Udruženi
smo jači
Migranti nisu
problem
Integracija obostrani
proces
2
Obezbijediti
sigurnost na poslu
I stranci mogu da biraju
i da budu izabrani
Ljudski život
ispred profita
Aktivnost se isplati
3
4
Broj 6 | oktobar 2012 | Srpski / Hrvatski / Bosanski
Dodatak «work» novinama | Redakcija T +41 31 350 21 11, F +41 31 350 22 11 | [email protected] | www.unia.ch
Gradjevinarstvo zajednička odgovornost
Stop niskim zaradama –
pokažimo solidarnost!
Editorial
Dragi čitaoci
Stop niskim platama, pokažimo zajedničku solidarnost!
Radnici na gradilištima u Švajcarskoj zahtijevaju solidarnu
odgovornost svih. Da bi to bilo jasnije sindikat Unia je pokrenuo krajem avgusta sakupljanje potpisa na gradilištima –
kako bi se spriječile niske zarade i kako bi se zaštitili radni
uslovi radnika. To je nužno jer pritisak na Švajcarske plate
masovno raste.
Radnici u gradjevinarstvu i u srodnim granama su siti praznih obećanja. Sa protestom protiv dampinga
plata kroz preduzimače i davanje naloga dalje na podpreduzimače Unia
je na jednom velikom gradilištu u
Švajcarskoj – der Messe in Basel – sakupljala potpise na gradilištima u cijeloj Švajcarskoj. Sa ovom posebnom
procedurom na gradilištima, radnici
na gradilištima žele da jasno daju do
znanja parlamentarcima, da damping plata tj. ugnjetavanje plata kroz
podjelu poslova sa glavnih preduzimača na podpreduzimače prijeteća
egzistencijalna opasnost. Zahtjevi
su jasni. Neophodna je obavezna
solidarnost svih.
Pritisak na švajcarske plate
je znatno povećan
Na gradilištu na izložbenom mjestu
u Bazelu sindikat Unia je kontaktirao mnogobrojne podpreduzimače
koji primaju neodgovarajuće plate i
troškove za posao. Očigledno je: Pritisak iz inostranstva na tržištu rada u
Švajcarskoj raste. Jer u većini zemalja
Evrope se osjeti jaka kriza a izgradnja
u Švajcarskoj je u ekspanziji. Spremnost stranih kompanija da rade u
Švajcarskoj za veoma niske plate raste. Tako i cijene padaju pod pritisak.
Lista damping plata
je veoma duga
I još gore: U današnje vrijeme su
preduzetničke firme koje dalje daju naloge na podpreduzimače još i
nagradjeni. Mogu da ponude niske
cijene i ne nose nikakav rizik. Ako
inspekcija otkrje ilegalne nezakonite
radne uslove, onda peru svoje ruke
praveći se da ništa nemaju s tim, i da
nisu krivi. Ovo se odnosi na glavnu
gradjevinsku branšu a posebno na
izgradnju. Lista sa damping platama je veoma duga. Sindikat Unia je
postavio sve ove slučajeve na web
stranicu gdje se mogu vidjeti.
Ukrotiti buržoaske partije
Amortizer je bila odluka od kraja
avgusta savjet ekonomske i sporazumne komisije. Buržoaska većina
je odbacila solidarnu odgovornost
i odlučila se za preduzimanje mjera
koje ništa ne rješavaju i nisu efikasne.
Prema ovim mjerama nalogodavac
mora da obezbjedi pismeno da će
podizvodjač radova poštovati radne
uslove. Tako da je nalogodavac nije
više odgovoran za damping plata
podizvodjača. I ako podizcvodjač
predaje posao dalje na još nekog podizvodjača onda glavni nalogodavac
po volji komisije nema više obaveza.
Na taj način buržoaske partije di-
rektno podržavaju damping plata i
ugrožavaju slobodno kretanje lica.
Potpišite svi za solidarnu
odgovornost!
