P R I L O Z I
1. Pregled održanih sednica Predsedništva NDE
2. Podaci o izvršenom izboru članstva NDE
3. Pregled organizovanih naučnih i naučno-stručnih skupova
4. Spisak redovnih članova NDE
Prilog 1.
SEDNICE PREDSEDNIŠTVA I DNEVNI REDOVI
( 31.5.2006 - 31.5.2010 )
(a) SEDNICE PREDSEDNIŠTVA U 2006.g.
1. Sednica 16.6.2006.
DNEVNI RED:
1. Konstituisanje Predsedništva
2. Verifikacija zapisnika sa izborne Skupštine od 31.5.2006.
3. Dogovor o pripremi sledeće sednice u proširenom sastavu
2. Sednica 12.10.2006.
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 1. sednice Predsedništva od 16.06.2006.
2. Završetak konstituisanja Predsedništva NDE:
2.1. Izbor Kadrovske komisije.
2.2. Izbor Finansijske komisije.
2.3. Imenovanje sekretara Predsedništva.
2.4. Kooptiranje u Predsedništvo kandidata iz naučnih centara van Beograda.
2.5. Odluka o institucionalnom članstvu NDE.
3. Plan aktivnosti NDE do kraja 2006. godine:
3.1. Okrugli sto o Nacionalnom investicionom planu – Dogovor.
3.2. Okrugli sto o monetarnoj politici i politici valutnog kursa – Dogovor.
3.3. Pripreme za tradicionalno decembarsko savetovanje – Dogovor.
4. Kadrovska pitanja:
4.1. Informacija o strukturi članstva NDE.
4.2. Odluka o proceduri izbora u status člana i redovnog člana NDE.
4.3. Otvaranje statutarne procedure za izbor u zvanje redovnog člana NDE.
4.4. Izbor novih vanrednih saradnika i saradnika NDE.
5. Razmatranje naziva (i skraćenice) Naučnog društva ekonomista.
6. Razno
DNEVNI RED:
3. Sednica 28.11.2006.
1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice od 12.10.2006.
2. Okrugli sto o Nacionalnom investicionom planu održan 31.10.2006:
2.1. Analiza i ocena tog skupa
2.2. Dogovor o štampanju publikacije i pokriću troškova.
2.3. Dogovor o promociji publikacije.
2.4. Dogovor o isplati autorskih honorara i drugih naknada.
3. Predstojeće savetovanje-konferencija 09.12.2006. o ekonomskoj politici Srbije u 2007:
3.1. Informacija o izvršenim pripremama.
4. Razmatranje koncepta izborne procedure u NDE.
5. Kadrovska pitanja:
5.1. Kooptiranje dr Kori Udovički u Predsedništvo NDE.
5.2. Izbor FREN-a za institucionalnog člana NDE.
5.3. Otvaranje procedure za izbor novih redovnih članova NDE.
1
5.4. Izbor vanrednih članova i saradnika NDE.
6. Završni dogovor u vezi sa daljim statusom članstva NDE u Crnoj Gori.
7. R a z n o:
7.1. Razjašnjenja povodom predviđenog održavanja okruglog stola o monetarnoj politici
i deviznom kursu.
7.2. Inicijativa Kori Udovički u vezi sa principijelnim pitanjem samostalnosti NBS
(b) SEDNICE PREDSEDNIŠTVA U 2007. g.
1. Sednica 31.1.2007.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Predsedništva NDE od 28.11.2006.
2. Konferencija održana 9.12.2006. na temu Izazovi ekonomske politike Srbije u 2007:
Analiza i ocene tog skupa
3. Okrugli sto održan 21.12.2006. na temu Ciljanje inflacije, apresijacija dinara, spoljna
neravnoteža: 2006. i izgledi za 2007 - Analiza i ocene tog skupa.
4. Pripreme za prolećno savetovanje/konferenciju o tranziciji i privatizaciji: Dogovor.
5. Usvajanje odluke o izbornoj proceduri u NDE.
6. Predlozi za izbor novih redovnih članova NDE.
7. Razno
DNEVNI RED:
2. Sednica 13.4.2007.
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Predsedništva od 31.1.2007.
2. Pripreme prolećnog naučnostručnog skupa (konferencije) na temu
Kako završiti privatizaciju u Srbiji – I n f o r m a c i j a.
3. Izmene personalnog sastava Predsedništva NDE:
3.1. Razrešenje dr Kori Udovički člana Predsedništva, na sopstveni zahtev.
3.2. Kooptiranje dr Mihaila Arandarenka u sastav Predsedništva NDE.
4. Izmena čl.19 Pravilnika o finansijskom poslovanju NDE.
5. Usvajanje finansijskih izveštaja (Završnog računa) NDE za 2006. g.
6. Proglašenje izbora novih redovnih članova NDE.
7. Inicijativa za razmatranje aktuelne problematike ekonomsko-finansijskih
odnosa Srbije sa inostranstvom.
DNEVNI RED:
3. Sednica 4.7.2007.
1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Predsedništva od 13.4.2007.
2. Analiza i ocene savetovanja održanog 11.5.2007. na temu
Kako završiti privatizaciju u Srbiji -Rezultati i perspektive.
3. Analiza i ocene okruglog stola na temu Ekonomsko-finansijski odnosi
Srbije sa inostranstvom, održanog 26.6.2007.
4. Inicijative za okvirni plan aktivnosti NDE do kraja 2007.
5. Kadrovska pitanja: Priprema predloga za izbor i unapređenja članstva NDE.
6. Razno
DNEVNI RED:
4. Sednica 22.10.2007.
1. Usvajanje zapisnika sa sednice Predsedništva od 13.4.2007. i 04.07.2007.
2. Informacija o promociji zbornika sa savetovanja od 11.5.2007. i okruglog stola od
26.6.2007.
3. Pripreme za savetovanje u decembru 2007.
4. Kadrovska pitanja
5. Razno
2
(c) SEDNICE PREDSEDNIŠTVA U 2008. g.
1. Sednica 5.3.2008.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Predsedništva od 22.10. 2007.g.
2. Analiza i ocena konferencije održane 15.12.2007. na temu Tekuća privredna kretanja,
ekonomska politika i strukturne promene u Srbiji 2007/2008.
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja (Završnog računa) NDE za 2007. godini
4. Dogovor i odluka za predstojeći prolećni naučno-stručni skup:
4.1. Opredeljenje u pogledu forme skupa: savetovanje, konferencija ili okrugli sto.
4.2. Preciziranje teme.
4.3. Utvrđivanje termina i mesta održavanja.
4.4. Izbor Programsko-organizacionog odbor i njegovog predsednika.
4.5. Mogući suorganizatori.
5. Kadrovska pitanja:
5.1. Otvaranje statutarne procedure za izbor u zvanje redovnog člana i člana NDE.
5.2. Izbor u zvanje vanrednog člana NDE i zvanje saradnika NDE.
5.3. Slučaj plagijata od strane saradnika NDE
6. Informacija o institucionalnom članstvu NDE
2. Sednica 8.7.2008.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa sednice Predsedništva od 5.3.2008.
2. Analiza i ocena savetovanja održanog 24.5.2008. na temu
Kuda ide Srbija: Ostvarenja i dometi reformi
3. Plan aktivnosti do kraja 2008:
3.1. Dogovor za okrugli sto o ekonomsko-finansijskim odnosima sa inostranstvom (septembar)
3.2. Preliminarni dogovor o pripremi tradicionalnog zimskog skupa (decembar)
4. Kadrovska pitanja: Utvrđivanje rezultata glasanja za izbor dva člana i dva redovna člana NDE
5.Vrednovanje naučno-istraživačkog rada prema kriterijumima Ministarstva nauke Srbije
(informacija)
3. Sednica 6.11.2008.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa sednice Predsedništva od 08.07.2008.
2. Analiza i ocena okruglog stola održanog 14.10.2008. u N.Sadu na temu
Ekonomsko- finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom – aktuelna pitanja i perspektive
3. Priprema tradicionalne decembarske konferencije o privrednim kretanjima i ekonomskoj
politici Srbije:
3.1. Utvrđivanje termina (orijentaciono do 15.12.08.)
3.2. Mesto održavanja: Beograd, Ekonomski fakultet
3.3. Odluka o eventualnom suorganizatoru
3.4. Preciziranje teme, izbor predsednika i članova programskog odbora
3.5. Autori za pripremu i osnovnih referata
3.6. Poziv referentima i drugim učesnicima
3.7. Ostali organizacioni i drugi detalji
4. Okvirni program aktivnosti NDE za 2009. – Dogovor
5. Razno
3
(d) SEDNICE PREDSEDNIŠTVA U 2009. g.
