CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA d.o.o.
CIN
Beograd, Zmaja od Noćaja 11, tel: laboratorija 2625-077, računovodstvo 2626-241 direktor 2185-567
fax 2625-720, e-mail [email protected], web www.cin.co.rs, matični broj 07045905, PIB 100066891
265-1630310003954-87 Raiffeisen Bank AD Beograd, 160-315578-62 Banca Intesa AD Beograd
Stručno mišljenje
Ev. Broj:
Datum:
IU-J-890
30/04/14
Podnosilac zahteva: Fabrika proteina i ulja BIOPROTEIN a.d. Bulevar Nikole Tesle 30a 11080 Zemun
Veza sa drugim dok:
Vrsta ispitivanja:
Bezbednost hrane (kvalitet, energetska vrednost i sadržaj ugljenih hidrata, ostaci pesticida i teških metala,
mikotoksini , radioaktivnost, GMO i mikrobiološka ispravnost prema zahtevu)
Uzorak i identifikacioni broj:
IU-J-02653 Biopro 20 (malomasno umereno tostovano meko sojino brašno);
Datum prijema:
23/04/14
Datum završetka lab. ispitivanja: 30/04/14
Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja utvrñeno je da navedeni uzorak IU-J-02653 sa
aspekta ispitivanih parametara ISPUNJAVA uslove propisane Zakonom o bezbednosti hrane (Sl. Glasnik RS 41/09), a u
vezi Pravilnika o kvalitetu belančevinastih proizvoda i mešavina belančevinastih proizvoda za prehrambenu industriju (Sl.
list SFRJ br. 41/85, Sl. list SCG br. 56/03, 4/04), Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za
zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrñuju maksimalno dozvoljene količine
ostataka sredstava za zaštitu bilja (Sl. glasnik RS br. 29/14), Pravilnika o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće,
životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima opšte upotrebe, grañevinskom materijalu i drugoj robi koja
se stavlja u promet (Sl. glasnik RS 86/11, 97/13) i čl. 3 Zakona o genetički modifikovanim organizmima (Sl Glasnik
RS41/2009).
Rezultati mikrobioloških ispitivanja odgovaraju proizvoñačkoj specifikaciji proizvoñača.
Rukovodilac laboratorije
Dr sc. med. Milan Simić, spec. hig.
Rezultati laboratorijskih ispitivanja su dati u prilogu i čine sastavni deo stručnog mišljenja
Strana 1 od 1
CIN
CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA d.o.o.
Beograd, Zmaja od Noćaja 11, tel: laboratorija 2625-077, računovodstvo 2626-241 direktor 2185-567
fax 2625-720, e-mail [email protected], web www.cin.co.rs, matični broj 07045905, PIB 100066891
265-1630310003954-87 Raiffeisen Bank AD Beograd, 160-315578-62 Banca Intesa AD Beograd
Izveštaj o laboratorijskom ispitivanju
Ev. Broj:
Datum:
IU-J-890
30/04/14
Podnosilac zahteva: Fabrika proteina i ulja BIOPROTEIN a.d. Bulevar Nikole Tesle 30a 11080 Zemun
Veza sa drugim dok:
Vrsta ispitivanja:
Bezbednost hrane (kvalitet, energetska vrednost i sadržaj ugljenih hidrata, ostaci pesticida i teških metala,
mikotoksini , radioaktivnost, GMO i mikrobiološka ispravnost prema zahtevu)
Uzorak i identifikacioni broj:
IU-J-02653 Biopro 20 (malomasno umereno tostovano meko sojino brašno);
Datum prijema:
23/04/14
Datum završetka lab. ispitivanja: 30/04/14
Rezultati ispitivanja:
Identifikacija
IU-J-02653 Biopro 20 (malomasno umereno tostovano meko sojino brašno)
Uzorak: Biopro 20 (malomasno umereno tostovano meko sojino brašno)
Količina: 2 kg, uzorkovana je iz originalne ambalažne jedinice, a dostavljena je na analizu u kesi od plast-mase.
Uz predmetni uzorak je dostavljena deklaracija na srpskom jeziku sa podacima o neto količini, roku upotrebe i proizvoñaču.
Neto količina: 25 kg
Najbolje upotrebiti do: 23.04.2015.