Nakon ovakve odluke još je potrebnije da se preuzme zajednička odgovornost, kako bi se spriječile niske
plate i poboljšali odn. sačuvali dobri
radni uslovi! Širom Švajcarske Unia
sakuplja potpise na gradilištima. Na
gradilištu Messebaustelle u Bazelu
svi radnici su potisali ovaj zahtjev.
Potpiši i ti! Informacije ćeš dobiti u
svome Unia sekretarijatu.
/ Aurora García
Gradjevinski radnici zahtijevaju medjusobnu solidarnost
Pitanje migracije i integracije karakteriše već niz godina društveni diskurs u Švajcarskoj. U Švajcarskoj živi
blizu dva miliona stranaca. Većina
njih su imigranti bez švajcarskog
pasoša, koji su ovdje rodjeni, koji
su odrasli odvje i koji su se socijalozovali ovdje. Ne rijetko migrantske
grupe i udruženja služe u nekim
slučajevima i svi migranti u zemlji
pa i oni koji su već odavno postali
Švajcarci, kao bojno polje različitih
političkih snaga. Ono što se ponekad
zaboravlja u raspravama o migrantima jeste činjenica da su napravili
značajan doprinos za dobrobit ove
zemlje i da to još uvijek čine. Unia
kampanja «Bez nas nema Švajcarske» daje jasan pregled u vezi s tim.
(www.ohne-uns-kein.ch)
U poslednjih nekoliko godina, mi govorimo više o integraciji kao obostranom procesu. Zato dominira stav
da je integracija zadatak za društvo
u cjelini. To može funkcionisati ako
su najprije domaći a i migranti zainteresovani za integraciju i ako aktivno učestvuju u tome procesu. Ova
tema obuhvata mnoge obostrane
predrasude. Neophodne su strukture i organi gdje će se praktikovati
saradnja u obzir uzimati potrebe i
moguća rješenja i prijedlozi i da se
predstave kreatorima politike. Za to
treba da se oživi model participacije
sindikata Unia i teoretski pristup o
državljanstvu projekta od EKM kao
osnova.
Dobra integracija doprinosi kako
pojedinačnom imigrantu tako i domaćem stanovništvu. Pri tome nije nužno izgubiti svoj identitet već
očuvati svoje dobre osobine. Veliki
je doprinos stranaca ne samo za
privredu već i za razvitak višebojne
Švajcarske kulture.
Osman Osmani
Sindikalni sekretar odjela migracija
horizonte
News
Unia zahtjevi
plata
Na pres konferenciji švajcarskih sindikata sindikat Unia je zahtijevao u
svim branšama povećanje plata u
visini od 100 franaka i odgovarajući
rast minimalnih zarada. I dalje postoji potreba za povećanjem plata
za radnike u maloprodaji. U maloprodaji razlika u platama je oko
18 % na štetu žena. Unia zahtijeva
da pravno zagarantovana jednaka
plata konačno se i realizuje. Potrebne su obavezne minimalne plate
i specijalno povećanje minimalnih
plata za žene, jer žene još uvijek zaradjuju znatno manje nego njihove
kolege na istim poslovima.
Demonstracije
kod Tornos
Dana 17.9.2012 u večernjim satima je održan miting u mjestu Moutier (JU). Na mitingu se okupilo oko
500 osoba s ciljem promocije zalaganja za jaku industrijsku politiku.
Demonstracija je direktan odgovor
na reakciju proizvodjača strugova
Tornos od 7. septembra gdje je najevljeno otpuštanje 225 radnika.
To pokazuje, da je stanovništvo iz
Jura-Bogen nije spremna da dugo
plaća cijenu za visok kurs švajcarskog franka i da pasivno posmatra
industrijski propast u regionu.
Više plate
za radnike na
gradjevini
Na konferenciji delegata ove branše od 1.9. delegacija je zahtijevala
povećanje plate od 100 franaka i i
bolje minimalne plate tj. povećanje
minimalnih plata za 1 %. Posao u
visokogradnji cvjeta a plate radnika
su niže nego u osnovnom gradjevinarstvu. Delegati su tražili obavezno
solidarisanje u pogledu zaštite od
dampinga plata.
