UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Odsjek: BIOLOGIJA
Smjer: Diplomirani biolog
STUDIJSKI PROGRAM
I ciklusa studija
Univerzitetska 4, 75 000 Tuzla Tel.: 00387 (0)35 320 860, 320 900, Fax.: 320 861
www.pmf.untz.ba
1
I Opći dio
1. Struĉni i akademski naziv i stepen koji se stiĉe završetkom studija I ciklusa
Studij se organizira u trajanju od četiri godine, a nakon završetka studija stiče se zvanje:
Diplomirani biolog
2. Uslovi za upis na studijski program
Pravo upisa na studijski program I ciklusa studija, na Odsjeku za biologiju PMF-a Univerziteta
u Tuzli, obrazovni profil diplomirani biolog imaju sva lica koja su završila četverogodišnju
srednju školu, a dalji postupak provodi se po procedurama koje, u skladu sa zakonom i Statutom
donosi Senat, prije utvrĎivanja konkursa za upis studenata.
Za upis na navedeni smjer na Odsjeku za biologiju vrednuje se srednjoškolski uspjeh iz
relevantnog nastavnog predmeta (biologija), opći uspjeh u srednjoj školi i maturski ispit, a na
prijemnom ispitu provjeravaju se temeljna biološka znanja.
3. Naziv i ciljevi studijskog programa
Dodiplomski studij: Odsjek za biologiju PMF-a Univerziteta u Tuzli, od akademske 2008/09.
na I ciklusu studija školuje obrazovni profil diplomirani biolog. Dodiplomski studij traje
četiri godine. Ciljevi studijskog programa su:
- Osnovni cilj osnivanja studijskog usmjerenja diplomirani biolog na Prirodnomatematičkom Univerziteta u Tuzli, je stvaranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje
stručnih i naučnih kadrova koji će biti u stanju da uspješno primjene stečena znanja u
praksi kao i permanentnom radu na njihovom daljem usavršavanju. u oblasti bioloških
nauka koja danas dostiže neslućeni razvoj.
- Otvaranjem ovog studija ostvaruje se mogućnost za realizaciju strateških ciljeva razvoja
prirodnih nauka i naučno istraživačkog rada iz ovih oblasti na području tuzlanskog
kantona i BiH u cjelini.
- IzvoĎenje i unapreĎenje nastave na prvom ciklusu studija po Bolonjskom procesu (ECTS);
- IzvoĎenje i unapreĎenje nastave na drugom ciklusu studija, te osnivanje i rad novih
postdiplomskih studija;
- Osnivanje i rad doktorskog studija;
- Organiziranje MeĎunarodnih seminara;
- Izdavanje naučnih časopisa i udžbenika;
- Učešće u meĎunarodnim projektima;
- MeĎunarodna saradnja sa univerzitetima iz Evropske unije, uz uporedno usklaĎivanje
nastavnih programa i učešće u zajedničkim naučnim projektima sa ciljem uključivanja
Odsjeka za biologiju u asocijaciju biologa Evropske unije.
- Odsjek za biologiju će intenzivno raditi na poboljšanju kvaliteta obrazovanja iz oblasti
bioloških nauka..
4. Trajanje I ciklusa i ukupan broj ECTS bodova
Studij I ciklusa na Odsjeku za geografiju PMF-a Univerziteta u Tuzli, obrazovni profil
diplomirani biolog, traje četiri godine studija, koji se vrjednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.
Maksimalni angažman studenta u direktnoj nastavi utvrĎen je nastavnim planom i iznosi 25 sati
sedmično za I i II godinu studijna i 30 sati sedmično za III i IV godinu studija.
2
5. Kompetencije i vještine koje se stiĉu kvalifikacijom (diplomom)
Plan i program prvog ciklusa na Odsjeku za biologiju PMF-a Univerziteta u Tuzli, obrazovni
profil diplomirani biolog, po svojoj strukturi odgovara programima preporučenim
Bolonjskom deklaracijom (po ETCS sistemu bodovanja) i sličan je studijskim programima
(komparativni) više poznatih univerziteta koje su prihvatile ovaj proces. Studijski program
kompatibilan je sa evropskim visokoškolskim sistemima koji omogućava dalje školovanje u
inostranstvu.
