PRAVILNIK
O KOLIČINAMA PESTICIDA, METALA I METALOIDA I DRUGIH OTROVNIH SUPSTANCIJA, HEMIOTERAPEUTIKA, ANABOLIKA I DRUGIH SUPSTANCIJA KOJE SE
MOGU NALAZITI U NAMIRNICAMA
("Sl. list SRJ", br. 5/92, 11/92 - ispr. i 32/2002)
Član 1
U namirnicama koje se stavljaju u promet u Saveznoj Republici Jugoslaviji mogu se nalaziti ostaci pesticida, teških metala i nemetala, anabolika, veterinarskih lekova, mikotoksina, policikličkih
aromatskih ugljovodonika, polihlorovanih bifenila i drugih kontaminenata u količinama propisanim ovim pravilnikom.
Član 2
Pod pesticidima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se hemijska sredstva koja se upotrebljavaju:
1) za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti, štetnih insekata, pregljeva, stonoga, puţeva, nematoda, glodara i ptica, za suzbijanje korova ili za regulisanje rasta biljaka;
2) za uništavanje štetočina i gljivica koje napadaju uskladištene poljoprivredne proizvode;
3) za uništavanje insekata i drugih organizama koji prenose prouzrokovače zaraznih bolesti na ljude i ţivotinje i raznih molestanata i parazita kod ljudi i ţivotinja.
Pod pesticidima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se i produkti biotransformacije pesticida, kao i zagaĎenja u gotovom proizvodu.
Član 3
Namirnice se mogu stavljati u promet ako količina pesticida koje one sadrţe prilikom stavljanja u promet nije veća od količine označene u tabeli I - Dozvoljene količine pesticida u namirnicama,
koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Dozvoljene količine pesticida u vodi koja sluţi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće ili za proizvodnju namirnica namenjenih prodaji regulisane su posebnim pravilnikom.
Namirnice i njihovi delovi koji se ispituju na sadrţaj pesticida date su po grupama namirnica u tabeli II - Klasifikacija namirnica i delovi namirnica koji se ispituju na sadrţaj pesticida, koja je
odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 4
Začini, miroĎije, dodaci hrani (aditivi) i slični proizvodi mogu sadrţati do deset puta veće količine, a čajevi do pet puta veće količine pesticida od maksimalno dozvoljenih količina datih u tabeli I.
Kod koncentrata za supe, punomasnog i obranog mleka u prahu, suvog voća i povrća i sličnih dehidriranih namirnica koje se upotrebljavaju razreĎene ili rekonstruisane, sadrţaj pesticida ispituje
se na oblik u kome se namirnice upotrebljavaju za ishranu.
Član 5
Ostaci pesticida u kravljem mleku iskazuju se na ukupnu masu mleka. Kod sirovog mleka i punomasnog mleka poreklom od druge ţivotinjske vrste, rezidue se izraţavaju na osnovu sadrţaja
masti. U tabeli I tolerancija za pesticide u mleku odnosi se na sirovo i standardizovano kravlje mleko.
U proizvodima od mleka sa sadrţajem masti više od 2%, ostaci pesticida iskazuju se na sadrţaj masti - maksimalni limit je za 25 puta veći od granice utvrĎene za mleko.
U proizvodima od mleka sa sadrţajem masti manje od 2%, ostaci pesticida iskazuju se na ukupnu masu proizvoda - maksimalni limit je za polovinu manji od utvrĎenog limita za mleko.
Ostaci pesticida u mesu i proizvodima od mesa sa sadrţajem masti više od 10% iskazuju se na sadrţaj masti. U tabeli I tolerancija za pesticide u mesu i proizvodima od mesa odnosi se na meso i
proizvode od mesa sa sadrţajem masti više od 10%.
U mesu i proizvodima od mesa sa sadrţajem masti 10% ili manje, ostaci pesticida iskazuju se na ukupnu masu bez kostiju - maksimalni limit je za 10 puta manji od granice utvrĎene u mesu i
proizvodima od mesa sa sadrţajem masti više od 10%, ali ne sme biti ispod 0,01 mg/kg.
Član 6
Namirnice koje sadrţe ostatke dva ili više pesticida ili njihovih metabolita s istim delovanjem mogu se stavljati u promet ako zbir procenata ostataka svakog pesticida i štetnog metabolita u odnosu
na njihovu toleranciju ne prelazi 100%.
Namirnice koje sadrţe ostatke dva ili više pesticida ili njihovih metabolita, s poznatim sinergističkim dejstvom povećanja toksičnosti na toplokrvne organizme, ne mogu se stavljati u promet, bez
obzira na količine pesticida, odnosno metabolita koje sadrţe.
Član 7
Sirove ili polupreraĎene namirnice koje sadrţe pesticide u većim količinama nego što je dozvoljeno mogu se stavljati u promet ako, posle odgovarajuće obrade prema tehnološkom procesu
proizvodnje, količina pesticida nije veća od količine odreĎene u tabeli I.
Namirnice iz stava 1 ovog člana mogu se stavljati u promet posle odgovarajuće obrade prema tehnološkom procesu proizvodnje samo ako se laboratorijskim ispitivanjem u zdravstvenim i drugim
organizacijama ovlašćenim za analize i superanalize pesticida u namirnicama utvrdi da količina pesticida nije veća od količine odreĎene u tabeli I.
Član 8
Namirnice se mogu stavljati u promet ako količina metala i nemetala u tim namirnicama nije veća od količine označene u tabeli III - Dozvoljene količine metala, nemetala i nekih specifičnih
kontaminenata u namirnicama izraţene u mg/kg, odnosno mg/l, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 9
Namirnice ţivotinjskog porekla mogu se stavljati u promet ako ne sadrţe količine anabolika (hormone i druge supstancije sa hormonalnim i anabolnim delovanjem) u količinama koje se mogu
dokazati propisanim ili priznatim metodama.
Član 10
Namirnice ţivotinjskog porekla mogu se stavljati u promet ako ne sadrţe:
- supstancije sa tireostatskim delovanjem,
- trankilanse i beta-blokatore,
- hemioterapeutike (nitrofurani, karbadoks, dimetridazol i dr.) u količinama koje se mogu dokazati propisanim ili priznatim metodama.
Član 11
Mleko i proizvodi od mleka, meso i proizvodi od mesa, jaja i proizvodi od jaja, slatkovodne ribe i med mogu se stavljati u promet ako ne sadrţe količine antibiotika u količinama koje se mogu
dokazati propisanim ili priznatim metodama.
Član 12
Mleko i proizvodi za mleka, meso i proizvodi od mesa, jaja i proizvodi od jaja, slatkovodne ribe, med i ostale namirnice ţivotinjskog porekla mogu se stavljati u promet ako ne sadrţe ostatke
sulfonamida u količinama većim od 0,10 mg/kg.
Član 13
Sveţa morska riba ne sme sadrţavati više od 20 mg histamina na 100 g ribljeg mesa.
Smrznuta morska riba, riblje konzerve i pasterizovane polukonzerve ne smeju sadrţavati više od 40 mg histamina na 100 g ribljeg mesa.
Član 14
Polihlorovane bifenile ne smeju sadrţavati:
1) mleko i mlečni proizvodi (na sadrţaj masti) više od 1,0 mg/kg;
2) ţivina i ostale vrste mesa (svinjsko, goveĎe, ovčje) i njihovi proizvodi (na sadrţaj masti) više od 2,0 mg/kg;
3) jaja (bez ljuske) više od 0,3 mg/kg;
4) ribe, školjke, rakovi i mekušci (jestivi deo) više od 3,0 mg/kg.
Član 15
Aflatoksine (B1 + G1) ne smeju sadrţavati, i to:
1) pšenica, kukuruz, pirinač, ječam i ostala ţita - više od 5 mikrograma/kg;
2) brašna od ţita - više od 3 mikrograma/kg;
3) pasulj, grašak, sočivo - više od 5 mikrograma/kg;
4) lešnik, orah, badem, brašno od kokosa - više od 3 mikrograma/kg;
5) prţena kafa, prţeni kakaovac i prţeni kikiriki - više od 5 mikrograma/kg;
6) čajevi - više od 5 mikrograma/kg;
7) začini - više od 30 mikrograma/kg;
8) meso i proizvodi od mesa - više od 0,5 mikrograma/kg.
Mleko i mlečni proizvodi ne smeju sadrţavati aflatoksina M1 više od 0,5 mikrograma/kg, niti aflatoksina B1 više od 0,5 mikrograma/kg.
Namirnice od tač. 1 do 8 ovog člana, kao i mleko i proizvodi od mleka, ne smeju sadrţavati ohratoksina više od 10 mikrograma/kg.
Sok od jabuka ne sme sadrţavati patulina više od 50 mikrograma/kg.
Ţitarice ne smeju sadrţavati zearalenona više od 1 mikrograma/kg.
Član 16
Količina benzo(a) pirena u dimljenim proizvodima ne sme biti veća od 5 mikrograma/kg.
Član 17
Ako namirnice ne ispunjavaju uslove iz čl. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 ovog pravilnika, smatraju se higijenski neispravnim i ne smeju se stavljati u promet.
Član 18
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vaţi Pravilnik o količinama pesticida i drugih otrovnih materija, hormona, antibiotika i mikotoksina koji se mogu nalaziti u ţivotnim
namirnicama ("Sluţbeni list SFRJ", br. 59/83 i 79/87).
Član 19
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom listu SFRJ".