1.Sednica 2.3.2009.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa sednice Predsedništva od 6.11.2008.
2. Savetovanje od 20.12.2008. na temu
Ekonomska politika Srbije u 2009. i izazovi svetske ekonomske krize: Informacija
3. Organizacija predstojećeg prolećnog naučno-stručnog skupa - D o g o v o r:
3.1. Preciziranje teme
3.2. Imenovanje predsednika i članova Programskog odbora
3.3. Utvrđivanje termina
3.4. Mesto održavanja
3.5. Eventualno angažovanje suorganizatora
3.6. Ostali organizacioni i drugi detalji
4. Završni račun NDE-a za 2008. godinu
5. Predlog Megatrend univerziteta povodom institucionalnog članstva u NDE.
6. Razno
2. Sednica 18.6.2009.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Predsedništva od 2.3.2009.
2. Informacija o naučnom skupu od 30.5.2009: Tranzicija u Srbiji i globalna ekonomska kriza.
3. Predstojeće aktivnosti NDE
4. Kadrovska pitanja
5. Razno
3. Sednica 3.9.2009.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Predsedništva od 18.06.2009.
2. Informacija o pripremi savetovanja za sredinu oktobra 2009. u Kragujevcu
o ekonomsko- finansijskim odnosima Srbije sa inostranstvom.
3. Preliminarni dogovor za organizaciju decembarskog naučno-stručnog skupa (konferencije).
4. Informacija o obavezi usklađivanja Statuta NDE sa novim Zakonom o udruženjima.
5. Razno
5.1. Kadrovska pitanja
5.2. Izbor prof. dr Jože Mencingera za Inostranog člana NDE.
4. Sednica 26.11.2009.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Predsedništva od 3.9.2009.
2. Informacija o savetovanju održanom 15. oktobra 2009. u Kragujevcu na temu Ekonomskofinansijski odnosi Srbije sa inostranstvom: nužnost nove strategije.
3. Odluka o organizovanju decembarske konferencije posvećene privrednim kretanjima i
ekonomskoj politici Srbije u 2010. godini:
3.1. Datum i mesto održavanja
3.2. Preciziranje okvirne teme
3.3. Formiranje Programskog odbor
3.4. Koncepcija rada konferencije
4. Kadrovska pitanja
5. Tretman (vrednovanje) publiikacija NDE u Ministarstvu nauke Srbije
4
(e) SEDNICE PREDSEDNIŠTVA U 2010. g.
1. Sednica 1.2. 2010.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Predsedništva od 26.11.2009.
2. Informacija o konferenciji održanoj 26. decembra 2009. godine na temu
Ekonomska politika Srbije u 2010. godini – Ka novom modelu makroekonomske stabilnosti.
3. Okvirni program aktivnosti NDE u 2010. godini
4. Priprema izborne Skupštine NDE: Preliminarni dogovor
4.1. Noveliranje statuta NDE: Preliminarni dogovor
5. Završni račun NDE za 2009. godinu
6. Kadrovska pitanja:
6.1. Rezultati sprovedenog glasanja i proglašenje izbora jednog redovnog člana NDE i
jednog člana NDE
6.2. Predlog za izbor jednog redovnog člana NDE
7. Razno
7.1. Inicijativa za ustanovljavanje nagrade NDE
2. Sednica 23.4.2010.
Dnevni red:
1.
Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Predsedništva od 1.2.2010.
2.
Priprema naučnog skupa za 8.maj 2010: Ekonomsko-socijalna struktura Srbije: Učinak prve
decenije tranzicije
3.
Organizovanje okruglog stola ili savetovanja o ekonomsko-finansijskim odnosima Srbije sa
inostranstvom
4.
Priprema izborne Skupštine NDE: Termin održavanja i dr.
5.
Kadrovska pitanja:
5.1. Rezultati glasanja i proglašenje izbora jednog redovnog člana NDE
5.2. Predlog za izbor članova i vanrednih članova NDE
6.
Razno
5
3. Sednica 17.5.2010.
Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Predsedništva od 23.4.2010.
2. Informacija o naučnoj Konferenciji Ekonomsko-socijalna struktura Srbije:
Učinak prve decenije tranzicije, održanoj 8. maja 2010. godine.
3. Priprema izborne Skupštine NDE
3.1. Utvrđivanje tačnog termina za održavanje Skupštine
3.2. Pokretanje izborne procedure
3.3. Utvrđivanje konačnog teksta Izveštaja o aktivnostima NDE
od 31.5.2006 – 31.5.2010. za podnošenje Skupštini NDE na usvajanje.
3.4. Utvrđivanje predloga Statuta NDE, usklađenog prema aktuelnom Zakonu o
udruženjima, za podnošenje Skupštini NDE na usvajanje.
4. Kadrovska pitanja:
4.1. Utvrđivanje rezultata glasanja za izbor jednog kandidata u zvanje redovnog
člana NDE
4.2. Utvrđivanje rezultata glasanja za izbor 10 kandidata u zvanje č l a n a NDE
5. R a z n o
4. Sednica 31.5.2010.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Predsedništva od 17.5.2010.
2. Završne pripreme izborne Skupštine NDE:
2.1. Konačan termin za održavanje Skupštine
2.2. Predlog novog Statuta NDES, sa prilozima
2.3. Utvrđivanje liste kandidata za organe NDES:
2.3.1. Za izbor Predsednika
2.3.2. Za izbor članova Predsedništva
2.3.3. Za izbor Nadzornog odbora
2.3.4. Za izbor Suda časti
2.4. Okvirni program budućih aktivnosti NDES – Dogovor
3. Kadrovska pitanja: Utvrđivanje rezultata glasanja i proglašenje izbora jednog
kandidata u zvanje redovnog člana NDE
4. R a z n o
6
Prilog 2.
NOVOIZABRANO ČLANSTVO NDE
Redovni članovi NDE
Prof dr Kata Škarić-Jovanović
1.
Prof. dr Milorad Ivanišević
2.
Prof. dr Nikola Stevanović
3.
Prof. dr Miodrag Zec
4.
Dr Miladin Kovačević
5.
Prof. dr Slobodan Malinić
6.
Prof. dr Tihomir Jovanovski
7.
Prof. dr Marko Backović
8.
Prof. dr Milorad Milo Marković
9.
10. Prof. dr Branislav Boričić
11. Prof. dr Mirjana Petković
Datum izbora
13.04.2007.
13.04.2007.
13.04.2007.
13.04.2007.
13.04.2007.
08.07.2008.
08.07.2008.
01.02.2010.
23.04.2010.
17.05.2010.
31.05.2010.
