ZAPISNIK
sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća, održane dana 25.05.2012. godine (petak) u Banjoj Luci, u
zgradi Uprave Preduzeća (aneks I sprat), u Ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj. 93 Banja Luka, sa
početkom u 13,00 časova.
Konstatuje se da je Nadzorni odbor Preduzeća, dana 20.04.2012. godine donio Odluku br. 1.-1983/12. o
sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda Godišnje skupštine akcionara Preduzeća.
Obavještenje akcionarima Preduzeća, o sazivu i dnevnom redu ove sjednice Skupštine akcionara
Preduzeća, objavljeno je u:
- dnevnom listu «Nezavisne novine», koji se našao u prodaji dana 24.04.2012. godine (utorak),
- dnevnom listu «Glas Srpske», koji se našao u prodaji dana 24.04.2012. godine (utorak),
- sajtu Banjalučke berze, dana 24.04.2012. godine (utorak)i
- sajtu i oglasnoj ploči Pošta Srpske, 24.04.2012. godine (utorak).
Nadalje se konstatuje da je Centralni registar Hartija od vrijednosti, ovom Preduzeću dostavio Izvještaj
Centralnog registra – Knjigu akcionara sa stanjem na dan 15.05.2012.godine, što predstavlja deseti dan
prije dana održavanja zakazane skupstine, a taj dan je objavljen i u pozivu za skupštinu.
--------------Godišnjoj skupštini akcionara Preduzeća su prisustvali sljedeći akcionari:
-
-
Dijana Obradović- predstavnik akcijskog Fonda, sa 25190566 akcija (glasova) ili 65%
i Fonda za restituciju RS, sa 1937712 akcija (glasova) ili 5 %,
Zdravko Zečević, punomoćnik Penzijskog rezervnog fonda RS a.d. Banja Luka, skraćeno „PREF“, sa
3875423 akcija (glasova) ili 9,99999..%,
Aleksandar Vučković, punomoćnik ZIF „VB Fond“ a.d. Banja Luka, sa 1002616 akcija (glasova) ili
2,5871135...%, i punomoćnik Društva za upravljanje investicionim fonndovima „Bors invest“ a.d.
Banja Luka, sa 206589 akcija (glasova) ili 0,533074608%
Saša Belović, sa 1 akcijom (glasom) ili 2,5804E-6 %,
Drago Blažić sa 100 akcija (glasova) ili 0,0002580363 %,
Danijela Petrov sa 481 akcija (glasova) ili 0,0012411547% i
Godišnjoj skupštini akcionara, ispred Preduzeća su prisustvovali:
Dušan Vještica – predsjednik Nadzornog odbora Preduzeća,
Jasminka Krivokuća, Direktor Preduzeća,
Dragojla Grabovac, izvršni direktor za pravne, opšte i poslove ljudskih resursa,
Stoja Čvokić, izvršni direktor za računovodstvo i finansije,
Nikola Šupljeglav, izvršni direktor za ivesticije i nabavku,
Mirjana Danilović, izvršni direktor za finansijske usluge,
Snježana Martić, izvršni direktor za poštanski saobraćaj,
Miroslav Jerković, izvršni direktor za informaciono-komunikacione tehnologije i
razvoj,
Željka Koljančić, iz Službe za odnose sa javnošću i
Marija Cvijetić, Koordinator Uprave – u svojstvu zapisničara.
Ispred Sindikata Preduzeća, prisustvovala je Slobodanka Kuridža, predsjednik Glavnog odbora sindikata
Preduzeća.
-------------------------
1
Predsjednik Nadzornog odbora Preduzeća je otvorio Godišnju skupštinu akcionara Preduzeća, pročitao
Dnevni red, te predložio da predstavnik stručne službe pročita Prijedlog spiska prisutnih i zastupanih
akcionara Preduzeća, radi utvrđivanja kvoruma za punovažan rad sjednice i izbor predsjednika skupštine.
Stručna služba je prisutnima podnijela sljedeći izvještaj:
«Stručna služba je, na osnovu uvida u evidenciju prisutnih akcionara Preduzeća, konstatovala sljedeće:
Na Godišnjoj skupštini akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske A.D. Banja Luka:
prisustvuje:
7 akcionara
koji imaju ukupno:
32.213.488 akcija – glasova
odnosno:
83,12% od ukupno: 38.754.233 akcija
U skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, stručna služba konstatuje da
postoji kvorum, te da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine akcionara.»
-------------------Prredsjednik Nadzornog odbora je dao na glasanje gore navedeni Prijedlog spiska prisutnih i zastupanih
akcionara Preduzeća, koji je jednoglasno usvojen.
Nakon usvajanja istog, Predsjednik Nadzornog odbora je predložio da se za predsjednika Skupštine
izabere Zdravko Zečević, punomoćnik PREF-a.
Navedeni prijedlog je usvojen jednoglasno, od svih prisutnih i registrovanih akcionara, te Skupšina
akcionara jednoglasno ( 100 % prisutnih i zastupanih glasača) donosi:
ODLUKU
I
Zdravko Zečević iz Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom RS, a.d. Banja Luka (PREF),
bira se za predsjednika Godišnje Skupštine akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike
Srpske A.D. Banja Luka.
