Projekti za mlade:
-Izrada Lokalnog plana akcije za
mlade opština Pljevlja, Šavnik, Plužine
- Multimedijalni fest
Donatori :
IOM (Međunarodna organizacija za migracije)
 Uprava za mlade i sport Crne Gore

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE
PLjEVLjA
Partner :

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja
Anketiranje mladih
L
A
P
M
Sadržaj LPAM-a

1. UVOD

Šta je Lokalni plan akcije za mlade?
Definicija pojma mladi

2. OPŠTINA PLJEVLJA

Demografske karakteristike

Anketiranje mladih

3. OBRAZOVANJE

4. ZAPOŠLJAVANJE

5. ZDRAVLJE I PORODICA

6. KULTURA

7. SLOBODNO VRIJEME

8. LJUDSKA PRAVA

9. UČEŠĆE MLADIH

10.INFORMISANOST I MOBILNOST

11. PETOGODIŠNJA STRATEGIJA

12. AKCIONI PLAN 2011-2012.

13. MONITORING I EVALUACIJA
Radnu grupu za izradu LPAM-a činili su:







Vaso Knežević – NVO „Da zaživi selo“
Matije Zorić – NVO „Da zaživi selo“
Sanja Đondović – Sekretarijat za društvene djelatnosti
Dragan Paldrmić - Sekretarijat za društvene djelatnosti
Mira Topović – NVO „Udruženje paraplegičara Pljevlja“
Borjan Džogaz – NVO „Sport za sve“
Bojana Bojović – NVO „Multimedija“
Podgrupe činili su:








Milica Sekulić – Kancelarija za prevenciju narkomanije
Vesna Gospić – Američki ugao
Adela Vlahovljak - studentkinja
Tanja Beljkaš – Informacioni centar
Đorđo Borović – Biro rada - Pljevlja
Milijana Tešović – Agencija ZOPT
Sanela Kadić – O.Š. „Boško Buha“
Mirjana Delić – O.Š. „Ristan Pavlović“
Tim za obradu i analizu anketa:


Fadil Jonuz - psiholog
Ljudmila Šundić - sociološkinja
Zahvalnost za konsultacije u izradi
LPAM-a dugujemo:
Biro rada – Pljevlja
Pljevaljske novine
RTV Pljevlja
RTV Panorama
Američki ugao
Centar za socijalni rad
Dom zdravlja
Opšta bolnica
Sportski centar „Ada“
Osnovne i srednje škole
Akademski centar
Omladinski kulturni centar
NVO „Viva Vita“
KUD „Volođa“
J.U. Galerija „Vitomir Srbljanović“
J.U. Zavičajni muzej
J.U. Biblioteka „Stevan Samardžić“
Međurepublička zajednica
Podmlaci političkih partija
Sportski klubovi
Nevladine organizacije
Volonteri
Pljevlja
Šavnik
Plužine
www.dazaziviselo.me
e-mail: [email protected]
Pljevlja
Download

NVO Da zazivi selo Bojana Bojovic