",6
{
Broj : 03-0 1 7-3626/2014
D ana, 20.02.20 14. godine
SKUPSTINA TINSKO-SANSKOC KANTONA
PREDMET: Program rada JU ,,ShtLba za zapoSljavanje
Unsko-sanskog kantona" Bihad za 201'4. godinv,
do stavlj a se, -
Na osnovu dlana 148. Poslovnika skupstine unsko-sanskog kantona (,,sluzbeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/0a), u prilogu vam dostavljamo Program rada JU
,,Slrflb^ tu tapo3ljavanje Unsko - sanskog kantond' za 2014. godinu, uz sljedeie:
Obrazl
o Zenj e
Vlada Unsko-sanskog kantona je na sjednici odrZanoj dalla 20'02'2014'
godine, razmatrala i prihvatila Program rada JU ,,S\ri:ba za zaposljavanje UTkg - sanskog
Iantona" Bihat za 2013. godinu, obratlivada.Ministarstva zdravstva, lada i socijalne politike i
JU,,SluZba za zaposljavanje Unsko - sanskog kantona" Bihac, te vam isti dostavljamo na
raznatranie.
PRILOG: Program rada..... (50x)
KANTONA
t/"
dija Lipovada
fl
r'
["i
[j
BOSNA
I
HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU SLUZBA ZA ZAPOSLJAVANJE
UNSKO-SANSKOG KANTONA
BOSNIA AND HERZEGOVTNA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVTNA
EMPLOYMENT SERVTCE
UNA-SANA CANTON
BIHA6
B I HA
t]
L]
H
H
E
B
I
I
I
PROGRAM RADA
za 2014.godinu
.lu sluZe A zA znpoSt-.tRVANJE
UNSKO.SANSKOG KANTONA
etHac
Biha6. decembar/prosinac 2013.qodine
Adr""", Br"ni"t"""
C
[]
ul
ri
,7
'
h:l
F]
t1
SADRZAJ
!
11
n
]l
E
H
I'KIMJENA SAVREMENIH STANDARDA U UNAPREoENJU RAoA
TREGIEDTRoCRAMSm I AKTIVNOSTI IZ OBLASTI RADA I ZAPO sL.l
2.
3.
4.
ORGANIZACIJA ZA.IEO
E
I
pRocEsu srecrue, LrKvrDAcrJE, nesrnuxrunrnaH.la'i - '
PRIVATIZACIJE OSTALUOSTAJU BEZ POSLA
o.
6.1
o.z.
o.
J.
6.4.
o.c.
I
I
PROGRAM MJERA ZA S
E
t
6.8
FUNKCIJE
ti
E
3-5
6
o_b_
6.7.
7.
7.1
a
q
10.
11
't2.
13.
'14.
15.
16.
,t7.
18.
19.
20.
AKilvNA poLtfl KA ZAPoSLJAVANJA/APZErogram sufinansiranja
ProqramzaM"_
4)
zaposljav@
IJ
program suttnansiranja samozapoSliavnia mtadih ..Omladinsko
ncrrtr,r",iii<t"i;
l,rogram sulrnanstranja zaposljavnja',poduzetnistvo 30+'
l,rogram oOuke za aktivno trazenje posla
9istem
integriran
Uirani
ratojlTonsalting
Hrogram pnpreme za rad
<AJEUNICKI PROGRAMI SA DRUGIM INSTITUCIJAMA I UJSTANoVAMAhlnanslranJe zaposliavanie iz sredstava namienskoo rtaao7ii Fzzz4*t*
PRoJEKAT ZAPoSLJAVNJA fuLADTH U
fF(09FKAr PoDRSKE MREZAMA ZA SOctJALNU StGLtRttOST I
ZAPOSLJAVAryJE (SSNESP - IV}.