Članovi NDE
Datum izbora
Dr Predrag Kapor
08.07.2008.
1.
Dr Marko Bošnjak
08.07.2008.
2.
Dr Branko Urošević
01.02.2010.
3.
Dr Biljana Bogićević–Milikić
17.05.2010.
4.
Dr Radmila Dragutinović-Mitrović 17.05.2010.
5.
Dr Jadranka Đurović–Todorović
17.05.2010.
6.
Dr Nikola Fabris
17.05.2010.
7.
Dr
Nataša
Golubović
17.05.2010.
8.
Dr Vlastimir Leković
17.05.2010.
9.
17.05.2010.
10. Dr Ljiljana Maksimović
17.05.2010.
11. Dr. Aleksandra Praščević
17.05.2010.
12. Dr Petar Veselinović
17.05.2010.
13. Dr Vladimir Vučković
Vanredni članovi NDE
Dr Mila Jančetović
1.
Dr Ivana Prica
2.
Dr Zoran Popović
3.
Dr Zoran Bogetić
4.
Dr Edvard Jakupin
5.
Dr Dejan Spasić
6.
Dr Nada Radulaški
7.
Dr Milojko Arsić
8.
Dr Ljiljana Matavulj
9.
10. Dr Dragovan Milićević
11. Dr Aleksandra Nojković
12. Dr Slobodan Blagojević
Datum izbora
28.11.2006.
22.10.2007.
22.10.2007.
22.10.2007.
22.10.2007.
22.10.2007.
22.10.2007.
22.10.2007.
22.10.2007.
22.10.2007.
05.03.2008.
05.03.2008.
7
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Dr Ana Aleksić
Dr Ana Jolović
Dr Dejan Trifunović
Dr Petar Bojović
Dr Jelena Radović-Stojanović
Dr Jelena Galić
Dr Đorđe Pavlović
Dr Mališa Đukić
Dr Goran Nikolić
Dr Sanja Mitić
Saradnik NDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mr Dušan Antonić
Mr Aleksandar Đorđević
Mr Velimir Lukić
Mr Bojan Antić
Mr Vesna Župan
Mr Jelena Filipović
Bojana Popović, master
18.06.2009.
18.06.2009.
18.06.2009.
18.06.2009.
18.06.2009.
26.11.2009.
26.11.2009.
26.11.2009.
26.11.2009.
23.04.2010.
Datum izbora
12.10.2006.
28.11.2006.
05.03.2008.
18.06.2009.
18.06.2009.
26.11.2009.
26.11.2009.
Vanredni saradnik NDE
Datum izbora
Branka Radović
2. Andrija Velimirović
3. Borisav Knežević
4. Mr Dragan Radović
12.10.2006.
12.10.2006.
12.10.2006.
28.11.2006.
1.
8
Prilog 3.
DETALJAN PREGLED NAUČNIH I NAUČNO-STRUČNIH
SKUPOVA I OBJAVLJENIH PUBLIKACIJA
( 31.5.2006. - 31.5.2010. )
***
1. OKRUGLI STO 31.10.2006:
Nacionalni investicioni plan:
Razvojni podsticaji i ograničenja
Zbornik, Autori i teme:
• Predgovor
• Uvod - Božidar Cerović:
Zbog čega je potrebna rasprava o NIP-u?
• Članci:
(1) Milić Milovanović:
Nacionalni investicioni plan – Korak u pogrešnom smeru
(2) Miroslav Prokopijević:
Nacionalni investicioni plan je ekonomski štetan
(3) Ljubomir Madžar:
Univerzalni um ponovo među Srbima
•Rasprava:
(1) Milojko Arsić:
NIP: Makroekonomske implikacije i prioriteti u 14 tačaka
(2) Milan R. Kovačević:
Više štete nego koristi
(3) Stojan Stamenković:
Konflikt fiskalne i monetarne politike
(4) Mlađen Kovačević:
Načelna i konkretna pitanja u vezi sa tzv. NIP
(5) Slobodanka Džinović-Kojić:
Sugestije i predlozi privrednika za rebalans NIP-a
(6) Marko Sekulović:
Za NIP (naučno utemeljen, a ne voluntaristički)
(7) Jelica Minić:
NIP i pridruživanje EU: Neusaglašeni prioriteti
(8) Jovan Ranković:
Privatizacija i Denacionalizacija
(9) Milan Šojić:
Investiciona aktivnost u Srbiji i NIP
• Prilozi:
(1) Sofija Adžić
Da li će NIP postati žrtva maglovite tranzicije?
9
2. KONFERENCIJA 9.12.2006:
Izazovi ekonomske politike Srbije u 2007
(a) Monografija – Urednik: Milena Jovičić
Predgovor - Milena Jovičić
(1) Stojan Stamenković:
Analiza ekonomske situacije tokom 2006. godine
i očekivanja za narednu godinu
(2) Kori Udovički:
Ocena tekuće ekonomske politike i sugestije novoj Vladi
(3) Miodrag Zec:
Strategija kompletiranja procesa privatizacije u Srbiji
(4) Boško Živković:
Rezultati i nedostaci u reformisanju tržišta kapitala
(5) Mihail Arandarenko:
Tržište rada u Srbiji: Potencijalni uzroci nepovoljnih trendova
i nove mere politike zapošljavanja
(6) Pavle Petrović:
Režimi monetarne politike i obaranje inflacije
(7) Milojko Arsić:
Fiskalna politika: Ostvareni rezultati i budući izazovi
(8) Radovan Kovačević:
Spoljnotrgovinska politika kao faktor integracije Srbije
u svetsku privredu
(9) Miroljub Labus:
Prioriteti ekonomske politike u 2007. godini
(b) Zbornik - Recenzenti:
Mihail Arandarenko, Božidar Cerović, Miomir Jakšić, Mlađen Kovačević, Branislav
Pelević, Žaklina Stojanović, Boško Živković
• Autori i teme:
• Predgovor – Božidar Cerović
Sekcija I:
Reforma ekonomskog sistema i ekonomske integracije
(1) Branislav Pelević:
Negativna štrednja, depresirane investicije i visoki platnobilansni
deficiti – Elementarna faktografija za (ne)sporne veze
(2) Petar Đukić:
Ekonomska politika i razvoj: Između potreba i
mogućnosti zakasnele tranzicije
(3) Vlastimir Vuković:
Nestandardne mere i kredibilnost monetarne politike NBS
(4) Ivan Stošić:
Privatizacija preduzeća u Srbiji – Rezultati, problemi, perspektive
(5) Vladana Hamović:
Privatizacija kao deo globalnog procesa i položaj MSP u srpskoj privredi
(6) Marijana Vidas-Bubanja:
Reforma i privatizacija sektora telekomunikacija
i ekonomska politika Srbije
10
(7) Predrag Petrović:
Determinante robnog uvoza i spoljnotrgovinskog deficita Srbije
(8) Gordana Milovanović:
Spoljnoekonomska politika u uslovima neizvesnosti
(9) Predrag Kapor:
Strane direktne investicije u Srbiji: Trendovi i perspektive
Sekcija II:
Faktori razvoja i specifični instrumenti ekonomske politike
(1) Miomir Jakšić:
Održiva makroekonomska stabilizaciona politika
(2) Radosav Marinković:
Da li su savremene inflacije samo monetarni fenomeni?
