Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Управа за заштиту биља
Број: 321-01-187-27/2010-11
Датум: 27.05.2010. године
Нови Београд
Омладинских бригада 1
ЗАПИСНИК
са Пете седнице Стручног савета за средства за заштиту биља
(са унетим корекцијама после усвајања на Шестој седници Стручног савета, одржаном
17.06.2010. године)
Датум одржавања
Трајање
Место одржавања
Чланови Савета
Присутни
Остали присутни
Позвани на седницу
Одсутни
Чланови Савета
25.05.2010. године (уторак)
45
10 – 12 часова
Пословна зграда СИВ III, Омладинских бригада 1, Нови Београд, сала
број 549
председник П. Перић и чланови Савета: З. Милићевић, М. Пуцаревић А.
Сабо, Д. Бркић, М. Мојашевић, Г. Алексић, Б. Константиновић, Љ.
Радивојевић, Н. Милетић, М. Јовашевић-Стојановић
секретар Савета М. Цветковић, представници Управе за заштиту биља:
С.С. Петрић, Ј. Секулић и С. Јеличић
С. Лазић, И. Теодоровић, М. Анђелковић, П. Вукша, С. Вучинић, Р.
Саичић, Г. Бабић, О. Павићевић, К. Јовановић-Радованов
Радом Пете седнице Савета је руководио П. Перић, председник Савета.
За ову седницу усвојен је следећи
Дневни ред
1. Усвајање записника са Четврте седнице Савета
2. Усвајање записника са Прве седнице Радне групе за токсикологију и Друге седнице Радне групе за
токсикологију и Радне групе за физичко хемијске особине и Прве седнице Радне групе за ефикасност
3. Пословник о раду
4. Изјава о непостојању сукоба интереса
5. План разматрања броја третирања и каренци у складу са новим Правилником о МДК
6. Разно – фитотоксични ефекти примене препарата на бази a.s. acetohlor+terbutilazin
Скраћенице које су коришћене у тексту:
-
Стручни савет за средстав за заштиту биља: Савет
СЗБ: средство за заштиту биља
а.с: активна супстанца
ТО: токсиколошка оцена
Инст. за ЗБ: Институт за заштиту биља
Инст. за пест: Институт за пестициде и заштиту животне средине
Пољ. фак: Пољопривредни факултет
Фарм. фак: Фармацеутски факултет
Инст. за рат. и поврт: Институт за ратарство и повртарство
Судбина и понашање у ж.с: Судбина и понашање у животној средини
Ад. 1
Записник са Четврте седнице Савета усвојен је једногласно, уз следеће корекције:
3.3. GALBENON – Подтачка 1. закључка гласи:
- ТО и предлог за разврставање и обележавање а.с. се прихвата тако да гласи: III; Xi; R-22, 36, 43, 52; S36/37/39, 45.
- ТО и предлог за разврставање и обележавање СЗБ се прихвата уз корекције тако да гласи: III; Xi; R-22,
36, 43, 52; S-2, 13, 26, 36/37/39, 45.
3.4. ACANTO PLUS - Подтачка 2. закључка гласи: ТО и предлог за разврставање и обележавање а.с. и СЗБ се
прихвата.
3.12. EXPRESS 75 PX - Подтачка 2. закључка гласи: Пријава у делу ефикасности се прихвата. Извештај о
испитивању ефикасности се прихвата, уз корекцију спектра деловања, тако што се спектар деловања у
закључку и предлогу за регистрацију усклађује са оним из резултата испитивања и изостављају се
коровске врсте Sinapis arvensis, Cirsium arvense, Rumex sp. и Convolvulus arvensis.
Ад. 2
2.1. Записник са Прве седнице Радне групе за токсикологију усвојен је једногласно.
2.2. Записник са Друге седнице Радне групе за токсикологију и Радне групе за физичко хемијске особине
усвојен је једногласно, уз следеће корекције:
- У тачки АД. 1. Подтачка 1.1. у табели, у делу који се односи на утврђивање субакутне токсичности а.с.
