ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
lzvjesta]
br:
Podaci
I 5trana
3029/14
0
1 od
31
uzorku
Vlasnik vodnog objekta/uzorka:
JP "Vodovod" d.o.o. Cazin
Naziv vodnog objekta/uzorka:
Centralni vodovod
Adresa:
ul. Izeta Nanica
Narucilac ispitivanja:
D
D
D
Vrsta vodnog objekta/mjesto
uzorkovanja:
inspekcija;
D
licno;
Karakteristike uzorka vode za pice:
o
Vodovod;
a istociste
D
D
pumpa;
j. cesrna:
Mjesto i vrijeme uzimanja
uzorka/uzoraka:
Pjanici, Sarnardzic Rasim 8:25 h
hemijska
~ osnovna
D
prvi zahvat
Sadrzaj rezidualnog klora kod
uzorkovanja i temperatura vode:
Rez. Cl (mg/l)=
Terenska zapazan]a:
-
Datum prijema uzorka/uzoraka:
11.06.2014. u 12.:30 h
Datum pocetka ispitivanja:
11.06.2014. u 13: 00 h
Datum zavrsetka ispitivanja:
13.06.2014.
Dostaviti:
Narucilac ispitivanja
D
bunar;
preciscena i dezinficirana; D dezinficirana
prirodna izvorska voda
prirodna iz zatvorenog izvorista
prirodna iz otvorenog izvorista
1 L + 0,5 L
~
Dom zdravlja
D
Broj uzoraka ili kolicina:
Vrsta ispitivanja:
D
kaptaza: D rezervoar; D pumpna stanic;
bazen (voda iz vodovodovodne rnreze)
~ vodovodna mreza;
izvor D
D
D
D
D
D
13.06.2014
0,2;
~
mikrobioloska
D
D
prosirena
epidernioloska
indikacija
t (OC)=17,4
Napomena: -
Nacelnik Sluzbe za higijenu i zdravstvenu ekologiju:
(Datum izvjestaja)
Sanitarna inspekcija
Arhiva
Pri
. C··
~
rim. d r. J asmma
epic, spec.
IglJene .I z d ravs t vene
ekologije
Subspecijalista zdravstvenog menadzrnenta
lzviesta] se ne smije urnnozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac, Rezultati ispitivanja se
odnose iskljucivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. lzvjestaj sadrzi samo osnovne podatke 0
ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac,
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
Izvjestaj br:
I
3029/14
Strana 3 od 3
Laboratorij za sanitarnu hemiju
REZUL TATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Parametar ispitivanja
Jedinica
mjere
Rezultat
Referentna
vrijednost
Metoda
Boja
-
odgovara
prihvatljiva
BAS EN ISO 7887:2013
Miris
odgovara
prihvatljiv
BAS EN 1420-1:2002
Okus
-
odgovara
prihvatljiv
BAS EN 1420-1 :2002
Rezidualni klor
mg/l
0,18
0,5
Spektrofotometrija
Mutnoca (za tret. povrs. yodel
-
max. 1,0
BAS EN ISO 7027:2002
Mumoca (za ostale vrste yodel
NTU
0,05
prihvatljivo
pH
pHjed.
7,0(23,1°C)
6,5 - 9,5
BAS EN ISO 10523:2013
Elektrovodljivost
I!S/cm
563,7(24,3°C)
2.500
BAS EN 27888:2002
Kloridi
mg
14,49
250
Volumetrija
Utrosak KMn04
02mg/l
0,77
5,0
Volumetrila
Amonijak
mg NH4+/1
0,14
0,50
Spektrofotometrija
Nitrati
mg N03-11
0,61
50,0
Spektrofotometrija
Nitriti
mg NOill
0,00
0,5
Spektrofotometrija
Zeljezo
!J9 11
0,59
200
Spektrofotometrija
11
NAPOMENA:Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik BiH", broj 40/10, )
Ispravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice("SI. glasnik BiH", broj 43/10) ,i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik BiH", broj 30/12).
ZAKLJUGAK: Ispitani uzorak ZADO VOLJA VA zahljeve iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik BiH", broj
40/10)spravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice("SI. glasnik BiH", broj 43/10) i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik BiH", broj 30/12).
Ispitivanje izvrsilo laborant:
12.06.2014
Rukovodilac Laboratorija za sanitarnu hemiju:
(Datum zavrsetka ispitivanja)
Emira Biscevic, dipl. inz. hem. tehnol.
Izvjestaj se ne smije umnozavan, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihat. Rezultati ispitivanja se odnose iskljucivo na
dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvjestaj sadrzi samo osnovne podatke 0 ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su
dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Biha6.
I
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-rnail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
I Strana
lzvjesta]
br:
Podaci
1 od
31
3030/14
0
uzorku
Vlasnik vodnog objekta/uzorka:
JP "Vodovod" d.o.o. Cazin
Naziv vodnog objekta/uzorka:
Centralni vodovod
Adresa:
ul. Izeta Nanica
Narucilac ispitivanja:
D inspekcija; D licno; ~ Vodovod; D Dom zdravlja
D kaptaza: D rezervoar; D pumpna stanic; D a istoctste
D bazen (voda iz vodovodovodne rnreze)
~ vodovodna rnreza; D j. cesrna: D bunar; D pumpa;
o izvor 0
D preclscena i dezinficirana; 0 dezinficirana
D prirodna izvorska voda
D prirodna iz zatvorenog izvorista
D prirodna iz otvorenog izvorista
Vrsta vodnog objekta/mjesto
uzorkovanja:
Karakteristike uzorka vode za pice:
Broj uzoraka ili kolicina:
1 L + 0,5 L
Mjesto i vrijeme uzimanja
uzorka/uzoraka:
T R "Minda" Rajak, u 8:40 h
Vrsta ispitivanja:
o hemijska
~
o prosirena
o epidernioloska
[RI osnovna
D
prvi zahvat
Sadrzaj rezidualnog klora kod
uzorkovanja i temperatura vode:
Rez. Cl (mg/I)= 0,2;
Terenska zapazanja:
-
Datum prijema uzorka/uzoraka:
11.06.2014. u 12.:30 h
Datum pocetka ispitivanja:
11.06.2014. u 13: 00 h
Datum zavrsetka ispitivanja:
13.06.2014
Dostaviti:
D Narucilac ispitivanja
13.06.2014
mikrobioloska
indikacija
t (°C)=16,4
Napomena: -
Nacelnik Sluzbe za higijenu i zdravstvenu ekologiju:
(Datum izvjestaja)
D Sanitarna inspekcija
D Arhiva
Prim. dr. Jasmina Cepit, spe.
igijene i zdravstvene
ekologije
Subspecijalista zdravstvenog menadzrnenta
lzvjestaj se ne smije urnnozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac, Rezultati ispitivanja se
od nose iskljuCivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. lzvjesta] sadrzi samo osnovne podatke 0
ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
lzvjesta] br:
I
3030/14
-----Laboratorij
za sanitarnu
Strana 3 od 3
hemiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Parametar ispitivanja
Jedinica
mjere
Rezultat
Referentna
vrijednost
Metoda
Boja
-
odgovara
prihvatijiva
BAS EN ISO 7887:2013
Miris
-
odgovara
prihvatljiv
BAS EN 1420-1:2002
Okus
-
odgovara
prihvatljiv
BAS EN 1420-1:2002
Rezidualni klor
mg/l
0,14
0,5
Spektrofotometrija
-
max.1,0
Mutnoca (za ostale vrste yodel
NTU
0,10
prihvatljivo
pH
pHjed.