(3) Milan Beslać:
Strategija privrednog razvoja – NIP- Šansa ili prepreka
(4) Sofija Adžić:
Poboljšanje efikasnosti razvojne komponente ekonomske politike u Srbiji –
Problemi, kontroverze, rešenja
(5) Zorica Vasiljević:
Osnovni principi reforme agrarne politike u Srbiji
(6) Miladin Ševarlić:
Agrarno-politička dilema Srbije: Povećati ili ukinuti premije za mleko
(7) Jugoslav Mijatović:
Mogućnost zapošljavanja u Srbiji: Iskustva, problemi, potencijali
(8) Marta Bazler-Madžar:
Politika zapošljavanja i investiciona politika –
agregatni regionalni aspekti
(9) Snežana Popočić-Avrić:
Unapređenje konkurentnosti preduzeća –
Ključni parametar strategije razvoja Srbije
(10) Ivana Domazet:
Unapređenje konkurentnosti preduzeća primenom
CRM strategijskog koncepta
(11) Dejan Đurić:
Jačanje i unapređenje izvoznih aktivnosti kao najvažniji cilj
ekonomske politike u 2007. godini
3. OKRUGLI STO 21.12.2006:
Ciljanje inflacije, aprecijacija dinara, spoljna
neravnoteža: 2006. i izgledi za 2007
• Naučna rasprava sa međunarodnim učešćem
(Nije štampana posebna publikacija)
11
4. SAVETOVANJE 11.5.2007:
Kako završiti privatizaciju u Srbiji:
Rezultati i perspektive
Zbornik – Recenzenti:
Božidar Cerović, Miodrag Zec, Petar Đukić, Boško Živković, Ljubomir Madžar
• Predgovor - Božidar Cerović
• Autori i teme:
Uvodne studije
(1) Slobodan Milosavljević:
Tekuća privredna kretanja u Srbiji početkom 2007.
i izazovi i očekivanja do kraja godine
(2) Privredna Komora Srbije:
Ocena efekata dosadašnje privatizacije u Republici Srbiji
(3) Boris Begović, Dragor Hiber, Boško Mijatović:
Privatizacija gradskog zemljišta
(4) Dejan Šoškić:
Tranzicija tržišta kapitala u Srbiji: neka otvorena pitanja
(5) Ilka Lewington i Konstantin Petrov:
Electricity Restructuring in South East Europe–
Examples from the Balkan Countries
Efekti tranzicije
(1) Milan R. Kovačević
Efekti otegnute privatizacije
(2) Nataša Cvetković
Tranzicioni izazovi „nove ekonomije“
(3) Božo Drašković
Promene u regulativi dovršetka privatizacije i ekonomski efekti
Strategija privatizacije, razvoj, investicije
(1) Petar Đukić
Koordinate održivog dovršetka privatizacije u Srbiji:
Iskustva i evolucija
(2) Božidar Cerović, Ana Aleksić, Aleksandra Nojković:
Faktori privlačenja stranih direktnih investicija u Srbiju:
Uuticaj sličnosti kulture
(3) Gordana Kokeza
Izbor optimalne razvojne strategije
u funkciji uspešnog završetka privatizacije
(4) Ivana Domazet i Jovan Zubović:
Privatizacija i investicije u hemijskoj industriji Srbije
Privatizacija javnog sektora
12
(1) Vladan Božić i Slobodan Aćimović:
Preduslovi, ograničenja i dometi privatizacije železnica Srbije
(2) Tatjana Jovanić:
Zlatne akcije u procesu privatizacije:
Pravno-ekonomska razmatranja
(3) Ljubodrag Savić:
Model privatizacije javnih preduzeća
(4) Biljana Rakić:
Ključni problemi u postupku privatizacije naftne industrije Srbije
Privatizacija agrokompleksa
(1) Žaklina Stojanović:
Reforma zemljišne politike i privatizacija agrokompleksa u Srbiji
(2) Miladin Ševarlić:
Privatizacija poljoprivrednog zemljišta u Srbiji
(3) Branislav Gulan i Danilo Tomić:
Privatizacija u Republici Srbiji – kraj društvene imovine
Privatizacija finansijskog sektora
(1) Milan Beslać:
Nedovršena reforma bankarskog sektora i uticaj na privređivanje
(2) Jelena Božović i Ivan Božović:
Privatizacija banaka u procesu tranzicije
Osvrt na neke aspekte privatizacije
(1) Sofija Adžić:
Privatizacija – akter ili žrtva nezavršene tranzicije u Srbiji?
(2) Dragan Lukač i Branislav Gulan:
Privatizacija na Kosovu i Metohiji – uzurpacija i legalizacija tuđe imovine
(3) Gordana Mihailović:
Naturalna restitucija – nužna privatizacija
Prilozi
(1) Jovan Ranković:
Radikalna izmena zakona o privatizaciji kao prioritet
(2) Jovan Rodić
Bilansiranje gudvila
5. OKRUGLI STO 26.6.2007:
Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom
13
Zbornik – Recenzenti:
Mlađen Kovačević, Ljubomir Madžar, Vladimir Grečić
• Predgovor
• Autori i teme:
Uvodna studija
(1) Mlađen Kovačević:
Aktuelni problemi ekonomsko-finansijskih odnosa
Srbije sa inostranstvom
Stanje i politika ekonomske saradnje sa inostranstvom
(1) Ljubomir Madžar:
Aporije precenjenog deviznog kursa
(2) Dragana Gnjatović:
Kapacitet otplate spoljnog duga Srbije
(3) Vladimir Grečić:
Kako povećati i racionalnije koristiti devizne doznake
radnika migranata i iseljenika
(4) Milan R. Kovačević:
Perspektive neto priliva inostranog kapitala
(5) Milorad Unković:
Programi i mere za smanjenje deficita tekućeg bilansa
(6) Dejan Miljković:
Zamka aktuelne strategije ekonomske politike
(7) Jelena Kozomara:
Posledice primene novog srpskog Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju
(8) Slavica Gavrilović-Gagović:
Bilans usluga Srbije – očekivanja i rezultati
(9) Snežana Popovčić – Avrić:
Konkurentnost privrede Srbije
(10) Predrag Kapor:
Uticaj strukturnih promena u finansijskom sektoru
na ekonomske odnose Srbije sa inostranstvom
(11) Jozefina Beke – Trivunac:
Devizne rezerve i devizna likvidnost
(12) Predrag Petrović:
Eksterna neravnoteža: determinante, finansiranje, konsekvence i
mogući pravci saniranja
(13) Nebojša Gagović:
Uzroci neravnoteže spoljnotrgovinske razmene Srbije
(14) Miroslav Raičević:
Izazovi nove ekonomske diplomatije
Regionalni aspekti ekonomske saradnje sa inostranstvom
(1) Dejan Jovović:
Stvaranje zone slobodne trgovine u JIE (CEFTA 2006.)
(2) Dragana M. Đurić:
Stepen liberalizacije i geografski aspekt spoljnotrgovinske razmene
(3) Milena Vučićević:
Problemi i perspektive robne razmene između Srbije i Rusije
(4) Blagoje Babić:
14
Iskustva zemalja Azije u tranziciji – primer Kine
(5) Milan S. Šojić:
Komparativna analiza tekućeg platnog bilansa Republike Srbije i
Evropske unije
6. KONFERENCIJA 15.12.2007:
Tekuća privredna kretanja, ekonomska politika i
strukturne promene u Srbiji 2007/2008.
(a) Monografija – Urednik: Pavle Petrović
Autori i teme:
Predgovor – Pavle Petrović
(1) Pavle Petrović, Duško Vasiljević:
Nova inflacija u Srbiji: Da li će šok na strani ponude
biti akomodiran rastom tražnje?
