INFORMACIJA
O
REALIZACIJI TENDERSKIH POSTUPAKA
I AKTIVNOSTIMA NA ZAKLJUČENJU UGOVORA
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je postupajući saglasno Zakonom utvrđenim
nadležnostima, uz predhodnu saglasnost Vlade Crne Gore, u pripremi sezone sprovelo tenderske
postupke davanja u zakup djelova državne imovine prema Planu objekata privremenog karaktera
u zoni morskog dobra za period 2013.-2015.god.
U pitanju su redovne aktivnosti koje se realizuju u pripremi svake turističke sezone a koje
predhode zaključenju ugovora o korišenju kupališta i privremenih objekata.
Ono po čemu se ovogodišnje postupanje izdvaja je sledeće :

683 tenderska postupka ( za zakup 241 kupalište i 442 privremene lokacije),

770 učesnika u postupku masovnost, odnosno veliko interesovanje ponuđača ( 403
ponude za zakup kupališta i 367 ponuda za zakup privremenih objekata ),

sprovođenje postupaka po novim, izmijenjenim kriterijumima koje je utvrdila
Vlada Crne Gore,

uveden porez na dodatu vijednost na zakupninu/naknadu za korišćenje morsko
dobra počevši od 01.04.2013.god.

potpuna javnost i transparentnost tenderskih procedura ( otvaranju ponuda za
zakup kupališta prisustvovalo je ukupno 370 pojedinačno identifikovanih lica i
desetak novinarskih ekipa),

efikasna organizacija obimnog i zahtjevnog zadatka kako u pripremi tendera,
tokom trajanja otkupa tenderske dokumentacije, otvaranja i vrednovanja ponuda i
postupaka po prigovorima uz dodatno angažovanje zaposlenih i pripravnika na
osposobljavanju,

primjena utvrđenih mehanizama zaštite od pojedinaca i pravnih lica koja su u
krivičnom postupku ili imaju izrečenu mjeru zaštite ( svi ponuđači dostavili su
potvrdu nadležnog suda da se protiv istih ne vodi krivični postupak, kao i
odgovarajuću potvrdu iz Centralnog registra privrednih subjekata za pravna lica i
odgovorna lica u pravnom licu),

Izuzetna medijska pažnja tokom cjelokupnog postupka.
Javno preduzeće je cijeneći aktuelnost i izraženu medijsku fokusiranost krajem juna, sačinilo
Infomaciju o realizaciji tenderskih postupaka i aktivnostima na zaklučenju ugovora koju je usvojio
Upravni odbor Javnog preduzeća na svojoj sjednici održanoj dana 01.07.2013.god. sa Zaključcima
koje dostavljamo u prilogu.
Informacija je nakon usvajanja dostavljena resorno nadležim organima sa ciljem da se u nekoliko
tačaka da kratak i cjelovit pregled aktivnosti i uočenih pojava, sa posebnim osvrtom na postupanje
Javnog preduzeća.
Uvažavajući da se u međuvremenu, od sačinjavanja Informacije, odvijala intenzivna aktivnost na
zaključivanje ugovora uz istovremeno ponavljanje tenderskih postupaka koji nijesu bili uspješni
u prvom krugu na zahtjev Ministarstva održivog razvoja i turizma vrši se dopuna i inoviranje
prvobitne Informacije.
I. PRAVNI OKVIR
Javno preduzeće Tenderske postupke realizuju na osnovu odredbi:
- Zakona o državnoj imovini („Sl. list Crne Gore“ br. 21/09),
- Zakona o morskom dobru („Sl. list RCG“ br. 14/92, 27/94 i „Sl. list CG“ br. 40/11, 51/08 i
21/09),
- Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (‘”Sl. list CG”, br. 51/08, 31/11, 40/11 i 47/11)
- Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl. list CG“ br. 44/10),
- Uredbe o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom
preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću nacionalni parkovi
(”Sl. list CG”, br. 26/12),
- Pravilnik o uslovima koja moraju ispunjavati izgrađena i uređena kupališta (”Sl. list CG”, br.
20/08,20/09, 4/10 i 26/11),
- Plana objekata privremenog karektera u zoni morskog dobra.
II. PLAN OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
Na osnovu Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, Javno preduzeće kroz
tenderske postupke realizuje Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra koji
saglasno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata donosi Ministarstvo održivog razvoja i
turizma.
Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period od 2013.-2015.god. koji
se donosi u skladu sa Prostornim planom područja posebne namjene za zonu morskog dobra,
određene su lokacije, kupališta i privremeni objekti na području morskog dobra u svih šest
primorskih opština ( Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar i Ulcinj ).
Plan je pripremila šestočlana radna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva i Javnog
preduzeća koja je imenovana Rješenjem Ministra Predraga Sekulića dana 19.09.2012. god.
Komisija je imala zadataka da na osnovu Opštih smjernice za izradu i sprovođenje Plana, razmotri
i obradi više stotina pojedinačnih zahtjeva/inicijativa za unošenje u Plan, uradi Nacrt Plana,
dostavi ga primorskim opštinama na mišljenje i utvrdi Predlog Plana.
U cilju izrade cjelovitog dokumenta, Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog
dobra za period 2013.-2015.god. izvršena je kategorizacija kupališta na javna izgrađena i uređena
kupališta, hotelska i specijalna kupališta. Planom su prepoznate lokacije za pristaništa, privezišta,
date su nautičke karte kao i svi drugi djelovi morskog dobra na kojima se može odobriti
postavljanje privremenih objekata i obavljanje djelatnosti, sa preciznim podacima o dimenzijama
i materijalizaciji privremenih objekata.
Po prvi put Planom su posebno označena zaštićena područja, odnosno djelovi morskog dobra koji
se nalaze pod nekim režimom zaštite i date preporuke za korišćenje zaštićenih prirodnih dobara.
Saglasno zakonskoj obavezi, Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u formi
Nacrta dostavljen je na mišljenje svim primorskim opštinama i sa svim opštinama izuzev opštine
Ulcinj izvršeno je usaglašavanje Plana.
2
Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period od 2013.-2015.god. koji je
donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, po prvi put je dostavljen na upoznavanje Vladi
Crne Gore.