Broj 6 | oktobar 2012 | Srpski / Hrvatski / Bosanski
2
Savezna narodna inicijativa
Za ravnopravnu švajcarsku
poreznu politiku
Sindikat Unia podržava ovu
inicijativu i aktivno učestvuje sa drugim organizacijama
za višegradjansku inicijativu: inicijativa za minimalne
plate i inicijativa za porez. U
nastavku vam predstavljamo
ove dvije inicijative.
Inicijativa ima za cilj da se nasledstvo
u visini preko dva miliona franaka
oporezuje. Sakupljanje potpisa traje
do početka 2013 a više informacija
možete naći na sajtu Unia sindikata.
Dvije porezne inicijative su posebno
aktuelne, jer Unia zajdeno sa drugum
organizacijama je u vreloj fazi prikupljanja potpisa odn . u organizuvanju
dostavljanja prikupljenih potpisa.
Obe inicijative imaju za cilj ukidanje
poreske privilegije za bogate.
Inicijativa «kraj poreskim olakšicama
za milionere» želi vda ukine poreske
privilegije milionerima. U suštini važi: Ko više zaradjuje
plaća više poreza. Ova činjenica se ne odnosi za
nekolicinu veoma bogatih stranaca. Oni mogu sa poreznim vlastima
Inicijativa porez na
nasledstvo: Porez za milione
naslednika
Ko dodje do novca dio toga izdvaja za
opštinu u obliku poreza. To je kod dobitka na lotu a isto tako i kod zaradjene plate. Ali to nije za nasledstvo tako:
U našopj zemlji svake godine dobije
Paušalno oporezivanje:
Nema više poklanjanja za
super bogate
da se dogovore koju sumu poreza
će plaćati. Sa ovako nepravednom
privilegijom treba da se stane. Inicijativa će se podnijeti u oktobru 2012.
godine.
/ Aurora García
nekolicina žena i muškaraca nekoliko
milijardi a da zato ne moraju da rade.
I aj novac ne moraju platiti porez. To
nije fer! Porez na nesledstvo bi donio
prihod u našu AHV kasu (kompenzaciona kasa za starosnu penziju) i isto
tako prihod za kantone.
Kongres Socijaldemokratske partije Švajcarske
Kongres SP Švajcarske:
Imigraciona politika u prvom planu
Od 8. do 9. Septembra odžan je kongres Socijaldemokratske
stranke Švajcarske u Luganu. Delegacija je diskutovala posebno o njihovoj poziciji u migracionoj politici što je rezultiralo donošenjem posicionog papira. S druge strane drugovi
su se izjasnili o reprezentativnom tijelu migranata unutar
stranke.
Što se tiče migranata oni smatraju
da to nije bio najsrećniji kongres.
Pozitivno je to da je delegacija glasala
za osnivanje «SP migranata». To je
regulisano istim statutarnim obavezama i pravima kao i partija mladih
ili SP-žene. SP migranti mogu stoga
da predstavljaju obe strane interno
i eksterno da predstavljaju svoje interese. Negativno je medjutim da je
većina delegata prihvatila pozicioni
papir koji je bliži svojim stavovima
desnom krilu nego levom krilu političke partije.
zicioni papir o migraciji kao dopuna
progresivnog papira teza «otvoriti
perspektive – iskoristiti šanse», koji je donijet na kongresu u Luganu
2008. godine.
Migracija «nije Problem»
Pozicioni papir otvara nove perspektive u našem društvu i ne gleda se na
migraciju kao nešto što je grijeh što
je problem. Predstavljeni su realni
problemi i moguća rješenja u vezi
sa ovim izazovom, sankcije i represije su okarakterisane kao nekorisne i
kontraproduktivne. Sindikat Unia je
u pet oblasti dopunio zahtjeve i pozicioni papir, naime u obrazovanju,
popratne mjere , izgradnja stanova, i
planiranje prostorija kao infra strukturu saobraćaja.
