FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
1. Na kom kontinentu se nalazi drţava Mali?
a) Afrika
b) Azija
v) Atlantida
g) Antarktik
2. Glavni grad Etiopije?
a) Etiopija Siti
b) Kartum
v) Najrobi
g) Adis Abeba
3. Koji od ovih gradova je najjuţnije?
a) Leskovac
b) Kosovska Mitrovica
v) Pirot
g) Kopenhagen
4. Koje je najmnogoljudnija zemlja ĉiji naziv poĉinje sa "i" posle Indije?
a) Iran
b) Italija
v) Indonezija
g) Indrikoterija
5. U kojoj drţavi se nalazi Mont Everest, najviši vrh na svetu (8.848 metara)?
a) Nepal
b) Indija
v) Kina
g) Bugarska
6. U kojem od ovih gradova moţete videti "Zlatni most"
a) Lazarevac
b) San Dijego
v) Los AnĎeles
g) San Francisko
1
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
7. Najveće evropsko ostrvo?
a) Sicilija
b) Velika Britanija
v) Krit
g) Veliko ratno ostrvo
8. Koje godine su odrţane prve olimpijske igre?
a) 776. godine pre Hrista
b) u godini Hristovog roĎenja
v) 2000. godine
g) 1896. godine
9. Do rascepa hrišćanske crkve na pravoslavnu i katoliĉku došlo je:
a) 1054.
b) 313.
v) 1354.
g) 1804.
10. U kojoj je drţavi roĊen Adolf Hitler?
a) Nemačkoj
b) Austriji
v) Srbiji
g) Poljskoj
11. 1. septembra 1939. poĉeo je jedan veliki rat. Koji?
a) Prvi svetski rat
b) Krimski rat
v) Stogodišnji rat
g) Drugi svetski rat
12. Koji je nauĉni termin za kratkovidost?
a) Dioptrija
b) Miopija
v) Pivopija
g) Biopija
13. Ko je izmislio telefon?
a) Tesla
b) Edison
v) Bel
g) Fontele
2
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
14. Koga smatraju "ocem genetike"?
a) Mendel
b) Mengele
v) Darvin
g) Laplas
15. Ko je napravio prvi helikopter?
a) Blerio
b) Ciolkovski
v) Sikorski
g) Li Ning
16. Najkaloriĉnije gorivo je:
a) Kameni ugalj
b) Mrki ugalj
v) Masna krpa
g) Antracit
17. Latinski naziv za gornju viliĉnu kost je:
a) Mandibula
b) Skapula
v) Maksila
g) Femur
18. Najveći pripadnik porodice maĉaka?
a) Sibirski tigar
b) Bengalski tigar
v) Lav
g) Garfild
19. Najveći krokodil?
a) Nilski krokodil
b) Morski krokodil
v) Gavijal
g) Dţinovski polarni krokodil
20. Predak konja zvao se:
a) Hipopotamus
b) Hipotalamus
v) Ekvus
g) Eohipus
3
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
21. Melkijades je lik iz romana koji je napisao:
a) Borhes
b) Markes
v) Pavić
g) Servantes
22. Ĉarls Bukovski je roĊen u:
a) SAD
b) Poljskoj
v) Nemačkoj
g) Rusiji
23. Vuk Drašković je poznat po ovom delu:
a) Sudija
b) Porota
v) Advokat
g) Svedok
24. Napisao je "Limeni doboš":
a) Semjuel Beket
b) Eţen Jonesku
v) Betold Breht
g) Ginter Gras
25. Napisao je "Ja, robot":
a) Isak Asimov
b) Artur Klark
v) Filip Dik
g) Si Tripio
26. Autor "120 dana Sodome i Gomore":
a) Svetislav Basara
b) Markiz de Sad
v) Silvija Plat
g) Vislava Šimborska
27. Naslikao "Gerniku"
a) Goja
b) Dali
v) Rembrant
g) Pikaso
4
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
28. Pred kraj ţivota je potpuno ogluveo:
a) Borodin
b) Betoven
v) Mokranjac
g) Mocart
29. Poznat je i kao izuzetan pijanista (pored toga što je ĉuveni kompozitor):
a) Franc Šubert
b) Rihard Vagner
v) Franc List
g) Gustav Maler
30. Kako se zvao grĉki vrhovni bog?
a) Jupiter
b) Uran
v) Kron
g) Zevs
31. Orfejeva ţena?
a) Euridika
b) Afrodita
v) Penelopa
g) Elektra
32. Hemijska oznaka za zlato?
a) Au
b) Ajoj
v) Ag
g) Zl
33. Prvi predsednik Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava zvao se:
a) Bendţamin Frenklin
b) Dţordţ Vašington
v) Tomas Dţeferson
g) Dţordţ Buš Najstariji
5
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
34. Hamlet je bio:
a) nemački prestolonaslednik
b) danski kraljević
c) škotski princ
d) engleski princ
e) holandski vojvoda
f) švedski carević
35. Prema narodnim priĉama, onaj ko zna nemušti jezik:
a) razume sve svetske jezike
b) razume govor ţivotinja
c) tumači svete knjige
d) zna tajnu zlatnog runa
e) razume pojedinačne reči ali ne i rečenice
f) moţe da razgovara sa mrtvima
36. Otrcan izraz, fraza koja je postala banalna, naziva se:
a) paradigma
b) sintagma
c) sintaksa
d) lozinka
e) kliše
f) leksema
37. Minimalan broj prisutnih potreban da se donese punovaţna odluka naziva se:
a) legalitet
b) kvorum
c) populacija
d) legitimitet
e) leksema
f) numerus klauzus
38. Šta je Albertu Ajnštajnu bila Mileva?
a) majka
b) kćerka
c) supruga
d) unuka
e) mecena
f) mentorka
6
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
39. UsaĊivanje tuĊeg tkiva ili veštaĉkog organa ĉoveku naziva se:
a) imatrikulacija
b) imanacija
c) imputacija
d) implantacija
40. Simbol medicine je:
a) pacov
b) slepi miš
c) beli miš
d) zmija
41. Na filmskim festivalima ili na vaţnim sastancima (diplomatskim, na primer) naroĉita
paţnja obraća se na V.I.P. šta ova skraćenica oznaĉava?