Takođe po prvi put, Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra je javno objavljen
na web-site Ministarstva održivog razvoja i turizma i Javnog preduzeća www.morskodobro.com
čime je obezbijeđena puna transparentnost i dostupnost dokumenta.
III. CJENOVNIK POČETNIH NAKNADA ZA KORIŠĆENJE MORSKOG DOBRA
Prema planiranoj godišnjoj dinamici, Javno preduzeće je na sjednici Upravnog odbora održanoj
dana 05.03.2013.god. usvojilo Cjenovnik početnih naknada za korišćenje morskog dobra za 2013.
god. koji je Ministarstvo održivog razvoja i turizma, zajedno sa Tenderskim odlukama, po prvi put
dostavilo na upoznavanje Vladi Crne Gore.
Vlada Crne Gore je svojim zaključkom od 04.04.2013.god. potvrdila Cjenovnik početnih naknada
za korišćenje morskog dobra za 2013.god.
Na osnovu Cjenovnika početnih naknada za korišćenje morskog dobra, Javno preduzeće je
utvrdilo minimalne cijene godišnjeg zakupa u postupcima prikupljanja ponuda, odnosno početne
cijene u postupcima licitacije.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa je rezultat obračunate površine plaže, vrste i tipa privremenog
objekta ( ili objekata ) koji se prema Planu mogu odobriti, površine objekata i terase i zone u kojoj
se lokacija nalazi.
IV. PDV
U pripremi tenderskih postupaka na osnovu mišljena Ministarstva finansija br.01-3963/1 od
31.03.2013.god. Poreska Uprava je donijela Rješenje br. 81/31-03710-5 od 01.04.2013.god.
kojim je Javno preduzeće ponovo od 01.04.2013. god. registrovano kao obveznik PDV-a.
Javno preduzeće je predhodno na osnovu Mišljenja Ministarstva Finansija i Rješenja Poreske
Uprave oslobođeno plaćanja PDV od 31.12.2006 god.
Donijeto Rješenje je implementrano na način da su minimalne cijene godišnjeg zakupa, odnosno
početne cijene u aukcijskim postupcima uvećane za iznos PDV.
V. ODLUKE O OBJAVLJIVANJU JAVNIH POZIVA

Kupališta
Uvažavajući da je 31.12.2012. god. istekao predhodni Plan objekata privremenog karaktera kao i
svi ugovori zaključeni na osnovu istog Plana, da je usaglašavanje novog Plana trajalo duže vrijeme,
Upravni odbor je i prije donošenja Plana 05.03.2013. god. usvojio dvije Odluke o objavljivanju
javnog poziva za zakup kupališta prema Nacrt Plana i dostavio ih resorno nadležnom Ministarstvu
u cilju pribavljanja propisane saglasnosti Vlade CG.
Predmetnim odlukama obuhvaćena su sva kupališta ( javna i hotelska ) za koje su ugovori istekli,
i to 241 kupalište ( 211 javnih i 30 hotelskih i specijalnih / banjska, dječija i ženska plaža ).
HOTELSKE
PLAŽE
OPŠTINA
JAVNE PLAŽA
HERCEG NOVI
46
2
KOTOR
17
2
TIVAT
9
2
SPECIJALNA SPECIJALNA
-banjska
kupališta
2
-ženska
nudistička
SPECIJALNA
-dječija
odmarališta
2
3
BUDVA
75
8
BAR
34
5
ULCINJ
30
5
1
1
Upravni odbor je naknadno u dva navrata na preporuku resorno nadležnog Ministarstva, usvojio
dopune i ispravke predhodno donijetih odluka i to: 22.03.2013.god. kada su saglasno zahtjevima
Crnogorskog turističkog udruženja, Unije poslodavaca Crne Gore i Privredne komore Crne Gore,
usaglašeni i prihvaćeni izmijenjeni kriterijumi za bodovanja ponuda i dana 07.04.2013.god. kada
je na zahtjev Ministarstva, izvršena dopuna Odluke u dijelu vrednovanja kupališta koji se prvi put
daju na tender.
Vlada Crne Gore je Zaključkom br.06-757/4 od 04.04.2013. god. dala saglasnost na Odluke o
objavljivanju javnog poziva za zakup kupališta prema Planu objekata privremenog karaktera.
 Privremene lokacije
Na osnovu Plana objekata privemenog karektera u zoni morskog dobra, Upravni odbor na svojoj
sjednici održanoj 03.04.2013.god. usvojio je odluke o tenderima za davanje u zakup djelova
državne imovine, svih lokacija na kojima je planirano postavljanje privremenih objekata i
terasa.
U skladu sa zakonskom procedurom Vlada Crne Gore je Zaključkom br.06-929/2 od
18.04.2013.god. dala saglasnost na Odluke o objavljivanju poziva za javno nadmetanje-aukcije uz
obavezu da svi učesnici u tenderskim postupcima moraju biti registrovani u Poreskoj upravi kao
PDV obveznici.
Dana 20.04.2013. god. u dnevnom listu „Pobjeda“ i na internet stranici Javnog preduzeća
objavljeni su:
1. Poziv za javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta za postavljanje sezonskih objekata
broj 0207-1107/1 od 19.04.2013. god.
2. Poziv za javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta za postavljanje terasa
ugostiteljskih objekata broj 0208-1109/1 od 19.04.2013. god.
3. Poziv za javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta za zakup 4 privremena objektatipa kiosk broj 0207-1111/1 od 19.04.2013. god.
4. Poziv za javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta za organizovanje sportskorekreativnih aktivnosti broj 0208-1108/1 od 19.04.2013. god.
5. Poziv za javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta za postavljanje pomoćnih objekata
uz uzgajalište marikulture broj 0208-1110/1 od 19.04.2013. god.
VI. JAVNI POZIV
Javno preduzeće je u najkraćem roku, nakon dobijanja saglasnosti Vlade Crne Gore, dana
08.04.2013. god. objavilo :
1) Javni poziv za zakup 211 javnih kupališta prema Planu objekata privremenog karaktera u zoni
morskog dobra za period 2013-2015.god. i
2) Javni poziv za zakup 30 hotelskih i specijalnih kupališta.