Preduzete odredjene
korekcije
prijedloge izmjena papira. Kod tačke primjene popratnih mjera u vezi
slobodnog kretanja lica delegacija je
potvrdila tok partije i na taj način
stavila jasno do znanja da se treba
baviti ovom temom.
Mladi socijalisti koji su se žestoko borili protiv sadržaja papira, uvjerili su
članove partije da se dosljedno bore
protiv prisilnih deportacija lica koja
traže azil da prihvate integracioni
sporazum. Manje uspjeha se pokazalo što se tiče generalno negativnog
stava u vezi s protjerivanjem stranih
kriminalaca.
Pozicioni papir Unia migracije
Posebno u dijelu koji se odnosi na
nužnu pomoć delegacija je donijela
I sindikat Unia je učestvovao zbog
Unia kongresa 2012, da razvije po-
Važno je da se proširi ponuda kursa
za jezike za zaposlene i konačno da
se pojednostavi postupak za prizna-
Najvažniji zahtjevi Unia
migracionog papira
vanje stranih diploma i kvalifikacija
iz oblasti Evropske unije ili iz trećih
zemalja. Da ne bi došlo do deficita
kvalifikovane radne snage Unia se
zalaže da se zaustavi rano selekcionieranje djece migranata u školama gdje
su oni sa nižim nivoom obrazovanja
posebno pogodjeni. Treba da ima dovoljno mjesta za obrazovanje mladih
kako ne bi došlo do deficita kvalifikovane radne snage i obrazovanje treba
da bude profesionalnije.
Unia se zalaže već odavno sa efikasne
popratne mjere u vezi slobonog kretanja lica. To je osnova za nediskriminirano tržište rada i na taj način
se stvara osnova za zajedničku borbu
radnika i sindikata za realne plate i
sigurne radne uslove. Ovo treba da
bude osnova za poboljšanje dosadašnje prakse i da se proširi i sprovede
efikasno.
/ Osman Osmani
Krajem avgusta je u Bernu po prvi
put održana konferencija za radnike
koji pružaju privatnu njegu (nemedicinsku) za starije i one koji imaju
potrebu za to. Preko 40 zapsolenih
u privatnim domaćinstvima uglavnom onih koji njeguju starije osobe
založili su se za bolje radne uslove
i za poboljšanje kvaliteta pružanja
usluga. Na konferenciji su se složili
da je potreban opšti kolektivni ugovor za cijelu branšu.
Foto: Skender Hajdari, www.tung.ch
Za bolje uslove
rada u sektoru
«pružanje
privatne njege»
Pojačiti popratne mjere u vezi sa slobodnim kretanjem lica i očuvati švajcarsko tržište rada
horizonte
3
Broj 6 | oktobar 2012 | Srpski / Hrvatski / Bosanski
Sigurnost na radu, sigurnosna karta
«Vizija 250 života»:
Sigurnost na poslu
8 pravila
značajnih za
život na
visokogradnji:
U Švajcarskoj se svake godine dogodi oko 250 000 nesreća na poslu. Svaki peti
gradjevinski radnik doživi
nesreću svaki četvrti radnik
na skeli i svaki treći šumski
radnik doživi nesreću na poslu. U nastavku smo objasnili
šta obuhvata kampanja «250
života», koju Suva vodi zajedno sa socijalnim partnerima.
1. Osiguravamo ivice
od pada na visini
od 2 metra i više.
2. Odmah osiguravamo
podne otvore (rupe).
3. Koristimo kranome
prema propisima i
pazimo da ne budu
preopterećini.
Trenutno posao na gradilištima je
povezan sa mnogo rizika. Sprečavanje nesreća je jedno od centralnih
pitanja sa kojima se radnici obraćaju
na sindikate. U jednom ispitivanju
od strane sindikata Unia kod 1466
gradjevinskih radnika – ispitanika,
48 procenta ispitanih su odgovorili
da su ponekad bili izloženi riziku
nesreće na poslu, 10 procenata je odgovorilo čak da su često bili izloženi
ili čak da su uvijek izloženi riziku od
nesreće.