треба да стоји: „На сисарима оба пола, у времену до 30 дана: глодари (пацов или миш), пас“.
- У тачки АД. 2. Б) Подтачка 2.19. у закључку под 3. брише се R-22
2.3. Записник са Прве седнице Радне групе за ефикасност усвојен је једногласно, уз корекције У тачки АД. 1
под Б) Подтачка 1.11. KESTREL закључак гласи: „1. пријава за испитивање се прихвата; 2. извештај о
испитивању ефикасности се прихвата“.
Преглед усвојених закључака са Радних група и корекција Савета
А) Допуне и поновна разматрања
Р.бр.
СЗБ
Назив и садржај а. с.
Произвођач
Заступник
1
CRUISER 350 FS
tiametoksam 350 g/l
Syngenta Crop Protection,
Швајцарска
Syngenta Yugoslavia,
Београд
Извештај о ФХ особинама
Инст. за ЗБ, Београд
Референт
С. Лазић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. пријава за испитивање се прихвата,
2. извештај о испитивању хемијских и физичких особина се прихвата,
3. Савет предлаже Управи издавање продужења дозволе за промет до 31.12.2013. године.
Р.бр.
2
СЗБ
MAXCEL
Назив и садржај а. с.
Произвођач
Заступник
6-benziladenin 20 g/l
Valent Bioscience, USA
Pinus Plus, Нови Сад
Извештај о ФХ особинама
Инст. за рат. и пов., Нови Сад
Референт
С. Лазић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. допуна пријава за испитивање се прихвата,
2. извештај о испитивању хемијских и физичких особина се прихвата,
3. Савет предлаже Управи издавање дозволе за промет са условним важењем до 31.12.2011. године.
Р.бр.
3
СЗБ
INSEGAR 25
WG
Назив и садржај а. с.
Произвођач
Заступник
fenoksikarb 250 g/kg
Syngenta Crop
Protection, Швајцарска
Syngenta Yugoslavia,
Београд
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
Извештај о ФХ особинама
Инст. за ЗБ, Београд
Референт
С. Лазић
1. извештај о испитивању хемијских и физичких особина, у смислу одређивања параметра суспензибилност
преко садржаја активне супстанце, у складу са методом CIPAC F MT 184, се прихвата,
2. Савет предлаже Управи издавање измене дозволе за промет.
Р.бр.
СЗБ
4
AFFIRM 095 SG
Назив и садржај а. с.
еmamektin-benzoate
9,5 g/kg
Произвођач
Заступник
Извештај
Syngenta Crop protection,
Швајцарска
Syngenta Yugoslavia, Београд
-
Референт
А. Сабо
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe: прихвата се предлог подносиоца захтева за измену закључка са
Треће седнице Стручног савета, одржане 17.03.2010. године, у смислу измене каренца за купус и парадајз са 7
на 3 дана, с тим да радна каренца остаје 1 дан. Савет предлаже Управи издавање измене дозволе за промет.
Р.бр.
5
СЗБ
GATGO 20 OD
Назив и садржај
а. с.
Imidakloprid
200 g/l
Произвођач
Заступник
GAT,
Аустрија
Pinus Plus,
Нови Сад
Извештаји
Пољ. Фак.,Н. Сад
ФХ особине
Симптоми и знаци тровања
-
Референт
M. Пуцаревић
Г. Бабић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. допуна пријава за испитивање се прихвата,
2. допуна извештаја о испитивању хемијских и физичких особина се прихвата,
3. допуна упутство за примену у делу симптоми и знаци тровања се прихвата, уз следеће корекције:
- у делу симптоми тровања последње две реченице гласе: „Смрт је углавном последица
респираторне инсуфицијенције или вентрикуларне фибрилације. При контакту са кожом јављају се
знаци иритације“,
- у делу пружање прве помоћи у случају незгоде – кожа: „Захваћене делове коже одмах испрати са
доста воде и скинути запрљану одећу“,
4. Савет предлаже Управи издавање дозволе за промет.
Р.бр.
