F I J O M I d.o.o.
11 000 Beograd, ul. Ćirila i Metodija 2a; tel: 011/2401-629,2424-411; fax: 011/3820-303; e-mail: [email protected]
Matični broj: 07506244 Šifra delatnosti: 4666 PIB 100265279t.r. HypoGroup Alpe Adria Bank : 165 -13578 - 51
PONUDA
"FIJOMI" kao predhodnih i ove godine, za školsku 2014/2015 god, u svojoj ponudi sadrži
KNJIGE RADA I OBRASCE ZA PREDŠKOLSKE USTANOVA
(Službeni glasnik RS 59/10 od 23.08.2010.god; br. 119-01-284/2010-07)
U prilogu vam dostavlajmo narudžbenicu koju možete poslati na fax:011/3820-303 ili
e mail: [email protected]
RED. BR.
N A Z I V
MATIČNA KNJIGA O UPISANOJ DECI U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI
CENA
CENA
SA PDV-om
976,00
1.171,20
PROGRAM ZA NACIONALNE MANJINE (maĎarski, albanski, slovački,
rumunski) – OBRAZAC BR.1
976,00
1.171,20
3
KNJIGA NEGE I VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA – OBRAZAC BR.2
599,55
719,46
4
KNJIGA NEGE I VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA ZA NACIONALNE
MANJINE (maĎarski, albanski, slovački, rumunski) – OBRAZAC BR.2
599,55
719,46
5
KNJIGA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA – OBRAZAC BR.3
661,50
793,80
661,50
793,80
1.535,00
1.842,00
1.180,00
1.416,00
633,00
759,60
1
2
6
7
8
9
PROGRAM – OBRAZAC BR.1
MATIČNA KNJIGA O UPISANOJ DECI U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI
KNJIGA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA ZA NACIONALNE MANJINE
(maĎarski, albanski, slovački, rumunski) – OBRAZAC BR.3
KNJIGA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA SA DECOM U RAZVOJNOJ
GRUPI – OBRAZAC BR.4
KNJIGA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA SA DECOM NA BOLNIČKOM
LEČENJU - OBRAZAC BR.5
KNJIGA RADA STRUČOG SARADNIKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI –
OBRAZAC BR.6
10
LETOPIS – OBRAZAC BR.7
1.095,00
1.314,00
11
LETOPIS ZA NACIONALNE MANJINE (maĎarski, albanski, slovački,
rumunski) – OBRAZAC BR.7
1.095,00
1.314,00
9,00
10,80
9,00
10,80
DVOJEZIČNI (maĎarski, albanski, slovački bugarski, rusinski, rumunski,
hrvatski) – OBRAZAC BR.9
9,75
11,70
15
ZDRAVSTEVNI LIST DETETA U VRTIĆU
16,50
19,80
16
IZVEŠTAJ O UPISU DETETA - OBRAZAC 8a
5,00
6,00
12
13
14
PREVODNICA O PRELASKU DETETA U DRUGU PREDŠKOLSKU USTANOVU-ŠKOLU
RADI POHADJANJA PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA OBRAZAC BR.8
UVERENJE O POHADJANJU PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA –
OBRAZAC BR.9
UVERENJE O POHADJANJU PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA
Download

KNJIGE RADA (.pdf)