТРИЧКЕ, СТАТИЧКЕ У КИНЕЗИТЕРАПИЈСКОМ
ТРЕТМАНУ.

XXI ВЕЖБА

РЕЛАКСАЦИЈА: СЕГМЕНТАРНА И ОПШТА.
 XXII ВЕЖБА

ИЗВОЋЕЊЕ ГРУПНИХ ВЕЖБИ, БРЗИИА ИЗВОЂЕЉА,
ПАУЗЕ И ПАТОЛОШКА СТАЊА КОД КОЈИХ СЕ
ИЗВОДЕ.

ХХIII - XXIV ВЕЖБЕ

ВРСТЕ ПОКРЕТА У ОДНОСУ НА РАВАН У КОЈОЈ СЕ
ПОКРЕТ ИЗВОДИ (УТИЦАЈ И ОТКЛАЊАЊЕ ЗЕМЉИНЕ
ТЕЖЕ).

XXV - XXVII ВЕЖБЕ

ВРСТЕ КОНТРАКТУРА И ЊИХОВО САВЛАЂИВАЊЕ:
 МАНУЕЛНИМ ПУТЕМ,
 ПАСИВНИМ ИСТЕЗАЊЕМ,
 САВЛАЂИВАЊЕ КОНТРАКТУРА У ВОДИ.
 XXVIII

ЗАМОР, УОЧАВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ЗНАКОВА ЗАМОРА
НА СЕБИ.
 XXIX - XXX ВЕЖБА

ХИДРОКИНЕЗИТЕРАПИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕ.

ТЕРАПИЈА РАДОМ.
ПРВИ БЛОК

ПАСИВАН ПОКРЕТ: ИЗВОЂЕЊЕ, УТИЦАЈ
РАСТЕРЕЋЕЊА, СНАГА ТЕРАПЕУТА, ПОМАГАЛА,
ЗАМОР И СТАЊА КОД КОЈИХ СЕ ОН ПРИМЕЊУЈЕ.

АКТИВНО -ПОТПОМОГНУТИ ПОКРЕГ: НАЧИН
ИЗВОЂЕЊА, УТИЦАЈ СПОЉНЕ СИЛЕ, ОТКЛАЊАЊЕ
ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ И ПАТОЛОШКА СТАЊА КОД КОЈИХ
СЕ ТАЈ ПОКРЕТ ПРИМЕЊУЈЕ.

АКТИВАН ПОКРЕТ: НАЧИН ИЗВОЂЕЊА, ВАЖНОСТ
ПОЧЕТНОГ ПОЛОЖАЈА СЕГМЕНАТА И ПАТОЛОШКА
СТАЊА КОД КОЈИХ СЕ ТАЈ ПОКРЕТ ПРИМЕЊУЈЕ.

АКТИВАН ПОКРЕТ СА ОТПОРОМ: НАЧИН ИЗВОЂЕЊА,
СНАГА ТЕРАПЕУТА, ВРСТЕ ОТПОРА И ПАТОЛОШКА
СТАЊА КОД КОЈИХ СЕ ТАЈ ПОКРЕТ ПРИМЕЊУЈЕ.
ДРУГИ БЛОК

ОБИМ ПОКРЕТА: ПОТПУНИ, НЕПОТПУНИ,
ПРЕКОМЕРНИ.

ПРИМЕНА КОНТРАКЦИЈЕ: КОНЦЕНТРИЧНЕ,
ЕКСЦЕНТРИЧКЕ, СТАТИЧКЕ У КИНЕЗИТЕРАПИЈСКОМ
ТРЕТМАНУ.

РЕЛАКСАЦИЈА: СЕГМЕТАРНА И ОПШТА.

ИЗВОЂЕЊЕ ГРУПНИХ ВЕЖБИ, БРЗИНА ИЗВОЂЕЊА,
ПАУЗЕ И ПАТОЛОШКА СТАЊА КОД КОЈИХ СЕ
ИЗВОДЕ.