a) veoma vaţne osobe
b) opasnost od terorista
c) novinare - ’lovce’ na skandale
42. Tip broda kojim je Kolumbo preplovio Atlantik naziva se:
a) katamaran
b) fregata
c) beli miš
d) razarač
e) karavela
f) regata
43. VoĊa grupe NIRVANA zvao se:
a) Majk Peton
b) Entoni Kidis
c) Majkl Dţekson
d) Edi Veder
e) Kurt Kobein
44. Nenasilnom smrću umro je:
a) Dţon Ficdţerald Kenedi
b) Aleksandar KaraĎorĎević
c) Vinston Čerčil
d) Aleksandar Obrenović
e) Zoran ĐinĎić
f) Mahatma Gandi
7
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
45. Proces u kome nekadašnje socijalistiĉke zemlje (SSSR, MaĊarska, Rumunija, itd.)
napuštaju socijalizam naziva se:
a) destaljinizacija
b) postmodernizam
c) asimilacija
d) tranzicija
e) dokapitalizacija
f) etatizam
46. Izbaci ..uljeza..:
a) Bah
b) Betoven
c) Berlioz
d) Vagner
e) Berluskoni
f) Vivaldi
47. Predvorje u pozorištu ili bioskopu naziva se:
a) proscenijum
b) foaje
c) antrfile
48. Autor poznate slike ’’Suncokreti’’ je:
a) Tuluz-Lotrek
b) Dega
c) van Gog
d) Mone
e) Renoar
49. Od navedenih graĊevina, najstarija je:
a) Opera u Sidneju
b) Ajfelov toranj u Parizu
c) Atomijum u Briselu
d) Empajer stejt bilding u Njujorku
e) zgrada Ujedinjenih nacija u Njujorku
50. Koagulacija je:
a) zgrušavanje
b) saradnja
8
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
c) razumevanje
d) suţivot
e) ispovedanje
51. Atrofija je:
a) tektonsko pomeranje zemljišta
b) stadijum u razvoju primata
c) prihvatanje kazne bez ţalbe
d) zakrţljalost organa usled slabe ishrane
e) dodeljivanje nagrade u odsustvu nagraĎenog
52. Haiku je:
a) vrsta japanske pesme
b) borilačka veština
c) veština savijanja papira
d) začin u kineskoj kuhinji
e) društvena igra u Japanu
53. Ako domaćin pozove komšije i rodbinu da mu pomognu da zajedno obave neki veći
posao, radi se o:
a) saboru
b) poselu
c) dvorenju
d) kuluku
e) mobi
54. Ataman je:
a) kozački voĎa
b) odelo koje je ’’kao saliveno’’
c) poočim
d) deo nameštaja
e) jogunast konj
55.Mural je:
a) Španski nacionalni junak
b) planina u Rusiji
c) slika na zidu
d) pritoka Save
e) prsten-pečatnjak
56. Perfidna osoba je:
a) podmukla
9
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
b) načitana
c) štedljiva
d) umorna
e) lakoma
57. Ĉirak je:
a) deo odeće
b) maĎarska narodna igra
c) svećnjak
d) vrsta alata
e) prozor
58. Pulicerovu nagradu dobijaju:
a) hemičari
b) arhitekte
c) fizičari
d) novinari
59. Nauka o ćeliji je:
a) mikrobiologija
b) citologija
c) homologija
d) sistologija
e) ihtiologija
60. Azurna boja je:
a) plava
b) zelena
c) ţuta
d) ljubičasta
61. Duţina od jednog inĉa iznosi:
a) oko 1 cm
b) oko 2.5 cm
c) oko 5 cm
d) 60 cm
62. Francuski kardinal koji je bio poznatiji kao drţavnik zvao se:
a) Poenkare
b) Prevo
c) Rišelje
d) Robespjer
10
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
63. Kada se za narod kaţe da ţivi u dijaspori, to znaĉi da:
a) ţivi u oskudici
b) ratuje sa susedima
c) ţivi u blagostanju
d) je rasut po svetu
64. Osnivaĉem pozorišnog ţivota u Srbiji, smatra se:
a) Jakov Ignjatović
b) Dositej Obradović
c) Vuk Stefanović Karadţić
d) Joakim Vujić
65. Grogiran ĉovek je:
a) ošamaren
b) smrznut
c) klinički mrtav
d) ošamućen
66. Kakav je ĉovek samarićanin:
a) plašljiv
b) milosrdan
c) lakomislen
d) nervozan
67. Šerlok Holms je kreacija:
a) Edgara Alana Poa
b) Agate Kristi
c) Artura Konana Dojla
d) Sidnija Šeldona
68. Naziv “veĉni grad” pripada gradu:
a) Parizu
b) Rimu
c) Njujorku
d) Londonu
e) Novom Sadu
11
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
69. Uzroke avionskih udesa moguće je najsigurnije utvrditi pomoću ureĊaja koji se zove:
a) visinomer
b) crna kutija
c) kokpit
d) gravitacioni instrument
e) brutometar
70. Ameriĉki predsednik Nikson bio je primoran da se povuĉe sa tog poloţaja zbog uĉešća u
aferi:
a) Votergejt
b) Profjumo
c) Vijetkong
d) Kastro
71. “Ahilova peta” je simbol za:
a) Slabost
b) Snagu
c) Odlučnost
d) Viteštvo
e) Nemilosrdnost
72. Alfred Nobel proslavio se otkrićem:
a) Dinamita
b) Ţiroskopa
c) Nitroglicerina
d) Baruta
73. MeĊu sledećim vrstama drveća najveću visinu moţe da dostigne:
a) Baobab
b) Sekvoja
c) Jela
d) Bor
74. Ko ne pripada sledećoj grupi:
a) Mazga
b) Melez
c) Magarac
d) Mulat
12
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
75. Semiti su:
a) drevni bliskoistočni narodi
b) nelogične pretpostavke
c) crveni mravi
d) plodovi tropske voćke
76. Ozonski omotaĉ je:
a) deo Zemljine kore
b) Omot za svesku
c) Prašumska oblast u Brazilu
d) sloj u Stratosferi
77. Borba Davida i Golijata je simbol pobede:
a) fizički slabijeg nad jačim
b) snage nad tehnikom
c) bogatstva nad siromaštvom
d) ţene nad muškarcem
78. Jesetra je:
a) vrsta ribe
b) graĎevinski alat
c) lik iz epskih pesama
d) insekt sličan Bubamari
e) Jedna od sestara Bronski
79. Delo Gospodar Prstenova napisao je:
a) Šekspir
b) Tolkin
c) Hobit
d) Gete
80. Koji od sledećih spada u grupu Romanskih jezika:
a) ruski
b) francuski
c) keltski
d) albanski
e) romski
13
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
81. Mata Hari je:
a) pevačica
b) špijunka
c) Da Vinčijeva Slika
d) borac za ţenska prava
82. Filatelista je:
a) čovek koji uţiva u hrani
