ZAPISNIK
O RADU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD
Redovna sednica Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd je održana
dana 26. aprila 2013. godine, u Beogradu, u prostorijama objekta „GENEX APARTMANI“, sala
za sastanke „LONDON“, Ul. Vladimira Popovića br.6, sa početkom u 12:00 časova.
Sednici su, pored ovlašćenih predstavnika akcionara, prisustvovali i predsednik
Upravnog odbora, Budimir Jovković, zamenik predsednika Upravnog odbora Nebojša Divljan,
predsednik Odbora za reviziju, mr Ratko Banović, član Upravnog odbora, mr Vladimir
Zivanović, predsednik Izvršnog odbora Dragan Tomić, članovi Izvršnog odbora Miodrag Djukić
i Milovan Puzović, direktor Sektora unutrašnje revizije, Savka Popara i sekretar Banke Slobodan
Janjić.
Sednicu je, zbog odsustva predsedavajućeg Skupštine akcionara, gospođe Radmile Spasić
a u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine akcionara Univerzal banke ad Beograd, otvorio
predsednik Upravnog odbora, Budimir Jovković i njome predsedavao do izbora Predsednika
Skupštine akcionara.
Za predsednika Skupštine akcionara imenovan je gospodin Milivoje Ćosić.
Za članove Komisije za glasanje su imenovani: Duško Vojnović, Dragoljub Perišić i
Nikolina Mišljen.
Spisak prisutnih predstavnika akcionara je sadržan u Izveštaju Komisije za glasanje koji
se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.
Glasanje po svim tačkama Dnevnog reda je sprovedeno javnim izjašnjavanjem.
Zapisnik je vodio sekretar Banke, Slobodan Janjić.
Dokaz o propisnom sazivanju sednice Skupštine akcionara se nalazi u prilogu Zapisnika i
čini njegov sastavni deo.
DNEVNI
RED
1. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju UNIVERZAL BANKE A.D.
Beograd u 2012. godini, sa mišljenjem spoljnog revizora.
1
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju UNIVERZAL
BANKE A.D. Beograd u 2012. godini, sa mišljenjem spoljnog revizora.
3. Razmatranje godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. god.
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za
2012.godinu
5. Usvajanje Poslovne politike Banke za 2013.godinu i to:
5.1. Razmatranje Poslovnog plana UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za
2013.godinu
5.2 Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana UNIVERZAL BANKE
A.D. Beograd za 2013.godinu
5.3. Usvajanje Odluke o verifikaciji akata kojima se sprovodi Poslovna
politika Banke između dve sednice Skupštine
5.4. Usvajanje Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva UNIVERZAL
BANKE A.D. Beograd u 2013.godini
6. Usvajanje Odluke o izboru i imenovanju pravnog lica za spoljnu reviziju
finansijskih izveštaja UNIVERZAL BANKE A.D.Beograd u 2013.godini
7. Usvajanje Informacije o visini primanja članova Upravnog i Izvršnog
odbora Banke u 2012. godini.
8. Usvajanje Odluke o utvrđivanju naknada i zarada članovima Upravnog
odbora Univerzal Banke AD Beograd.
9. Usvajanje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora.
Na poziv predsednika Upravnog odbora, Budimira Jovkovića, predsedavanje sednicom je
preuzeo izabrani predsednik Skupštine akcionara, Milivoje Ćosić. Nakon uvodne reči i kraćeg
izlaganja, predsedavajući je pozvao Komisiju za glasanje da se povuče u cilju pripreme i
podnošenja Izveštaja Skupštini akcionara.
Ispred Komisije za glasanje, Izveštaj je podneo predsednik, Duško Vojnović, navodeći da
redovnoj sednici Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, prisustvuju
predstavnici 35 akcionara sa pravom ličnog učestvovanja, odnosno da je kvorum za punovažno
odlučivanje obezbeđen i da on iznosi 417.782 glasova, što čini 73.62% od ukupnog broja
glasova akcionara sa pravom učestvovanja i odlučivanja, na osnovu čega Skupština akcionara
može punovažno da odlučuje.