Nakon izbora predsjednika Skupštine akcionara, Predsjednik je nastavio da rukovodi sjednicom, te je
imenovao sljedeća radna tijela:
ODLUKU
I
Imenuju se članovi Komisije za glasanje u sljedećem sastavu:
1. Ljubiša Radivojević, predsjednik,
2. Branko Šurlan – član i
3. Saša Belović – član.
2
ODLUKU
I
Imenuju se dva akcionara za ovjeravanje zapisnika i to:
1. Dijana Obradović, predstavnik „Akcijskog fonda RS“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS“
a.d. Banja Luka i
2. Aleksandar Vučković, punomoćnik Društva za upravljanje investicionim fondovima „Bors
invest“ a.d. Banja Luka i Društva za upravljanje investicionim fondovima „Aktivainvest“ a.d.
Banja Luka.
ODLUKU
I
Marija Cvijetić, diplomirani pravnik, zaposlena u Preduzeću, imenuje se za zapisničara na Godišnjoj
skupštini akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske A.D. Banja Luka.
Komisija za glasanje je prema Prijedlogu spiska prisutnih i zastupanih akcionara, utvrdila Konačan
spisak prisutnih i zastupanih akcionara, te je zvanično izvijestila prisutne o postojanju kvoruma za
punopravno odlučivanje.
Konstatovano je da nema akcionara koji su glasali pismeno.
Predsjednik Skupštine je pročitao objavljeni:
DNEVNI
RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća održane
02.03.2012. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih
izvještaja Preduzeća za 2011. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o
poslovanju i godišnjem obračunu za 2011.godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o
poslovanju i godišnjem obračunu za 2011.godinu,
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2011.godinu,
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o godišnjem obračunu u Preduzeću za
2011.godinu ( finansijskog izvještaja),
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2011.godinu.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
----------------------------
3
Nakon imenovanja radnih tijela i usvajanja Dnevnog reda pristupilo se raspravi po istom.
---------------------A.D.3
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I vanredne
02.03.2012. godine
Skupštine akcionara Preduzeća održane
Primjedba Dijane Obradović, je da je osnovni kapital i broj akcija pogrešno unesen na strani 1. tako da
traži ispravku ovog podatka.
Ova primjedba je jednoglasno prihvaćena te se na strani 1. Zapisnika sa I vanredne Skupštine akcionara
Preduzeća održane 02.03.2012. godine, vrši ispravka podataka i glasi:
„ …….Prema aktuelnim registarskim rješenjima, Društvo ima registrovano sjednište na adresi: Banja
Luka, Ulica kralja Petra I Karađorđevića br. 93., upisano je u registar poslovnih subjekata kod
Okružnog privrednog suda Banja Luka, ima registrovan upisani i uplaćeni osnovni (akcijski) kapital u
iznosu od 38.754.233 KM, koji je raspodjeljen na 38.754.233 akcija…..“
Dijana Obradović je stavila primjedbu koja se odnosi na tekst na strani 13. Zapisnika, u trećem redu
odozdo, koji glasi: „.. Uprava i NO su se obratili Vladi RS za odobrenje navedenog popusta.“, što je bila
izjava Direktorice.
Dijana Obradović tvrdi da nedostaje dio izjave Direktorice koja je iznesena na toj skupštini a to je:
„da Vlada štiti preduzeća koja posluju pozitivno na štetu Pošta“, te da dio odgovora Dijane Obradović
nije dobro prenesen, te tvrdi da je izjavila da su sastanci održani u Ministarstvu saobraćaja i veza, a ne u
Ministarstvu finansija. Dijana Obradović kaže i da u nastavku rečenice na str. 14. Zapisnika treba u
drugom redu dodati sljedeće:
– „da je Ministarstvo saobraćaja i veza preuzelo niz aktivnosti u pravcu da se pomogne Poštama u
donošenju zaključaka Vlade RS u pravcu u kojem se Pošta izjasnila i zahtjevala od resornog
ministarstva“.
Ova primjedba je jednoglasno prihvaćena te se na strani 13. Zapisnika sa I vanredne Skupštine akcionara
Preduzeća održane 02.03.2012. godine, vrši ispravka u predzadnjem redu „ Ministrastvo finansija „
zamjenjuje „ Ministarstvo saobraćaja i veza“, a na strani 14 . u drugom redu se dodaje „da je
Ministarstvo saobraćaja i veza preuzelo niz aktivnosti u pravcu da se pomogne Poštama u donošenju
zaključaka Vlade RS u pravcu u kojem se Pošta izjasnila i zahtjevala od resornog ministarstva“.
Jaminka Krivokuća je dopunila svoju izjavu sa prošle Skupštine akcionara (citat):
„Izjavila sam da Vlada tj većinski vlasnik ima različit „aršin“ prema preduzećim sa većinskim
vlasničkim kapitalom, a ne sa preduzećima koja posluju pozitivno, izjava se povezuje povodom ne
sklapanja ugovora za prenos računa od strane Pošta RS za Elektroprivredu RS a o tome sam neki dan
izvještavajući na Vladi plan poslovanja Pošta za 2012 po istpm dobila odgovor . a nisam rekla da štiti
preduzeća koja posluju pozitivno, nego znači, da ima različiti pristup prema preduzećima sa svojim
većinskim vlasničkim kapitalom“.
