FORCA E RE DEMOKRATIKE
NOVA DEMOKRATSKA SNAGA
Bul. Skenderbeupn/bb 85360 Ulqin/Ulcinj
Tel:. +382 030 401 760 Fax:; +382 030 401 761
info forca.me, www.forca.me
ORC
P
r
Ilpomibetio.:. 1(. • #
•
P
,E,P)r,1391A 1360PHA
n -n o 5n r c p 14 1.J
6poi:
(.5pi .lex ..
7.
-1poil,-)r •Eipojenne
Ulcinj,14.10.2012
13r.116/12
1.
. .,.:. 6.
CRNA GORA
DRZAVNA IZBORNA KOMISIJA
1 '
• •-
-
PREDMET: IZVJETAJ 0 PORIJEKLU,VISINI I STRUKTURI PRIKUPLJENIH I
UTROkNIII SREDSTAVA ZA IZBORNU KAMPANJU
U skladu sa Zakonom o finansiranju politi6kih partija dostavljamo Vain fivje gtaj o porijeklu,
. • . .
visini 1 strukturi prikupljenih i utro g enih sredstava za izbornu kampanju za parlamentarne
izbore
x••
koji su odfiani 14.10.2012.godine za Koaliciju „FORCA ZA JEDINSTVO-FORCA PER
BASHKIM".
S pogtovanjem,
Predskdil
` „
Nazifkc(lifigVAt'::,,
kW Of tAi.K KA!
tt
tkt
IZVJE§TAJ 0 PORIJEKLUXISINI I STRUKTURI PRIKUPLJENIH
UTROSENIH SREDSTAVA ZA IZBORNU KAMPANJU
I.PODACI 0 PODNOSIOCILIZI3ORiNE:LISTE 1 RAt UNU ZA:UPLATU
SREDSTAVA'Zk:FINANSIR"Jg IZBORNE ,KAMPANJE
Obrazac IPI •
IZBORI ZA KOJE SE PODNOSI IZVJES" TAJ
Vrta odilanih izbora
.PARLAMENTARNI IZBORI
Datum odr2anih izbora
14.10.2012.
jedinica lokalne samouprave u kojoj su odr'z'ani izbori
Napomena :Za lokalnu samoupravii popuniti samo u slu6aju odr2avanja lokalnih izbora
•
=
•
Obrazac.PP
PODACIO PODNOSIOCU IZBORNE LISTE
Naziv politieke partije
Sjedi§te i adresa
Datum osnivanja
Registrant
KOALICHA FORCA PER BASHIUM-FORCA ZA
JEDINSTVO
Ulcinj, Bul.Skenderbeg bb
Obrazac KPP
PODACI 0 KANDIDATU PODNOSIOCA IZOORNE LISTE
Ime i prezirne
JMBG
Datum rodenja
Mjesto rodenja
'Nacionalnost
AdreSa prebivali$ta
Grad4r1ava
Napomena :Popuniti,u s1u4ju odrIanih izbora za izbor predsjednikiCrne Gore,g,radonadelnikai predsjednika opgtine
Obrazac RUS
PODACI 0 RA'UNU NA KOJI SU UPLACENA SREDSTVA ZA FINANSIRANJE IZBORNE
Broj ranna
KAMPANJE
555-9001144593-28
Naziv banke kod koje je otvoren ra6un
Iznos upladenth sredstava
HYPO ALPE-ADRIA
22.924,44
Napomena: U prilogu ovog obrasca dostaviti izvode iz banaka na koje su uplaeena i sredstvima koja su utro gena,kao i
dOstaviti iivod iz ,banke o prenosn vigka sredstava .na glavni radtin politi6ke partije'
ILIZVJE g TAVANJE 0 PRIKUPLJENIM SREDSTVIMA IZ BUDZETSKIH SREDSTAVA
Red.br.
Prihodi iz Bu&eta Crne Gore
Uplata iz Bucl2eta Crne Gore
Ulcupno:
Obrazac PBD
Iznus (u €)
22.924,44
22.924,44
Red.br.
Ukupno:
.'Prihodi iz bud*Zeta-jedinice lokalne'samouprave
Iznos u
0,00
Napomena : sredstva koja; se izdvajaju iz bud2eta jedinica lokalne sarnouprave za izbornu kampanju
'(1an 10.Zakona o finansiranju politiekih parfija)
IILIZVJETAVANJE 0 PRIKUPLJENIM SREDSTVIMA IZ PRIVATNIH IZVORA
Obrazac PPPL
Prihodi od priloga pravnih lica
Oblik .
