UREDBA
O POSTUPKU RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA
REPUBLIKE SRBIJE ZA FINANSIRANJE RADA
NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA
("Sl. glasnik RS", br. 95/2010)
Član 1
Ovom uredbom uređuje se postupak raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za
finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji su upisani u registar
nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Član 2
Sredstva iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih
manjina (u daljem tekstu: sredstva) raspoređuju se tako da se 30% sredstava raspoređuje u
jednakim iznosima svim registrovanim nacionalnim savetima nacionalnih manjina u
Republici Srbiji (u daljem tekstu: nacionalni saveti), a ostatak sredstava (70%) srazmerno:
1) broju pripadnika određene nacionalne manjine koju nacionalni savet predstavlja;
2) ukupnom broju ustanova nacionalne manjine u oblasti kulture, obrazovanja,
obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma i obimu aktivnosti tih ustanova, u skladu sa
sistemom bodovanja utvrđenim ovom uredbom.
Član 3
Ostatak sredstava (70%) iz člana 2. ove uredbe raspoređuje se na sledeći način:
1) polovina ostatka sredstava (35%) raspoređuje se nacionalnim savetima srazmerno
procentualnoj zastupljenosti pripadnika nacionalne manjine koju nacionalni savet predstavlja
u odnosu na ukupan broj pripadnika nacionalnih manjina koje imaju registrovan nacionalni
savet. Broj pripadnika nacionalne manjine utvrđuje se prema rezultatima poslednjeg popisa
stanovništva;
2) druga polovina ostatka sredstava (35%) raspoređuje se na četiri jednaka dela, za svaku
od četiri oblasti iz člana 2. tačka 2) ove uredbe, u skladu sa sistemom bodovanja.
Član 4
Sistemom bodovanja utvrđuju se kriterijumi u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i
službene upotrebe jezika i pisma i određuju merila za svaki od kriterijuma.
Sistem bodovanja odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
Član 5
Ukupan broj bodova prema kriterijumima i merilima po oblastima iz člana 2. tačka 2) ove
uredbe, kao osnov za raspodelu sredstava za narednu budžetsku godinu, utvrđuje
ministarstvo nadležno za poslove ljudskih i manjinskih prava imajući u vidu predloge koje
nacionalni saveti dostavljaju do 1. oktobra tekuće godine.
Na osnovu ukupnog broja bodova iz stava 1. ovog člana, izračunava se procenat učešća
nacionalnih saveta u raspodeli sredstava iz člana 3. tačka 2) ove uredbe.
Član 6
Rešenje o visini sredstava dodeljenih za svaki registrovani nacionalni savet donosi ministar
nadležan za ljudska i manjinska prava, u skladu sa zakonom.
Član 7
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
Republike Srbije".
Prilog
SISTEM BODOVANJA
Kriterijumi
Kultura
Zavod za kulturu
Kulturni centar sa jasnim nacionalnim karakterom
Ustanova za očuvanje nacionalnog identiteta
Profesionalno pozorište
Profesionalna pozorišna scena na jeziku nacionalne manjine
Izdavačka kuća na jeziku nacionalne manjine
Izdavanje časopisa za kulturu
Višejezični časopis
Obrazovanje
Predškolsko obrazovanje (broj odeljenja)
- na jeziku nacionalne manjine
- dvojezično obrazovanje
Osnovno obrazovanje (broj odeljenja)
- na jeziku nacionalne manjine
- izučavanje jezika sa elementima nacionalne kulture
Srednje obrazovanje (broj odeljenja)
- na jeziku nacionalne manjine
- izučavanje jezika sa elementima nacionalne kulture
Obaveštavanje
Štampani mediji (broj glasila)
Na jeziku nacionalne manjine
- dnevni list
- nedeljni list
Merila
50 bodova
15 bodova
15 bodova
50 bodova
25 bodova
50 bodova
25 bodova
5 bodova
20 bodova
10 bodova
20 bodova
10 bodova
20 bodova
10 bodova
70 bodova
50 bodova
- dvonedeljni ili mesečni list
- tromesečni list
- višemesečni ili godišnji list
Dvojezični/višejezični listovi
- nedeljni list
- dvonedeljni ili mesečni list
- tromesečni list
- višemesečni ili godišnji list
Elektronski mediji (dužina programa na mesečnom nivou)
- radio program za svaki čas emitovanja programa
- TV program za svaki čas emitovanja programa
Službena upotreba jezika i pisma nacionalne manjine
Ustanova u kojoj je u službenoj upotrebi jezik i pismo nacionalne manjine
25 bodova
15 bodova
5 bodova
10 bodova
5 bodova
3 boda
2 boda
1 bod
1 bod
50 bodova
Download

uredba o postupku raspodele sredstava iz budžeta republike