FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
Za glasanje na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine AD „ENIKON“ Loznica sazvanoj za
27.04.2015. godine sa početkom u 15 časova u Loznici, ul. Gradilište bb.
Popunjen Formulari za glasanje u odsustvu dostavljaju se na adresu AD „ENIKON“ Loznica,
ul. Gradilište bb, kancelarija br. 4, n/r Jeleni Tomić, dipl.pravnici, lično ili poštom najkasnije
do 27.04.2015. godine ili verifikacionoj komisiji na sednici skupštine.
/ Ako je član fizičko lice /
Ja, (puno ime i prezime) _______________________________________________
(adresa, prebivalište) __________________________________________________
broj lične karte i JMBG ________________________________________________
broj računa hartija od vrednosti i/ili mesto gde se vodi ________________________
/ Ako je Član pravno lice /
Kao ovlašćeni zastupnik (naziv i sedište) ___________________________________
matični broj __________________________________________________________
broj računa hartija od vrednosti i/ili mesto gde se vodi _________________________
Kao imalac prava na lično učestvovanje u radu Skupštine akcionara AD „ENIKON“ Loznica,
po osnovu vlasništva nad ________ (ukupno komada) običnih akcija na dan 17.04.2015.
godine od ukupno 92.538 akcija sa pravom glasa, na redovnoj sednici Skupštine Društva po
sledećim tačkama Dnevnog reda (ili za sledeće odluke): u odsustvu glasam po tačkama
predloženog dnevnog reda na sledeći način:
Redovni postupak:
1. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2014. godinu
Za
Uzdržan
Protiv
2. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora
Za
Uzdržan
Protiv
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja AD „ENIKON“ Loznica za 2014. godine
Za
Uzdržan
Protiv
4. Usvajanje Odluke o rasporeĎivanju dobiti za 2014. godinu
Za
Uzdržan
Protiv
5. Donošenje odluke o razrešenje članice Nadzornog odbora
Za
Uzdržan
Protiv
6. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora
Za
Uzdržan
Protiv
7. Razmatranje i usvajanje odluke o izmenama i dopunama Statuta AD „ENIKON“
Za
U___________,
Dana,___________2015.g.
Uzdržan
Protiv
______________________
Potpis
Download

Formular za glasanje u odsustvu