Društvo za reviziju “Expert” d.o.o. Zenica, Ul. Bulevar Kulina bana 28b. Zenica, BiH
Registrovano kod Općinskog suda Zenica Rješenjem broj 043-0-Reg--11-000383
Porezni broj 05007274, ID broj 4218354710005, PDV broj 218354710005
Tel -fax. ++387 32 20 31 10, mob. ++387 61 79 18 82
Transakcijski račun kod UniCredit Bank broj 338-900-22066168-29
GIK „OKO” D.D. SARAJEVO
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O PROVEDENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
ZA OBRAČUNSKI PERIOD
OD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE
Zenica, april 2014. godine
Sadržaj:
Stranica
Izjava Uprave o odgovornosti ............................................................................................................ 2
Izvještaj nezavisnog revizora ............................................................................................................. 3
Bilans stanja ....................................................................................................................................... 5
Bilans uspjeha .................................................................................................................................... 7
Izvještaj o gotovinskim tokovima ...................................................................................................... 9
Izvještaj o promjenama u kapitalu.................................................................................................... 10
Opći podaci ...................................................................................................................................... 11
Pravni status ..................................................................................................................................... 12
Temelj za prezentiranje izvještaja .................................................................................................... 14
Napomene uz finansijske izvještaje ............................................................................................ 21-40
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Izjava uprave o odgovornosti
za finansijsko izvještavanje
Uprava je dužna da osigura da su finansijski izvještaji pripremljeni za svaku finansijsku godinu u
skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), koji su objavljeni od strane
Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), a pružaju istinit i fer pregled stanja u
Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeni period.
Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno
vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti
poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.
Odgovornost Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvata sljedeće:
•
•
•
•
odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika,
davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena,
postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih
materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima i
sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja,
osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.
Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku
s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Društva. Također Uprava je dužna pobrinuti se
da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i
Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje
opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.
Mevludin Hamzić, direktor
GIK „OKO“ d.d. Sarajevo
Džemala Bijedića br.185, Ilidža
Sarajevo
Datum: 29.04.2014. godine
Društvo
Društvo za
za reviziju
reviziju “Expert”
“Expert” d.o.o.
d.o.o. Zenica,
Zenica,Ul.
Ul. Bulevar
Bulevar Kulina
Kulina bana
bana 28b.
28b. Zenica,
Zenica, BiH
BiH
Registrovano kod Općinskog suda Zenica Rješenjem broj 043-0-Reg--11-000383
Porezni broj 05007274, ID broj 4218354710005, PDV broj 218354710005
Tel -fax. ++387 32 20 31 10, mob. ++387 61 79 18 82
Transakcijski račun kod UniCredit Bank broj 338-900-22066168-29
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Dioničarima GIK „OKO“ d.d. Sarajevo
Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja GIK „OKO“ d.d. Sarajevo i to Bilansa stanja na
dan 31.12.2013. godine, Bilansa uspjeha, Izvještaja o promjenama u kapitalu, Izvještaja o gotovinskim
tokovima i Bilješki uz finansijske izvještaje za period 01.01. - 31.12.2013. godine.
Odgovornost uprave za finansijske izvještaje
Sastavljanje, te objektivan prikaz finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima
finansijskog izvještavanja potpadaju u djelokrug odgovornosti Uprave, a to obuhvata: ustrojavanje,
uspostavljanje i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivan prikaz
finansijskih izvještaja bez materijalno značajnih pogrešaka u prikazu, bilo kao posljedica prevare ili
pogreške, odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika te davanje računovodstvenih
procjena primjerenih datim okolnostima.
Odgovornost revizora i temelj za izražavanje mišljenja
Naša je odgovornost izraziti nezavisno mišljenje o finansijskim izvještajima na temelju provedene
revizije. Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi
nalažu da postupamo u skladu s etičkim pravilima, te da reviziju planiramo i obavimo kako bismo se u
razumnoj mjeri uvjerili da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogreške u prikazu.
Revizija uključuje primjenu postupaka kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i drugim
podacima objavljenim u finansijskim izvještajima. Odabir postupaka zavisi od procjene revizora,
uključujući i procjenu rizika materijalno značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, bilo kao
posljedica prevare ili pogreške. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje interne kontrole koje su
relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje finansijskih izvještaja Društva, kako bi odredio
revizijske postupke primjerene datim okolnostima, a ne kako bi izrazio mišljenje o učinkovitosti
internih kontrola u Društvu. Revizija također uključuje i ocjenjivanje primjerenosti
računovodstvenih politika koje su primijenjene te značajnih procjena Uprave, kao i prikaza
finansijskih izvještaja u cjelini.
Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i primjereni kao osnova za
izražavanje našeg mišljenja.
Društvo za reviziju “Expert” d.o.o. Zenica, Ul. Bulevar Kulina bana 28b. Zenica, BiH
Registrovano kod Općinskog suda Zenica Rješenjem broj 043-0-Reg--11-000383
Porezni broj 05007274, ID broj 4218354710005, PDV broj 218354710005
Tel -fax. ++387 32 20 31 10, mob. ++387 61 79 18 82
Transakcijski račun kod UniCredit Bank broj 338-900-22066168-29
Mišljenje
Prema našem mišljenju finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno finansijski položaj
Dioničkog društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo na dan 31.12.2013. godine, te rezultate njegovog
poslovanja i gotovinske tokove za godinu koja je tada završila i izrađeni su u skladu sa Zakonom o
računovodstvu i reviziji FBiH i računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji
Federacije, odnosno sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji su prevedeni i
objavljeni od strane Komisije za računovodstvo i reviziju BiH.
Za bolje razumijevanje finansijskih izvještaja i obima naše revizije, mišljenje je neophodno čitati
zajedno s pratećim bilješkama u našem revizorskom izvještaju.
Zenica, 29.04.2014. godine
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Bilans stanja na dan
31.12.2013. godine
Iznosi u konvertibilnim markama – KM
Opis
napomena
2013.
2012.
14.746.390
15.295.365
9.834
15.526
190
516
9.644
15.010
2
13.887.171
14.600.160
Zemljišta
2.1
1.123.067
1.123.067
Građevinski objekti
2.1
9.852.362
10.110.889
Postrojenja i oprema
2.2
2.911.742
3.350.140
Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
2.3
-
16.064
AKTIVA
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI
Nematerijalna sredstva
1
Koncesije, patenti i druga prava
Ostala nematerijalna sredstva
Nekretnine, postrojenja i oprema
Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva
3
10.932
10.932
Druga dugoročna potraživanja
4
838.453
668.747
Potraživanja od povezanih pravnih lica
4.1
390.138
-
Ostala dugoročna potraživanja
4.2
448.315
668.747
4.459.241
4.030.996
5
2.152.191
2.126.113
5.1,5.2
2.126.799
2.119.740
TEKUĆA SREDSTVA
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar
Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge
Gotovi proizvodi
13.977
3.481
1.768
1.849
31
32
5.4
9.616
1.011
6
75.696
137.307
75.696
137.307
5.3
Roba
Dati avansi
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Gotovina
Kratkoročna potraživanja
7
2.170.736
1.707.876
Kupci povezana pravna lica
7.1
2.016.642
1.121.475
147.580
580.100
4
2.384
6.510
3.917
Kupci u zemlji
7.2,7.3
Potraživanja iz specifičnih poslova
Druga kratkoročna potraživanja
Kratkoročni finansijski plasmani
8
50.000
50.000
50.000
-
-
50.000
6.750
6.796
3.868
2.904
POSLOVNA AKTIVA
19.205.631
19.326.361
Vanbilansna aktiva
10.086.500
10.086.500
UKUPNA AKTIVA
29.292.131
29.412.861
Kratkoročni krediti povezanim ptravnim licima
Kratkoročni krediti dati u zemlji
Potraživanja za PDV
Aktivna vremenska razgraničenja
9
_________________________________________________________________________________________5
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Bilans stanja na dan
31.12.2013. godine
Iznosi u konvertibilnim markama – KM
Opis
napomena
2013.
2012.
13
16.482.470
16.131.139
13.1
16.844.990
16.844.990
16.844.990
16.844.990
Rezerve
1.441.624
1.441.624
Zakonske rezerve
1.441.624
1.441.624
351.331
-
351.331
-
Gubitak do visine kapitala
2.155.475
2.155.475
Gubitak ranijih godina
2.155.475
1.858.178
-
297.297
6.753
5.766
Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike
2.562
2.562
Dugoročna razgraničenja
4.191
3.204
835.193
1.290.744
835.193
1.290.744
1.816.041
1.815.224
455.571
455.571
455.571
455.571
1.194.806
1.282.119
2.020
10.527
Dobavljači u zemlji
296.511
527.094
Dobavljači u inostranstvu
894.465
742.685
1.810
1.813
2.532
2.532
2.532
2.532
PASIVA
KAPITAL
Osnovni kapital
Dionički kapital
Neraspoređena dobit
13.2
Neraspoređena dobit izvještajne godine
Gubitak izvještajne godine
DUGOROČNA REZERVISANJA
DUGOROČNE OBAVEZE
10
10
Dugoročni krediti
KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze
11
11.1
Kratkoročni dio dugoročnih obaveza
Obaveze iz poslovanja
11.2
Dobavljači povezana pravna lica
Ostale obaveze iz poslovanja
Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja
zaposlenih
Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća
11.3
Druge obaveze
11.4
6.972
5.337
124.165
26.845
11.5
31.995
42.820
12
65.174
83.488
POSLOVNA PASIVA
19.205.631
19.326.361
Vanbilansna pasiva
10.086.500
10.086.500
POSLOVNA PASIVA
29.292.131
29.412.861
Obaveze za PDV
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Odobrio i potpisao u ime Uprave GIK „OKO“ d.d Sarajevo, dana 29.04.2014. godine
Mevludin Hamzić, direktor
________________________________________________________________________________________6
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Bilans uspjeha za period
01.01-31.12.2013. godine
Iznosi u konvertibilnim markama – KM
Opis
napomena
2013.
2012.