Naziv
Ukupna
Ukupan
vrijednost
praVnog organizova
lica
UkupnO::
. nja,
priloga (u
.:noytanih •
priloga
g priloga
E)
0,00
Napornena :Prilog tine uplate koja fizi6kdi pravna lica,pnvredna dratva i preduzetnici dobrovoljrio
daju podnosiocu izborne liste u iznosu veeem od iznosa dlanarine,kao i pruanjeusluge ill proizvodi dati
podnOsiocu izborne liste bez riaknade iii poduslovirna kojirba'se-ta partijastavlja'u povla§deni po1o2aj u
odrion na druge potro§a6e (u skladu sa dlanom 3 sta y 3 Zakona o finansiranju politidkih partija)
Prihodi od oriloga fizitkih lica
Grad,
Datum - Ukupan
• iznos•
Ukupan
Ukupna
anos
vrijednost
novtanih nenovtano priloga (u
priloga
dr2ava
prezime
g priloga
0,00
Ukupno:
Napomena
:Prilog ine uplate koja fizieka i pravna lica,privredna dru gtva i preduzetnici
dobrovoljno daju podnosiocu izborne liste u iznosu vedern od iznosa tlanarine,kao i
pru2anjeus1uge iii proizvodi dati podnosiocu izborne liste bez nalmade ili pod uslovima kojima
se ta partijastavlja u povlag eeni polOaj u Odnosu na druge potrog ate (u skladu sa elanom 3
stay 3 Zakona o finansiranju polititkih partija)
Obrazac KZOOr
Krediti ,zajmovi i druge usluge banaka i drugih finansijsijskih institucija i organizacija dati pod
Naziv banke iii druge
uslovima koji odstupaju od tr2Mih
Iznos
Sjedite banke iii druge: Uslovi,vrijednost i
uslovi
obezbjedenja
finansijske institucije
finasijske institucije
kredita
odobrenih
sredstava
0,00
Ukupno:
:Prilog tine krediti,zajmovi i druge usluge banaka i drugih finansijskih institucija i
organiz,acija dati pod uslovima koji odstupaju od tr2i gnih (tlan 3 stay 3 Zakona o finasiranju
NapOmena
polititkih partija)
Krediti,zajmovi i ostale usluge banaka i drugih f nansijskih institucija i organiyacija pod
tr2iMrlim uslovima
Sjedi§te banke iii druge
Vrsta,vrijednost i
Period
Iznos
Naziv banke iii druge
uslovi
odobrenih
obezbjedenja finarisijske'institucije:
finasijske institucije
kredita
otplate
sredstava
Ukupno:
Napomena :Prilog dine kroditi,zajmovi i druge usluge banaka i drugih finansijskih-institucija i
. .
.
orgamzacua dati pod uslovuna koji odstupaju od tr2 gnih (Clan 3 stay 3 Zakona o finasiranju
politidkih partija)
Obrazac SS
Sopstvena sredstva
Broj raduna Za finasiranje redovnog ra a-
Datum prenosa
sa kojeg susredstVa prenijeta.
sredstava
Ukupno:
Iznos prenijetih sredstava
0;00
Napomena :Prilog dine krediti,zajmovi i druge usluge banaka drugih finansijskih institucija i
organizacija da.ti pod uslovima koji odstupaju od tr2Mih (Clan 3 sta y 3 Zakona 6 finasiranju
politidkih partija)
IV.IZVJESTAJ 0 UTRusENIM SREDSTVIMA IZ BUDiETSKIH SREDSTAVA I PRIVATNIH
IZVORA
Obrazczc TPS
Trogkovi za predizbome skupove
Mjesto odrZavanja Predizbomog
skupa
TUZI I OKOLINA (GI.)
ULCINJ I OKOLINA
•
Ukupni trogkovi.predizbornog
rskupa (u E)
20.09.12.10.2012.
20.09.-12.10.2012.
15.066,07
8.019,06
Ukupno:
23.085,13
Napomena: Trogkovi izborne kampanje ,u smislu Clana 9.Zakona o finansiranju Politkkih partija su-i
trogkovi predizbOrnih skupova (obezbjeclenje skupa,zaktip prostora,oz yuCenje i'dr.