Pored opštih uslova Javnim pozivom je precizirano :
 Da se godišnja zakupnina plaća u cjelini u momentu zaključenja ugovora ili u ratama uz
obavezu dostavljanja bezuslovne i naplative bankarske garancije,
 Da je visina bankarke garancije ponude utvrđena u zavisnosti od visine minimalne cijene i
da iznosi od 1.000 do 10.000,00 eura za cijenu zakupa preko 20.000,00 eura,
4
Podizanje visine bankarske garacije ponude, u odnosu na predhodne godine, imalo je za cilj
eliminisanje neozbiljnih ponuda i spriječavanje odustajanja od ponuda i ponuđenih ugovora
od strane izabranih ponuđača, što je dovodilo do ponavljanja postupaka i kašnjenju u
zaključivanju ugovora.
 Da je svaki ponuđač fizičko lice/za pravno lice odgovorno lice u pravnom licu dužan
da dostavi Uvjerenje mjesno nadležnog Osnovnog suda da nije pod istragom i da se
protiv istog lica ne vodi krivični postupak.
 Da je ponuđač dužan da dostavi potvrdu iz Centralnog registra Privrednog suda u
Podgorici da se pravno lice ne nalazi u kaznenoj evidenciji
 Javnim pozivom su definisani kriterijumi za ponuđača hotelskog kupališta koji može biti
vlasnik ili zakupac hotela visoke kategorije ( 4* ili 5* ) smještenog u neposrednom zaleđu
plaže koja je predmet javnog nadmetanja ili vlasnik/zakupac hotela niže kategorije
ukoliko u neposrednom zaleđu ne postoji drugi hotel visoke kategorije.
 Ponuđač kupališta banjskih lječilišta mora biti zdravstvena ustanova i drugo pravno lice
koje obavlja zdravstvenu djelatnost u banjskim lječilištima i ima smještajni objekat
neposredno uz plažu ili je direktnom pješačkom stazom povezan sa plažom a ponuđač
specijalnih/dječijih kupališta mora biti javna ustanova i drugo pravno lice koja obavlja
djelatnost kolektivnog smještaja djece i ima smještajni objekat neposredno uz plažu ili je
direktnom pješačkom stazom povezan sa plažom.
 Da rok zakupa lokacija gdje su donijete državne studije lokacije ne može biti duži od
oktobra tekuće godine uz mogućnost produženja.
 Da se lokacije u čijem neposrednom zaleđu je u toku izgradnja hotela visoke kategorije ( 4
i 5****) daju u zakup uz uslov mogućeg raskida ugovora, bez naknade štete za slučaj da
hotel otpočne sa radom.
 Da se rangiranje i ocjena ispravnih i prihvatljivih ponuda vrši prema jasnim i preciznim
kriterijumima, i to :
Ponuđeni iznos godišnje zakupnine …….…
Reference i predhodno iskustvo……..………
50 bodova
50 bodova koje se boduju prema podriterijumima:
1) Nosilac priznanja “Plava zastavica” u nekoj od predhodnih pet godina ........….. 10 bodova
2) Vlasnik nepokretnosti ( zemljišta i objekta) u neposrednom zaleđu ………….... 5 bodova
3) Odobrenje nadležnog opštinskog organa za rad kupališta ili Saglasnost Javnog preduzeća za rad
kupališta za 2011, 2010, 2009 i 2008. god........................ najviše 28 boda (7 bodova po godini)
4) Odobrenje nadležnog opštinskog organa za rad kupališta za 2012. god......……. 7 bodova.
Predloženi kriterijumimi su rezultat usaglašavanja stavova Javnog preduzeća, Ministarstva
održivog razvoja i turizma i stavova dosadašnjih korisnika izraženih kroz Crnogorsko turističko
udruženje, Uniju poslodavaca Crne Gore i Privrednu komoru Crne Gore.
Predloženim kriterijumima daje se realna prednost dosadašnjim urednim zakupcima kupališta,
koji su u predhodnom periodu na kvalitetan način izvršili ugovorom preuzete obaveze a
istovremeno ostavlja prostor za javnu i transparentnu utakmicu.
Novim kriterijumima za izbor najpovoljnijeg ponuđača za korišćenje/zakup kupališta, izmijenjeni
su kriterijumi koji su bili primijenjeni u predhodne dvije godine (90 bodova cijena + 10 bodova
reference i iskustvo). Dosadašnji zakupci su cijenili da su ovim kriterijumima bili dovedeni u
neravnopravan položaj, jer u takvom odnosu prethodna iskustva i poštovanje ranijih ugovora
nijesu garantovala uspjeh na tenderu.
5
S druge strane, iako je u predhodne dvije godine na tenderu ostvarena veća cijena i veći prihod,
konačan i ukupan efekat nije u svim slučajevima bio pozitivan, budući da su veće zakupnine imale
za posledicu visoke cijene usluga na kupalištima (ležaljki i suncobrana), prenatrpanost plaža
plažnim mobilijarom, ne ostavljanje slobodnih polovina plaža i ukupno, brojne primjedbe turista i
gostiju.
VII. TENDERSKI POSTUPCI
 Kupališta
Zbog obimosti posla i obezbijeđenja pune transparentnosti i kontrole nad Tenderskim postupcima,
Javno preduzeće je prvobitno zatražilo da Ministarstvo održivog razvoja i Ministarstvo finansija
imenuju svoje predstavnike u Tenderske komisije.
Kako isto nije bilo moguće, 10 Tenderskih komisija koje su činili zaposleni u Javnom
preduzeću u tri radna dana, prema terminima iz dva objavljena Javna poziva sprovele su
postupak otvaranja 403 ponude za zakup ukupno 241 kupalište.
Interesovanje je bilu veoma veliko i u periodu od 15 dana koliko je trajao otkup, preko 700 lica je
posjetilo prostorije Javnog preduzeća a oko 435 lica je izvršilo otkup tenderske dokumentacije.
Evidentirano je da je javnom otvaranju ponuda prisustvovalo ukupno 370 lica kao i
predstavnici javnih medija.
U cilju stvaranja preduslova za zakonito, transparentno ali i bezbijedno odvijanje postupaka i rad
Tenderskih komisija angažovano je odgovarajuće obezbijeđenje u poslovnoj zgradi Javnog
preduzeća i prostorima u kojima je vršeno javno otvaranje ponuda a tokom trajanja postupaka
ostvarena je saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova - Upravom policije Budva.
