PRAVILNIK
O KOLIČINAMA PESTICIDA, METALA I
METALOIDA I DRUGIH OTROVNIH SUPSTANCIJA,
HEMIOTERAPEUTIKA, ANABOLIKA I DRUGIH
SUPSTANCIJA KOJE SE MOGU NALAZITI U
NAMIRNICAMA
("Sl. list SRJ", br. 5/92, 11/92 - ispr. i 32/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 25/2010 - dr.
pravilnik i 28/2011 - dr. pravilnik)
Član 1
U namirnicama koje se stavljaju u promet u Saveznoj Republici Jugoslaviji mogu se nalaziti
ostaci pesticida, teških metala i nemetala, anabolika, veterinarskih lekova, mikotoksina,
policikličkih aromatskih ugljovodonika, polihlorovanih bifenila i drugih kontaminenata u
količinama propisanim ovim pravilnikom.
Član 2
Pod pesticidima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se hemijska sredstva koja se
upotrebljavaju:
1) za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti, štetnih insekata, pregljeva, stonoga, puževa,
nematoda, glodara i ptica, za suzbijanje korova ili za regulisanje rasta biljaka;
2) za uništavanje štetočina i gljivica koje napadaju uskladištene poljoprivredne proizvode;
3) za uništavanje insekata i drugih organizama koji prenose prouzrokovače zaraznih bolesti na
ljude i životinje i raznih molestanata i parazita kod ljudi i životinja.
Pod pesticidima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se i produkti biotransformacije
pesticida, kao i zagađenja u gotovom proizvodu.
Član 3
Namirnice se mogu stavljati u promet ako količina pesticida koje one sadrže prilikom stavljanja u
promet nije veća od količine označene u tabeli I - Dozvoljene količine pesticida u namirnicama,
koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Dozvoljene količine pesticida u vodi koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za
piće ili za proizvodnju namirnica namenjenih prodaji regulisane su posebnim pravilnikom.
Namirnice i njihovi delovi koji se ispituju na sadržaj pesticida date su po grupama namirnica u
tabeli II - Klasifikacija namirnica i delovi namirnica koji se ispituju na sadržaj pesticida, koja je
odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 4
Začini, mirođije, dodaci hrani (aditivi) i slični proizvodi mogu sadržati do deset puta veće
količine, a čajevi do pet puta veće količine pesticida od maksimalno dozvoljenih količina datih u
tabeli I.
Kod koncentrata za supe, punomasnog i obranog mleka u prahu, suvog voća i povrća i sličnih
dehidriranih namirnica koje se upotrebljavaju razređene ili rekonstruisane, sadržaj pesticida
ispituje se na oblik u kome se namirnice upotrebljavaju za ishranu.
Član 5
Ostaci pesticida u kravljem mleku iskazuju se na ukupnu masu mleka. Kod sirovog mleka i
punomasnog mleka poreklom od druge životinjske vrste, rezidue se izražavaju na osnovu
sadržaja masti. U tabeli I tolerancija za pesticide u mleku odnosi se na sirovo i standardizovano
kravlje mleko.
U proizvodima od mleka sa sadržajem masti više od 2%, ostaci pesticida iskazuju se na sadržaj
masti - maksimalni limit je za 25 puta veći od granice utvrđene za mleko.
U proizvodima od mleka sa sadržajem masti manje od 2%, ostaci pesticida iskazuju se na
ukupnu masu proizvoda - maksimalni limit je za polovinu manji od utvrđenog limita za mleko.
Ostaci pesticida u mesu i proizvodima od mesa sa sadržajem masti više od 10% iskazuju se na
sadržaj masti. U tabeli I tolerancija za pesticide u mesu i proizvodima od mesa odnosi se na
meso i proizvode od mesa sa sadržajem masti više od 10%.
U mesu i proizvodima od mesa sa sadržajem masti 10% ili manje, ostaci pesticida iskazuju se
na ukupnu masu bez kostiju - maksimalni limit je za 10 puta manji od granice utvrđene u mesu i
proizvodima od mesa sa sadržajem masti više od 10%, ali ne sme biti ispod 0,01 mg/kg.
Član 6
Namirnice koje sadrže ostatke dva ili više pesticida ili njihovih metabolita s istim delovanjem
mogu se stavljati u promet ako zbir procenata ostataka svakog pesticida i štetnog metabolita u
odnosu na njihovu toleranciju ne prelazi 100%.
Namirnice koje sadrže ostatke dva ili više pesticida ili njihovih metabolita, s poznatim
sinergističkim dejstvom povećanja toksičnosti na toplokrvne organizme, ne mogu se stavljati u
promet, bez obzira na količine pesticida, odnosno metabolita koje sadrže.
Član 7
Sirove ili poluprerađene namirnice koje sadrže pesticide u većim količinama nego što je
dozvoljeno mogu se stavljati u promet ako, posle odgovarajuće obrade prema tehnološkom
procesu proizvodnje, količina pesticida nije veća od količine određene u tabeli I.
Namirnice iz stava 1 ovog člana mogu se stavljati u promet posle odgovarajuće obrade prema
tehnološkom procesu proizvodnje samo ako se laboratorijskim ispitivanjem u zdravstvenim i
drugim organizacijama ovlašćenim za analize i superanalize pesticida u namirnicama utvrdi da
količina pesticida nije veća od količine određene u tabeli I.
Član 8
Namirnice se mogu stavljati u promet ako količina metala i nemetala u tim namirnicama nije
veća od količine označene u tabeli III - Dozvoljene količine metala, nemetala i nekih specifičnih
kontaminenata u namirnicama izražene u mg/kg, odnosno mg/l, koja je odštampana uz ovaj
pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 9
Namirnice životinjskog porekla mogu se stavljati u promet ako ne sadrže količine anabolika
(hormone i druge supstancije sa hormonalnim i anabolnim delovanjem) u količinama koje se
mogu dokazati propisanim ili priznatim metodama.
Član 10
Namirnice životinjskog porekla mogu se stavljati u promet ako ne sadrže:
- supstancije sa tireostatskim delovanjem,
- trankilanse i beta-blokatore,
- hemioterapeutike (nitrofurani, karbadoks, dimetridazol i dr.) u količinama koje se mogu
dokazati propisanim ili priznatim metodama.
Član 11
Mleko i proizvodi od mleka, meso i proizvodi od mesa, jaja i proizvodi od jaja, slatkovodne ribe i
med mogu se stavljati u promet ako ne sadrže količine antibiotika u količinama koje se mogu
dokazati propisanim ili priznatim metodama.
Član 12
Mleko i proizvodi za mleka, meso i proizvodi od mesa, jaja i proizvodi od jaja, slatkovodne ribe,
med i ostale namirnice životinjskog porekla mogu se stavljati u promet ako ne sadrže ostatke
sulfonamida u količinama većim od 0,10 mg/kg.
Član 13
Sveža morska riba ne sme sadržavati više od 20 mg histamina na 100 g ribljeg mesa.
Smrznuta morska riba, riblje konzerve i pasterizovane polukonzerve ne smeju sadržavati više
od 40 mg histamina na 100 g ribljeg mesa.
Član 14
Polihlorovane bifenile ne smeju sadržavati:
1) mleko i mlečni proizvodi (na sadržaj masti) više od 1,0 mg/kg;
2) živina i ostale vrste mesa (svinjsko, goveđe, ovčje) i njihovi proizvodi (na sadržaj masti) više
od 2,0 mg/kg;
3) jaja (bez ljuske) više od 0,3 mg/kg;
4) ribe, školjke, rakovi i mekušci (jestivi deo) više od 3,0 mg/kg.
Član 15
Aflatoksine (B1 + G1) ne smeju sadržavati, i to:
1) pšenica, kukuruz, pirinač, ječam i ostala žita - više od 5 mikrograma/kg;
2) brašna od žita - više od 3 mikrograma/kg;
3) pasulj, grašak, sočivo - više od 5 mikrograma/kg;
4) lešnik, orah, badem, brašno od kokosa - više od 3 mikrograma/kg;
5) pržena kafa, prženi kakaovac i prženi kikiriki - više od 5 mikrograma/kg;
6) čajevi - više od 5 mikrograma/kg;
7) začini - više od 30 mikrograma/kg;
8) meso i proizvodi od mesa - više od 0,5 mikrograma/kg.
Mleko i mlečni proizvodi ne smeju sadržavati aflatoksina M1 više od 0,5 mikrograma/kg, niti
aflatoksina B1 više od 0,5 mikrograma/kg.
Namirnice od tač. 1 do 8 ovog člana, kao i mleko i proizvodi od mleka, ne smeju sadržavati
ohratoksina više od 10 mikrograma/kg.
Sok od jabuka ne sme sadržavati patulina više od 50 mikrograma/kg.
Žitarice ne smeju sadržavati zearalenona više od 1 mikrograma/kg.
Član 16
Količina benzo(a) pirena u dimljenim proizvodima ne sme biti veća od 5 mikrograma/kg.
Član 17
Ako namirnice ne ispunjavaju uslove iz čl. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 ovog pravilnika,
smatraju se higijenski neispravnim i ne smeju se stavljati u promet.
Član 18
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o količinama pesticida i
drugih otrovnih materija, hormona, antibiotika i mikotoksina koji se mogu nalaziti u životnim
namirnicama ("Službeni list SFRJ", br. 59/83 i 79/87).
Član 19
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".