6
СЗБ
QUICK 5% EC
Назив и садржај а. с.
kvizalofop-p-etil , 50 g/l
Произвођач
Заступник
Sharda, Индија
Agrimatco,
Нови Сад
Извештаји
Симптоми и знаци тровања
Референт
Г. Бабић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. допуна пријаве за испитивање се прихвата,
2. допуна упутства за примену у делу симптоми и знаци тровања се поново враћа на прераду.
3. Допуна из тачке 2. разматраће се на некој од наредних седдница.
Р.бр.
СЗБ
7
ACANTO PLUS
Назив и садржај а. с.
pikokstristrobin +
ciprokonazol, 200 + 80 g/l
Произвођач
Заступник
Допуна ТО
DuPont,
Швајцарска
DuPont SRB,
Београд
Инст. за пест., Земун
Референт
С. Вучинић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. Допуна токсиколошке оцене у смислу одређивања МДК за а.с. pikokstristrobin у сунцокрету и шећерној
репи се прихвата, тако да је МДК 0,05 mg/kg, са каренцом од 28 дана.
2. Савет предлаже Управи издавање дозволе за промет.
Р.бр.
8
СЗБ
DESSICASH
20% SL
Назив и садржај а. с.
dikvat-dibromid
374 g/l
Произвођач
Sharda, Индија
Заступник
Agrimatco, Нови Сад
Извештај о ФХ особинама
Пољ. Фак., Нови Сад
Симптоми и знаци тровања
Референт
Р. Саичић
Г. Бабић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. допуна пријава за испитивање се враћа поново на допуну обзиром да је вредност чистоће техничког
производа dikvat-dibromida виша од вредности која је наведена у сертификату базног произвођача,
2. допуна упутство за примену у делу симптоми и знаци тровања се прихвата, уз следеће корекције у делу
лечење:
- брише се део реченице: „инфузоријске земље (15%), бентонита (7%) или“,
- последња реченица гласи: „Оштећења гастроинтералног тракта лечити применом H2 блокатора
слузнице желуца“,
3. Савет предлаже Управи да, након достављања допуне пријаве из тачке 1. изда дозволу за промет.
Р.бр.
9
СЗБ
PRESING
Назив и садржај а. с.
Произвођач
propikonazol 250 g/l
Župa, Крушевац
Извештаји
Инст. за ЗБ, Београд
Ефикасност
Референт
П. Вукша
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe: Време третирања: од од цветног балона (фаза BBCH скале
59), до пуног цветања (фаза BBCH-скале 65).
Б) Нови захтеви
Р.бр.
СЗБ
10
CHASER
P
Назив и садржај а. с.
Произвођач
Заступник
Agan,
Израел
Magan,
Суботица
terbutilazin +
pendimetalin
270 + 64g/l
Извештаји
Инст. за ЗБ,
Београд
-
ФХ особине
Ефикасност
Симптоми и знаци тров., ЛЗС
Референт
С. Лазић
Б. Константиновић
Г. Бабић, М.Ј. Стојановић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. пријава за испитивање се прихвата,
2. извештај о испитивању хемијских и физичких особина се прихвата,
3. извештај о испитивању ефикасности се прихвата.
4. симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење у упутству за примену се враћају на допуну, јер нису
узете у обзир обе а.с. у СЗБ,
5. превентивне мере и поступци нису наведени ни у ТО ни у упутству за примену, те упутство треба
допунити превентивним мерама и поступцима.
6. Савет предлаже Управи да се допуна упутства за примену разматра на некој од наредних седница.
Р.бр.
СЗБ
11
KESTREL
Назив и
садржај а. с.
Произвођач
Заступник
acetamiprid
200 g/l
Makhteshim,
Израел
Magan,
Суботица
Извештаји
Инст. за пест.