Tenderske komisije imale su zadatak da izvrše otvranje ponuda, sačine zapisnike, izvrše ocjenu
ispravnosti vrednovanje ponuda, sačine rang liste i izvrše izbor nauspješnijih ponuđača, donesu i
urade odluke, obavijeste ponuđače o rezultatima, kao i da razmotre i donesu odluke po
eventualnim prigovorima.
Veliki broj ponuda uslovio je adekvatnu organizaciju, arhive i prijema ponuda i efikasno
postupanje Tenderskih komisija, čime je obezbijeđeno da se najkraćem roku, 15 minuta od
krajnjeg roka za predaju ponuda, izvršeni razvrstavanje ponuda i otpočne javno otvraanje
ponuda. Predstavnici ponuđača, zainteresovane osobe, među kojima i novinari, registrovani su na
ulazu i potpisom ovjerili prisustvo.
Prisutni su upoznati sa načinom rada i pravom da neposredno podnesu prigovor na eventualnu
nepravilnost u radu Komisije ili nekompletnost konkurentske ponude. Sve ponude su otvarane
pred prisutnima uz prikaz svih dokumenata iz njihovog sadržaja i konstatacijom o ispravnosti
dokumenata po ključnim elementima – uslovima koji su traženi oglasom. Na taj način je
omogućeno svim kandidatima da na otvaranju steknu kompletan uvid u ponude koje konkurišu za
svaku od lokacija. U pravilu, zainteresovani su registrovali (zapisali) podatke iz konkurentskih
ponuda.
Bez i jednog i najmanjeg incidenta Tenderske komisije, su saglasno Zakonu i Uredbi sprovele
postupak, donijele Odluke i stvorile predpostavke za zaključivanje Ugovora.
Statistika rada Tenderskih komisija za javna kupališta :
HERCEG NOVI
KOTOR
TIVAT
6
Broj lokacija
46
17
9
Broj ponuda
Uspješno okočani
postupci
Prigovori
Broj lokacija za koje
nije bilo ponuda
Ponavljanje postupka
41
21
11
11
7
1
0
3
1
17
6
2
Odustanak od ponude
2
0
3
BUDVA
BAR
ULCINJ
Broj lokacija
73
34
30
Broj ponuda
175
63
57
Uspješno okočani
postupci
62
28
29
Prigovori
22
4
3
Broj lokacija za koje
nije bilo ponuda
8
1
1
Ponavljanje postupka
11
2
1
Odustanak od ponude
12
4
3
28
5
10
Kao uočene pojave, ukazujemo
 Za zakup plaža u opštini Herceg Novi početno interesovanje je bilo značajno ali u tenderskom
postupku u najvećemo broju učestvovali su dosadašnji zakupci, tako da je samo na dvije lokacije
došlo do promjene zakupaca/korisnika, za 10 lokacija nije bilo ponuđa i za 17 manjih kupališta
ponavlja se postupak.
 U Tivtu i Kotoru ponude su uglavnom dostavili dosadašnji zakupci i samo na po jednoj lokaciji
došlo je do promjene korisnika. Najveće interesovanje (5 ponuda ) je bilo za zakup plaže na ulazu u
Perast. Prvorangirani ponađač je dostavio ponudu i visini od 43.600 eura ( minimalna cijena zakupa
je iznosila 4.283,00 eura ) pa je na predmetnoj lokaciji došlo do promjene korisnika.
 Plaža Trsteno, koja pripada opštini Kotor i dalje ostvaruje visoku godišnju zakupninu, sa početnih
30.000 eura, u tenderskom postupku (3 ponude) postignuta je cijena u visini od 70.000,00 eura za
zakup plaže dužine 90 metara bez privremenih objekata.
 Najveće interesovanje bilo je za kupališta u Budvi, i to prije svega za kupališta na Slovenskoj plaži i
Bečićkoj plaži ( za 19 lokacija dostavljene su 63 ponude ), za plažu Kamenovo i Petrovačku plažu (za
19 lokacija dostavljeno je čak 71 ponuda ).
Za manje atraktivne plaže kao što je Buljarica na više lokacija nije bilo ponuda, dok su za kupališta
na Jazu ponude dostavili dosadašnji korisnici, vlasnici imovine u zaleđu.
Kako karakteristične slučajeve ukazujemo:
7
 Sa samo dvije ponude, plaža Mogren II dostigla je godišnji zakup od 41.000 eura ( minimalna
cijena 8.080,00 eura ) dok je plaža Mogren I od minimalne cijene od 31.662 eura, sa dvije
ponude dostigla godišnju zakupninu u visini od 80.000 eura. Na navedne iznose su i
zaključeni ugovori, plaćane rate i dostavljene bankarske garancije.
 Za kupalište na plaži Kamenovo, sa početnom cijenom od 20.412 eura, dostavljeno je 10
ponuda. Prvorangirani ponuđač sa cijenom od 114.000 eura je odustao od zaključenja
ugovora, kao i drugorangirani ponuđač sa ponuđenom zakupninom od 95.000 eura, na
zaključenje ugovora je pozvan trećerangirani sa ponudom u visini od 85.000 eura da bi
konačan ugovor bio zaključen da dosadašnji korisnikom, četvrto rangiranim sa cijenom od
27.000,00 eura .
 Veliko interesovanje bilo je za kupališta u Petrovcu, za jedno kupalište dostavljeno je 12
ponuda, a na središnjem dijelu za dva dijela Petrovačke plaže dostavljeno je po 8 ponuda.
Kupalište sa minimalnom cijenom od 1.768,00 euro dostiglo je cijenu zakupa od 22.501,00
eura, a susjedno kupalište sa minimalnom cijenom od 2.992 euro postiglo je cijenu od
25.000 eura.
 Za plažu Kupačica na Slovenskoj plaži dostavljeno je 8 ponuda. Prvorangirani ponuđač sa
ponudom od 60.000 eura se povukao tako da je ugovor zaključen sa drugorangiranim
ponuđačem po cijeni od 30.100 eura ( minimalna cijena je iznosila 7.200 eura ).
 Za kupalište u Bečićima, ispod Odmarališta »Beograd« dostavljeno je 6 ponuda. U postupku
izabrana je ponuda u visini od 100.000 eura, koja je povučena tako da je ugovor zaključen
sa drugorangiranim, dosadašnjim korisnikom na iznos od 7.000 eura ( minimalna cijena je
iznosila 6.360 eura ).