(2) Stojan Stamenković, Boško Živković, Miladin Kovačević,Vladimir Vučković,
Gordana Vukotić-Cotić:
Ekonomska politika Srbije u trajnom predizbornom ambijentu
(3) Diana Dragutinović:
Monetarna strategija (politika) u Srbiji ponovo na raskrsnici
(4) Lazar Šestović:
Fiskalna politika u Srbiji u prvim godinama tranzicije i predstojeći izazovi
(5) Milojko Arsić i Vuk Đoković:
Reforma infrastrukturnih delatnosti i privatizacija javnih preduzeća
(6) Ljubomir Madžar:
Rizici i društveni troškovi besplatne podele kapitala
(7) Boško Mijatović:
Vreme denacionalizacije
(8) Dijana Marković –Bajalović i Petar Đukić:
Razvoj politike i prava konkurencije: svet i Srbija
(b) Zbornik – Recenzenti:
Ljubomir Madžar, Milojko Arsić, Pavle Petrović, Boško Živković,
Vladimir Vučković, Božidar Raičević, Aleksandra Nojković
Autori i teme:
Predgovor – Božidar Cerović
Monetarna i finansijska politika
(1) Jasna Dimitrijević:
Monetarna politika-kanali transmisije na cene:
godinu dana ciljanja inflacije
(2) Ljiljana Đurđević:
Referentna kamatna stopa u projekcijama inflacije
(3) Mirjana Palić:
Analiza kreditne aktivnosti u Srbiji: Trend ili kreditni bum?
(4) Tamara Bašić:
O efektima i mehanizmima transmisije fiskalne politike u Srbiji
(5) Božidar Raičević i Saša Ranđelović:
15
Da li su porezi u Srbiji visoki?
(6) Radosav Marinković:
Da li je moguće istovremeno postići ciljeve stabilnosti cena i
pune zaposlenosti?
Spoljno-ekonomski odnosi
(1) Mlađen Kovačević:
Realne i virtuelne ekonomske performanse Srbije
u periodu 2000-2007. godine
(2) Radovan Kovačević:
Povećanje izvoza kao faktor smanjenja
neravnoteže platnog bilansa Srbije
(3) Predrag Petrović:
Šta determiniše rast uvoza- robusnost dobijenih nalaza
(4) Ivana Božić-Miljković:
Karakteristike i problemi spoljnotrgovinske razmene Srbije
sa zemljama jugoistočne Evrope
Reforme i restrukturiranje
(1) Mahmud Bušatlija i Miladin Kovačević:
Ocjena izvodljivosti restitucijenacrt zakona o denacionalizaciji
(2) Miroslav Đorđević i Petar Veselinović:
Makroekonomski aspekt prestrukturiranja privrede Srbije
(3) Ana Jolović:
Merenje kvaliteta koorporativnog upravljanja - primer Srbije
(4) Srećko Milačić, Safet Kurtović, Boris Siljković:
Uloga investicionih fondova u razvoju privrede Srbije
sa osvrtom na iskustva u regionu Balkan
(5) Božo Drašković:
Komparativna analiza ključnih ekonomskih kretanja u
Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori
(6) Sofija Adžić:
Razvojna politika, strukturne promene i evropska integracija Srbije
(7) Hasiba Hrustić:
Problemi u vezi sa primenom posebnih postupaka PDV
7. SAVETOVANJE 24.5.2008:
Kuda ide Srbija: Ostvarenja i dometi reformi
Monografija - Redaktori: Miodrag Zec i Božidar Cerović
Autori i teme:
Predgovor - Miodrag Zec i Božidar Cerović
(1) Miodrag Zec:
Reforme: koncept i realizacija
(2) Božidar Cerović i Aleksandra Nojković:
Usporavanje reformi u Srbiji: trošak neiskorišćenih mogućnosti
(3) Aleksandra Praščević:
Politički faktori makroekonomske nestabilnosti u Srbiji
(4) Ljubomir Madžar:
Javna potrošnja kao ekonomskopolitički izazov i ograničenje
16
(5) Kosta Josifidis, Emilija Beker, Novica Supić:
Politička ekonomija zakasnele tranzicje u Srbiji: osam godina posle, a zatim?
(6) Radovan Kovačević:
Strukturne promene u spoljnoj trgovini Srbije
(7) Vladimir Grečić:
Transformacija privrede Srbije: kako osigurati socijalnu izdržljivost?
(8) Mirko Vasiljević:
Korporativno upravljanje – agencijski problemi i interesi
(9) Nataša Golubović:
Društveni kapital i razvoj malih i srednjih preduzeća u jugoistočnoj Evropi – pouke za
Srbiju
(10) Slobodan Malinić:
Dalji razvoj računovodstvenog informacionog sistema – odgovor na izazove promena
preduzeća i menadžmenta
(11) Sofija Adžić:
Reindustrijalizacija i konkurentnost: kako iz postojećeg stanja?
(12) Veroljub Dugalić i Vesna Matić:
Analiza rada bankarskog sektora Srbije
(13) Veselin Vuković:
Sistemska neravnopravnost domaćih i stranih banaka na finansijskom tržištu Srbije
(14) Milan R. Kovačević:
Perspektive devizne likvidnosti i potrebne reforme
(15) Boris Siljković, Srećko Milačić, Bojan Jokić:
Dometi i perspektive reformi srpskog bankarstva sa osvrtom na širenje banaka 'novih
tržišta' EU
8. OKRUGLI STO 14.10.2008:
Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom
– Aktuelna pitanja i perspektive
Zbornik - Recenzenti:
Branislav Šoškić i Ljubomir Madžar
Autori i teme:
• Predgovor
• Pozdravna reč – Nikola Stojšić
Uvodni referati:
(1) Mlađen Kovačević:
Trendovi, stanje i perspektive ekonomsko-finansijskih odnosa
Srbije sa inostranstvom
(2) Privredna komora Srbije:
Rezultati i problemi spoljnotrgovinske razmene
Srbije sa inostranstvom
Debatni referati:
(1) Miroslav Prokopijević:
Da li je spoljnotrgovinski deficit razlog za zabrinutost?
(2) Predrag Petrović:
17
Geneza i perspektive tekućeg računa Srbije
(3) Dragana Gnjatović:
Zaduživanje Srbije pod uslovima
Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA)
(4) Milorad Unković:
Klasteri kao značajan oblik povećanja izvoza
(5) Milan R. Kovačević:
Kurs dinara i devizna likvidnost i solventnost
(6) Predrag Kapor:
Strane direktne investicije u Srbiji:
modaliteti, determinante, trendovi i perspektive
(7) Vladimir Grečić:
Devizne doznake srpske dijaspore u privredu Srbije i etnokapital
(8) Predrag Jovanović-Gavrilović:
Zaduženost Srbije i donacije
(9) Vladimir Vučković:
Neizgrađenost finanasijskog sistema kao uzročnik
neravnoteža u privredi Srbije
(10) Snežana Popovčić–Avrić:
Mikroekonomske osnove konkurentnosti privrede Srbije
(11) Jozefina Beke-Trivunac:
Komponente sistema upravljanja deviznim rezervama Srbije
(12) Saša Đogović:
Strategijski pravci nastupa srpske privrede na inostranom tržištu
(13) Ana Jolović:
Upravljanje portfeljem javnog duga
(14) Milena Vučićević:
Značaj energetskog sporazuma Srbije i Rusije
za unapređenje međusobne robne razmene
9. KONFERENCIJA 20.12.2008:
Ekonomska politika Srbije u 2009. i izazovi svetske ekonomske krize
(a) Monografija – Redaktori: Miomir Jakšić i Aleksandra Praščević
Autori i teme:
Predgovor - Miomir Jakšić i Aleksandra Praščević
(1) Stojan Stamenković, Davor Savin, Boško Živković,Vladimir Vučković, Miladin
Kovačević, Ivan Nikolić:
Stabilizaciona ili antirecesiona ekonomska politika 2009?