2
TOK RADA SEDNICE
Predsedavajući Skupštine je dao predlog da se u skladu sa članom 14 stav 4 Poslovnika o
radu Skupštine akcionara vrši objedinjena rasprava po prvih pet tačaka dnevnog reda i
zamolio prisutne akcionare i punomoćnike da se o tome izjasne na glasačkim listićima.
Nakon toga data je pauza za glasanje.
Nakon brojanja glasova, predsednik Komisije za glasanje obavestio je prisutne da je sa
335.386 glasova prisutnih akcionara prihvaćen predlog da se vodi objedinjena rasprava
po prvih pet tačaka dnevnog reda i nakon toga dao reč predsedniku Izvršnog Odbora
Banke, gospodinu Draganu Tomiću.
Dragan Tomić je u svom izlaganju kao novi predsednik Izvršnog Odbora Banke izneo
svoj pogled na opšte probleme u bankarskom sektoru; zatim je izneo činjenicu da je
Banka imala dve mogućnosti za dokapitalizaciju tokom 2011. godine koje nisu
realizovane i koje su dovele do nivoa adekvatnosti kapitala Banke nižeg od propisanog
što je bio razlog za održvanje vanredne skupština akcionara Banke, na kojoj je donet plan
mera za povećanje kapitala Banke kroz subordinirane zajmove, koji je u 2012. godini
realizovan sa 50%. Banka je tokom cele godine održavala visoku dinarsku i deviznu
likvidnost. U 2012. godini smanjeni su operativni troškovi što će i u narednom periodu
biti tendencija. Ipak i pored navedenog, povećanje kapitala u 2013. godini je uslov za
uspešno poslovanje Banke. Planirana dobit za tekuću godinu je minimalno 103 miliona
dinara.
Nakon toga za reč se javio Zamenik predsednika Upravnog odbora g-din Nebojša
Divljan, koji je izrazio žaljenje što izveštaj o radu Upravnog odbora nije izneo predsednik
Upravnog odbora već predsednik Izvršnog odbora a što se tiče dela koji se odnosi na
kapital, kapitalna neadekvatnost je posledica lošeg i neadekvatnog upravljanja Bankom a
ne uzrok problema Banke; dalje je naglasio da je 2012. godina najgora u istoriji banke i
da nijedna banka nije imala tako loše podatke. Izneo je da poslovni parametri banke
opadaju četiri godine unazad; u poređenju sa prosekom bankarskog sektora Univerzal
Banka AD je značajno lošija; struktura portfelja banke je neadekvatna; procenat NPL je
veći nego u proseku bankarskog sistema; broj zaposlenih je veći u poređenju sa nekim
bankama; cost to earning ratio je neadekvatan; nepogrešivi sudija rada rukovodstva
Banke i same Banke je berza koja je pokazala da je 2010. godine cena akcija banke pala
za 46% vrednosti u 2011. novih 45% a u 2012. godini još 44% vrednosti akcija i u 2013.
godini do današnjeg dana novih 36%; 94% kumulativno su akcionari izgubili vrednost
svojih akcija u ovom periodu; potrebno je da se troškovi banke usklade sa prihodima
banke tako da se iz tekućih prihoda mogu pokriti i rezervisanja za loše plasmane; gdin
Divljan je kao akcionar izjavio da ima određenog kapaciteta da izvrši dodatnu
dokapitalizaciju ali novac će dati kada bude siguran da neće propasti; novi pad bilansne
sume zabeležen je u prvom kvartalu ove godine; pravi akcionar je onaj koji je dao pare i
ne vuče kredite i to je i intencija celog srpskog bankarstva. U tom smislu, neadekvatno
upravljanje i rukovođenje je osnovni problem Banke; neusvajanje izveštaja je ozbiljna
stvar i gdin Divljan poziva skupštinu da prihvati izveštaj o poslovanju banke sa
mišljenjem ovlašćenog revizora ali uz predlog teksta zaključka koji glasi da je nezavisno
3
od lošeg privrednog okruženja, neadekvatno upravljanje i rukovođenje uzrok
nezadovoljavajućih rezultata Banke; posebno, treba razmatrati i situaciju sa planom B u
kojoj nema dokapitalizacije i kako tu situaciju prevazići.