 Za kupalište »Blue magic« na istočnom kraju Slovenske plaže sa početnom cijenom od
29.304 eura dostavljeno je 5 ponuda. Prvorangirani ponuđač sa ponudom od 96.111 euro je
povukao ponudu i ugovor je zaključen sa drugorangiranim, dosadašnjim korisnikom na
iznos od 29.350 eura.

U skladu sa Planom objekata privremenog karaktera, u tenderskom postupku dobijeni su i novi
zakupci/korisnici plaže »Guvance« i susjedne male plaže na Rt Zavala, koje se posle više godina
ponovo aktiviraju kao izgrađena i uređena javna kupališta.
 U opštini Bar najveći broj ponuda – 9 dostavljen je za zakup središnjeg dijela plaže Veliki pijesak
u Dobrim Vodama sa početnom cijenom od 3.300 eura. Prvorangirana ponuda iznosila je 17.550
eura a najveća ponuda na istoj lokaciji je iznosila 36.233 eura.
Veći broj ponuda dostavljen je za djelove Sutomorske plaže ( 4 ponude) i kupališta u Čanju ( za jedno
kupalište dostavljeno je 5 ponuda), ali je u više slučajeva došlo do povlačenja prvorangiranih
ponuđača koji su ponudili najveće cijene, što je karakteristično za ovogodišnje tenderke postupke.
 U opštini Ulcinj, najveće interesovanje je iskazano za zakup dijela Male plaže-Gradske plaže u
dužini od 50 metara za koji je dostavljeno 12 ponuda.
Za plažu Vladanos dostavljeno je 7 ponuda i izabrana je ponuda sa cijenom od 7.000 eura (
minimalna cijena iznosila je 1.500 eura ).
Ponude na Velikoj plaži su bile u visini minimalnih cijene datih u tenderu, na jednom od kupališta
dostavljena je ponuda godišnjeg zakupa u visini od 101.000 eura, koja je povučena pa je ugovor
zaključen sa drugorangiranim ponuđačem na iznos od 12.000 eura ( minimalna cijena iznosila je
9.494 eura ).
8
Statistika rada Tenderske komisije za hotelskih kupališta :
HERCEG
NOVI
KOTOR
TIVAT
BUDVA
BAR
ULCINJ
Broj lokacija
6
2
2
9
5
6
Broj ponuda
Uspješno okočani
postupci
Prigovori
Broj lokacija za koje
nije bilo ponuda
Ponavljanje postupka
7
2
2
11
5
8
0
1
9
1
4
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
3
2
1
0
4
2
Odustanak od ponude
O
0
0
0
0
1
2
0
0
Kada su u pitanju hotelska i specijalna kupališta, imajući u vidu posebne kriterijume koji su traženi
za ponuđače, broj ponuda je bio u nivou lokacija sa malim izuzetcima.
Zbog nekompletnosti dostavljenih dokaza, u više slučajeva ponude su odbačene kao formalno
neispravne, što je uslovilo ponavljanje postupka.
U Budvi za hotelsku plažu na kupalištu »Brijeg od Budve«-»Ričardova glava« dostavljene su dvije
ponude, od kojih je jedna bila neispravna pa je plaža saglasno javnom pozivu dodijeljena vlasniku
Hotela »Avala«, koji se nalazi u zaleđu plaže.
Za jedino hotelsko kupalište na istočnom dijelu Petrovačke plaže dostavljene su dvije ponude od
strane vlasnika tri hotela u zaleđu : Hotela «Palas» , Hotela »Rivijera« i Hotela »Oliva«.
Ovo je bio jedini slučaj međusobe konkurencije više Hotela za zakup hotelske plaže. U postupku
Tenderska komisija je izabrala ponudu Hotela »Oliva« na osnovu ponuđene najveće cijene godišnjeg
zakupa i referenci iz perioda ranijeg korišćenja. U postupku po prigovoru ponuda Hotela »Oliva« je
odbačena zbog neispunjavanja kriterijuma za ponuđača hotelskog kupališta, a prihvaćene je
zajednička ponuda vlasnika Hotela »Palas« i Hotela »Rivijera« koji se nalaze u prvom redu bliže
plaži.
Navedeni slučaj ukazujemo kao karakterističan, cjeneći da će se u narednom periodu javljati sve
više hotela sa zahtjevom za hotelske plaže na djelovima prirodnih javnih plaža.
Treba naglasiti da su Pravilnikom o uslovima koja moraju ispunjavati izgrađena i uređena kupališta,
propisani isti uslovi i standardi za javna uređenja kupališta i hotelska kupališta. Razlika proizilazi iz
definicije hotelske plaže kao kupališta namijenjenog uglavnom za goste hotela i prava da na
hotelskom kupalištu ½ plaže ne mora biti oslobođena od plažnog mobilijara.
I pored obimnog postupka, budući da su zaposleni postupali u Tenderskim komisijama i
istovremeno obavljali aktivnosti na brzom zaključenju ugovora, sa dodatnim angažovanjem radom
subotom i praznicima obž
ezbijeđeno je brzo zaključivanje ugovora i uvođenju korisnika u posjed.
Na prvostepene odluke Tenderskih komisija dostavljeno je ukupno 35 prigovora po kojima su
donijete odluke, sa napomenom da se nijedan prigovor nije odnosio na postupak i rad Tenderskih
komisije već se tiču ocjene dokaza datih u ponudama ( ukupno 403 ponude). Drugostepenim
odlukama Tenderskih komisija najveći broj postupaka biće završen i od ukupnog broja ponuda, do
sada su, samo 8 ponuđača tužbom pokrenula upravni spor.
9
 Privremene lokacije i terase
U cilju realizacije Plana objekata privremenog karaktera dana 19.04.2013.god. nakon sprovedene
procedure i dobijanja saglasnosti od strane Vlade Crne Gore br. 06-929/2 dana 18.04.2013.god.
objavljeno je 5 javnih poziva za lokacija na dražavnoj imovine uz posebnu obavezu da svi izabrani
ponuđači moraju biti PDV obveznici prilikom zaključenja Ugovora o korišćenju.