7.652.011
8.340.435
Prihodi od prodaje učinaka
7.262.482
7.937.384
Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima
6.270.956
6.481.186
Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu
991.526
1.456.198
Ostali poslovni prihodi
389.529
403.051
7.367.399
8.792.656
Materijalni troškovi
5.266.055
6.225.663
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja
1.011.057
971.013
a) troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima
774.527
776.084
b) troškovi ostalih primanja naknada i prava zaposlenih
121.032
124.891
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
Poslovni prihodi
Poslovni rashodi
14.1
15.1
c) troškovi naknada ostalim fizičkim licima
115.498
70.038
Troškovi proizvodnih usluga
157.680
166.169
Amortizacija
708.117
1.073.066
-
44.200
234.987
312.545
10.497
-
Troškovi rezervisanja
Nematerijalni troškovi
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
Dobit od poslovnih aktivnosti
13.2
284.612
-
Gubitak od poslovne aktivnosti
13.2
-
452.221
14.2
243.665
223.806
Prihodi od kamata
43
2.422
Pozitivne kursne razlike
23
31
Ostali finansijski prihodi
243.599
221.353
51.457
79.205
50.383
79.178
Negativne kursne razlike
25
27
Ostali finsnsijski rashodi
1.049
-
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
15.2
Rashodi kamata
Dobit od finansijske aktivnosti
13.2
192.208
144.601
Dobit od redovne aktivnosti
13.2
476.820
-
Gubitak redovne aktivnosti
13.2
-
307.620
_________________________________________________________________________________________7
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Bilans uspjeha za period
01.01-31.12.2013. godine
Iznosi u konvertibilnim markama – KM
Opis
2013.
2012.
227.044
222.185
203.336
194.816
Viškovi
1.515
24.843
Naplaćena otpisana potraživanja
5.359
2.526
16.834
-
336.371
202.767
37
-
189.000
195.670
90
3.236
139.927
-
7.317
3.861
(109.327)
19.418
16.162
9.095
OSTALI PRIHODI I RASHODI
Ostali prihodi i dobici (osim iz osnova stalnih sredstava
namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja)
Dobici od prodaje materijala
Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi
Ostali rashodi i gubici (osim iz osnova stalnih sredstava
namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja)
Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava
napomena
14.3
15.3
Gubici od prodaje materijala
Manjkovi
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja
Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi
Dobit/(gubitak) po osnovu ostalih prihoda i rashoda
13.2
Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava
Umanjenje vrijednosti zaliha
81
9.095
Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava
16.081
-
Gubitak od usklađivanja vrijednosti
16.162
9.095
351.331
(297.297)
DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA
Dobit/(gubitak) neprekinutog poslovanja
Porezni rashodi perioda
13.3
-
-
Neto dobit/(gubitak) neprekinutog poslovanja
13.2
351.331
(297.297)
-
-
351.331
(297.297)
351.331
(297.297)
Dobit / (Gubitak) od od prekinutog poslovanja
NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA
Neto gubitak perioda
II OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
UKUPNO NETO SVEOBUHVATNI GUBITAK
PERIODA
13.2
Odobrio i potpisao u ime Uprave GIK „OKO“ d.d Sarajevo, dana 29.04.2014. godine
Mevludin Hamzić, direktor
________________________________________________________________________________________8
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Izvještaj o gotovinskim tokovima za
period 01.01-31.12.2013.
Iznosi u konvertibilnim markama – KM
Opis
2013.
2012.
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
9.352.833
10.888.704
Prilivi od kupaca i primljeni avansi
9.334.281
10.877.314
10.211
2.143
8.341
9.247
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
8.500.465
10.105.590
Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi
7.105.967
8.603.499
878.059
872.726
-
82.709
Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina
313.808
369.371
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
202.631
177.285
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
852.368
783.114
108.191
-
Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana
50.000
-
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
58.191
-
II.Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti
50.000
-
Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana
50.000
-
III. Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti
C. NETO GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH
AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti
58.191
-
-
540.836
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
-
540.836
II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti
972.170
1.241.104
Odlivi iz osnova dugoročnih kredita
911.104
911.104
61.066
330.000
972.170
700.268
UKUPNI PRILIV GOTOVINE
9.461.024
11.429.540
UKUPNI ODLIV GOTOVINE
9.522.635
11.346.694
NETO PRILIV GOTOVINE
-
82.846
NETO ODLIV GOTOVINE
61.611
-
Gotovina na početku izvještajnog perioda
137.307
54.461
Gotovina na kraju izvještajnog perioda
75.696
137.307
A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih
Odlivi iz osnova plaćenih kamata
B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
III. Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti
Odobrio i potpisao u ime Uprave GIK „OKO“ d.d Sarajevo, dana 29.04.2014. godine
Mevludin Hamzić, direktor
_________________________________________________________________________________________9
Izvještaj o promjenama u
kapitalu
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Iznosi u konvertibilnim markama – KM
Dionički
kapital
Stanje na dan 31.12.2011.
Ponovno iskazano stanje na
dan 31.12.2011.
Neto dobit (gubitak) perioda
iskazan u bilansu uspjeha
Stanje na dan 31.12.2012.
Ponovno iskazano stanje na
dan 31.12.2012.
Neto dobit (gubitak) perioda
iskazan u bilansu uspjeha
Stanje na dan 31.12.2013.
Ostale
rezerve
Akumulirana
dobit/ gubitak
Ukupno
16.844.990
1.441.625
(1.858.179)
16.428.436
16.844.990
1.441.625
(1.858.179)
16.428.436
(297.297)
(297.297)
16.844.990
1.441.625
(2.155.476)
16.131.139
16.844.990
1.441.625
(2.155.476)
16.131.139
351.331
351.331
(1.804.145)
16.482.470
16.844.990
1.441.625
Odobrio i potpisao u ime Uprave GIK „OKO“ d.d Sarajevo, dana 29.04.2014. godine
Mevludin Hamzić, direktor
________________________________________________________________________________________10
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Opći podaci
Naziv: „OKO“ Grafičko-izdavačka kuća d.d. Sarajevo - Ilidža
Sjedište: Ul. Džemala Bijedića 185, Sarajevo, Ilidža
Identifikacijski broj: U skladu s Uvjerenjem o poreznoj registraciji od 28.02.2002. godine,
identifikacijski broj Društva je 4200148810005. Prema Uvjerenju o registraciji obveznika poreza na
dodanu vrijednost broj: 04/1-UPP/1-6051/07 od 01.08.2007. godine, identifikacijski broj Društva je
200148810005.
Djelatnost: Prema Obavještenju o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti broj 07-32.5-21337/12
od 21.03.2012. godine, djelatnost Društva je tiskanje novina, sa šifrom 18.11.
Broj uposlenih: - na dan 31.12.2013. godine Društvo je upošljavalo 42 uposlenika, sa sljedećom
kvalifikacionom strukturom:
Struka
VSS
VŠS
SSS
VKV
Broj uposl.
4
1
14
3
Učešće u %
10
2
33
7
Struka
KV
NK
Broj uposl.
16
4
Učešće u %
38
10
42
100
Ukupno
Upravu Društva čine Direktor i Izvršni direktor Sektora štamparije.
Direktor Društva je Mevludin Hamzić, dipl.ing.mašinstva, imenovan Odlukom Nadzornog odbora
broj: NO-029/10 od 19.11.2010. godine.
Izvršni direktor sektora štamparije je Nusret Abazi, dipl.ing.grafike imenovan Odlukom Nadzornog
odbora broj: NO-04/11 od 14.01.2011. godine.
Nadzorni odbor Društva, imenovan Odlukom Skupštine broj: 16/12 od 27.06.2012. godine, čine:
• Faruk Čardžić - predsjednik,
• Amer Toskić - član,
• Amina Hot - član.
Odbor za reviziju Društva, imenovan Odlukom Skupštine broj: 18/12 od 27.06.2012. godine, čine:
• Hasena Hajrić,
• Fatima Čerkez,
• Nejla Halvo.
Sekretar Društva je Almina Pilav, imenovana Odlukom Nadzornog odbora broj: NO-55/06 od
24.11.2006. godine. Produženje mandata nije izvršeno odlukama Nadzornog odbora, a imenovana i
dalje obavlja navedenu funkciju.
Certificirani računovođa: Sead Kapo iz Sarajeva, licenca broj: 0201/2
________________________________________________________________________________________11
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Pravni status
PRIVATIZACIJA
Rješenjem Agencije za privatizaciju Kantona Sarajevo broj: 21-04/03-19-286-20 od 03.04.2000.
godine odobren je Program privatizacije i Početni bilans Društva, sa stanjem na dan 31.12.1999.
godine, po kojem je utvrđen ukupan kapital Društva u vrijednosti od 17.898.461 KM.
Privatizacija je izvršena kako slijedi:
a.) 15,11% u vrijednosti od 2.703.589 KM prodato metodom javnog upisa dionica,
b.) 67,00% u vrijednosti od 11.991.968 KM prodato u procesu privatizacije metodom neposredne
pogodbe i
c.) 17,89% u vrijednosti od 3.202.904 KM predstavlja dionički kapital čiji su vlasnici dioničari po
prethodno izvršenoj vlasničkoj transformaciji.
Agencija za privatizaciju Kantona Sarajevo dana 26.11.2001. godine izdala je Rješenje broj: 21-04/319-286-53 po kojem je odobren upis u sudski registar izvršene privatizacije državnog kapitala u
vrijednosti od 11.991.968 KM, odnosno 67% ukupnog kapitala.
Rješenjem Agencije za privatizaciju Kantona Sarajevo broj: 21-04/03-19-286-59 od 05.02.2002.
godine odobren je upis u sudski registar izvršene privatizacije državnog kapitala u vrijednosti od
2.703.589 KM što predstavlja 15,11% ukupnog kapitala.
UPIS U SUDSKI REGISTAR
Grafičko- izdavačka kuća „OKO“ d.d. Sarajevo – Ilidža je upisana u sudski registar kod Osnovnog
suda u Sarajevu Rješenjem broj: N/1-5393/91 od 21. decembra 1991. godine. Društvo posluje kao
samostalni pravni subjekt od 1991. godine. Rješenjem broj VF/I – 289/97 od 31. marta 1997. godine,
registarski uložak 1-5699 kod Višeg suda u Sarajevu izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o
preduzećima. Usklađivanje firme, oblika, osnovnog kapitala Društva, usklađivanje naziva Društva,
promjena oblika vlasništva kapitala, usklađivanje i dopuna djelatnosti u unutrašnjem i
vanjskotrgovinskom poslovanju, brisanje dosadašnjih i upis novih lica ovlaštenih za zastupanje,
registrovano je kod Kantonalnog suda u Sarajevu po rješenju broj: UF/I-955/02 od 02. jula 2002.
godine. Društvo je registrovano pod nazivom: „OKO“ Grafičko izdavačka kuća d.d. Sarajevo – Ilidža,
ulica Džemala Bijedića broj:185, uz skraćeni naziv firme: GIK „OKO“ d.d. Sarajevo – Ilidža, broj
registarskog uloška je 1 – 5699.