DOZVOLJENE KOLIČINE PESTICIDA U NAMIRNICAMA
Tabela I
Redni
broj
1
1
Trivijalni (generički) naziv
Hemijski naziv
2
3
ACEFAT
(I)
O-S-dimetil acetilfosforamidotioat
2
ACIFLUORFEN
(H)
5-(2-hlor-tri-alfa-trifluor-p-tolioksi)-2-nitrobenzoeva kiselina
3
ALAHLOR
(H)
ALDIKARB
(zajedno sa aldikarbsulfoksidom i
aldikarbsulfonom)
(I,NM)
ALDRIN I DIELDRIN
(pojedinačno ili kombinovano
izraţen kao dieldrin-HEOD) (I)
2-hlor-2',6'-dietil-N-metoksimetilacetanilid
4
5
2-metil-2-(metiltio)propionaldehid-0-metilkarbamoiloksim
(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksahloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahidro1,4:5,8-dimetanonaftalen
(1R),4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8a
R)-1,2,3,4,10,10-heksahloro-1,4,4a,5,6,8,8a-oktahidro-6,7-epoksi-1,4:5,8dimetanonaftalen
6
ALFAMETRIN
(I)
/1Rcis/S i /Scis/R par izomera alfa-ciano-3-fenoksibenzil-3-(2,2dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropan karboksilat
7
AMETRIN
(H)
AMITRAZ
(I)
AMITROL
(H)
2-etil-amino-4-izopropilamino-6-metiltio-1,2,3-triazin
N-metil-bis(2,4-ksililiminometil)amin
8
9
Dozvoljena
količina u
mg/kg(l)
namirnice
4
1H-1,2,4-triazol-3-ilamin
1,0
0,5
0,2
0,1
0,02
0,02
0,001
0,1
0,02
0,1
0,05
0,2
0,02
0,01
0,01
Vrsta namirnice
5
zelena salata, citrusi
soja, krompir
jabučasto voće, groţĎe, hmelj
soja, kikiriki
meso i proizvodi od mesa
jaja (bez ljuske)
mleko
kukuruz, soja, suncokret, uljana repica
ostalo
kafa, banane
šećerna repa
0,006
0,01
1,0
0,5
0,1
0,05
meso i proizvodi od mesa
jaja (bez ljuske) i proizvodi od jaja
ţita i proizvodi
voće, korenasto, gomoljasto i lukovičasto
povrće
mleko
ostalo
kupus
groţĎe, voće, uljana repica
ţita, krompir, paradajz, krastavac, šećerna repa
kukukruz
0,2
jabuke, kruške, groţĎe
0,05
0,01
jabuke, kruške, groţĎe
kukuruz
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ASULAM
(H)
ATRAZIN
(H)
metil-sulfonilkarbamat
0,02
mleko
2-hlor-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5triazin
AZINFOS-METIL
(I)
AZIPROTRIN
(H)
BENALAKSIL
(F)
BENFLURALIN
(H)
BENFURAKARB
(I)
S-(3,4-dihidro-4-oksobenzo (d)(1,2,3)-triazin-3-ilmetil-0,0-dimetilfosforditioat
4-azido-N-izopropil-6-metiltio-1,3,5-triazin-2-ilamin
0,1
0,1
0,02
0,001
1,0
0,5
0,2
0,1
0,1
0,01
0,01
kukuruz, jabuke, kruške, groţĎe
kukuruz
meso, proizvodi od mesa i jaja (bez ljuske)
mleko
groţĎe, citrusi
ostalo voće
kupus
grašak, crni luk
groţĎe, paradajz, voće, krastavci
krompir, luk
ţita
etil-N-(2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-iloksikarbonil(metil)aminotio)- 0,1
N-izopropil-beta-alaninat
krompir, kukuruz, šećerna repa
BENOMIL
(zajedno sa karbedazinom i
2-amino-benzimidazolom)
(F)
BENSULTAP
(I)
BENTAZON
(H)
BIFENOKS
(H)
BIFENTRIN
(I)
BITERTANOL
(F)
BROMFENOKSIM
(H)
BROMOKSINIL OKTANOAT
(H)
BROMPROPILAT
(A)
metil-l-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-il-karbamat
4,0
2,0
0,5
0,1
0,1
0,05
0,1
0,05
0,05
citrusi
jabučasto i koštičavo voće
ţita, suncokret
šećerna repa i ostalo
ţita
krompir
grašak, soja
pirinač, pšenica, kukuruz
suncokret, pšenica, ječam
3,5-dibrom-4-hidroksibenzaldehid-2,4-dinitrofenil-oksim
0,1
0,01
1,0
0,5
0,1
paradajz, krastavci, pasulj, kupusnjače, groţĎe, voće
krompir, šećerna repa, uljana repica, ţita
jabučasto i koštičavo voće, krastavac
banane, šećerna repa
pšenica, ječam, ovas
2,6-dibrom-4-cianofenil oktanoat
0,05
pšenica, ječam
izopropil-4,4-dibrombenzilat
5,0
3,0
2,0
1,0
0,05
čajevi
citrusi, banane
jabučasto i koštičavo voće, jagode, groţĎe
pasulj, soja
ostalo
metil-N-fenilacetil-N-2,6-ksilil-DL-alaninat
N-butil-N-etil-tri-alfa-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin
S-S'-2(dimetilaminotrimetilen-di(benzen-tiosulfonat)
3-izopropil-1H-benzo-2,1,3-tiadiazin-4-on-2,2-dioksid
metil-5-(2,4-dihlorfenoksi)-2-nitrobenzoat
2-metilbifenil-3-ilmetil-(Z)-(1RS)-cis-3-(2 hlor-3,3,3-trifluorprop-1-enil)2,2-di-metilciklopropan-karboksilat
beta-(1,1'-bifenil-4-iloksi)-alfa-(1,1-dimetiletil)-1H-1,2,4-triazol-etanol
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BUPIRIMAT
(F)
BUPROFEZIN
(I)
BUTILAT
(H)
CIANAZIN
(H)
CIFLUTRIN
(I)
CIKLOAT
(H)
CIKLOKSIDIM
(H)
CIMOKSANIL
(F)
5-butil-2-etilamino-6-metil-pirimidin-4-il-dimetil-sulfamat
2-terc-butilimino-3-izopropil-5-fenil-1,3,5-tiadiazinan-4-on
0,5
0,2
1,0
krastavac, jabuke
breskve
paradajz, krastavac
S-etil-di-izobutiltiokarbamat
0,1
kukuruz
2-(4-hlor-6-etilamino-1,3,5-triazim-2-ilamino)-2-metilpropionitril
0,05
kukuruz, grašak
ciano(4-fluoro-3-fenoksifenil)-metil-3-(2,2-dihloretenil)-2,2dimetilciklopro-pankarboksilat
S-etil-cikloheksil(etil)tiokarbamat
20,0
hmelj
0,05
šećerna repa
()-2-[1-(etoksiimino)butil]-3-hidroksi-5-ti-an-3-ilcikloheks-2-enon
0,5
1-(2-ciano-2-metoksiiminoacetil)-3-etil-urea
0,1
0,05
0,05
šećerna repa, krompir, soja
suncokret, uljana repica
groţĎe, paradajz
krompir, luk, hmelj
ostalo
(vidi: ditiokarbamati)
CINEB
(F)
CIPERMETRIN
(I)
cink-etilenbis(ditiokarbamat)(polimer)
CIPROKONAZOL
(F)
CIRAM
(F)
CIROMAZIN
(I)
2,4-D (H)
DALAPON
(H)
DAZOMET
(F,H,NM)
DDT i derivati
(I)
2RS, 3RS; 2RS, 3SR-2-(4-hlorfenil)-3-ciklopropil-l-(1H-1,2,4-triazol-l-il)
butan-2-ol
cink-dimetilditiokarbamat
(RS)-alfa-ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dihlorovinil)-2,2dimetilciklopropankarboksilat
N-ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
(2,4-dihlorfenoksi) sirćetna kiselina
2,2-dihlorpropionska kiselina
tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazin-2-tion
1,1,1-trihlor-2,2-bis(4-hlorfenil)etan
1,0
0,5
0,05
0,05
0,01
0,05
0,02
koštičavo i jabučasto voće, kupusnjače
groţĎe, krastavac, paradajz
ţivotinjska mast
krompir, kukuruz, šećerna i uljana repica
mleko, meso i proizvodi od mesa
pšenica i ječam
šećerna repa
(vidi: ditiokarbamati)
0,5
0,2
0,05
0,05
paradajz
krastavac, lubenice
ţita
ţita
0,2
0,01
1,0
0,1
0,1
0,05
krompir, kupusnjače
povrće
meso i proizvodi od mesa
jaja
voće, povrće, ulje biljnog porekla
ţita
43
DELTAMETRIN
(I)
44
DEMETON-S-METIL
S-2-etil-tioetil-0,0-dimetil-fosfortioat
(zajedno sa oksidemetonmetilom i
demeton-S-metilsulfonom)
(I)
DESMEDIFAM
etil-3-fenilkarbamoiloksifenil-karbamat
(H)
DIAZINON
0,0-dietil-0,2-izopropil-6-metilpirimidin-4-il-fosfortioat
(I)