DOZVOLJENE KOLIČINE PESTICIDA U NAMIRNICAMA
Tabela I
Dozvolj
ena
količina
Red
Trivijalni
u
ni
Hemijski naziv
(generički) naziv
mg/kg(l
broj
)
namirni
ce
1
2
3
4
1 ACEFAT
O-S-dimetil
1,0
(I)
acetilfosforamidotioat
0,5
0,2
2 ACIFLUORFEN 5-(2-hlor-tri-alfa-trifluor-p- 0,1
(H)
tolioksi)-2-nitrobenzoeva 0,02
kiselina
0,02
0,001
3 ALAHLOR
2-hlor-2',6'-dietil-N0,1
(H)
metoksimetilacetanilid
0,02
4 ALDIKARB
2-metil-20,1
(zajedno sa
(metiltio)propionaldehid- 0,05
aldikarbsulfoksid 0-metilkarbamoiloksim
om i
aldikarbsulfonom
)
(I,NM)
Vrsta namirnice
5
zelena salata, citrusi
soja, krompir
jabučasto voće, grožđe, hmelj
soja, kikiriki
meso i proizvodi od mesa
jaja (bez ljuske)
mleko
kukuruz, soja, suncokret, uljana repica
ostalo
kafa, banane
šećerna repa
5 ALDRIN I
DIELDRIN
(pojedinačno ili
kombinovano
izražen kao
dieldrin-HEOD)
(I)
6 ALFAMETRIN
(I)
7 AMETRIN
(H)
8 AMITRAZ
(I)
9 AMITROL
(H)
10 ASULAM
(H)
11 ATRAZIN
(H)
(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)1,2,3,4,10,10heksahloro1,4,4a,5,8,8aheksahidro-1,4:5,8dimetanonaftalen
(1R),4S,4aS,5R,6R,7S,8
S,8a
R)-1,2,3,4,10,10heksahloro1,4,4a,5,6,8,8aoktahidro-6,7-epoksi1,4:5,8-dimetanonaftalen
/1Rcis/S i /Scis/R par
izomera alfa-ciano-3fenoksibenzil-3-(2,2dihlorvinil)-2,2dimetilciklopropan
karboksilat
2-etil-amino-4izopropilamino-6-metiltio-1,2,3-triazin
N-metil-bis(2,4ksililiminometil)amin
1H-1,2,4-triazol-3-ilamin
metil-sulfonilkarbamat
2-hlor-4-etilamino-6izopropilamino-1,3,5triazin
0,2
0,02
0,01
0,01
0,006
0,01
meso i proizvodi od mesa
jaja (bez ljuske) i proizvodi od jaja
žita i proizvodi
voće, korenasto, gomoljasto i
lukovičasto
povrće
mleko
ostalo
1,0
0,5
0,1
kupus
grožđe, voće, uljana repica
žita, krompir, paradajz, krastavac,
šećerna repa
0,05
kukukruz
0,2
jabuke, kruške, grožđe
0,05
0,01
0,02
jabuke, kruške, grožđe
kukuruz
mleko
0,1
0,1
0,02
0,001
kukuruz, jabuke, kruške, grožđe
kukuruz
meso, proizvodi od mesa i jaja (bez
ljuske)
mleko
grožđe, citrusi
ostalo voće
12 AZINFOS-METIL S-(3,4-dihidro-41,0
(I)
oksobenzo (d)(1,2,3)0,5
triazin-3-ilmetil-0,0dimetil-fosforditioat
13 AZIPROTRIN
4-azido-N-izopropil-60,2
(H)
metiltio-1,3,5-triazin-20,1
ilamin
14 BENALAKSIL
metil-N-fenilacetil-N-2,6- 0,1
(F)
ksilil-DL-alaninat
0,01
15 BENFLURALIN N-butil-N-etil-tri-alfa0,01
(H)
trifluor-2,6-dinitro-ptoluidin
16 BENFURAKARB etil-N-(2,3-dihidro-2,20,1
(I)
dimetilbenzofuran-7iloksikarbonil(metil)amino
kupus
grašak, crni luk
grožđe, paradajz, voće, krastavci
krompir, luk
žita
krompir, kukuruz, šećerna repa
tio)-N-izopropil-betaalaninat
metil-l4,0
(butilkarbamoil)benzimid 2,0
azol-2-il-karbamat
0,5
0,1
17 BENOMIL
(zajedno sa
karbedazinom i
2-aminobenzimidazolom)
(F)
18 BENSULTAP
S-S'(I)
2(dimetilaminotrimetilendi(benzen-tiosulfonat)
19 BENTAZON
3-izopropil-1H-benzo(H)
2,1,3-tiadiazin-4-on-2,2dioksid
20 BIFENOKS
metil-5-(2,4(H)
dihlorfenoksi)-2nitrobenzoat
21 BIFENTRIN
2-metilbifenil-3-ilmetil(I)
(Z)-(1RS)-cis-3-(2 hlor3,3,3-trifluorprop-1-enil)2,2-di-metilciklopropankarboksilat
22 BITERTANOL
beta-(1,1'-bifenil-4(F)
iloksi)-alfa-(1,1dimetiletil)-1H-1,2,4triazol-etanol
23 BROMFENOKSI 3,5-dibrom-4M
hidroksibenzaldehid-2,4(H)
dinitrofenil-oksim
24 BROMOKSINIL 2,6-dibrom-4-cianofenil
OKTANOAT
oktanoat
(H)
25 BROMPROPILA izopropil-4,4T
dibrombenzilat
(A)
26 BUPIRIMAT
(F)
27 BUPROFEZIN
(I)
28 BUTILAT
(H)
29 CIANAZIN
5-butil-2-etilamino-6metil-pirimidin-4-ildimetil-sulfamat
2-terc-butilimino-3izopropil-5-fenil-1,3,5tiadiazinan-4-on
S-etil-diizobutiltiokarbamat
2-(4-hlor-6-etilamino-
citrusi
jabučasto i koštičavo voće
žita, suncokret
šećerna repa i ostalo
0,1
0,05
žita
krompir
0,1
0,05
grašak, soja
pirinač, pšenica, kukuruz
0,05
suncokret, pšenica, ječam
0,1
0,01
paradajz, krastavci, pasulj,
kupusnjače, grožđe, voće
krompir, šećerna repa, uljana repica,
žita
1,0
0,5
jabučasto i koštičavo voće, krastavac
banane, šećerna repa
0,1
pšenica, ječam, ovas
0,05
pšenica, ječam
5,0
3,0
2,0
1,0
0,05
0,5
0,2
čajevi
citrusi, banane
jabučasto i koštičavo voće, jagode,
grožđe
pasulj, soja
ostalo
krastavac, jabuke
breskve
1,0
paradajz, krastavac
0,1
kukuruz
0,05
kukuruz, grašak
(H)
30 CIFLUTRIN
(I)
31 CIKLOAT
(H)
32 CIKLOKSIDIM
(H)
33 CIMOKSANIL
(F)
34 CINEB
(F)
35 CIPERMETRIN
(I)
1,3,5-triazim-2-ilamino)2-metilpropionitril
ciano(4-fluoro-320,0
fenoksifenil)-metil-3-(2,2dihloretenil)-2,2dimetilciklopropankarboksilat
S-etil0,05
cikloheksil(etil)tiokarbam
at
(±)-2-[10,5
(etoksiimino)butil]-3hidroksi-5-ti-an-3ilcikloheks-2-enon
1-(2-ciano-20,1
metoksiiminoacetil)-30,05
etil-urea
0,05
cinketilenbis(ditiokarbamat)(p
olimer)
(RS)-alfa-ciano-31,0
fenoksibenzil-(1RS)0,5
cis,trans-3-(2,20,05
dihlorovinil)-2,20,05
dimetilciklopropankarbok 0,01
silat
36 CIPROKONAZO 2RS, 3RS; 2RS, 3SR-2L
(4-hlorfenil)-3-ciklopropil(F)
l-(1H-1,2,4-triazol-l-il)
butan-2-ol
37 CIRAM
cink-dimetilditiokarbamat
(F)
38 CIROMAZIN
N-ciklopropil-1,3,5(I)
triazin-2,4,6-triamin
39 2,4-D (H)
(2,4-dihlorfenoksi)
sirćetna kiselina
40 DALAPON
2,2-dihlorpropionska
(H)
kiselina
41 DAZOMET
tetrahidro-3,5-dimetil(F,H,NM)
1,3,5-tiadiazin-2-tion
42 DDT i derivati
1,1,1-trihlor-2,2-bis(4(I)
hlorfenil)etan
43 DELTAMETRIN (S)-alfa-ciano-3-
0,05
0,02
hmelj
šećerna repa
šećerna repa, krompir, soja
suncokret, uljana repica
grožđe, paradajz
krompir, luk, hmelj
ostalo
(vidi: ditiokarbamati)
koštičavo i jabučasto voće,
kupusnjače
grožđe, krastavac, paradajz
životinjska mast
krompir, kukuruz, šećerna i uljana
repica
mleko, meso i proizvodi od mesa
pšenica i ječam
šećerna repa
(vidi: ditiokarbamati)
0,5
0,2
0,05
paradajz
krastavac, lubenice
žita
0,05
žita
0,2
0,01
1,0
0,1
0,1
0,05
0,04
10,0
krompir, kupusnjače
povrće
meso i proizvodi od mesa
jaja
voće, povrće, ulje biljnog porekla
žita
mleko
hmelj, čajevi
(I)
fenoksibenzil-(1R)-cis-3(2,2-dibromvinil)-2,2dimetilciklopropankarboksilat
S-2-etil-tioetil-0,0-dimetilfosfortioat
44 DEMETON-SMETIL
(zajedno sa
oksidemetonmeti
lom i demeton-Smetilsulfonom)
(I)
45 DESMEDIFAM etil-3(H)
fenilkarbamoiloksifenilkarbamat
46 DIAZINON
0,0-dietil-0,2-izopropil-6(I)
metilpirimidin-4-ilfosfortioat
47 DIELDRIN
(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8