Земун
-
ФХ особине
Ефикасност
Симптоми и знаци тров., ЛЗС
Референт
З. Милићевић
Н. Милетић
Г. Бабић, М.Ј. Стојановић
Закључак: Усвојенo је следећe:
1. пријава за испитивање се прихвата,
2. извештај о испитивању хемијских и физичких особина се враћа на допуну, у следећем смислу:
- објаснити велики интервал одступања за садржај активне материје у техничком производу, односно
доња граница је испод декларисане вредности у пријави (декларисано 99%, а доња граница 98.2%),
- навести одступања код вредности за параметар постојаност пене,
3. извештај о испитивању ефикасности се прихвата (са једним гласом против).
4. симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење у упутству за примену се прихватају,
5. превентивне мере и поступци нису наведени ни у ТО ни у упутству за примену, те упутство треба
допунити превентивним мерама и поступцима.
6. Савет предлаже Управи да се допуна извештаја из тачке 2.разматра на некој од наредних седница.
Р.бр.
12
СЗБ
SULCOGAN
Назив и
садржај а. с.
sulkotrion
300 g/l
Произвођач
Agan,
Израел
Заступник
Magan,
Суботица
Извештаји
Инст. за ЗБ,
Београд
TO, Нац. цент. за
конт. тровања,
Београд
-
ФХ особине
Ефикасност
Токсиколошка својства
Екотоксиколошка својства
Судбина и понашање у ж.с.
Симптоми и знаци тров., ЛЗС
Референт
М. Пуцаревић
К. Ј. Радованов
А. Сабо
Д. Бркић
М. Мојашевић
Г. Бабић, М.Ј.Стојановић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. пријава за испитивање се враћа на допуну у смислу спецификације техничког производа од мин.
техничке чистоће 96,5% до 100%,
2. извештај о испитивању хемијских и физичких особина се:
- враћа на допуну у смислу одређивања цијановодоника,
- коригује у делу закључци и предлог за регистрацију у смислу параметара суспензибилност на min. 60%,
3. извештај о испитивању ефикасности:
- прихвата се извештај о испитивању ефикасности самог препарата, а спектар корова усаглашава са
осталим препаратима на бази исте а.с,
- извештај о испитивању ефикасности у комбинацији са СЗБ под шифром DPX-9636 D1 разматраће се
након регистрације препарата под шифром DPX-9636 D1,
4. ТО се враћа на допуну у смислу спецификације техничког производа из тачке 1,
5. симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење у упутству за примену се прихватају,
6. превентивне мере и поступци нису наведени ни у ТО ни у упутству за примену, те упутство треба
допунити превентивним мерама и поступцима,
7. Савет предлаже Управи да се допуна извештаја из тачке 1, 2. и 4. разматра на некој од наредних седница.
Р.бр.
13
СЗБ
KUBIK
PLUS
Назив и садржај а. с.
iprodion + tiofanatmetil 167+167 g/l
Произвођач
Galenika, Земун
Извештаји
Пољ. факултет,
Београд
Ефикасност
Допуна ТО (каренца)
Референт
Г. Алексић
З. Милићевић, С. Вучинић
Закључак:
1. пријава за испитивање се прихвата;
2. извештај о испитивању ефикасности се прихвата;
3. допуна токсиколошке оцене у смислу одређивања МДК за а.с. tiofanat-metil у сунцокрету се прихвата,
тако да је МДК 0,1 mg/kg, са каренцом од 42 дана.
4. Савет предлаже Управи проширење дозволе за примену у вишњи (за Monilia laxa) и сунцокрету (за
Botrytis cinerea).
Р.бр.
14
СЗБ
KOZAK
Назив и садржај а. с.
Произвођач
lambda-cihalotrin
50 g/l
Galenika,
Земун
Извештаји
Инст. за ЗБ, Београд
Институт за пест., Земун
-
ФХ особине
Ефикасност
Симптоми и знаци тров., ЛЗС
Референт
M. Пуцаревић
Н. Милетић
Г. Бабић, М.Ј.Стојановић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. пријава за испитивање се прихвата,
2. извештај о испитивању хемијских и физичких особина се:
- враћа на допуну у следећем смислу:
- одредити садржај активне материје у техничком производу (техничку чистоћу),
- за параметар стабилност емулзије и реемулзификација ближе дефинисати издвојену фазу (запремина
издвојеног уља или талога),
- коригује у смислу CAS броја на 91465-08-6,
3. извештај о испитивању ефикасности се прихвата;
4. симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење у упутству за примену се прихватају,
5. превентивне мере и поступци из TO се прихватају и треба их унети у упутство за примену.