7,2(23,0°C)
6,5-9,5
BAS EN ISO 10523:2013
Elektrovodljivost
IlS/cm
517,7(22rC)
2.500
BAS EN 27888:2002
Kloridi
mg
14,49
250
Voumefrila
Ulrosak KMn04
02mg/l
0,90
5,0
Volumetrija
Amonijak
mg NH4+/1
0,09
0,50
Spektrofotometrija
Nitrati
mg N03'/I
3,33
50,0
Spektrofotometrija
Nitriti
mg NOi/1
0,00
0,5
Spektrofotometrija
Zeljezo
I-lQ 11
0,64
200
Spektrofotometrija
Mutnoca (za tret. povrs. yodel
11
BAS EN ISO 7027:2002
NAPOMENA:Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik BiH", broj 40/10,)
Ispravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice("SI. glasnik BiH", broj 43/10) ,i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik BiH", broj 30/12).
ZAKLJUCAK: Ispitani uzorak ZADOVOLJAVA zahljeve iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik BiH", broj
40/10)spravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za picet'Sl. glasnik BiH", broj 43/10) i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik BiH", broj 30/12).
Ispitivanje izvrsilo laboranl:
12.
06.2014
Rukovodilac Laboralorija za sanitarnu hemiju:
(Datum zavrselka ispitivanja)
Emira Biscevic, dipl. inz. hem. tehnol.
Izvjestaj se ne smije urmozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac. Rezultati ispitivanja se odnose iskljucivo na
dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvjestaj sadrzl samo osnovne podatke 0 ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su
dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac.
I
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSlVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijankica bb 77000 Bihac
rei: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
Izvjestaj
br:
I Strana
3031/14
Podaci
0
41
uzorku
Vlasnik vodnog objekta/uzorka:
JP "Vodovod" d.o.o. Cazin
Naziv vodnog objekta/uzorka:
Centralni vodovod
Adresa:
ul. Izeta Nanica
Narucilac ispitivanja:
Vrsta vodnog objekta/mjesto
uzorkovanja:
o inspekcija; 0 licno; IZIVodovod; 0 Dom zdravlja
o kaptaza; 0 rezervoar; 0 pumpna stanic; 0 a istociste
o bazen (voda iz vodovodovodne rnreze)
o vodovodna rnreza: 0 j. cesrna; 0 bunar; 0 pumpa;
~
Karakteristike uzorka vode za pice:
izvor
0
o preciscena i dezinficirana; 0 dezinficirana
o prirodna izvorska voda
IZlprirodna iz zatvorenog izvorista
o prirodna iz otvorenog izvorista
1 L + 0,5 L
Broj uzoraka ili kolicina:
Mjesto i vrijeme uzimanja
uzorka/uzoraka:
lzvoriste Mutnik, u 8:55 h
Vrsta ispitivanja:
[g] hemijska
LJ
IIZlmikrobioloska
o prosirena
o epidemioloska
osnovna
o prvi zahvat
Sadrzai rezidualnog klora kod
uzorkovanja i temperatura vode:
Rez. Cl (mg/l)= sirova ; t (OC)=16,2
Terenska zapazanja:
-
Datum prijema uzorka/uzoraka:
11.06.2014. u 12.:30 h
Datum pocetka ispitivanja:
11.06.2014. u 13: 00 h
Datum zavrsetka ispitivanja:
13.06.2014
Dostaviti:
LJ
1 od
Narucilac ispitivanja
13.06.2014
indikacija
Napomena: -
Nacelnik Sluzbe za higijenu i zdravstvenu ekologiju:
(Datum izvjestaja)
D Sanitarna inspekcija
LJ
Arhiva
Prim. dr. Jasmina Cepic, spec. higijene i zdravstvene
ekologije
Subspecijaiista zdravstvenog rnenadzrnenta
lzviestai se ne smije urnnozavatl, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac. Rezultati ispitivanja se
odnose iskliucivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. lzvjesta] sadrzi samo osnovne podatke 0
ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
lzvjeste] br:
I
3031/14
Strana 3 od 3
Laboratorij za sanitarnu hemiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Parametar ispitivanja
Jedinica
mjere
Rezultat
Referentna
vrijednost
Metoda
Boja
-
odgovara
prihvatljivo
SAS EN ISO 7887:2013
Miris
-
odgovara
prihvatljivo
SAS EN 1420-1:2002
Okus
-
odgovara
prihvatljivo
SAS EN 1420-1:2002
Rezidualni klor
mg/l
-
0,5
Spektrofotometrija
-
max. 1,0
Mutnoca (za ostale vrste yodel
NTU
0,10
prihvatljivo
Reakeija pH
pHjed.
7,3(23,4°C)
6,5 - 9,5
SAS EN ISO 10523:2013
Elektrovodljivost
(S/em
561,9(°C)
2.500
SAS EN 27888:2002
Kloridi
mg
11
13,99
250
Volumetrija
Ufrosak KMn04
02 mg/l
1,28
5,0
Volumetrija
Amonijak
mg NH4+/1
0,23
0,50
Spektrofotometrija
Nitrati
mg N03-/1
0,49
50,0
Spektrofotometrija
Nitriti
mg N02-/1
0,00
0,5
Spektrofotometrija
Kaleij
mg/l
85,1
Volumetrija
Magnezij
mg/l
70,0
Ukupna tvrdoca vode
°nj
17,3
-
Suhi ostatak
mg/l
287
-
Gravimetrija
Sulfati
mg/l
Volumetrija
~g 11
7,1
0,42
200
Zeljezo
200
Spektrofotometrija
Mangan
mg
11
0,00
0,05
Spektrofotometrija
Krom(ukupni)
mg/l
0,00
0,05
Spektrofotometrija
Fosfati (ukupni)
mg
11
0,00
-
Spektrofotometrija
Mutnoca (za tretirane povrsinske vode
SAS EN ISO 7027:2002
Volumetrija
Kompleksometrija
NAPOMENA:Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik SiH", broj 40/10,)
Ispravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik SiH", broj 43/10), i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik SiH", broj 30/12).