BiT{--
PROJEKAT"RAST"M
MEoUNARoDffi
,Foil;ilNi; ii;il&&i#iiiu"o'.lJ'iEiSii
SARADNJASA
"^
""'
JACANJE KAPACITET
POTENCTJALA U JU SLUZBA ZA ZAPOSLJAVANJE USi
SUFINANSIRANIE PPg6P,qMATE|STA
\,DUI\A IZ |-(,UUZE I NISTVA ZA NEZAPOSLENE OSOBE
ISPITIVANJETRZISffi
r rr\.rrEi,|vttALNA vt(.JEN I AUl.rA
IZBOR ZANIMANJA
UENTAR ZA EDUKACIJU I STRUCNO OSPOSOBLJAVAhIJE
TINANUIKANJts PLANIRANIH AKTIVNOSTI
INFORM
I JAVNoST RADA-
21.
JEDINSTVENI
INFoRMIRANJE
23.
NADZOR I KONT
Jedinica za internu
Upravni odbor/Nadzorni odbor JU Siu2ba za 2apGiiEvEryE UEK
25.t.
14
15
15
15-'16
16
16-17
17
18
18
19
19
19-20
20-22
RADA-
22.
23.1
14
reviziju@
Program rada za 20l4.godinu
23-24
zc
26
27-28
29
29-30
30-31
31
32
il
Fr
l.l
F]
U
1. UVOD
H
n
fl
E
B
I
I
I
Kompariranjem podataka u obrasti.rada.izaposrjavanja 201212013. na podruaju
usK primjetan Je
minimalan rast stope zaposrenosti te istovremeni minimaran rasr stope
nezaposrenosti, sto
upueuJe na.generalni zakljudak da jos uvijek nisu zaustavljeni negativni
trendovi izazvani
globalnom ekonomskom krizom ipadom investicijskih uraganja
tj. da si ne otvaraju nova radna
mjesta na osnovu ekonomskog rasta i '.zvoja.'Brzi priirecini rast i direktne
ooii"e" i.tirnu
rnves'cue naJbout su generatori za. otvaranje novih radnih mjesta, ali za koja je
neophodna
kvalificirana radna snaga, sa potrebnim znanjima ivjestinama. '
Ekonomski razvoi, materijarna i socijarna sigurnost gradana usko
Je vezana za desavania
promjene na tr'i.tu rada, te name.e o-otrebu znaEalnijeg interveniranf
ak-tivnosti u cilju osiguravanja ve6eg zaposrjavanla posredsiv5m podsticajni'h
brzeg povezivanja postojeee radne snage i poslodavaca.
i p"k;i;il ;;;
i
.iera rer*a'sniiegl
U 201-4. godini mjere aktivne politike zapoSljavanja Ce uglavnom biti usmjerene
na Dodsticanie
zaposrjavanja tesko zaposrjivih kategorija neiaposrenih osoba kod ' poJoo""J"" -l|i "
,i"
samozaposrjavanje, obuku, dokvarifikaciju i prekvarifikaciu, tj. priragodavanje nezaposrenih
osoba
promjenama na trzistu rada i stvaranje jednakih mogu6nosti pristupa
trziStu rada za sve.
uspjeh ovih programa zaposljavanja u velikoj mjeri zavisi od makroekonomskih
kretanja, te se za
mjere.aktivne politike zaposljavan;a mora angazirati mnogo vise sredstava
od onih koia ." , ouoi
situaciji realno mogu obezbijediti. proces finansiranjj mjera
p"fltil" ;;ilH;;;
je.u pitanje optere6enjem Jszjavnih sru2bi ia posredovanje
"ftr.", r"p"sri"""ip
li"r"ii"
socijalnim
.davanjima' posebno onim utvrdenih Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i
elanova njihovih porodica, 6ime se gubi aktiv na i nzvoina komponenta i funkcija
ustanova.
ova , problematika . tznova je aktuerizirana tokom 2013.godine broinim ovih
Dotrazivaniima
demobilis€nih braniterja putem nadreznih sudova na stetu j;nih
.Jp"ti;;;;j;' ;
doved€n
"rrzui."
Federaciji Bosne I Hercegovine.