4. Radove fasade obezbjedjujemo tako
što pravimo skelu već
od 3 metra visine
5. Skelu kontrolišemo
svakodnevno
6. Stvaramo bezbjedan
pristup svim radnim
mjestima.
Spriječiti nesreće
«Vizija 250 života» daje odgovor na
veliki broj nesreća na poslu. Cilj ove
kampanje je u periodu od 10 godina
spriječiti 250 nesreća na poslu sa posledicama smrti i isto tako spriječiti
nesreće s težim povredama na poslu.
To zahtijeva da se broj nesreća na poslu prepolovi i da se svede na najviše
35 nesreća godišnje. Zapravo cilj ove
kampanje da se svi zaposleni vrate s
posla zdravi.
Prekid kod opasnosti i
rizika!
Osnovno pravilo je da radnici razumiju opasnost i da imaju pravo da
prekinu posao kod opasnosti. Ukoliko radnik prepozna opasnost ili
riziko morao bi i zbog svojih kolega
da prekine s poslom i da otkloni
opasnost odn. rizik za daljnji posao.
Sigurnosna karta na
gradilištima
U poslednjih nekoliko godina sigurnosne karte se mogu naći na mnogim gradilištima. Sa ovom kartom se
7. Nosimo ličnu zaštitnu
opremu.
8. Osiguravamo rovove
i jame na dubini od
1,5 m.
Ljudski život ispred profita, spriječiti nesreće i povrede na radu
obavezuju udruženje poslodavaca,
planeri podjednako kao i sindikati da
se pridržavaju pravilnika na radnom
mjestu i da sprovedu sve mjere u
skladu sa zaštitom na poslu. Ova karta je dostupna na 9 različitih jezika i
sadrži značajna pravila koja planeri
šefovi i radnici moraju da slijede tj.
da se pridržavaju. Planirano je da se
ova karta proširi na druge sektore
po branšama i u industriji na svim
poljima u kojima su radnici izloženi
riziku, pa i na radne grupe kao što su
zanatski učenici.
nom drugačijem obliku. Za branše
sa visokim rizikom zu pripremljeni
prospekti u kojima su opisani osam
pravila značajnih za život. Ovakvi
Osnovna pravila
Ova pravila koja su važna za život će
se prikazati u ovoj kampanji u jed-
prospekti postoje za visokokradnju
za molere i gipsere za drvnu industriju, za posao na krovu i fasadama
rad na visokom za održavanje po-
Sigurnosna karta ukazuje na opasnosti
i mjere predostrožnosti
strojenja i uredjaja. Vise informacijana suva web stranici www.suva.ch.
/ Aurora García
Rad na skeli je povezan s posebnim rizikom
intervju
Protiv niskih plata i
eksploatacije radnika
Recite nam nešto o Vama
Dolazim iz Białystok sjevernog dijela Poljske,
i u Krakovu sam studirao pravo. Prije četiri
godine sam otišao u London. Tamo sam tri
godine radio kao sindikalista kao organizator
u najvećem sindikatu Engleske, Unison, uspostavljena mreža poljskih sindikalnih aktivista
i zajednički rad sa poljskim udruženjima/
savezima. Postigli smo da se oko 100 aktivista
povežu i integrišu u sindikat. Posle sam bio
jednu godinu dana regularno zaposlen kod
Unison kao sindikalni sekretar. Uzgred sam
radio u sociologiji. Razmjena iskustva izmedju
sindikata različitih zemalja je veoma značajna.
Koje razlike ste primetili do sada izmedju
Švajcarske i Velike Britanije u vezi sindikalnog rada?
Prije svega moram reći da sam impresioniran
brojkama: Sindikat Unia broji 200 000 članova i 1000 zaposlenih radnika. Unison broji 1
400 000 članova i isto 1000 zaposlenih. I ako
500 radnika kod Unia sindikata radi u pokretu
odnos je potpuno drugačiji. Pri tome je poznato da uticaj sindikata u Velikoj Britaniji veoma
nizak. Ovdje u Švajcarskoj sindikati imaju drugačiju polaznu osnovu zahvaljujući opštim
kolektivnim ugovorima u Velikoj Britaniji ne
postoje opšti kolektivni ugovori. Može se bolje
zalagati za poboljšanje uslova rada.