Obraltac
Trogkovi za reklamne spotove i reklamni materijal
Trogkovi reklamnog materijala u
Ukupni trogkovi u E)
Trogkovi spota
7.201,23
1.424,32
7.298,52
1.521,00
Rekl.mat.(majice I z)
Rekl.pano
Plakati ôs.rekl.mat.
Osvjetljenje
17.445,07
Ukuprio :
Napomena : Trogkovi izborne kampanje,u smislu Clana 9.Zakona o finansiranju politiCkih partija su i
trogkovi za reklamne spotove i reklamni materijal.
Trogkoyi oglagayanja
Trogkoyi plaeenih
Datum ogla§avanja -
Oblik organizoyanja
oglasa (u €)
393,60
Po[tanske usluge
Ukupno
393,60
NaPomena Tro§kovi'izborne kampanje,u smith' dlana 9.Zakona o finanSiranju polititkih partija su
trogkoyi oglasa
Obrazac TP
Trog koyi za publikacije
Vrsta
Datum. iivrgenja.
Starnpa-noyine.'
Fotografisanje
01.09.44.10.2012.
61.09.44:10:2012.
Vrsta usluge
Cijena usluge(u €)
457,70
,906,75
" 1.364,45
Napomena : Trogkoyi izborne karnpanje,u smisIU Elana 9.Zakona o - finansiranju potitieldh partija sir i
troKkoyi za publikacije
Obrazac TEM
Trogkovi medijskog predstayljanja
Vrsta
-RTV MIR&TEUTA
ADNAN 000 GLAS PLAVA
Datum emitovanja
01.10.-12.10.2012.
01.10A2.10.2012.
Cijena.emitoyanja (u €
- 4.422,60
-1427,50
5.850,10
Napomena : Trog koYi izborne kampanje,u smislu elana 9.Zakona o finansiranju politiekih partija su
trogkovi niedijskog predstavljanja
Obrazac TIJM
Troskovi istrazivanja javnoj mnjenja
Datum izvrgenja
Izvrg ilac usluge
usluge
Vrsta usluge
0,00
Ukupno :
,Napomena : Tro gkoyi izbome kampanje,u smislu 61ana 9.Zakona o finansiranju politi6kih
partija su i tro g kovi istra2ivanja javnog mnjenja
Obrazac TAOP
TroNcovi anga2ovanja optmomo6enih predstavnika podnosilaca liste u proSireni sastav organa za sprovodjenje
izbora
TroMcovi
Mjesto
Datum
anga2ovanja
Irne i prezime
JMI3G#
Jusuf Kararnanaga
Safet Kroma
Smajl Cungu
D2evdet Kashod2a
Muhamed IdriZaga
DZ'audet Lanka
Adriatik Nimanbegu
Nadil Mila
Beeir Bra§njani ,=
Armir Cungu
Amel Hasa
Mustafa Gorana
Dalip Molabediri
Nihad Duli
Astrit Lajka
Hamdija Kalezid .
Dano Ivlirdita
Nehro Nimanliegu
Hajdar Boljevid
Senad Kolari
Cano AdZemovid
•uad Omerovid
Rifat Sulevid .
Behd2et Fici
Florian Dobreci
Adem Palevid
Agim Katana
Tomislav Lukid
Veneranda Gjonaj
Fuad Selita
Hilmi Nimanbegu
g uauri Bajraktari
Mirsad Ibrodevid
Mirso Bileca ,
Lirije Kacid
Samir Perovid
Sead Kraja
Mirsad Dragovid
•
Adresa i mjesto
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj.
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
anga2ovanja
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012. '
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012..
14.10.2012.