Predsjednik skupštine je zamolio zapisničara da doslovce prenese ove sugestije koje će biti dio ovog
zapisnika od danas.
Uz ove sugestije Predsjednik je predložio da se glasa za usvajanje dopunjenog zapisnika.
Dijana Obradović je dodala da to nisu suštinske izmjene Zapisnika, koje bi mogle rezultirati neke daljne
konotacije, obaveze i odluke, te ona prihvata ono što Direktorica kaže i neće tražiti stenogram.
4
Predsjednik skupštine je konstatovao da ovo tehnički posao i teško je da se doslovice sve prenese. Uz ove
tehničke korekcije unutar novog zapisnika, daje na usvajanje zapisnik sa Prve vanredne sjednice
skupštine akcionara.
Konstatuje se da se smatra dopunjenom izjava Jasminke Krivokuća, koja je navedena na strani 13.
Zapisnika sa I vanredne skupštine akcionara Preduzeća održane 02.03.2012. godine, a prema gore
navedenoj izjavi, koju je Jasminka Krivokuća dala na ovoj skupštini akcionara.
„Za“ usvajanje zapisnika je glasalo 100 % prisutnih i zastupanih glasača.
Predsjednik skupštine je konstatovao da je usvojen Zapisnik sa prošle skupštine.
----------------------------------------A.D.4
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja
Preduzeća za 2011. godinu:
- Predsjednik je otvorio raspravu po ovoj tački, napominjući da je materijal dostavljen blagovremeno.
- Aleksandar Vučković je izjavio da će u skladu sa uputstvima koje su mu date – za „VB fond“, od ove
tačke pa na dalje, glasati protiv. U ime „Bors fonda“ glasaću „za“ ovaj Izvještaj.
-Dijana Obradović konstatuje da je reviziju obavila kuća „Revidere“ d.o.o. iz Bijeljine. Mišljenje revizora
je pozitivno, te će iz tog razloga glasati „za“.
- Javlja se Drago Blažić za riječ i traži da neko komentariše stranu 105. Izvještaja. Pita - jel ovo znači da je
Pošta u gubitku 11 miliona i 700 hiljada maraka.
- Jasminka Krivokuća upoznaje Skupštinu da je pozvan direktor revizorske kuće „Revidere“, a i da nije
mogao doći na skupštinu.
- Blažić, ponavlja pitanje- da li je Pošta poslovala sa gubitkom u 2011 godine od oko 11 miliona KM.
Jasminka Krivokuća tvrdi da nije (knjigovodstveno).
Blažić tvrdi da jeste.
- Stoja Čvokić daje obrazloženje da se pokriće nedostajućih sredstava vrši u skladu sa računovodstvenim
standardima, odnosno izvršeno je ukidanje razgraničenih sredstava u iznosu od 10.674.069,68 KM za
pokriće rashoda za period 01.01.-31.12.2011.godine, do neutralnog poslovnog rezultata, u skladu sa
Metodologijom Preduzeća za ukidanje razgraničenih sredstava po osnovu 5% od ukupnog prihoda
„Telekoma Srpske“ a.d. Banja Luka (Odluka Nadzornog odbora broj: 1.-01-6003-4/06. od
06.03.2007.godine).
- Blažić tvrdi da to znači gubitak - to sve jeste knjigovodstveno ispravno, a realno je gubitak!
- Predsjednik skupštine poziva, da se ova pitanja zavedu u zapisnik, pošto su neka pitanja kompleksnija,
predlaže da se možda na njih posebno odgovori. Traži da ne bude upadica te da se učesnici njemu
obraćaju za riječ.
- Drago Blažić- citat:
„Pitam iz svojih privatnih razloga. Ja sam 2009. godine podnio ostavku na mjesto Izvršnog direktora i u
svojoj ostavci sam sve ovo naveo da će se desiti, ne baš sve, ali sam predvidio da će Pošta ići u ovom
smjeru u kojem je danas. Zovite to kako god hoćete, nedostajuća sredstva, sredstva od Telekoma itd.
činjenica je da je pošta u gubitku više od 10 miliona, a to govorim na prihod od 50 miliona. Strašno je što
20% sredstava koje potrošimo u toku godine nismo zaradili. Nemam namjeru nikoga optuživati, da li je
kriva Uprava, Vlada, Ministarstvo ili Drago Blažić, to je druga priča, ja samo iznosim činjenice. Molim da
mi neko kaže griješim li ja, ja tvrdim da Pošte Srpske nisu zaradile 10,5 miliona, to je navučeno na razne
načine...“.
Diskusija je završena.
- Pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.
- Skupština akcionara Preduzeća donosi:
5
ODLUKU
I
Usvaja se Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2011. godinu, sačinjen od strane
nezavisnog revizora.
„Za“ je glasalo 96,8875% prisutnih i zastupanih glasača,
„Protiv“ je glasalo 3,1124.. % prisutnih i zastupanih glasača.