6. Допуна из тачке 2. разматраће се на некој од наредних седница.
Р.бр.
СЗБ
Назив и
садржај а. с.
Произвођач
Заступник
15
PANIDA
330 EC
pendimetalin
330 g/l
Rallis,
Индија
Delta
Agrar,
Београд
Извештаји
Инст. за ЗБ,
Београд
-
ФХ особине
Ефикасност
Симптоми и знаци тров., ЛЗС
Референт
Р. Саичић
К. Ј. Радованов
Г. Бабић, М.Ј.Стојановић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. пријава за испитивање се прихвата, уз корекцију у тачки 1.6. брише се податак за параметар
суспензибилност, јер није релевантан за ову врсту формулације,
2. извештај о испитивању хемијских и физичких особина се прихвата, уз корекцију хемијског (IUPAC) назива
а.с. на N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ksilidin,
3. извештај о испитивању ефикасности се прихвата, а спектар корова усагласити са осталим препаратима
на бази исте а.с.
4. симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење у упутству за примену се враћају на допуну, јер није
узет у обзир садржај органског растварача,
5. превентивне мере и поступци из TO се прихватају и треба их унети у упутство за примену.
6. Допуна из тачке 4. разматраће се на некој од наредних седница.
Р.бр.
16
СЗБ
DECIS
MEGA
Назив и
садржај а. с.
deltametrin
50 g/l
Произвођач
Bayer Crop
Science,
Немачка
Заступник
Извештаји
Пољ. фак.,
Нови Сад
Bayer,
Београд
Пољ. факултет,
Београд
-
ФХ особине
Ефикасност
Токсиколошка својства
Екотоксиколошка својства
Судбина и понашање у ж.с.
Симптоми и знаци тров., ЛЗС
Референт
М. Пуцаревић
П. Перић
С. Вучинић
И. Теодоровић
М. Мојашевић
Г. Бабић, М.Ј.Стојановић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. пријава за испитивање се прихвата,
2. извештај о испитивању хемијских и физичких особина се прихвата,
3. извештај о испитивању ефикасности се прихвата.
4. симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење у упутству за примену се прихватају, уз следећу
корекцију - брише се „или суспензију медицинског угља и урадити лаважу желуца 5% раствором соде
бикарбоне“
5. превентивне мере и поступци из TO се прихватају и треба их унети у упутство за примену
6. ТО и предлог за разврставање и обележавање а.с. и СЗБ се прихвата, уз следеће корекције, са једаним
уздржаним гласом и два гласа против:
- за а.с. deltametrin: II; T, N; R-23/25, 50/53, 57; S-23, 36/37/39, 45, 60, 61
- за СЗБ III; Xn, N; R-20/22, 36/38, 50/53; S-1/2, 13, 23, 36/37/39, 45, 60, 61.
7. Савет предлаже Управи издавање дозволе за промет.
Р.бр.
17
СЗБ
HASTEN
Назив и
садржај а. с.
etil oleat
540 g/l
Произвођач
Victorian
Chemical,
Аустралија
Заступник
BASF
Srbija,
Београд
Извештаји
Инст. за ЗБ, Београд ФХ особине
Ефикасност
Токсиколошка својства
Пољ. фак., Земун
Екотоксиколошка својства
Судбина и понашање у ж.с.
Симптоми и знаци тров., ЛЗС
Референт
С. Лазић
Б. Константиновић
А. Сабо
Д. Бркић
М. Мојашевић
Г. Бабић, М.Ј.Стојановић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. пријава за испитивање се враћа на допуну, у следећем смислу:
- у тачки 1.6. дефинисати садржај а.с. etil oleat,
- у тачки 2.1. навести аналитичке методе и њихове пуне референце за одређивање садржаја а.с,
2. извештај о испитивању хемијских и физичких особина се враћа на допуну, у смислу дефинисања
садржаја а.с., у складу са допуњеном пријавом,
3. извештај о испитивању ефикасности се прихвата.