b) posmatrač riba
c) sakupljač poštanskih maraca
d) stručnjak za šume
83. Ptica Feniks je simbol:
a) besmrtnosti
b) pustošenja
c) boţanske mudrosti
d) brige za potomstvo
84. Borba Don Kihota sa vetrenjaĉom postala je simbol:
a) Velike pobede
b) uzaludne borbe
c) velike hrabrosti
d) teškog poraza
85. Kako je Aljaska pripala Sjedinjenim Ameriĉkim Drţavama:
a) SAD je kupile od Rusije
b) osvojile su je SAD u borbi sa Kanadom
c) dogovorom Kanade, SAD, Rusije i Japana u Londonu
86. Otomansko carstvo je drugi naziv za:
a) Persijsko carstvo
b) Egipatsko carstvo
c) Tursko carstvo
d) Arapsko carstvo
e) Mongolsko carstvo
87. Javorov list je simbol:
a) Argentine
b) Švedske
c) Srbije
d) Kanade
14
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
e) Finske
88. Numizmatiĉar je:
a) čovek oboleo od raka
b) osoba u invalidskim kolicima
c) sakupljač starog novca
d) Starogrčki bog
89. Šakal je vrsta:
a) mačke
b) zebre
c) psa
d) mrmota
e) govečeta
90. Kada se za nekog u sportu kaţe da je “autsajder”, to znaĉi:
a) da ima vrlo male šanse da ostvari pobedu
b) da ne sme da prebacuje loptu preko polovine igrališta
c) da je on pomoćni sudija
d) da je izbacio loptu van igrališta
91. Šta je konzorcijum:
a) dogovor
b) zajednica
c) mala proizvodna radionica
d) arhitektonsko rešenje
92. Misir je:
a) stari naziv za Egipat
b) poznati Arapski junak
c) postojbina današnjih Turaka
d) “Obećana zemlja”
e) stepska oblast u Aziji
93. Ako je neĉija kuća pod “hipotekom”, to znaĉi:
a) da kuća još nije dovršena
b) da kuća sluţi kao zalog za pozajmljeni novac
c) da kuću gradi više ljudi udruţenim sredstvima
d) da se kuća prodaje zbog dugova
15
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
94. Konstatinopolj je stari naziv za:
a) Istanbul
b) Kairo
c) Atinu
d) Solun
e) Vranje
95. Koji od sledećih dela nije napisao Šekspir:
a) Ukroćena goropad
b) Magbet
c) Kralj Lir
d) Boţanstvena komedija
96. Milijarditi deo jedinice merenja obeleţava se prefiksom:
a) piko
b) mili
c) nano
d) kilo
e) giga
97. Kormoran je:
a) pevač u crkvenom hour
b) brzi plovni objekat
c) vrsta ptice
d) vlasnik pogrebnog preduzeća
98. Torzo je:
a) jedna od zvezda u sazveţĎu Veliki medved
b) vrsta minerala
c) trup bez udova
d) vrsta štapa za merenje duţine
e) pogrdna reč
99. Sertifikat je:
a) potvrda
b) zajam
c) molba
d) ustupak
e) tuţba
16
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
100. Kopakabana je:
a) vrsta juţnoameričkog plesa
b) karneval u Brazilu
c) plaţa u Rio de Ţaneiru
d) vrsta dugačke ogrlice od školjki
101. Burmut je drugi naziv za:
a) kokain
b) marihuanu
c) hašiš
d) duvan za ušmrkavanje
e) duvan za ţvakanje
102. Citadela je:
a) mali morski rak
b) široka plitka posuda
c) utvrĎenje
d) tamnica
103. Da bi se iz podmornice moglo videti šta se dešava na površini vode, potreban je:
a) stetoskop
b) durbin
c) teleskop
d) ţiroskop
e) periskop
104. Cirus je:
a) beli paperjasti oblak
b) veliki cvrčak
c) otrovni gas
d) pojava koja se ponavlja
105. Hologram je:
a) štampano platno
b) astronomska mapa
c) trodimenzionalna fotografija
d) način sporazumevanja pomoću gestova
17
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
106. Celibat je:
a) zabrana ţenidbe
b) material za filmske trake
c) vrsta ruţe sa malim laticama
d) ceremonija sahrane
e) neţan poljubac
107. Cunami je:
a) japanski ratnik
b) kiselo jelo
c) začin
d) predgraĎe Pekinga
e) veliki talas
108. Nebesko telo vidljivo sa Zemlje tek svakih 76 godina je:
a) Halejeva kometa
b) planeta Pluton
c) sazveţĎe planete Mars
d) zvezda Vega
109. Prestonica himalajske kraljevine Nepal je:
a) Islamabad
b) Pešavar
c) Lasa
d) Leh
e) Katmandu
110. Reka Neva protiĉe kroz:
a) Milano
b) Berlin
c) Ţenevu
d) Tuzlu
e) Sankt Petersburg
111. Hipokrizija oznaĉava:
a) licemerje
b) veliku privrednu krizu
c) saţaljenje
d) smanjenje količine kiseonika u krvi
18
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
112. Panĉićeva omorika je ĉetinar koji je naĊen najpre:
a) u kanjonu reke Pive
b) na Deliblatskoj peščari
c) na Pešterskoj visoravni
d) na padinama planine Tare
113. “Potomci gordog Albiona” su:
a) ŠveĎani
b) Srbi
c) Finci
d) Kurdi
e) Britanci
114. “Hanibal ante portas” ( Hanibal je pred vratima ) vikali su u panici stanovnici:
a) Aleksandrije
b) Rima
c) Kartagine
d) Atine
115. Oskoruša je:
a) vrsta drveta
b) spoljni omotač biljke
c) sušena riba
d) neudavana ţena
116. Kada trpimo 100 decibela, to znaĉi:
a) da smo duboko zaronili
b) da imamo “dobre ţivce”
c) da lebdimo visoko u balonu
d) da nam “pucaju bubne opne”
117. Berlinski zid je bio simbol:
a) hladnog rata
b) nemačke moći
c) pruskog imperijalizma
d) fašizma
e) bogatstva Zapadne Nemačke
19
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
118. Koncesija je:
a) kraće muzičko delo
b) sednica
c) zabava
d) povlastica
e) svečana povorka
118. Andante, adagio, allegro, moderato …, ovo muziĉki izrazi kazuju:
a) u kom tonalitetu treba izvoditi muzičko delo
b) koji je najmanji broj izvoĎača potreban za izvoĎenje nekog dela
c) koja vrsta instrumenata dominira u izvoĎenju nekog dela
d) na koji način treba izvoditi muzičko delo (brzo, odmereno, … itd.)