Student koji završi prvi ciklus studija usmjerenja diplomirani biolog stiče sljedeće
kompetencije i vještine za rad u:
- laboratorijama za molekularnu dijagnostiku; zavodima za patologiju i sudsku
medicinu; neonatalnu patologiju i molekularno genetski skrining, laboratorije u službi
zaštite žena na klinici za ginekologiju i akušerstvo (fertilizacija in vitro); biohemijski
laboratorij pri medicinskim ustanovama; zavodi za genetičko inžinjerstvo;
- institutima i zavodima za botaniku (kloniranje biljaka, hortikultura, rasadnička
proizvodnja i oplemenjivanje biljaka, kultura tkiva in vitro), poljoprivrednim
institutima (centri za razvoj);
- institutu za zoologiju, fiziologiju, ekologiju i genetiku životinja; laboratorije pri
biološkim, veterinarskim, poljoprivrednim, šumarskim i medicinskim zavodima;
- laboratorijama za kontrolu kvaliteta proizvoda u mliječnoj, pekarskoj industriji,
proizvodnji piva i drugih bezalkoholnih pića i drugim granama prehrambene industrije
(biološki i mikrobiološki aspekti);
- hemijskoj industriji na postrojenjima za tretman otpadnih voda biološkim postupcima;
- institucijama javnog zdravstva (kontrola kvaliteta pitke vode i životnih namirnica);
- institucijama i resornim ministrastvima koji su nadležni za ekologiju (procjena stanja
ekosistema i stepena antropogenih uticaja, kontrola kvaliteta vode, zraka i zemljišta,
inspekcijske službe i dr.);
- dispanzerima sportske medicine.
6. Uslovi prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti
studija
- Položeni ispiti po starim studijskim programima priznaju se ako predmeti iz kojih su ispiti
položeni, po svom sadržaju i obimu odgovaraju nastavnom predmetu novog studijskog
programa od najmanje 80%. Priznavanjem ispita priznaje se i ocjena kojom je student
ocijenjen, te broj bodova u skladu sa nastavnim planom studijskog programa.
- Otvaranjem novih studijskih programa prvog ciklusa na Odsjeku za biologiju PMF-a
Univerziteta u Tuzli, studentima koji su stekli zvanje diplomirani biolog biće omogućeno
da, uz polaganje razlike predmeta, stiču novu diplomu i zvanje profesor biologije.
- Položeni ispiti drugih studijskih programa prirodnih nauka priznaju se ako predmeti iz
kojih su ispiti položeni, po svom sadržaju i obimu odgovaraju nastavnom predmetu
studijskog programa prvog ciklusa na Odsjeku za biologiju od najmanje 80%.
Priznavanjem ispita priznaje se i ocjena kojom je student ocijenjen, te broj bodova u
skladu sa nastavnim planom studijskog programa.
3
7. Lista obaveznih i izbornih predmeta i broj sati potreban za njihovu realizaciju, te
pripadajući broj ECTS bodova
Studijski odsjek: BIOLOGIJA
Smjer: Diplomirani biolog
Zvanje: diplomirani biolog
NASTAVNI PLAN I PROGRAM
PRVA (I) GODINA
I SEMESTAR
Predmet
Biologija ćelije
Histologija životinja
Biosistematika avertebrata I
Biosistematika talofita I
Hemija I
Biofizika
Terenska nastava I
Embriologija životinja
Biosistematika avertebrata II
Biosistematika talofita II
Hemija II
Anatomija i morfologija biljaka
Terenska nastava II
UKUPNO OBAVEZNIH
UKUPNO
P
3
2
2
2
2
2
0
A
0
0
0
0
0
0
0
13
13
0
0
L
2
2
2
2
2
1
1
II SEMESTAR
ECTS
6
4
5
5
4
4
2
12
12
30
30
P
A
L
ECTS
2
3
3
2
2
0
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
3
13
13
5
6
6
4
5
4
30
30
Napomena: U I i II semestru student je obavezan odraditi 60 sati terenske nastave iz botanike i zoologije što
se boduje sa 6 kredita.
DRUGA (II) GODINA
III SEMESTAR
Predmet
Biosistematika hordata I
Biosistematika kormofita I
Opća mikrobiologija I
Opća biohemija
Uvod u računarstvo
Terenska nastava I
Biosistematika hordata II
Biosistematika kormofita II
Funkcionalna biohemija
Opća mikrobiologija II
Terenska nastava II
UKUPNO OBAVEZNIH
Dopunski krediti – student bira 3 ECTS
UKUPNO
P
2
2
3
2
2
0
A
0
0
0
0
1
0
11
2
13
1
0
1
4
L
2
2
2
2
1
1
10
1
11
IV SEMESTAR
ECTS
5
5
6
5
4
2
27
3
30
P
A
L
ECTS
3
3
3
2
0
11
2
13
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
3
11
1
12
6
6
6
5
4
25
3
30
DOPUNSKI KREDITI – student bira 3 ECTS