(I)
S,8aR)-1,2,3,4,10,10heksa-hlor1,4,4a,5,6,8,8aoktahidro-6,7-epoksi1,4:5,8-dimetanonaftalen
48 DIFENIL
1,1'-bifenil
49 DIFENZOKVAT 1,2-dimetil-3,5difenilpirazolium jon
50 DIFLUBENZUR 1-(4-hlorfenil)-s-(2,6ON
difluorbenzoil)urea
(I)
51 DIFLUFENIKAN 2'4'-difluoro-2-(-tri-alfa(H)
trifluor-mtolioksi)nikotinanilid
52 DIHLOBENIL
2,6-dihlorbenzonitril
(H)
53 DIHLOFLUANID N-dihlorfluorametiltio-N',
(zajedno sa
N'-dimetil-N-fenilsulfamid
dimetilaminosulfanilido
m)
(F)
54 DIHLORPROP (RS)-2-(2,4(H)
dihlorfenoksi) propionska
kiselina
55 DIHLORPROPE (1,3-dihlorpropen) u
N
odnosu 47% Z-izomera i
(NM)
40% E-izomera
56 DIHLORVOS
2,2-dihlorvinil-dimetil-
0,1
0,05
0,01
voće, povrće, masline
grožđe, žita, uljana repica,
šećerna repa, krompir
0,2
0,1
voće
šećerna repa, soja
0,1
šećerna repa, smeđi šećer
0,5
0,1
0,05
voće, povrće
suvo koštičavo voće
žita, mleko
(vidi: aldrin)
3,0
0,05
citrusi
pšenica, ječam
1,0
0,1
0,05
0,1
jabučasto voće, citrusi
gljive, šećerna repa
meso i proizvodi od mesa, jaja, mleko
pšenica i ječam
0,1
voće, grožđe
10,0
jagode, grožđe
0,1
žita
0,05
povrće, krompir
5,0
kakao
(I)
57 DIKAMBA
(H)
58 DIKLOFOPMETIL
(H)
59 DIKOFOL
(A)
60 DIKVAT
(H,Ds)
61 DIMETIPIN
(Ds)
62 DIMETOAT
(I)
63 DINIKONAZOL
(F)
64 DINOBUTON
(A,F)
65 DINOKAP
(F)
66 DIOKSAKARB
(I)
67 DIPROPETRIN
(H)
68 DITIANON
(F)
fosfat
2,0
0,5
0,1
0,05
0,02
3,6-dihloro-2metoksibenzoeva
kiselina
(RS)-2- [4-(2,4dihlorfenoksi)-fenoski]propionska kiselina
2,2,2-trihlor-1,1-bis-(4hlorfenil)etanol
0,05
9,10-dihidro-8a,10adiazoniafenantren jon
2,3-dihidro-5,6-dimetil1,4-diti-in-1,1,4,4tetraoksid
0,0-dimetil-Smetilkarbamoilmetilfosforditioat
/E/-/RS/-1-(2,4dihlorfenil)-4,4-dimetil2(1H-1,2,4-triazol-lil)pent-l-en-3-ol
2-sec-butil-4,6dinitrofenil-izopropilkarbonat
smesa izomera: 2,6dinitro-4-oktilfenil
krotonata i 2,4-dinitro-6oktifenilkrotonata
2-(1,3-dioksolan-2il)fenil-metilkarbamat
2-etiltio-4,6di(izopropilamino)-1,3,5triazin
5,10-dihidro-5,10dioksonafto-[2,3-b]-1,4ditiin-2,3-dikarbonitril
69 DITIOKARBAMA -dimetil-ditiokarbamati
TI
(ciram, tiram, ferbam)
kafa, žita, pirinač, soja, suncokret,
pasulj
gljive
voće, povrće
meso i proizvodi od mesa
mleko
pšenica, ječam ovas, kukuruz
0,02
pšenica, ječam, soja, šećerna repa,
suncokret
5,0
1,0
0,5
0,5
0,05
0,2
čaj, hmelj
voće, grožđe
ostalo povrće
soja, uljana repica, suncokret
krompir, voće, grožđe
suncokret
1,0
0,1
0,05
masline, voće, povrće
žita, šećerna repa
krompir, čaj
0,05
jabuke, grožđe i žita
0,5
0,1
voće, krastavci
ostalo
0,1
jabuke, dunje, breskve, grožđe,
krastavci
0,05
krompir
0,1
lubenice, pamuk
1,0
jabučasto voće, grožđe
2,0
koštičavo i jabučasto voće, povrće
(osim krastavca i paradajza), kafa,
(F)
70
71
72
73
74
75
76
77
-etilen-bis-ditiokarbamati
(cineb, maneb,
mankozeb)
-propilen-bisditiokarbamati (propineb,
metiram, metiram-metil)
DIURON
3-(3,4-dihlorfenil)-1,1(zajedno sa 3,4- dimetilurea
dihloranilinom)
(H)
DODIN
1-dodecilgvanidinium(F)
acetat
ENDOSULFAN 1,4,5,6,7,7-heksahlor(zajedno sa alfa i 8,9,10-trinorborn-5-enbeta
2,3-ilenbismetilen-sulfit
endosulfanom i
endosulfan
sulfatom)
ENDRIN
(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8
(I)
R,8aR)-1,2,3,4,10,10heksahlor1,4,4a,5,6,7,8,8aoktahidro-6-7-epoksi1,4:5,8-dimetanonaftalen
EPTC
S-etil-dipropiltiokarbamat
(H)
ESFENVALERA (S)-alfa-ciano-3T
fenoksibenzil-(S)-2-(4(I)
hlorfenil)-metilbutirat
ETEFON
2-hloretil fosforasta
(RR)
kiselina
ETOFENPROKS 2-(4-etoksifenil)-2(I)
metilpropil-3fenoksibenzil eter
78 ETOFUMESAT
(H)
79 ETOPROFOS
(NM,I)
80 FENARIMOL
(F)
1,0
0,2
0,05
suncokret, začini, čajevi
krastavac, dinja, paradajz, luk
žita
krompir
1,0
0,05
špargla
kruške, jabuke, grožđe
1,0
0,2
3,0
1,0
0,1
0,004
jabuke, kruške, trešnje, višnje
ribizle
čajevi
voće, grožđe
meso i proizvodi od mesa, žita,
šećerna repa, uljana repica
mleko
0,05
0,05
0,01
0,001
jaja
meso i proizvodi od mesa
žita
mleko
0,05
0,02
0,5
0,05
kukuruz, suncokret
krompir
jabuke, kruške, grožđe, uljana repica,
žita
krompir, šećerna repa
višnja
paradajz
čaj,
jabuka, breskva, šećerna repa, ostalo
voće
žita
šećerna repa
meso i proizvodi od mesa
5,0
3,0
10,0
0,5
0,05
(±)-2-etoksi-2,3-dihidro- 0,1
3,3-dimetilbenzofuran-5- 0,05
il-metansulfonat
O-etil-S,S-dipropil0,02
fosforoditioat
(±)-2,4'-dihlor-alfa0,1
(pirimidin-5-il)-benzihidril
alkohol
žita, soja, banane, kikiriki, ananas,
paradajz, krastavci, kupus, krompir,
kukuruz, šećerna repa
jabuke, grožđe, krastavci, lubenice,
dinje
81 FENITROTION
(I)
0,0-dimetil-0,4-nitro-mtolil-fosforotioat
2,0
0,5
0,1
0,05
0,002
0,1
82 FENMEDIFAN
(H)
metil-3-(3metilkarbaniloiloksi)
karbanilat
83 FENOKSAPROP (R)-2[4-(61,0
0,05
-ETIL
hlorbenzoksazol-2(H)
iloksi)fenoksi] propionska 0,01
kiselina
84 FENPROPATRI (RS)-alfa-cijano-30,5
N
fenoksibenzil-2,2,3,30,2
(I)
tetrametilciklopropankarb
oksilat
85 FENPROPIMOR (±)-cis-4-/3-(4-terc0,2
F
butilfenil)-2-metilpropil/(F)
2,6-dimetilmorfolin
86 FENTIN
trifenil kalajni (IV)-acetat i 1,0
(acetat i
hidroksid
0,1
hidroksid)
0,05
(F)
87 FENTION
(zajedno sa
fentionsulfoksidom
i feniton
sulfonom)
88 FENTOAT
89 FENVALERAT
(I)
90 FLAMPROP-MMETIL
(H)
91 FLUAZIFOP-PBUTIL
(H)
citrusi
voće, žito, čaj, grožđe
kakao, šećerna repa, kukuruz,
uljana repica, mrkva, kupusnjače, luk
meso i proizvodi od mesa, krompir
mleko
jagode, šećerna repa, smeđi šećer
šećerna repa
soja, kikiriki, suncokret, šećerna repa
voće, grožđe i ostalo
jabučasto voće, grožđe
krastavac, paradajz
pšenica, ječam
celer
mrkva, krompir, šećerna repa, kakao,
kafa
ostalo
0,0-dimetil-0,4-metiltiom-tolil-fosfortioat
1,0
0,5
0,05
masline
grožđe
voće, žita, šećerna repa
S-alfaetoksikarbonilbenzil-0,0dimetil-fosfor-ditioat
(RS)-alfa-ciano-3fenoksibenzil-(RS)-2-(4hlorfenil)-3-metilbutirat
0,5
0,2
0,05
2,0
metil-N-benzoil-N-(3hlor-4-fluorfenil)-DLalaninat
(R)-2/4-(5-trifluorometil2-piridiloksi)-fenoksi/
propionska kiselina
0,1
citrusi
masline
ostalo
prokelj, karfiol, trešnje, citrusi,
jabučasto voće, kivi, breskve
paprika, lubenica
krastavac, dinja, šljive, grožđe
pasulj, kikiriki, soja, suncokret, uljana
repica
šećerna repa, krompir
pšenica
1,0
0,5
0,2
0,1