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(S)-alfa-ciano-3-fenoksibenzil-(1R)-cis-3-(2,2-dibromvinil)-2,2dimetilciklopro-pankarboksilat
0,04
10,0
0,1
0,05
0,01
0,2
0,1
mleko
hmelj, čajevi
voće, povrće, masline
groţĎe, ţita, uljana repica,
šećerna repa, krompir
voće
šećerna repa, soja
0,1
šećerna repa, smeĎi šećer
0,5
0,1
0,05
voće, povrće
suvo koštičavo voće
ţita, mleko
(vidi: aldrin)
citrusi
pšenica, ječam
jabučasto voće, citrusi
gljive, šećerna repa
meso i proizvodi od mesa, jaja, mleko
pšenica i ječam
DIELDRIN
(I)
DIFENIL
DIFENZOKVAT
DIFLUBENZURON
(I)
(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksa-hlor-1,4,4a,5,6,8,8aoktahidro-6,7-epoksi-1,4:5,8-dimetanonaftalen
1,1'-bifenil
1,2-dimetil-3,5-difenilpirazolium jon
1-(4-hlorfenil)-s-(2,6-difluorbenzoil)urea
DIFLUFENIKAN
(H)
DIHLOBENIL
(H)
DIHLOFLUANID
(zajedno sa dimetilaminosulfanilidom)
(F)
DIHLORPROP
(H)
DIHLORPROPEN
(NM)
DIHLORVOS
(I)
2'4'-difluoro-2-(-tri-alfa-trifluor-m-tolioksi)nikotinanilid
3,0
0,05
1,0
0,1
0,05
0,1
2,6-dihlorbenzonitril
0,1
voće, groţĎe
N-dihlorfluorametiltio-N', N'-dimetil-N-fenilsulfamid
10,0
jagode, groţĎe
(RS)-2-(2,4-dihlorfenoksi) propionska kiselina
0,1
ţita
(1,3-dihlorpropen) u odnosu 47% Z-izomera i 40% E-izomera
0,05
povrće, krompir
2,2-dihlorvinil-dimetil-fosfat
DIKAMBA
3,6-dihloro-2-metoksibenzoeva kiselina
5,0
2,0
0,5
0,1
0,05
0,02
0,05
kakao
kafa, ţita, pirinač, soja, suncokret, pasulj
gljive
voće, povrće
meso i proizvodi od mesa
mleko
pšenica, ječam ovas, kukuruz
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
(H)
DIKLOFOP-METIL
(H)
DIKOFOL
(A)
DIKVAT
(H,Ds)
DIMETIPIN
(Ds)
DIMETOAT
(I)
DINIKONAZOL
(F)
DINOBUTON
(A,F)
DINOKAP
(F)
DIOKSAKARB
(I)
DIPROPETRIN
(H)
DITIANON
(F)
DITIOKARBAMATI
(F)
DIURON
(zajedno sa 3,4-dihloranilinom)
(H)
DODIN
(F)
ENDOSULFAN
(zajedno sa alfa i beta
endosulfanom i endosulfan
sulfatom)
(RS)-2- [4-(2,4-dihlorfenoksi)-fenoski]-propionska kiselina
0,02
pšenica, ječam, soja, šećerna repa, suncokret
2,2,2-trihlor-1,1-bis-(4-hlorfenil)etanol
5,0
1,0
0,5
0,5
0,05
0,2
čaj, hmelj
voće, groţĎe
ostalo povrće
soja, uljana repica, suncokret
krompir, voće, groţĎe
suncokret
9,10-dihidro-8a,10a-diazoniafenantren jon
2,3-dihidro-5,6-dimetil-1,4-diti-in-1,1,4,4-tetraoksid
1,0
0,1
0,05
/E/-/RS/-1-(2,4-dihlorfenil)-4,4-dimetil-2(1H-1,2,4-triazol-l-il)pent-l-en-3-ol 0,05
masline, voće, povrće
ţita, šećerna repa
krompir, čaj
jabuke, groţĎe i ţita
2-sec-butil-4,6-dinitrofenil-izopropil-karbonat
0,5
0,1
0,1
voće, krastavci
ostalo
jabuke, dunje, breskve, groţĎe, krastavci
0,05
krompir
2-etiltio-4,6-di(izopropilamino)-1,3,5-triazin
0,1
lubenice, pamuk
5,10-dihidro-5,10-dioksonafto-[2,3-b]-1,4-ditiin-2,3-dikarbonitril
1,0
jabučasto voće, groţĎe
-dimetil-ditiokarbamati (ciram, tiram, ferbam)
-etilen-bis-ditiokarbamati (cineb, maneb,
mankozeb)
-propilen-bis-ditiokarbamati (propineb,
metiram, metiram-metil)
2,0
1,0
0,2
0,05
3-(3,4-dihlorfenil)-1,1-dimetilurea
1,0
0,05
koštičavo i jabučasto voće, povrće
(osim krastavca i paradajza), kafa,
suncokret, začini, čajevi
krastavac, dinja, paradajz, luk
ţita
krompir
špargla
kruške, jabuke, groţĎe
1-dodecilgvanidinium-acetat
1,0
0,2
3,0
1,0
0,1
0,0-dimetil-S-metilkarbamoilmetil-fosforditioat
smesa izomera: 2,6-dinitro-4-oktilfenil
krotonata i 2,4-dinitro-6-oktifenilkrotonata
2-(1,3-dioksolan-2-il)fenil-metilkarbamat
1,4,5,6,7,7-heksahlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ilenbismetilen-sulfit
jabuke, kruške, trešnje, višnje
ribizle
čajevi
voće, groţĎe
meso i proizvodi od mesa, ţita,
šećerna repa, uljana repica
73
ENDRIN
(I)
(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksahlor-1,4,4a,5,6,7,8,8aoktahidro-6-7-epoksi-1,4:5,8-dimetanonaftalen
74
EPTC
(H)
ESFENVALERAT
(I)
ETEFON
(RR)
ETOFENPROKS
(I)
S-etil-dipropiltiokarbamat
ETOFUMESAT
(H)
ETOPROFOS
(NM,I)
()-2-etoksi-2,3-dihidro-3,3-dimetilbenzofuran-5-il-metansulfonat
O-etil-S,S-dipropil-fosforoditioat
0,004
0,05
0,05
0,01
0,001
0,05
0,02
0,5
0,05
5,0
3,0
10,0
0,5
0,05
0,1
0,05
0,02
FENARIMOL
(F)
FENITROTION
(I)
()-2,4'-dihlor-alfa-(pirimidin-5-il)-benzihidril alkohol
0,1
0,0-dimetil-0,4-nitro-m-tolil-fosforotioat
2,0
0,5
0,1
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
(S)-alfa-ciano-3-fenoksibenzil-(S)-2-(4-hlorfenil)-metilbutirat
2-hloretil fosforasta kiselina
2-(4-etoksifenil)-2-metilpropil-3-fenoksibenzil eter
FENMEDIFAN
(H)
FENOKSAPROP-ETIL
(H)
metil-3-(3-metilkarbaniloiloksi) karbanilat
FENPROPATRIN
(I)
FENPROPIMORF
(F)
FENTIN
(acetat i hidroksid)
(F)
FENTION
(RS)-alfa-cijano-3-fenoksibenzil-2,2,3,3-tetrametilciklopropankarboksilat
()-cis-4-/3-(4-terc-butilfenil)-2-metilpropil/-2,6-dimetilmorfolin
(R)-2[4-(6-hlorbenzoksazol-2-iloksi)fenoksi] propionska kiselina
trifenil kalajni (IV)-acetat i hidroksid
0,0-dimetil-0,4-metiltio-m-tolil-fosfortioat
mleko
jaja
meso i proizvodi od mesa
ţita
mleko
kukuruz, suncokret
krompir
jabuke, kruške, groţĎe, uljana repica, ţita
krompir, šećerna repa
višnja
paradajz
čaj,
jabuka, breskva, šećerna repa, ostalo voće
ţita
šećerna repa
meso i proizvodi od mesa
ţita, soja, banane, kikiriki, ananas,
paradajz, krastavci, kupus, krompir,
kukuruz, šećerna repa
jabuke, groţĎe, krastavci, lubenice, dinje
0,05
0,002
0,1
citrusi
voće, ţito, čaj, groţĎe
kakao, šećerna repa, kukuruz,
uljana repica, mrkva, kupusnjače, luk
meso i proizvodi od mesa, krompir
mleko
jagode, šećerna repa, smeĎi šećer
1,0
0,05
0,01
0,5
0,2
0,2
šećerna repa
soja, kikiriki, suncokret, šećerna repa
voće, groţĎe i ostalo
jabučasto voće, groţĎe
krastavac, paradajz
pšenica, ječam
1,0
0,1
0,05
1,0
celer
mrkva, krompir, šećerna repa, kakao, kafa
ostalo
masline
88
89
90
91
(zajedno sa fention-sulfoksidom
i feniton sulfonom)
FENTOAT
FENVALERAT
(I)
FLAMPROP-M-METIL
(H)
FLUAZIFOP-P-BUTIL
(H)
92
FLUCITRINAT
(I)
93
FLUOROHLORIDON
(H)
FLUOROKSIPIR
(H)
FLURENOL
(H)
FLUSILAZOL
(F)
FLUTRIAFOL
(F)
FLUVALINAT
(I)
94
95
96
97
98
99
FOKSIM
(I)
100 FOLPET
(F)
101 FOMESAFEN
(H)
102 FONOFOS
(RS)-alfa-ciano-3-fenoksibenzil-(RS)-2-(4-hlorfenil)-3-metilbutirat
0,5
0,05
0,5
0,2
0,05
2,0
metil-N-benzoil-N-(3-hlor-4-fluorfenil)-DL-alaninat
0,5
0,2
0,1
0,05
0,1
S-alfa-etoksikarbonilbenzil-0,0-dimetil-fosfor-ditioat
(R)-2/4-(5-trifluorometil-2-piridiloksi)-fenoksi/ propionska kiselina
groţĎe