ZAKLJUGAK: Ispitani uzorak ZADOVOLJAVA zahljeve iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik BiH", broj
40/1 O)spravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice("SI. glasnik SiH", broj 43/10) i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik SiH", broj 30/12).
Ispitivanje izvrsilo laborant:
Rukovodilac Laboratorija za sanitarnu hemiju:
Lansa Alaglc
Emira Biscevic, dipl. inz. hem. tehnol.
lzvieste] se ne smije urnnozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihat. Rezultati ispitivanja se odnose iskljucivo na
dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvjestaj sadrzi samo osnovne podatke 0 ispitivanju, a sve dodatne informaeije 0 ispitivanju su
dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihat.
I
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
lzvjesta]
br:
Podaci
I Strana
3032/14
0
1 od
41
uzorku
Vlasnik vodnog objekta/uzorka:
JP "Vodovod" d.o.o. Cazin
Naziv vodnog objekta/uzorka:
Centralni vodovod
Adresa:
ul. Izeta Nanica
Narucilac ispitivanja:
Vrsta vodnog objekta/mjesto
uzorkovanja:
o inspekcija; =:J licno; ~ Vodovod; 0 Dom zdravlja
o kaptaza; 0 rezervoar; 0 pumpna stanic; D a istociste
o bazen (voda iz vodovodovodne mreze)
o vodovodna
[;] izvor
Karakteristike uzorka vode za pice:
0 j. cesrna; 0 bunar; 0 pumpa;
rnreza;
0
o preciscena i dezinficirana; 0 dezinficirana
o prirodna izvorska voda
~ prirodna iz zatvorenog izvorlsta
o prirodna iz otvorenog izvorista
Broj uzoraka ili kolicina:
1 L + 0,5 L
Mjesto i vrijeme uzimanja
uzorka/uzoraka:
lzvoriste Tanirovici, u 9: 10 h
Vrsta ispitivanja:
ISJ hemijska
ISJ osnovna
IISJ rnikrobioloska
o
o epidernioloska
o prvi zahvat
Sadrzaj rezidualnog klora kod
uzorkovanja i temperatura vode:
Rez. Cl (mg/l)=
Terenska zapazanja:
-
Datum prijema uzorka/uzoraka:
11.06.2014. u 12.:30 h
Datum pocetka ispitivanja:
11.06.2014. u 13: 00 h
Datum zavrsetka ispitivanja:
14.06.2014
Dostaviti:
IX) Narucilac ispitivanja
o
Sanitarna inspekcija
D
Arhiva
14.06.2014
prosirena
indikacija
sirova ; t (OC)=14,6
Napomena: -
Nacelnik Sluzbe za higijenu i zdravstvenu ekologiju:
(Datum izvjestaja)
Prim. dr. Jasmina Ce iQ;,spec. higijene i zdravstvene
ekologije
Subspeciialista zdravstvenog rnenadzmenta
lzvjesta] se ne smije urnnozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac. Rezultati ispitivanja se
odnose iskljucivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. lzvjesta] sadrzi samo osnovne podatke 0
ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Blhac,
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubjjankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
lzvjesta] br:
I
3032/14
Strana 3 od 3
Laboratorij za sanitarnu hemiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Parametar ispitivanja
Jedinica
mjere
Rezultat
Referentna
vrijednost
Metoda
odgovara
prihvatijivo
BAS EN ISO 7887:2013
odgovara
prihvatljivo
BAS EN 1420-1 :2002
Okus
-
odgovara
prihvatljivo
BAS EN 1420-1 :2002
Rezidualni klor
mg/l
-
0,5
Spektrofotometrija
Boja
Miris
Mutnoca (za tretirane povrsinske vode
-
max.1,0
BAS EN ISO 7027:2002
Mutnoca (za ostale vrste yodel
NTU
0,10
prihvatijivo
Reakeija pH
pH jed.
7,1 (22,6°C)
6,5-9,5
BAS EN ISO 10523:2013
Elektrovodljivost
(S/em
515,1 (22,2°C)
2.500
BAS EN 27888:2002
Kloridi
mg
11
13,99
250
Volumetrija
Ufrosak KMn04
02 mg/l
1,66
5,0
Volumetrija
Amonijak
mg NH4+/1
0,07
0,50
Spektrofotometrija
Nitrati
mg N03-/1
3,15
50,0
Spektrofotometrija
Nitriti
mg N02-/1
0,00
0,5
Spektrofotometrija
Kaleij
mg/l
81,8
-
Volumetrija
Magnezij
mg/l
53,1
-
Volumetrija
Ukupna tvrdoca vode
°nj
14,9
-
Kompleksometrija
Suhi ostatak
mg/l
310
-
Gravimetrija
Sulfati
mg/l
6,5
200
Volumetrija
Zeljezo
~g 11
0,33
200
Spektrofotometrija
Mangan
mg
11
0,00
0,05
Spektrofotometrija
Krom(ukupni)
mg
11
0,00
0,05
Spektrofotometrija
Fosfati (ukupni)
mg 11
0,00
-
Spektrofotometrija
NAPOMENA:Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik BiH", broj 40/10,)
Ispravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik BiH", broj 43/10), i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik BiH", broj 30/12).
ZAKLJUCAK: Ispitani uzorak ZADOVOLJA VA zahtjeve iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik BiH", broj
40/10)spravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za picei'Sl. glasnik BiH", broj 43/10) i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik BiH", broj 30/12).
Rukovodilac Laboratorija za sanitarnu hemiju:
Emira Biscevic, dipl. inz. hem. tehnol.
Izvjestaj se ne smije urnnozavali, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac. Rezultati ispitivanja se odnose iskljucivo na
dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvjestaj sadrzi samo osnovne podatke 0 ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su
dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihat.
I
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubjjankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
lzvjesta]
br:
Podaci
I Strana
3033/14
0
1 od
31
uzorku
Vlasnik vodnog objekta/uzorka:
JP "Vodovod" d.o.o. Cazin
Naziv vodnog objekta/uzorka:
Centralni vodovod- lzvoriste "Pajica potok"
Adresa:
ul. Izeta Nanica
Narucilac ispitivanja:
Vrsta vodnog objekta/mjesto
uzorkovanja:
Karakteristike uzorka vode za pice:
o inspekcija; 0 ticno; ~ Vodovod; 0 Dom zdravlja
o kaptaza: 0 rezervoar; [2S]pumpna stanica; 0 istociste
o bazen (voda iz vodovodovodne rnreze)
o vodovodna rnreza: 0 j. cesma: 0 bunar; 0 pumpa;
o izvor 0
o preciscena i dezinficirana; 0 dezinficirana
o prirodna izvorska voda
o prirodna iz zatvorenog izvorista
o prirodna iz otvorenog izvorista
Broj uzoraka ili xolicina.