119. Koliko je potrebno Mesecu da obiĊe oko Sunca:
a) pola godine
b) 1 godina
c) 2 godine
d) 1 mesec
120. Velika katastrofa u gradu Ĉernobilu u Ukrajini izazvana je:
a) padom Aviona sa velikim tovarom na Nuklearnu elektranu
b) naglim širenjem otrovnog gasa iz jedne hemijske fabrike
c) pucanjem brane na veštačkom jezeru
d) kvarom u nuklearnoj elektrani
121. Danteova komedija je:
a) boţanstvena
b) tuţna
c) tragična
d) nakaradna
122. Laplatske drţave se nalaze u:
a) Juţnoj Americi
b) Evropi
c) Aziji
d) Okeaniji
123. Triatlon je:
a) kartaška igra
b) bog oblaka
c) metereološki instrument
20
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
d) sportska disciplina
124. Anterija je:
a) deo narodne nošnje
b) stara graĎevina
c) zemljani vrč
d) primitivni način ţivota
125. Nutricionisti se bave:
a) proučavanjem ljudskih unutrašnjih organa
b) gajenjem ţivotinja krznašica
c) istorijom filmske umetnosti
d) izučavanjem principa i pravila ishrane
126. Palenta je:
a) slatkiš od voća
b) hrana od mekinja
c) jelo od kukuruznog brašna
d) sos za jelo od divljači
127. Pacifisti se zalaţu za:
a) mir
b) zabranu prevoza nafte morem
c) zabranu pušenja
d) osnivanje Satanine crkve
128. “Otac istorije” je:
a) Karl Marks
b) Lenjin
c) Homer
d) Ezop
e) Herodot
129. Sveĉano uvoĊenje u novu duţnost ( na primer, uvoĊenje u duţnost predsednika drţave
) zove se:
a) inauguracija
b) nominacija
c) prezentacija
d) inicijacija
21
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
130. Kada za nekoga kaţemo da je eks-šampion u boksu, to znaĉi da je on:
a) neporaţen napustio ring
b) postao šampion bez borbe
c) počasni šampion
d) bivši šampion
131. Marginalije se pišu:
a) na ivici, sa strane
b) u manastiru
c) nevidljivim mastilom
d) na kraju knjige
132. “Koliko imaš RAM-a?“ „Dva Mega“. Ovaj razgovor vode:
a) piloti
b) trgovci
c) srčani bolesnici
d) kompjuteraši
e) bankari
133. „Ipak se kreće“ rekao je:
a) Đordano Bruno
b) Galileo Galilej
c) Isak Njutn
d) Nikola Kopernik
134. Uzurpirati znaĉi:
a) izneveriti nekoga
b) omalovaţavati druge
c) ukrasti
d) nezakonito prisvojiti
135. Tvrdnja koja se ne dokazuje je:
a) aksiom
b) teorema
c) teorija
d) hipoteza
e) argument
22
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
136. Veština lepog i urednog pisanja, naziva se:
a) etnografija
b) grafistika
c) grafoskopija
d) kaligrafija
137 „Rat dveju ruţa“ je naziv za:
a) dugogodišnju borbu za presto u Engleskoj
b) sukob operskih diva Marije Kalas i Leontin Prajs
c) sukob interesa dva najveća proizvoĎača cveća u Holandiji
d) borbu za trţište proizvoĎača mirisa Dior-a i Versace-a.
138. Floret je:
a) egzotični cvet
b) vrsta mača
c) ţenski lik iz filma „Romansa“
d) zahvat u rvanju
e) lovački avion velike brzine
139. VELIKA JABUKA je popularan naziv za koji grad:
a) Beograd
b) Melburn
c) Kopenhagen
d) Njujork
e) San Francisko
140. Duţina jedne milje je:
a) 3000 metara
b) oko 1000 metara
c) 500 metara
d) izmeĎu 1500 – 2000 metara
141. Roman STO GODINA SAMOĆE napisao je:
a) Gabrijel Garsija Markez
b) Pablo Neruda
c) Erih Marija Remark
d) Pablo Koeljo
23
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
142. Kanal koji spaja Atlantik i Pacifik, naziva se:
a) Latinski
b) Panamski
c) Bermudski
d) Juţnoamerički
143. VENI, VIDI, VICI izgovorio je:
a) Oktavijan Avgust
b) Aleksandar Makedonski
c) Hanibal Lektor
d) Cezar
144. Kada je neki osuĊenik amnestiran, to znaĉi da je on:
a) osuĎen na još duţu kaznu zbog uvrede suda
b) osloboĎen fizičkog rada u zatvoru
c) pomilovan
d) pušten kući na odmor
145. Mizantrop:
a) nema osećanja
b) ne ume da govori
c) voli ljude
d) mrzi ljude
146. Zvaniĉna valuta EU je:
a) Marka
b) Evro
c) Funta
d) Dinar
e) Dolar
147. Ben Akiba je:
a) pseudonim Đure Jakšića
b) nadimak Miki Mausa
c) lik iz čiča Tomine kolibe
d) nadimak Jovana Sterije Popovića
e) pseudonim Branislava Nušića
24
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
148. Boforova skala sluţi za merenje:
a) snage zemljotresa
b) zagaĎenosti vode
c) visine tonova
d) jačina vetra
149. Kloniranje je:
a) stvaranje biološkog dvojnika
b) vrsta društvene igre sa kartama
c) nagon za uţivanje droga
d) pokušaj proturanja laţnog novca
150. Ilegalna rasistiĉka organizacija u SAD-u zove se:
a) Beli orao
b) Škorpioni
c) Kju Kluks Klan
d) Anti-negro pokret
e) Vojska spasa
151. „Španska nepobediva armada“ je ustvari:
a) španska flota
b) španska artiljerija
c) pešadija diktatora Franka
d) inkvizitorski sud
152. Koja od navedenih bolesti nije zarazna:
a) pegavi tifus
b) kolera
c) tuberkuloza
d) leukemija
153. Najbrţi sisar na svetu je:
a) leopard
b) gepard
c) gazela
d) zec
e) impala ( vrsta antilope )
25
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
154. Najuspešniji lovac zmija otrovnica je:
a) ris
b) lasica
c) mungos
d) marimba
155. Najvaţniji sastojci veštaĉkih Ċubriva su:
a) azot i fosfor
b) vodonik i sumpor
c) zlato i srebro
d) natrijum i vodonik
156. DEVIS KUP je meĊunarodno takmiĉenje u:
a) košarci
b) fudbalu
c) odbojci
d) rukometu
e) tenisu
157. STONEJDŢ je:
a) engleski rok sastav
b) britanski posed u Atlantiku
c) spomenik praistorijske kulture
d) naziv za elitne jedinice britanske vojske
158. Zamena bolesnog organa zdravim organom koji se usaĊuje na mesto bolesnog organa
naziva se:
a) transpiracija
b) translokacija
c) translacija
d) transplantacija
159. Doslovno znaĉenje meĊunarodnog poziva za pomoć S.O.S. je:
a) Brod u opasnosti
b) U pomoć, tonemo
c) Spasite naše duše
d) Svi na palubu
26