voće, ţita, šećerna repa
citrusi
masline
ostalo
prokelj, karfiol, trešnje, citrusi,
jabučasto voće, kivi, breskve
paprika, lubenica
krastavac, dinja, šljive, groţĎe
pasulj, kikiriki, soja, suncokret, uljana repica
šećerna repa, krompir
pšenica
1,0
0,5
0,2
0,1
/RS/-alfa-ciano-3-fenoksibenzil-/S/-2/4-difluorometoksifenil/-3-metilbutirat 20,0
0,2
0,05
3-hlor-4(hlormetil)-1[3-(trifluorometil)-fenil]-2-pirolidinon
0,05
uljana repica
soja, kupusnjača, voće, grašak, pasulj, krompir
mrkva, luk, paradajz, paprika, suncokret
voće, groţĎe, šećerna repa
čaj (zeleni)
groţĎe
ostalo
kukuruz, krompir, suncokret, voće, groţĎe
4-amino-3,5-dihlor-6-fluoro-2-piridiloksi sirćetna kiselina
0,1
pšenica, ječam, voće, groţĎe
9-hidroksifluoren-9-karboksilna kiselina
0,05
pšenica, ječam, raţ
bis(4-fluorofenil)-(metil)-1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)silan
0,05
jabuke, groţĎe, šećerna repa, pšenica
(RS)-2,4-difluoro-alfa-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzihidril alkohol
0,1
0,02
0,3
0,1
0,05
0,05
pšenica, ječam
šećerna repa, suncokret
jabuke, kruške
krompir
uljana repica
krompir, luk, uljana repica, šećerna repa, kukuruz
5-[2-hlor-4-(trifluorometil)fenoksi]-N-(metilsulfonil)-2-nitrobenzamid
2,0
0,1
0,01
jabuke, kruške, groţĎe, šljive
krompir
soja
O-etil-S-fenil-(RS)-etilfosfonoditioat
0,1
kupusnjače, krompir, šećerna repa
(RS)-alfa-ciano-3-fenoksibenzil-N-(2-hlor-tri-alfa-trifluoro-p-tolil)-DLvalinat
0,0-dietil-alfa-cianobenzilidenamino-oksifosfonotioat
N-(trihlormetiltio)ftalimid
(I)
103 FORAT
(zajedno sa foratsulfoksidom
i foratsulfonom)
104 FORMOTION
(I)
0,0-dietil-S-etil-tiometil-fosforditioat
S-[formil(metil)karbamoilmetil]-0-0-dimetil-fosforditioat
105 FOSALON
(I)
S-6-hlor-2,3-dihidro-2-oksibenzoksazol-3-ilmetil-0,0-dietil-fosforditioat
106 FOSETIL-AL
(F)
etil-hidrogen-fosfonat-aluminijum
107 FOSFAMIDON
(I)
2-hlor-2-dietilkarbamoil-1-metilvinil-dimetil-fosfat
108 FOSFOROVODONIK
(iz aluminijum i magnezijum
fosfida)
(I)
109 FOSMET
(I)
PH3
110 FUBERIDAZOL
(F, DS)
111 FURATIOKARB
(I)
2-(2-furil)benzimidazol
112 GLIFOSAT
(H)
113 GLUFOSINAT-AMONIUM
(Ds)
114 HALOKSIFOP
(H)
115 HCB
0,0-dimetil-S-ftalimidometil-fosforditioat
butil-2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-il-N,N'-dimetil-N,N'tiodikarbamat
0,05
0,05
ţita
ţita, šećerna repa, suncokret, pamuk
0,2
0,1
0,05
2,0
1,0
0,1
50,0
5,0
1,0
0,5
0,4
0,2
0,05
0,1
0,01
citrusi
povrće, trešnje, groţĎe, masline
šećerna repa
jabučasto voće, breskve
citrusi, grašak
krompir, masline, uljana repica
hmelj
citrusi, groţĎe
ananas, dinje, lubenice, krastavci, salata
jabučasto voće
citrusi
masline i ostalo voće
ţita, krompir
ţita
brašno, sušeno voće i povrće, čaj
10,0
5,0
1,0
0,1
0,05
0,05
kivi
citrusi
jabučasto voće, groţĎe
koštičavo voće
krompir
ţita
0,1
0,05
0,02
N-(fosfonometil)glicin
0,2
0,1
4-[hidroksi(metil)fosfinoil]-DL-homoalanin
0,5
0,2
0,05
(RS-2-[4-(3-hlor-5-trifluorometil-2-piridiloksi)-fenoksi]propionska kiselina 0,1
0,05
0,02
heksahlorbenzen
0,1
uljana repica
kukuruz, šećerna repa
ţita
soja
kivi, kukuruz, pirinač
krompir, suncokret, uljana repica
groţĎe, vino
voće
uljana repica
soja, kikiriki, šećerna repa, suncokret
ostalo
meso i proizvodi od mesa
(F)
116 HCH
(Alfa+Beta+Delta)
(I)
1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksan (smeša izomera)
0,1
0,05
0,02
0,01
0,002
0,2
0,1
0,05
117 HCN
(I)
HCN (cijanovodična kiselina)
118 HEKSAKONAZOL
(F)
/RS/-2/2,4-dihlorfenil/-1-/1H-1,2,4-triazol-l-il/heksan-2-ol
119 HEKSITIAZOKS
(A)
120 HEPTAHLOR I HEPTAHLOREPOKSID
(izraţeni kao heptahlor)
(I)
121 HEPTENOFOS
(I)
122 HINOMETIONAT
(F)
123 HLOPIRALID
(3,6-DCP)
(H)
124 HLORDAN
(I)
(4RS,5RS)-5-(4-hlorfenil)-N-cikloheksil-4-metil-2-okso-1,3-tiazolidin-3karboksamid
1,4,5,6,7,8,8-heptahlor-3a,-4,7,7a-tetrahidro-4,7-metancinden
125 HLORFENVINFOS
(Alfa i Beta)
2-hlor-1-(2,4-dihlorfenil)vinil-dietil-fosfat
7-hlorobiciklo(3,2,0)hepta-2,6-dien-6-il-di-tilmefosfat
0,03
0,02
0,02
0,01
0,002
15,0
6,0
0,2
0,1
0,05
0,05
0,01
0,1
0,02
0,01
0,002
0,1
0,02
6-metil-1,3-ditiolo(4,5-b)kinoksalin-2-on-0,1
sušeno bilje, čaj
povrće, ulja biljnog porekla
jaja (bez ljuske)
ţita
mleko
ulja biljnog porekla (nerafinisana i rafinisana)
i njihovi proizvodi (na sadrţaj masti)
meso i proizvodi od mesa, riba i proizvodi
kakao masa, kakao maslac, proizvodi od
kakaa (na sadrţaj masti) i kikiriki
kakao bez ljuske-prţen (na sadrţaj masti)
ţita, voće, povrće, pekarski slad
jaja (bez ljuske)
kakao prah, kafa, čajevi, začini
mleko
ţita
koštičavo voće, brašno, uljarice,
kakao
kafa, čaj, pasulj, grašak, bob, sočivo
jabuke i koštičavo voće
krastavci
groţĎe, banane
citrusi, jabuke, groţĎe
ostalo
meso i proizvodi od mesa, sušeno bilje, čaj
jaja (bez ljuske)
ţita, voće, povrće
mleko
voće, povrće
krompir, ţita
voće, povrće, jabuke, kruške, lubenice, dinje
3,6-dihlorpiridin-2-karboksilna kiselina
0,2
0,1
uljana repica, šećerna repa
kukuruz, pšenica, ječam, krompir, soja
1,2,4,5,6,7,8,8-oktahlor-2,3,3a,4,7,7a-heksa-hidro-4,7-metanoinden
0,05
0,02
0,005
0,002
1,0
0,1
meso i proizvodi od mesa
voće, povrće, ulja biljnog porekla
ţita, jaja (bez ljuske)
mleko
citrusi
povrće
(I)
126 HLORIDAZON
(H)
127 HLORMEFOS
(I)
128 HLORMEKVAT
(RR)
5-amino-4-hloro-2-fenilpiridazin-3(2H)-on
S-hlormetil-0,0-dietil-fosforditioat
2-hloretiltrimetil-amonijum
0,05
0,1
0,05
0,02
pečurke, voće, ţita i ostalo
šećerna repa, cvekla, blitva
ostalo
šećerna repa, kukuruz, suncokret
3,0
1,0
1,0
0,05
0,2
kruške
ţita
groţĎe
ostalo
voće, povrće
kivi
citrusi
groţĎe, mahunasto povrće
kupusnjače
ostalo voće, krompir, luk, ţita, šećerna repa,
suncokret, uljana repica, cvekla
ţita
jabuke, breskve, groţĎe
kupusnjače, čaj
krompir
krompir (bez ljuske)
jaja (bez ljuske) i proizvodi od jaja
meso i proizvodi od mesa
paradajz
banane
krompir, šećerna repa
ostalo
pšenica, ječam
129 HLOROKSURON
(H)
130 HLORPIRIFOS
(I)
3-[4-(4-hlorfenoksi)fenil]-1,1-dimetilurea
0,0-dietil-0-3,5,6-trihlor-2-piridil-fosfortioat
2,0
0,2
0,2
0,1
0,05
131 HLORPIRIFOS-METIL
(I)
0,0-dimetil-0-3,5,6-trihlor-2-piridil-fosfortioat
132 HLOPROFAM I PROFAM
(RR)
133 HLORTAL-DIMETIL
(H)
134 HLORTALONIL
(F)
izopropil-3-hlorfenilkarbamat izopropil-karbanilat
135 HLORTOLURON
(zajedno sa 3-hlor-4-metilanilinom)