Ukupan broj lokacija koje su uključena u tender je iznosio 442 lokacije za koje je dostavljeno je
367 ponuda.
Zakup
Broj lokacija
Broj ponuda
Uspješno okočani
postupci
Privremeni
objekti
265
244
172
Broj lokacija za koje
nije bilo ponuda
Neuredne prijave
60
9
Odustanak od ponude
3
Neuspješni postupci
72
Terase
Sportsko
Zakup rekreativne
4 kioska aktivnosti
Objekti za
potrebe
marikulture
144
4
17
12
103
3
13
4
47
2
9
1
47
1
5
8
9
1
2
0
56
2
7
0
Postupak javne licitacije je sprovelo 5 komisija Javnog preduzeća formiranih rješenjem Direktora,
od kojih su tri licitacije održane u Budvi, jedna je organizovana u Herceg Novom i jedna u Ulcinju.
Nakon sprovedenog postupka licitacije samo 3 ponuđača su odustala od zaključenja Ugovora i
lokacije su ponuđene drugorangiranim ponuđačima a za jednu lokaciju su i prvi i drugi ponuđač
odustali od ponuda.
Najveće interesovanje izraženo je za trgovinske objekte u opštini Budvi.
Izlicitirane cijene uglavnom su bile neznatno veće od početnih cijena sa određnim izuzetcima:
 Lokacija za ugostiteljki objekat sa terasom u Petrovcu i početnom cijenom od 9.633 eura
dostigla je cijenu od 43.735 eura. Treba napomenuti da je izabrani ponuđač odustao i da je
Tender za istu lokaciju obnovljen,
 Lokacija za kokice u Budvi sa početnom cijenom od 1.221 euro dostigla jecijenu 4.921 eura,
 Lokacija za kiosk za trgovinu u Bečićima ispod „Naftagasa“ sa početnom cijenom od 4.760
eura dostigla je cijenu od 11.260 eura, a susjedna lokacija za kiosk sa početnom cijenom od
4.760 eura dostigla je 10.160 eura
VIII. PONOVLJENI POSTUPCI
1) Cijeneći izraženo interesovanja i veliki broj neuspješnih postupaka za zakup lokacija na prvom
Javnom pozivu, Javno preduzeće je u skladu sa Zakono i Uredbom izvršilo ponavljanje postupka za
ukupno 155 lokacija od čega je realizovano 49 lokacija, odnosno zaključenih ugovora i to:.
a) U skladu sa navedenim dana 08.06.2013. god. Javno preduzeće je objavilo :
1. Ponovljeni poziv za javno nadmetanje za davanje u 2 kioska u Herceg Novo kojih nijedan nije
10
realizovan,
2. Ponovljeni poziv za javno nadmetanje za zakup 52 lokacije za postavljenje privremenih objekata
od kojih je 12 realizovano, od ukupno 17 ponuda,
3. Ponovljeni poziv za javno nadmetanje za davanje u zakup 5 lokacija za organizovanje sportskorekreativnih aktivnosti, od kojh je 1 realizovana,
4. Ponovljeni poziv za javno nadmetanje za davanje u zakup 43 terase ugostiteljskih, od kojih je
20 realizovano.
5. Ponovljeni poziv za javno nadmetanje za davanje u zakup 8 Lokacija za postavljanje pomoćnih
objekata uz uzgajalište marikulture.
b) Naknadano dana 03.07.2013. god. po treći put je objavljen poziv za javno nadmetanje za zakup
18 lokacija za postavljanje privremenih objekata od kojih je realizovano 6 lokacija za koje su i
zaključeni ugovori.
c) U clju zaključenja ugovora o korišćenju terasa ugostiteljskih objekata u dva navrata su ponavljani
javni pozivi za zakup terasa i to : 03.07.2013.god. kojim je obuhvaćeno 25 lokacija od kojih je 8
realizovano i nakndano 23.08.2013. god. za zakup 2 terase od kojih su 2 realizovane.
2) Istovremeno u cilju realizacije Plana objekata privremenog karaktera u dijelu kupališta u dva
navrata je izvršeno ponavljanje postupaka, za zakup hotelskih i javnih kupališta za koje je iskazano
interesovanje kojim je obuhvaćeno ukupno 50 kupališta od čega je 25 uspješno realizovano
zaključenjem ugovora.
a) Statistika rada Tenderske komisije za zakup hotelska i specijalna kupališta prema ponovljenom
Javnom pozivu od 14.06.2018 god. :
HERCEG
NOVI
KOTOR
TIVAT
BAR
ULCINJ
UKUPNO
Broj lokacija
4
2
1
4
2
13
Broj ponuda
Uspješno okočani
postupci
Prigovori
5
2
1
4
2
14
2
1
4
2
13
0
0
0
0
1
3
1
b) Statistika rada Tenderske komisija za zakup javnih kupališta prema ponovljenom Javnom pozivu
od 25.06.2013. god. :
HERCEG
NOVI
KOTOR
TIVAT
BUDVA
BAR
ULCINJ
Broj lokacija
19
7
2
11
3
1
Broj ponuda
Uspješno okočani
postupci
Prigovori
Broj lokacija za koje
nije bilo ponuda
Odustanak od ponude
14
7
2
5
2
0
6
2
3
2
10
7
3
1
6
1
c) Statistika rada Tenderske komisija za zakup javnih kupališta prema Trećem Javnom pozivu od
12.08.2013. god. :
11
HERCEG
NOVI
KOTOR
BUDVA
ULCINJ
Broj lokacija
4
1
1
1
Broj ponuda
2
0
0
1
Uspješno okočani
postupci
Prigovori
Broj lokacija za koje
nije bilo ponuda
2
2
IX. MEDIJSKA KAMPANJA
Tenderske postupke i cjelokupnu aktivnost pratila je izražena medijska pažnja. I pored toga što je
Javno preduzeće tokom cjelokupnog postupka bilo otvoreno za javnost i mediji, što su novinarske
ekipe pratile otvaranje ponuda i rad Tenderskih komisija, ne ulazeći u detaljnu analizu ganeralno se
može konstatovati da je medijska kampanje u ovom periodu sa brojnim senzacionalističkim
natpisima, netačnim i zlonamjernim u velikoj mjeri bila negativno usmjerena prema Javnom
preduzeću.