Koji su tvoji zadaci u sindikatu Unia?
U suštini slični kao u Engleskoj: Prvo ću razgovarati gdje rade ljudi, sastaću se s njima i sagledati probleme s kojim se suočavaju posebno
kolektivne probleme poljskih radnika. Posle
Ali ja ću stupiti u kontakt sa poljskim udruženjima i uspostavit ću kontakt sa ambasadom i
tražiti saradnju. Razgovarat ću sa Slovacima i
Česima jer razumijem te jezike.
Šta mislite koji su najveći problemi poljskih
radnika?
Adam Rogalewski
ću pokušati da aktiviram ljude da se sagradi
mreža sindikalnih aktivista. Osim toga želim
da pokažem ljudima šta sve sindikat Unia nudi
svojim članovima. Upravo dalje usavršavanje
smatram veoma važnim i mogućnost pohadjanja kursa za jezike za veoma malo novca.
Sasvim jasno eksploatacija, i niske plate su u
prvom planu. Ja ću se posvetiti zajedničkoj
odgovornosti i informisaću poljske radnike o
njihovim pravima ovdje u Švajcarskoj. Eksploatacija svih radnika treba da prestane! Neću
se zalagati samo za poljske već za sve radnike.
Važno je da radnike ne gledamo kao žrtve već
da zajedno sa njima se borimo za bolje radne
uslove.
/ Aurora García
horizonte
Broj 6 | oktobar 2012 | Srpski / Hrvatski / Bosanski
Zdravstveno osiguranje
Promjena zdravstvenog
osiguranja
4
Vi pitate –
mi odgovaramo
Dječiji dodatak:
Koji je prihod odlučujući?
Kod promjene osiguranja treba obratiti pažnju na dodatno osiguranje
Vrlo često se dešava da zbog visoke premije zdravstvenog
osiguranja se odlučimo za promjenu krankenkasse odn.
zdravstvenog osiguranja. Zdravstveno osiguranje je obavezno osiguranje ali se ne svrstava u grupu državnih osiguranja.
To znači da postoji velika ponuda
zdravstvenih osiguranja da postoje
već poznate krankenkasse u novije
vrijeme i nove krankenkasse koje
su „kćerke“ većih krankenkasa a samim tim postoje i različite ponude
zdravstvenog osiguranja. Ukoliko
se ipak odlučite za promjenu zdravstvenog osiguranja važno je da dobro sagledate šta imate osigurano
kod «starog» osiguranja. Ne često
se dešava da novo zdravstveno osi-
guranje bude jeftinije ali i usluge
koje ono pruža budu znatno lošije
nego što Vam pruža Vaše prethodno
osiguranje.
Dodatno osiguranje
Obratite pažnju na dodatno osiguranje. Mnogo ljudi plaća dodatno
osiguranje a da ni sami nisu svjesni
šta sve obuhvata dodatno osiguranje. Ukoliko imate npr. Pokrivene
troškove alternativne medicine i
mijenjate osiguranje postoji riziko
da sve to nije pokriveno kod novog
osiguranja ali Vam je povoljnija polisa zbog plaćanja i Vi uzimate novo
osiguranje. Za osobe koje su imale
problema, dodatno osiguranje nije
uopšte obavezno da ih prihvati. Kod
osnovnog osiguranja je drugačije i
ukoliko ste dali otkaz na vrijeme u
pismenom obliku svaka druga krankenkasa je obavezna da Vas prihvati.
Često se dešava da «nova» povoljnija kasa bude povoljna samo prvu
godinu ili prve dvije a posle da naglo
poskupi. Uporedite cijene i usluge
krankenkasa preko comparisa.