(H)
136 IMAZAKVIN
(H)
137 IMAZALIL
(DS)
138 IMAZETAPIR
(H)
139 IPRODION
(F)
3-(3-hlor-p-tolil)-1,1-dimetilurea
5,0
0,5
0,1
5,0
0,5
0,02
0,02
5,0
0,2
0,05
0,02
0,05
dimetil-tetrahlortereftalat
tetrahlorizoftalonitril
(RS)-2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il)kvinolin-3-karboksilna 0,05
kiselina
()-alil-1-(2-4-dihlorfenil)-2-imidazol-1-iletil eter
0,01
soja
(RS)-5-etil-2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il) nikotinska
kiselina
3-(3,5-dihlorfenil)-N-izopropil-2,4-dioksoi-midazolidin-1-karboksamid
0,01
soja
5,0
2,0
jagode, groţĎe, višnje
vino
ţita
140 IZOKSABEN
(H)
141 IZOPROTURON
(H)
142 JOKSINIL
(zajedno sa joksinil oktanoatom)
(H)
143 KAPTAN
(F)
144 KARBARIL
(I)
N-[3-(1-etil-1-metilpropil)izoksazol-5-il]-2,6-dimetoksibenzamid
1,0
0,5
0,1
0,01
3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilurea
0,05
pšenica, ječam, raţ
4-hidroksi-3,5-di-jodbenzonitril
0,05
ţita, crni luk
1,2,3,6-tetrahidro-N-(trihlormetiltio)ftalamid
145 KARBENDAZIM
(zajedno sa metabolitom 12aminobenzimidazolom)
(F)
146 KARBOFURAN
(zajedno sa 3-hidroksikarbofuranom)
(I)
147 KARBOKSIN
(zajedno sa karboksinsulfoksidom i karboksinsulfonom)
(F/Ds)
148 KARBOSULFAN
(I)
149 KLOFENTEZIN
(A)
150 KLOMAZON
(H)
151 KLOPIRALID
(H)
metil-benzimidazol-2-il karbamat
2,0
0,1
3,0
0,5
0,2
0,1
4,0
2,0
0,5
0,1
0,1
0,1
jabuke, kruške, groţĎe, šljive, breskve, višnje
ostalo
jabuke, kruške, breskve, groţĎe, šljive, kupus
ţita, meso ţivine, jaja
krompir, ostalo meso i proizvodi od mesa
mleko
citrusi
višnje, vino
pšenica, suncokret, ječam
šećerna repa i ostalo
krompir, kukuruz, suncokret,
šećerna repa, uljana repica,
banane
5,6-dihidro-2-metil-1,4-oksatiin-3-karboksanilid
0,2
pšenica, ječam
2,3-dihidro-2,2-dimetil-benzofuran-7-il(dibutil-aminotio)metilkarbamat
3,6-bis(2-hlorfenil)-1,2,4,5-tetrazin
0,1
krompir, kukuruz, šećerna repa, suncokret
0,2
0,1
0,05
jabuke, kruške, krastavci,
groţĎe
soja
152 KVINALFOS
(I)
0,0-dietil-0-kvinoksalin-2-il-fosfortioat
0,3
0,2
0,1
0,2
0,1
pšenica, ječam
uljana repica
kukuruz, šećerna repa
citrusi (ceo plod)
voće, kukuruz, groţĎe, šećerna repa,
1-naftil-metilkarbamat
2,3-dihidro-2,2-dimetil-benzofuran-7-il-metil-karbamat
2-(2-hlorbenzil)-4,4-dimetil-1,2-oksazolidin-3-on
3,6-dihlorpiridin-2-karboksilna kiselina
cikorija
grašak, pasulj, uljana repica, suncokret
crni i beli luk
pšenica, ječam
0,05
0,01
1,0
153 KVINTOZEN
(F)
154 KVIZALOFOP-P-ETIL
(H)
155 LAMBDA-CIHALOTRIN
(I)
pentahlornitrobenzen
(S)-alfa-ciano-3-fenoksibenzil-(Z)-(IR)-cis-3-(2-hlor-3,3,3trifluoropropenil)-2,2-dime-tilciklopropankarboksilat i (R)-alfa-ciano-3fenoksibenzil-(Z)-(IS)-cis-3-(2-hlor-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2dimetilciklopropan-karboksilat
0,2
0,05
0,3
0,2
0,1
0,01
156 LENACIL
(H)
157 LINDAN
(Gama-HCH)
(I)
3-cikloheksil-6,7-dihidro-IH-ciklopentapirimidin-2,4-dion
0,1
99% gama i ozomer 1,2,3,4,5,6-eksahlor-cikloheksan
0,25
0,5
(RS)-2-[4-6-(hlorkvinoksalin-2-iloksi)fenoksi]propionska kiselina
0,5
0,1
158 LINURON
(zajedno sa 3,4-dihlor-anilinom)
(H)
159 MALATION
(I)
3-(3,4-dihlorfenil)-l-metoksi-l-metilurea
0,1
0,05
0,008
0,05
0,2
S-1,2-bis(etoksikarbonil)etil-0,0-dimetil-fosforditioat
0,05
3,0
2,0
0,5
160 MANKOZEB
(F)
161 MCPA
(H)
162 MEKOPROP
(MCPP)
(H)
163 METABENZTIAZURON
(H)
kompleks cinka i maneba (sadrţi 20% mangana i 2,5% cinka)
suncokret, uljana repica
citrusi (bez kore)
krompir
banane (ceo plod)
šećerna repa, soja, suncokret
ostalo
salata
povrće, groţĎe
voće, citrusi
krompir, ţita, kupus, paradajz,
krastavci, šećerna repa, uljana repica
šećerna repa, jagode
kakao maslac
meso (pitomih zečeva, divljači) i
proizvodi od mesa
voće, jabučasto i koštičavo
meso (goveĎe, svinjsko, ovčje, kozje,
konjsko, magareće, od mule i mazge,
ţivinsko) i proizvodi od mesa
ţita
jaja (bez ljuske) i proizvodi, kikiriki
mleko
ostalo
mrkva, pasulj, pšenica, ječam,
soja, kukuruz, suncokret
ostalo
povrće (osim korenastog povrća),
ţita
citrusi
lisnato povrće, groţĎe, lubenice
(vidi: ditiokarbamate)
4-hlor-0-toliloksi sirćetna kiselina
0,05
(RS)-2-(4-hlor-O-toliloksi)
propionska kiselina
0,05
0,01
pšenica, ječam, jabuke, kruške,
groţĎe, ovas, raţ, kukuruz
ţita
ostalo
1-benzotiazol-2-il-1,3-dimetilurea
0,05
pšenica, ječam, raţ, pasulj, grašak
164 METALAKSIL
(F)
metil-N-(2-metoksiacetil)-N-(2,6-ksilil)-DL-alaninat
2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklooktan
5,0
3,0
0,6
0,5
0,1
0,05
0,5
citrusi
hmelj
vino
groţĎe, paradajz, krastavci, kupus
krompir
luk
voće, povrće, jagode, groţĎe
165 METALDEHID
(Mo)
166 METAM-NATRIJUM
(F,NM)
167 METAMIDOFOS
(I)
168 METAMITRON
(H)
169 METAZAHLOR
(H)
170 METIDATION
(I)
natrijum-metilditiokarbamat
0,01
povrće
O-S-dimetil-fosforamidotioat
4-amino-4,5-dihidro-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-on
0,1
0,01
0,05
ţita
krompir, šećerna repa
šećerna repa
2-hlor-N-(pirazol-l-ilmetil)acetat-2'6'-ksilidid
0,05
kupusnjače, uljana repica
S-2,3-dihidro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-tiadiazol-3-ilmetil-0,0-dimetilfosforditioat
2,0
0,5
0,2
0,1
0,02
0,1
0,01
0,1
0,05
citrusi
jabučasto voće, groţĎe
koštičavo voće, ţita, masline
čaj
krompir
ţita, kukuruz
sušeno voće i povrće
kupusnjače, krompir, suncokret,
uljana repica, kukuruz
ostalo
(vidi: ditiokarbamate)
171 METILBROMID
(I)
172 METIOKARB
(I,Mo,Rep)
brom-metan
173 METIRAM
(F)
174 METOBROMURON
(zajedno sa 4-bromanilinom)
(H)
175 METOKSURON
(H)
176 METOLAHLOR
(H)
177 METOMIL
(I)
178 METRIBUZIN
(H)
179 MIKLOBUTANIL
amonijum kompleks cineba i polietilen-tiuram disulfida
3-(4-bromofenil)-l-metoksi-metilurea
0,2
krompir, soja, pasulj, kukuruz
3-(3-hlor-4-metoksifenil)-1,1-dimetilurea
0,1
0,05
0,1
0,05
0,1
mrkva
pšenica, ječam groţĎe, vino
kukuruz, pasulj, šećerna repa, soja,
suncokret
voće, povrće, groţĎe, šećerna repa, kukuruz
0,01
krompir, paradajz, soja
0,2
jabuke, kruške, groţĎe, krastavci
4-metiltio-3,5-ksilil-metilkarbamat
2-hlor-6'-etil-N-(2-metoksi-1-metil-etil) acet-O-toluidid
S-metil-N-(metilkarbomoiloksi) tioacetimida
4-amino-6-terc-butil-4,5-dihidro-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-on
2-p-hlorfenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilme-
(F)
180 MOLINAT
(H)
181 MONOKROTOFOS
(I)
til)-heksanitril