1 L + 0,5 L
Mjesto i vrijeme uzimanja
uzorka/uzoraka:
Pumpna stanica "Karaula", u 9:30 h
Vrsta ispitivanja:
[2S]hemijska
IZ::l
IIZ::l
o
osnovna
o prvi zahvat
Rez. Cl (mg/I)= sirova ; t (°C)=11 ,5
Terenska zapazanja:
-
Datum prijema uzorka/uzoraka:
11.06.2014. u 12.:30 h
Datum pocetka ispitivanja:
11.06.2014. u 13: 00 h
Datum zavrsetka ispitivanja:
14.06.2014
[J Narucuac ispitivanja
14.06.2014
prosirena
o epidernioloska
Sadrza] rezidualnog klora kod
uzorkovanja i temperatura vode:
Dostaviti:
mikrobioloska
indikacija
Napomena: -
Nacelnik Sluzbe za higijenu i zdravstvenu ekologiju:
(Datum izvjestaja)
D Sanitarna inspekcija
IZ::l
Arhiva
Prim.de.Jasmina cef?t;c.
higijenei zdravstvene
ekologije
Subspecijalista zdravstvenog rnenadzrnenta
lzvjeste] se ne smije umnozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac. Rezultati ispitivanja se
odnose iskljucivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. lzvjesta] sadrzl samo osnovne podatke 0
ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac,
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
lzvjesta] br:
3033/14
I
Laboratorij
za sanitarnu
Strana 3 od 3
hemiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Parametar ispitivanja
Jedinica
mjere
Rezultat
Referentna
vrijednost
Metoda
Soja
-
odgovara
prihvatijiva
SAS EN ISO 7887:2013
Miris
-
odgovara
prihvatljiv
SAS EN 1420-1 :2002
Okus
-
odgovara
prihvatljiv
SAS EN 1420-1 :2002
Rezidualni klor
mg/l
-
0,5
Spektrofotometrija
Mutnoca (za tret. povrs yodel
-
max. 1,0
SAS EN ISO 7027:2002
Mutnoca (za ostale vrste yodel
NTU
0,30
prihvatljivo
pH
pH jed.
7,2(22,6°C)
6,5 - 9,5
SAS EN ISO 10523:2013
Elektrovodljivost
J..!S/cm
539,5(21,9°C)
2,500
SAS EN 27888:2002
Kloridi
mg 1I
13,99
250
volumenfja
Unosak KMn04
02mg/l
1,66
5,0
Volumetrija
Amonijak
mg NHt/1
0,15
0,50
Spektrofotometrija
Nitrati
mg N03'/1
3,23
50,0
Spektrofotometrija
Nitriti
mg NOi/1
0,00
0,5
Spektrofotometrija
Zeljezo
fJ9
1,00
200
Spektrofotometrija
11
NAPOMENA:Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik SiH", broj 40/10,)
Ispravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice("SI. glasnik BiH", broj 43/10) ,i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI, glasnik SiH", broj 30/12),
ZAKLJUGAK: Ispitani uzorak ZADOVOLJAVA zahljeve iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik SiH", broj
40/10)spravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice("SI. glasnik BiH", broj 43/10) i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik SiH", broj 30/12),
Ispitivanje izvrsilo laborant:
06.2014
Rukovodilac Laboratorija za sanitarnu hemiju:
(Datum zavrsetka ispitivanja)
Emira Biscevic, dipl. inz. hem. tehnol.
lzviestei se ne smije urnnozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac, Rezultati ispitivanja se odnose isklluclvo na
dostavijeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe Izvjestaj sadrzi samo osnovne podatke 0 ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su
dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac,
I
°ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijanklca bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
lzvjesta]
1
br:
Podaci
0
31
uzorku
Vlasnik vodnog objekta/uzorka:
JP "Vodovod" d.o.o. Cazin
Naziv vodnog objekta/uzorka:
Centralni vodovod
Adresa:
ul. Izeta Nanica
Narucilac ispitivanja:
Vrsta vodnog objekta/mjesto
uzorkovanja:
o inspekcija; 0 licno: ~ Vodovod; 0 Dom zdravlja
o kaptaza: 0 rezervoar; 0 pumpna stanic; 0 a istociste
o bazen (voda iz vodovodovodne mreze)
0 j. cesrna: D bunar; D pumpa;
[g) vodovodna rnreza:
o izvor 0
Karakteristike uzorka vode za pice:
D preciscena i dezinficirana; IZldezinficirana
o prirodna
o prirodna
D
izvorska voda
iz zatvorenog izvorista
prirodna iz otvorenog izvorista
Broj uzoraka ili kolicina:
1 L + 0,5 L
Mjesto i vrijeme uzimanja
uzorka/uzoraka:
Gornja Koprivna, Prodavnica "Sehiti", u 9:55 h
Vrsta ispitivanja:
[g) hemijska
[g) rnikrobioloska
[2g osnovna
o prosirena
o epidernioloska
o prvi zahvat
Sadrzai rezidualnog klora kod
uzorkovanja i temperatura vode:
Rez. Cl (mg/l)= 0,25 ; t (OC)=15,5
Terenska zapazanja:
-
Datum prijema uzorka/uzoraka:
11.06.2014. u 12.:30 h
Datum pocetka ispitivanja:
11.06.2014. u 13: 00 h
Datum zavrsetka ispitivanja:
14.06.2014
Dostaviti:
14.06.2014
o Narucilac
ispitivanja
o Sanitarna
inspekcija
o Arhiva
5trana 1 od
3034/14
indikacija
Napomena: -
Nacelnik Sluzbe za higijenu i zdravstvenu ekologiju:
(Datum izvjestaja)
Prim. dr. Jasmina
Subspecijalista
c~c
higijene i zdravstvene
e ologije
zdravstvenog menadzrnenta
Izvjestaj se ne smije urnnozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac. Rezultati ispitivanja se
odnose iskljucivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. lzviesta] sadrzi samo osnovne podatke 0
ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac,
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
lzvjesta] br:
I
3034/14
Strana 3 od 3
Laboratorij za sanitarnu hemiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Parametar ispitivanja
Jedinica
mjere
Rezultat
Referentna
vrijednost
Metoda
Soja
-
odgovara
prihvatljiva
SAS EN ISO 7887:2013
Miris
-
odgovara
prihvatljiv
SAS EN 1420-1:2002
Okus
-
odgovara
prihvatljiv
SAS EN 1420-1:2002
Rezidualni klor
mg/l
0,29
0,5
Spektrofotometrija
Mutnoca (za tret. povrs. yodel
-
max.1,O
SAS EN ISO 7027:2002
Mutnoca (za ostale vrste yodel
NTU
0,50
prihvatljivo
pH
pH jed.