(2) Pavle Petrović, Duško Vasiljević, Danko Brčarević:
Svetska finansijska kriza i Srbija
(3) Miomir Jakšić:
Svetska ekonomska kriza: izazov za makroekonomsku teoriju
(4) Đorđe Đukić i Mališa Đukić:
Efekti svetske finansijske krize na kamatne stope u Srbiji
(5) Aleksandra Praščević:
Ekonomska politika Srbije: Između globalne ekonomske krize i predizbornih obećanja
(6) Milojko Arsić:
Izgledi i iskušenja fiskalne politike u 2009. godini
18
(7) Dejan Šoškić:
Globalna finansijska kriza i Srbija – pouke i mere
(8) Radovan Kovačević:
Izvoz Srbije u uslovima globalne ekonomske krize
Zbornik – Recenzenti:
Božidar Cerović, Miomir Jakšić, Stipe Lovreta,
Mirjana Petković, Aleksandra Praščević, Petar Đukić
Autori i teme:
Predgovor - Miomir Jakšić i Aleksandra Praščević
Strukturiranje javnog sektora
Uvodni referat
(1) Miladin Kovačević i Mahmud Bušatlija:
Sveobuhvatna reforma javnog sektora –
zašto je potrebna i kako je sprovesti
R e f e r a t i:
(1) Vladan Božić i Slobodan Aćimović:
Neophodnost diferenciranog pristupa restrukturiranju
javnih preduzeća u Srbiji
(2) Ljubo Maćić:
Uticaj promena na energetskim tržištima na energetiku Srbije
(3) Vladeta Petrović:
Prilagođavanje organizacije Pošte Srbije
savremenim promenama u okruženju
(5) Dragan Vučinić i Ivan Milojević:
Uloga budžetskog poslovanja u smanjenju posledica
ekonomske krize - sa osvrtom na Republiku Srbiju
(6) Sofija Adžić:
Reindustrijalizacija, teorija endogenog razvoja i dobro regionalno
i lokalno poslovno okruženje
Položaj preduzeća u promenljivom okruženju
Uvodni referati:
(1) Dragana Pokrajčić:
Položaj preduzeća u promenljivom okruženju
(2) Mirjana Petković i Ana Aleksić-Mirić:
Izazovi globalne finansijske krize za menadžment u Srbiji
R e f e r a t i:
(1) Galjina Ognjanov:
Koncept integrisanih marketinških komunikacija –
Osvrt na region Balkana
(2) Jelena Kočović i Blažen Minić:
Osiguravajuće kompanije i uticaj globalne finansijske krize
(3) Saša Veljković i Ljiljana Stanković:
Primena nove strategije zaštite potrošača u Republici Srbiji
(4) Dejan Đurić, Jelena Simić i Dragana Đurić:
Jačanje međunarodne poslovne orijentacije domaćih preduzeća –
Pretpostavka uspeha
(5) Milica Jakšić:
19
Menadžment performansi ljudskih resursa
(6) Dragutin Dragojević:
Neadekvatno obrazovanje menadžera, računovođa i revizora
pogoduje finansijskom kriminalu i korupciji
(7) Nenad Stanišić:
Struktura izvoza evropskih tranzicionih zemalja i zemalja EU 15:
Značaj, stanje i mesto Srbije
Ekonomska politika u svetlu globalnih promena
Uvodni referati:
(1) Petar Đukić:
Ekonomska politika u kriznim uslovima:
Nastavak reformi ili mere u iznudici
(2) Stipe Lovreta, Goran Petković i Dragan Stojković:
Uticaj globalnih promena na trgovinsku politiku u Srbiji
R e f e r a t i:
(1) Nikola Fabris:
Globalna finansijska kriza i njen uticaj na monetarnu politku Srbije
(2) Marinko Bošnjak:
Makroekonomske politike u uslovima globalne ekonomske krize
(3) Nataša Golubović:
Globalna finansijska kriza:
Teorijske i ekonomsko-političke implikacije
(4) Marko Sekulović:
Ekonomska politika i preispitivanje teorijskih paradigmi
(5) Đorđe Mitrović:
Informatičko društvo i digitalna podela u Srbiji –
Trenutno stanje i konsekvence za ekonomsku politiku
(6) Žaklina Stojanović:
Održiv razvoj – prioritet savremene agrarne politike
(7) Maja Jandrić, Svetlana Aksentijević i Đorđe Mitrović:
Fleksibilnost i sigurnost na tržištu rada u Srbiji
(8) Saša Đogović:
Globalna finansijska kriza i njene ekonomske posledice na privredu Srbije
(9) Predrag Petrović:
Dometi i posledice deprecijacije dinara
(10) Irena Janković:
Strategija razvoja tržišta dugovnih državnih hartija od vrednosti u Srbiji
(11) Gordana Milovanović:
Spoljnotrgovinska politika Srbije u uslovima krize na finansijskom tržištu
(12) Božidar Mihajlović:
Pšenica kao robna marka Srbije i izvori alternativne energije
(13) Dragana Bolesnikov:
Nacionalna konkurentnost u uslovima globalne ekonomske krize
(14) Radenko Marić:
Proces globalizacije i njegove implikacije
10. NAUČNI SKUP 30.5.2009:
Tranzicija u Srbiji i globalna ekonomska kriza
Monografija – Redaktori: Božidar Cerović i Miladin Kovačević
Recenzenti: Miomir Jakšić, Danijel Cvjetićanin, Miodrag Zec
20
Autori i teme:
Predgovor - Božidar Cerović i Miladin Kovačević
Srbija u tranziciji – suočavanje sa krizom
(1) Božidar Cerović:
Srbija u tranziciji i – krizi
(2) Dejan Šoškić:
Privredna struktura posle tranzicije - tranzicija privredne strukture (3) Boško Živković i Ana Jolović:
Privatizacija i evolucija finansijskog tržišta u Srbiji
(4) Biljana Jovanović-Gavrilović:
Globalna kriza, kvalitet privrednog rasta i tranzicija u Srbiji
(5) Edvard Jakopin i Stevan Devetaković:
Regionalizacija u Srbiji
(6) Marinko Bošnjak:
Reforma realnog, finansijskog i javnog sektora u
tranzicionom periodu 2001-2008. godine
Suočavanje sa krizom – rasprava o ekonomskoj paradigmi
(1) Miroslav Prokopijević:
Ekonomska kriza u svetu i njen uticaj na Srbiju
(2) Ljubomir Madžar:
Kriza, tržište i ekonomska politika
(3) Marko Sekulović:
Tranzicija u ogledalu krize
Tranzicija, zaposlenost, kriza
(1) Mihail Arandarenko:
Zaposlenost između tranzicije i ekonomske krize
(2) Ivana Domazet i Jovan Zubović:
Uticaj tranzicije na zaposlenost i zarade u Srbiji
(3) Božo Drašković, Dušan Kostić i Zoran Rajković:
Uporedna analiza grupe preduzeća i banaka
sa stanovišta zaposlenosti, zarada, likvidnosti i konkurentnosti
Uključivanje Srbije u svetsku privredu
(1) Nataša Golubović:
O održivosti deficita tekućeg bilansa Srbije
(2) Irena Janković:
Uravljanje javnim dugom – valutna i ročna struktura
(3) Goran Nikolić:
Efekat ekonomske krize na eksternu poziciju (i spoljnu trgovinu) Srbije
Predlog reforme javnog sektora
(1) Miladin Kovačević i Mahmud Bušatlija:
Neophodna reforma javnog sektora i njeni potencijalni efekti
11. SAVETOVANJE 15.10.2009:
Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom – Nužnost nove strategije
Zbornik – Recenzenti:
Mlađen Kovačević, Balgoje Babić, Radovan Kovačević, Ljubodrag Savić
21
Autori i teme:
Predgovor
Uvodna reč – Božidar Cerović
Pozdravna reč – Slobodan Malinić
Uvodna studija
(1) Mlađen Kovačević:
Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom – Nužnost nove strategije
R e f e r a t i:
(1) Ljubomir Madžar:
Ekonomskopolitički antibarbarus – kritički osvrt na kritička viđenja ekonomske zbilje u
Srbiji
(2) Vladimir Grečić:
Bolje korišćenje talenata kao faktor povećanja konkurentnosti
(3) Blagoje Babić:
Ponovna industralizacija Srbije – put izlaska iz krize
(4) Dragana Gnjatović i Ana Jovancai:
Stepen spoljne zaduženosti Srbije
(5) Ivica Stojanović:
Uzroci i posledice „konstrukcione greške” privrednih reformi u Srbiji
(6) Saša Đogović:
Ocena performansi srpske privrede
(7) Predrag Petrović:
Platni bilans Srbije pod uticajem svetske ekonomske krize
(8) Petar Veselinović:
Spoljni dug kao razvojno ograničenje srpske ekonomije
(9) Ljiljana Maksimović:
Jačanje konkurentnosti privrede Srbije u uslovima tranzicije
(10) Silvana Ilić i Dalibor Miletić:
Konkurentnost – ključni izazov za srpsku privredu
(11) Predrag Bjelić:
Uticaj svetske ekonomske krize na međunarodnu trgovinu
(12) Snežana Popovčić-Avrić:
Upravljanje izvozom Srbije
(13) Gordana Milovanović:
Uticaj globalne ekonomske krize na spoljnu trgovinu Srbije
(14) Goran Nikolić:
Analiza strukturnih promena srpske spoljno-trgovinske razmene u 2009.