Globalna ekonomska recesija osrabira je bosanskohercegovacku privredu
i time izvrsira znaaajan
utica.i na trziste rada, sto se odrazava kroz otpustanje
snagom.
ridnika i smanlenle potraznje za radnim
Na evidenciji nezaposlenih u oktobru mjesecu 2013.godine vodilo se 45.945
lica i u odnosu na
isti izvjestajni period 2012.godine dosro je do poveianja broja nezaposrenih rica za
1.83!
odnosno za 0,96%, dok je prema podacima zavoda zi statisiiku uniko-s"n.r,o9
x-nton"-u
mjesecu oktobru
(zadnji objavrjeni podaci) broj zaposrenih iznosio-sz.Oit, a u
1013.godine
istom^mjesecu 20iz tai bror iznosio je 31.942 zaposrenih ri6a, dz vrdrjiv
rast orojaza;osrenih
za 231 odnosno za gotovo 1,00%.
Za period 01.01.2013.-31.10.2013.g. na evidencUu SluZbe nezaposlenih priiavlieno
ie ukuono
9.535 osoba, zbog prestanka radnog odnosa evrdentirano je prij;utji;;je;ti;p;;
t.d3iil;;
od. dega 975 :ena odnosno njih 37,000/o. preostarih 6904'oso6a ie po prvi put prijaviro
na
evidencije nezaposlenih.
Program rada za 2\l4.godinu
il
F-l
Ri
ti
\
i to da je sa evldencue nezaposrenih do kraja oktobra 2013.godine brisano
ukupno
osoba,
od dega po osnovu zaposlenja 4.712. Od ukupnog bro]a S.324-;;;;;
.8.324
brisanih iz evidencija nezaposlenih
je 1.621 2ena oonosio njin rg,so"z". eioj
.lica evidentirano
stvarno.zaposlenih sa podrueja usK-a na bh.trzistu rada od ukupno 4.712 zaposrenih, iznosi
4.308, dok se razlika od 4O4 zaposlenih odnosi na zaposljavanje u inozemstvu.
Treba naglasiti
EI
&l
n
tl
$
situacija na trzistu rada je usroznjena strukturom nezaposrenih, jer je rijee, ugravnom, o osobama
koJe se teze zaposljavaju (dugoroano nezaposleni, osobe sa invaliditeiom, 5ez kvalifitaciia.
bez
ikakvog radnog iskustva). od ukupno 4s.945 nezaposlenih lica, 26.025 iri so,o+vo.iu strrleie,
a
'19.920 ili 43,367oje nestruenih, tj. bez ikakve kvatifikacije.
zabrinjavajuci je podatak da je oroj
nestruenih lica u porastu za gotovo 3,00% u odnosu na isti vremenski interval piotekle
2012.godine.
E
u prvrh deset mjeseci 2013. godine iskazano je 3.909 potreba posrodavaca za radnicima, ito je
956 vise u odnosu na prvih deset mjeseci 2012. godine, dok je u prvih deset mleseci zot'e.
godine u odnosu na isti period_2012. godine broj osoba zaposienih sa evidencije sru2be
za
zaposljavanje sa 3.386 povecan na 4.712, tr. za i.326 osoba ito predstavlja znaealno
poveianje zaposljavanja .
za
I
I
l
I
Poveeana registrirana nezaposren_ost, pored uticaja recesije, posrjedica
sticanja odgovarajucih prava (beneficija) koja se ostvaruju prijavom
ni
je,
izmedu ostarog,
evidenciju nezaposlenihir
sluzbi za zaposljavanje (prvenstveno prava na bespratnu zdravstvenu zastitu). [J oktobru
je 26.42g sio predstavlja
56,650/o ukupno prijavrjenrh nezaposrenih osoba uz evidentno poveianje broja korisniia
navedenog prava za 999 korisnika odnosno 0,96%o u odnosu na isto razdoblle proteite gooin;-.