7,3(23,1°C)
6,5 - 9,5
SAS EN ISO 10523:2013
Elektrovodljivost
/-lS/cm
532,2(22,0°C)
2.500
SAS EN 27888:2002
Kloridi
mg
13,99
250
Volumetrija
11
Ulrosak KMn04
02mg/l
0,90
5,0
Volumetrija
Amonijak
mg NH4+/1
0,20
0,50
Spektrofotometrija
Nitrati
mg N03'/1
3,09
50,0
Spektrofotometrija
Nitriti
mg N02'/I
0,00
0,5
Spektrofotometrija
Zeljezo
fJg
3,39
200
Spektrofotometrija
11
NAPOMENA:Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik SiH", broj 40/10, )
Ispravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za picet''Sl glasnik SiH", broj 43/10) ,i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik SiH", broj 30/12).
ZAKLJUGAK: Ispitani uzorak ZADOVOLJAVA zahljeve iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik SiH", broj
40/10)spravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za picei'Sl. glasnik SiH", broj 43/10) i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik SiH", broj 30/12).
Ispitivanje izvrsilo laborant:
06.2014
Rukovodilac Laboratorija za sanitarnu hemiju:
(Datum zavrselka ispitivanja)
~?!Zrrgl'd
Emira Siscevic, clpl. inz. hem. tehnol.
Izvjestaj se ne smije urnnozavafi, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac. Rezultati ispitivanja se odnose lskliucivo na
dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvjestaj sadrzi samo osnovne podatke 0 ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su
dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac.
I
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
lzvjeste] br:
Podaci
0
I
3036/14
Strana 1 od 3
uzorku
Vlasnik vodnog objekta/uzorka:
JP "Vodovod" d.o.o. Cazin
Naziv vodnog objekta/uzorka:
Centralni vodovod
Adresa:
ul. Izeta Nanica
Narucilac ispitivanja:
Vrsta vodnog objekta/mjesto uzorkovanja:
Karakteristike uzorka vode za pice:
D inspekcija; D licno; ~ Vodovod; D Dom zdravlja
o kaptaza: D rezervoar; ~ pumpna stanica; D istcciste
o bazen (voda iz vodovodovodne rnreze)
o vodovodna rnreza; D j. cesma; D bunar; D pumpa;
o izvor 0
D preciscena i dezinficirana; D dezinficirana
o prirodna izvorska voda
o prirodna iz zatvorenog izvorista
D prirodna iz otvorenog izvorista
Broj uzoraka ili kolicina:
1 L + 0,5 L
Mjesto i vrijeme uzimanja uzorka/uzoraka:
lzvoriste "Pivnice", u 10:30 h
Vrsta ispitivanja:
~
hemijska
~
osnovna
IIz::J
o prosirena
o epidernioloska
D prvi zahvat
Sadrzaj rezidualnog klora kod uzorkovanja i
temperatura vode:
Rez. Cl (mg/l)= sirova; t (°C)=1 0,4
Terenska zapazanja;
-
Datum prijema uzorka/uzoraka:
11.06.2014. u 12.:30 h
Datum pocetka ispitivanja:
11.06.2014. u 13: 00 h
Datum zavrselka ispitivanja:
14.06.2014
Dostaviti:
o Narucilac ispitivanja
o Sanitarna inspekcija
~
Arhiva
14.06.2014
mikrobloloska
indikacija
Napomena: -
Nacelnik Sluzbe za higijenu i zdravstvenu ekologiju: .
(Datum izviestaia)
Prim.dr. JasminacePicqhigijene
i ,dra,s"'ene ekologije
Subspecijalista zdravstvenog menadzrnenta
Izvjestaj se ne smije unnozavan, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac, Rezultati ispitivanja se odnose iskliuclvo na
dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvjestaj sadrzi samo osnovne podatke 0 ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su
dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac.
I
<.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
Izvjestaj br:
I
3036/14
Laboratorij
5trana 3 od 3
za sanitarnu hemiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Parametar ispitivanja
Jedinica
mjere
Rezultat
Referentna
vrijednost
Metoda
Soja
-
odgovara
prihvatljiva
SAS EN ISO 7887:2013
Miris
odgovara
prihvatijiv
SAS EN 1420-1:2002
Okus
-
odgovara
prihvatljiv
SAS EN 1420-1:2002
Rezidualni klor
mg/I
-
0,5
Spektrofotometrija
max. 1,0
0,90
prihvatljivo
Mutnoca (za tret. povrs. yodel
SAS EN ISO 7027:2002
Mumoca (za ostale vrste yodel
NTU
pH
pHjed.
7,0(22,3°C)
6,5-9,5
SAS EN ISO 10523:2013
Elektrovodljivost
f..LS/cm
440,5(21,5°C)
2.500
SAS EN 27888:2002
Kloridi
mg 11
13,99
250
Volumetrija
Utrosak KMn04
02mg/1
0,90
5,0
Volumetriia
Amonijak
mg NH4+/1
0,16
0,50
Spektrofotometrija
Nitrati
mg N03'/1
1,40
50,0
Spektrofotometrija
Nitriti
mg NOi/1
0,00
0,5
Spektrofotometrija
Zeljezo
~g /I
0,00
200
Spektrofotometrija
NAPOMENA:Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik SiH", broj 40/10, )
Ispravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice("SI. glasnik SiH", broj 43/10) .i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik SiH", broj 30/12).
ZAKLJUCAK: Ispitani uzorak ZADOVOLJAVA zahijeve iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik BiH", broj
40/10)spravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pi6e("SI. glasnik BiH", broj 43/10) i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik BiH", broj 30/12).
Ispitivanje izvrsilo laborant:
06.2014
Rukovodilac Laboratorija za sanitarnu hemiju:
(Datum zavrselka ispitivanja)
Emira Biscevic, dipl. inz. hem. tehnol.