uljana repica
soja, kupusnjača, voće, grašak,
pasulj, krompir
mrkva, luk, paradajz, paprika,
0,5
0,2
0,1
0,05
92 FLUCITRINAT
(I)
/RS/-alfa-ciano-320,0
fenoksibenzil-/S/-2/40,2
difluorometoksifenil/-3- 0,05
metilbutirat
93 FLUOROHLORI 3-hlor-4(hlormetil)-1[30,05
DON
(trifluorometil)-fenil]-2(H)
pirolidinon
94 FLUOROKSIPIR 4-amino-3,5-dihlor-60,1
(H)
fluoro-2-piridiloksi
sirćetna kiselina
95 FLURENOL
9-hidroksifluoren-90,05
(H)
karboksilna kiselina
96 FLUSILAZOL
bis(4-fluorofenil)-(metil)- 0,05
(F)
1H-1,2,4-triazol-1ilmetil)silan
97 FLUTRIAFOL
(RS)-2,4-difluoro-alfa0,1
(F)
(1H-1,2,4-triazol-10,02
ilmetil)benzihidril alkohol
98 FLUVALINAT
(RS)-alfa-ciano-30,3
(I)
fenoksibenzil-N-(2-hlor- 0,1
tri-alfa-trifluoro-p-tolil)0,05
DL-valinat
99 FOKSIM
0,0-dietil-alfa0,05
(I)
cianobenzilidenaminooksifosfonotioat
100 FOLPET
N-(trihlormetiltio)ftalimid 2,0
(F)
0,1
101 FOMESAFEN
5-[2-hlor-40,01
(H)
(trifluorometil)fenoksi]-N(metilsulfonil)-2nitrobenzamid
102 FONOFOS
O-etil-S-fenil-(RS)0,1
(I)
etilfosfonoditioat
0,05
103 FORAT
0,0-dietil-S-etil-tiometil- 0,05
(zajedno sa
fosforditioat
foratsulfoksidom
i foratsulfonom)
104 FORMOTION
S0,2
(I)
[formil(metil)karbamoilme 0,1
til]-0-0-dimetil0,05
fosforditioat
105 FOSALON
S-6-hlor-2,3-dihidro-22,0
(I)
oksibenzoksazol-31,0
ilmetil-0,0-dietil0,1
suncokret
voće, grožđe, šećerna repa
čaj (zeleni)
grožđe
ostalo
kukuruz, krompir, suncokret, voće,
grožđe
pšenica, ječam, voće, grožđe
pšenica, ječam, raž
jabuke, grožđe, šećerna repa, pšenica
pšenica, ječam
šećerna repa, suncokret
jabuke, kruške
krompir
uljana repica
krompir, luk, uljana repica, šećerna
repa, kukuruz
jabuke, kruške, grožđe, šljive
krompir
soja
kupusnjače, krompir, šećerna repa
žita
žita, šećerna repa, suncokret, pamuk
citrusi
povrće, trešnje, grožđe, masline
šećerna repa
jabučasto voće, breskve
citrusi, grašak
krompir, masline, uljana repica
106 FOSETIL-AL
(F)
fosforditioat
etil-hidrogen-fosfonataluminijum
50,0
5,0
1,0
107 FOSFAMIDON
(I)
2-hlor-2-dietilkarbamoil- 0,5
1-metilvinil-dimetil-fosfat 0,4
0,2
0,05
108 FOSFOROVOD PH3
0,1
ONIK
0,01
(iz aluminijum i
magnezijum
fosfida)
(I)
109 FOSMET
0,0-dimetil-S10,0
5,0
(I)
ftalimidometilfosforditioat
1,0
0,1
0,05
110 FUBERIDAZOL 2-(2-furil)benzimidazol
(F, DS)
111 FURATIOKARB butil-2,3-dihidro-2,2(I)
dimetilbenzofuran-7-ilN,N'-dimetil-N,N'tiodikarbamat
112 GLIFOSAT
N-(fosfonometil)glicin
(H)
113 GLUFOSINAT- 4AMONIUM
[hidroksi(metil)fosfinoil](Ds)
DL-homoalanin
114 HALOKSIFOP
(RS-2-[4-(3-hlor-5(H)
trifluorometil-2piridiloksi)fenoksi]propionska
kiselina
115 HCB
heksahlorbenzen
(F)
116 HCH
1,2,3,4,5,6-
hmelj
citrusi, grožđe
ananas, dinje, lubenice, krastavci,
salata
jabučasto voće
citrusi
masline i ostalo voće
žita, krompir
žita
brašno, sušeno voće i povrće, čaj
kivi
citrusi
jabučasto voće, grožđe
koštičavo voće
krompir
0,05
žita
0,1
0,05
0,02
uljana repica
kukuruz, šećerna repa
žita
0,2
0,1
0,5
0,2
0,05
0,1
0,05
0,02
soja
kivi, kukuruz, pirinač
krompir, suncokret, uljana repica
grožđe, vino
voće
uljana repica
soja, kikiriki, šećerna repa, suncokret
ostalo
0,1
0,1
0,05
0,02
0,01
0,002
0,2
meso i proizvodi od mesa
sušeno bilje, čaj
povrće, ulja biljnog porekla
jaja (bez ljuske)
žita
mleko
ulja biljnog porekla (nerafinisana i
(Alfa+Beta+Delta heksahlorcikloheksan
)
(smeša izomera)
(I)
0,1
0,05
0,03
0,02
0,02
0,01
0,002
117 HCN
(I)
HCN (cijanovodična
kiselina)
15,0
6,0
118 HEKSAKONAZO
L
(F)
119 HEKSITIAZOKS
(A)
/RS/-2/2,4-dihlorfenil/-1/1H-1,2,4-triazol-lil/heksan-2-ol
(4RS,5RS)-5-(4hlorfenil)-N-cikloheksil-4metil-2-okso-1,3tiazolidin-3-karboksamid
1,4,5,6,7,8,8-heptahlor3a,-4,7,7a-tetrahidro-4,7metancinden
0,2
0,1
0,05
0,05
0,01
120 HEPTAHLOR I
HEPTAHLOREPOKSID
(izraženi kao
heptahlor)
(I)
121 HEPTENOFOS
(I)
0,1
0,02
0,01
0,002
meso i proizvodi od mesa, sušeno
bilje, čaj
jaja (bez ljuske)
žita, voće, povrće
mleko
0,1
0,02
voće, povrće
krompir, žita
0,2
0,1
voće, povrće, jabuke, kruške,
lubenice, dinje
uljana repica, šećerna repa
kukuruz, pšenica, ječam, krompir, soja
2-hlor-1-(2,4dihlorfenil)vinil-dietilfosfat
0,05
0,02
0,005
0,002
1,0
0,1
0,05
meso i proizvodi od mesa
voće, povrće, ulja biljnog porekla
žita, jaja (bez ljuske)
mleko
citrusi
povrće
pečurke, voće, žita i ostalo
5-amino-4-hloro-2-
0,1
šećerna repa, cvekla, blitva
7hlorobiciklo(3,2,0)hepta2,6-dien-6-il-ditilmefosfat
122 HINOMETIONAT 6-metil-1,3-ditiolo(4,5(F)
b)kinoksalin-2-on-0,1
123 HLOPIRALID
3,6-dihlorpiridin-2(3,6-DCP)
karboksilna kiselina
(H)
124 HLORDAN
1,2,4,5,6,7,8,8-oktahlor(I)
2,3,3a,4,7,7a-heksahidro-4,7-metanoinden
125 HLORFENVINF
OS
(Alfa i Beta)
(I)
126 HLORIDAZON
rafinisana)
i njihovi proizvodi (na sadržaj masti)
meso i proizvodi od mesa, riba i
proizvodi
kakao masa, kakao maslac, proizvodi
od
kakaa (na sadržaj masti) i kikiriki
kakao bez ljuske-pržen (na sadržaj
masti)
žita, voće, povrće, pekarski slad
jaja (bez ljuske)
kakao prah, kafa, čajevi, začini
mleko
žita
koštičavo voće, brašno, uljarice,
kakao
kafa, čaj, pasulj, grašak, bob, sočivo
jabuke i koštičavo voće
krastavci
grožđe, banane
citrusi, jabuke, grožđe
ostalo
(H)
127 HLORMEFOS
(I)
128 HLORMEKVAT
(RR)
fenilpiridazin-3(2H)-on
S-hlormetil-0,0-dietilfosforditioat
2-hloretiltrimetilamonijum
129 HLOROKSURO
N
(H)
130 HLORPIRIFOS
(I)
3-[4-(4-hlorfenoksi)fenil]- 0,2
1,1-dimetilurea
voće, povrće
0,0-dietil-0-3,5,6-trihlor2-piridil-fosfortioat
131 HLORPIRIFOSMETIL
(I)
132 HLOPROFAM I
PROFAM
(RR)
133 HLORTALDIMETIL
(H)
134 HLORTALONIL
(F)
0,0-dimetil-0-3,5,6-trihlor- 5,0
2-piridil-fosfortioat
0,5
0,1
izopropil-35,0
hlorfenilkarbamat
0,5
izopropil-karbanilat
dimetil-tetrahlortereftalat 0,02
0,02
kivi
citrusi
grožđe, mahunasto povrće
kupusnjače
ostalo voće, krompir, luk, žita, šećerna
repa,
suncokret, uljana repica, cvekla
žita
jabuke, breskve, grožđe
kupusnjače, čaj
krompir
krompir (bez ljuske)
tetrahlorizoftalonitril
135 HLORTOLURON 3-(3-hlor-p-tolil)-1,1(zajedno sa 3dimetilurea
hlor-4-metilanilinom)
(H)
136 IMAZAKVIN
(H)
137 IMAZALIL
(DS)
138 IMAZETAPIR
(H)
0,05
0,02
ostalo
šećerna repa, kukuruz, suncokret
3,0
1,0
1,0
0,05
kruške
žita
grožđe
ostalo
2,0
0,2
0,2
0,1
0,05
5,0
0,2