ВРСТЕ ПОКРЕТА У ОДНОСУ НА РАВАН У КОЈОЈ СЕ
ПОКРЕТ ИЗВОДИ (УТИЦАЈ И ОТКЛАЊАЊЕ ЗЕМЉИНЕ
ТЕЖЕ).

ВРСТЕ КОНТРАКТУРА И ЊИХОВО САВЛАЂИВАЊЕ.



Специјална
рехабилитација








ЗАМОР, УОЧАВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ЗНАКОВА ЗАМОРА.
УВОД
МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДЕЦЕ
МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОДРАСЛИХ
РЕХАБИЛИТАЦИЈА У ГЕРИЈАТРИЈИ
ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
ВЕЖБЕ
I ВЕЖБА
УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА НАСТАВНИМ ПЛАНОМ И
ПРОГРАМОМА.
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 8/2013.
Страна 279-280
146






















































II ВЕЖБА
СПЕЦИФИЧНОСТИ ХАБИЛИТАЦИЈЕ.
III ВЕЖБА
ПСИХОМОТОРНИ РАЗВОЈ ДЕТЕТА.
IV ВЕЖБА
ДЕЧИЈА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА.
V ВЕЖБА
SPINA BIFIDA.
VI ВЕЖБА
HYDROCEPHALUS.
VII ВЕЖБА
POLIOMIELITIS.
VIII ВЕЖБА
ПАРАЛИЗА БРАХИЈАЛНОГ НЕРВА КОД ДЕЦЕ.
IX ВЕЖБА
КРИВОШИЈОСТ КОД ДЕЦЕ.
X ВЕЖБА
ПОРЕМЕЋАЈИ СТАТИКЕ И ЛОШЕГ ДРЖАЊА.
XI ВЕЖБА
СТРУКТУРАЛНЕ ДЕФОРМАЦИЈЕ КИЧМЕНОГ СТУБА.
XII ВЕЖБА
РАЗВОЈНИ ПОРЕМЕЋАЈ ДЕЧИЈЕГ КУКА.
XIII ВЕЖБА
СПЕЦИФИЧНОСТИ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ КОД ОДРАСЛИХ.
XIV ВЕЖБА
ПОВРЕДА МЕКИХ ТКИВА.
XV ВЕЖБА
ПОВРЕДЕ КОСТИЈУ.
XVI ВЕЖБА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗАПАЉЕНСКОГ РЕУМАТИЗМА.
XVII ВЕЖБА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА MORBUS BECHTERW.
XVIII ВЕЖБА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДЕГЕНЕРАТИВНОГ РЕУМАТИЗМА –
ЦЕРВИКАЛНИ И ЛУМБАЛНИ СИНДРОМ.
XIX ВЕЖБА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДЕГЕНЕРАТИВНОГ РЕУМАТИЗМА
ВЕЛИКИХ ЗГЛОБОВА – COXARTHROSIS,
GONARTHROSIS.
XX ВЕЖБА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДЕГЕНЕРАТИВНОГ РЕУМАТИЗМА –
ВАНЗГЛОБНИ РЕУМАТИЗАМ – PERIARTHRITIS
HUMEROSCAPULARIS, EPICONDILITIS.
XXI ВЕЖБА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПАЦИЈЕНАТА СА ОШТЕЋЕЊЕМ
ПЕРИФЕРНИХ НЕРАВА.
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОДУЗЕТОСТИ N. BRACHIALIS-A И N.
ISHIADICUS-A.
XXII ВЕЖБА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОДУЗЕТОСТИ N FACIALIS –A.
XXIII ВЕЖБА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПАЦИЈЕНАТА СА ЛЕЗИЈАМА ЦНСА.
РЕХАБИЛИТАЦИЈА СПИНАЛНИХ ЛЕЗИЈА –
КВАДРИПЛАГИЈА.
XXIV ВЕЖБА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА СПИНАЛНИХ ЛЕЗИЈА –
ПАРАПЛЕГИЈА.
XXV ВЕЖБА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ХЕМИПЛЕГИЈА.
XXVI ВЕЖБА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПАЦИЈЕНАТА СА
КАРДИОВАСКУЛАРНИМ БОЛЕСТИМА.
XXVII ВЕЖБА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПАЦУЈЕНАТА СА РЕСПИРАТОРНИМ
ОБОЉЕЊИМА.
147