Izmjena u registraciji kod Kantonalnog suda u Sarajevu izvršena je po slijedećim rješenjima: UF/I1831/02 od 18. oktobra 2002. godine, UF/I-2222/02 od 28. decembra 2002. godine, UF/I-73/03 od 10.
februara 2003. godine, UF/I-593/03 od 09. aprila 2003. godine, UF/I-1300/03 od 12. jula 2003.
godine, UF/I-2132/03 od 04. novembra 2003. godine, UF/I-1515/04 od 02. novembra 2004. godine i
UF/I-1060/05 od 17. jula 2005. godine.
Izmjena u registraciji kod Općinskog suda u Sarajevu izvršena je po sljedećim rješenjima: UF/I1818/05 od 26. decembra 2005. godine, UF/I-2192/05 od 15. februara 2006. godine, UF/I-2421/05 od
16. marta 2006. godine, 065-0-Reg-06-001268 od 25. avgusta 2006. godine, 065-0-Reg-07-001148 od
28. maja 2007. godine, 065-0-Reg-08-002952 od 29. januara 2009. godine, 065-0-Reg-11-000621 od
28.03.2011. godine i 065-0-Reg-11-002305 od 13.09.2011. godine.
Prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj: 065-0-RegZ-12-005889 od 06.11.2012. godine
Društvo je upisano u sudski registar kod Općinskog suda u Sarajevu sa osnovnim kapitalom u iznosu
od 16.844.990 KM, koji je podijeljen na 1.684.499 dionica nominalne vrijednosti 10 KM. Kao lica
ovlaštena za zastupanje upisani su Hamzić Mevludin, direktor društva bez ograničenja ovlaštenja i
Abazi Nusret, izvršni direktor Sektora štamparije bez ograničenja vlasti.
________________________________________________________________________________________12
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Pravni status
UPISI KOD KOMISIJE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH Sarajevo broj: 03/2-19-409/05 od
29.09.2005. godine, u registar emitenata upisano je GIK „OKO“ d.d. Sarajevo – Ilidža sa osnovnim
kapitalom 19.034.838,70 KM podjeljenim na 1.684.499 običnih dionica nominalne vrijednosti 11,30
KM.
U registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire upisano je smanjenje kapitala po Rješenju
broj: 03-19-378/07 od 26. jula 2007. godine. Nakon smanjenja osnovni kapital iznosi 18.024.139,30
KM i podijeljen je na 1.684.499 običnih dionica nominalne vrijednosti po 10,70 KM.
Dodatno smanjenje kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti dionica upisano je po Rješenju
Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH Sarajevo broj: 03/1-19-345/08 od 06. avgusta 2008.
godine. Nakon smanjenja upisani uplaćeni vlasnički kapital Društva iznosi 16.844.990 KM i
podijeljen je na 1.684.499 običnih dionica nominalne vrijednosti 10 KM.
Rješenjem Komisije za vrijednosne papire broj: 03/2-19-207/12 od 02.08.2012. godine u registar
emitenata upisana je promjena članova Nadzornog odbora iz 2012. godine.
DIONIČARI
Prema podacima Registra za vrijednosne papire od 05.01.2014. godine, najveće procentualno učešće u
vlasništvu imaju sljedeći dioničari :
~ Avaz d.o.o. Sarajevo .........................................................................52,9101%
~ Radončić Azra...................................................................................22,0995%
~ avaz-roto press d.o.o. Sarajevo .........................................................17,2590%
________________________________________________________________________________________13
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Temelj za prezentiranje
finansijskih izvještaja
Izvještaj o usklađenosti
Društvo vodi svoje računovodstvene evidencije i bilježi poslovne promjene u skladu sa
Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog
izvještavanja, koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde i prevela Komisija za
računovodstvo i reviziju Federacije BiH.
Osnova za sastavljanje izvještaja
Finansijski izvještaji sastavljani su po načelu istorijskog troška, te načelu nastanka događaja, pod
pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.
Funkcionalna valuta i valuta prezentacije
Finansijski izvještaji su pripremljeni u valuti Bosne i Hercegovine, konvertibilna marka (KM) koja je
ujedno i funkcionalna valuta Društva. Sve finansijske informacije predstavljene su konvertibilnim
markama.
Korištenje prosudbi i procjena
Pripremanje finansijskih izvještaja zahtijeva od Uprave da donosi prosudbe, procjene i pretpostavke
koje imaju uticaj na primjenu politika i iznose sredstava, obaveza, prihoda i troškove koji su objavljeni
u finansijskim izvještajima. Stvarni rezultati se mogu razlikovati od tih procjena.
Procjene i uz njih vezane pretpostavke se redovno pregledavaju. Promjene u računovodstvenim
procjenama se priznaju u periodu u kojem je promjena procjene nastala i u budućem periodu ako
promjena ima uticaja na buduće periode.
Značajne računovodstvene politike
Računovodstvene politike navedene ispod su primjenjivane konstantno i dosljedno u svim periodima
koji su prezentirani u ovim finansijskim izvještajima.
(a) Strane valute
Transakcije u stranoj valuti preračunate su u KM primjenom kursa na dan transakcije. Monetarna
imovina i obaveze u stranoj valuti na dan bilansa preračunate su po kursu koji se primjenjuje na datum
bilansa. Kursne razlike proizašle iz promjene kursa evidentiraju se u bilansu uspjeha.
(b) Nematerijalna stalna sredstva
Nematerijalna imovina se početno vodi po trošku ulaganja, te naknadno po trošku ulaganja
umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Svi troškovi istraživanja i
razvoja priznaju se u računu dobiti i gubitka kao trošak u trenutku nastajanja. Troškovi aktivnosti
razvoja, gdje su rezultati istraživanja primjenjeni na plan ili dizajn za proizvodnju novog ili značajno
poboljšanog proizvoda ili procesa, kapitaliziraju se ukoliko je proizvod ili proces tehnički i
komercijalno izvediv i Društvo ima dovoljno sredstava za dovršenje razvoja. Ostali troškovi razvoja
priznaju se u bilansu uspjeha kao trošak u trenutku nastajanja. Amortizacija se obračunava linearnom
metodom tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.
Nematerijalna imovina sastoji se od kupljenih licenci i kompjuterskih programa i amortizira se
linearnom metodom kroz pet do osam godina. Trošak nastao pri razvoju ili održavanju kompjuterskih
programa priznaje se kao trošak u trenutku nastajanja.
________________________________________________________________________________________14
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Temelj za prezentiranje
finansijskih izvještaja
(c) Nekretnine, postrojenja i oprema
Stavke nekretnina, postrojenja i opreme iskazane su po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za
akumuliranu amortizaciju i umanjenja vrijednosti.
Društvo priznaje unutar knjigovodstvene vrijednosti stavke nekretnina, postrojenja i opreme, te
troškove zamjene dijelova određene stavke u trenutku nastanka ako je vjerovatno da će buduće
ekonomske koristi ugrađene u taj dio pritjecati u Društvo i ako je taj trošak pouzdano mjerljiv. Svi
ostali troškovi popravaka i održavanja priznaju se kao trošak u periodu u kojem nastaju. Tamo gdje
dijelovi nekretnina, postrojenja i opreme imaju različit korisni vijek trajanja, evidentiraju se kao
posebne stavke nekretnina, postrojenja i opreme. Zemljište i imovina u pripremi i izgradnji se ne
amortizuju. Amortizacija ostale imovine obračunava se linearnom metodom kako bi se troškovi
amortizacije rasporedili na preostali korisni vijek trajanja imovine.
Procjenjeni vijek trajanja imovine prikazan je kako sljedi:
Korisni vijek trajanja
Zgrade ............................................................................. od 25 do 77 godina
Grafička oprema ................................................................ od 8 do 25 godina
Računari .......................................................................................... 5 godina
Transportna sredstva............................................................ od 6 do 8 godina
Uredska oprema................................................................. od 6 do 10 godina
Ostala oprema.................................................................... od 5 do 33 godine
Preostala vrijednost imovine, metoda amortizacije i korisni vijek trajanja preispituje se i usklađuje,
ako je potrebno, na svaki datum bilansa (u tekućem periodu promijenjen je vijek trajanja za fabričke
zgrade i mašine). Knjigovodstvena vrijednost imovine umanjuje se na nadoknadivu vrijednost u
trenutku kad knjigovodstvena vrijednost pređe procjenjenu nadoknadivu vrijednost. Dobici i gubici od
prodaje utvrđuju se poređenjem prihoda od prodaje s knjigovodstvenom vrijednošću i uključuju se u
bilans uspjeha.
(d) Zalihe
Zalihe se iskazuju po vrijednosti troška nabave ili neto ostvarive vrijednosti, zavisno od toga koja je
niža. Neto ostvariva vrijednost predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu tokom redovnog poslovanja
umanjena za procijenjene troškove do završetka i troškove prodaje. Trošak zaliha temelji se na metodi
prosječne cijene i uključuje troškove nastale prilikom nabave zaliha i dovođenje istih na njihovu
sadašnju lokaciju i sadašnje stanje. Proizvodne zalihe uključuju materijal, rad i indirektne troškove, te
troškove nastale prilikom kupnje zaliha i dovođenja na njihovu sadašnju lokaciju i sadašnje stanje.
Zalihe koje imaju spor obrtaj i zastarjele zalihe svedene su na svoju procijenjenu ostvarivu vrijednost.
Otpis sitnog inventara datog u upotrebu se vrši primjenom metoda 100% otpisa.
________________________________________________________________________________________15
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Temelj za prezentiranje
finansijskih izvještaja
(e) Potraživanja
Potraživanja su iskazana po svojoj fer vrijednosti i vode se po amortiziranom trošku, koristeći
efektivnu kamatnu stopu. Potraživanja se svode na svoju procijenjenu ostvarivu vrijednost putem
ispravke vrijednosti. Potraživanja koja se ne naplate u roku od dvanaest mjeseci prikazuju se kao
sumnjiva. Ispravka vrijednosti potraživanja vrši se za potraživanja čiji je rok dospjeća prošao više od
jedne godine.