14.10.2012. ,
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012:
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
uE
anga2ovanja
Biradko m.br.1
Biradko m.br.1
Biradko rn.br.1
Biradko m.br.2 '
Birieko rn.br.2
Biradko m.br.2
Biradko m.hr.2
Biradko m.br.3
Biradko m.br.3
Biradko m.br.3
Biradko m.br.3
Biradko imbr.4
Biradko m.br.4
I3iradko rn.br.4
Biradko na.br.4
I3iradko rn.br.5
Biradko m.br.5
Biradko m.br.5
Biradko in.br.5
Biradko m.bi.6
13iradko m.br.6
13iradko ni.br.6
Biradlco in.br.7
Biradko m.bi.7
Birgko rn.br.8
I3iradko in.br.8
Biradko in.br.9
Biradko m.br.9
Biradko m.br.10
Biradko m.br.10
Biradko m.br.10
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
' 30,00
=30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
,30,00
Birglco rn.br.10
,
Biradko rn.br.11
13iradko m.br.11
Biradko m.br.11
Biradko m.br.12
Biradko m.br.12
Biradko rn.br.12
•
30,00
30,00
30,00
30,00
30 ,00
30,00
Artan Kraj a
Almir Dragovid
Valmir Perezid
tazim Ljikovid
Safet Zeneli
Eqrem Hod‘zidRed1ep Velid
Agron Osmani
Isljam Selovid
Hamza Kurti
Mefit Tela
Fitim Kurti
Gzim Nika
Amir Jahja
Flamur Zagovid ,
Besnik Holovid
Kadri Sinani ,
Edina Tahiri
Kushtrim Kurti '
Ardit Mehmedovid
Basri Holovid
Nail Derniri
Tom S* krelji
Isuf Doda
Nail Selovid
Aldin Holaj
Ilmi Duraku
Ajet AljoSi
Tahir Shaboviq
Biljal Paljevid
Sadik Zeneli
Ahmet Paljevid .
Jetmir Kurti
Xhelal Sukaliq
Jahush Zeneloviq
Besart Cobi
Sead Sula
Elmedin Rama
Ramazan Veliq
Shefkije Veliq
Muhamet Kraja
Naser Spahiq
Safet Nikoviq .Nefail Truma
Arijan Guci
Enis Cungu
Avdul F'esku
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj '.
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj. H
Ulcinj
IJ1cinj
UlCinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
,
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
1J1cinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj '
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
'Ulcinj Uleinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj .
Ulcinj .
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj ,
Ulcinj
Ulcinj
UlcinjUlcinj
Ulcinj
Ulcinj
i
14.10.2012.
14.10.2012. ,
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
,
• 14.10.2012. ,
14.10.2012.
14.10.2012. 14.10.2012.'
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012. '
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
,
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012:
14.10.2012.
14.10.2012. ..14.10.2012. 14.10.2012.
14.10.2012.,,
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012. 14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012:
44.10.2012.
14.10.2012.
Etiratko m.br.12
Biradko m.br.13
Biradko m.br.13
Biradko m.br.13
Biradko rn.br.14
Biradko m.br.14
Biradko m.br.15
Biradko m.br.15
Biradko tn.br.15
Biradko rn.br.16
Biradko m.br.16
Biradko m.br.16
Biradko m.br.17
Biradko m.br.17
Biradko m.br.17 .
Biradko m.br.17
Biradko m.br.18
Biradko m.br.18
Biradko rn.br.18 .
Biradko m.br.19 ,
Biradko m.br.19
Biradko m.br.19
Biradko m.br.20
Biradko m.br.20
13iradko tn.br.20
13iradko m.br.20
Biradko m.br.21
Biradko m.br.21
Biradko m.br.21
Biradko tn.br.21
Biradko m.br.22
Biradkci m.br.22
Biradko tn.br.22
Biradko m.br.23
13iradko m.br.23
Biradko rn.br.23
Biradko m.br.24
,
I3iradko m.br.24
13iradko m.br.24
Biradko m.br.24
Biradko m.br.25
Biradko m.br.25
Biridko m.br.25
Biradko m.br.26
Biradko m.br.26
Biradko rn.br.26
Biradko1m.br.26
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
. 30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
,30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
, 30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
- 30 , 00
30,00
- 30,00
30,00
30,00
30,00
Maliq Dervisi ,
Sulejman Pesku
Xhehat Ramoviq
Hakija Peroviq
Kujtim Nimanbegu 1
Ibrahim Beci
Naser TrumaHaljilj Kurti Besnik Mehanoviq
Idriz Loloviq ,
Naser Bajraktari '
Melal I§mi
Arijan Murati Demo Sarvan - Adem Ad1emovie _
Armin Mehmeti
Blerim Zeneli
Emir Delovie
Ilir Kurti
Hajredin Veliq
Tahir Nika
Nexhip Veliq
Satber Luka
Naser Kurti
Adem Kovaci" ,
Arian Mila
Suad Delovid ,
Fatmir Marka§i .