Грађанско
васпитање



ПРАВА И СЛОБОДЕ
СВЕТ ИНФОРМАЦИЈА
СВЕТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА И РАДА
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 11/2013.
Страна 306-307


УВОД
ХРИШЋАНСКО СХВАТАЊЕ ИСТОРИЈЕ
(СТАРОЈЕЛИНСКО И САВРЕМЕНО СХВАТАЊЕ
ИСТОРИЈЕ БЕЗ БОГА)
ЕСХАТОН-БУДУЋЕ ЦАРСТВО БОЖИЈЕ КАО УЗРОК
ЦРКВЕ И ИСТОРИЈЕ (ПОСЛЕДЊИ ДОГАЂАЈ, ДОГАЂАЈ
ЦАРСТВА БОЖИЈЕГ ДАЈЕ ВАЛИДНОСТ И ПОСТОЈАЊЕ
ИСТОРИЈСКИМ ДОГАЂАЈИМА)
СМРТ ПРИРОДЕ КАО РАЗЈЕДИЊЕЊЕ, РАСПАДАЊЕ И
СМРТ ЛИЧНОСТИ КАО ПРЕКИД ЗАЈЕДНИЦЕ СА
ЛИЧНОШЋУ ЗА КОЈУ СМО БИЛИ ВЕЗАНИ, КОЈУ СМО
НАЈВИШЕ ВОЛЕЛИ
ЛИТУРГИЈА НАМ ОТКРИВА И ЦИЉ ЗБОГ КОЈЕГ ЈЕ БОГ
СТВОРИО СВЕТ И ЉУДЕ (ДА СВЕТ ПОСТАНЕ ЦАРСТВО
БОЖИЈЕ У КОМЕ НЕЋЕ БИТИ СМРТИ)
ПОМЕСНА И ВАСЕЉЕНСКА ЦРКВА, ЊИХОВ ОДНОС
ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ (НА ПОМЕСНОМ И ВАСЕЉЕНСКОМ
НИВОУ)
ТЕОЛОГИЈА ПРАВОСЛАВНЕ УМЕТНОСТИ
(КЊИЖЕВНОСТИ, СЛИКАРСТВА, АРХИТЕКТУРЕ,
МУЗИКЕ...)
ЦРКВА И СВЕТ (ЊИХОВ ОДНОС)
Службени гласник РС
– Просвети гласник
Број 9 од 26.10.2005.
Страна 3-4


Верска настава православни
катихизис
XXVIII ВЕЖБА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПАЦИЈЕНАТА СА АМПУТАЦИЈАМА.
XXIX ВЕЖБА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПАЦИЈЕНАТА СА ОПЕКОТИНАМА.
XXX ВЕЖБА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА СТАРИХ ОСОБА.
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ





148
Екскурзије
Екскурзија ће у овој школској години бити изведена само за ученике завршних разреда, у периоду од 26.
до 29. септембра 2013. године, а на релацији Лозница- Будимпешта-Лозница
Програм екскурзије: Лозница-Будимпешта-Лозница ( 4 дана)
Задатак: васпитно-образовни
Циљ: Екскурзија има образовно-васпитни карактер у циљу стварања нових и продубљивања постојећих
знања. У току ове екскурзије ученици ће бити упознати са природним и културним лепотама Мађарске, а
посете значајним историјским местима код ученика треба да изазову поштовање историјске прошлости и
културе, како српског, тако и мађарског народа. Указаће им се и на боравак нашег народа на овим
просторима.
Циљ екскурзије је и дружење и зближавање ученика. Пре самог поласка на екскурзију ученици треба да
буду детаљно упознати са њеним програмом од стране разредног старешине и географским одликама
предела кроз које пролазе од стране професора географије.
Трајање екскурзије: четири дана
Време реализације: од 26. до 29. Септембра
Планирани број ученика: 160
Превозно средство: аутобус
Први дан: Полазак испред школе у 6:30, путем преко Шапца и Руме. Дневна вожња са краћим успутним
задржавањима ради одомора. Долазак у будимпешту око 19:00. Вечера, ноћење.
Други дан: Доручак у хотелу око 8:00. Око 9:00 полазак аутобусом на панорамско разгледање
Будимпеште: тврђава у Будиму, црква краља Матије, Краљевска палата, остаци Палате деспота Стефана
Лазаревића и Ђурђа Бранковића, Табан-некадашњи српски град у Будиму, брдо Гелерит, Трг хероја,
градски парк са замком, Српска православна црква светог Геооргија, Српска гимназија, парламент,
опера. Повратак у хотел око 18:00, вечера, ноћење.
Трећи дан: Доручак око 8:00. Око 9:00 одлазак у Сент Андреју – обилазак једног од највећих центара
српске културе ван Србије: Београдска и Благовештенска црква, спомен крст Српског трговачког
друштва, некадашња Српска школа и спомен кућа Јакова Игњатовића, крст светог кнеза Лазара,
Преображенска црква, Трг Вука Караџића. Повратак у хотел око 19:30. Вечера, ноћење.
Четврти дан: Доручак око 8:00. Око 9:00 полазак за Србију, са успутним панорамским разгледањима и
краћим паузама ради одмора. Долазак у Лозницу око 21:00
Услови:
-
три полупансиона у хотелу категорије 3***
-
превоз туристичким аутобусом старости до 5 година
-
ноћна вожња није дозвољена
-
плаћање у 6 рата, цена око 130 евра у динарској противвредности
У цену урачунати:
-
три полупансиона у хотелу категорије 3***
-
превоз туристичким аутобусом старости до 5 година
-
улазнице за све посете према програму
-
међународно осигурање
-
све таксе, друмарине и путарине
149
-
боравишна такса, организација и вођство путовања
-
гратис за сваког разредног старешину
-
гратис за стручног вођу екскурзије
-
трошкови ангажовања лекара
150
ПЛАН РАДА РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Школска 20013/2014. година
Руководилац секције: Снежана Петровић, професор српског језика и
књижевности
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Садржај рада
Месец
Формирање Рецитаторске секције; представљање
плана рада
Импостација људског гласа и фонетика српског језика
Техника правилног дисања
Закони логичког говорења
Метод логичког дисања
Разлика између спикерско-репортерског коментарисања и уметничког казивања прозних текстова
Реалистичко рецитовање поезије
Говорништво кроз векове
Дикција
Акценат
Логички акценат
Уметнички говор
Припрема текстова за програм поводом прославе
Дана школе
Избор рецитатора за учешће у програму прославе
Дана школе
Читајућа проба
Читајућа проба на сцени
Читајућа проба на сцени
Генерална проба припремљеног програма
Прослава Дана школе и извођење програма
Уметничко говорење прозе
Прота Матеја Ненадовић: Мемоари; Д.Ћосић: Далеко
је сунце; Време смрти (казивање одломака)
Казивање прозе писане на дијалекту: Коштана,
Петријин венац
Уметничко казивање поезије:стопа, стих, слик, строфа
септембар
септембар
септембар
септембар
октобар
октобар
октобар
октобар
новембар