Serija proizvoda: L 113/14
Proizvoñač: "Bioprotein" a.d. Bulevar Nikole Tesle 30a, Zemun, Srbija
Proizvedeno u: Srbija
Senzorska analiza
IU-J-02653 Biopro 20 (malomasno umereno tostovano meko sojino brašno)
Predmetni uzorak je malomasno umereno tostovano meko brašno od soje pod komercijalnim nazivom "Biopro - 20" dobijeno tehnološkim postupkom iz
zrna genetski nemodifikovane soje, odstranjivanjem ulja i neproteinskih materija, praškaste teksture, krem-žute boje, svojstvenog mirisa, prijatnog malo
sladunjavog ukusa.
Fizičko hemijska ispitivanja
IU-J-02653 Biopro 20 (malomasno umereno tostovano meko sojino brašno)
Parametar:
Rezultat: (j. m.)
Pepeo (računat na suvu materiju)
Ugljeni hidrati
6.13 %
34.66 %
Celuloza (računata na suvu materiju)
Metoda:
Sl. List SFRJ 41/85
Iz razliike
2.21 %
Sl. List SFRJ 41/85
53.07 %
Sl. list SFRJ 41/85
Mast (u suvoj materiji)
5.18 %
Sl. List SFRJ 41/85
Voda
2.35 %
Sl. List SFRJ 41/85
Proteini (računati na suvu materiju)
Energetska vrednost (100 g proizvoda)
1662 KJ (396 kcal)
HEM-03-059
Ispitivanje štetnih materija
IU-J-02653 Biopro 20 (malomasno umereno tostovano meko sojino brašno)
Parametar:
Rezultat: (j. m.)
Metoda:
Karbamati
-Carbaryl
-Carbofuran
-Methiocarb
-Methomyl
-Oxamyl
-Propoxur
<
<
<
<
<
<
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
<
<
<
<
<
<
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
Organofosforni pesticidi
-Chlorpyrifos
-Chlorpyrifos methyl
-Diazinon
-Dichlorvos
-Dimethoate (sum dimethoate i omethoate)
-Disulfoton
Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na dostavljene uzorke. Izveštaj je zabranjeno reprodukovati bez saglasnosti Centra za ispitivanje namirnica.
Zabranjeno je isticanje imena "Centar za ispitivanje namirnica" u tekstu deklaracije i u reklamne svrhe.
*) Metoda se ne nalazi u obimu akreditacije laboratorije.
Strana 1 od 3
CIN
CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA d.o.o.
Beograd, Zmaja od Noćaja 11, tel: laboratorija 2625-077, računovodstvo 2626-241 direktor 2185-567
fax 2625-720, e-mail [email protected], web www.cin.co.rs, matični broj 07045905, PIB 100066891
265-1630310003954-87 Raiffeisen Bank AD Beograd, 160-315578-62 Banca Intesa AD Beograd
-Etrimfos
-Famphur
-Fenitrothion
-Malathion
-Methacrifos
-Parathion
-Parathion methyl
-Phorate
-Phosphamidon
-Pirimiphos methyl
-Sulfotep
-Thionazine
Broj:
IU-J-890
Datum:
30/04/14
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
<
<
<
<
<
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
<
<
<
<
<
<
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
GC-MS,EN
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
15662:2008
< 3,0
< 10
< 50
< 1,0
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
IHM-03 ELISA 01
IHM-03-ELISA 09
IHM-03 ELISA 08
IHM-03-ELISA 10
Piretroidi
-Bifenthrin
-Esfenvalerate
-Fenvalerate
-Permetrin (sum of isomers)
-S-Bioallethrin
Triazini
-Cyanazine
-Desethylatrazine
-Desisopropylatrazine
-Prometon
-Propazine
-Simazine
Mikotoksini
Aflatoksin B1 i ukupni (B1+B2+G1+G2)
Zearalenon
Deoksinivalenol
Ohratoksin A
Metali i metaloidi
Arsen (As)
Kadmijum (Cd)
Olovo (Pb)
Živa (Hg)
<
<
<
<
0,10
0,05
0,20