Izvjestaj se ne smije urnnozavati,izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac, Rezultati ispitivanja se odnose iskljucivo na
dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvjestaj sadrf samo osnovne podatke 0 ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su
dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac,
I
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubjjankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
Izvjestaj
br:
Podaci
I Strana
3037/14
0
31
uzorku
Vlasnik vodnog objekta/uzorka:
JP "Vodovod" d.o.o. Cazin
Naziv vodnog objekta/uzorka:
Centralni vodovod- lzvoriste "Stovrela""
Adresa:
ul. Izeta Nanica
Narucilac ispitivanja:
Vrsta vodnog objekta/mjesto
uzorkovanja:
Karakteristike uzorka vode za pice:
o inspekcija; 0 llcno; [g] Vodovod; 0 Dom zdravlja
o kaptaza; [g] rezervoar; 0 pumpna stanica; 0 istociste
o bazen (voda iz vodovodovodne mreze)
o vodovodna rnreza: 0 j. cesrna: 0 bunar; 0 pumpa;
o izvor 0
o preciscena i dezinficirana; 0 dezinficirana
o prirodna izvorska voda
[g] prirodna iz zatvorenog izvorista
o prirodna iz otvorenog izvorista
Broj uzoraka ili koticina:
1 L + 0,5 L
Mjesto i vrijeme uzimanja
uzorka/uzoraka:
Rezervoar "Sosin kamen", u 10:50 h
Vrsta ispitivanja:
[g] hemijska
I [g]
o prvi zahvat
Sadrzaj rezidualnog klora kod
uzorkovanja i temperatura vode:
Rez. Cl (mg/l)= sirova ; t (°C)=11 ,0
Terenska zapazanja:
-
Datum prijema uzorka/uzoraka:
11.06.2014. u 12.:30 h
Datum pocetka ispitivanja:
11.06.2014. u 13: 00 h
Datum zavrsetka ispitivanja:
13.06.2014
Dostaviti:
13.06.2014
Narucilac ispitivanja
o Sanitarna
rnikrobioloska
o prosirena
o epidernioloska
[2J osnovna
U
1 od
indikacija
Napomena: -
Nacelnik Sluzbe za higijenu i ]stv
nu ekologiju:
(Datum izvjestaja)
inspekcija
o Arhiva
Prim. dr. Jasmina Cepit, spec. hi ijene i zdravstvene
ekologije
Subspecijalista zdravstvenog rnenadzrnenta
lzvjestaj se ne smije urnnozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac. Rezultati ispitivanja se
odnose iskljucivo na dostavljeni
uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. lzvjestaj sadrzi samo osnovne podatke 0
ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
lzvjesta] br:
3037/14
I
Strana 3 od 3
Laboratorij za sanitarnu hemiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Rezultat
Referentna
vrijednost
Metoda
odgovara
prihvatijiva
BAS EN ISO 7887:2013
odgovara
prihvatljiv
BAS EN 1420-1:2002
Ok us
-
odgovara
prihvatljiv
BAS EN 1420-1:2002
Rezidualni klor
mg/l
-
0,5
Spektrofotometrija
Parametar ispitivanja
Boja
Miris
Jedinica
mjere
Mutnoca (za tret. povrs. yodel
-
max.1,0
BAS EN ISO 7027:2002
Mutnoca (za ostale vrste yodel
NTU
0,10
prihvatijivo
pH
pH jed.
7,2(22,5°C)
6,5 - 9,5
BAS EN ISO 10523:2013
Elektrovodljivost
flS/cm
302,2(21,5°C)
2.500
BAS EN 27888:2002
Kloridi
mg
11
14,49
250
Volumetrija
Utrosak KMn04
02mg/1
1,02
5,0
Volurnetrila
Amonijak
mg NH4+/1
0,11
0,50
Spektrofotometrija
Nitrati
mg N03'/1
2,50
50,0
Spektrofotometrija
Nitriti
mg N02-/1
0,00
0,5
Spektrofotometrija
Zeljezo
1J9/1
0,05
200
Spektrofotometrija
NAPOMENA:Referentne
vrijednosti su preuzete iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik BiH", broj 40/10, )
Ispravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice("SI. glasnik BiH", broj 43/10) ,i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik BiH", broj 30/12).
ZAKLJUCAK: Ispitani uzorak ZADOVOLJAVA zahtjeve iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik BiH", broj
40/10)spravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice("SI. glasnik BiH", broj 43/10) i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik BiH", broj 30/12).
Ispitivanje izvrsilo laborant:
12.06.2014
Rukovodilac Laboratorija za sanitarnu hemiju:
(Datum zavrsefka ispitivanja)
~lagiC
Emira Biscevic, dipl. into hem. tehnol.
Izvjestaj se ne smije urnnozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac. Rezultati ispitivanja se odnose iskljucivo na
dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvjestaj sadrzi samo osnovne podatke 0 ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su
dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac.
I
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubjjanklca bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
Izvjestaj
br:
Podaci
1 Strana
0
31
uzorku
Vlasnik vodnog objekta/uzorka:
JP "Vodovod" d.o.o. Cazin
Naziv vodnog objekta/uzorka:
Centralni vodovod - lzvoriste "Stovrela"
Adresa:
ul. Izeta Nanica
Narucilac ispitivanja:
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Vrsta vodnog objekta/mjesto
uzorkovanja:
Karakteristike uzorka vode za pice:
D licno: I?:SlVodovod; D Dom zdravlja
kaptaza; D rezervoar; ~ pumpna stanica; D istociste
inspekcija;
bazen (voda iz vodovodovodne
rnreze)
D j. cesrna; D bunar; 0 pumpa;
vodovodna rnreza;
izvor D
preciscena i dezinficirana; I?:Sldezinficirana
prirodna izvorska voda
prirodna iz zatvorenog izvorista
prirodna iz otvorenog izvorista
Broj uzoraka ili kolicina:
1 L + 0,5 L
Mjesto i vrijeme uzimanja
uzorka/uzoraka:
Pumpna stanica "Hairlahovlca brdo" 11 :00 h
Vrsta ispitivanja:
I?:Slhemijska
I?:Slosnovna
II?:Slrnikrobioloska
D prosirena
o prvi zahvat
o epldemioloska
Sadrzaj rezidualnog klora kod
uzorkovanja i temperatura vode:
Rez. Cl (mg/l)= 0,35 ; t(°C)=12,2
Terenska zapazanja:
-
Datum prijema uzorka/uzoraka:
11.06.2014. u 12.:30 h
Datum pocetka ispitivanja:
11.06.2014. u 13: 00 h
Datum zavrsetka ispitivanja:
13.06.2014
Dostaviti:
13.06.2014
[2) Narucilac ispitivanja
o Sanitarna
~ Arhiva
1 od
3038/14
indikacija
Napomena: -
Nacelnik Sluzbe za higijenu i zdravstvenu ekologiju:
(Datum izvjestaja)
inspekcija
Prim. dr. Jasmina Cepit, ~ijene
ekologije
Subspecijalista zdravstvenog
i zdravstvene
rnenadzrnenta
lzviesta] se ne smije umnozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac. Rezultati ispitivanja se
odnose iskljucivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. lzviestaj sadrzi samo osnovne podatke 0
ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
Izvjestaj br:
I
3038/14
Laboratorij
za sanitarnu
5trana 3 od 3
hemiju
R~ZUL TATI FIZICKO-H~MIJSKIH ISPITIVANJA
Parametar ispitivanja
Jedinica
mjere
Rezultat
Referentna
vrijednost
Metoda
Boja
-
odgovara
prihvatljiva
BAS EN ISO 7887:2013
Miris
-
odgovara
prihvatljiv
BAS EN 1420-1:2002
Okus
-
odgovara
prihvatljiv
BAS EN 1420-1:2002
Rezidualni klor
mg/l
0,39
0,5
Spektrofotometrija
-
max. 1,0
Mutncca (za ostale vrste yodel
NTU
0,10
prihvatljivo
pH
pH jed.