0,05
0,02
0,05
(RS)-2-(4-izopropil-40,05
metil-5-okso-2imidazolin-2-il)kvinolin-3karboksilna kiselina
(±)-alil-1-(2-4-dihlorfenil)- 0,01
2-imidazol-1-iletil eter
(RS)-5-etil-2-(4-izopropil- 0,01
4-metil-5-okso-2imidazolin-2-il) nikotinska
jaja (bez ljuske) i proizvodi od jaja
meso i proizvodi od mesa
paradajz
banane
krompir, šećerna repa
ostalo
pšenica, ječam
soja
žita
soja
139 IPRODION
(F)
kiselina
3-(3,5-dihlorfenil)-Nizopropil-2,4-dioksoimidazolidin-1karboksamid
140 IZOKSABEN
(H)
N-[3-(1-etil-1metilpropil)izoksazol-5il]-2,6dimetoksibenzamid
141 IZOPROTURON 3-(4-izopropilfenil)-1,1(H)
dimetilurea
142 JOKSINIL
4-hidroksi-3,5-di(zajedno sa
jodbenzonitril
joksinil
oktanoatom)
(H)
143 KAPTAN
1,2,3,6-tetrahidro-N(F)
(trihlormetiltio)ftalamid
5,0
2,0
1,0
0,5
0,1
0,01
jagode, grožđe, višnje
vino
cikorija
grašak, pasulj, uljana repica,
suncokret
crni i beli luk
pšenica, ječam
0,05
pšenica, ječam, raž
0,05
žita, crni luk
2,0
0,1
jabuke, kruške, grožđe, šljive,
breskve, višnje
ostalo
jabuke, kruške, breskve, grožđe,
šljive, kupus
žita, meso živine, jaja
krompir, ostalo meso i proizvodi od
mesa
mleko
citrusi
višnje, vino
pšenica, suncokret, ječam
šećerna repa i ostalo
144 KARBARIL
(I)
1-naftil-metilkarbamat
3,0
0,5
0,2
0,1
145 KARBENDAZIM
(zajedno sa
metabolitom 12aminobenzimida
zolom)
(F)
146 KARBOFURAN
(zajedno sa 3hidroksikarbofuranom)
(I)
147 KARBOKSIN
(zajedno sa
karboksinsulfoksidom i
karboksinsulfonom)
(F/Ds)
148 KARBOSULFAN
(I)
metil-benzimidazol-2-il
karbamat
4,0
2,0
0,5
0,1
2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-il-metilkarbamat
0,1
0,1
krompir, kukuruz, suncokret,
šećerna repa, uljana repica,
banane
5,6-dihidro-2-metil-1,4oksatiin-3-karboksanilid
0,2
pšenica, ječam
2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-il(dibutil-
0,1
krompir, kukuruz, šećerna repa,
suncokret
149 KLOFENTEZIN
(A)
150 KLOMAZON
(H)
151 KLOPIRALID
(H)
152 KVINALFOS
(I)
153 KVINTOZEN
(F)
aminotio)metilkarbamat
3,6-bis(2-hlorfenil)1,2,4,5-tetrazin
2-(2-hlorbenzil)-4,4dimetil-1,2-oksazolidin-3on
3,6-dihlorpiridin-2karboksilna kiselina
0,2
0,1
0,05
0,3
0,2
0,1
0,0-dietil-0-kvinoksalin-2- 0,2
il-fosfortioat
0,1
pentahlornitrobenzen
0,05
0,01
1,0
154 KVIZALOFOP-P- (RS)-2-[4-60,2
ETIL
(hlorkvinoksalin-20,05
(H)
iloksi)fenoksi]propionska
kiselina
155 LAMBDA(S)-alfa-ciano-30,3
0,2
CIHALOTRIN
fenoksibenzil-(Z)-(IR)(I)
cis-3-(2-hlor-3,3,30,1
0,01
trifluoropropenil)-2,2dimetilciklopropankarboksilat i
(R)-alfa-ciano-3fenoksibenzil-(Z)-(IS)-cis3-(2-hlor-3,3,3trifluoropropenil)-2,2dimetilciklopropankarboksilat
156 LENACIL
3-cikloheksil-6,7-dihidro- 0,1
(H)
IH-ciklopentapirimidin2,4-dion
157 LINDAN
99% gama i ozomer
0,25
(Gama-HCH)
1,2,3,4,5,6-eksahlor0,5
(I)
cikloheksan
0,5
0,1
158 LINURON
3-(3,4-dihlorfenil)-l-
0,1
0,05
0,008
0,05
0,2
jabuke, kruške, krastavci,
grožđe
soja
pšenica, ječam
uljana repica
kukuruz, šećerna repa
citrusi (ceo plod)
voće, kukuruz, grožđe, šećerna repa,
suncokret, uljana repica
citrusi (bez kore)
krompir
banane (ceo plod)
šećerna repa, soja, suncokret
ostalo
salata
povrće, grožđe
voće, citrusi
krompir, žita, kupus, paradajz,
krastavci, šećerna repa, uljana repica
šećerna repa, jagode
kakao maslac
meso (pitomih zečeva, divljači) i
proizvodi od mesa
voće, jabučasto i koštičavo
meso (goveđe, svinjsko, ovčje, kozje,
konjsko, magareće, od mule i mazge,
živinsko) i proizvodi od mesa
žita
jaja (bez ljuske) i proizvodi, kikiriki
mleko
ostalo
mrkva, pasulj, pšenica, ječam,
(zajedno sa 3,4- metoksi-l-metilurea
dihlor-anilinom)
(H)
159 MALATION
S-1,2(I)
bis(etoksikarbonil)etil0,0-dimetil-fosforditioat
160 MANKOZEB
(F)
161 MCPA
(H)
162 MEKOPROP
(MCPP)
(H)
163 METABENZTIAZ
URON
(H)
164 METALAKSIL
(F)
165 METALDEHID
(Mo)
166 METAMNATRIJUM
(F,NM)
167 METAMIDOFOS
(I)
168 METAMITRON
(H)
169 METAZAHLOR
(H)
170 METIDATION
(I)
3,0
2,0
0,5
kompleks cinka i maneba
(sadrži 20% mangana i
2,5% cinka)
4-hlor-0-toliloksi sirćetna 0,05
kiselina
(RS)-2-(4-hlor-O-toliloksi) 0,05
propionska kiselina
0,01
1-benzotiazol-2-il-1,3dimetilurea
soja, kukuruz, suncokret
ostalo
povrće (osim korenastog povrća),
žita
citrusi
lisnato povrće, grožđe, lubenice
(vidi: ditiokarbamate)
pšenica, ječam, jabuke, kruške,
grožđe, ovas, raž, kukuruz
žita
ostalo
0,05
pšenica, ječam, raž, pasulj, grašak
metil-N-(2-metoksiacetil)- 5,0
N-(2,6-ksilil)-DL-alaninat 3,0
0,6
0,5
0,1
0,05
2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7- 0,5
tetraoksaciklooktan
natrijum0,01
metilditiokarbamat
citrusi
hmelj
vino
grožđe, paradajz, krastavci, kupus
krompir
luk
voće, povrće, jagode, grožđe
O-S-dimetilfosforamidotioat
4-amino-4,5-dihidro-3metil-6-fenil-1,2,4-triazin5-on
2-hlor-N-(pirazol-lilmetil)acetat-2'6'-ksilidid
S-2,3-dihidro-5-metoksi2-okso-1,3,4-tiadiazol-3ilmetil-0,0-dimetilfosforditioat
171 METILBROMID brom-metan
(I)
172 METIOKARB
4-metiltio-3,5-ksilil(I,Mo,Rep)
metilkarbamat
173 METIRAM
0,05
amonijum kompleks
povrće
0,1
0,01
0,05
žita
krompir, šećerna repa
šećerna repa
0,05
kupusnjače, uljana repica
2,0
0,5
0,2
0,1
0,02
0,1
0,01
0,1
0,05
citrusi
jabučasto voće, grožđe
koštičavo voće, žita, masline
čaj
krompir
žita, kukuruz
sušeno voće i povrće
kupusnjače, krompir, suncokret,
uljana repica, kukuruz
ostalo
(vidi: ditiokarbamate)
(F)
174
175
176
177
178
179
180
cineba i polietilen-tiuram
disulfida
METOBROMUR 3-(4-bromofenil)-l0,2
ON
metoksi-metilurea
(zajedno sa 4bromanilinom)
(H)
METOKSURON 3-(3-hlor-4-metoksifenil)- 0,1
(H)
1,1-dimetilurea
0,05
METOLAHLOR 2-hlor-6'-etil-N-(20,1
(H)
metoksi-1-metil-etil) acet- 0,05
O-toluidid
METOMIL
S-metil-N0,1
(I)
(metilkarbomoiloksi)
tioacetimida
METRIBUZIN
4-amino-6-terc-butil-4,5- 0,01
(H)
dihidro-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-on
MIKLOBUTANIL 2-p-hlorfenil-2-(1H-1,2,4- 0,2
(F)
triazol-1-ilmetil)-heksanitril
MOLINAT
S-etil-perhidroazepin-1- 0,1
(H)
karbotioat
krompir, soja, pasulj, kukuruz
mrkva
pšenica, ječam grožđe, vino
kukuruz, pasulj, šećerna repa, soja,
suncokret
voće, povrće, grožđe, šećerna repa,
kukuruz
krompir, paradajz, soja
jabuke, kruške, grožđe, krastavci
pirinač
181 MONOKROTOF dimetil-(E)-1-metil-3OS