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
160. PANDORINA KUTIJA kao poslednju u sebi ĉuva:
a) nadu
b) smrt
c) tugu
d) ljubav
161. KORPUS DELIKTI je:
a) predmet koji dokazuje krivicu optuţenog
b) presuda po kratkom postupku
c) svedočenje krunskog svedoka
d) oslobaĎanje okrivljenog u nedostatku dokaza
162. Graniĉna udaljenost za postizanje „trojke“ u evropskoj košarci je:
a) 3.05 m
b) 4.5 m
c) 8 m
d) 6.25 m
e) 5.65 m
163. Adolescencija je:
a) staračko doba
b) mladičko dobe
c) period detinjstva
d) period trudnoće
e) period posle smrti
164. Bob Rock i Alan Ford su ĉlanovi grupe:
a) KGB
b) Dip Parpl
c) Mensa
d) CIA
e) TNT
165. Japan je:
a) vojvodstvo
b) kraljevina
c) republika
d) carevina
27
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
166. Šta je potrebno da bi se ĉuo VOX POPULI:
a) simpozijum
b) opera
c) referendum
d) molitva
167.Vartolomejska noć je simbol:
a) opštenarodnog veselja
b) nesanice
c) strasti
d) pogroma
168. Lice bez drţavljanstva naziva se:
a) apatrid
b) emigrant
c) getoista
d) kosmopolit
169. Kakvu vlast ima vlada Republike Srbije:
a) zakonodavnu
b) sudsku
c) apsolutnu
d) izvršnu
170. Kako se dobija cement:
a) separacijom rečnog peska
b) presovanjem maltera
c) usitnjavanjem betona
d) taloţenjem sedre
e) ništa od navedenog
171. Koštana srţ proizvodi:
a) hormone
b) nervne ćelije
c) krvna zrnca
d) kalcitonin
e) sivu masu
28
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
172. Svetskih ĉuda ima:
a) 5
b) 7
c) 8
d) 10
173. Zakon kao opšti pravni akt mora biti saglasan:
a) uredbi
b) pravilniku
c) rešenju
d) ustavu
174. Kratkotrajno burno ovladavanje ĉovekom od strane njegovih osećaja naziva se:
a) afekt
b) piratstvo
c) defekt
175. Skup imovinskih prava koji pripadaju jednom pravnom subjektu naziva se:
a) ugovor
b) imovina
c) obligacija ( obaveza )
d) patent
176. Osnivanje preduzeća poĉinje donošenjem:
a) osnivačkog akta
b) osnivačkog uloga
c) samovoljom pojedinca
177. Antagonizam je vrsta:
a) suprotnosti
b) sličnosti
c) ravnodušnosti
178. Drţavna tvorevina koja je postojala u starovekovnom robovlasnoĉkom društvu, naziva
se:
a) antička drţava
b) antata
c) klasa
29
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
179. Sastanci predstavnika više drţava odnosno subjekata meĊunarodnog prava radi
razmene mišljenja o nekom pitanju od meĊunarodnog interesa, nazivaju se:
a) meĎunarodne sankcije
b) meĎunarodni statusi
c) meĎunarodne konferencije
180. Pismeni zahtev graĊana upućen predstavnicima vlasti, naziva se:
a) pitanje poverenja
b) peticija
c) štrajk
181. Naziv za predsednika vlade u našoj zemlji je:
a) premijer
b) ministar
c) predsednik
182. Kada jedno lice uţiva posebnu i po pravilu neosnovanu podršku, kaţemo da on uţiva:
a) prosperitet
b) protekciju
c) sankciju
183. Najviši pravni akt jedne drţave, naziva se:
a) uredba
b) ustav
c) zakon
184. Prinudna mera kojom se bez naknade oduzima jedan deo ili cela imovina jednog lica
je:
a) preambula
b) konfiskacija
c) aneksija
185. Skup društvenih normi koje nam omogućuju da cenimo šta je dobro a šta zlo definicija
je za:
a) moral
b) nemoral
c) prekršaj
30
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
186. Pravne norme koje regulišu odnose u vezi sa ostvarenim pronalascima i tehniĉkim
unapreĊenjima tiĉu se:
a) pronalazačkog prava
b) stvarnog prava
c) ličnog prava
187. Stvari koje se jednokratnom upotrebom potroše, otuĊe ili se u znatnoj meri smanji
vrednost nazivaju se:
a) deljive
b) zamenjive
c) potrošne
188. Ujedinjenje više ĉlanova ili cele grupe za efektivnu potporu ili za zajedniĉku aktivnost
je:
a) publika
b) koalicija
c) divizija
189. Stanje kada ne ţivi niti jedan deo ĉoveka naziva se:
a) biološka inteligencija
b) biološki sat
c) biološka smrt
190. Tendencija da se nešto napadne ili ošteti, naziva se:
a) agonija
b) depresija
c) agresivnost
191. OdreĊeno stanje ili pravac kretanja odnosa izmeĊu centralnih i necentralnih organa
drţavne vlasti naziva se:
a) koalicija
b) decentralizacija
c) agresivnost
192. Organ uprave resora odreĊene javne sluţbe ili više grupa sluţbi kojima kao šef
rukovodi ministar naziva se:
a) vlada
b) resor
c) ministarstvo
31
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
193. Srednjovekovno sudsko – policijsko istraţivanje raznih prestupa pripadnika katoliĉke
crkve i njihovo kaţnjavanje u organizaciji crkvenih vlasti, naziva se:
a) inicijativa
b) inkvizicija
c) klasifikacija
194. Specifiĉan vid narodnog stvaralaštva, predanja i verovanja, koji se sastoji od
fantastiĉnih priĉa o natprirodnim bićima, boţanstvima, pojavama i dogaĊajima naziva se:
a) mit
b) rasizam
c) provokacija
195. Bivša Britanska kolonija u Jugoistoĉnoj Kini naziva se:
a) Hong Kong
b) San Marino
c) Vatikan
d) Monako
196. Najviši organ koji predstavlja drţavu u njenim odnosima s inostranstvom i kome za to
nije potrebno posebno punomoćje, naziva se:
a) predsednik drţave ( šef drţave )
b) premijer drţave
c) ministar
197. Najprimitivniji oblici ljudske organizacije javljaju se u:
a) feudalizmu
b) kapitalizmu
c) praistoriji
d) neolitu
198. Bolesno stanje u kome bolesnik ima neodoljiv nagon da podmetne vatru, naziva se:
a) piratstvo
b) piromanija
c) pijano stanje
199. Nagli preokret u politiĉkim i društvenim odnosima koji se sastoji u smeni vlasti
nasilnim putem naziva se:
a) meĎunarodni konflikt
b) prevrat
c) pripravno stanje
d) prioritet
32
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
200. Berlinski kongres odrţan je:
a) 1878
b) 1803
c) 1939
d) 1978