G-din Duško Vojinović je istakao da je jako dobro je da je otvoren izuzetno značajan
problem i da je o zaključku koji je predložen potrebno zakazati posebnu sednicu
Upravnog odbora.
Gospodin Vladimir Živanović, član Upravnog odbora je istakao da svi akcionari imaju
pravo da glasaju o ponuđenom materijalu ali da bi u tom smislutekst predloženog
zaključka trebalo umnožiti i podeliti svim akcionarima pre glasanja o njemu; što se tiče
same rasprave kao član Upravnog odbora zajedno sa gospodinom Divljanom koji takođe
član moze da preuzme deo odgovornosti i želi da istakne jednu činjenicu da je novi
Upravni odbor preuzeo tu funkciju u septembru 2012. godine kad je banka već pokazala
negativne rezultate; NBS je banci dala odgovarajuće rokove a to je 30.09.2013. gde
Banka mora da ispuni odgovarajuće uslove a prevashodno adekvatnost kapitala; utvrđeno
je da je najpogodniji način da se adekvatnost kapitala podigne kroz subordinirani zajam,
koji je uzgred koncern Farmakom u najvećoj meri i uplatio; sve što je rečeno za rezultate
Banke je tačno i to su zvanični rezultati i da kao član uprave Banke ističe da su dva
datuma u ovoj godini značajna i to 30.06.2013. i 30.09.2013. pri čemu je Izvršni odbor u
obavezi da učini sve što je u njegovoj moći da podigne rezultate poslovanje Banke iako je
to veoma teško jer je to začarani krug pošto je u uslovima potkapitalizovanosti nemoguće
podići plasmane pa preko njih ostvarivati nove prihode i tako unedogled.
Gospodin Živanović je dodao da je Banka u ozbiljnom riziku da pošalje poruku van
Banke o izglasavanju nepoverenja upravi i rukovodstvu Banke i da se nakon toga može
očekivati eventualno uvođenje drugih mera NBS; ono što je pred akcionarima su izveštaji
o poslovanja banke, radu Upravnog odbora i poslovni plan banke koji je konzervativan i
predviđa mere ukoliko bude i ukoliko ne bude dokapitalizacije; plan je donet tako da
bude realno ostvariv u oba scenarija; racionalizacija na planu troškova i sprovođenje
plana može da dovede do toga da banka pokrije gubitak iz prethodne godine i da dostigne
zahtevanu adekvatnost kapitala; situacija u realnom sektoru je veoma teška i preliće se na
bankarski sektor; banke će se ukrupnjivati i samo na taj način će moći da se izdrži
pritisak i realno posluje u narednom periodu; nivo NPL je u stranim bankama vrlo
moguće na mnogo višem nivou nego što je stvarno prikazan; drugi krug čine banke sa
državnim vlasništvom a Univerzal banka koja je u vrlo velikoj meri karakteristična zbog
svoje strukture ne može da očekuje pomoć sa strane već samo ili kroz pomoć akcionara
ili preko berze, što je mnogo manje verovatno i moguće; gdin Zivanović je čestitao
novoizbranom predsedniku skupštine i predsedniku Izvršnog odbora na izlaganju.
Gospodin Divljan je ponovo uzeo reč i tom prilikom se osvrnuo na izlaganje gospodina
Živanovića, posebno na deo koji se odnosi na berzanske izveštaje i delovanje berze kao
merila vrednosti i na mogućnosti NBS da donosi ocene o radu banke.
Gospodin Živanović je replicirao da je izneo svoj stav i svoje mišljenje i pri tom ponovio
da je preuzeo odgovornost kao član Upravnog odbora pa je zatražio da i gospodin Divljan
4
kaže da li nastupa kao član Upravnog odbora ili kao akcionar ili zastupnik nekog drugog
akcionara.
Nakon toga je zaključena rasprava po ovim pitanjima.