4. ТО и предлог за разврставање и обележавање а.с. и СЗБ се прихвата, уз следеће корекције:
- а.с. etil oleat се не разврстава у групу отрова,
- СЗБ: III; Xi; R-38; S-2, 13, 24, 25, 36/37/39, 45.
5. симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење у упутству за примену се враћају на допуну у складу са ТО,
6. превентивне мере и поступци из TO и упутства за примену се прихватају.
7. Допуне из тачке 1, 2. и 5. разматраће се на некој од наредних седдница.
Р.бр.
СЗБ
Назив и
садржај а. с.
Произвођач
Заступник
Извештаји
Пољ. Фак.,
Нови Сад
18
GILAN
20 SL
acetamiprid
200 g/l
Luxembourg
Израел
Luxembourg,
Нови Сад
Пољ. фак.,
Земун
-
ФХ особине
Ефикасност
Токсиколошка својства
Екотоксиколошка својства
Судбина и понашање у ж.с.
Симптоми и знаци тров., ЛЗС
Референт
З. Милићевић,
Н. Милетић
А. Сабо
Д. Бркић
М. Мојашевић
Г. Бабић, М.Ј.Стојановић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. пријава за испитивање се прихвата,
2. извештај о испитивању хемијских и физичких особина се прихвата,
3. извештај о испитивању ефикасности се прихвата;
4. ТО и предлог за разврставање и обележавање а.с. и СЗБ се прихвата, уз следеће корекције:
- за а.с. acetamiprid: II; T; R – 23/25, 52/53, 55, 56, 57; S – 36/37/39, 45
- за СЗБ: III; Xi; R-20/22, 36/37/38, 52/53; S-2, 13, 23, 36/37/39, 45.
5. симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење у упутству за примену се прихватају,
6. превентивне мере и поступци из TO и упутства за примену се прихватају.
7. Савет предлаже Управи издавање дозволе за промет.
Р.бр.
19
СЗБ
Назив и садржај
а. с.
PLAVO
ULJE
mineralno ulje +
bakar-oksihlorid
700 + 100 g/l
Произвођач
Извештаји
Инст. за ЗБ, Београд
Пољ. фак., Земун
Galenika,
Земун
Фарм. фак., Београд
-
ФХ особине
Ефикасност
Токсиколошка својства
Екотоксиколошка својства
Судбина и понашање у ж.с.
Симптоми и знаци тров., ЛЗС
Референт
С. Лазић
П. Перић, Г. Алексић
С. Вучинић
И. Теодоровић
М. Мојашевић
Г. Бабић, М.Ј.Стојановић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. пријава за испитивање се враћа на допуну у тачки 1.5., у следећем смислу:
- декларисати садржај нечистоћа од токсиколошког значаја техничког производа bakar-oksihloridа,
- декларисати све параметре у минералном (парафинском) уљу у складу са ФАО спецификацијама,
2. извештај о испитивању хемијских и физичких особина се враћа на допуну, у следећем смислу:
- чистоћу техничког производа bakar-oksihlorida приказати и преко садржаја бакра,
- одредити садржај нечистоћа од токсиколошког значаја техничког производа bakar-oksihloridа,
- проверити све параметре у минералном (парафинском) уљу у складу са ФАО спецификацијама,
3. извештај о испитивању ефикасности се прихвата,
4. ТО се враћа на прераду, тако да се односи на минерално уље чији је CAS број 8042-47-5 као у пријави,
5. симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење у упутству за примену ће се разматрати након
достављања прерађене ТО,
6. превентивне мере и поступци из TO и упутства за примену ће се разматрати након достављања
прерађене ТО.
7. Допуне из тачке 1, 2, 4, 5 и 6, разматраће се на некој од наредних седница.
Р.бр.
Назив и
садржај а. с.