201. Sluţba koja vrši zastupanje fiziĉkih i pravnih lica, odbranu okrivljenog u kaznenim
postupcima kao i vršenje drugih vidova pravne pomoći, naziva se:
a) akcionarsko društvo
b) advokatura
c) društvo kapitala
202. Termin koji se u SAD upotrbljava da oznaĉi sluţbu bezbednosti Bele kuće, odnosno
predsednika, naziva se:
a) Američka tajna sluţba
b) ANŠLUS
c) anticiklična politika
203. Jedno od osnovnih i najstarijih politiĉkih prava graĊana u savremenim demokratskim
društvima, naziva se:
a) biračko mesto
b) biračko pravo
c) birokratija
204. Osoba koja na osnovu izbora ili nasleĊa ima pravo da vrši duţnost vladara, naziva se:
a) ministar
b) kralj
c) poslanik
d) predsednik
205. SuĊenje MeĊunarodnog vojnog suda u Nirnbergu „glavnim Ratnim zloĉincima
evropske Osovine“ naziva se:
a) Nirnberško suĎenje
b) Nirnberški prevrat
c) Nirnberški proces
206. MeĊunarodna komisija kriminalne policije, naziva se:
a) Izborna komisija
b) BIA
c) Interpol
33
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
d) Izvršno veće
207. Prva klasa diplomatskog predstavnika koje jedna drţava kandiduje kod druge, naziva
se:
a) atentator
b) agent
c) ambasador
208. Organizacija ili grupa sa zajedniĉkim interesima koja teţi da utiĉe na odreĊeno
glasanje ĉlanova zakonodavnog tela, naziva se:
a) Obaveštajna sluţba
b) društvo kapitala
c) Lobi
209. Imperijalistiĉki rat za podelu sveta voĊen 1914 – 1919 poznat je kao:
a) II svetski rat
b) III svetski rat
c) Balkanski rat
d) I svetski rat
e) Francuska revolucija
210. Pripadništvo posebnoj struji ( frakciji ) neke stranke ili zatvorenoj grupi koju vezuje
istovetnost ideoloških i ostalih uverenja, a ĉesto i samo neki konkretni interesi naziva se:
a) seljaštvo
b) solidarnost
c) specifičnost
d) sektaštvo
211. Izraz STATUS QUO primenjuje se za oznaĉavanje situacije, tendencije i shvatanja ĉija
je karakteristika:
a) nepromenjivo stanje
b) promenjivo stanje
c) varljivo stanje
212. Društvena norma koja nastaje dugim i stihijskim ponavljanjem nekog ponašanja od
strane neorganizovane, difuzne mase naziva se:
a) zakon
b) običaj
c) pravni akt
d) opšti akt
34
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
213. Termin koji vodi poreklo od Francuskog vojnika Šovena, poklonika Napoleona, i
oznaĉava ekstreman reakcionaran oblik nacionalizma koji karakteriše nacionalna
iskljuĉivost naziva se:
a) Staljinizam
b) Marksizam
c) Šovinizam
d) Lenjinizam
214. Vrsta simboliĉkog znaka u obliku jednobojnog i višebojnog platna s nekim znakom ili
bez njega, naziva se:
a) grb
b) himna
c) zastava
d) orden
215. Mobilizacija znaĉi:
a) pokretljivost
b) nepokretljivost
c) poziv u pomoć
216. Pripadnik osnovne eksploatisane klase u feudalnom društvu je:
a) proizvoĎač
b) ratni zarobljenik
c) kmet
d) begunac
217. Mesto u kome se lice nastani u nameri da stalno boravi i koje predstavlja centar
njegovih ţivotnih interesa naziva se:
a) preambula
b) prebivalište
c) statut
218. Specijalna grana Policije ĉija je osnovna funkcija borba protiv politiĉke delikvencije,
naziva se:
a) korumpirana policija
b) saobraćajna policija
c) tajna policija
35
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
219. Ustupanje odreĊenog prava ili teritorije, naziva se:
a) cenzus
b) kvorum
c) cesija
d) cenzura
220. Naziv za razdoblje nacionalistiĉke vladavine u Nemaĉkoj je:
a) treći svet
b) drugi svet
c) treći staleţ
d) treći rajh
221. Kašnjenje u ispunjenju ugovornih obaveza, naziva se:
a) docnja
b) autorsko pravo
c) nalog
222. Nanošenje drugome fiziĉkog ili psihiĉkog bola ili straha, odnosno povreda liĉnih
dobara, naziva se
a) nematerijalna šteta
b) materijalna šteta
c) imovinska šteta
d) kolateralna šteta
223. Odgovornost za štetu koja je prouzrokovana deliktom, tj. protivpravnom radnjom je:
a) delikatna odgovornost
b) ugovorna odgovornost
c) pikantna odgovornost
d) imovinska odgovornost
224. Odnos izmeĊu poverioca i trećeg lica kao jemca, kojom se treće lice ( jemac ) obavezuje
prema poveriocu da će da ispuni punovaţnu i dospelu obavezu duţnika, ako ovaj to neuĉini
naziva se:
a) autorsko pravo
b) jemstvo
c) zalog
d) otpuštanje duga
36
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
225. Poloţaj zemlje koja je s objavom rata ili bez nje stupila u neprijateljske odnose s
jednom ili više drţava, naziva se:
a) ravnopravnost
b) ratno stanje
c) mir
d) reciprocitet
226. Ljubav prema domovini, zemlji i narodu naziva se:
a) drţavljanstvo
b) nostalgija
c) rodoljublje
227. Naziv vezan za Dţordţa Maršala koji se odnosi na program pomoći vlade SAD
zemljama Zapadne Evrope za posleratnu obnovu i razvoj nosi ime:
a) Marksizam – Lenjinizam
b) Niksonov plan
c) Plan Buš
d) Maršalov plan
228. Pripadnici organizovanog pokreta „Slobodni zidari“ ponikao poĉetkom XVIII veka u
Engleskoj i Škotskoj nazivaju se:
a) lobisti
b) milioneri
c) kalfe
d) masoni
229. Biblija je sveta knjiga:
a) Katolika
b) Pravoslavaca
c) Muslimana
d) Budista
230. Uĉenje i praksa koje traţi da se svaki ĉin izvodi po zakonu, naziva se:
a) lacizacija
b) legalizam
c) misticizam
37
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
231. Justicija, kod starih Rimljana, bila je:
a) boginja pravde
b) boginja ljubavi
c) boginja srdţbe
232. Veća odgovarajuća kvalifikovanost za konkretan posao:
a) povećava produktivnost
b) smanjuje produktivnost
c) nema nikakvog uticaja na produktivnost
233. Faktori marketing orjentacije preduzeća ispoljavaju se kao:
a) proizvodnja i trgovina
b) bankarsko poslovanje
c) reklama, propaganda i dr.