Gentian Cukovie
Rok Ljuljgjuraj
Ngadhnjim Tela
Pero Delic
Simo Dedia
Fuad Lunji
Sou6et Resulbegu
Sabir Resulbegu
Sutki Nikovio
Armend Deebitrid _
Muharem Kanadevid
Nuh Marka§i
Bljerim Ramu§evie
Asmir tobovia
Ilirijan Koliq
Afrim Mustafie, Dano Delovie - Sait Berja§evie,-,
Fatmire Hakanjiti
.
.
Ulcinj
Ulcinj .
Ulcinj
Ulcinj
Ulbinj
Ulcinj
LlicinjUlcinj
UlcinjUlcinj,
Ulcinj
Ulcinj
UlcinjUlcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Lacinj
UlCinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcitij
1.11cinj
Ulcinj
Ulcinj
.Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
I Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Ulcinj
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Play
I
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012. _
1410.2012.
14.10.2012.
14.1012012.
14.10.2012.
14.102012.
14.102012.
14.10.2012.
14.10.2012: .
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
1.4.10.2012.
14-.10:2012.
14:10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
-14.10.2012.
14:10.2012.
14.16.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.,
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012:14.102012.
14.10.2012.
Bireko m.br.27,
Bira6ko m.br.27
Bira6ko m.br.27
Bira6ko rii.br.27
Bira6ko m.br.28
Bira6ko rn.br.28
Bira6k6 m1br.28 _
Bira6ko rri.br.28 Biraeko m.br.29
Bita.6ko m.br.29
13ira6kO,m.br.29
Bira6ko m.br.29
13ireko tn.br.30
Bira6ko ni.br.30 '
Biraelco m.br.30 '
13iraao tn.br.30 Bira6ko m.br.31
I3ira6ko m.br.31 ,
Biiadko m.br.31
Biradlco tn.br.32
Bira6ko rn.br.32
13iraeko in.br.32
Bira6ko rn.br.33
I3ira6ko m.br.33
Bira6ko m.br.33 I3irelco m.br.34
Bira6ko.m.br .34
Birgko irr.br.34
Bira6ko m.br.34
Birako rrar.-35
Bira6ko m.br.35
Birgko riLbr35
Bireko m.br.35.
Bira6ko rn.br.36
Biradko in.br36
Bira6ko m.br.36
Birako m:br.36
Biradko fn.br.28 .
Birg ko in.br.29
13iradko'm.br.29
Bira6ko m.br30
Bira6ko m.br.31
Biiadko m.br.31
Bira6ko m.br.33
.
Bira6ko m.br.34
Bira6ko rn.br.35 Birak6 m.br.9 ` -
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
- 30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
' 30,00
- 30,00
30,00
' 30,00
10,00
30,00
30,00
30,00
30;00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
., 30,00
30,00
30,00
30,00
'30,00
:30,00
30,00
Beka Hakaj
Ramo Hadlaj
Smajl Preljvukaj
Naim Hysenaj
DIevdet Hakanjin
Zaim Sinanovid
Razija Had2ovie
Kelmend Ahmetaj
Arber Balidemaj
S' erif Sinanaj
Ibi§ Balidemaj
Hasan Kukaj
Ujkan Dedushaj
Ukupno :
•
Play
Play
Play
Play
Play
Play.
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
14.10.2012.
14A0.2012.
14.10.2012.
14.1k12012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.201-2.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
14.10.2012.
Biradko rn.br.10
Biradko m.br.11
Bira&o m.br.12
Biradko tn.br.16
BiraCko m.br.17
Biratko rn.br.21
Bira6ko m.br.24,
Biia6ko m.br.25
,
Bira6ko m.br.26 Bira6ko rh.br.27
Biradko rn.br.28
Bira6ko rn.br.29
Bir6kb rn.br.30
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
4350,00
Tro§kovi izborne kampanje opunoinodenih podnosilaca izborne liste u pro§h'eni sastav organa za
sprovodjenje iibora.
Obrazac RT7'0A
ReEjski trogkovi i tro gkovi opgte administracije
Drugi
Ukupno u
Datum nastanka trogka
trogkovi
Kanc.i ost:mater.
Telefon
Usluge
Bank.provizij&
24:94.722A0.2012.
24.04.-22.10.2012.