Sva naknadno naplaćena potraživanja knjiže se u korist ostalih prihoda tekuće godine.
(f) Finansijski instrumenti
(i) Klasifikacija
Društvo kvalifikuje svoje finansijske instrumente u sljedeće kategoriji: po fer vrijednosti kroz bilans
uspjeha, zajmovi i potraživanja, raspoloživi za prodaju i koji se drže do dospjeća. Klasifikacija zavisi o
svrsi zbog koje su stečeni finansijski instrumenti. Uprava određuje kvalifikaciju finansijskih
instrumenata nakon početnog priznavanja i ponovno provjerava tu kvalifikaciju na svaki datum
izvještavanja.
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha sadrži dvije kategorije: "finansijska imovina
koja se drži radi trgovanja" i ona koju je Uprava početno definisala kao imovinu po fer vrijednosti
kroz bilans uspjeha. Finansijska imovina se klasifikuje u ovu kategoriju ako je stečena zbog namjere
kratkoročnog ostvarivanja prihoda, te je dio kratkotrajne imovine. Ona uključuje derivatne instrumente
koji ne predstavljaju računovodstvo zaštite. Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
uključuje vlasničke vrijednosne papire i ulaganja u investicione fondove, te je kvalifikovana kao
kratkotrajna imovina, ukoliko se očekuje da će biti realizovana unutar 12 mjeseci od datuma bilansa.
Zajmovi i potraživanja obuhvataju svu nederivatnu finansijsku imovinu s fiksnim ili odredivim
plaćanjima koja ne kotira na aktivnom tržištu, osim one koju Društvo namjerava prodati odmah ili u
kratkom roku, koja se definiše po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha ili kao raspoloživa za prodaju.
Ova kategorija uključuje dugotrajna potraživanja i depozite kod finansijskih institucija.
Svi ostali instrumenti klasifikuju se kao raspoloživi za prodaju.
(ii) Početno priznavanje
Sva finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja se drži do dospjeća i koja je
raspoloživa za prodaju, priznaje se na datum trgovanja, odnosno datum na koji se Društvo obavezuje
kupiti ili prodati imovinu. Zajmovi i potraživanja priznaju se kada su dani ili primljeni.
Finansijska imovina početno se vrjednuje po njihovoj fer vrijednosti uvećanoj za transakcijske
troškove, u slučaju finansijske imovine koja se ne vrjednuje po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha početno se vrjednuje po fer vrijednosti, a
transakcijski troškovi se priznaju u računu dobiti ili gubitka.
(iii) Vrjednovanje nakon početnog priznavanja
Nakon početnog priznavanja, finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, te imovina
raspoloživa za prodaju vrjednuje se po njihovoj fer vrijednosti, bez umanjenja za iznos transakcijskih
troškova koji mogu nastati prilikom prodaje.
Imovina raspoloživa za prodaju čija se fer vrijednost ne može pouzdano utvrditi vrjednuje se po trošku
sticanja smanjenom za priznato umanjenje vrijednosti. Fer vrijednost finansijskih instrumenata po fer
vrijednosti kroz bilans uspjeha, te raspoloživih za prodaju temelje se na njihovoj kotiranoj tržišnoj
cijeni na datum bilansa, bez umanjenja za transakcijske troškove.
Realizirani i nerealizirani dobici i gubici od promjene fer vrijednosti finansijske imovine po fer
vrijednosti kroz bilans uspjeha priznaje se u računu dobiti ili gubitka u periodu u kojem nastaju.
________________________________________________________________________________________16
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Temelj za prezentiranje
finansijskih izvještaja
(g) Umanjenje vrijednosti sredstava
Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna imovina, finansijski instrumenti i potraživanja
pregledaju se radi umanjenja vrijednosti na datum bilansa ili kada događaji ili promjenjene okolnosti
ukazuju na to da knjigovodstvena vrijednost imovine možda nije nadoknadiva.
U slučaju kada je knjigovodstvena vrijednost imovine viša od procijenjenog nadoknadivog iznosa,
gubitak od umanjenja vrijednosti priznaje se u računu dobiti ili gubitka za stavke nekretnina,
postrojenja i opreme, nematerijalne imovine, finansijskih instrumenata i potraživanja, koji se vode po
trošku ulaganja. Nadoknadivi iznos nekretnina, postrojenja i opreme, te nematerijalne imovine je veći
od fer vrijednosti imovine umanjene za troškove prodaje ili vrijednosti u upotrebi.
Za potrebe procjene umanjenja vrijednosti, imovina je grupisana na najniži nivo za koji je moguće
definisati odvojene novčane tokove (jedinice koje stvaraju novac). Pri procjeni vrijednosti u upotrebi
diskontiraju se procijenjeni budući novčani tokovi na njihovu sadašnju vrijednost koristeći diskontnu
stopu prije poreza koja reflektira tekuće tržišne procjene vremenske vrijednosti novca i rizike
specifične za imovinu ili jedinice koje stvaraju novac.
Umanjena nefinansijska imovina pregleda se zbog mogućeg ukidanja umanjenja na svaki datum
izvještavanja. Gubitak od umanjenja vrijednosti ukida se ukoliko se promjene korištene procjene
određivanja nadoknadivog iznosa, te ukoliko knjigovodstvena vrijednost imovine nije veća od
knjigovodstvene vrijednosti koja bi se trebala odrediti, neto nakon amortizacije, da nije bilo gubitaka
od umanjenja imovine.
Nadoknadivi iznos finansijske imovine koja se drži do dospjeća i potraživanja po amortiziranom
trošku izračunava se kao sadašnja vrijednost očekivanih budućih novčanih tokova, diskontiranih
orginalnom efektivnom kamatnom stopom svojstvenoj određenoj imovini.
Kratkotrajna potraživanja se ne diskontuju.
Nadoknadivi iznos ostale imovine je iznos neto prodajne cijene pojedine imovine ili njezine
vrijednosti u upotrebi, zavisno od toga koji je iznos viši.
(h) Umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine i potraživanja
Društvo pregledava portfelj zajmova radi procjene umanjenja vrijednosti najmanje kvartalno. Tokom
procjene priznavanja umanjenja vrijednosti u bilansu uspjeha, Društvo procjenjuje postoje li vidljivi
podaci koji ukazuju na postojanje mjerljivog umanjenja budućih novčanih tokova portfelja zajmova i
potraživanja prije ustanovljavanja umanjenja vrijednosti pojedinog zajma ili potraživanja u
navedenom portfelju. Ovi dokazi mogu uključivati vidljive podatke koji ukazuju na postojanje
nepovoljne promjene u platežnom statusu zajmoprimatelja unutar grupe, nacionalnih ili lokalnih
ekonomskih uslova uzajamno povezanih s parametrima važnim za grupu imovine. Uprava koristi
procjene temeljene na prijašnjim gubicima imovine s karakteristikama kreditnog rizika, te
objektivnim dokazima umanjenja sličnim onima u portfelju prilikom pregleda budućih novčanih
tokova.
Metodologija i pretpostavke korištene tokom procjene iznosa, kao i vremena budućih novčanih tokova
pregledaju se redovno u cilju umanjenja razlika između procijenjenog i stvarnog gubitka.
(i) Rezervisanja
Rezervisanja se vrše onda, i samo onda, kada Društvo ima sadašnju obavezu (zakonsku ili izvedenu)
kao rezultat prošlog događaja i vjerojatno je da će (tj. vjerojatnije nego da neće) podmirenje obaveza
zahtjevati odljev resursa s ekonomskim koristima, a iznos obaveze može se utvrditi pouzdanom
procjenom. Rezervisanja se analiziraju na datum bilansa uz odgovarajuće ispravke vrijednosti kako bi
se iskazala najbolja moguća procjena. Najznačajnija rezervisanja u finansijskim izvještajima su
________________________________________________________________________________________17
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Temelj za prezentiranje
finansijskih izvještaja
rezervisanja troškova za izdane garancije, obračunate penale i sudske tužbe. Ako je efekat na
poslovanje značajan i ako se očekuje da će obaveza biti podmirena u periodu od 12 mjeseci,
rezervisanja se formiraju na temelju smanjenja očekivanih budućih novčanih tokova po stopi prije
oporezivanja koja odražava kratkotrajne tržišne procjene vremenske vrijednosti novca i po potrebi,
rizik od obaveza.
Rezervisanje za garancije priznaje se kada su ugovoreni proizvodi ili usluge prodani. Rezervisanje se
temelji na istorijskim podacima o garancijama stavljajući u odnos sve moguće ishode i s njima
povezane vjerovatnosti.
(j) Novac i novčani ekvivalenti
Novac uključuje novac u bankama i gotovinu. Novčani ekvivalenti uključuju depozite po viđenju i
oročene depozite s dospjećem do tri mjeseca.
(k) Osnovni kapital i rezerve
Dioničarski kapital iskazan je po nominalnoj vrijednosti. Iznos naknade plaćene za otkup dioničkog
kapitala, uključujući direktne zavisne troškove, priznaju se kao promjene na kapitalu i rezervama.
Otkupljene dionice klasificiraju se kao vlastite dionice i predstavljaju odbitnu stavku od ukupnog
kapitala i rezervi. Rezultat za godinu prenosi se na akumuliranu dobit. Dividende se priznaju kao
obaveza unutar perioda u kojem su odobrene i isplaćuju se iz zadržane dobiti.
(l) Primanja uposlenih
(i) Obavezni doprinosi u penzioni fond
Obaveze za doprinose u obavezni penzioni fond se uključuju kao trošak u račun dobiti i gubitka u
periodu u kojem su nastali.
(ii) Otpremnine za penzije
U skladu sa Pravilnikom o radu, Društvo je obavezno da plati otpremnine za penziju u visini šest
prosječnih plaća ostvarenih u Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog
zavoda za statistiku.
(m) Priznavanje prihoda
Prihodi od prodaje proizvoda se mjere po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja umanjeno
za povrate robe, rezervisanja, popuste i rabate. Prihodi od prodaje proizvoda se priznaju kada su na
kupca preneseni značajni rizici i koristi vlasništva, kada je vjerovatno da će transakcija biti praćena
prilivom ekonomske koristi, kada se troškovi i mogući povrati robe mogu pouzdano izmjeriti i kada
Društvo ne zadržava uticaj na upravljanje i kontrolu nad prodanom robom.