234. Devalavacija domaće valute odnosi se na:
a) smanjenje vrednosti valute
b) povećanje vrednosti valute
c) na mirovanje valute
235. Poslovnu politiku preduzeća ureĊuje:
a) potrošači
b) upravljački vrh preduzeća
c) radnici
236. Ekonomske akcije kojima se narušavaju propisi ili ustaljena poslovna praksa u odnosu
na promet pojedinih vrsta roba, njihove cene i sliĉno, poznate su kao:
a) crna lista
b) crna berza
c) crna ruka
237. Monetarni ili novĉani sistem predstavlja celokupno podruĉje drţavnog regulisanja:
a) novčane oblasti
b) nenovčane oblasti
c) oblast naturalne razmene
238. Za privrednu organizaciju koja prisvaja pravno ili faktiĉki iskljuĉivo pravo ili stiĉe
poloţaj koji joj omogućava donošenje najvaţnijih odluka kaţemo da je:
a) marketinška organizacija
b) monopolistička organizacija
c) organizacija narodne inicijative
38
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
239. Globalna kompanija je poslovna organizacija koja deluje:
a) u okviru svojih regionalnih granica
b) izvan svojih nacionalnih granica
c) u okviru svojih nacionalnih granica
39
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
240. Manje novĉane ustanove, ĉiji delokrug rada obuhvata prikupljanje uloga na štednju,
zatim odobravanje kredita uz zalog i ulaganja prikupljenih sredstava u drţavne obligacije i
blagajniĉke zapise su:
a) štedionice
b) blagajne
c) berze
241. Normiranje proizvoda i poluproizvoda u pogledu utvrĊivanja njihove sadrţine (
kvaliteta ), forme – oblika teţine itd. Naziva se:
a) trgovinski bilans
b) standardizacija
c) ukalkulisavanje
242. Proseĉna ili srednja vrednost koja se dobije kada se pojedinaĉne veliĉine saberu i zbir
podeli brojem veliĉina, naziva se:
a) aritmetička progresija
b) avans
c) aritmetička sredina
243. Period poslovanja u periodu od godinu dana, koji se najĉešće poklapa i sa
kalendarskom godinom, tj. od 1. Januara do 31. Decembra naziva se:
a) poslovna godina
b) poslovni dogaĎaj
c) poslovni izveštaj
244. Preostali deo sredstava posle izmirenja rashoda i dugova ili preostala materijalna
dobra posle podmirenja potreba ( potraţnje ) na domaćem trţištu, naziva se:
a) deficit
b) suficit
c) surogat
245. Prodaja ili preprodaja krijumĉarene robe ( ukradene ili ilegalno unešene iz
inostranstva ) je:
a) trgovina
b) monopol
c) šverc
246. Deo poslovne politike preduzeća kojom je nuţno obezbediti najpovoljnije izvore
finansiranja i postići usklaĊenost izmeĊu raspoloţivih sredstava naziva se:
a) razvojna politika preduzeća
b) finansijska politika preduzeća
40
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
c) kadrovska politika preduzeća
247. Cena po kojoj se odreĊenog dana na berzi kupuju ili prodaju vrednosni papiri, devize,
valute i robe naziva se:
a) nominalna vrednost
b) kurs
c) predračun
248. Privredna delatnost za promet robe, koju obavlja zasebno organizovana preduzeća i
radnje, kao i fiziĉka lica:
a) trgovina
b) proizvodnja
c) špedicija
249. Produktivnost je:
a) rezultat proizvodnje materijalnih dobara za zadovoljenje odreĎenih potreba
b) plodnost u radu, stvaralačka snaga radne organizacije i društva kao celine
c) plan razvoja jedne privredne organizacije
250. Ortakluk je:
a) pojam nastao od Turske reči ortak i znači drug, naročito poslovan kompanjon
b) ekonomska mera kojom se radne organizacije i fizička lica zaštićuju od nepredviĎenih
posledica
c) moguća opasnost od nastajanja šteta u nastupajućoj poslovnoj godini
251. Multilateralno znaĉi:
a) jednostrano, ograničeno
b) mnogostrano, višestrano
c) neproizvodno, neproduktivno
252. Neprivredne delatnosti su:
a) delatnost čiji je cilj zadovoljenje odreĎenih potreba društva van sfere neposredne materijalne
proizvodnje
b) delatnost čiji je cilj zadovoljenje odreĎenih potreba društva u sferi neposredne materijalne
proizvodnje
c) neposlovne delatnosti, i to po osnovu upravljanja i korišćenja
253. Putem poreza:
a) poreski obveznici ubiru neznatan deo prihoda
b) drţava ubire najveći deo budţetskih i drugih prihoda
c) odreĎene firme ubiru najveći deo prihoda
41
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
254. Najpoznatiji istraţivaĉ ţivota u morskim dubinama, ĉovek koji je snimio mnoštvo
filmova o podmorju, zove se:
a) Pol Belami
b) Dejvid Grinpis
c) Ogist Pikar
d) Aleksandar Tarnov
e) Ţak Kusto
255. Inokorespondent zaposlen u nekom proizvodnom preduzeću mora znati:
a) ceo tehnološki proces proizvodnje
b) bar jedan strani jezik
c) finansijsko stanje u preduzeću
d) sve pravne „začkoljice“ u propisima o poslovanju
e) svakog zaposlenog „u glavu“
f) da koristi kompjuter
256. Hipokratovu zakletvu polaţu:
a) advokati
b) sportske sudije
c) lekari
d) predsedici drţava
e) policajci
f) oficiri
257. PH vrednost odnosi se na:
a) tačku topljenja materije
b) poroznost supstance
c) petrohemijski indeks