(15) Milena Vučićević:
BRIK – nova izvozna šansa Srbije
(16) Vladimir Mićić:
Značaj stranih investicija za prevazilaženje krize u industriji Srbije
(17) Miroslav Raičević:
O uzrocima transformacije ciljeva nove ekonomske diplomatije
(18) Branko Rakita i Sanja Mitić:
Međuzavisnost brendiranja države i izvoznih efekata, sa osvrtom na primer Srbije
(19) Predrag Kapor:
Uticaj rizika zemlje na ekonomsko-finasijske odnose Srbije sa inostranstvom
(20) Dragan Stojanović:
Međunarodni računovodstveni standardi kao pretpostavka ekonomsko-finansijskih
odnosa sa inostranstvo
(21) Lidija Madžar:
Uloga IPA fonda u spoljnoekonomskim odnosima Srbije – komparacija sa zemljama u
22
regionu
(22) Mirjana Knežević:
Subjekti spoljnotrgovinskog poslovanja prema domaćim propisima
12. KONFERENCIJA 26.12.2009:
Ekonomska politika Srbije u 2010 –
Ka novom modelu makroekonomske stabilnosti
Monografija – Redaktori: Boško Živković i Stojan Stamenković
Recenzenti: Božidar Cerović, Biljana Jovanović-Gavrilović, Miomir Jakšić
Autori i teme:
Predgovor – Boško Živković i Stojan Stamenković
Makroekonomska stabilnost i privredni rast
(1) Stojan Stamenković,Vladimir Vučković, Miladin Kovačević, Ivan Nikolić,
Mahmud Bušatlija:
Ekonomska politika Srbije u 2010: Ka novom modelu ravnoteže
(2) Milojko Arsić i Pavle Petrović:
Izazovi makroekonomske politike: kratak i srednji rok
(3) Petar Đukić:
Ekonomski rast, stabilnost i zaposlenost u 2010: kako iz kriz (a da to ne vodi u novu)?
(4) Radovan Kovačević:
Izvoz i spoljni dug kao faktori makroekonomske stabilnosti privrede Srbije
Globalna kriza i njene posledice
(1) Boško Živković i Darko Marković:
Delovanje mehanizma pojačavanja udara tokom krize
(2) Davor Savin:
Javni dug Srbije i nove performanse svetske privrede
(3) Miroslav Zdravković:
Internacionalizacija Srbije 2000-2008: kvantitativni aspekt
(4) Marko Sekulović:
Od vašingotonskog konsenzusa ka beogradskom konsenzusu
(5) Irena Janković:
Efekti krize na zemlje Jugoistočne Evrope i Centralne Azije: Mogućnost oporavka
Strukturni problemi privrede Srbije
(10) Dejan Šoškić
Potreba promene strukture BDP i moguće mere ekonomske politike
(11) Sofija Adžić
Strukturna politika kao dugoročni okvir nove ekonomske politike
(12) Goran Nikolić
Mogućnosti strukturnog unapređenja izvoza u novoj paradigmi ekonomskog rasta
(13) Bojan Ristić
Politika zaštite konkurencije u Srbiji: Analiza uslova konkurencije na pojedinim tržištima
(14) Marinko Bošnjak
Domaća štednja i izvoz kao poluge novog modela održivog razvoja Srbije
(15) Blažen Minić
Analiza stanja nekretnina u Beogradu u periodu 2002-2009.
23
Monetarna politika
(16) Milena Jovičić i Tijana Milojević
Ocena efekata zamrzavanja penzija i zarada u javnom sektoru na siromaštvo
(17) Đorđe Đukić
Monetarna politika u uslovma krize: Verifikacija argumenata protiv brzog smanjenja
referentne kamatne stope NBS
(18) Vlastimir Vuković
Paradoksalna profitabilnost bankarskog sektora Srbije u kriznoj 2008. godini
(19) Nikola Fabris i Jelena Galić
Ka novoj monetarnoj paradigmi: Da li će finansijska stabilnost postati preovlađujući cilj
monetarne politike
(20) Jadranka Đurović-Todorović, Miroslav Đorđević i Boris Siljković
Monetarna politka Evropske centralne banke i NB Srbije u funkciji stabilizacije privrede
u uslovima globalne finansijske krize
(21) Sonja Stoiljković
Značaj stranih direktnih investicija za privredu Srbije
(22) Dragutin Dragojević
Kontrola javnih finansija osnova pravne države - osvrt na prvi izveštaj državne revizorske
institucije
Poslovanje preduzeća u novim uslovima
(23) Mirijana Gligorijević i Sanja Mitić
Upravljanje ključnim kupcim kao konkurentski odgovor preduzeća na izazove
savremenog poslovnog okruženja
(24) Đorđe Kaličanin i Savka Vučković
Strategijski značaj upravljanja ciljnim troškovima u uslovima globalne recesije
(25) Saša Veljković
Uticaj potrošačkog etnocentrizma na strategije državnih organa i poslovanje preduzeća
(26) Dragan Lončar i Đorđe Kaličanin
Značaj unapređenja modela kontigentnog planiranja u uslovima krize: koncept realnih
opcija
(27) Radmila Jablan-Stefanović
Informacioni sistem računovodstva troškova: esencijalni resurs na putu ka konkurentskoj
prednosti preduzeća
(28) Božidar Mihajlović i Daliborka Petrović
Proizvodnja organske hrane: mogući doprinos stabilnosti srpske privrede
(29) Jelena Filipović i Aleksandar Đorđević
Zaštita dece potrošača u Srbiji
Zbornik (CD) – Recenzenti:
Božidar Cerović, Biljana Jovanović-Gavrilović, Miomir Jakšić
U zborniku su štampani svi referati prezentovani na skupu tj. izvorno prezentovani tekstovi svih
autora navedenih u monografiji kao i sledeći podneti referati:
1.