СЗБ
Произвођач
Заступник
Извештаји
Пољ. Фак.,
Нови Сад
20
COMISARIO
80 WG
fipronil 800
g/kg
Luxembourg
Израел
Luxembourg
Нови Сад
Пољ. фак.,
Земун
-
Референт
ФХ особине
Ефикасност
Токсиколошка својства
Екотоксиколошка својства
Судбина и понашање у ж.с.
Симптоми и знаци тров., ЛЗС
М. Пуцаревић
Н. Милетић
А. Сабо
Д. Бркић
М. Мојашевић
Г. Бабић, М.Ј.Стојановић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. пријава за испитивање се прихвата, уз корекцију хемијског (IUPAC) назива на (±)-5-amino-(2,6-dihloroα,α,α-trifluoro-r-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3-karbonitril,
2. извештај о испитивању хемијских и физичких особина се прихвата, уз корекцију хемијског (IUPAC) назива
а.с. на (±)-5-amino-(2,6-dihloro-α,α,α-trifluoro-r-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3-karbonitril,
3. извештај о испитивању ефикасности се прихвата.
4. ТО и предлог за разврставање и обележавање а.с. и СЗБ се прихвата, уз следеће корекције:
- за а.с. fipronil: II; T, N; R – 22, 23/24/25, 48/25, 50/53, 55, 57; S – 36/37/39, 45, 60, 61;
- за СЗБ: II; T, N; R – 23/25, 48/25, 50/53, 55; S – 1/2, 13, 22, 36/37/39, 45, 60, 61;
5. симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење у упутству за примену се прихватају,
6. превентивне мере и поступци из TO и упутства за примену се прихватају.
7. Савет предлаже Управи издавање дозволе за промет.
Назив и
садржај а. с.
Р.бр.
СЗБ
21
MANKOSEED
mankozeb
430 g/l
Произвођач
Chemical
Agrosava,
Београд
Извештаји
Инст. за ЗБ, Београд
Институт за пест., Земун
-
Референт
ФХ особине
Ефикасност
Симптоми и знаци тров., ЛЗС
Р. Саичић
Г. Алексић
Г. Бабић, М.Ј.Стојановић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. пријава за испитивање се враћа на допуну, у следећем смислу:
- у тачки 1.5. исправно написати структурну и молекулску формулу а.с.,
- у тачки 2. навести аналитичке методе за одређивање а.с. и остатака и њихове пуне референце,
2. извештај о испитивању хемијских и физичких особина се прихвата, уз корекцију CAS броја на 8018-01-7,
3. извештај о испитивању ефикасности се прихвата.
4. симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење у упутству за примену се прихвата,
5. превентивне мере и поступци из TO се прихватају и треба их унети у упутство за примену.
6. Савет предлаже Управи издавање дозволе за промет, након достављања допуна из тачке 1. Управи.
Р.бр.
22
СЗБ
Назив и садржај а. с.
ZANAT EW
pendimetalin 330 g/l
Произвођач
Galenika, Земун
Извештаји
Пољ. фак., Земун
Референт
Ефикасност
Љ. Радивојевић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. пријава за испитивање се прихвата;
2. извештај о испитивању ефикасности се прихвата;
3. Савет предлаже Управи проширење сталне дозволе за сузбијање једногодишњих усколисних и
широколисних корова у луку, паприци и купусу.
Р.бр.
23
СЗБ
HEMAZIN SC 500
Назив и садржај а. с.
terbutilazin 500 g/l
Произвођач
Hemovet, НовиСад
Извештаји
Пољ. фак., Земун
Референт
Ефикасност
Б. Константиновић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. пријава за испитивање се прихвата;
2. извештај о испитивању ефикасности се прихвата;
3. Савет предлаже Управи проширење сталне дозволе за сузбијање једногодишњих широколисних корова
у усеву сунцокрета.
Р.бр.