новембар
новембар
новембар
децембар
децембар
децембар
децембар
јануар
јануар
јануар
фебруар
фебруар
фебруар
фебруар
151
24.
Припрема ученика за школско такмичење рецитатора
Март
25.
26.
Припрема ученика за школско такмичење рецитатора
Школско такмичење рецитатора
март
март
27.
28.
29.
Општинско такмичење рецитатора
Поезија тинејџерског доба: Враголије-Б.Радичевић
Казивање љубавне поезије:Пјесма над пјесмама,
Песма жени, Не вјеруј, Чежња, Срећа, Врати ми моје
крпице
Припрема ученика за даље нивое такмичења у
рецитовању
Припрема ученика за даље нивое такмичења у
рецитовању
Казивање поезије животног сутона: Умирање
љубави,Очајна песма, Кад млидијах умрети
Казивање мисаоне поезије: Јабланови, Урлик
Казивање родољубиве поезије:одломак из Горског
вијенца; Химна победника; Балада о Стојковићима
Казивање лирске народне поезије
Казивање лирске народне поезије: Радост у
спомињању, Драги и недраги
Казивање балада:Смрт мајке Југовића
Драмска поезија: Хамлет
Говорништво: Сократ: Одбрана пред атинским судом;
Мајор Гавриловић:Говор браниоцима Београда 1915.
Ревијално такмичење рецитатора наше Школе
март
април
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
април
април
април
мај
мај
мај
мај
јун
јун
јун
јун
јун
152
ПЛАН РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ: ‐развијање љубљви према књижевној уметности; ‐правилно вредновање књижњвно‐уметничких дела; ‐мотивисање ученика за самостални књижевни израз; ‐неговање језичке културе и писане речи. СЕПТЕМБАР: 1.Предлагање и усвајање плана рада. 2.Сусрети са писцима (програм Вуковог сабора). 3.Књижевни и књижевноуметнички језик. 4. Актуелни конкурси ОКТОБАР: 5.Песнички језик 6.Тема, мотив, песничка слика 7.Самостално писање песме или прозне творевине 8.Анализа написаних ученичких радова и истицање добрих и лоших особина написаних радова НОВЕМБАР: 153
9.Расправа о најчитанијој књизи међу ученицима 10.Композиција лирског дела 11.Композиција епског дела 12.Фабула и сиже као елементи епског дела ДЕЦЕМБАР: 13.Самостално писање кратке приче 14.Анализа написаних ученичких радова 15.Радови на актуелне задате теме (наградни конкурси) 16.Публицистичке врсте:интервју, репортажа,чланак,вест. ЈАНУАР: 17.Стилска изражајна средства ФЕБРУАР: 18.Актуелни конкурси 19.Актуелни конкурси 20.Избор и анализа радова за актуелне литерарне конкурсе 21.Тема по избору ученика МАРТ: 22.Версификација(уводне напомене) 23.Метричке стопе 24.Актуелни конкурси 154
25.Актуелни конкурси АПРИЛ: 26.Конкурс ПЕСНИЧКИ ПОЗДРАВ ПРОЛЕЋУ 27.Метричка структура на примеру сопствених ученичких песама 28.Рима, слик , срок , строфа МАЈ: 29.Сусрети са писцима (програм дечијег Вуковог сабора) 30.Стих‐врсте и особине 31.Тема по избору ученика ЈУН: 32.Каталектички и акаталектички стих 33.Актуелни конкурси 34.Теме за самосталан рад 35.Акустичка својства фонема и њихова примена у поезији 36. Акустичка својства фонема и њихова примена у поезији 37.Упутства за самосталан рад 38.Завршни час. Руководилац секције : Велинка Тошић, професор српског језика и књижевности 155
ENGLESKI JEZIK OPERATIVNI PLAN RADA SEKCIJE U ŠKOLSKOJ 2013‐2014, GOD. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24 25. 26. 27. 28. 29. AKTIVNOST Identity:personality adjectives; wordbuilding Reading Comprehension: autobiography; Speaking practise: a childhood memory
Grammar:tenses Listening Comprehension: National Identity; expressing preferences
Comparing Cultures: How would you describe your country or region and the people from it? Writing: A Letter Speaking : A Short Presentation Grammar: References: determiners Translation practise: A Comic Novel (extract) Vocabulary: word families and collocations Grammar: Past Tenses Listening Comprehension: What's So Funny? Comparing Cultures: Humour and Laughter in Our Country Wrting: A Personal Anecdote Language Awareness: Continuous and Simple tenses Culture Corner: The History of English