Protiv je glasao ZIF VB fond.
Predsjednik skupštine je konstatovao da je donesena Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji
finansijskih izvještaja za 2011. godinu .
A.D.5
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o
poslovanju i godišnjem obračunu za 2011.godinu,
- Predsjednik je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.
- Dijana Obradović je konstatovala da se u Izvještaju navodi broj sjednica N.o., poslovi koje radi i broj
donesenih odluka, zaključaka, pravilnika i rješenja... U izvještaju nisu navedene taksativno pobrojane
odluke, ali bilo ih je dosta pa možda zbog toga... Mišljenja smo da su se u izvještaju trebale navesti neke
najbitnije odluke u pravcu nadziranja, razvoja i poslovanja društva, kao i rezultati koje su donijele te
odluke, odnosno mjere itd.
- Predsjednik skupštine je u ime PREF-a napomenuo da se svaki izvještaj o radu može posmatrati sa
formalnog i suštinskog aspekta. Formalno je Izvještaj Nadzornog odbora korektan. Vidljive su aktivnosti
koje su preduzimane. Suštinski, priča se negdje naslanja na diskusiju gosp.Blažića, mada ne u potpunosti.
Stvar je izvještaja što se na neki način prebacuje odgovornost na Vladu RS i na nepoštovanje Zakona o
poštanskim uslugama, kao najveći problem sa kojima se Pošta susreće. Ne želeći da ulazi u to da li je
zaista to najveći problem, ili nije, vjerovatno jeste, on napominje da ovo nije situacija koja traje jednu
godinu, ovakva je već druže vrijeme, i smatra da ipak nedostaje neka konkretnija aktivnost što se tiče
Preduzeća. Nepoštovanje Zakona je izvan domena aktivnosti Preduzeća. Ako govorimo o nečem
unutrašnjem, što bi se moglo uraditi, teško je dati kao institucionalni investitor, konkretan prijedlog. Ali
daleko od toga da PREF nije pozvan da govori o tome, ako ništa drugo o unutrašnjoj organizaciji rada ili
osavremenjavanju poštanskih usluga. PREF će podržati Izvještaj NO. Osnovni razlog ovakvog stanja u
Preduzeću, ne može biti to da je neko drugi kriv...
- Saša Belović, manjinski akcionar – zanima ga konkretnije mišljenje Nadzornog odbora, jer po njegovom
mišljenju iz Izvještaja nije vidljivo zašto je došlo do pada fizičkog obima usluga i sl... Traži pojašnjenje od
predsjednika Nadzornog odbora.
- Dušan Vještica konstatuje da se podaci u Izvještaju odnose na planske veličine, a ne na godine.
- Drago Blažić je uzeo riječ, te je izjavio da bi bilo korektno da se u izvještaju pomenulo da je situacija
lošija nego 2011. godine, s obzirom da je 2010. godina završena sa 7 miliona i nešto nedostajućih
sredstava. Smatra da će ova biti još gora. Tvrdi da će uvijek glasati protiv ovog Nadzornog odbora zbog
izbora i sastava članova, koji obrazovno nemaju nikakve veze za Poštom....
Naglašava to kao razlog zbog čega je situacija u Preduzeću ovakva. Primjedba na izvještaj NO, bila je da
se trebala naglasiti razlika između 2010. i 2011. godine.
Dušan Vještica se osvrnuo na prethodne komentare. Navodeći sljedeće (citat):
„Naravno da nismo pobrojali sve aktivnosti jer bi to iziskivalo mnogo prostora, sva dokumentacija postoji,
svi zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora, su u arhivi. Na strani broj 2. Izvještaja imamo neke od
6
najbitnijih aktivnosti N.O. za 2011. godinu. Ono što je bitno da naglasim da se N.O. u svom radu kreće u
okviru zakona i Poslovnika o radu NO. Uvažavam gospodina Blažića kao akcionara, ali Nadzorni odbor
nema čarobni štapić. Znamo se iz perioda dok ste bili direktor, morate imati na umu da je Preduzeće u
2011. imalo preko tri miliona rasta troška u dijelu poreza na plate, da je rađena procjena vrijednosti
imovine, pa smo dodatnim povećanjem vrijednosti imovine narasli za 5 miliona troškova amortizacije,
prije dvije godine, što smo bili zakonski obavezni. Lično i profesionalno mi se ne sviđa ako tvrdimo da će
ova godina biti gora. Dajte mi sve inicijative, iz svih organizacionih dijelova, Nadzorni odbor će podržati
sve konstruktivne prijedloge. Lako je kritikovati. Dajte inicijative i projekte koje će donijeti prihod ovom
preduzeću i imaćete podršku Nadzornog odbora“.
Predsjednik skupštine poziva na kulturu dijaloga.
- Dušan Vještica je konstatovao da se mišljenje NO oslanja na Izvještaj o poslovanju Preduzeća. Navedeni
su ključni razlozi za pad fizičkog obima usluga i to je nepoštovanje Zakona o poštanskim uslugama. Ako se
ne poštuje Zakon, odlaze veliki klijenti. Najjednostavnije rečeno, imamo disbalans na tržištu,
nepoštovanje zakonske kategorije pravi taj disbalans. Jedni će raditi preko pošte, a drugi u vlasitoj režiji.