III SEMESTAR
IV SEMESTAR
Predmet
P
A
L
ECTS
Naučna dostugnuća u biologiji
Endemične vrste u BiH
Ljekovito i toksično bilje
Ihtiologija
2
2
1
1
0
0
3
3
P
A
L
ECTS
2
2
1
0
0
1
3
3
Napomena: U III i IV semestru student je obavezan odraditi 60 sati terenske nastave iz zoologije i botanike
što se boduje sa 6 kredita
TREĆA (III) GODINA
V SEMESTAR
Predmet
Fiziologija biljne ćelije
Opća fiziologija životinja
Bioinformatika
Kultura ćelija i tkiva
Opća genetika
UKUPNO OBAVEZNIH
Dopunski krediti
UKUPNO - ECTS
Ekofiziologija biljaka
Uporedna fiziologija životinja
Molekularna genetika
Engleski jezik I
Biološki resursi
Mutageneza
UKUPNO OBAVEZNIH
Dopunski krediti – ECTS
UKUPNO
P
3
3
2
3
3
14
4
18
A
0
0
0
0
0
0
0
0
L
2
2
2
2
2
10
2
12
VI SEMESTAR
ECTS
5
5
4
5
5
24
6
30
P
A
L
ECTS
2
3
3
1
2
2
13
4
17
0
0
0
1
0
0
3
0
3
2
2
2
0
2
2
8
2
10
5
5
5
2
4
3
24
6
30
DOPUNSKI KREDITI
V SEMESTAR
Predmet
Mikrobiologija životnih namirnica
Fiziologija i anatomija čovjeka sa
neurofiziologijom
Ljekovito bilje
Industrijska mikrobiologija
Savremene molekularne citogenetske metode
Matematičko modeliranje u biologiji
VI SEMESTAR
P
2
2
A
0
0
L
1
1
ECTS
3
3
2
0
1
3
P
A
L
ECTS
2
2
2
0
0
0
1
1
1
3
3
3
ĈETVRTA (IV) GODINA
VII SEMESTAR
Predmet
Bioantropologija
Ekologija životinja
Opća i molekularna evolucija
Genetičko inžinjerstvo i biotehnologija
Metode istraživanja u molekularnoj biologiji
Engleski jezik u struci
UKUPNO OBAVEZNIH
Dopunski krediti – ECTS
UKUPNO
P
2
3
2
2
2
1
12
4
16
A
0
0
0
1
0
2
3
0
3
5
L
2
2
2
1
2
0
9
2
11
ECTS
4
5
4
4
4
2
24
6
30
VIII SEMESTAR
P
A
L
ECTS
Ekologija biljaka
Humana genetika
Zaštita biotičkih sistema
Biostatistika
DIPLOMSKI RAD
Terenska nastava
UKUPNO OBAVEZNIH
Dopunski krediti – student bira 6 ECTS
UKUPNO
3
3
3
2
0
0
11
4
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
3
13
2
15
5
5
5
4
2
3
24
6
30
DOPUNSKI KREDITI – ECTS
VII SEMESTAR
Predmet
P
A
VIII SEMESTAR
ECTS
P
A
L
ECTS
2
2
2
0
0
1
1
1
0
3
3
3
L
Imunogenetika sa osnovama imunologije
Numerička ekologija
Reproduktivna ekologija
Endemične vrste u BIH
Ekološka fitoremedijacija
Populaciona genetika
2
2
2
0
0
0
1
1
1
3
3
3
8. Naĉin izbora predmeta iz drugih studijskih programa
Studenti samostalno biraju izborni predmet ili predmete iz drugih studijski programa i to na
način da sa obaveznim predemtima steknu dovoljan broj ECTS bodova planiranih za
semestar.
9. Uslovi upisa u sljedeći semestar, odnosno narednu godinu studija, te naĉin
završetka studija
Student upisuje narednu godinu studija na osnovu ostvarenih ECTS bodova iz prethodne godine
studija. Ukoliko student ne ostvari broj ECTS bodova utvrĎen zakonom i drugim općim aktima
Univerziteta za upis u narednu godinu studija obnavlja upis u istu godinu studija.
Studijskim programom prvog ciklusa studija predviĎena je izrada i odbrana završnog rada. Teme
završnih radova usvaja NNV-a Fakulteta na prijedlog predmetnog nastavnika. Student, na
propisanom obrascu podnosi zahtjev za prijavu završnog rada. Student može samo jednom
promijeniti temu završnog rada, a najkasnije u roku od 60 dana od dana odobravanja prve teme.
Završni rad student izraĎuje samostalno.
10. Naĉin izvoĊenja studija
Studij I ciklusa na Odsjeku za geografiju PMF-a Univerziteta u Tuzli, obrazovni profil
diplomirani biolog organizovan je isključivo kao redovni studij.
11. Uslovi nastavka studija
Studenti sa završetkom I ciklusa stiču prava nastavka školovanja na drugom ciklusu
studijskog programa na Odsjeku za biologiju kao i drugim srodni programima drugog ciklusa
iz prirodnih nauka, kako u zemlji tako i u inostranstvu, na univerzitetima koji su program
prilagodili ECTS bodovanja.
6
12. Druga pitanja od znaĉaja za izvoĊenje studijskog programa.
II Opis programa
Hronološki su poredani syllabusi (od prvog do posljednjeg semestra prvog ciklusa) za svaki
nastavni predmet iz odgovarajućeg studijskog programa a prema obrascu i uputama
dobivenim iz Ureda za nastavu.
7
Download

Biologija - di.. - Univerzitet u Tuzli