lpored.toga Sto je suien prostor z€ djerov€nje na podrudju mjera aktivne poritike zapoirjavanja,
JU Slu2ba za zapostjavanje Unsko-sanskog kantona u'2O.i3.godini zapoeela ie realizacilu
mje-secu tekuce godine broj korisnika zdravstvenog osiguranja iznosio
programa. podsticanja zapoSljavanja odredenih kategorija nezaposlenih osoba koje
teZe d;d;;
do zaposlenja na trzistu rada. u narednoj 2o14.godini, nastavice sa impremeniaciiom. ier ie
sredstva za ove programe obezbuedio Federarni zavod za zaposrjavanje koji je-i piovooio
proceduru javnih ograsavanja, a imprementaciju i monitoring uspl-esnoiti prog'.a."'prou;oi
sluzba na kantonalnom nivou. pored navedenog, tokom 201!.godine sluZba
ii reariziiara iliti
otpoeerla implementaciju jos nekoliko projekata aktivne potitike iapoitjavanja posredstvom plu
SESER(Jedinice za imptementaciju projekata socio_ekonomski pbOi.Ste, oOut<e
I
prezaposljavanja Ministarstva rada isocijalne politike F BiH) kroz program
dsNESe_torponlnt"
lll i lv' eime su osigurana znat4na sredstva i novo upo.rjavanje v]se razriditih
:kr;i;;
nezaposlenih osoba.
"irj"ih
Progamske aktivnosti JU sruibe.za zapogrjavanje unsko-sanskog kantona prvenstveno
su
:1qrzan.e u zakonu o posredovanju u zaposrjavanju r socrjarnoj sigirnosti n".Jpo"bnlr, o"o[,
(,,Sl.n-ovine F BiH,, broj: 41t011 i Zakonu o izhienima i O6punimJ
Zaton" o io"*Jou-iu u
zaposljavanju isocijarnoj sigurnosti nezaposrenih osoba (,,sr.novine F BiH,, broj:22i05),
odlukom skupitine unsko-sanskog kantona o osnivanju JU sruzbe za
=aiosr;auanle- unsiosanskog kantona, kojima se ureduju prava i obaveze, utvrdivanle i provottenje'
ukujnih mlera
kojim-a se pospjeSuju i unapreduju. uvjeti za zapo$ljavanje, osnovni principi r.i
zaposljavanju, materUalna i socUalna sigurnost nezapollenih osobi za'vrileme
nezaposjenosti
obavrjanja odredenih ekonomskih administrativno-t6nnietiir postovi
si"trt;l
.i
neophodnih za obavljanje djelatnosti Sluzbe.
i
Program rada za 20l4.godinu
po"&;;";i;;
p;;;;;.;
FI
Li
u(
4l
tl
n
!
dio Programa rada za 2014.godinu JU Sluzbe za zaposljavanje Unsko-sanskcg
kantona .je_programska orjentacUa rada sadrzana u doktrini rada javnih sluzbi za zaposljavanje u
Federaoji Bosne i Hercegovine koja se zasniva na pozitivnim rezultatima provedenih aktivnoiti u
prethodnoj godini ibice u znaku kontinuiteta prema pripremljenim i preciziranim aktivnostima i
postupcima za izvrsenje postavljenih zadataka ito:
Sastavni
H
-
E
-
B
II
-
I
I
I
poslovi posredovanja pri zapogljavanju (redovno i medudrzavno zapostjavanje);
utvralivanje prava osobama za sludaj nezaposlenosta (utvrdivanje prava novdane
naknade po prestanku radnog odnosa, noveane naknade demobiliziranim
braniteljima, utvrdivanje prava na plO);
provodenje programa profesionalne orjentacije, obuke i prekvalifikacie nezaposlenih
lica i niihovo ponovno zapoSljavanje na odgovaraju6im poslovima;
ispitivanje trzista rada,
prikupljanje podataka
o
nezaposlenim osobama
zavodu za zaposliavanje:
i
dostavljanje istih Federalnom
saradnja sa obrazovnim ustanovama radi uskladivanja obrazovnih programa sa
kadrovskim potrebama poslodavaca;
donosenje
i
provodenje programa
i
mjera za zaposljavanje nezaposlenih osoba
zaposljavanje kategoria nezaposlenih osoba die je zaposljavanje otezano;
izdavanje radnih dozvola stranim drZavljanima
i
i
osobama bez drzavljanstva po
odobrenju Federalnog zavoda za zaposljavanje
drugi poslovi regulisani zakonom, Statutom iOdlukom o osnivanju ustanove.