S-etil-perhidroazepin-1-karbotioat
182 NAPROPAMID
(H)
183 NITROTAL-IZOPROPIL
(F)
184 NUARIMOL
(F)
185 OFURAK
(F)
186 OKSADIAZON
(H)
187 OKSADIKSIL
(F)
188 OKSAMIL
(I)
N,N-dimetil-2-metilkarbamoiloksi-imino-2-(metiltio)acetamid
189 OKSIDEMETON-METIL
(I)
190 OKSIFLUORFEN
(H)
S-2-etilsulfiniletil-0,0-dimetil-fosfortioat
191 OMETOAT
(I)
0,0-dimetil-S-metilkarbamoilmetil-fosfortioat
192 PAKLOBUTRAZOL
(RR)
193 PARAKVAT
(H,Ds)
194 PARATION
(I)
(2RS, 3RS)-1-(4-hlorfenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-3-ol
1,1'-dimetil-4,4'-bipiridinijum jon
0,1
pirinač
(RS)-N,N-dietil-2-(1-naftiloksi)propionamid
0,2
0,1
0,05
0,1
di-izopropil-5-nitroizoftalat
0,5
citrusi
kafa
uljana repica, šećerna repa
voće, groţĎe, jagode, paprika, paradajz,
kupusnjače, uljana repica, lubenice
jabuke
()-2-hlor-4'-flour-alfa-(pirimidin-5-il)-benzihidril alkohol
0,1
0,05
0,3
jabuke, groţĎe, šećerna repa,
banane
groţĎe, vino
0,2
0,05
1,0
0,75
0,05
5,0
1,0
0,2
0,1
0,2
0,1
0,25
0,05
3,0
0,5
0,2
0,05
2,0
luk
groţĎe, jabuke, kruške
groţĎe
vino
krompir
citrusi
ananas
banane
kafa, kikiriki, paradajz
voće, groţĎe
šećerna repa
ulja biljnog porekla
kafa, banane, artičoka, kupusnjače, avokado,
kivi, masline, jabučasto i koštičavo voće, datulje,
groţĎe, luk, suncokret
hmelj
artičoke
jabuke, kruške, šljive
šećerna repa
jabuke, breskve
0,05
voće, groţĎe
0,5
0,05
voće, povrće (osim lisnatog povrća), groţĎe
ţita, ostalo
dimetil-(E)-1-metil-3-(metilkarbamoil)vinil-fosfat
()-a-2-hlor-N-2,6-ksilil-acetamido-y-butiroakton
5-terc-butil-3-(2,4-dihlor-5-izopropoksifenil)-1,3,4,-oksadiazol-2(3H)-on
2-metoksi-N-(2-okso-1,3-oksazolidin-3-il)
acet-2,6-ksilidid
2-hlor-1-(3-etoksi-4-nitrofenoksi)-4-trifluorometilbenzen
0,0-dietil-0-4-nitrofenil-fosfortioat
195 PENDIMETALIN
(H)
196 PENKONAZOL
(F)
197 PIPERONIL-BUTOKSID
(Sin)
198 PIRAZOFOS
(F)
199 PIRETRINI
(piretrim, cinerin, jasmolin,
70:21:7)
(I)
200 PIRIDAFENTION
(I)
201 PIRIDAT
(H)
202 PIRIFENOKS
(F)
203 PIRIMIFOS-METIL
(I)
N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ksilidin
0,1
1-(2,4-dihlor-beta-propilfenetil)-1H-1,2,4,-triazol
0,1
0,01
10,0
krompir, crni luk, kukuruz, suncokret, soja,
pamuk, kupus, paprika, paradajz
groţĎe, kruške, jabuke
ostalo
ţita
0,3
0,1
3,0
1,0
jabuke
krastavci
ţita
voće, povrće
0,1
0,05
0,1
jabuke, kruške, breskve
krompir, ţita, šećerna repa, uljana repica
pšenica, ječam, kukuruz, uljana repica, luk
0,2-dietilamino-6-metilpirimidin-4-il-0,0-dimetil-fosfortioat
0,2
0,05
4,0
2,0
1,0
0,5
204 PIRIMIKARB
(I)
205 PIROKVILON
(F)
206 PRIMISULFURON
(H)
207 PROFAM
(RR)
208 PROHLORAZ
(F)
2-dimetil-amino-5,6-dimetilpirimidin-4-il-dimetilkarbamat
0,2
0,05
0,2
0,05
0,2
jabuke, kruške
groţĎe
ţita, kukuruz
kivi, brašno
paradajz
jabuke, kruške, breskve, citrusi, uljana
repica, šećerna repa
paprika, krastavac
krompir
voće, paradajz, krastavci, groţĎe
ţita, krompir, šećerna repa
pirinač
2-[4,6-bis-(difluorometoksi)pirimidin-2-ilkarbamoilsulfomoil]-benzoeva kiselina
izopropil-karbanilat
0,05
kukuruz
N-propil-N-2-(2,4,6-trihlorfenoksi)-etil/-imidazol-1-karboksiamid
209 PROMETRIN
(H)
210 PROPAHLOR
2,4-bis(izopropilamino)-6-metiltio-1,3,5-triazin
5,0
2,0
0,5
0,05
0,1
0,05
0,2
5- [2-(2-butoksietoksi)etoksimetil]-6-propil-1,3-benzodioksil
0-6-etoksikarbonil-5-metil-pirazolo-(1,5a)-pirimidin-2-il-0,0-dietil-fosfortioat
2-metil-4-okso-3-[(Z)-penta-2,4-dienil] ciklopent-2-enil;
3- [(Z)-but-2-enil]-2-metil-4-oksociklopent-2-enil;
2-metil-4-okso-3-[(Z)-pent-2-enil]ciklopent-2-enil
0-(1,6-dihidro-6-okso-1-fenilpiridazin-3-il)-0,0-dietil-fosfortioat
6-hlor-3-fenilpiridazin-4-il-S-oktil-tiokarbamat
2'4'-dihlor-2-(3-piridil)acetofenon-0-metiloksim
1,2,5,6-tetrahidropirolo(3,2,1-ij)kinolin-4-on
2-hlor-N-izopropilacetanilid
(vidi hlorprofam)
citrusi
avokado
banane
ţita
kukuruz, soja, suncokret, grašak, pamuk
krompir
kukuruz, soja, grašak, pasulj, crni luk
(H)
211 PROPAMOKARB
(F)
propil-3-(dimetilamino)propilkarbamat
212 PROPANIL
(H)
213 PROPARGIT
(A)
3',4'-dihlorpropionanilid
214 PROPIKONAZOL
(F)
215 PROPINEB
(F)
216 PROPIZAMID
(H)
217 PROPOKSUR
(I)
()-1-/2-(2,4-dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il-metil/-1H-1,2,4-triazol
218 PROSIMIDON
(F)
N-(3,5-dihlorfenil)-1,2-dimetilciklopropan-1,2-dikarboksimid
219 PROSULFOKARB
(H)
220 SETOKSIDIM
(H)
S-benzil-dipropiltiokarbamat
221 SIMAZIN
(H)
2-hlor-4,6-bis(etilamino)-1,3,5-triazin
222 SREDSTVA ZA ZAŠTITU
BILJA NA BAZI
NEORGANSKIH
JEDINJENJA SUMPORA
(računato na sumpor)
(F)
223 SREDSTVA ZA ZAŠTITU
BILJA NA BAZI
NEORGANSKIH
2-(4-terc-butilfenoksi)cikloheksil-prop-2-inil-sulfit
1,0
0,5
0,1
0,5
krastavci
paprika
ostalo
pirinač
30,0
5,0
2,0
0,1
0,1
0,05
hmelj
citrusi, kafa, čajevi, začini
jabučasto i koštičavo voće, groţĎe
ostalo
banane, pšenica, ječam
groţĎe
(vidi ditiokarbamate)
0,1
0,02
3,0
0,5
0,1
5,0
2,0
1,0
0,05
0,1
0,05
0,2
0,05
0,01
0,5
0,1
0,05
100,0
50,0
salata, šećerna repa
ostalo
voće, povrće
meso ţivine i proizvodi od mesa, jaja, krompir
ţita, šećerna repa
jagode
groţĎe, višnje, vino
suncokret, paradajz, uljana repica
ostalo
pšenica
ostalo
povrće
krompir
šećerna repa, uljana repica, suncokret, soja
kukuruz
jabuke, kruške, groţĎe, maline, ribizle
ostalo
hmelj
voće, povrće (osim korenastog i
gomoljastog povrća), čajevi, groţĎe
100,0
50,0
40,0
hmelj
celer, čaj
groţĎe
cink-propilenbis(ditiokarbamat)(polimer)
3,5-dihlor-N-(1,1-dimetilpropinil)benzamid
2-izopropoksifenil-metilkarbamat
()-(EZ)-2-(1-etoksiiminobutil)-5-/2-(etil-tio)propil/3-hidroksicikloheks-2enon
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
JEDINJENJA BAKRA
(računato kao bakar)
(F)
SULFOSAT
(H)
SULFOTEP
(I)
TEBUKONAZOL
(F)
TEFLUBENZURON
(I)
TERBACIL
(H)
TERBUFOS
(I)
TERBUMETON
(H)
TERBUTILAZIN
(H)
TERBUTRIN
(H)
TETRADIFON
(A)
TIABENDAZOL
(F)
0,0,0',0'-tetraetil-ditiopirofosfat
0,5
0,1
0,2
voće
krompir, luk, paradajz, kupus, krastavci,
ostalo
pšenica
groţĎe, jabuke
krastavci, paradajz, paprika, zelena salata
(RS)-1-p-hlorfenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-pentan-3-ol
0,2
ţita
1-(3,5-dihlor-2,4-difluorfenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)urea
3-terc-butil-5-hlor-6-metiluracil
0,5
0,1
0,1
jabučasto voće, groţĎe
krompir, kupus
citrusi (bez kore), jabuke, kruške