Primijetni su pokušaji da se kroz medijske natpise izvrši pritisak na rad Tenderskih komisija, a kao
krakterističan primjer senzacionalističkog pristupa je izražavanje sumnje da su ponude otvarane
iako se u konkretnom slučaju radilo o višestrukoj razlici u cijenama.
Budući da su zahvaljujući kvalitetnoj organizaciji i podršci nadležnih organa, masovni Tenderski
postupci prošli bez incidenata, da je broj prigovora u odnosu na broj ponuda prihvatljiv, da je uz sve
nedorečenosti zakonskih propisa, javno i transparentno izvršen izbor ponuđača, da su svi bez
izuzetka dostavili pismene i formalne potvrde o svojoj podobnosti, odnosno da se protiv istih ne
vode krivični postupci, ukazuje da je pritisak i stav dijela medija neosnovan.
X. ZAKLJUČI UGOVORI I OSTVARENI PRIHOD
Istovremeno sa postupcima ugovaranja odvijala se intenzivna aktivnost na zaključenju ugovora o
korišćenju morskog dobra u cilju brzog ulaska u posjed i stavljanja u funkciju prije svega kupališta
ali i svih sezonskih privremenih objekata.
Postupak ugovaranja podrazumijeva ispunjenje predhodnih obaveza uključujući plaćanje
ugovorene naknade, obezbijeđenje bankarskih garancija ( garancije plaćanja ) za sve zakupce koji
plaćaju u ratama i saglasno Zakonu o turizmu dostavljanje posebne činidbene garancije za
zakupce/korisnike kupališta, zaključenje ugovora iziskuje određeni vremenski period.
Porez na dodatu vrijednost
U cilju realizacije Zaključaka Vlade Crne Gore, ostvarena je saradnja sa poslovnim jedinicama
Poreske uprave i Sekretarijatima za privredu primorskih opština u cilju registracije svih korisnika
kao poreskih obveznika - PDV.
Budući da se od 01.01.2013.god. saglasno Zakonu o finansiranju lokalne samouprave 50% prihoda
po osnovu naknada za korišćenje morskog dobra direktno usmjerava Budžetima primorskih
12
opština, kao i da je od 01.04.2013.god. Javno preduzeće registrovano kao obveznik PDV-a, tek
nakon mjesec i po dana, više sastanaka i urgencija, Poreska uprava i Trezor su realizovali dato
uputstvo vezano za uplatu i raspodjelu naknade za korišćenje morskog dobra sa računa o 82041114-03 budući da Opštine nijesu obveznik PDV.
Iznos PDV koji je ostvaren po osnovu prihoda na ukupno ugovorenu naknadu u periodu od
01.04.2013. god. ( kada je donijeto Rješenje o upisu Javnog preduzeća u registar obveznika za PDV)
pa do 31.12.2013.god. iznosi : 905.208,09 € od čega :
- Obaveza za PDV koja se odnosi na Javno preduzće iznosi : 452.640,09 €
- Obaveza za PDV koja se odnosi na Opštine iznosi : 452.640,09 €
U skladu sa navedenim intenzivnim aktivnostima obezbijeđeno je da je na dan 02.09.2013.god.
zaključeno :
OPŠTINA
Herceg Novi
Kotor
Tivat
Budva
Bar
Ulcinj
za kupališta
52
16
15
85
43
36
247
za privremene
objekte
37
26
20
108
41
58
290
za terase
29
23
7
40
33
132
Ukazujemo da je iz predhodnog perioda na snazi ukupno 17 dugoročnih ugovora o korišćenju
kupališta ( hotelskih i javnih ) koja su takođe uključena u Plan objekata privremenog karaktera u
zoni morskog dobra i za koje se zaključuju godišnji Aneksi ugovora. U pitanju je dakle manji broj
ugovora, sa napomenom da navedeni broj uključuje i ugovore sa „VEKTOM-BOKA“ i „ADRIATIC
PROPERTIES“ koja obuhvataju više kupališta iz Plana objekata privremenog karaktera.
Takođe, navedenim zbirnim podacima o zaključenim ugovorima obuhavćeni je i manji broj ugovora
koji se odnose na korišćenje privremenih objekata i terasa koji se nalaze na vlasničkim parcelama,
odnosno koje nijesu bile predmet tenderskog postupka.
Ostvareni prihod
Ukupan prihod, koji se u cjelini ostvaruje iz zaključenih ugovora o korišćenju morskog dobra za
2013. god. planiran je u visini od 5.100.000 €, od čega je planirano
 2.550.000,00 € pripada JAVNOM PREDUZEĆU a
 2.550.000,00 € pripada Opštinama.
Planirani prihod za 2012. god. iznosio je 5.150.000 €, od čega
 4.120.000,00 € je pripadalo JAVNOM PREDUZEĆU a
 1.030.000,00 € pripalo je primorskim Opštinama.
Indeks u odnosu na prošlu godinu je 99.
Posebno ukazujemo
2). Ugovoreni prihod do 01.09.2013.god. iznosi 5.336.147,37 € ( od čega je opštinama usmjereno
50% ili 2.668.073,68 € ).
Naplaćeni prihod na dan 01.09.2012.god. iznosio je 4.995.619,06 € ( od čega opštinama
13
usmjereno 20% ili 999.123,81 € ).
Indeks u odnosu na prošlu godinu je 107.
3) Podatke o očekivanim prihodima i ostvarenim prihodima po opštinama i vrstama ugovora
(namjenama) dati su u dvije tabele.
BR.
UG.