(metilkarbamoil)vinil(I)
-fosfat
0,2
0,1
0,05
citrusi
kafa
uljana repica, šećerna repa
182 NAPROPAMID
(H)
(RS)-N,N-dietil-2-(1naftiloksi)propionamid
0,1
183 NITROTALIZOPROPIL
(F)
184 NUARIMOL
(F)
di-izopropil-5nitroizoftalat
0,5
voće, grožđe, jagode, paprika,
paradajz,
kupusnjače, uljana repica, lubenice
jabuke
(±)-2-hlor-4'-flour-alfa(pirimidin-5-il)-benzihidril
alkohol
(±)-a-2-hlor-N-2,6-ksililacetamido-y-butiroakton
5-terc-butil-3-(2,4-dihlor5-izopropoksifenil)1,3,4,-oksadiazol-2(3H)on
2-metoksi-N-(2-okso-1,3oksazolidin-3-il)
acet-2,6-ksilidid
0,1
0,05
jabuke, grožđe, šećerna repa,
banane
0,3
grožđe, vino
0,2
0,05
luk
grožđe, jabuke, kruške
1,0
0,75
0,05
grožđe
vino
krompir
185 OFURAK
(F)
186 OKSADIAZON
(H)
187 OKSADIKSIL
(F)
188 OKSAMIL
(I)
N,N-dimetil-2metilkarbamoiloksiimino-2(metiltio)acetamid
189 OKSIDEMETON S-2-etilsulfiniletil-0,0-METIL
dimetil-fosfortioat
(I)
190 OKSIFLUORFE 2-hlor-1-(3-etoksi-4N
nitrofenoksi)-4(H)
trifluorometilbenzen
5,0
1,0
0,2
0,1
0,2
0,1
citrusi
ananas
banane
kafa, kikiriki, paradajz
voće, grožđe
šećerna repa
0,25
0,05
191 OMETOAT
(I)
0,0-dimetil-Smetilkarbamoilmetilfosfortioat
192 PAKLOBUTRAZ (2RS, 3RS)-1-(4OL
hlorfenil)-4,4-dimetil(RR)
-2-(1H-1,2,4-triazol-1il)pentan-3-ol
193 PARAKVAT
1,1'-dimetil-4,4'(H,Ds)
bipiridinijum jon
194 PARATION
0,0-dietil-0-4-nitrofenil(I)
fosfortioat
3,0
0,5
0,2
0,05
2,0
ulja biljnog porekla
kafa, banane, artičoka, kupusnjače,
avokado,
kivi, masline, jabučasto i koštičavo
voće, datulje, grožđe, luk, suncokret
hmelj
artičoke
jabuke, kruške, šljive
šećerna repa
jabuke, breskve
0,05
voće, grožđe
0,5
0,05
195 PENDIMETALIN N-(1-etilpropil)-2,6(H)
dinitro-3,4-ksilidin
0,1
196 PENKONAZOL
(F)
0,1
0,01
voće, povrće (osim lisnatog povrća),
grožđe
žita, ostalo
krompir, crni luk, kukuruz, suncokret,
soja,
pamuk, kupus, paprika, paradajz
grožđe, kruške, jabuke
ostalo
10,0
žita
0,3
0,1
jabuke
krastavci
3,0
1,0
žita
voće, povrće
0,1
jabuke, kruške, breskve
1-(2,4-dihlor-betapropilfenetil)-1H-1,2,4,triazol
197 PIPERONIL5- [2-(2BUTOKSID
butoksietoksi)etoksimetil]
(Sin)
-6-propil-1,3-benzodioksil
198 PIRAZOFOS
0-6-etoksikarbonil-5(F)
metil-pirazolo-(1,5a)-pirimidin-2-il-0,0dietil-fosfortioat
199 PIRETRINI
2-metil-4-okso-3-[(Z)(piretrim, cinerin, penta-2,4-dienil]
jasmolin,
ciklopent-2-enil;
70:21:7)
3- [(Z)-but-2-enil]-2-metil(I)
4-oksociklopent-2-enil;
2-metil-4-okso-3-[(Z)pent-2-enil]ciklopent-2enil
200 PIRIDAFENTIO 0-(1,6-dihidro-6-okso-1-
N
(I)
201 PIRIDAT
(H)
202 PIRIFENOKS
(F)
203 PIRIMIFOSMETIL
(I)
fenilpiridazin-3-il)-0,0dietil-fosfortioat
6-hlor-3-fenilpiridazin-4il-S-oktil-tiokarbamat
2'4'-dihlor-2-(3piridil)acetofenon-0metiloksim
0,2-dietilamino-6metilpirimidin-4-il-0,0dimetil-fosfortioat
204 PIRIMIKARB
(I)
2-dimetil-amino-5,6dimetilpirimidin-4-ildimetilkarbamat
205 PIROKVILON
1,2,5,6(F)
tetrahidropirolo(3,2,1ij)kinolin-4-on
206 PRIMISULFURO 2-[4,6-bisN
(difluorometoksi)pirimidin
(H)
-2-ilkarbamoilsulfomoil]benzoeva kiselina
207 PROFAM
izopropil-karbanilat
(RR)
208 PROHLORAZ
N-propil-N-2-(2,4,6(F)
trihlorfenoksi)-etil/imidazol-1-karboksiamid
0,05
0,1
0,2
0,05
4,0
2,0
1,0
0,5
krompir, žita, šećerna repa, uljana
repica
pšenica, ječam, kukuruz, uljana
repica, luk
jabuke, kruške
grožđe
0,2
0,05
žita, kukuruz
kivi, brašno
paradajz
jabuke, kruške, breskve, citrusi, uljana
repica, šećerna repa
paprika, krastavac
krompir
0,2
0,05
voće, paradajz, krastavci, grožđe
žita, krompir, šećerna repa
0,2
pirinač
0,05
kukuruz
(vidi hlorprofam)
5,0
2,0
0,5
0,05
0,1
0,05
citrusi
avokado
banane
žita
kukuruz, soja, suncokret, grašak,
pamuk
krompir
kukuruz, soja, grašak, pasulj, crni luk
209 PROMETRIN
(H)
2,4-bis(izopropilamino)6-metiltio-1,3,5-triazin
210 PROPAHLOR
(H)
2-hlor-Nizopropilacetanilid
211 PROPAMOKAR
B
(F)
212 PROPANIL
(H)
213 PROPARGIT
(A)
propil-31,0
(dimetilamino)propilkarba 0,5
mat
0,1
3',4'-dihlorpropionanilid 0,5
krastavci
paprika
ostalo
pirinač
2-(4-tercbutilfenoksi)cikloheksilprop-2-inil-sulfit
hmelj
citrusi, kafa, čajevi, začini
jabučasto i koštičavo voće, grožđe
ostalo
0,2
30,0
5,0
2,0
0,1
214 PROPIKONAZO
L
(F)
215 PROPINEB
(F)
216 PROPIZAMID
(H)
217 PROPOKSUR
(I)
(±)-1-/2-(2,4-dihlorfenil)4-propil-1,3-dioksolan-2il-metil/-1H-1,2,4-triazol
cinkpropilenbis(ditiokarbamat
)(polimer)
3,5-dihlor-N-(1,1dimetilpropinil)benzamid
2-izopropoksifenilmetilkarbamat
218 PROSIMIDON
(F)
N-(3,5-dihlorfenil)-1,2dimetilciklopropan-1,2dikarboksimid
219 PROSULFOKAR
B
(H)
220 SETOKSIDIM
(H)
S-benzildipropiltiokarbamat
221 SIMAZIN
(H)
(±)-(EZ)-2-(1etoksiiminobutil)-5-/2(etil-tio)propil/3hidroksicikloheks-2-enon
2-hlor-4,6-bis(etilamino)1,3,5-triazin
222 SREDSTVA ZA
ZAŠTITU BILJA
NA BAZI
NEORGANSKIH
JEDINJENJA
SUMPORA
(računato na
sumpor)
(F)
223 SREDSTVA ZA
ZAŠTITU BILJA
NA BAZI
NEORGANSKIH
JEDINJENJA
BAKRA
(računato kao
bakar)
(F)
224 SULFOSAT
trimetilsulfonijum
(H)
karboksimetil
aminometil-fosfonat
225 SULFOTEP
0,0,0',0'-tetraetil-
0,1
0,05
banane, pšenica, ječam
grožđe
(vidi ditiokarbamate)
0,1
0,02
3,0
0,5
0,1
5,0
2,0
1,0
0,05
0,1
0,05
0,2
0,05
0,01
0,5
0,1
0,05
100,0
50,0
salata, šećerna repa
ostalo
voće, povrće
meso živine i proizvodi od mesa, jaja,
krompir
žita, šećerna repa
jagode
grožđe, višnje, vino
suncokret, paradajz, uljana repica
ostalo
pšenica
ostalo
povrće
krompir
šećerna repa, uljana repica,
suncokret, soja
kukuruz
jabuke, kruške, grožđe, maline, ribizle
ostalo
hmelj
voće, povrće (osim korenastog i
gomoljastog povrća), čajevi, grožđe
100,0
50,0
40,0
10,0
5,0
hmelj
celer, čaj
grožđe
voće
krompir, luk, paradajz, kupus,
krastavci,
ostalo
0,5
0,1
pšenica
grožđe, jabuke
0,2
krastavci, paradajz, paprika, zelena
(I)
ditiopirofosfat
226 TEBUKONAZOL (RS)-1-p-hlorfenil-4,4(F)
dimetil-3-(1H-1,2,4triazol-1-ilmetil)-pentan3-ol
227 TEFLUBENZUR 1-(3,5-dihlor-2,4ON
difluorfenil)-3-(2,6(I)
difluorbenzoil)urea
228 TERBACIL
3-terc-butil-5-hlor-6(H)
metiluracil
229 TERBUFOS
S-terc-butiltiometil-0,0(I)
dietil-fosforditioat
230 TERBUMETON 2-tere-butilamino-4-etil(H)
amino-6-metoksi-1,3,5triazin
231 TERBUTILAZIN 2-(tere-butilamino)-4(H)
hlor-6-(etilamino)-1,3,5-triazin
232 TERBUTRIN