Nama pada fizički obim posla, nama pada prihod, djelatnost, i dovodimo u pitanje i Nadzorni odbor i
Poštu i sve ostalo. To je najjednostavnije rečeno. Nema potrebe da se Izvještaj o poslovanju Preduzeća
prepisuje u Izvještaj o NO...
- Predsjednik skupštine je konstatovao da samo revizor ima obavezu da precizno iznese svoje mišljenje o
poslovanju u smislu –dobro, loše, i sl. a nije nigdje propisano da mora i Nadzorni odbor.
- Diskusija je završena te se pristupilo glasanju.
- Skupština akiconara nakon glasanja donosi:
ODLUKU
I
Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem
obračunu Preduzeća za 2011.godinu.
„Za“ je glasalo 96,8875% prisutnih i zastupanih glasača,
„Protiv“ je glasalo 3,1124.. % prisutnih i zastupanih glasača.
Protiv je glasao ZIF VB fond.
Predsjednik skupštine je konstatovao da je donesena Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog
odbora sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2011.godinu .
A.D.6
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o
poslovanju i godišnjem obračunu za 2011.godinu,
- Nije bilo rasprave po ovoj tački dnevnog reda.
- Skupština akiconara nakon glasanja donosi:
ODLUKU
I
Usvaja se Izvještaj o radu Odbora za reviziju sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem
obračunu Preduzeća za 2011.godinu.
7
„Za“ je glasalo 96,8875% prisutnih i zastupanih glasača,
„Protiv“ je glasalo 3,1124.. % prisutnih i zastupanih glasača.
Protiv je glasao ZIF VB fond.
Predsjednik skupštine je konstatovao da je donesena Odluka o usvajanju Izvještaj o radu Odbora za
reviziju sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2011.godinu.
A.D.7
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2011.godinu,
- Predsjednik skupštine daje riječ Dragi Blažiću, kao nastavak rasprave koja je započela po tački 5. ovog
Zapisnika.
- Drago Blažić poredi poslovanje „BH pošte“ i poslovanje „Pošta Srpske“, navodeći da „BH pošte“ posluju
u istom poslovnom okruženju, a li da ostvaruju dobit i da imaju za 28% niže cijene pošiljaka (npr. pismo
do 100 gr. u „Poštama Srpske“ je 0,90 KM, a u „BH poštama“ 0,70 KM). Osnovni razlog ložeg poslovanja
„Pošta Srpske“ je, kako on odgovorno tvrdi, loše rukovođenje u ovom Preduzeću. Menadžment Pošta,
kako tvrdi Drago Blažić, u svojim izvještajima obrazlaže kako je preduzeo sve da se poslovanje Preduzeća
popravi, a li Drago Blažić smatra da to nije tako. On tvrdi da treba tužiti sve firme koje ne poštuju Zakon
o poštanskim uslugama RS.
- Dragojla Grabovac je izjavila da je Preduzeće podnijelo sedam tužbi po ovom osnovu.
- Drago Blažić se izvinjava, jer nije bio upoznat sa ovom činjenicom i nastavlja svoje izlaganje.
Tvrdi da je Vlada RS obezbijedila Poštama najpovoljniji Zakon o poštanskim uskugama u regionu, odredila
najveću cijenu pošanskih uluga, a menadžment „Pošta Srpske“ pored toga traži i subvenciju, a u
protivnom će otpustiti radnike i pristupiti zatvaranju neprofitabilnih pošta.
On navodi da je dužnost menadžmenta da iskoristi postojeću infrastukturu. Postavlja pitanje kako je
moguće da od 271 JPM, 175 (65 %) posluje negativno.
Uprava Preduzeća za ovakvo stanje u preduzeću krivi uvijek nekog drugog.
Drago Blažić navodi obrazloženje Uprave Preduzeća da je povećanje poreza i doprinosa u 2010. godini, za
12,6 %, jedan od glavnih razloga lošeg poslovanja Preduzeća. On navodi da isto implicira da je opet kriva
Vlada RS, iako je Vlada RS u istoj godini povećala cijene poštanskih usluga za oko 28 %.
- Jasminka Krivokuća pita Dragu Blažića- da li je to njegovo mišljenje, jer to Uprava nije izjavila?
- Drago Blažić izjavljuje da je to njegovo mišljenje, koje proizlazi iz izvještaja i obrazloženja Uprave, on
parafrazira obrazloženje Uprave.
- Drago Blažić navodi da je na računu Preduzeća u 2007. godini bilo oko 24.000.000 KM sredstava koja su
poslije Diobenog bilansa sa Telekomom, pripala Poštama Srpske, a da ih danas ima samo 6.000.000,00
KM i da su Pošte od tada stalno u gubitku, koji se konstantno povećava.
Navodi i da su 2007. godine isplaćene otpremnine radnicima u iznosu od oko 2.000.000 KM, a da su
nakon toga opet zapošljavani drugi radnici.