OPSTINA
1
2
UKUPNA
UGOVORENA
NAKNADA
(PRIHOD)
DO 02.09.13
50% OD
UGOVORENE
NAKNADE IZ
TABELE 3 PRIPADA
JPMD
50% OD
UGOVORENE
NAKNADE IZ
TABELE 3 PRIPADA
OPŠTINAMA
FAKTURISANO DO FAKTURISANO DO
02.09.2013
02.09.2013
PRIPADA JPMD
PRIPADA OPŠTINI
DOSPIJEVA ZA
FAKTURISANJE
OD 02.09.1331.12.2013
3
4
5
6
7
8
H. NOVI
-kupalište
52
202.235,94
101.117,97
101.117,97
99.302,02
99.301,92
3.632,00
-privremeni
37
140.584,34
70.292,17
70.292,17
70.292,22
70.292,12
0,0
-terase
29
63.313,20
31.656,60
31.656,60
31.656,62
31.656,58
0,0
-ostalo
1
101.542,58
50.771,29
50.771,29
50.771,30
50.771,28
0,0
Ukupno
119
507.676,06
50%-253.838,03
50%-253.838,03
252.022,16
252.021,90
3.632,00
16
166.596,80
83.298,40
83.298,40
83.298,44
83.298,36
0,0
-privremeni
26
66.396,44
33.198,22
33.198,22
33.198,22
33.198,22
0,0
-terase
23
30.124,80
15.062,40
15.062,40
15.062,40
15.062,40
0,0
KOTOR
-kupalište
-ostalo
3
139.669,38
69.834,69
69.834,69
47.834,71
47.834,67
44.000,00
Ukupno
68
402.787,42
50%-201.393,71
50%-201.393,71
179.393,77
179.393,65
44.000,00
-kupalište
15
106.980,34
53.490,17
53.490,17
53.490,18
53.490,16
0,0
-privremeni
20
35.072,66
17.536,33
17.536,33
17.536,32
17.536,34
0,0
-terase
7
15.910,89
7.955,44
7.955,44
7.955,45
7.955,44
0,0
-ostalo
1
195.262,74
97.631,37
97.631,37
97.631,34
97.631,40
0,0
Ukupno
43
353.226,63
50%-176.613,31
50%-176.613,31
176.613,29
176.613,34
0,0
-kupalište
85
1.734.081,28
867.040,64
867.040,64
845.810,10
845.809,20
42.461,98
-privremeni
108
713.421,48
356.710,74
356.710,74
355.306,42
355.306,26
2.808,80
-terase
40
113.081,30
56.540,65
56.540,65
55.790,67
55.790,63
1.500,00
2.560.584,06
50%-1.280.292,03
50%-1.280.292,03
1.256.907,19
1.256.906,09
46.770,78
TIVAT
BUDVA
-ostalo
Ukupno
233
BAR
-kupalište
43
537.720,83
268.860,41
268.860,41
244.857,48
244.857,31
48.006,04
-privremeni
41
141.727,01
70.863,50
70.863,50
70.863,52
70.863,49
0,0
-terase
33
89.248,74
44.624,37
44.624,37
44.624,40
44.624,34
0,0
-ostalo
1
Ukupno
118
4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,0
772.696,58
50%-386.348,28
50%-386.348,28
362.345,40
362.345,14
48.006,04
ULCINJ
-kupalište
36
537.703,00
268.851,50
268.851,50
245.101,77
245.101,23
47.500,00
-privremeni
51
186.458,62
93.229,31
93.229,31
91.479,32
91.479,30
3.500,00
-objekti na
Bojani
7
15.015,00
7.507,50
7.507,50
7.507,00
7.507,50
-
14
Ukupno
Svega
ugovoreno
94
675
739.176,62
5.336.147,37
369.588,31
369.588,31
50.00%-
50.00%-
2.668.073,68
2.668.073,68
344.088,59
344.088,03
51.000,00
2.571.370,40
2.571.368,15
193.408,82
15
Tabela 2: Očekivani prihodi prema Planu objekata privremenog karaktera (po osnovu objavljenih javnih poziva)
Javna
kupališta
HN
KO
TV
BD
BR
UL
UKUPNO:
50% ZA
OPŠTINE
Hotelska
kupališta
Privremene
lokacije
Terase ug.
objekata
(211 lok )
(30 lok )
(265 lok)
(144 lok)
154.363,50
38.353,00
110.368,00 108.145,60
82.650,00
2.000,00
113.058,00
40.429,60
48.265,90
3.201,00
25.643,00
23.198,00
749.628,60 182.048,00
681.255,00 113.464,10
224.601,10
48.050,40
135.354,00
96.014,94
363.812,00 114.804,50
145.646,00
1.623.321,10 388.456,90 1.211.324,00 381.252,24
811.660,55 194.228,45
205.925,08 190.626,12
Zakup
posl.pros
kiosk
(4 lok)
23.200,00
23.200,00
11.600,00
Pom.obj.
Sportske
uzgajališta aktivnosti
marikul.
(12 lok.)
(17 lok.)
2.718,00
1.254,00
12.682,00
1.254,00
5.953,00
3.555,00
8.622,00
3.822,00
43.200,00
21.353,00
61.707,00
10.676,50
30.853,50
UKUPNO
50%
prihoda po
opštinama
438.402,10
252.073,60
109.815,90
1.735.017,70
507.842,44
667.462,50
3.710.614,24
1.855.307,12
219.201,05
126.036,80
54.907,95
867.508,85
253.921,22
333.731,25
1.855.307,12
XI. PLANIRANA DINAMIKA AKTIVNOSTI
Tabela 3: Dinamika planiranih aktivnosti
OKTOBAR
- Analiza zaključenih ugovora i donosenje odluka o produzenju
ili raskidu,
- Donošenje izmjene i dopune Plana korišćenja sredstava,
- Analiza realizacije Plana objekata privremenog karaktera,
- Izrada sezonskog izvjestaja o radu,
- Donošenje odluka i raspisivanje Javnih poziva za zakup
djelova morskog dobra prema izdatim UT uslovima,
- Donošenje Odluke i raspisivanje Javnih poziva za zakup
neustupljenih djelova morskog dobra po Planu objekata
privremenog karaktera,
NOVEMBAR
- Donošenje Predloga izmjene i dopune plana objekata
privremenog karaktera po novim zahtjevima,
- Izrada Plana korišćenja sredstava i investicionih programa za
2014. god.
- Produzenje Ugovora i izrada Aneksa za 2014.god.
DECEMBRA/JANUAR
FABRUAR
- Donošenje odluka i raspisivanje Javnih poziva za ustupanje
morskog dobra za djelove morskog dobra za koje nisu
produženi Ugovori,
- Donošenje odluka i raspisivanje Javnih poziva za ustupanje
djelova morskog dobra prema Izmjeni i dopuni plana objekata
privremenog karaktera,
D I R E K T O R,
Rajko L.Barović, dipl. pravnik
Download

informacija o realizaciji tenderskih postupaka i