Fakultet za strateški i
operativni menadžment
Za upis studenata u školsku 2012/2013. godinu.
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
>zajednički studijski program BBA - MENADŽMENT<
Prijave za upis se predaju do 20.09.2012.
Kandidati koji konkurišu, mogu da se upišu na dva studijska odeljenja:
Englesko odeljenje
25 studenata
Dvojezično odeljenje
25 studenata
Uslovi upisa na BBA studije
Dokumentacija potrebna za upis:
Uslovi za upis na osnovne studije su završena srednja
škola i dobro vladanje engleskim jezikom.
Izbor kandidata se vrši i na osnovu postignutih
rezultata u srednjoj školi i intervjua koji se obavlja sa
kandidatom. Kandidat prilikom konkurisanja radi test
engleskog jezika kojim se proverava da li je budući
student u mogućnosti da prati nastavu. Prijave za upis
se podnose Studentskoj službi, 11070 Novi Beograd,
Staro sajmište 29. Prijemni ispit se sastoji od intervjua
koji će se obaviti u periodu od 20.09 – 25.09.2012.
Upis kandidata će se obaviti od 26.09-30.09.2012.
1. popunjena aplikacija koju možete popuniti direktno na
našem websajtu, ili preuzeti digitalni format aplikacije
koji možete proslediti e-mailom ili dostaviti lično
2. dve fotokopije diplome srednje škole
3. prevod diplome srednje škole na engleski jezik
4. svedočanstva iz srednje škole
5. prevod svedočanstva iz srednje škole na engleski jezik
6. izvod iz matične knjige rođenih
7. fotografije (4 fotografije veličine za pasoš 3,5x4,5cm)
8. kopija prvih strana pasoša
9. uplatnica
MASTER AKADEMSKE STUDIJE
>zajednički studijski program - MASTER BUSINESS ADMINISTRATION<
Prijave za upis se predaju do 20.09.2012.
Kandidati koji konkurišu, mogu da se upišu na dva studijska odeljenja:
Englesko odeljenje
10 studenata
Dvojezično odeljenje
10 studenata
Uslovi upisa na MBA studije
Dokumentacija potrebna za upis:
Uslovi upisa na MBA studije su završene osnovne
studije koje nose 240 (ESPB) i tečno znanje engleskog
jezika. Budući studenti rade i test engleskog jezika
kako bi se utvrdilo da li su u mogućnosti da prate
nastavu na engleskom jeziku. Prijave za upis se
podnose Studentskoj službi, 11070 Novi Beograd,
Staro sajmište 29. Upis kandidata će se obaviti od
26.09-30.09.2012.
1. Dve kopije diplome osnovnih studija
2. Prevod diplome osnovnih studija na engleski jezik
3. Transkript ocena sa fakulteta
4. Prevod transkripta na engleski jezik
5. Kopija diplome srednje škole
6. Prevod diplome srednje škole na engleski jezik
7. Izvod iz matične knjige rođenih
8. Četiri fotografije dimenzija 3,5 x 4,5
9. Kopija prvih strana pasoša
10. Uplatnica
Godišnja školarina za BBA studijski program iznosi 3.000 EUR a za MBA studijski program iznosi 5.000
EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate. U cenu su uračunate
knjige u štampanoj ili elektronskoj formi kao i prijava, polaganje ispita i dr.
Informacije:
Tel: 011/3131-246, 021/523-116 Mob: 069/14-10-987, 065/22-00-226
[email protected] www. forkup.org
Download

Uslovi upisa na MBA