- Jasminka Krivokuća je izjavila da su tada otpušeni većinom NK i PK radnici, a da i danas Pošta ima 119
NK, 9 PK i 363 KV radnika. Tvrdi da Preduzeće mora voditi računa o kadrovskoj strukturi zaposlenih, i pita
da li smo trebali zadržati stanje kadrova kakvo je bilo 1999.godine ili zaustaviti zapošljavanje nakon vašeg
dolaska u smislu /bitno je da sam se ja zaposlio u Pošti i nakon mene ne treba niko više da bude zaposlen
tj. da se pošta kadrovski ne razvija. Tvrdi da je Blažić iznio tendenciozno niz dezinformacija zbog
polovičnog poznavanja poslovanja Pošta.
- Predsjednik skupštine se nadovezuje na prethodnu diskusiju. Kaže da se postavlja pitanje egsistencije
Pošta Srpske kao akcionarskog društa, odnosno da li je cilj da ovo preduzeće posluje sa dobiti ili da
obavlja djelatnost od opšteg društvenog interesa. Priča o ljudskim resursima je osnovna priča u svakom
preduzeću. Mi smo akcionari, hoćemo da nam se naše ulaganje oplodi, nama odgovara što manje
troškova, samim tim što manje zaposlenih. Loše je što ovo preduzeće ostvaruje sve veći gubitak svake
8
godine, ali akcionari odgovore i rješenja traže od Uprave i Nadzornog odbora, jer mi smo vlasnici i ne
moramo biti „pametni“ za ovakve stvari...
- Aleksandar Vučković - Iako su Pošte javni servis, tu je jasna problematika otpuštanja viška radnika, ali
već tri godine govori da se Pošta mora, da bi opstala, restruktuirati, da bi mogla opstati, a prije svega
smanjiti broj zaposlenih... Predlaže da se napravi program dobrovoljnog odlaska, a to bi bila najbolja
investicija za preduzeće, te da je društveno odgovorno da se postupi na taj način i radi svih drugih koji će
ostati raditi, odnosno 300 ljudi da ode, da bi ostalih 2.000 radnika moglo da zaradi za život.
- Slobodanka Kuridža ispred Sindikata Preduzeća, smatra da nije rješenje otpuštanje radnika. To je
zadnje, to svako može uraditi. MI od Uprave tražimo posao, tražimo da se vratimo svojoj djelatnosti, te
da se primjeni Zakon o poštanskim uslugama RS. Kako ćemo to uraditi- trebamo svi tražiti rješenje.
Otpustiti ljude, dati dva miliona, pa će onda većinski vlasnik narediti da se prime novi ljudi... Pa ćemo
opet povećati broj zaposlenih. Već smo to jednom imali. Mi od Uprave svakodnevno tražimo rješenje.
Sindikat i Uprava su ti koji trebaju da riješe da se spase i radnici i posao, nije mjesto tome na Skupštini
akcionara. Ovo što je sad predlagano, može da uradi svako, ali to nije rješenje. Ako ćete ostaviti 5
porodica bez posla, a sutra ćete zaposliti neke nove za koje se interveniše telefonom...
Zečević kaže kako ovo prvi put čuje.
Kuridža pita – pa gdje živite? Sindikat traži da radimo naš posao, te da u ovoj teškoj godini zadržimo bar
onaj koji imamo.
- Aleksandar Vučković kaže da za preduzeće kao Pošta, nije za očekivati da se može prihod povećati za
15% u toku godine, tako da je misli da bi njegov prijedlog o zbrinjavanju radnika, dao najbrže rezultate.
Program sanacije treba da se napravi u dogovoru između Uprave, N.O. i Ministarstva... U principu suština
je da se više posla u kratkom roku ne može obezbijediti, jedino se mogu smanjiti troškovi, a najbrži način
je smanjenje broja zaposlenih. Ne razumije stav Sindikata da radije svi propadnu nego da neko dobije
otkaz... Jer, ako posla nema, nema potrebe ni za radnicima. Većina velikih preduzeća je propala u RS zbog
viška radnika. Problematika smanjenja obima posla i prihoda nije samo recesija, nego napretka
tehnologije, i poštanske usluge će padati... Svaka druga aktivnost u vezi sa uvođenjem novih tehnologija,
zahtjeva mnogo vremena i to je nemoguće ostvariti u kratkom roku...
- Stoja Čvokić je izložila podatke o prihodima koji su dobijani od strane Telekoma Srpske, naglasivši da je
nedostatak sredstava u prihodu Pošta uvijek bio, samo što je prije 2007 godine postojao priliv novca od
Telekoma Srpske, koji je uviijek imao istu funkciju da rasode dovede do neutralnog poslovnog rezultata.
Treba napraviti poređenje.