Prihodi od pruženih usluga priznaju se u bilansu uspjeha po stepenu dovršenosti. Stepen dovršenosti
mjeri se kao odnos troškova nastalih do datuma bilansa i planiranih ukupnih troškova iz ugovora. Ako
je procijenjeno da troškovi dovršenja takvih ugovora prelaze preostale prihode po tim ugovorima,
određuje se rezervacija za ukupano procijenjene gubitke u periodu u kom su ti gubici procijenjeni.
Prihodi od prodaje iz ostalih aktivnosti priznaju se u računu dobiti ili gubitka, isključujući porez na
dodanu vrijednost, u trenutku isporuke proizvoda, programske opreme i/ili obavljanja usluga kada je
značajni dio rizika i koristi od vlasništva prešao na kupca.
________________________________________________________________________________________18
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Temelj za prezentiranje
finansijskih izvještaja
(n) Finansijski prihodi i rashodi
Finansijski prihodi i rashodi uključuju kamate na kredite koje se obračunavaju koristeći metod
efektivne kamatne stope, potom zatezne kamate, potraživanja za kamate na uložena sredstva, prihod
od dividendi, pozitivne i negativne kursne razlike.
Prihod od kamate je priznat kada je obračunat uzimajući u obzir efektivni prinos od sredstava.
Prihod od dividendi je priznat u bilansu uspjeha na dan kada je ostvaren priliv od dividende.
(o) Porez na dobit
Porez na dobit obračunava se temeljem prijavljenih prihoda prema zakonima i propisima Federacije
Bosne i Hercegovine.
Porez na dobit sadrži tekući porez i odgođeni porez. Porez na dobit iskazuje se u bilansu uspjeha osim
poreza koji se odnosi na stavke unutar glavnice, kada se trošak poreza na dobit priznaje unutar
glavnice.
Tekući porez predstavlja očekivanu poreznu obavezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu,
koristeći poreznu stopu važeću na dan bilansa stanja i sva usklađenja porezne obaveze iz prethodnih
perioda.
Iznos odgođenog poreza temelji se na očekivanoj realizaciji ili namirenju knjigovodstvene vrijednosti
imovine i obaveza, korištenjem poreznih stopa koje se primjenjuju ili uglavnom primjenjuju na datum
bilansa stanja. Odloženi porez se mjeri prema poreskim stopama za koje se očekuje da će biti
primijenjene na privremene razlike kada budu promijenjene, zasnovano na zakonima koji su doneseni
ili suštinski doneseni do dana izvještaja.
Odgođena porezna imovina priznaje se u visini u kojoj je vjerojatno da će se ostvariti buduća
oporeziva dobit dovoljna za korištenje imovine. Odgođena porezna imovina umanjuje se za iznos za
koji više nije vjerovatno da će se moći iskoristiti kao porezna olakšica.
(p) Upravljanje rizicima
Prilikom korištenja finansijskih instrumenta Društvo je izloženo slijedećim finansijskim rizicima:
• Kreditni rizik
• Rizik likvidnosti
• Tržišni rizik
(i) Kreditni rizik
Kreditni rizik je rizik od finansijskog gubitka Društva ukoliko kupac ili druga ugovorna strana
finansijskog instrumenta ne ispuni svoje ugovorno pravo. Kreditni rizik, kojem je Društvo izloženo,
uzrokovan je potraživanjima od kupaca, za koja Društvo ugovorima nije predvidjelo obezbjeđenje,
odnosno kolateral.
(ii) Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti podrazumijeva održavanje dovoljne količine novca za podmirivanje tekućih obaveza.
Društvo nije pretjerano izloženo ovom riziku, a pokazatelji likvidnosti su na zadovoljavajućem nivou.
(iii) Tržišni rizik
Tržišni rizik je rizik promjene tržišnih cijena, poput kursa, kamatnih stopa i kapitala koja utječe na
prihod Društva i vrijednost njegovih finansijskih instrumenata. Društvo nije značajno izloženo riziku
od promjene valutnog kursa, jer je najveći dio poslovanja vezan za domaće tržište.
________________________________________________________________________________________19
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Temelj za prezentiranje
finansijskih izvještaja
Određivanje fer vrijednosti
Brojne računovodstvene politike Društva zahtijevaju određivanje fer vrijednosti za finansijska i
nefinansijska sredstva i obaveze. Fer vrijednosti korištene za vrjednovanje i/ili za potrebe
objavljivanja su zasnovane na slijedećim metodama.
(i) Depoziti po viđenju i kratkoročno oročeni depoziti
Knjigovodstvena vrijednost depozita po viđenju i kratkoročno oročenih depozita približno je jednaka
njihovoj fer vrijednosti.
(ii) Potraživanja od kupaca i obaveze prema dobavljačima
Tekuća vrijednost potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima je približno jednaka njihovoj
fer vrijednosti zbog kratkog perioda dospijeća ovih finansijskih instrumenata.
Potraživanja od kupaca se procjenjuju na svaki datum bilansa i podliježu ispravci vrijednosti u skladu
sa procjenom mogućnosti naplate navedenih iznosa. Svaki kupac se procjenjuje pojedinačno bazirano
na raznim parametrima ročnosti na datum dospijeća.
________________________________________________________________________________________20
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
1. STALNA NEMATERIJALNA SREDSTVA
Nematerijalno sredstvo, prema MRS 38 – Nematerijalna sredstva, predstavlja prepoznatljivo
nemonetarno sredstvo bez fizičke supstance, koje se može identifikovati, te nad kojim pravno lice ima
kontrolu. Sredstvo se priznaje kad postoji vjerovatnoća da će buduće ekonomske koristi, koje se mogu
pripisati sredstvu, priticati u pravno lice i kad je nabavna vrijednost sredstva pouzdano mjerljiva.
Struktura nematerijalnih sredstava sa promjenama u periodu
Nabavna vrijednost
Stanje 01.01.2013.
Povećanje
Stanje 31.12.2013.
Patenti, licence i
zaštitni znakovi
1.628
1.628
Softver
Ukupno
89.560
1.348
90.908
91.188
1.348
92.536
1.112
326
1.438
74.549
6.715
81.264
75.661
7.041
82.702
516
190
15.010
9.644
15.526
9.834
Ispravka vrijednosti
Stanje 01.01.2013.
Amortizacija u ’13.
Stanje 31.12.2013.
Neotpisana vrijednost
Stanje 01.01.2013.
Stanje 31.12.2013.
U toku 2013. godine izvršena je nabavka softvera za sistem kontrole prolaza, nadogradnja softvera za
obračun plaća u ukupnom iznosu od 1.348 KM, te obračun amortizacije primjenom linearne metode
obračuna, u ukupnom iznosu od 7.041 KM.
________________________________________________________________________________________21
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Nekretnine, postrojenja i oprema se u računovodstvenim evidencijama obuhvataju u skladu sa MRS 16
– Nekretnine, postrojenja i oprema. Prema definiciji standarda, ovo su materijalne stavke koje se drže
za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili u
administrativne svrhe, a za koje se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda.
Struktura nekretnina, postrojenja i opreme sa promjenama u revidiranom periodu
Nabavna vrijednost
Stanje 01.01.2013.
Povećanje
Smanjenje
Stanje 31.12.2013.
10.295.360
4.191
35.120
10.264.431
Avansi za
nekretnine
16.064
1.005
1.005
16.064
24.353.567
5.196
36.125
24.322.638
2.808.187
258.527
3.066.714
6.945.220
0
35.082
442.551
7.352.689
16.064
16.064
9.753.407
16.064
35.082
701.078
10.435.467
10.110.889
9.852.362
3.350.140
2.911.742
16.064
0
14.600.160
13.887.171
Zemljište
Građevine
Oprema
1.123.067
1.123.067
12.919.076
12.919.076
-
1.123.067
1.123.067
Ukupno
Ispravka vrijednosti
Stanje 01.01.2013.
Povećanje
Smanjenje
Amortizacija u ’13.
Stanje 31.12.2013.
Neotpisana vrijednost
Stanje 01.01.2013.
Stanje 31.12.2013.
2.1. Zemljište i objekti
U poslovnim knjigama, Društvo evidentira zemljište ukupne vrijednosti 1.123.067 KM.
U evidenciji stalnih sredstava nije izvršena identifikacija zemljišta po površini i parcelama.
Prema Zemljišnoknjižnom izvatku, Društvo je nosilac prava raspolaganja na nekretninama upisanim u
zk.ul. 212, KO SP_Gornji Butmir na dijelu 12872 / 26964 (u skladu s ugovorom o diobi nekretnina od
25.02.2000. godine zaključenom između GIK OKO d.d., Oslobođenje d.d., Opresa d.d., Dječija i
omladinska štampa d.d., Privredna štampa d.d., Revije press d.d., ATK OSSA i Večernje novine).
Navedeni udio čini 47,74% ukupne površine utvrđene po etažama, odnosno 12.872 m2 (u suterenu
5.011 m2, u prizemlju 7.861 m2) od ukupno 26.964 m2.
________________________________________________________________________________________22
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
Nekretnine na kojima je Društvo nosilac prava (kako je prethodno navedeno navedeno), upisane su u
zk.ul. 212, KO SP_Gornji Butmir, kako slijedi:
Parcela
1397/3
1397/5
1397/7
1397/8
Površina u
m2
Opis
Proizvodno-poslovna zgrada I faza Oslobođenje
Proizvodno poslovni objekat - 8.997m2
Dvorište – 28.556m2
Proizvodno-poslovna zgrada II faza Opresa
Poslovna zgrada – 2.306m2
Ekonomsko dvorište – 5.324 m2
Gradilište
Proizvodno-poslovna zgrada III faza AVAZ
Ukupno
37553
7630
Napomena
- Pravo zaloga u korist UniCredit
(Zagrebačke) Banke upisano je po
osnovu ugovora o kreditu od
2.096.297 EUR
674
1147
47004
2.1.1. Struktura građevina na dan 31.12.2013. godine je sljedeća:
Opis
Proizvodni i prateći objekti, od čega
- radionice, magacini i kancelarije
- zajedničke prostorije
- suteren II faza
- suteren II faza – magacin
Stražarski kiosci
Svega
Nabavna
vrijednost
12.914.426
12.112.502
645.781
143.697
12.446
4.650
12.919.076
Ispravka
vrijednosti
3.064.853
2.868.400
158.201
35.202
3.049
1.861
3.066.714
Neotpisana
vrijednost
9.849.573
9.244.101
487.580
108.495
9.397
2.789
9.852.362
2.1.2. Promjene na građevinama
U toku 2013. godine na poziciji građevina nije bilo promjena izuzev obračuna amortizacije građevina
primjenom linearne metode obračuna, u ukupnom iznosu od 258.527 KM.