24
СЗБ
PYRINEX
SUPER
420 EC
Назив и садржај
а. с.
hlorpirifos +
bifentrin 400+20
g/l
Произвођач
Makhteshim,
Израел
Заступник
Magan,
Суботица
Извештаји
Пољ. Фак.,
Нови Сад
-
Референт
ФХ особине
Р. Саичић
Ефикасност
Симптоми и знаци тров., ЛЗС
П. Перић
Г. Бабић, М.Ј.Стојановић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe:
1. пријава за испитивање се прихвата, уз корекцију хемијског (IUPAC) назива а.с. на O,O-dietil O-3,5,6trihloro-2-piridil fosforotioat,
2. извештај о испитивању хемијских и физичких особина се прихвата,
3. извештај о испитивању ефикасности се прихвата за сузбијање:
- ларви жичњака (Elateridae - Agriotes spp.) у усеву шећерне репе,
- јабукиног смотавца (Cydia pomonella) у засаду јабуке,
- зелене јабукине лисне ваши (Aphis pomi) у засаду јабуке, уз напомену да се препарат не примењује на
локалитетима где је уочена нижа ефикасност на ову а.с.
- репичине пипе (Ceuthorrynchus spp.) и бувача (Phyllotreta spp.)у усеву уљане репице.
4. симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење у упутству за примену се прихватају,
5. превентивне мере и поступци из TO се прихватају и треба их унети у упутство за примену.
6. Савет предлаже Управи дозволе са условним важењем до 30.05.2011. године, до када је а.с. bifentrin у
промету у ЕУ.
Р.бр.
25
Назив и
садржај а. с.
СЗБ
DAKOFL
O
hlorotalonil
500 g/l
Произвођач
Galenika,
Земун
Извештаји
ТО, Пољ. фак., Земун
-
Токсиколошка својства
Екотоксиколошка својства
Судбина и понашање у ж.с.
Симптоми и знаци тровања, ЛЗС
Референт
С. Вучинић
И. Теодоровић
М. Анђелковић
Г. Бабић, М. Ј. Стојановић
Закључак: Једногласно je усвојенo следећe: ТО ће се разматрати на некој од наредних седница, у оквиру
поновне класификације и обележавања а.с. hlorotalonil и препарате на бази ове а.с.
Ад. 3.
Члановима Савета прослеђен је Пословник са усвојеним изменама.
Предложено је да се у Пословник дода могућност за електронско гласање о усвајању записника. С.С.
Петрић ће ову могућност проверити са правном службом.
Ад. 4.
После дуже дискусије по овој тачки Дневног реда, закључено је следеће: председник Савета треба да
се у име чланова Савета обрати писмом правној служби Министарства ради тумачења да ли је члан Савета у
сукобу интереса уколико истовремено ради у овлашћеној организацији за испитивање пестицида.
Ад. 5.
Након дискусије, закључено је следеће:
1. Обзиром да се ради ревизија класификације и обележавања за а.с. hlorotalonil и ревизија примене
препарата на бази а.с. acetamiprid, прво ће се разматрати каренце и број третирања за све
препарате на бази ове две а.с.
2. За наредну седницу Радне групе за физичко хемијске особине и Радне групе за токсикологију,
припремити материјал за разматрање за ове две а.с.
3. За остале а.с. на следећој седници Савет ће предложити план.
Ад. 6. Фитотоксични ефекти примене СЗБ на бази а.с. acetohlor + terbutilazin
Након дуже дискусије по овом питању, закључено је следеће:
1. Послати допис стручним службама да Управи доставе податке са терена о фитотоксичним
ефектима примене препарата на бази a.с. acetohlor + terbutilazin,
2. Послати допис фитосанитарној инспекцији да Управи доставе податке са терена о фитотоксичним
ефектма примене препарата на бази a.s. acetohlor + terbutilazin,
3. Савет ће урадити експертизу у смислу количина и времена примене, услова при примени,
могућности мешања и сл.
Записник сачиниле Секретари Савета
Марина Цветковић, с.р.
Снежана Савчић-Петрић, с.р.
Председник Савета
др Пантелија Перић, с.р.
Download

са унетим корекцијама после усвајања на Шестој седници