S-terc-butiltiometil-0,0-dietil-fosforditioat
0,05
kukuruz, šećerna repa
2-tere-butilamino-4-etil-amino-6-metoksi-1,3,5-triazin
0,1
groţĎe, jabuke, kruške
2-(tere-butilamino)-4-hlor-6-(etilamino)-1,3,5-triazin
2-terc-butilamino-4-etilamino-6-metiltio-1,3,5-triazin
4-hlorfenil-2,4,5-trihlorfenil-sulfon
0,1
jabuke, groţĎe, kruške
0,05
pšenica, jačam, raţ, suncokret
1,0
voće, soja
2-(tiazol-4-il)benzimidazol
6,0
5,0
3,0
0,4
0,01
0,02
citrusi
krompir
jabuke, kruške
banane
krompir bez ljuske
kukuruz
0,02
uljana repica i krompir
4,0
0,2
0,1
0,5
0,2
0,05
citrusi
banane
šećerna repa
voće, kikiriki
ţita
šećerna repa
(vidi: ditiokarbamati)
10,0
5,0
trimetilsulfonijum karboksimetil aminometil-fosfonat
235 TIFENSULFURON
(H)
236 TIOCIKLAM
(I)
237 TIOFANAT-METIL
(F)
3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilkarbamoilsulfamoil)tiafen-2-karboksilna kiselina
N,N-dimetil-1,2,3-tritian-5-ilamin
238 TIOMETON
(I)
S-2-etiltioetil-0,0-dimetil-fosforditioat
239 TIRAM
tetrametiltiuram-disulfid
dimetil-4,4'-(o-fenilen)bis(3-tioalofanat)
(F)
240 TRALKOKSIDIM
(H)
241 TRIADIMEFON
(F)
0,05
ţita
15,0
2,0
1,0
0,5
0,3
0,1
0,2
0,1
0,05
0,02
hmelj
ananas
groţĎe
jabuke, krastavci, vino
ţita
mango
pšenica, ječam, groţĎe
krastavci
vino
pšenica i ječam
0,01
ječam, pšenica
0,1
0,05
(E)-4-hlor-tri-alfa-trifluor-N-(1-imidazol-1-il-2-propoksietiliden)-o-toluidin 0,05
banane
pšenica, ječam
jabuke i groţĎe
2-[1-(etoksiimino)propil ]-3-hidroksi-5-(2,4,6-trimetilfenil)-2-cikloheksen1-on
1-(4-hlorfenoksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butanon
242 TRIADIMENOL
(F)
Beta-(4-hlorfenoksi)-alfa-(1,1-dimetiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol
243 TRIASULFURON
(H)
244 TRIBENURON-METIL
(H)
245 TRIDEMORF
(F)
246 TRIFLUMIZOL
(F)
247 TRIFLURALIN
(H)
1- [2-(2-hloretoksi)fenilsulfonil]-3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea
2- [4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il-(metil)karbamoilsulfamoil/benzoeva kiselina
2,6-dimetil-4-tridecilmorfolin
3-alfa-trifluor-2,6-dinitro-N,N-dipropil-p-toluidin
2,0
0,5
0,1
248 TRIFORIN
(F)
1,4-bis(2,2,2-trihlor-1-formamidetil)piperazin
2,0
0,5
249 TRIHLORFON
(I)
dimetil-2,2,2-trihlor-1-hidroksietilfosfonat
250 VAMIDOTION
(zajedno sa
vamidotionsulfoksidom i
vamidotionsulfonom)
(I)
251 VERNOLAT
(H)
252 VINKLOZOLIN
(F)
0,0-dimetil-S-2-(1-metilkarbamoiletiltio)etil-fosfortioat
0,5
0,1
0,1
0,05
0,5
0,05
karfiol
cvekla, kupus, kelj
paprika, paradajz, suncokret, soja,
uljana repica, pšenica, ječam, pasulj, pamuk
jabuke, koštičavo voće, groţĎe,
krastavac, paprika, paradajz, dinje,
lubenice, šećerna repa
voće, povrće, groţĎe
ţita, krompir, masline, uljana repica
meso i proizvodi od mesa
mleko, šećerna repa
jabučasto voće, groţĎe, šećerna repa
pamuk i ostalo
0,1
0,05
10,0
5,0
kikiriki, krompir, soja
kukuruz
kivi
koštičavo voće, groţĎe, maline, jagode
S-propil-dipropiltiokarbamat
(RS)-3-(3,5-dihlorfenil)-5metil-5-vinil-1,3-oksazolidin-2,4-dion
3,0
1,0
0,1
paradajz
luk, salata, grašak, suncokret, uljana repica
ostalo
LEGENDA
Simboli u ovoj tabeli označavaju namenu pesticida:
(A) Akaricid
(Mo) Moluscid
(Ds) Desikant
(NM) Nematocid
(DS) Dezinfekcija semena
(Rep) Repelent
(F) Fungicid
(RR) Regulator rasta bilja
(H) Herbicid
(Sin) Sinergist
(I) Insekticid
KLASIFIKACIJA
NAMIRNICA I DELOVI NAMIRNICA KOJI SE ISPITUJU
NA SADRŢAJ PESTICIDA
Tabela II
Klasifikacija namirnica
1
Grupa 1: Korenasto i gomoljasto povrće (i dr. bilje)
- celer
- krompir, konzumni
- krompir, ostali
- paštrnjak
- šećerna repa
- repe (cvekla)
- rotkve
- šargarepa
- peršun
Grupa 2: Lukovičasto povrće
- beli luk
- crni luk
- mladi luk
- praziluk
Grupa 3: Lisnato povrće (izuzev porodice Brassica)
- radič, lišće
Delovi namirnica koji se ispituju
2
Ceo plod, posle uklanjanja gornjeg lisnatog dela (uklanja se takoĎe i zemlja koja ostane na plodu, pranjem tekućem vodom ili paţljivim
četkanjem suvog korena)
Ceo plod, posle uklanjanja zemlje koja se nalazi na plodu, pranjem tekućem vodom ili paţljivim četkanjem suvog korena, a zatim kod:
a) belog i crnog luka uklanjanjem ţila i ljuske
b) mladog luka i praziluka uklanjanjem ţila
Ceo plod, posle uklanjanja oštećenih i uvelih listova
- repe, lišće
- salate
- spanać
- zelje
- blitva
- lišće celera i peršuna
Grupa 4: Kupusasto povrće, iz porodice Brassica
- karfiol
- keleraba
- kelj
- kupus
- prokelj
- slačica
Grupa 5: Stablasto povrće
- artičoke
- cikorija
- rabarbara
- špargla (šparoge)
Grupa 6: Mahunasto povrće (mahune ili zrno)
- boranija
- grašak
- pasulj
- soja
- bob
- sočivo
- boranija
Grupa 7: Ostalo povrće (sa jestivom pokoţicom)
- krastavac
- paprika
- patlidţan plavi
- paradajz
Grupa 8: Ostalo povrće (sa nejestivom korom)
- dinje
- lubenice
- bundeva
Ceo plod, posle ulkanjanja oštećenih i uvelih listova. (Kod karfiola odbacuje se i lišće)
Ceo plod, posle uklanjanja oštećenih i uvelih listova. Kod celera i šparoge (špargle) uklanja se zemlja koja se nalazi na plodu, pranjem
tekućom vodom ili paţljivim četkanjem suvog ploda
Ceo plod
Ceo plod, posle uklanjanja peteljke
Ceo plod, posle uklanjanja peteljke
Grupa 9: Voće, citrusi
- grejpfrut
Ceo plod
- limun
- mandarina
- pomorandţa
Grupa 10: Jabučasto voće
- dunje
Ceo plod, posle uklanjanja peteljke i semena
- jabuke
- kruške
Grupa 11: Koštičavo voće
- breskva
Ceo plod, posle uklanjanja peteljke i koštice
- kajsija
- nektarina
- šljiva
- trešnja
- višnja
Grupa 12: Bobičasto i jagodičasto voće
- drenjine
Ceo plod, posle uklanjanja peteljke i koštice
- groţĎe
- jagode
- kupine
- maline
- ogrozd
- ribizle
- borovnice
Grupa 13: Ostalo voće (sa jestivom pokoţicom)
- masline
Ceo plod, posle uklanjanja peteljki i koštica
- urme
- smokve
Grupa 14: Tropsko voće (sa nejestivom korom - pokoţicom)
- ananas
Ceo plod. Kod ananasa, ceo plod posle uklanjanja krune. Avokado i mango: ceo plod, posle uklanjanja koštica, a banane i papaja pulpa
- avokado
- banane
- guava
- kivi
- mango
- papaja
Grupa 15: Ţita
- pšenica
- ječam
- ovas
- raţ
- pirinač
- kukuruz
- sirak
- heljda
Grupa 16: Uljarice mahunaste, zrno
- kikiriki
Grupa 17: Koštunjavo voće (jezgrasti plodovi)
- badem
- kesten
- lešnik
- orah
Grupa 18: Zrno uljarica, ostalo
- pamuka
- suncokreta
- uljane repice, maka...