Nakon procjene preostalog vijeka trajanja sredstava, Društvo je u tekućem periodu izvršilo promjenu
stopa amortizacije za fabričke zgrade, sa 2,5% na 2%, a u skladu s Odlukom Direktora broj: 456/13 od
31.12.2013. godine.
________________________________________________________________________________________23
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
2.2. Oprema
2.2.1. Struktura opreme na dan 31.12.2013. godine:
Opis
Postrojenja i oprema
Alati, pogonski i kancelarijski namještaj
Transportna sredstva
Svega
Nabavna
vrijednost
9.806.886
274.223
183.322
10.264.431
Ispravka
vrijednosti
6.943.643
247.849
161.197
7.352.689
Neotpisana
vrijednost
9.532.662
90.901
22.125
2.911.742
2.2.2. Promjene na opremi u toku 2013. godine obuhvatile su sljedeće:
•
Konto
02210
022301
023700
•
•
Nabavke opreme u iznosu od 4.191 KM kako slijedi:
Opis
Elektronski računari
Oprema za zaštitu od štetnih dejstava vode
Audio i video aparati (kamere)
Svega
Iznos u KM
1.235
2.384
572
4.191
Rashod sredstava nabavne vrijednosti 35.120 KM, ispravke vrijednosti u iznosu od 35.082
KM i sadašnje vrijednosti u iznosu od 38 KM, na prijedlog komisije za popis, a u skladu s
Odlukom Direktora broj: 12/14 od 14.01.2014. godine,
Obračun amortizacije opreme primjenom linearne metode obračuna u ukupnom iznosu od
442.551 KM.
Nakon provedene procjene preostalog vijeka trajanja sredstava, Društvo je izvršilo promjenu stopa
amortizacije za mašine KBA Colora (sa 8% na 4%) i FERAG (sa 9% na 4,5%), a u skladu s Odlukom
Direktora broj: 456/13 od 31.12.2013. godine.
2.3. Avansi za nekretnine
Društvo je u 2013. godini na prijedlog popisne komisije, a u skladu s Odlukom Direktora broj: 12/14
od 14.01.2014. godine, izvršilo umanjenje vrijednosti avansa za stalna sredstva na teret rashoda
perioda u iznosu od 16.064 KM.
3. OSTALA (SPECIFIČNA) STALNA MATERIJALNA SREDSTVA
U okviru ove pozicije na dan 31.12.2013. godine evidentirana su djela likovne umjetnosti čija
vrijednosti iznosi 10.932 KM.
________________________________________________________________________________________24
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
4. DRUGA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA
Opis
2013.
2012.
Index
Potraživanja od povezanih pravnih lica
390.138
-
Ostala dugoročna potraživanja
448.315
668.747
67
Svega
838.453
668.747
125
-
Podaci u tabeli nisu uporedivi po kategorijama s obzirom da su u tekućem periodu izdvojena
potraživanja od povezanih lica koja su u prethodnim periodima bila priznata u okviru ostalih
dugoročnih potraživanja.
4.1. U okviru potraživanja od povezanih pravnih lica Društvo s 31.12.2013. godine evidentira
potraživanja od TV Alfa Sarajevo u iznosu od 390.138 KM, priznato kao dugoročno u skladu sa
Sporazumom o priznanju duga od 31.12.2012. godine, kojim je definisana otplata duga u 60 rata
počev od 01.07.2013. godine.
4.2. U okviru ostalih dugoročnih potraživanja evidentirana su potraživanja od kupaca, kako slijedi:
• Potraživanje od Dječija i omladinska štampa Sarajevo u iznosu od 276.875 KM, kvalifikovano
kao dugoročno u skladu sa Sporazumom priznanju duga od 31.12.2011. godine, kojim
definisana otplata ukupnog duga od 286.875 KM u 60 jednakih rata (počev od 01.09.2012.
godine). U 2013. godini otplaćeno 10.000 KM, a tokom 2014. godine (do okončanja postupka
revizije) otplaćeno još oko 50.000 KM.
• Potraživanja od Granoff d.o.o. Sarajevo u iznosu od 65.428 KM, kvalifikovano kao dugoročno
u skladu sa Sporazumom o o priznanju duga od 31.12.2013. godine, kojim je predviđena
otplata duga u 33 rate (počev od 01.02.2014. godine). Otplata duga prema prethodnom
Sporazumu iz 2011. godine nije vršena kako je sporazumom definisano, a otplata u toku 2014.
godine (do okončanja postupka revizije) izvršena je u iznosu od 910 KM. Za ovo potraživanje
je neophodno izvršti provjeru umanjenja vrijednosti preko korektivnih konta na teret rashoda.
• Potraživanja od SBB-Savez za Bolju Budućnost BiH u iznosu od 106.012 KM kvalifikovana
kao dugoročna u skladu sa Sporazumom o priznanju duga od 31.12.2012. godine, kojim je
predviđena otplata duga od 126.013 KM u 60 jednakih rata (počev od 01.09.2013. godine). U
2013. godini otplaćen iznos od 20.000 KM.
Društvo ni u 2013. godini nije izvršilo promjenu računovodstvene politike priznavanja dugoročnih
potraživanja (primjenom metode efektivne kamatne stope u skladu s MRS 39), kako je sugerisano u
izvještajima prethodnih godina.
________________________________________________________________________________________25
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
5. ZALIHE
Opis
Sirovine i materijal
Rezervni alat, autogume, alat i sitan inventar
Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge
Gotovi proizvodi
Roba
Dati avansi
Svega
2013.
2012.
Index
1.249.989
1.294.863
97
876.811
824.877
106
13.977
3.481
402
1.767
1.849
96
32
32
100
9.615
1.011
951
2.152.191
2.126.113
101
2013.
871.849
97.494
102.883
1.260
53.669
214
4.421
105.498
12.701
2012.
905.016
118.213
122.634
1.471
53.828
214
8.930
72.340
12.217
1.249.989
1.294.863
2013.
875.942
2.616
463
405
58.789
5.992
2012.
824.372
2.616
343
162
57.598
5.300
Index
106
100
135
250
102
113
(67.396)
(65.514)
103
876.811
824.877
106
5.1. Sirovine i materijal
Opis
Skladište centralnog magacina
Priručno skladište rotacije
Priručno skladište kopije
Skladište materijala za održavanje čistoće
Zalihe goriva i maziva
Zalihe materijala u građevinarstvu
Zalihe otpadnog i rashodovanog materijala
Zalihe ostalih sirovina i materijala
Zalihe uredskog materijala i pribora
Svega sirovina i materijal
Index
96
82
84
86
100
100
50
146
104
97
5.2. Rezervni dijelovi, autogume, alat i sitan inventar
Opis
Skladište rezervnih dijelova
Autogume u upotrebi
Skladište sitnog inventara i alata
Skladište HTZ opreme
Sitan inventar u upotrebi
HTZ oprema u upotrebi
Ispravka vrijednosti sitnog inventara, autoguma i sredstava
zaštite na radu
Svega
________________________________________________________________________________________26
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
5.3. Gotovi proizvodi
Opis
Gotovi proizvodi u skladištu
Gotovi proizvodi u komisionu
Odstupanje od cijena gotovih proizvoda
IV proizvoda u skladištu
Svega
2013.
7.536
1.767
(3.397)
(4.139)
2012.
7.537
1.849
(3.414)
(4.123)
1.767
1.849
Index
100
96
100
100
96
5.4. Dati avansi
U okviru ove pozicije na dan 31.12.2013. godine evidentirani su dati avansi za zalihe i usluge u zemlji
(8.327 KM) i inostranstvu (1.288 KM), a kako slijedi:
•
•
•
•
Elektroprivreda BiH d.d................................................................... 4.864 KM
Natron-Hayat d.o.o. Maglaj ..............................................................2.363 KM
Interclima d.o.o. Sarajevo .................................................................1.100 KM
MCA Pro d.o.o. Maribor...................................................................1.288 KM
o Svega............................................................................ 9.615 KM
6. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
Struktura novčanih sredstava je sljedeća:
Opis
2013.
2012.
74.699
136.296
55
Devizni računi
637
650
98
Blagajna
360
361
100
75.696
137.307
55
Transakcijski račun
Svega
Index
6.1. Transakcijski računi-domaća valuta
Struktura sredstava po transakcijskim računima kod banaka na dan 31.12.2013. godine je sljedeća:
Opis
Transakcijski račun kod Raiffeisen banke
Transakcijski račun kod NLB banke
Transakcijski račun kod UniCredit banke
Transakcijski račun BBI Bank
2013.
9.520
3.549
61.530
100
2012.
25.285
10.870
99.981
160
Index
38
33
62
63
Svega
74.699
136.296
55
Prema Izvodu iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa Centralne banke kod Privredne banke
Sarajevo otvoren je sindikalni račun GIK OKO d.d. Sarajevo. Prema Potvrdi banke na navedenom
računu nije bilo prometa u toku 2013. godine.
________________________________________________________________________________________27
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
6.2. Devizni računi
Struktura sredstava po deviznim računima kod banaka na dan 31.12.2013. godine je sljedeća:
Opis
Devizni račun-UniCredit Bank
Devizni račun-NLB banka
Devizni račun-UniCredit Bank USD
Vrijednosno usklađivanje depozita u bankama u stečaju (BH
Banka)
Svega
2013.
1
25
53
2012.
11
25
55
Index
9
100
96
558
559
100
637
650
98
2013.
2012.