Ferreira je rodjen 1965. Godine u jednom malom mjestu u unutrašnjosti Portugalije. U Švajcarsku je došao
još 1988 nakon što se oženio. Situacija vezana za posao
u Portugaliji je bila neizvjesna, on je mogao dobiti
samo posao na odredjeno vrijeme. U cilju da zasnuje
porodicu odlučio se da su uslovi u Švajcarskoj bolji.
Najprije je radio u ugostiteljstvu ali zbog neujednačenog radnog vremena odlučio je da prijedje u gradjevinarstvo, najprije kao pomoćni radnik zatim kao zidar
a sada kao predradnik.
Aktivno angažovan opštinski član
Ferreira je već dugo angažovan u opštini gdje živi.
Najprije u katoličkoj crkvi u njegovanju katoličke
crkvene tradicije gdje je bio nagažovan za zgrade i
prostorije crkve. Tokom ovog vremena bio je pozvan
od strane SP-članova da se učlani u partiju i kako bi
ga odabrali u opštinsko vijeće. On je to uradio i na
njegovo iznenadjenje jednoglasno je izabran! Mnogo
ljudi iz opštine ga poznaju a i on poznaje mnogo ljudi
iz rada u njegovanju i održavanju crkve. I on i njegova porodica naročito njegova dva sina bili su veoma
ponosni na njega!
work, 23.8.2012, Heinrich Nydegger
Invalidsko osiguranje:
Pomoć za maloljetnu djecu sa
invaliditetom i koji su ovisni
od pomoći i njege trećeg lica.
Portugalac u
opštinskom vijeću
Iseljavanje zbog nesigurnosti posla
Ne. Ako više osoba ima pravo na dječiji dodatak za isto dijete, zakon definiše po kom redosledu se ostvaruje to pravo. Ovaj redoslijed se naziva
«konkurencija prava na dječiji dodatak». Ako oba roditelja imaju zajedničko
starateljstvo o djetetu i dijete živi s njima u zajedničkom domaćinstvu pravo
na dječiji dodatak ima roditelj koji je zaposlen u kantonu stanovanja. Ako oba
roditelja rade u kantonu stanovanja ili ni jedan ne radi u kantonu stanovanja, onda dječiji dodatak prima roditelj koji ima veću platu. Ako samo jedan
roditelj ima starateljstvo nad djetetom onda pravo na dječiji dodatak ima
on/ona. Ako roditelji imaju zajedničko starateljstvo a ne žive u zajedničkom
domaćinstvu, onda pravo na dječiji dodatak ima roditelj s kojim dijete živi. U
Vašem slučaju znači Vaša supruga treba da dobija dječiji dodatak jer radi u
kantonu stanovanja. Važno je znati da je dječiji dodatak različit po kantonima
i ukoliko u Vašem kantonu veći dječiji dodatak možete podnijeti zahtjev za
razliku u dječijem dodatku.
/ Darinka Filipovic
Portret
Na Alpama waadta nalazi se jedno konzervativno selo Chateau-d’Oex. FDP i SVP
dvije partije koje dominiraju u opštinskom
savjetu. Ali upravo ovdje u gradskom vijeću sjedi Portugalac Fernando Ferreira, sa C
vizom tj. bez švajcarskog pasoša! Oni koji
u Švajcarskoj žive najmanje 10 godina i tri
godine u istoj opštini mogu biti izabrani i
mogu da biraju neovisno od nacionalnosti,
objašnjava on.
Nedavno smo postali roditelji. Moja supruga će poslije porodiljskog
odsustva nastaviti s poslom kod jednog poslodavca u našem kantonu
Freiburg. Ja radim u kantonu Bern. Pitanje je, u kojem kantonu treba
da primamo dječiji dodatak. Da li je veća plata odlučujuća za to?
Sa aktuelnom revizijom invalidskog osiguranja i član za regulisanje
doprinosa za pružanje pomoći invalidskim licima je utemeljen u
zakon. Ovaj dodatak bi trebao da omogući osobi sa hendikepom da
mu se omoguči neophodna pomoć odn. da se zaposle osobe koje mu
pružaju pomoć. Ovaj iznos služi djeci i mladima sa posebnim potrebama i za pružanje pomoći u vezi škole i obrazovanja.
