PODRUŽNICA ZA PRIMORSKO GORANSKU ŽUPANIJU – RIJEKA, IVANA DEŽMANA 6
mail: [email protected]
fax: +385 51 254-700
SEKCIJA DENTALNE MEDICINE
Rijeka, 19.03.2011.
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
Predsjedniku, Hrvoje Pezo, dr dent med
Poštovani predsjedniče i članovi HKDM-a,
izuzetno nam je žao što našem sastanku nisu prisustvali najavljeni kolege iz Komore,
Mr.sc. Ante Omrčen dr.med.dent, rizničarka Komore Ivana Krupić dr.med.dent i
predsjednik Povjerenstva za suradnju s osiguravajućim društvima Željko Rotim
dr.med.dent , zbog nesporazuma o mjestu održavanja našeg sastanka.
Prisustvovao je sa strane Komore Valter Španjić dr.med.dent.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
Glavarine poslije 31.03.2012 i broj pacijenata standardnog tima
Cezih i administrativne naknade
Centri dentalne medicine i preventiva
Četvrto izvješće
Razno
Obzirom na informacije o mogućnosti smanjenja glavarine od 5-20% koje bi ugrozilo
opstanak malih timova dentalne medicine predlažemo da ostanu na sadašnjem nivou tim
više što se godinama nisu povećavale i pratile rast ostalih troškova koji se svakodnevno
povećavaju i opterećuju rad doktora dentalne medicine.
Predlažemo da se standardni tim smanji na 1.800 pacijenata po uzoru na ostale Evropske
zemlje, a minimalni broj bude 1.100 kao što je bio godinama.
Stanje oralnog zdravlja u populaciji do 18 godina prema posljednjem istraživanju svrstava
nas na dno Evropske ljestvice što je još jedan dokaz kakvu preventivnu zaštitu mogu
pružati timovi od 2.500-3.000 pacijenata. Zato i imamo lošu percepciju javnosti o nama
"zubarima ".
Podržavamo Vaš prijedlog za povećanje naknade za Cezih ali istovremeno tražimo da se
naknada za administrativne poslove izjednači i iznosi isto kao i kod naših kolega doktora
obiteljske medicine, tim više što osim naplata participacije ujedno smo i servis HZZO-a
prilikom plaćanja dentalnih tehničara.
Predlažemo da HZZO novac direktno uplaćuje na račune dentalnih tehničara a ne da mi
prilikom transakcija plaćamo nemale naknade bankama za novac koji nije naš .
Protivimo se osnivanju Centara dentalne medicine na način kako su zamišljeni.
Radno vrijeme od 07-21h preklapa se sa radom koncesionara koji su u obvezi primanja i
rjesavanja hitnih dentalnih stanja a noć, nedjelje i blagdani ostaju nepokriveni.
Predlažemo da ostanu dežurstva koja se u PGŽ obavljaju u dežurnoj ambulanti u
Cambijerijevoj 4 koja pokrivaju noć, nedjelje i blagdane kao do sada a koja su opravdana,
korisna i potrebna za naše pacijente.
U tablici 1., stupac 4., Ugovora o utvrđivanju sredstava i načinu provođenja zdravstvene
zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja iz 2010 kao i za razdoblje od 1.01.-31.03.2012.
stoji točan iznos za ugovorene aktivnosti sa Domom zdravlja (5% obračunatog iznosa
glavarine) koji bi nam se prema Ugovoru sa HZZO (čl. 7.) trebao isplatiti osnovom
ugovora sklopljenim sa mjerodavnim Domom zdravlja na temelju izvješća Doma zdravlja.
U PGŽ nitko od koncesionara nije potpisao takav ugovor.
Stoga predlažemo da se ispita tok novca, da li se novac isplaćuje Domu zdravlja ili ga
HZZO uopće ne isplaćuje.
U protivnom tražimo da se briše stupac 4 iz tablice 1. Ugovora jer se radi o obmani nas
ugovornih subjekata.
Obzirom da sudjelujemo u radu dežurne ambulante u Cambijerijevoj 7 a čija dežurstva
organizira Dom zdravlja PGŽ sa kojim o tome imamo potpisan ugovor te radimo
preventivne preglede koje u mjesečnim izvješćima dostavljamo HZZO, smatramo da nam
se treba isplatiti pripadajućih 5% glavarine, koja nam je od 2010 smanjena za upravo tih
5%.
Dana 28.09.2011 zatražili smo putem maila od HZZO-a Zagreb kao i od Komore očitovanje
o 4. izvješću ali do danas nismo dobili odgovor.
Obavjest o tom izvješću dobili smo od naših informatičkih kuća. Iako kontrolorke HZZO
područnog ureda Rijeka prijete sankcijama ako se 4. izvješće ne preda večeras su nas
kolege koji imaju MCS program obavjestili da oni to izvješće u svom programu nemaju.
Protivimo se dostavljanju istog jer te troškove ne snosi HZZO nego pacijent osobno.
Osim toga svjedoci smo da svi kolege dentalne medicine ne rade u skladu sa odredbama
čl. 33 Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog
zdravstvenog osiguranja gdje osigurana osoba mora snositi troškove usluga izvan
standarda uključujući rad i materijal a to se odnosi na sva područja od posebne državne
skrbi kao npr. Lika , Slavonija, tim više što se radi o velikim timovima sa posebnim
dodatkom.
Stoga predlažemo da se briše "rad" a ostavi materijal jer ako pacijent ima pravo na rad za
amalgamski ispun onda je logično da ima pravo na rad i za kompozitni ispun na
lateralnim zubima. Zato je potrebno naplatiti samo razliku za vanstandardni matrijal a naš
prijedlog je 150 kn jednoplošni ispun, 180 kn dvoplošni ispun i 200 kn za troplošni ispun
ili da cijenu doplate odredi HKDM za sve doktore dentalne medicine koncesionare
jednako.
Obzirom da su županije prilikom naplate koncesije posegnule za najvećim dopuštenim
iznosom iako je Ministarstvo zdravlja odredilo raspon od 1-1250 kn, predlažemo da
HKDM apelira na Županije da iste smanji i prilagodi situaciji i recesiji u kojoj se nalazimo.
Naime timovi koncesionara koji se nalaze u privatnim prostorima odnosno u najmu
prostora koji pripadaju gradu, općinama ili trećim osobama prisiljeni su plaćati i najam i
koncesiju a pretežito se radi o malim timovima.
Ražalostilo nas je saznanje da je u našjoj PGŽ došlo do zatvaranja ordinacija doktora
dentalne medicine, privatnih, a da naši kolege nisu ostvarili ni jedan uvjet za mirovinu, što
pokazuje u koliko se teškoj situaciji nalazimo.
Sa štovanjem
Voditeljica dentalne sekcije Kohom PGŽ:
Tatjana Margan dr.med.dent
Zapisničar:
Cvitković Stjepan dr.med.dent
Download

dopis za hkdm 19-03-2012 - KoHOM Primorsko