0,02
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
HGAAS,
GFAAS,
GFAAS,
HGAAS,
IHM-03-AAS 01
IHM-03-AAS 01
IHM-03-AAS 01
IHM-03-AAS 01
<
<
<
<
<
<
<
<
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
GC-MS,EN 15662:2008
GC-ECD, IHM-03-GC 01
GC-ECD, IHM-03-GC 01
GC-ECD, IHM-03-GC 01
GC-ECD, IHM-03-GC 01
GC-ECD, IHM-03-GC 01
GC-ECD, IHM-03-GC 01
GC-ECD, IHM-03-GC 01
Organohlorni pesticidi
-Heksahlorobenzen (HCB)
-HCH (izomeri alfa, delta i beta)
-Lindan
-Aldrin i dieldrin
-Heptahlor i heptahlor-epoksid
-DDT i derivati
-Endrin
-Endosulfan ( izomeri alfa, beta i sulfat )
Mikrobiološka ispitivanja
IU-J-02653 Biopro 20 (malomasno umereno tostovano meko sojino brašno)
Parametar:
Rezultat:
Bacillus cereus cfu/g
n= 5
c= 1
m= 1000
M= 10000
Enterobacteriaceae cfu/g
n= 5
c= 2
m= 10
M= 100
Salmonella spp 25g
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
Metoda:
Zadovoljavajući
<10
ISO 7932
<10
<10
<10
<10
Zadovoljavajući
<10
ISO 21528-2
<10
<10
<10
<10
Zadovoljavajući
ISO 6579
Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na dostavljene uzorke. Izveštaj je zabranjeno reprodukovati bez saglasnosti Centra za ispitivanje namirnica.
Zabranjeno je isticanje imena "Centar za ispitivanje namirnica" u tekstu deklaracije i u reklamne svrhe.
*) Metoda se ne nalazi u obimu akreditacije laboratorije.
Strana 2 od 3
CIN
n=
c=
m=
M=
CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA d.o.o.
Beograd, Zmaja od Noćaja 11, tel: laboratorija 2625-077, računovodstvo 2626-241 direktor 2185-567
fax 2625-720, e-mail [email protected], web www.cin.co.rs, matični broj 07045905, PIB 100066891
265-1630310003954-87 Raiffeisen Bank AD Beograd, 160-315578-62 Banca Intesa AD Beograd
5
0
0
0
Broj aerobnih kolonija cfu/g
n= 5
c= 2
m= 10000
M= 100000
Clostridium perfrigens cfu/g
n= 5
c= 1
m= 100
M= 1000
Kvasci i plesni cfu/g
n= 5
c= 2
m= 100
M= 1000
I
0
II
III
IV
V
0
0
0
0
I
Zadovoljavajući
3000
II
III
IV
V
I
IU-J-890
Datum:
30/04/14
ISO 4833
2000
900
1000
1000
Zadovoljavajući
<10
II
III
IV
V
I
Broj:
ISO 7937
<10
<10
<10
<10
Zadovoljavajući
<10
II
III
IV
V
ISO 21527
<10
<10
<10
<10
Ostala ispitivanja
IU-J-02653 Biopro 20 (malomasno umereno tostovano meko sojino brašno)
Parametar:
Prilog:
Ustanova:
GMO (KVANTITATIVNO ODREĐIVANJE ISPITIVANJE % GENETSKE MODIFIKACIJE)
Izveštaj o ispitivanju br.R14-5175;
prispeo u CIN 29/04/14
SP Laboratorija AD, Bečej
Radioaktivnost
Izveštaj o ispitivanju br. 2014/504;
prispeo u CIN 29/04/14
Veterinarski fakultet, Beograd
Šef/Analitičar Odeljenja
Rukovodilac laboratorije
Dr sc. med. Milan Simić, spec. hig.
Mr sc. teh. Vladimir Atić, dipl. ing. tehn.
Dipl. hem Margarita Dodevska, spec. san. hem.
Mr Marija M. Stojanović, Dr vet. med.
Dr sc. vet. Smiljana Raičević, dipl. hem, spec. bioh.
Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na dostavljene uzorke. Izveštaj je zabranjeno reprodukovati bez saglasnosti Centra za ispitivanje namirnica.
Zabranjeno je isticanje imena "Centar za ispitivanje namirnica" u tekstu deklaracije i u reklamne svrhe.
*) Metoda se ne nalazi u obimu akreditacije laboratorije.
Strana 3 od 3
Download

Izvestaj o ispitivanju Biopro 20 317 kb