7,1 (22,4 cC)
6,5- 9,5
BAS EN ISO 10523:2013
Elektrovodljivost
/..lS/cm
301,0(21,1 cC)
2.500
BAS EN 27888:2002
Kloridi
mg
14,49
250
Volumetrija
Ufrosak KMn04
02mg/l
1,15
5,0
Volumetrija
Amonijak
mg NH4+/1
0,03
0,50
Spektrofotometrija
Nitrati
mg N03-/1
2,38
50,0
Spektrofotometrija
Nitriti
mg NOi/1
0,00
0,5
Spektrofotometrija
Zeljezo
~g
0,05
200
Spektrofotometrija
Mutnoca (za tret. povrs. yodel
11
11
BAS EN ISO 7027:2002
NAPOMENA:Referenlne
vrijednosti su preuzete iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik BiH", broj 40/10,)
Ispravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice("SI. glasnik BiH", broj 43/10) ,i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik BiH", broj 30/12).
ZAKLJUGAK: Ispitani uzorak ZADOVOLJAVA zahijeve iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik BiH", broj
40/10)spravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice("SI. glasnik BiH", broj 43/10) i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik BiH", broj 30/12).
Ispitivanje izvrsilo laborant:
Rukovodilac Laboratorija za sanitarnu hemiju:
Emira Biscevi6, cipl. inz. hem. tehnol.
M.P.
«« Kraj izvjestaja
»)
Izvjestaj se ne smije umnozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac. Rezultati ispitivanja se odnose iskljucivo na
dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvjestaj sadrzi samo osnovne podatke 0 ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su
dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac.
I
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSlVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijankica bb 77000 Bihac
rei: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
Izvjestaj
br:
Podaci
1 Strana 1 od 31
3039/14
0
uzorku
Vlasnik vodnog objekta/uzorka:
JP "Vodovod" d.o.o. Cazin
Naziv vodnog objekta/uzorka:
Centralni vodovod
Adresa:
ul. Izeta Nanica
Narucilac ispitivanja:
Vrsta vodnog objekta/mjesto
uzorkovanja:
o inspekcija; 0 licno; [g] Vodovod; 0 Dom zdravlja
o kaptaza; 0 rezervoar; 0 pumpna stanic; 0 a istociste
o
bazen (voda iz vodovodovodne
rnreze)
L2Jvodovodna rnreza; 0 j. cesma; 0 bunar; 0 pumpa;
izvor 0
o
Karakteristike uzorka vode za pice:
o preciscena i dezinficirana; D dezinficirana
o prirodna izvorska voda
o prirodna iz zatvorenog izvorista
o
prirodna iz otvorenog lzvorista
Broj uzoraka ili kolicina:
1 L + 0,5 L
Mjesto i vrijeme uzimanja
uzorka/uzoraka:
Vatrogasni dom Cazin 11:20 h
Vrsta ispitivanja:
[g] hemijska
ID
1Zl osnovna
o
o
o epidernioloska
prvi zahvat
Sadrzaj rezidualnog klora kod
uzorkovanja i temperatura vode:
Rez. Cl (mg/I)= 0,1 ; t (°C)=13,4
Terenska zapazanja:
-
Datum prijema uzorka/uzoraka:
11.06.2014. u 12.:30 h
Datum pocetka ispitivanja:
11.06.2014. u 13: 00 h
Datum zavrsetka ispitivanja:
13.06.2014
Dostaviti:
[]
13.06.2014
Narucilac ispitivanja
o Sanitarna
[] Arhiva
inspekcija
mikrobioloska
prosirena
indikacija
Napomena: -
Nacelnik Sluzbe za higijenu i zdravstvenu ekologiju:
(Datum izvjestaja)
91.. .
p.nm. d r. J asrruna
. C··
epic, spec. IglJene I z d rays t vene
ekologije
Subspecijalista zdravstvenog rnenadzrnenta
Izvjestaj se ne smije urnnozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac. Rezultati ispitivanja se
odnose iskljuclvo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. lzvjestaj sadrzi samo osnovne podatke 0
ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Blhac.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
lzvjesta] br:
I
3039/14
Laboratorij
za sanitarnu
hemiju
REZUL TATI FIZICKO-HEMIJSKIH
Referentna
vrijednost
Metoda
odgovara
prihvatljiva
BAS EN ISO 7887:2013
odgovara
prihvatljiv
BAS EN 1420-1:2002
Okus
-
odgovara
prihvatljiv
BAS EN 1420-1:2002
Rezidualni klor
mg/l
0,17
0,5
Spektrofotometrija
-
max. 1,0
Boja
Miris
Jedinica
mjere
ISPITIVANJA
Rezultat
Parametar ispitivanja
Mutno6a (za tret. povrs. vode)
Strana 3 od 3
BAS EN ISO 7027:2002
Mutno6a (za ostale vrste vode)
NTU
0,05
prihvatljivo
pH
pHjed.
7,2(21,7°G)
6,5- 9,5
BAS EN ISO 10523:2013
Elektrovadljivast
/.lS/cm
382,1 (20,9°G)
2.500
BAS EN 27888:2002
Klaridi
mg/l
13,99
250
Volumetrija
Utrasak KMn04
02mg/l
1,28
5,0
Valumetrija
Amanijak
mg NHt/1
0,15
0,50
Spektrofatametrija
Nitrati
mg N03-/1
7,81
50,0
Spektrofotametrija
Nitriti
mg NOi/1
0,00
0,5
Spektrofatametrija
Zeljeza
1-19/1
0,06
200
Spektrofatametrija
NAPOMENA:Referentne
vrijednosti su preuzete iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za plce, ("SI. glasnik BiH", broj 40/10, )
Ispravka Pravilnika a zdravstvenoj ispravnosti vode za pice("SI. glasnik BiH", braj 43/10) ,i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik BiH", broj 30/12).