Otvorena je rasprava po tački 6. dnevnog reda – Usvajanje Odluke o izboru i imenovanju
pravnog lica za spoljnu reviziju finansijskih izveštaja Univerzal Banke ad Beograd u
2013. godini. Predsedavajući je otvorio raspravu, pošto se niko nije javio za reč, rasprava
po ovoj tački je zatvorena.
Otvorena je rasprava po tački 7. dnevnog reda – Usvajanje informacije o visini primanja
članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2012. godini. Nakon poziva
predsedavajućeg Skupštine da li se neko javlja za reč, javio se gospodin Igor Jakšić, kao
punomoćnik akcionara Namrock Park Trading i zahtevao odgovor da li je banka
zaključivala ugovore sa licima koja su članovi Upravnog i Izvršnog odbora koja bi za
posledicu imala imovinsku korist tih lica i tim povodom postavio pitanje da li je istina da
je pravno lice Makler Invest korporativni agent Univerzal Banke AD Beograd i da je ta
kompanija u vlasništvu gospodina Jovkovića, predsednika Upravnog odbora Banke.
Makler invest jeste u vlasništvu gospodina Jovkovića ali nije u ugovornom odnosu kao
davalac korporativnih usluga, već na komercijalnoj osnovi pruža usluge svim svojim
klijentima pa i Banci – sto su objasnili gospođa Savka Popara, unutrašnji revizor Banke i
gospodin Dragoljub Perišić, predstavnik akcionara. Nije bilo više pitanja po ovoj tački
dnevnog reda pa je rasprava zaključena.
Otvorena je rasprava po tački 8. dnevnog reda – Usvajanje Odluke o utvrđivanju
naknada i zarada članovima Upravnog odbora Univerzal banke ad Beograd.
Za reč se javio gospodin Divljan i naveo da visina primanja predsednika Upravnog
odbora čine najodgovornijim za rad banke; pozvao je predsednika Upravnog odbora da se
odrekne naknade za rad; izjavio je da smatra da predsednik treba da bude predstavnik
akcionara i da nema potrebe da bude plaćen za svoj rad i da njegov zadatak nije
komercijalno poslovanje već strategija, edukacija i sl. tom prilikom gospodin Divljan
izneo je predlog da predsednik Upravnog odbora više ne bude lice koje je stalno prisutno
ili zaposleno u banci već da je banci potreban jak Izvršni odbor a da se Upravni odbor
sastaje po nekoj periodici i da radi poslove iz svoje nadležnosti; takođe, istakao je da je
potrebno podmlađivati banku i na svim nivoima i pozvao da se predsednik Upravnog
odbora da se odrekne plate na sadašnjem nivou i da ona bude određena u visini 1,5
prosečne plate u banci. Niko se više nije javio za reč i rasprava po ovom pitanju je
zaključena.
Otvorena je rasprava po tački 9 dnevnog reda – Usvajanje Odluke o imenovanju člana
Upravnog odbora. Za reč se javio gospodin Dragan Tomić. On je u svom izlaganju izneo
prigodne reči o gospodinu Banoviću kome ističe mandat člana Upravnog odbora,
navodeći da on zaslužuje veliku zahvalnost za sve što je učinio kao generalni direktor
banke, kao član Upravnog odbora i kao predsednik Odbora za reviziju banke, pri čemu se
5
još jednom zahvalio gospodinu Banoviću na ukupnom doprinosu radu i razvoj Banke.
Nakon toga izneo više podataka o novopredloženom članu Upravnog odbora.
Pošto se niko nije javio za dalju raspravu, ova tačka dnevnog reda je zaključena.
Nakon toga pristupilo se glasanju.
Predsednik Skupštine akcionara, Milivoje Ćosić je pozvao Komisiju za glasanje da se povuče i
sačini Izveštaj o rezultatima glasanja.
Predsednik Komisije za glasanje, Duško Vojnović je podneo Izveštaj o rezultatatima glasanja,
uz konstatacije: da na način i postupak glasanja nije bilo primedbi; da je akcionar pravno lice
RADIJATOR AD Zrenjanin glasao u odsustvu; da su usvojeni svi predlozi utvrđeni dnevni
redom; da su i kod tačaka kod kojih je predviđena kvalifikovana većina za usvajanje ista i
ostvarena.