- Jasminka Krivokuća želi da odgovori g-dinu Blažiću i navodi da su ukupni troškovi Pošta Srpske 59
miliona KM. Od toga su troškovi za bruto plate 54 miliona, amortizacija 4 mil. i 400 000 KM, porezi i
doprinosi su 3 miliona i 100 KM, ukupno to je 7,5 miliona KM. Kada oduzmete to od nedostajućih
sredstava ostaje 2,5 troškova za koje ova Uprava odgova, jer nismo mogli uticati na Zakon o porezima i
doprinosima kao i zakonsku obavezu da se procjena imovine mora vršiti od 3 do 5 god. Od tih 2,5 miliona
na zakup se odnosi 1,2 miliona KM. Naslijedila sam zakup u hotelu „Slavija“ u vlasništvu d.o.o Ekvator koji
je bio nužan da bi se naplatila potraživanja putem kompenzacije za zakup, koju su produkovali neki raniji
direktori u ovom preduzeću, sklapajući loše poslovne ugovore i Cips koji je otkazao zakup i otišao u MUP
od nas. Ova Uprava ima najniže troškove do sad. Porasli su troškovi zbog amortizacija za objekte zbog
procjena imovine i obaveze za poreze i doprinose ponavljam za 7,5 mil za 2011 god...
Kada je riječ o BH poštama, oni još dobijaju sredstva od BH Telekoma, imaju urbana područja, zajedničke
organe, zajedničke institucije i treba izvršiti analizu njihovih prihoda, da bi se mogli upoređivati rezultati
poslovanja. Ova Uprava je napravila smanjila gubitak na cca milion i po KM kad se izbiju troškovi
amortizacije i porasta poreza i doprinosa ponavljam na koje nismo mogli uticati, što znači da smo smanjili
gubitak naslijeđen iz 2005. godine, koji je bio 11.000.000 KM.
Dijana Obradović je izjavila da je do sada dosta toga rečeno, kvalitetnih stvari i prijedloga itd. O
razmatranju Izvještaja o poslovanju za 2011. godini, dostavio je preporuku Odbor za reviziju, Nadzorni
odbor odluku, nezavisna revizija je dala svoje mišljenje, iz čega se vidi da svi nose svoj dio odgovornosti.
Izvještaj sadrži sve odredbe propisane zakonom, i u skladu s tim je i današnja skupština akcionara.
Međutim, poredeći poslovanje 2010. u odnosu na 2011. godinu, ističe se pad fizičkog obima usluga za 8%
što je dosta zabrinjavajuće. Poslovni prihodi su pali po stopi 3%, dok su poslovni rashodi veći za 2%, tako
da su se stvorila nedostajuća sredstva u iznosu od 10.674.070,00 KM. U konstatacijama od strane IRB isto
9
urađena poređenja, i konstatovan je stalan porast gubitka.... U periodu od 2008.godine konstatntno je
rastao iznos realnog gubitka ( u 2008.godini ovaj iznos je bio 3.696.987,00 КM, u 2009.godini
4.657.914,00 KM, a u 2010.godini 5.174.806,00 KM) koji se pokrivao iz razgraničenih prihoda, da bi u
2011. godini skoro dostigao nivo iz 2007. godine ( 11.472.231,00 KM), čime je ostatak neiskorištenih
sredstava sa 34.909.497,00 KM na kraju 2007. godine, dostigao iznos od 10.705.719,00 KM na kraju
2011.godine.
To su podaci koje mi posmatramo i znamo svi za njih. Ta sredstva se pokrivaju sredstvima od Telekoma, i
to svi znamo, a kako ćemo dalje vidjećemo. Pošta se nalazi u nezavidnoj situaciji zbog obavljanja javne
djelatnosti i neprofitabilnih jedinica, što je zakonska odredba, dok s druge strane značajan dio pravnih
subjekata izbjegava usluge društva, gdje možda stoji i pravac rješavanja ovakve situacije. Što znači da se
razgovara u Ministarstvu, odnosno Vladi u pravcu rješavanja ovih problema, pa će se pokušati riješiti ovi
problemi neprofitabilnih jedinica. Ostaje ova druga strana, izbjegavanje korištenja usluga društva od
strane korisnika, gdje treba utvrditi osnovne razloge zbog kojih se to dešava, te na osnovu toga preduzeti
mjere na otklanjanju tih razloga, što bi povećalo prihod i napravilo bolji ambijent za ovo preduzeće.
- Predsjednik skupštine je zaključio diskusiju po ovoj tački, te poziva akcionare da glasaju.
- Pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.
- Skupština akcionara donosi:
ODLUKU
I
Usvaja se Izvještaj o poslovanju Preduzeća za 2011. godinu.
„Za“ je glasalo 96,8875% prisutnih i zastupanih glasača,
„Protiv“ je glasalo 3,1124.. % prisutnih i zastupanih glasača.
Protiv su glasali ZIF VB fond, Drago Blažić i Saša Belović.
Predsjednik skupštine je konstatovao da je donesena Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Preduzeća za 2011. godinu .
A.D.8
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o godišnjem obračunu u Preduzeću za
2011.godinu ( finansijskog izvještaja),
- Aleksandar Vučković se opet vratio na neophodnost otpuštanja viška zaposlenih, a kao primjer je naveo
Pošte u Hrvatskoj, koje su, gledajući teritorijalnu rasprostranjenost i sve, veoma slične Poštama Srpske, i
smatra da bismo se trebali ugledati na rješavanje problema na taj način.
- Slobodanka Kuridža o Poštama Hrvatske govori da su otpustili radnika, pa zaposlili političke sljedbenike,
a ko se bunio poslan je 100 km dalje da radi od mjesta gdje živi...