d) oktansku vrednost goriva
e) kiselost-baznost supstance
258. Kralj Aleksandar KaraĊorĊević ubijen je:
a) u Solunu, Grčkoj
b) pri prelasku Albanije
c) u Topoli
d) u Košutnjaku, u Beogradu
e) u Belom dvoru
42
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
259. Stara grĉka izreka glasi „Panta rei“; šta sledi iz te izreke:
a) Koliko para, toliko muzike
b) Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji
c) U istoj vodi se ne moţeš dva puta okupati
d) Po jutru se dan poznaje
e) Preči put kola lomi
f) Prodrta vreća se ne moţe napuniti
260. Kad se za nekog kaţe da mu je „skoĉio adrenalin“, to znaĉi:
a) da se oporavio posle bolesti
b) da se prolepšao
c) da je nesiguran u sebe
d) da je teško bolestan
e) da je veoma uzbuĎen
261. Elokventna osoba je:
a) rečita
b) razdraţljiva
c) povučena
d) samozadovoljna
e) mudra
f) plašljiva
262. Sve jaĉe zagrevanje naše atmosfere meteorolozi nazivaju:
a) kosmička kuga
b) fenomen staklene bašte
c) oksigenoza
d) ozonotropija
e) aeromorfoza
f) astralno praţnjenje
263. Kad dva dogaĊaja koincidiraju, oni:
a) se dogaĎaju istovremeno
b) imaju zajednički uzrok
c) se meĎusobno isključuju
d) imaju isto značenje
e) označavaju velike promene u društvu
43
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
264. Figaro, lik iz opere „Figarova ţenidba“, po zanimanju je:
a) pisac
b) toreador
c) berberin
d) sitan trgovac
e) „večiti student“
f) oficir
265. Kada se neka knjiga proglasi za bestseler, to znaĉi:
a) da je naišla na nepodeljena priznanja kritičara
b) da je autor dobio Nobelovu nagradu za knjiţevnost
c) da publika nije prihvatila knjigu
d) da se knjiga odlično prodaje
e) da su vlasti zabranile knjigu
266. „Dţet set“ je naziv za:
a) vrhunske tenisere
b) pozorišne umetnike
c) jak udarac u odbojci
d) najmoderniji tip avionskih motora
e) ljude iz „visokog društva“
267.ELDORADO figurativno znaĉi:
a) Divlji Zapad
b) „obećanu“ zemlju
c) obuzetost poslom
d) filmsku produkciju Holivuda
e) telesno uţivanje
268. Koliko ima JevanĊelja u Bibliji:
a) dva
b) tri
c) četiri
d) sedam
e) deset
f) dvanaest
44
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
269. Izraz FUNKCIONALAN moţemo prevesti kao:
a) celishodan
b) zahtevan
c) jednolik
d) iskusan
e) celovit
f) naizmeničan
270. Pokušaj oţivljavanja unesrećenog pri prestanku rada srca i disanja zove se:
a) trepanacija
b) dijaliza
c) baj-pas
d) transfuzija
e) transplatacija
f) reanimacija
271. Ementaler je:
a) maĎarsko vino
b) vrsta kavijara
c) francusko pecivo
d) vrsta sira
e) voćna torta
272. Roman „Gospodar prstenova“ napisao je:
a) B. Traven
b) Hobit
c) H. Hese
d) Flober
e) Tolkin
f) S. Šeldon
273. „Ubirati tentijeme“ znaĉi:
a) ţiveti od plodova tuĎeg rada
b) dobijati novac od autorskih prava za neko delo
c) sakupljati retka umetnička dela
d) raditi kao sezonski radnik u doba berbe voća
e) sakupljati porez od poreskih obveznika
45
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
274. Kolaborirati znaĉi:
a) pruţati otpor
b) moliti za oproštaj
c) sprečavati
d) oprostiti nekome
e) onesvestiti se
f) saraĎivati
275. Ministre u vladi predlaţe:
a) načelnik ministarstva
b) predsednik skupštine
c) premijer
d) ministrant
e) majordom
f) predsednik republike
276. Ĉoveka koji ţivi udobnim, lagodnim ţivotom sa puno uţivanja nazivamo:
a) fanatik
b) gurman
c) mitoman
d) bonvivan
e) prefekt
f) perfekcionista
277. Pomoću busole moţemo odrediti:
a) jačinu vetra
b) vazdušni pritisak
c) dubinu vode
d) pravac kretanja
e) brzinu hodanja
f) jačinu svetlosti
278. U nizu filmova sa nazivom „Kum“ prati se sudbina:
a) gangstera Laki Lučana
b) mafijaša Al Kaponea
c) porodice Kenedi
d) rodonačelnika familije Rokfeler
e) porodice Korleone
f) automobilskog magnata Dţ. Forda
46
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I
DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
21000 Novi Sad, Ise Bajića br. 4
Tel.: 011/3131-246; 2132-372
E-mail: [email protected]
Website: www.forkup.org
279. Licej je:
a) posluţitelj, sluga
b) vrsta škole
c) kolač sa medom
d) savez, sporazum
e) dozvola za bavljenje nekim poslom
280. Izraz „Potemkinova sela“ koristi se:
a) za seoska naselja koja su uzorna u svakom pogledu
b) za idilične predele
c) kada se od sela napravi jako borbeno utvrĎenje
d) za prostore ulepšane na brzinu
e) kada se stanovnici sela iseljavaju zbog dugotrajnih suša
281. Zaduţbina Mehmed paše Sokolovića, turskog vezira a poreklom Srbina, je:
a) dţamija u Pljevljima
b) most na Ţepi
c) Aja Sofija u Carigradu
d) Pećka patrijaršija
e) most u Višegradu
f) česma na Pašinom brdu u Beogradu
282. Tvorac jedne od najĉuvenijih antiĉkih statua, „Bacaĉ diska“ (Diskobolos), je:
a) Tezej
b) Miron
c) Fidija
d) Kano
e) Heron
f) Sosigen
283. Štambilj je:
a) kvaka
b) katanac
c) potpis
d) pečat
e) ključ
f) kuka
47
Download

PREDUPISNA PRIJAVA