2-terc-butilamino-4(H)
etilamino-6-metiltio1,3,5-triazin
233 TETRADIFON
4-hlorfenil-2,4,5(A)
trihlorfenil-sulfon
234 TIABENDAZOL 2-(tiazol-4(F)
il)benzimidazol
235 TIFENSULFURO 3-(4-metoksi-6-metilN
1,3,5-triazin-2-ilkarba(H)
moilsulfamoil)tiafen-2karboksilna kiselina
236 TIOCIKLAM
N,N-dimetil-1,2,3-tritian(I)
5-ilamin
237 TIOFANATdimetil-4,4'-(oMETIL
fenilen)bis(3-tioalofanat)
(F)
238 TIOMETON
S-2-etiltioetil-0,0-dimetil(I)
fosforditioat
0,2
salata
žita
0,5
0,1
jabučasto voće, grožđe
krompir, kupus
0,1
citrusi (bez kore), jabuke, kruške
0,05
kukuruz, šećerna repa
0,1
grožđe, jabuke, kruške
0,1
jabuke, grožđe, kruške
0,05
pšenica, jačam, raž, suncokret
1,0
voće, soja
6,0
5,0
3,0
0,4
0,01
0,02
citrusi
krompir
jabuke, kruške
banane
krompir bez ljuske
kukuruz
0,02
uljana repica i krompir
4,0
0,2
0,1
0,5
0,2
0,05
citrusi
banane
šećerna repa
voće, kikiriki
žita
šećerna repa
239 TIRAM
tetrametiltiuram-disulfid
(F)
240 TRALKOKSIDIM 2-[1-(etoksiimino)propil ]- 0,05
(H)
3-hidroksi-5-(2,4,6trimetilfenil)-2-
(vidi: ditiokarbamati)
žita
241 TRIADIMEFON
(F)
242
243
244
245
246
247
cikloheksen-1-on
1-(4-hlorfenoksi)-3,3dimetil-1-(1H-1,2,4triazol-1-il)butanon
15,0
2,0
1,0
0,5
0,3
0,1
TRIADIMENOL Beta-(4-hlorfenoksi)-alfa- 0,2
(F)
(1,1-dimetiletil)-1H-1,2,4- 0,1
triazol-1-etanol
0,05
TRIASULFURO 1- [2-(20,02
N
hloretoksi)fenilsulfonil]-3(H)
(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2il)urea
TRIBENURON- 2- [4-metoksi-6-metil0,01
METIL
1,3,5-triazin-2-il-(metil)(H)
karbamoilsulfamoil/benz
oeva kiselina
TRIDEMORF
2,6-dimetil-40,1
(F)
tridecilmorfolin
0,05
TRIFLUMIZOL (E)-4-hlor-tri-alfa-trifluor- 0,05
(F)
N-(1-imidazol-1-il-2propoksietiliden)-otoluidin
TRIFLURALIN 3-alfa-trifluor-2,6-dinitro- 2,0
(H)
N,N-dipropil-p-toluidin
0,5
0,1
248 TRIFORIN
(F)
1,4-bis(2,2,2-trihlor-1formamidetil)piperazin
249 TRIHLORFON
(I)
dimetil-2,2,2-trihlor-1hidroksietilfosfonat
2,0
0,5
0,5
0,1
0,1
0,05
250 VAMIDOTION
0,0-dimetil-S-2-(10,5
(zajedno sa
metilkarbamoiletiltio)etil- 0,05
vamidotionsulfok -fosfortioat
sidom i
vamidotionsulfon
om)
(I)
251 VERNOLAT
S-propil0,1
(H)
dipropiltiokarbamat
0,05
252 VINKLOZOLIN (RS)-3-(3,5-dihlorfenil)- 10,0
(F)
5metil-5-vinil-1,35,0
hmelj
ananas
grožđe
jabuke, krastavci, vino
žita
mango
pšenica, ječam, grožđe
krastavci
vino
pšenica i ječam
ječam, pšenica
banane
pšenica, ječam
jabuke i grožđe
karfiol
cvekla, kupus, kelj
paprika, paradajz, suncokret, soja,
uljana repica, pšenica, ječam, pasulj,
pamuk
jabuke, koštičavo voće, grožđe,
krastavac, paprika, paradajz, dinje,
lubenice, šećerna repa
voće, povrće, grožđe
žita, krompir, masline, uljana repica
meso i proizvodi od mesa
mleko, šećerna repa
jabučasto voće, grožđe, šećerna repa
pamuk i ostalo
kikiriki, krompir, soja
kukuruz
kivi
koštičavo voće, grožđe, maline,
oksazolidin-2,4-dion
3,0
1,0
0,1
jagode
paradajz
luk, salata, grašak, suncokret, uljana
repica
ostalo
LEGENDA
Simboli u ovoj tabeli označavaju namenu pesticida:
(A) Akaricid
(Mo) Moluscid
(Ds) Desikant
(NM) Nematocid
(DS) Dezinfekcija semena
(Rep) Repelent
(F) Fungicid
(RR) Regulator rasta bilja
(H) Herbicid
(Sin) Sinergist
(I) Insekticid
KLASIFIKACIJA
NAMIRNICA I DELOVI NAMIRNICA KOJI SE ISPITUJU
NA SADRŽAJ PESTICIDA
Tabela II
Klasifikacija namirnica
1
Grupa 1: Korenasto i gomoljasto povrće (i dr. bilje)
- celer
- krompir, konzumni
- krompir, ostali
- paštrnjak
- šećerna repa
- repe (cvekla)
- rotkve
- šargarepa
- peršun
Grupa 2: Lukovičasto povrće
- beli luk
- crni luk
- mladi luk
- praziluk
Delovi namirnica koji se ispituju
2
Ceo plod, posle uklanjanja gornjeg
lisnatog dela (uklanja se takođe i
zemlja koja ostane na plodu,
pranjem tekućem vodom ili pažljivim
četkanjem suvog korena)
Ceo plod, posle uklanjanja zemlje
koja se nalazi na plodu, pranjem
tekućem vodom ili pažljivim
četkanjem suvog korena, a zatim
kod:
a) belog i crnog luka uklanjanjem žila
i ljuske
b) mladog luka i praziluka
uklanjanjem žila
Grupa 3: Lisnato povrće (izuzev porodice Brassica)
- radič, lišće
- repe, lišće
- salate
- spanać
- zelje
- blitva
- lišće celera i peršuna
Grupa 4: Kupusasto povrće, iz porodice Brassica
- karfiol
- keleraba
- kelj
- kupus
- prokelj
- slačica
Grupa 5: Stablasto povrće
- artičoke
- cikorija
- rabarbara
- špargla (šparoge)
Grupa 6: Mahunasto povrće (mahune ili zrno)
- boranija
- grašak
- pasulj
- soja
- bob
- sočivo
- boranija
Grupa 7: Ostalo povrće (sa jestivom pokožicom)
- krastavac
- paprika
- patlidžan plavi
- paradajz
Grupa 8: Ostalo povrće (sa nejestivom korom)
- dinje
- lubenice
- bundeva
Ceo plod, posle uklanjanja oštećenih
i uvelih listova
Ceo plod, posle ulkanjanja oštećenih
i uvelih listova. (Kod karfiola
odbacuje se i lišće)
Ceo plod, posle uklanjanja oštećenih
i uvelih listova. Kod celera i šparoge
(špargle) uklanja se zemlja koja se
nalazi na plodu, pranjem tekućom
vodom ili pažljivim četkanjem suvog
ploda
Ceo plod
Ceo plod, posle uklanjanja peteljke
Ceo plod, posle uklanjanja peteljke
Grupa 9: Voće, citrusi
- grejpfrut
Ceo plod
- limun
- mandarina
- pomorandža
Grupa 10: Jabučasto voće
- dunje
Ceo plod, posle uklanjanja peteljke i
semena
- jabuke
- kruške
Grupa 11: Koštičavo voće
- breskva
Ceo plod, posle uklanjanja peteljke i
koštice
- kajsija
- nektarina
- šljiva
- trešnja
- višnja
Grupa 12: Bobičasto i jagodičasto voće
- drenjine
Ceo plod, posle uklanjanja peteljke i
koštice
- grožđe
- jagode
- kupine
- maline
- ogrozd
- ribizle
- borovnice
Grupa 13: Ostalo voće (sa jestivom pokožicom)
- masline
Ceo plod, posle uklanjanja peteljki i
koštica
- urme
- smokve
Grupa 14: Tropsko voće (sa nejestivom korom - pokožicom)
- ananas
Ceo plod. Kod ananasa, ceo plod
posle uklanjanja krune. Avokado i
- avokado
mango: ceo plod, posle uklanjanja
- banane
koštica, a banane i papaja pulpa
- guava
- kivi
- mango
- papaja
Grupa 15: Žita
- pšenica
Ceo plod (zrno)
- ječam
- ovas
- raž
- pirinač
- kukuruz
- sirak
- heljda
Grupa 16: Uljarice mahunaste, zrno
- kikiriki
Grupa 17: Koštunjavo voće (jezgrasti plodovi)
- badem
- kesten
- lešnik
- orah
Grupa 18: Zrno uljarica, ostalo
- pamuka
- suncokreta
- uljane repice, maka...