Medjutim pravo na ovu dodatnu pomoć imaju samo djeca i mladi koji već
primaju pomoć za njegu trećeg lica od invalidskog osiguranja odn. ako je
invalidsko osiguranje ocijenilo da je neophodna pojačana pomoć.
Do 14 000 franaka mjesečno
Fernando Ferreira
Dobar start u skupštinu grada
U opštinskom vijeću on je bio dobro pripremljen čak
i od strane pripadnika drugih stranaka. Samo još u
plenumu nije došao do riječi. On ne voli da se ističe.
U savjetu je već godinu dana i želi da nauči nešto i da
postane sigurniji.
Aktivan Unia član
Ferreira je osim toga u Unia komitetu Pays d’Enhaut
kao i u gradjevinskom sektoru aktivno angažovan. On
se osjeća u Švajcarskoj kao kod svoje kuće i dobro je
integrisan, on želi da ovdje i ostane.Možda će on i njegova supruga poslije penzionisanja ići u Portugaliju ali
da tamo žive ne. Oni su se toliko navikli na Švajcarsku
tako da život u Portugaliji je za njih nešto novo.
Kao i ostala primanja iz invalidskog osiguranja i ovaj dodatak se ne daje automatski, već se mora uputiti zahtjev. Visina ovog dodatka se reguliše prema
potrebi i to utvrdjuje invalidsko osiguranje. Maksimalan iznos koji osiguranje
plaća u ove svrhe je 240 sati mjesečno i satnicu od 32.50 franaka. Ako je
nužno postoji i nadoknada u paušalnom iznosu za noćni rad. Ovdje dolazi i
poseban dodatak koji se uplaćuje za pomoć. Sve u svemu roditelji koji imaju
dijete koje je teški invalid mogu da dobiju od invalidskog osiguranja za njegu i
pomoć djeteta sa posebnim potrebama i iznos do 14 300 franaka mjesečno.
Nisu pokriveni troškovi njege koje imaju djeca i koja nisu sa posebnim potrebama. Medjutim ostale usluge medicinske njege pruža Spitex.
Iznos koji je namijenjen osobama koje pružaju pomoć maloljetnom djetetu
sa posebnim potrebama se koristi fleksibilno. Roditelji mogu da biraju da li
će sa tim iznosom da sebi olakšaju u domaćinstvu ili kod njegovanja djeteta.
Medjutim oni ne mogu da koriste taj dodatak za sebe, moraju sa tim novcem
da zaposle neku osobu i da ispostave na invalidsko osiguranje da plaćaju
platu angažovanom personalu.
Tages Anzeiger, 3.9.2012, Andrea Fischer
Korijeni u Portugaliji,
povezan sa Švajcarskom
Ne bi trebalo da ga pogrešno shvatite, on je Portugalac
i ponosan je na to. Kod kuće se priča portugalski i on je
ponosan na to. A najviše stariji sin je ponosan na to što
je Portugalac. Iz tog razloga on nije želio da prihvati švajcarsko državljanstvo on se osjeća da je povezan sa svojim korijenima Ipak on je jako povezan sa Švajcarskom
sa Château-d’Oex, Za to nema nikakve kontradikcije.
Impressum: Beilage zu den Gewerkschaftszeitungen work, area, Événe­
ment syndical | Heraus­geber Verlagsesellschaft work AG, Zürich, Chefredak­
tion: Marie-José Kuhn; Événement syndical SA, Lausanne, Chefredaktion:
Sylviane Herranz; Edizioni Sociali SA, Lugano, Chef­redak­tion: Gianfranco
Helbling | Redaktionskommission A. García, M. Akyol, D. Filipovic, M. Martín,
M. Mendes, O. Osmani | Sprachverant­wortlich Dara Filipovic | Layout
C. Lonati, Unia | Druck Ringier Print, Adligenswil | Adresse Unia Redaktion
«Horizonte», Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, [email protected]
/ Marília Mendes
www.unia.ch
Download

Stop niskim zaradama – pokažimo solidarnost!