2.016.642
1.121.475
180
147.580
580.100
25
4
2.384
0
6.510
3.917
166
2.170.736
1.707.876
127
7. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
Opis
Kupci-povezana pravna lica
Kupci u zemlji
Potraživanja iz specifičnih poslova
Druga kratkoročna potraživanja
Svega
Index
Podaci u tabeli nisu uporedivi po kategorijama s obzirom da su u tekućem periodu izdvojena
potraživanja od povezanih lica TV Alfa i Revije Press koja su u prethodnim periodima priznata u
okviru potraživanja od kupaca u zemlji.
7.1. Kupci-povezana pravna lica
U okviru potraživanja od kupaca povezanih pravnih lica na dan 31.12.2013. godine evidentirana su
potraživanja kako slijedi:
•
•
•
•
Avaz Roto Press d.o.o. Sarajevo............................................... 1.534.575 KM
Revije Press d.o.o. Sarajevo...........................................................64.183 KM
Avaz d.o.o. Sarajevo .....................................................................358.518 KM
TV Alfa d.o.o. Sarajevo ..................................................................59.366 KM
o Svega...................................................................... 2.016.642 KM
________________________________________________________________________________________28
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
7.2. Kupci u zemlji
Opis
Potraživanja od kupaca u zemlji
Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca u zemlji
IV potraživanja od kupaca
Sumnjiva potraživanja od kupaca u zemlji - neutužena
IV potraživanja od kupaca – neutužena
Svega
2013.
89.958
1.484.978
(1.484.978)
89.108
(31.486)
2012.
355.017
1.367.713
(1.367.713)
254.270
(29.187)
147.580
580.100
Index
25
109
109
35
108
25
7.2.1. Potraživanja od kupaca u zemlji
Potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31.12.2013. godine imaju sljedeću strukturu:
Kupac
JP NIO Službeni list BiH Sarajevo
Rijaset Islamske Zajednice BiH
ABEA d.o.o. Sarajevo
Hes-AS d.o.o. Sarajevo
Commodore Express d.o.o. Sarajevo
SBB – Savez za bolju budućnost BiH
Komunikacije d.o.o. Sarajevo
Potraživanja od kupaca ispod 5.000 KM
Svega
Iznos u KM
11.092
10.864
20.541
6.937
6.084
5.760
8.255
20.425
89.958
7.2.2. Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca u zemlji
U okviru sumnjivih i spornih potraživanja evidentirana su potraživanja koja su umanjena preko konta
ispravke vrijednosti u cjelokupnom iznosu 1.484.978 KM, a protiv kupaca su pokrenuti sporovi u cilju
naplate potraživanja.
Kupac
Oglasnik d.o.o. Sarajevo
Jutarnje novine Alden Print
Valter LKC
Skin Sport Market
Kika Trade
Ljiljan
Tuzlanski list
Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca u zemlji ispod
50.000 KM
Svega
Iznos u KM
64.234
76.930
276.690
78.984
64.984
228.726
127.401
567.029
1.484.978
________________________________________________________________________________________29
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
7.2.3. Sumnjiva potraživanja od kupaca u zemlji - neutužena
U okviru ove pozicije priznata su potraživanja starosti preko godinu dana, a za koja nisu pokrenuti
sporovi do datuma bilansa. Za dio navedenih potraživanja u ranijem periodu je izvršeno umanjenje
vrijednosti u iznosu od 31.486 KM.
Kupac
Iznos u KM
DnD d.o.o.
Speedex Group d.o.o.
Eld Company d.o.o.
Prestige d.o.o. Sarajevo
Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca ispod 5.000 KM
Svega
17.489
5.728
8.494
47.963
9.434
89.108
Ispravka
vrijednosti
17.489
5.728
0
0
8.269
31.486
7.3. Promjena na ispravci vrijednosti potraživanja od kupaca
U okviru promjena na ispravci vrijednosti evidentirano je slijedeće:
• Početno stanje .......................................................1.396.900 KM
• Povećanje ................................................................139.927 KM
• Smanjenje...................................................................20.363 KM
• Stanje na dan 31.12.2013 ......................................1.516.464 KM
Povećanje ispravke vrijednosti odnosi se na otpis i umanjenje vrijednosti potraživanja utuženih u
2013. godini u iznosu od 137.629 KM, te nenaplativih potraživanja u iznosu od 2.299 KM iz
komisionih poslova na prijedlog popisne komisije.
Starosna lista potraživanja
Opis
Potraživanja od povezanih lica
Potraživanja od kupaca u zemlji
Sumnjiva potraživanja od kupaca u zemlji (neutužena)
Potraživanja od prodaje robe u komisionu
Svega
do 1 godine
2.016.642
89.958
0
4
2.106.604
1 – 3 godine
0
0
57.622
0
57.622
Ukupno
2.016.642
89.958
57.622
4
2.164.226
Za potraživanja koja su starija od godine dana u iznosu od 57.622 KM, Uprava na datum bilansa nije
izvršila umanjenje vrijednosti, jer se očekuje da će ista biti naplaćena putem kompenzacija.
________________________________________________________________________________________30
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
Koeficijent obrta potraživanja
Dani vezivanja potraživanja
2013.
3,75
96 dana
2012.
4,54
80 dana
2011.
3,09
118 dana
2010.
2,65
137 dana
8. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Kratkoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2013. godine obuhvataju datu beskamatnu pozajmicu u
iznosu od 50.000 KM po Ugovoru o pozajmici broj: 70-4/10 od 16.08.2010. godine, sa pratećim
aneksima, zaključenom sa TV Alfa d.o.o. Sarajevo. Ugovoreni rok povrata je 31.12.2014. godine.
Ugovorom nisu predviđeni instrumenti obezbjeđenja.
9. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Aktivna vremenska razgraničenja priznata u iznosu od 3.868 KM odnose se na unaprijed isplaćenu
naknadu za prevoz za januar 2013. godine u iznosu od 2.233 KM, razgraničene troškove osiguranja u
iznosu od 198 KM, te ostale troškove plaćene unaprijed u iznosu od 1.437 KM.
10. DUGOROČNE OBAVEZE I REZERVISANJA
Opis
2013.
2012.
Index
Dugoročna razgraničenja i rezervisanja
6.753
5.766
117
Obaveze po dugoročnim kreditima
835.193
1.290.744
65
Svega
841.946
1.296.510
65
U okviru obaveza za dugoročne kredite priznate su obaveze prema Unicredit banci po Ugovoru broj:
84/2006/0248 od 12.06.2006. godine, Aneksu I od 22.09.2006. godine i Aneksu II (Vansudska
nagodba) od 28.06.2011. godine, kojim je odobren iznos od 4.100.000 KM sa rokom povrata do
01.10.2016. godine, sa kamatnom stopom šestomjesečni Euribor + 3%.
Instrumenti obezbjeđenja kredita definisani Ugovorom su:
• Nalozi za plaćanje i mjenice
• Sudužništvo A-roto press d.o.o. Sarajevo
• Hipoteka na nekretnine, kako je navedeno u napomeni 2.1.
• Cesija s firmom Avaz d.o.o. Sarajevo po osnovu zakupa za cijelo vrijeme trajanja kredita.
Ukupna obaveza po kreditu kod UniCredit banke na dan 31.12.2013. godine iznosi 1.290.764 KM od
čega je na dan bilansa izdvojen kratkoročni dio u iznosu od 455.571 KM.
________________________________________________________________________________________31
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
11. KRATKOROČNE OBAVEZE
Struktura kratkoročnih obaveza na dan 31.12.2013. godine je sljedeća:
Opis
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja
zaposlenih
Druge obaveze
Obaveze za PDV
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
Svega
2013.
2012.
Index
455.571
455.571
100
1.194.806
1.282.119
93
2.532
2.532
100
6.972
5.337
131
124.165
26.845
463
31.995
42.820
75
1.816.041
1.815.224
100
11.1. Kratkoročne finansijske obaveze
U okviru kratkoročnih finansijskih obaveza na dan 31.12.2013. godine Društvo je iskazalo tekući dio
dugoročnih obaveza u iznosu od 455.571 KM (napomena 10).
11.2. Obaveze iz poslovanja
Opis
Obaveze prema povezanim pravnim licima
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Ostale obaveze iz poslovanja
Svega
2013.
2.020
296.511
894.465
1.810
2012.
10.527
527.094
742.685
1.813
1.194.806
1.282.119
Index
19
56
120
100
93
11.2.1. Obaveze prema dobavljačima povezanim pravnim licima - u okviru ove pozicije Društvo
na dan 31.12.2013. godine evidentira obavezu prema Avaz d.o.o. Sarajevo u ukupnom iznosu od
2.020 KM.
________________________________________________________________________________________32
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
11.2.2. Obaveze prema dobavljačima u zemlji prikazane su tabeli:
Dobavljač
Rad d.o.o. Sarajevo
Plava Zvijezda d.o.o. Bosanski Brod
Sarajevogas d.o.o. Sarajevo
Fortuna comerc d.o.o. Sarajevo
Hemi-Gum d.o.o. Sarajevo
Grafotisak d.o.o. Sarajevo
Dobra Knjiga d.o.o. Sarajevo
VGT Osiguranje d.d. Visoko
Obaveze prema dobavljačima ispod 5.000 KM
Svega
Iznos u KM
9.042
5.265
88.178
9.224
12.295
129.550
9.717
7.723
25.517
296.511
11.2.3. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu
Dobavljač
UPM Sales OY Helsinki Finska
Sun Shemical Hrvatska
Vipap Videm Krško Slovenija
Cinkarna Slovenija
Ferag Beč Austrija
Tesnila Trzin d.o.o.
Norske Skog Bruck Austrija
Svega
Iznos u KM
646.122
161.055
65.818
8.307
6.454
5.721
988
894.465
11.3. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja uposlenih
Obaveze prema uposlenima na dan 31.12.2013. godine u iznosu od 2.532 KM se odnose na obaveze za
deponovane plate za devet uposlenika koje datiraju iz prethodnih perioda.
11.4. Druge obaveze
Druge obaveze na dan 31.12.2013. godine u iznosu od 6.972 KM se najznačajnijim dijelom odnose na
obaveze za kamatu po kreditu kod UniCredit banke (3.721 KM) i na obaveze prema fizičkim licima po
osnovu ugovora o djelu (2.698 KM).
________________________________________________________________________________________33
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
11.5. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druga davanja na dan 31.12.2013. godine u iznosu od
31.995 KM odnose se na obaveze za naknadu za općekorisno iskorištavanje šuma (31.878 KM) i
vodoprivrednu naknadu (117 KM).
12. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Opis
2013.
2012.
Index
Obračunati rashodi za koje nije pristigla faktura
36.674
39.288
93
Rezervisanja za sporove
28.500
44.200
64
Svega
65.174
83.488
78
Rezervisanja su formirana u skladu s Odlukom Direktora broj: 428/12 od 31.12.2012. godine, a
odnose se na spor koji je pokrenuo Dževad Rapa.
13. KAPITAL
Struktura kapitala
Opis
Dionički kapital
Rezerve
Neraspoređena dobit izvještajne godine
Gubitak ranijih godina
Gubitak izvještajne godine
Svega
2013.
2012.
Index
16.844.990
16.844.990
100
1.441.624
1.441.624
100
351.331
-
(2.155.475)
(1.858.178)
-
(297.297)
0
16.482.470
16.131.139
102
116
________________________________________________________________________________________34
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
13.1. Upisani vlasnički kapital
Upisani vlasnički kapital predstavlja dio kapitala koji je registrovan (upisan) kod nadležnih institucija.
Kod Komisije za vrijednosne papire upisan je kapital po Rješenju broj: 03/1-19-345/08 od
06.08.2008. godine u iznosu od 16.844.990 KM KM. Upisani (osnovni) kapital je podijeljen na
1.684.499 običnih dionica nominalne vrijednosti 10,00 KM.
Prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj: 065-0-RegZ-12-005889 od 06.11.2012. godine
Društvo je upisano u sudski registar kod Općinskog suda u Sarajevu sa osnovnim kapitalom u iznosu
od 16.844.990 KM, koji je podijeljen na 1.684.499 dionica nominalne vrijednosti 10 KM.
13.2. Dobit tekuće godine
Prema Bilansu uspjeha, struktura poslovnog rezultata je sljedeća:
Opis
Dobit / (gubitak) od poslovnih aktivnosti
Dobit / (gubitak) od finansijske aktivnosti
Dobit / (gubitak) redovne aktivnosti
Dobit / (gubitak) po osnovu ostalih prihoda i rashoda
Dobit / (gubitak) od usklađivanja vrijednosti
Dobit / (gubitak) neprekinutog poslovanja prije poreza
Porezni rashodi perioda
Neto dobit / (gubitak) neprekinutog poslovanja
Neto dobit/ (gubitak) prekinutog poslovnja
Neto dobit / (gubitak) perioda
2013.
284.612
192.208
476.820
(109.327)
(16.162)
351.331
351.331
351.331
2012.
(452.221)
144.601
(307.620)
19.418
(9.095)
(297.297)
(297.297)
(297.297)
Index
-63
133
-155
-563
178
-118
-118
-118
13.3. Porez na dobit
Prema Poreznom bilansu za poslovnu 2013. godinu, Društvo je iskazalo gubitke za prenos od
1.795.322 KM koje čine neiskorišteni porezni gubici prethodnih perioda (2011. godina – 1.500.333
KM i 2012. godina - 294.989 KM).
U skladu sa MRS 12, odgođena porezna imovina se priznaje za neiskorištene porezne gubitke ili
porezne olakšice (kredite) u visini u kojoj je vjerovatno da će buduća oporeziva dobit biti raspoloživa
i za koju neiskorišteni porezni gubici mogu biti iskorišteni, prije nego što porezni gubici isteknu.
Odgođena porezna sredstva nisu priznata zbog neizvjesnosti po pitanju mogućnosti da se isti iskoriste.
________________________________________________________________________________________35
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
14. PRIHODI
Struktura ostvarenih prihoda je sljedeća:
Opis
2013.
2012.
7.652.011
8.340.435
92
243.665
223.806
109
227.044
8.122.720
222.185
8.786.426
102
92
Opis
Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima
Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje učinaka
Ostali poslovni prihodi (zakup i subvencije)
2013.
6.270.956
991.526
7.262.482
389.529
2012.
6.481.186
1.456.198
7.937.384
403.051
Index
97
68
91
97
Svega
7.652.011
8.340.435
92
2013.
43
23
243.599
243.665
2012.
2.422
31
221.353
223.806
Poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Ostali prihodi i dobici
Svega
Index
14.1. Poslovni prihodi
14.2. Finansijski prihodi
Opis
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Ostali finansijski prihodi
Svega
Index
2
74
110
109
14.2.1. U okviru ostalih finansijskih prihoda Društvo je s 31.12.2013. godine priznalo prihode po
osnovu knjižnih obavijesti dobavljača (242.582 KM) i ostale materijalno neznačajne prihode
(1.017 KM).
14.3. Ostali prihodi i dobici
Opis
Dobici od prodaje materijala
Viškovi
Naplaćena otpisana potraživanja
Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi
Svega
2013.
203.336
1.515
5.359
16.834
227.044
2012.
194.816
24.843
2.526
0
222.185
Index
104
6
212
102
Prihod po osnovu otpisa obaveza najznačajnim dijelom priznat je otpisom naknade za korištenje šuma
za 2008. godinu u iznosu od 16.353 KM.
________________________________________________________________________________________36
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
15. RASHODI
Struktura rashoda je sljedeća:
Opis
2013.
2012.
7.367.399
8.792.656
84
51.457
79.205
65
336.371
202.767
166
16.162
9.095
178
7.771.389
9.083.723
86
Trošak
Utrošene sirovine i materijal
Utrošena energija i gorivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Opis sitnog inventara, ambalaže i autoguma
Materijal i energija svega
2013.
4.767.151
434.523
62.498
1.883
5.266.055
2012.
5.652.610
499.628
68.185
5.240
6.225.663
Index
Troškovi plaća
Troškovi naknada plaća
Ostali troškovi uposlenih
Troškovi uposlenih svega
728.355
46.172
236.530
1.011.057
732.002
44.083
194.928
971.013
104
81.772
7.326
48.401
7.599
12.582
157.680
105.434
7.533
39.462
2.784
10.956
166.169
95
Poslovni rashodi
Finansijski rashodi
Ostali rashodi i gubici
Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava
(nap. 2.3)
Svega
Index
15.1. Poslovni rashodi
Ukupni troškovi priznati su kako je navedeno u tabeli:
Usluge na izradi i doradi učinaka
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi reklame i sponzorstva
Troškovi ostalih usluga
Troškovi proizvodnih usluga svega
85
________________________________________________________________________________________37
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
Trošak
2013.
2012.
708.117
1.073.066
66
0
44.200
0
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezentacije
Troškovi premija osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga
Troškovi poreza, naknada, taksi i dr.dažbina
Troškovi članskih doprinosa i sl.obaveza
Ostali nematerijalni troškovi
Nematerijalni troškovi svega
82.469
2.575
17.938
12.235
13.679
31.699
3.412
70.980
234.987
77.443
3.297
17.801
10.775
15.911
30.321
4.850
152.147
312.545
75
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
-10.497
0
7.376.399
8.792.656
2013.
50.383
25
1.049
51.457
2012.
79.178
27
0
79.205
Amortizacija
Troškovi rezervisanja
Ukupno troškovi
Index
84
15.2. Finansijski rashodi
Opis
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Ostali finansijski rashodi
Svega
Index
64
93
65
U okviru rashoda od kamata Društvo je priznalo:
• Kamate UniCredit bank ............................................................................49.592 KM
• Zatezne kamate (dužničko-povjerilački odnosi) ............................................791 KM
• Svega........................................................................................................ 50.383 KM
________________________________________________________________________________________38
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
15.3. Ostali rashodi
Opis
Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava
Gubici od prodaje materijala
Manjkovi
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja
(nap.7.3)
Rashodovanje i gubici na zalihama materijala i robe i ostali
rashodi
Svega
2013.
37
189.000
90
2012.
0
195.670
3.236
Index
97
3
139.927
0
7.317
3.861
190
336.371
202.767
166
-
16. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA
Povezana strana
Osnov transakcije
Avaz d.o.o. Sarajevo
moć upravljanja
Potraživanja od kupca
Obaveze prema dobavljaču
Potraživanja od kupca
Obaveze prema dobavljaču
Avaz roto – press d.o.o. Sarajevo
značajan uticaj
Revije press d.o.o. Sarajevo
indirektna povezanost
Dječija i omladinska štampa
indirektna povezanost
TV Alfa
indirektna povezanost
Potraživanja od kupca
Ostala dugoročna potraživanja
Sumnjiva i sporna
potraživanja
Dugoročna potraživanja
Potraživanja od kupca
Kratkoročni krediti
Dobavljači u zemlji
Transakcija u
2013.
785.089
38.246
7.238.364
15.770
Saldo
31.12.2013.
358.518
2.020
1.534.575
0
97.004
64.183
0
276.875
107
107
390.138
64.741
50.000
5.265
390.138
59.366
50.000
0
________________________________________________________________________________________39
GIK „OKO“ d.d.
Sarajevo
Napomene uz finansijske
izvještaje za 2013. godinu
17. POTENCIJALNE OBAVEZE I REZERVISANJA
Prema pregledu sporova dostavljenom od strane Društva, protiv Društva pokrenuti su sljedeći sporovi:
Tužilac
Dževad Rapa iz Sarajeva
Pan Zagreb
Oslobođenje d.d. Sarajevo
Spomenka Pekmez – Dombaj
Vrijednost
spora
6.940 KM
778.339 KM
1.084.380 KM
9.490 KM
Napomena
Prvostepena presuda u korist Društva
Žalbeni postupak u toku
Prvostepeni postupak u toku
Naknada za korištenje prostoraŽalbeni postupak u toku
Ponovljeni postupak u toku
Za spor Dževad Rapa izvršeno je rezervisanje u iznosu od 28.500 KM.
Za spor pokrenut od „Oslobođenje“ d.d. za naknadu za korištenje prostora donesena je prvostepena
presuda u korist GIK OKO, u toku je drugostepeni postupak po žalbi tužioca, tako da je ovu obavezu i
dalje neophodno imati u vidu kao potencijalnu.
18. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA
U periodu od datuma bilansa do datuma odobravanja finansijskih izvještaja za objavu, nisu zabilježeni
događaji koji zahtijevaju ispravak finansijskih izvještaja ili čije je objavljivanje u finansijskim
izvještajima nužno.
________________________________________________________________________________________40
Download

izvjestaj_GIK_Oko_2013 konacan