Грађевинске конструкције
(други разред)
Питања за усмени део испита
ТЕМЕЉИ
1. Шта су темељи? Какви темељи се раде у масивном а какви у скелетном конструктивном
систему.
2. Из чега се састоји тракасти темељ и од ког материјала се може изводити?
3. Подела земљишта за фундирање и примери.
4. Шта је дубина фундирања и од чега зависи?
5. Скицирати тракасти темељ од неармираног бетона трапезног облика у пресеку и основи.
Означити основне димензије, угао преношења оптерећења и дубину фундирања(дф).
6. Скицирати тракасти темељ од армираног бетона произвољног облика у пресеку и основи.
Означити основне димензије, угао преношења оптерећења и дубину фундирања(дф).
7. Чему служи хидро изолација, од којих материјала се изводи и где се све поставља?
МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
1.
2.
3.
4.
Шта су међуспратне конструкције и из чега се састоје?
Шта су греде и хоризонтални серклажи? (Дефиниција,скица и начин армирања)
Подела међуспратних конструкција по начину израде са примерима.
„ТМ“ таваница.Основне каракеристике (из чега се састоји, распон до ког се ради, размак
ребара, попречан и подужан пресек);
5. Објаснити 3 начина израде „ТМ“ таванице;
6. „ЛМТ“ таваница.Основне каракеристике (из чега се састоји, распон до ког се ради,
размак ребара, попречан и подужан пресек);
СТЕПЕНИЦЕ
1. Чему служе степенице? Подела степеница (према положају у објекту, по броју кракова,
према облику, материјалима израде...),
2. Подела степеница на косим армирано-бетонским плочама према ослањању.
3. Прорачун степеница.Образац за размеру пењања.
4. Димензионисање степенишног простора за двокраке степенице.
5. Ослањање степеница на подестним носачима (шема ослањања и детаљ подестног
носача);
КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
1. Из којих елемената се састоји сваки кров?(подела и дефиниција)
2. Шта је кровни носач?
1
3. Кров са распињачама (знати изглед кровног носача са називима дрвених елемената,
распон носећих зидова, нагибни угао, максим. дужину рога, размак кровних носача у
основи);
4. Кров са распињачом и 2 подвлаке (знати изглед кровног носача са називима дрвених
елемената,распон носећих зидова, нагибни угао, максим. дужину рога, размак кровних
носача у основи);
5. Кров са једноструком кровном столицом (знати изглед кровног носача са називима
дрвених елемената, распон носећих зидова, нагибни угао, максим. дужину рога, размак
кровних носача у основи);
6. Кров са двоструком правом столицом (знати изглед кровног носача са називима дрвених
елемената,распон носећих зидова, нагибни угао, максим. дужину рога, размак кровних
носача у основи);
7. Шта су рожњаче и које називе носе у зависности од положаја у крову?
Питања за писмени део испита
1. ПРИМЕР
Над задатом основом нацртати у размери Р=1:50 међуспратну конструкцију“ЛМТ“ .
Приказати:
1. Основу објекта са распоредом ребара,
2. Вертикални пресек А-А,
3. Вертикални пресек Б-Б,
4. У размери Р=1:10 приказати детаље Д1 иД 2.
B
2025
2520
A
2520
400
2520
412
25
D2
A
20 25
20 25
612
360
D1
B
2
2. ПРИМЕР
Над задатом основом нацртати у размери Р=1:50 међуспратну конструкцију“ТМ“ .
Приказати:
1.Основу објекта са распоредом ребара,
2.Вертикални пресек А-А,
3.Вертикални пресек Б-Б,
4.У размери Р=1:10 приказати детаље Д1 иД 2.
B
25
500
2520
2520
360
2520
2025
A
D2
A
20 25
2025
600
400
D1
B
3. ПРИМЕР
За стамбену зграду спратне висине H=310цм израчунати и димензионисати двокраке степенице.
Нацртати у размери Р=1:50 основу степенишног простора, вертикални пресек кроз 2 етаже и
детаљ подеста у Р=1:10.Ослањање степеница на подестним носачима.
+0.00
A
A
3
4. ПРИМЕР
Над задатим распоном носећих зидова, конструисати дрвену двоводну кровну конструкцију.
Међуспратна конструкција је армирано-бетонска. Усвојити α =30°.
Нацртати у размери Р= 1:50 :
1. Попречни пресек
2. Део основе кровне конструкције обухватајући 2 кровна носача.
У размери Р=1:10,нацртати детаље Д1 и Д2.
D2
D1
°
30.00
38
360
25
300
38
685
ПРЕДМЕТНИ ПРОФЕСОРИ:
Весна Митић, дипл.инж.арх.
Љиљана Михајловић, дипл.инж.арх.
Јасна Грубић, дипл.инж.арх.
4
Download

Питања за усмени део испита