24.04.-22.10.2012.
24.04.-22.10.2012.
1.275;40
1,26,50
123,85
106;00
Ukupno:
1.631,75
Napomena : Trogkovi izborne kampanje,u srnislu 61ana 9.Zakona o finansiranju politi6kih
partija su i relijski trogkovi i trogkovi opgte administracije.
Obrazac TP
Trogkovi prevoza
Izvrgilacusluge
Datum izvrknja usluge
Prevozno sredstvo
Cijena usluge
0,00
Ukupno :
Najpomena : Trogkovi izborne kampanje,u smislu 61ana 9.Zakona o finansiranju politiekih
paitija,su Ltio gkovi prevoza u periodu od dana raspisivanja do odr2avanja izbora.
Obrazac OTIK
Vrsta
Ostali trogkovi izborne kampanje
Datum izvitenja usluge
Cijena usluge u€
0,00
V.ZBIRNI IZVJE§TAJ (REKAPITULACIJA) 0 PRIKUPLJENIM I UTROgENIM
SREDSTVIMA IZ BUDZETSKIH SREDSTAVA I PRIVATNIH IZVORA
Opis
Prihodi
I.Budietska sredstva (1+2)
22.924;44
1.Prihodi iz budteta Crne Gore,
2.Prihodi iz budleta lokalne samouprave
22.924,44
II.Privatni izvori (1+2+3+4)
1.Prihodi'Od priloga
2.1(rediti ,zajrnovi idruge usluge banaka i drugih finansijsijskih
22.924,44
institucija i organizacija dati pod uslovima koji odstupaju od trtignih
3.1(rediti,zajmovi i ostale risluge banaka i drugih finansijskih institucija i
orgardyacija pod trignim uslovima
4.Sopstvend sredstva
A.Ukupni prihodi (I+II)
TrogkoNii -1.TroglcriVi za predizborne skupove
2.Trogkovi z,a reklamrie spotove i reklamni materijal
3.Trogkovi oglaSa
4.TrogkOvi za publikacije
5.Trogkovi medijskog predstavljanja
6.Troskovi za istrazivanja javnog innjenja
7.Trogkovi angatovanja opunoniodenih Predstavriika
8.Retijski trogkovi i trogkovi Op gte administracije
9.Trogkovi prevoza
10.0stali-trogkovi izborne-kampanje
B.Ukupni trakovi -(1+2+3174+5+6+7+8+9-1710)
C.VBak.sredstava (A-B)
D.Nedostajaa sredstva (B-A)
E.Stanje racuna iz elana.14;Zakona
22.924,44
23.085,13
17.445,07
_,393,60
1.364,45
5.850,10
4.350,00
1.631;75
54.120,10
31.195,66
Napomena: F'odaci koji su unijeti pod oznakom # ne objAvljuju se na internet stranici
Drlavne izbofne komisije
HYPOGROUP
PLPE ADRIA
BANK
• .:gar112a::..c..!
a
2
riSA:
'
tanTje
• '.!..NaL.r
BAN
22E,
OC :::!rjDOiSt
2EC7;
•11:13CP.F.:1?..(J:.•
•
YPOGROUP
ALPE ADRIA
•
2
20
V OGRCHIP
ALPE ADRIA
0.00
43-.7
"
i.FT1228
..-
•z U?..12:.:.:E
0:
2Y./.•
PR,,,':':.:::
043.2924.::
;
nsa4ci
7
HYPOGROUP
4.3Ar.TIc
ALPE ADRIA
jE•
•
5:::00GO;L:GOCOG4
'n3de
',2F31-7775.
?..0023?
- 22j:2J
C);:0.003004.3
PETC.1,
72228:?(J.0
•0(y)00. 00C(2,
2-324
•HYPO GR
BANK
ALPE ADRIA
3-C.71.V
.3292
ue
6
.CT1E
.53C00000001.422:92.4.
r
PF.Gy2'.,WF
A
10237.:
1,;(7(
., :3c ,7:0000CA .: '9
▪
•,,.,..
•Z:(..,F.',C"..'60
• ::-.;',2• P......,(.1.1,.:.:
• :::Te:..7:".',""
• ..i.,1S,;.:;?1-..7.7
▪
• -
_
VIEW 3dlti
OdA,
a7..60
„.......-.rj.,
:_lzi
f:.1 T. ' .6 i'. "
"...:?:...",i:-...