Comparing Cultures: The History of Serbian Grammar: Relative and Partciple Clauses Writing: A Description of a Person and Place Translation Practise: Poetry; Vocabulary: idiomatic Language Grammar: Passive Language Awareness: Pronouns Culture Corner: English Around the World Speaking Practise: Positive and negative aspects of English being a global language? Grammar: Future Tenses Language Awareness: Modality Culture Corner: The USA, History Writing: A formal Letter Listening Comprehension: Tha status of Women in the world Broj učenika MESEC Red.br. časa NAPOMENA 156
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Grammar: reporting Writing: A report Grammar: Impersonal Report Structures Culture Corner: The Histroy of Popular Music Literature Spot : Martian Chronicles Literature Spor: Four Love Poems Grammar: Perfective Verb Forms Writing: A letter of Complaint Listening Comprehension: Utopia 157
ПРЕДЛОГ ПЛАНА НАСТАВЕ У СЕКЦИЈИ
НАСТАВА У СЕКЦИЈИ
Образовни профил: техничар припеме графичке производње
школска година 2012/2013
Редни
број
вежбе
1
Ред.број
часа
вежбе
2
НАЗИВ ВЕЖБЕ
Рестаурација оштећених
књига
Циљ:оспособљавање ученика да стекну неопходна
знања орестаурацији оштећених књига и примене
стечена знања на конкретни рад.
Исход:по усвајању модула ученик ће бити
оспособљен да сам рестаурира оштећену књигу.
Раздвајање књижног
блока од корица
2
4
Циљ:оспособљавање ученика да стекну неопходна
знања о начину раздвајања књижног блока од
корице.
Исход:по усвајању модула ученик ће бити
оспособљен да раздвоји књижни блок од корице и да
начини записник о потребним операцијама рада.
Израда и постављање
предлиста на књижни
блок
3
6
Циљ:оспособљавање ученика да стекну неопходна
знања о самој улози предлиста,начину постављања
као и о врстама предлиста
Исход:по усвајању модула ученик ће бити
оспособљен да познаје врсте предлиста његову
улогу и начин постављања на књижни блок.
Број вежби
Број
часова
20
38
Место
наставе у
блоку
Број
сати
вежбе
Школска
радионица
2
Школска
радионица
2
Школска
радионица
2
Школска
радионица
2
Обрада књижног блока
4
8
Циљ:оспособљавање ученика да стекну неопходна
знања о обради књижног болка.
-обрезивање књижног блока
-израда реза
Исход:по усвајању модула ученик ће бити
оспособљен да обреже књижни блок,уради рез и
припреми блок за убацивање у корице.
158
Израда корица
5
18
Циљ:оспособљавање ученика да стекну неопходна
знања о изради корица као и о врсти корица
Исход:по усвајању модула ученик ће бити
оспособљен да разликује врсте корица да их сам
уради и повеже са књижним блоком.
Школска
радионица
10
Школска
радионица
2
Школска
радионица
6
Школска
радионица
12
Школска
радионица
По
потреби
Украшавање корица
6
20
Циљ:оспособљавање ученика да украсе корице и
ураде наслов техником ситоштампе
Исход:по усвајању модула ученик ће бити
оспособљен да самостално украси корице и
одштампа наслов.
Ситоштампа
7
26
Циљ:оспособљавање ученика да стекну неопходна
знања о сито штампи и развију осећај на којим
принципима се штампа,како изгледа штампарска
форма и који задтак има.
Исход:по усвајању модула ученик ће бити
оспособљен да самостално изради штампарску
форму и обави штампу на различитим подлогама.
Рад у ученичкој задрузи
8
38
Циљ:оспособљавање ученика да смостално
примењују стечена знања.
Исход:по усвајању модула ученик ће бити
оспособљен да самостално обавља постављене
задатке из рестаурације књига и саме ситоштампе за
потребе ученичке задруге..
Коричење школске
документације
Циљ:оспособљавање ученика да припреме школску
документацију која се чува дужи низ година за
коричење.
Исход:по усвајању модула ученик ће бити
оспособљен да самостално обавља постављене
задатке и изврши успешно саму израду књижног
блока и само коричење као и израду наслова на
корицама
НАПОМЕНА:фонд сати није ограничен и исти зависи од потребе
за радом ученичке задруге односно од налога како за потребе
школе (коричење дневника,матичних књига ,записника итд.)или
трећих лица.
План сачинили М.Ђурић, Д.Марковић
159
Download

Skolski program 2013 / 2014