Izveštaj o poslovanju Upravnog odbora UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2012. godini sa
Mišljenjem spoljnog revizora je stavljen na glasanje. Nakon sprovedenog glasanja,
Predsedavajući je konstatovao da je Skupština akcionara UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd
donela,
ODLUKU
O USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU UPRAVNOG ODBORA
UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD ZA 2012. GODINU
SA MIŠLjENjEM SPOLjNOG REVIZORA
1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju Upravnog odbora UNIVERZAL BANKE A.D.
Beograd za 2012.godinu sa mišljenjem spoljnog revizora
2. Izveštaj o poslovanju Upravnog odbora UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 2012.
godinu, sa pratećim prilozima i mišljenjem spoljnog revizora, čini sastavni deo ove
Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka je doneta sa: 413.416 glasova Za; 2.765 glasova Protiv; 1.601 glasova Uzdržan.
Rezultati glasanja su konstatovani Izveštajem Komisije za glasanje koji se nalazi u prilogu ovog
Zapisnika.
Nakon sprovedenog glasanja, Predsedavajući je konstatovao da je Skupština akcionara
UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd donela,
6
ODLUKU
O USVAJANjU GODIŠNjIH FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU
1. Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji UNIVERZAL BANKE A.D.
Beograd za 2012. godinu :
- Bilans stanja na dan 31.12.2012. godine
- Bilans uspeha u periodu 01.01.2012. do 31.12.2012.godine
- Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.2012. do 31.12.2012.godine
- Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu 01.01.2012. do 31.12.2012. godine
- Statistički aneks za 2012.godinu
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka je doneta sa: 413.416 glasova Za; 2.765 glasova Protiv; 1.601 glasova Uzdržan. Rezultati
glasanja su konstatovani Izveštajem Komisije za glasanje koji se nalazi u prilogu ovog
Zapisnika.
Nakon sprovedenog glasanja, Predsedavajući je konstatovao da je Skupština akcionara
UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd donela,
ODLUKU
O USVAJANjU POSLOVNOG PLANA
UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD ZA 2013. GODINU
1. Usvaja se Poslovni plan UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, za 2013.godinu sa
projekcijom Bilansa stanja na dan 31.12.2013. godine, Bilansa uspeha za 2013.
godinu i Kreditnog bilansa Banke.
2. Poslovni plan UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, za 2013.godinu sa
projekcijom Bilansa stanja na dan 31.12.2013. godine, Bilansa uspeha za 2013.
godinu i Kreditnog bilansa Banke je sastavni deo ove Odluke
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od 01.01.2013.
godine.
Odluka je doneta sa: 412.032 glasova Za; 2.765 glasova Protiv; 2.985 glasova Uzdržan. Rezultati
glasanja su konstatovani Izveštajem Komisije za glasanje koji se nalazi u prilogu ovog
Zapisnika.
7
Nakon sprovedenog glasanja, Predsedavajući je konstatovao da je Skupština akcionara
UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd donela,
ODLUKU
O VERIFIKACIJI AKATA KOJIMA SE SPROVODI
POSLOVNA POLITIKA BANKE IZMEĐU DVE SEDNICE SKUPŠTINE
Verifikuju se akta kojima se sprovodi Poslovna politika Banke između dve sednice
Skupštine akcionara doneta od strane Upravnog odbora UNIVERZAL BANKE A.D.
Beograd i to:
akta kojima se sprovodi Poslovna politika Banke u 2012.godini, doneta od
strane Upravnog odbora UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd i to:
1.1 Odluka o izmeni i dopuni Odluke o tarifi naknada Univerzal Banke
Beograd broj 194/4 od 06.06.2012. godine.
AD
- akta kojima se sprovodi Poslovna politika Banke u 2013.godini, doneta od
strane Upravnog odbora UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd i to:
1.2 Odluka o tarifi naknada platnog prometa u zemlji sa pravnim i fizičkim
licima koja obavljaju delatnost u 2013. godini broj 276/10.2
od 27.12.2012.