Grupa 19: Tropsko zrnevlje
- kafa, u zrnu
- kakao, u zrnu
Grupa 20: Začini razni
Grupa 21: Čajevi razni
Grupa 22: Meso
- goveĎe
- konjsko
- kozije
- ovčije
- svinjsko
- meso divljači (pernate i dlakave)
Grupa 23: Masti, animalne (izdvojene)
Ceo plod (zrno)
Ceo plod
Ceo plod, posle uklanjanja ljuske.
Kod lešnika, ceo plod sa pokoţicom
Celo zrno
Celo zrno
List, koren ili plod
List, koren, plod, cvet
Mišićno tkivo (sa vezanim masnim tkivom)
- goveĎa
- ovčija
- svinjska
Grupa 24: Iznutrice (goveĎe, jareće, svinjske, ovčije)
- jetra
- jezik
- mozak
- pluća
- srce
- bubreg
Grupa 25: Mleko
(sirovo i standardizovano)
Grupa 26: Mlečni proizvodi
- mleko, delimično obrano
- mleko obrano
- ostali proizvodi od mleka sa različitim sadrţajem masti
Grupa 27: Mast, mlečna (izdvojena)
Grupa 28: Meso, peradi
Grupa 29: Mast, peradi (izdvojena)
Grupa 30: Iznutrice,
peradi
Grupa 31: Jaja
Grupa 32: Ribe
Grupa 33: Ulja
Grupa 34: Gotova jela i ostale preraĎevine
Masno tkivo, ili mast kako je isporučena
Tkivo iznutrice
Mleko kako je isporučeno
Mlečni proizvod kako je isporučen
Mast kako je isporučena
Mišićno tkivo (sa vezanim masnim tkivom)
Masno tkivo
Tkivo iznutrice
Belance i ţumance, posle uklanjanja ljuske
Jestivi deo
Kako je isporučeno
Kako su isporučena
Tabela III
DOZVOLJENE KOLIČINE METALA, NEMETALA
I NEKIH SPECIFIČNIH KONTAMINENATA U NAMIRNICAMA
IZRAŢENE U mg/kg, ODNOSNO mg/l
Redni broj i vrsta namirnice
1
1. Alkohol i sirovi i rafinada
Olovo Kadmijum Ţiva
2
1
3
4
Metalţiva
5
Cink
6
2
Kalaj Arsen Bakar GvoţĎe
7
25
8
9
10
10
10
Druga zagaĎenja
11
0,5% metanola, ukupni cijanidi 1mg/kg po vol. %
alkohola,
0,15% etilkarbamata
2. Bombonski proizvodi
3. Čaj
a) domaći čaj
4. Čokolada
a) čokolada bez šećera
b) punjena čokolada
5. Dekstroza
a) anhidrična
b) monohidrična
6. Fruktoza
7. Gljive
a) sveţe
b) suve
c) proizvodi u limenoj ambalaţi
d) proizvodi u ambalaţi druge vrste
8. Hmelj
9. Jaja
a) jaja u prahu
b) proizvodi od jaja (majonez i slični proizvodi)
10. Kafa i surogati
11. Kakao proizvodi
a) kakao zrno
b) kakao pogače i kakao prah
c) kakao masa i kakao lom
12. Kvasac
13. Laktoza
14. Likeri
15. Mak
16. Margarin i slični proizvodi
17. Mast ţivotinjskog porekla
18. Med
19. Meso
0,5
2
5
1
2
1
0,02
0,05
2
2
0,5
1
5
1
1
1,5
0,25
1
0,25
1
0,5
3
0,5
0,5
0,5
3
0,5
0,5
0,05
0,3
0,05
0,05
0,1
0,05
2
2
2
1
1
0,5
0,5
0,2
0,4
1,0
0,1
0,1
0,5
0,3
20
150
0,5
1
1
0,5
1
1
15
30
20
1
1
1
2
2
2
0,3
1
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
1
1
1
1
0,5
1
2
0,05
0,03
0,03
0,3
10
0,5
0,1
0,1
0,5
20
2
70
50
30
2
30
30
0,5% metanola, ukupni cijanidi 1 mg/kg po vol. %
alkohola,
0,15% etilkarbamata
0,1
0,4
1
1,5
1,5
20
nikl 0,5
a) sveţe meso
b) iznutrice
c) konjsko meso
20. Mesni proizvodi
a) konzerve
b) proizvodi od iznutrica
c) ostali mesni proizvodi
21. Mleko
22. Mlečni proizvodi
a) maslac
b) tvrdi sir
c) ostali proizvodi
23. Pića gazirana
24. Pirinač
25. Pivo
26. Povrće
a) sveţe povrće
b) sušeno povrće
27. Proizvodi od povrća
a) u limenoj ambalaţi
b) u ambalaţi druge vrste
c) trostruki koncentrat paradajza
28. Proizvodi od voća
a) u limenoj ambalaţi
b) u ambalaţi druge vrste
29. Proizvodi od ţita
a) brašno
b) ostali proizvodi
30. Rakija prirodna
a) od voća, groţĎa i
specijalna prirodna rakija
b) ţestoka alkoholna pića
0,1
0,5
1
1
1
0,1
0,05
0,03
0,5
0,1
1,0* 0,2
0,1
0,5
0,1
0,01
0,1
0,5
0,05
0,1
0,05
0,01
100
100
0,3
100*** 100*** 0,5
0,3
0,1
0,03
0,03
0,03
0,05
0,01
0,1
0,1
0,1
0,3
1
0,3
0,3
1
80**
0,1
1
0,4
0,3
0,4
0,3
1
0,1
0,02
0,03
0,3
0,03
1
3
0,05
0,3
0,02
0,1
1
1
2
0,05
0,05
0,1
0,02
0,02
0,05
20
150
0,5
0,3
1
5
5
20
1
1
0,05
0,05
0,02
0,02
20
150
0,5
0,5
10
10
0,4
0,4
0,1
0,05
0,03
0,03
20
0,5
0,5
0,5
2
10
10
10
0,5
2
10
10
10
2% metanola, ukupni cijanidi 1 mg/kg po vol. %
alkohola,
0,15% etil-karbamata
0,5% metanola, ukupni cijanidi 1 mg/kg po vol. %
alkohola,
0,15% etil-karbamata
31. Riba sveţa
0,4
0,1
1+
0,5
1x
0,4
0,8x
32. Riblji proizvodi
a) u limenoj ambalaţi
2
0,15
1,5+
0,8
1,5x
0,6
1x
b) u ambalaţi druge vrste
2
0,15
1,5+
0,8
1,5x
0,6
1x
33. Riblje ulje
34. Sirće
35. So kuhinjska
36. Sok od voća
a) sok od raznih vrsta voća u limenoj ambalaţi
b) sok od raznih vrsta voća u drugoj ambalaţi
c) koncentrisani voćni sok, voćni sirup i baza citrusa (u razreĎenom
stanju)
- u limenoj ambalaţi
- u drugoj ambalaţi
37. Šećer
a) beli rafinisani
b) smeĎi
c) tečni šećer
38. Ulja i masti biljnog porekla
a) ulja (arahidovo, kukuruzno, repičino, sezamovo, od slačice,
sojino, suncokretovo i dr.)
- nerafinisano
- rafinisano
- hidrogenirano
b) kakao maslac
39. Uljarice
40. Vina
2xx
4x+
8x+x
100
100
5
10
2x
4x+
8x+x
2xx
4x+
8x+x
0,4
0,2
0,5
30
30
0,4
5
2
5
10
0,1
0,3
2
0,1
0,5
0,3
0,3
0,03
0,03
51
5
150
0,2
0,2
51
5
151
0,3
0,3
0,03
0,03
51
150
0,2
0,2
51
5
151
1
2
1
1
1
1
1
10
10
0,1
0,1
0,1
0,1
1
0,3
0,4
0,1
0,1
0,5
1
0,2
0,4
0,1
0,1
0,4
5
1,5
1,5
2
3
5
0,5
0,1
0,1
0,1
5
10
nikl 0,5
0,2%metanola fluor 1,5
ukupne folne materije:
a) belo vino 0,5 g/1
b) ruţičasto vino 1,5 g/1
c) crno vino 4 g/1
41. Voće
a) sveţe voće
b) sušeno voće
42. Začini
43. Ţita
_________________________
* U bubrezima
** U jetri
*** U konzervi
1
3
2
0,4
0,05
0,3
0,02
0,1
0,1
0,05
_____________________
x Ribe koje duţe ţive (tuna, sabljarka i dr.) školjke i sl.
xx Plava i rečna riba (2 mg/kg As)
x+x Trilja, ugor i rakovi (8 mg/kg As)
+ Glavonošci
1) Zbir cinka, bakra i gvoţĎa - 20 mg/kg
NAPOMENA: Nepopunjene kolone kod pojedinih otrovnih supstancija znače da za njih nije odreĎen normativ
0,1
1
1
1
Download

PRAVILNIK O KOLIČINAMA PESTICIDA, METALA I