Mirko Savić, Ekonomski fakultet Subotica
24
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Klaster analiza strukture tržišta rada na NTS2 nivou i komparacija regiona Vojvodine sa
regionima EU.
Maja Strugar i Agneš Boljević, Ekonomski fakultet Subotica
Makroekonomski rizici kao faktor usporavanja tržišne aktivnosti.
Marija Vuković, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
Fiskalni deficit i javni dug Srbije: Implikacije u kratkom i dugom roku
Nada Barac, Goran Milovanović i Aleksandra Anđelković, Ekonomski fakultet Niš
Tekstilna industrija Srbije – propuštene prilike i nove šanse u procesu ostvarivanja
konkurentnosti
Milivoje Radović i Jovan Đurašković, Ekonomski fakultet Podgorica
Uticaj privatizacije na razvoj i funkcionisanje sektora malih i srednjih preduzeća (MSP)
u Crnoj Gori
Marija Anđelković-Pešić i Vesna Janković-Milić, Ekonomski fakultet Niš
Greške zaposlenih kao komponenta operativnog rizika – Bajesijanski pristup.
Dragovan Milićević, Visoka poslovna škola sturkovnih studija Valjevo
Finansijska analiza akcionarskih društava srpske privrede u 2008. godini
Dejan Riznić, Tehnički fakultet Bor
Inovativna marketing strategija u funkciji makroekonomske stabilnosti
13. NAUČNA KONFERENCIJA 8.5.2010.
Ekonomsko-socijalna struktura Srbije:
Učinak prve decenije tranzicije
Plenarna sesija I
1. Prof.dr Ljubomir Madžar
Pustolovine pomerenog rasta: stari i novi model
Ka još jednoj makroekonomskoj himeri
2. Dr Mihail Arandarenko
Politička ekonomija nezaposlenosti
3. Dr Aleksandra Praščević
Odnos javnost – elita i brzina reformskih procesa u Srbiji:
Zašto su reforme u Srbiji usporene?
4. Prof.dr Mladen Lazić i dr Slobodan Cvejić
Klase i vrednosti u post-socijalističkoj transformaciji Srbije
Plenarna sesija II
1. Dr Slobodan Antonić
Klasna struktura Srbije nakon 2000. godine
2. Prof. dr Miodrag Zec i dr Ognjen Radonjić
Sistemski deficit i tranzicija u Srbiji
3. Prof. dr Stipe Lovreta, mr Dragan Stojković, dr Zoran Bogetić
Efekti tranzicije u trgovinskom sektoru Republike Srbije
Sekcija I
1. Dr Ljubodrag Savić
Reindustrijalizacija kao osnova novog modela razvo
2. Prof. dr Mina Petrović
Siromaštvo i materijalna deprivacija seoskog stanovništva
3. Dr Žaklina Stojanović
Efekti strukturnog prilagođavanja agrosektora Srbije
25
4. Dr Vladimir Vučković
Industrija Srbije nakon desetogodišnje tranzicije
5. Prof. dr Sofija Adžić
Metalski kompleks – najveća žrtva tranzicije u Srbiji
Sekcija II
1. Prof. dr Vladan Božić i dr Slobodan Aćimović, Veljko Mijušković
Dokle se stiglo i kako dalje u srpskom transportnom sektoru
2. Dr Saša Veljković, prof. dr Stipe Lovreta, mr Dragan Stojković
Uticaj internih i eksternih faktora na poslovanje preduzeća iz oblasti
trgovine u periodu tranzicije – analiza stavova menadžera
3. Mr Đorđe Mitrović i mr Maja Jandrić
Ekonomski aspekti tranzicije ka informacionom društvu u Srbiji 2005-2010 –
Izazovi i mogući scenariji budućeg razvoja
4. Prof. dr Branko Rakita i dr Sanja Mitić
Udruživanje konkurentskih prednosti kroz strategiju kobrendiranja
5. Prof. dr Jovan Todorović
Izazovi, iskušenja i učinci tranzicionog menadžmenta
6. Dr Sanja Vučković
Tranzicija finansijskog sistema Srbije: rezultati, propusti i budući razvoj
Sekcija III
1. Prof. dr Dragana Gnjatović i mr Ana Jovancai
Produbljivanje regionalnih razlika u Srbiji
2. Dr Olgica Bošković i dr Radmila Dragutinović - Mitrović
Analiza regionalne strukture nezaposlenosti i zapošljavanja u Srbiji
u prvoj deceniji tranzicije
3. Mr Dušan Mojić
„Tranzicije u tranziciji”: Položaj mladih u društvu Srbije u prvoj deceniji
21. veka
4. Prof. dr Petar Veselinović
Sektorska struktura privrede Srbije i osnovni pravci prestrukturiranja
5. Mr Irena Janković i mr Dejan Molnar
Alternativni izvor finansiranja lokalnog (ekonomskog) razvoja u Srbiji
Sekcija IV
1. Prof. dr Petar Đukić
Socijalni učinci ekonomske tranzicije u Srbiji
2. Mr Vladimir Mićić
Nužnost transformacije privrednog sistema Srbije
3. Dr Marija Babović
Rodne nejednakosti na tržištu rada u Srbiji
4. Dr Danilo Šuković
Socijalni model Srbije u funkciji eliminacije siromaštva
i podsticanja ekonomskog razvoja
5. Prof. dr Jovan Dušanić
Još jedna izgubljena decenija – Učinci prve decenije srpske tranzicije
Prilog 4.
REDOVNI ČLANOVI NDE
(abecedno)
26
1. Adamović prof. dr Ljubiša
2. Babić prof. dr Blagoje
3. Backović prof. dr Marko
4. Bajec prof. dr Jurij
5. Bogetić prof. dr Pavle
6. Boričić prof. dr Branislav
7. Cerović prof dr Božidar
8. Cvjetićanin prof. dr Danijel
9. Ćirović prof. dr Milutin
10. Đukić prof. dr Petar
11. Đurić prof. dr Dragana
12. Đurović akademik Mirčeta
13. Grečić prof. dr Vladimir
14. Hanić prof. dr Hasan
15. Ivanišević prof.dr Milorad
16. Jakšić prof. dr Miomir
17. Jovanovski prof. dr Tihomir
18. Jovičić prof. dr Milena
19. Kostić prof. dr Milica
20. Kovač prof. dr Oskar
21. Kovačević dr Miladin
22. Kovačević dr Milan
23. Kovačević prof. dr Mlađen
24. Kovačević prof. dr Radovan
25. Lovreta prof. dr Stipe
26. Labus prof. dr Miroljub
27. Madžar prof. dr Ljubomir
28. Madžar prof. dr Marta
29. Marković prof. dr Milorad Milo
30. Malinić prof. dr Slobodan
31. Milanović prof. dr Branko
32. Milisavljević prof. dr Momčilo
33. Ocić prof. dr Caslav
34. Pejović prof. dr Svetozar
35. Petković prof. dr Mirjana
36. Petrović prof. dr Marko
37. Petrović prof. dr Pavle
38. Popov prof. dr Zoran
39. Popović prof. dr Danica
40. Popović prof. dr Dejan
41. Ranković prof. dr Jovan
42. Savić prof. dr Nebojša
43. Savin prof. dr Davor
44. Sekulović prof. dr Marko
45. Stamenković Stojan
46. Stevanović prof. dr Nikola
47. Šoškić akademik prof. dr Branislav
48. Škarić Jovanović, prof.dr Kata
49. Todorović prof. dr Jovan
50. Uvalić prof. dr Milica
51. Vukotić prof. dr Veselin
52. Zec prof.dr Miodrag
27
Download

Prilozi uz Izvestaj - naučno društvo ekonomista srbije