1.3 Odluka o kamatnim stopama Univerzal Banke AD Beograd u 2013.godini
broj 276/10.3 od 27.12.2012.
1.4 Odluka o tarifi naknada Univerzal Banke AD Beograd u 2013.godini broj
276/10.4 od 27.12.2012.
1.5 Odluka o izmeni i dopuni odluke o uslovima za odobravanje plasmana
fizičkim licima u 2013.godini broj 276/15.1
1.6 Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima za odobravanje plasmana
preduzetnicima broj 276/15.5
1.7 Odluka o izmeni I dopuni Odluke o tarifi naknada Univerzal Banke AD
Beograd u 2013. God. Br. 32/9 od 25.03.2013.
1.8 Odluka o izmeni I dopuni Odluke o tarifi naknada Univerzal Banke AD
Beograd u 2013. God. br. 32/10 od 25.03.2013.
1.9 Odluka o izmeni Odluke o kamatnim stopama Univerzal Banke AD Beograd
u 2013. God. br. 32/11 od 25.03.2013.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka je doneta sa: 408.216 glasova Za; 6.581 glasova Protiv; 2.985 glasova Uzdržan. Rezultati
glasanja su konstatovani Izveštajem Komisije za glasanje koji se nalazi u prilogu ovog
Zapisnika.
8
Nakon sprovedenog glasanja, Predsedavajući je konstatovao da je Skupština akcionara
UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd donela
ODLUKU
O VISINI ULAGANjA U OSNOVNA SREDSTVA BANKE
U 2013. GODINI
1. Usvaja se Predlog Odluke Upravnog odbora o visini ulaganja u osnovna
sredstava Banke u 2013. godini
2. Odobrava se ulaganje u osnovna sredstva Univerzal banke a.d .Beograd u 2013.
godini u visini do 350.000.000 dinara, od čega se 150.000.000 dinara odnosi na
nabavke osnovnih sredstava, a 200.000.000 dinara na vrednost stečenih
materijalnih dobara naplatom potraživanja koja će se odlukom Upravnog
odbora staviti u funkciju kao osnovna sredstva.
3. Iznos iz tačke 2. ove Odluke utvrđen je Poslovnim planom Univerzal banke
A.D. Beograd za 2013. godinu.
4. Posebne odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva Banke, a u okviru limita
određenog tačkom 2. Ove Odluke, donosiće Upravni i Izvršni odbor u skladu sa
svojim nadležnostima.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka je doneta sa: 408.216 glasova Za; 6.581 glasova Protiv; 2.985 glasova Uzdržan.
Rezultati glasanja su konstatovani Izveštajem Komisije za glasanje koji se nalazi u prilogu ovog
Zapisnika.
Nakon sprovedenog glasanja, Predsedavajući je konstatovao da je Skupština akcionara
UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd donela,
ODLUKU
O IZBORU I IMENOVANjU DRUŠTVA ZA SPOLjNjU REVIZIJU
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD ZA 2013. GODINU
1. Za spoljnu reviziju finansijskih izveštaja Univerzal banke a.d. Beograd za 2013.
godinu imenuje se preduzeće „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“
d.o.o., Studentski Trg 4/V, 11000 Beograd.
9
2. Ovlašćuje se Izvršni odbor Univerzal Banke A.D. Beograd da, u skladu sa
ponudom broj 70 od 21.03.2012. godine, zaključi Ugovor o obavljanju revizije
finansijskih izveštaja za 2013. godinu i preduzme sve potrebne mere za njegovu
realizaciju.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
Odluka je doneta sa: 411.020 glasova Za; 2.765 glasova Protiv; 3.997 glasova Uzdržan. Rezultati
glasanja su konstatovani Izveštajem Komisije za glasanje koji se nalazi u prilogu ovog
Zapisnika.
Nakon sprovedenog glasanja, Predsedavajući je konstatovao da je Skupština akcionara
UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd donela,
ODLUKU
O USVAJANjU I N F O R M A C I J E
O VISINI PRIMANjA ČLANOVA UPRAVNOG I IZVRŠNOG ODBORA
UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD U 2012. godini
1. Usvaja se Informacija o visini primanja članova Upravnog i Izvršnog odbora
UNIVERZAL BANKE AD, Beograd u 2012.godini.