Grupa 19: Tropsko zrnevlje
- kafa, u zrnu
- kakao, u zrnu
Grupa 20: Začini razni
Grupa 21: Čajevi razni
Grupa 22: Meso
- goveđe
- konjsko
- kozije
- ovčije
- svinjsko
- meso divljači (pernate i dlakave)
Grupa 23: Masti, animalne (izdvojene)
- goveđa
- ovčija
- svinjska
Grupa 24: Iznutrice (goveđe, jareće, svinjske, ovčije)
- jetra
- jezik
- mozak
- pluća
- srce
- bubreg
Grupa 25: Mleko
Ceo plod
Ceo plod, posle uklanjanja ljuske.
Kod lešnika, ceo plod sa pokožicom
Celo zrno
Celo zrno
List, koren ili plod
List, koren, plod, cvet
Mišićno tkivo (sa vezanim masnim
tkivom)
Masno tkivo, ili mast kako je
isporučena
Tkivo iznutrice
Mleko kako je isporučeno
(sirovo i standardizovano)
Grupa 26: Mlečni proizvodi
- mleko, delimično obrano
Mlečni proizvod kako je isporučen
- mleko obrano
- ostali proizvodi od mleka sa različitim sadržajem masti
Grupa 27: Mast, mlečna (izdvojena)
Mast kako je isporučena
Grupa 28: Meso, peradi
Mišićno tkivo (sa vezanim masnim
tkivom)
Grupa 29: Mast, peradi (izdvojena)
Masno tkivo
Grupa 30: Iznutrice,
Tkivo iznutrice
peradi
Grupa 31: Jaja
Belance i žumance, posle uklanjanja
ljuske
Grupa 32: Ribe
Jestivi deo
Grupa 33: Ulja
Kako je isporučeno
Grupa 34: Gotova jela i ostale prerađevine
Kako su isporučena
Tabela III
DOZVOLJENE KOLIČINE METALA, NEMETALA
I NEKIH SPECIFIČNIH KONTAMINENATA U NAMIRNICAMA
IZRAŽENE U mg/kg, ODNOSNO mg/l
Redni broj i vrsta Olov Kadmiju Živ Metal
Arse Baka Gvožđ
Druga
Cink Kalaj
namirnice
o
m
a -živa
n
r
e
zagađenja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Alkohol i sirovi i
1
2
25
10
10 0,5%
rafinada
metanola,
ukupni
cijanidi
1mg/kg po
vol. %
alkohola,
0,15%
etilkarbamata
2. Bombonski
0,5
0,5
proizvodi
3. Čaj
2
1
a) domaći čaj
5
1
4. Čokolada
a) čokolada bez
šećera
b) punjena
čokolada
5. Dekstroza
a) anhidrična
b) monohidrična
6. Fruktoza
7. Gljive
a) sveže
b) suve
c) proizvodi u
limenoj ambalaži
d) proizvodi u
ambalaži druge
vrste
8. Hmelj
9. Jaja
1
2
0,02
0,05
0,5
1
15
30
1
1
20
2
2
0,5
1
1
1
2
2
2
1
5
1
0,5
3
0,5
0,5
3
0,5
1
0,5
0,5
0,3
1,5
0,25
0,05
0,0
5
0,1
0,0
5
0,1
a) jaja u prahu
1
b) proizvodi od jaja 0,25
(majonez i slični
proizvodi)
10. Kafa i surogati
1
11. Kakao
proizvodi
a) kakao zrno
2
b) kakao pogače i
2
kakao prah
c) kakao masa i
2
kakao lom
12. Kvasac
1
13. Laktoza
1
14. Likeri
0,5
0,3
0,05
15. Mak
0,3
1,0
20
150
0,3
1
0,3
0,1
0,1
20
2
1
0,5
0,2
1
1
70
50
0,4
1
30
0,5
1
2
0,0
3
0,5
2
30
30
0,5%
metanola,
ukupni
cijanidi 1
mg/kg po vol.
% alkohola,
0,15%
etilkarbamata
16. Margarin i
slični proizvodi
17. Mast
životinjskog porekl
a
18. Med
19. Meso
a) sveže meso
b) iznutrice
c) konjsko meso
20. Mesni
proizvodi
a) konzerve
0,1
0,1
0,05
0,5
0,03
0,1
0,05
0,5
0,5
1,0* 0,2
1
0,1
1
0,5
b) proizvodi od
iznutrica
c) ostali mesni
proizvodi
21. Mleko
1
0,1
0,1
0,01
22. Mlečni
proizvodi
a) maslac
0,1
b) tvrdi sir
1
0,1
c) ostali proizvodi
0,4
0,02
23. Pića gazirana
24. Pirinač
0,3
0,4
0,03
0,3
25. Pivo
0,3
0,03
1
0,05
3
0,3
1
0,05
1
0,05
26. Povrće
a) sveže povrće
b) sušeno povrće
27. Proizvodi od
povrća
a) u limenoj
ambalaži
b) u ambalaži
druge vrste
0,3
10
0,0
3
0,1
0,0
5
0,1
0,0
5
0,0
1
0,1
1,5
0,1
0,4
1,5
0,5
1
20
0,1
0,5
100
100
80**
0,3
100** 100** 0,5
*
*
0,3
0,1
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,1
1
0,1
0,1
0,3
1
0,0
5
0,0
1
0,3
0,0
2
0,1
0,0
2
0,0
2
0,1
0,3
1
20
150
0,5
5
0,3
5
20
nikl 0,5
c) trostruki
koncentrat
paradajza
28. Proizvodi od
voća
a) u limenoj
ambalaži
b) u ambalaži
druge vrste
29. Proizvodi od
žita
a) brašno
b) ostali proizvodi
2
0,1
0,0
5
1
0,05
1
0,05
0,0
2
0,0
2
0,4
0,1
0,4
0,05
20
0,0
3
0,0
3
0,5
31. Riba sveža
0,4
0,1
1+
0,5
1x
0,4
0,8x
2
0,15
0,8
0,6
1,5+
1,5x
1x
0,15
0,8
0,6
1,5+
1,5x
1x
33. Riblje ulje
34. Sirće
2
0,1
0,3
0,1
0,5
10
0,5
10
0,5
b) žestoka
alkoholna pića
b) u ambalaži
druge vrste
20
0,5
30. Rakija prirodna
a) od voća, grožđa 0,5
i
specijalna
prirodna rakija
32. Riblji proizvodi
a) u limenoj
ambalaži
150
1
2
10
10
10
2
10
10
10
2% metanola,
ukupni
cijanidi 1
mg/kg po vol.
% alkohola,
0,15% etilkarbamata
0,5%
metanola,
ukupni
cijanidi 1
mg/kg po vol.
% alkohola,
0,15% etilkarbamata
2xx
4x+
8x+x
100
100
2x
30
30
0,4
5
5
10
4x+
8x+x
2xx
5
10
4x+
8x+x
0,4
0,2
35. So kuhinjska
36. Sok od voća
a) sok od raznih
vrsta voća u
limenoj ambalaži
b) sok od raznih
vrsta voća u
drugoj ambalaži
c) koncentrisani
voćni sok, voćni
sirup i baza citrusa
(u razređenom
stanju)
- u limenoj
ambalaži
- u drugoj
ambalaži
37. Šećer
a) beli rafinisani
b) smeđi
c) tečni šećer
38. Ulja i masti
biljnog porekla
a) ulja (arahidovo,
kukuruzno,
repičino,
sezamovo, od
slačice,
sojino,
suncokretovo i dr.)
- nerafinisano
- rafinisano
- hidrogenirano
b) kakao maslac
39. Uljarice
40. Vina
41. Voće
2
0,5
0,5
2
0,3
0,03
51
0,2
51
0,3
0,03
5
0,2
5
0,3
0,03
51
0,2
51
0,3
0,03
0,2
5
1
2
1
1
1
1
1
10
10
0,1
0,1
0,1
0,1
1
0,3
0,4
0,1
0,1
0,5
1
0,2
0,4
0,1
0,1
0,4
5
1,5
1,5
2
3
5
0,5
0,1
0,1
150
150
0,1
5
10
151
151
nikl 0,5
0,2%metanol
a fluor 1,5
ukupne folne
materije:
a) belo vino
0,5 g/1
b) ružičasto
vino 1,5 g/1
c) crno vino 4
g/1
a) sveže voće
b) sušeno voće
42. Začini
43. Žita
1
0,05
3
2
0,4
0,3
0,1
_________________________
* U bubrezima
** U jetri
*** U konzervi
0,0
2
0,1
0,0
5
0,1
1
1
1
_____________________
x
Ribe koje duže žive (tuna, sabljarka i dr.) školjke i sl.
xx
Plava i rečna riba (2 mg/kg As)
x+x
Trilja, ugor i rakovi (8 mg/kg As)
+
Glavonošci
1
) Zbir cinka, bakra i gvožđa - 20 mg/kg
NAPOMENA: Nepopunjene kolone kod pojedinih otrovnih supstancija znače da za njih nije
određen normativ
Download

PRAVILNIK