-.-.:.:,,..;!,;!*::.--..12 .":10,:71.:1,.,T.::Z
••• %.-.):G.E/..!..-f.1-7.:,:.
,..,,,:-....i..,.....-='-': ,.-.1....,,..,-1,:.!.:'
::767',..,J0000P00.66CE
-...:W.. ':'..":.! 7....:,:q-.:7.7.10Df...:
l',..7-Y..1
• 1'1-1'6:':YjT'..:.
:-!:...;7.:Ni'/.7.....,..2..• .
r..-1.. ;.,,,0.2'.,:1,.,.:-.:.•
:'.7E.,.,!.7:3C00aCCC,:.••
'.4.C...7.Y..:1V.7.M.,..."..7.,70-.-'::
F.,?,,:,t00.6b0000niK. .
d:.........-1•11-,f.';',,,F.LL'.--.1'C,ET..47 •
LN',77.E7.....Z.'_:_:„1.• •
. BANK*
_
?
FeC!.BE
S
0
•
:22.37
G
2 i;,;e3t..•
D3r.).:.)0.0(...
R:D9E
292,1 .
'
,
PP..71
7
HYPO GROUP
ALPE ADRIA
BANK
▪
u
::110E
sa*7:
1228420
0.2312
e
0
P- ra',
ALPE ADRIA
751:7
-
3G .
,
• 1-i 4',1 7
YPOGROUP
ALOE ADRIA
•
r•:.‘
r
,
2921:
EC X ..5C
9 4
2 Cr..;.:
•HYPO
•
3 C.,
4 ..
Dr. E
350,-;90'.:CF O"C, 432'324
.. '
:
a-
GROUP
ALPE ADR IA
Jr's NH\
ALPE ADRIA
............
• C;
2OI2
:)./;: TX
-.32'424
'21 7. 17
7
HypoG
N 1K• •
• .1. 24
)1)0 C.:.
z‘•
ALPE ADRIA
2S2
;
HYPOGROUP
Al_Pf ADRIA
;
cd‘ ;
VP() G RO
ALPE ADRIA
2C
Oh?.
10 2.2 7.
FPCV:7
)fe:
"er
C •
.
•
LD2.??
•
•
)1.1 T.: -.CY,:
. •,•L
•
1
.:::••••,.:42
H.
C
Z
:7
••••i
_
•
'i.. •
f.•••: :
.
•
.
•
\1.1 •I
%••
'
•
HYPO
GROUP
ALPE ADRIA
er
21;
^
BAN K•
C-nj
S
E T 17, C!.
N
:
S r.
r
:B A
22EFS,
,1!",3
3 ,77
c'
-
HYPO GROUP
ALPE ADRIA
,
• 13;5. .1 0
'•
..... .......
71122e
71.Ei•
2
-
;77
' 7:
Vlii0V 3d1V
dnOUSI OdAH
BA
r:.:.••
Nak.
!sf
"
1.-":12253€2:-
..............
'AN2F_
000,;(:
,2C
IC;
YPO GROUP
.ALPE ADRIA
BANK
:
e....
•
-:::0-1:',.T.,i,..':•,!•••••••
•
k
•
••:;•••••77
r.
r^1‘•
VI807 3d1V
•)1N ti 3
dnOtti9OcIAH
•••• •
YPOGROUP
41.
flANK
.
ALPE ADRIA
'
•
77:77J
a:3
2
7.Z •::.r.SEhir:.:
"••••-
a S
za
a
.,:.
YPOGROUP
ALPE ADRIA
..
47.
"
.
5 :
HYPOGROUP
ALPE ADRIA
!'.5579c)01'4
NYAn
)
a
A
EPY4
5,200QC,20 ...)0010C'J r .-'
Cf:":
-0
2290E9C.7
•
"..EtANSFim:
12290ZVCP . .
7,10000
.RES:
j.2012'
C5HBJK•
RAN'-iEP
4290:35h:
10..20:2
DOO
PROVIZ:JE
,u
MIN:!.:AYSE? P
505000'"
A!
)7):37;),L7 TJ'.NSFE:
B
Zia ler: a
PL.:VS:AN:1E
••
.7,
NK
Download

S pogtovanjem, Predskdil Nazifkc(lifigVAt`::,,` „ FORCA E RE