2. Informacija o visini primanja članova Upravnog i Izvršnog odbora
UNIVERZAL BANKE AD, Beograd u 2012.godini čini sastavni deo ove Odluke
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka je doneta sa: 411.020 glasova Za; 1.384 glasova Protiv; 2.613 glasova Uzdržan. Rezultati
glasanja su konstatovani Izveštajem Komisije za glasanje koji se nalazi u prilogu ovog
Zapisnika.
Nakon sprovedenog glasanja, Predsedavajući je konstatovao da je Skupština akcionara
UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd donela,
10
ODLUKU O
UTVRDJIVANJU NAKNADA I ZARADA
ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA
1. Prihvata se predlog naknada članovima Upravnog odbora
2. Na ime učešća u radu Upravnog odbora i angažovanja u radu Banke u punom
radnom vremenu, predsedniku Upravnog odbora, utvrđuje se naknada u visini šest
prosečnih bruto zarada zaposlenih u Banci koje će biti isplaćene za prethodni
mesec.
3. Na ime učešća u radu Upravnog odbora, članovima Upravnog odbora utvrđuje se
naknada u visini jedne prosečne bruto zarade zaposlenih u Banci koja će biti
isplaćena za prethodni mesec.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primenjuje se od
01.05.2013.godine.
Odluka je doneta sa: 330.225 glasova Za; 83.191 glasova Protiv; 1.601 glasova
Uzdržan. Rezultati glasanja su konstatovani Izveštajem Komisije za glasanje koji
se nalazi u prilogu ovog Zapisnika
Nakon sprovedenog glasanja, Predsedavajući je konstatovao da je Skupština akcionara
UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd donela,
ODLUKU O IMENOVANJU
ČLANA UPRAVNOG ODBORA
1. Prihvata se predlog Upravnog odbora UNIVERZAL BANKE AD BEOGRAD za
imenovanje prof. dr. Milenka Dželetovića za člana Upravnog odbora
UNIVERTAL BANKE AD BEOGRAD.
2. Imneuje se prof. dr. Milenko Dželetović za člana Upravnog odbora UNIVERZAL
BANKE AD BEOGRAD na period od četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog
izbora.
3. Za sprovodjenje odluke zaduzuju se
UNIVERZAL BANKE AD BEOGRAD.
nadlezne
organizacione
jedinice
4. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje danom dobijanja prethodne saglasnosti
Narodne banke Srbije na imenovanječlana Upravnog odbora.
11
Odluka je doneta sa: 408.216 glasova Za; 6.581 glasova Protiv; 2.985 glasova Uzdržan. Rezultati
glasanja su konstatovani Izveštajem Komisije za glasanje koji se nalazi u prilogu ovog
Zapisnika.
Za predlog zaključka uz tačku 1. dnevnog reda Skupštine akcionara Univerzal banke ad Beograd
za je bilo 83.435, protiv 159.557 dok je uzdržano bilo 28.370, tako da predlog zaključka nije
usvojen.
Nakon podnetog Izveštaja o rezultatu glasanja, Predsednik Skupštine, Milivoje Ćosić je
konstatovao da su sve Odluke o kojima je glasano donete, da nema pitanja i predloga i da se niko
nije javio za reč i zatim stavio na glasanje Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja.
Nakon glasanja Predsednik Skupštine akcionara je zaključio da je Izveštaj o rezultatima glasanja
usvojen bez primedbi i on predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.
Konstatujući da je dnevni red iscrpljen, predsedavajuća je objavio završetak sednice Skupštine
akcionara u 16:05 časova.
ZAPISNIČAR
KOMISIJA ZA GLASANJE:
Slobodan Janjić, s.r.
Duško Vojnović, s.r.
Dragoljub Perišić, s.r.
Nikolina Mišljen, s.r.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA:
Milivoje Ćosić, s.r.
12
Download

1 Z A P I S N I K O RADU REDOVNE SKUPŠTINE