ZAKLJUGAK: Ispitani uzorak ZADOVOLJAVA zahijeve iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik BiH", broj
40/10)spravka Pravilnika a zdravstvenaj ispravnosti vode za pice("SI. glasnik BiH", braj 43/10) i izmjena. i dopuna Pravilnika a zdravstvenoj
ispravnasti vode za pice ("SI. glasnik BiH", broj 30/12).
Ispitivanje izvrsilo laborant:
Rukovodilac Laboratorija za sanitarnu hemiju:
/ffF~-
Emira Biscevic, cipl. inz. hem. tehnol.
M.P.
«« Kraj izvjestaja »»
Izvjestaj se ne smije urmozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Blhac: Rezultati ispitivanja se odnose iskljucivo na
dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvjestaj sadrzi samo osnovne podatke 0 ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su
dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac.
I
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSlVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubllanklca bb 77000 Bihac
rei: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
lzvjesta]
br:
Podaci
I Strana
3040/14
0
1 od
41
uzorku
Vlasnik vodnog objekta/uzorka:
JP "Vodovod" d.o.o. Cazin
Naziv vodnog objekta/uzorka:
Centralni vodovod
Adresa:
ul. Izeta Nanica
Narucilac ispitivanja:
Vrsta vodnog objekta/mjesto
uzorkovanja:
o inspekcija; 0 licno: [Z]Vodovod; 0 Dom zdravlja
o kaptaza: 0 rezervoar; 0 pumpna stanic; 0 a istociste
o bazen (voda iz vodovodovodne rnreze)
o vodovodna rnreza; 0 j. cesrna; 0 bunar; 0 pumpa;
I2l izvor 0
Karakteristike uzorka vode za pice:
o preciscena i dezinficirana; 0 dezinficirana
o prirodna izvorska voda
IZIprirodna iz zatvorenog izvorista
o prirodna iz otvorenog izvorista
1 L + 0,5 L
Broj uzoraka ili kolicina:
Mjesto i vriierne uzimanja
uzorka/uzoraka:
Vrsta ispitivanja:
tzvoriste Viqnjevici, u 11:40 h
I El
ISl hemijska
o
prvi zahvat
Sadrzaj rezidualnog klora kod
uzorkovanja i temperatura vode:
Rez. Cl (mgll)= sirova ; t CC)=11 ,5
Terenska zapazanja:
-
Datum prijema uzorka/uzoraka:
11.06.2014. u 12.:30 h
Datum pocetka ispitivanja:
11.06.2014. u 13: 00 h
Datum zavrsetka ispitivanja:
13.06.2014
Dostaviti:
El Narucilac ispitivanja
mikroblcloska
o prosirena
o epidernioloska
Cl osnovna
indikacija
Napomena: -
13.06.2014
(Datum izvjestaja)
lJ Sanitarna inspekcija
o Arhiva
Prim. dr. Jasmina Cepic, s. ec. higijene i zdravstvene
ekologije
Subspecijalista zdravstvenog rnenadzrnenta
lzvjestaj se ne smije urnnozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK Bihac. Rezultati ispitivanja se
od nose iskljucivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. lzvjestaj sadrzi samo osnovne podatke 0
ispitivanju, a sve dodatne informacije 0 ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAC
UI. Dr. Irfana Ljubijankica bb 77000 Bihac
Tel: + 387(037)351-799, Fax: + 387(037) 351-800
e-mail: [email protected]
IZVJESTAJ 0 ISPITIVANJU VODE
lzvjesta] br:
I
3040/14
------
5trana 3 od 3
Laboratorij za sanitarnu hemiju
REZULTATI FIZICKO·HEMIJSKIH ISPITIVANJA
Parametar ispitivanja
Jedinica
mjere
Rezultat
Referentna
vrijednost
Metoda
odgovara
prihvatljivo
SAS EN ISO 7887:2013
odgovara
prihvatljivo
SAS EN 1420-1:2002
Okus
-
odgovara
prihvatljivo
SAS EN 1420-1:2002
Rezidualni klor
mg/l
-
0,5
Spektrototometrija
Soja
Miris
-
max.1,0
Mutncca (za ostale vrste yodel
NTU
0,10
prihvatljivo
Reakcija pH
pHjed.
7,2(22,5°C)
6,5- 9,5
SAS EN ISO 10523:2013
Elektrovodljivost
(S/cm
390,2(21 ,2°C)
2.500
BAS EN 27888:2002
Kloridi
mg
13,99
250
Volumetrija
Mutnoca (za tretirane povrsinske vode
11
SAS EN ISO 7027:2002
Ulrosak KMn04
02 mg/l
1,15
5,0
Volumetrija
Amonijak
mg NH4+/I
0,50
Spektrofotometrija
Nitrati
mg N03-/1
0,08
6,75
50,0
Spektrofotometrija
Nitriti
mg N02-/1
0,00
0,5
Spektrofotometrija
Kalcij
mg/l
61,6
-
VOlumetrija
Magnezij
mg/l
39,9
Volumetrija
Ukupna tvrdoca vode
°nj
11,2
Suhi ostatak
mg/l
205
-
Sulfati
mg/l
7,1
200
Volumetrija
Zeljezo
~g 11
0,10
200
Spektrofotometrija
Mangan
mg
11
0,00
0,05
Spektrofotometrija
Krom(ukupni)
mg
11
0,00
0,05
Spektrofotometrija
Fostati (ukupni)
mg
11
0,00
-
Spektrofotometrija
Kompleksometrija
Gravimetrija
NAPOMENA:Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ("SI. glasnik SiH", broj 40/10, )
Ispravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik BiH", broj 43/10), i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ("SI. glasnik BiH", broj 30/12).
ZAKLJUGAK: Ispitani uzorak ZADOVOLJA VA zahljeve iz Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pies, ("SI. glasnik BiH", broj
40/10)spravka Pravilnika 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice("SI. glasnik BiH", broj 43/10) i izmjena i dopuna Pravilnika 0 zdravstvenoj
ispravnosti vode za plce ("SI. glasnik SiH", broj 30/12).
Rukovodilac Laboratorija za sanitarnu hemiju:
(\
Larisa Alagic
Emira Siscevic, dipl. inz. hem. tehnol
Izvjestaj se ne smije umnozavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo USK ~ih~~. R~zultati ispitivanja ?e odno~~ isk.lju~ivon.a
dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvjestaj sadrf samo osnovne podatke 0 lspiltvaniu, a sve dodatne Informaclje 0 Ispltlvanju su
dostupne u Zavodu za javno zdravstvo USK Bihac.
I
Download

ovdje - JKP Vodovod doo Cazin