- Dijana Obradović je konstatovala da imamo pozitivno mišljenje nezavisnog revizora o finansijskom
poslovanju, a li i neke preporuke. Znači treba da u narednom periodu preduzeti aktivnosti u cilju
realizacije preporuka revizora.
- Rasprava je zaključena.
- Pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.
- Skupština akcionara donosi:
ODLUKU
I
Usvaja se Izvještaja o godišnjem obračunu (finansijski izvještaj) za 2011. godinu u Preduzeću za
poštanski saobraćaj Republike Srpske A.D. Banja Luka.
10
„Za“ je glasalo 96,8875% prisutnih i zastupanih glasača,
„Protiv“ je glasalo 3,1124.. % prisutnih i zastupanih glasača.
Protiv su glasali ZIF VB fond i Saša Belović.
Predsjednik skupštine je konstatovao da je donesena Odluka o usvajanju Izvještaja o godišnjem
obračunu (finansijski izvještaj) za 2011. godinu u Preduzeću.
A.D.9
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2011.godinu.
- Drago Blažić je uzeo riječ i tvrdi da nikada na skupštini nije bio izvještaj o izvršenju investicije Back bone,
te se obraća Nikoli Šupljeglavu i Jasminki Krivokuća da objasne zašto, jer mu je nakon razmatranja
Izvještaja o izvršenju investicija za 2009.godinu, rečeno da nije navedeni projekat nije unesen u ovaj
izvještaj, jer predmetna investicija nije bila finansijski završena.
- Jasminka Krivokuća tvrdi da je navedena investicija bila u sklopu Izvještaja o izvršenju ostalih investicija
u prethodnim godinama.
- Nikola Šupljeglav tvrdi da je ova investicija bila uvrštena u izvještaje o realizaciji investicija za 2009. i
2010.godinu.
- Belović predlaže da se na ovo pitanje dostavi naknadno odgovor...
- Nikola Šupljeglav kaže - ako se zahtjeva od skupštine akcionara da ponovo raspravlja o tom izvještaju
nije problem da se ponovo razmotri... Misli da je tačka dnevnog reda Izvještaj za 2011. godinu, a za sve
ostalo ima i mjesto i vrijeme. Back bone nema dodirnih tačaka sa ovim sada izvještajem.
- Drago Blažić smatra da predmetna investicija zahtijeva pažnju zbog svoje velike vrijednosti od oko
4.000.000 KM.
- Predsjednik skupštine je formulisao zahtjev akcionara Drage Blažića da mu se učini dostupnim Izvještaj
o realizaciji investicija za 2009. i 2010.godinu, u roku od 15 dana od dana održavanja ove Skupštine, pa
ako u izvještajima ne bude našao odgovor na svoje pitanje, da se obrati Nadzornom odboru, koji je
delegirao prijedloge navedenih izvještaja za Supštinu akcionara.
Predsjednik skupštine raspravu vraća na Izvještaj o investicijama za 2011. godinu.
- Dijana Obradović je uzela riječ o Izvještaju o realizaciji investicija, te rekla da nema ništa posebno tu
reći, osim da je ukupan iznos planiranih investicija bio 8.778.050KM, od koga iznosa su 8.124.950 KM iz
vlastitih sredstava i 653.100 KM iz ostalih izvora. Ovaj iznos je Rebalansom Programa za 2011. godinu
sveden na 1.011.810 KM, koji je usvojen od strane Skupštine akcionara. Međutim, najznačajniji dio
umanjenja, je baš na realizaciji projekta Post Banke što je bio jedan od strateških pravaca, što je njoj
lično žao, jer su postojali razlozi i uslovi i sve ostalo za realizaciju ove investicije... Obim investiranja je
92,81% odnosno 939.109, 26 KM i smatra da bi to trebalo biti mnogo više. Takođe smatra da bi bilo bolje
da se investira u pravcu povrata sredstava, odnosno investicija, a ovo ulaganje za 2011.godinu se svodi
na redovno održavanje.
- Rasprava je zaključena.
- Skupština akcionara donosi:
ODLUKU
I
Usvaja se Izvještaj o izvršenju Programa investicija Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike
Srpske A.D. Banja Luka za 2011. godinu.
11
„Za“ je glasalo 96,8875% prisutnih i zastupanih glasača,
„Protiv“ je glasalo 3,1124.. % prisutnih i zastupanih glasača.
Protiv je glasao ZIF VB fond.
Predsjednik skupštine je konstatovao da je donesena Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju
Programa investicija Preduzeća za 2011. godinu .
---------------------------------Godišnja sjednica Skupštine akcionara je završena u 14,50 časova.
ZAPISNIČAR
_______________________
Marija Cvijetić, dipl.pravnik,
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
_______________________
Zdravko Zečević, dipl.pravnik
Ovjerivači zapisnika:
1. Dijana Obradović, predstavnik „Akcijskog fonda RS“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS“
a.d. Banja Luka
_________________________________
2. Aleksandar Vučković, punomoćnik ZIF „VB Fond“ a.d. Banja Luka i punomoćnik Društva za
upravljanje investicionim fonndovima „Bors invest“ a.d. Banja Luka.
_________________________________
12
Download

Z A P I S N I K