stupanjem na snagu zakona o posredovanju u zapo$ljavanju imaterijalno - socijalnoj sigurnosti
nezaposlenih osoba (u daljem tekstu: zakon o posredovanju) 20o1.godine, utvrilena-su-prava i
obaveze Federacije BiH u provodenju mjera kojima se unapreduju usrovi za
zaposljavanje,osnovni principi u posredovanju za zaposljavanje, materijalna i soiilalna sigurnost
nezaposlenih o-soba, osnivanje,. organizacua i rad Federarnog zavoda za zaposrjivanje,
kantonalnih sluzbi za zaposljavanje, finansiranje ukupne djetatnosti zapoiljavanja i origa 'pitanj'a.
osnovni zadaci ipravci aktivnosti odnose.se na posredovanje u zaposljavanju iostvarivanje
materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, programe obrazovanja odr;slih (edukacij; i
strudno osposobljavanje u deficitarna. zanimanja kroz programe cjerozivoinog ueen;i, piipreina
nezaposlenih osoba za trziSte rada, ja6anje konkurenlnosti imobiln6sti radne irage na obmaeem
i medunarodnom trzigtu rada) te obavljanje odredenih ekonomskih, pravnih i -administrativno_
tehniekih poslova neophodnih za obavljanje djelatnosti Sluzbe.
lzvrsenje navedenih zadataka realizovat ce se kroz slijedecu organizacijsku strukturu:
a)
Sektor za posredovanje pri zaposljavanju,ttru6no oiposobijavanje
a-1) Odjeljenie za posredovan,je pri zapoiljavanju i ispitivanje trZista rada
a-2) Opoinski biroi rada x 8:
a-3) Odjeljenje za l.iudske resurse
a-3.1) Centar za strucno osposobljavanje i edukaciju.
a-3.2) CISO/Centar za informisanje, savjetovanje i obuku;
a-3. 3) MSC/Migracioni servisni centar
b)
Sektor zajednldkih poslova
b-1)
b-2)
b-3
b-4
b-5
Odjeljenje za opste i pravne poslove
Odjeljenje za materualno-soctalnu sigurnost nezaposlenih osooa
Odjeljenje za ekonomske poslove
Grupa za informacione sisteme, i
Interna kontrola/reviziia.
Program rada za 21l4.godinu
i
edukaciju
H'
H
EI
I
B
E
I
I
I
2. PRIMJENA SAVREMENIH STANDARDA U UNAPREOENJU RADA
U 2014. godini djelovanje JU Sluzba za zaposljavanje USK-a ee biti usmjereno prvenstveno na
povecanje zaposlenosti odn. smanjenje nezaposlenosti, realizaciju mjera aktivnih politika
zapoSljavanja, poticanje zaposljavanja
otvaranje novih radnih mjesta, jadanje lokalnih
partnerstava za ekonomski rast izaposljavanje, na kreiranje pozitivnog okruzenja angaiovanjem
i
raspolozivih potencijala uz unapredenje, jaeanje i promociju m.iera aktivne politike zaposljavanja u
skladu sa smjernicama Evropske unije iprocesom prikljueenja Bosne i Hercegovine Evropskoj
uniji, te uz primjenu konvencija Medunarodne organizacije rada, kao istandarda upravljanja
kvalitetom ISO 9001 :2008.
Dugorodni ciljevi su: Aktivno ukliudivanie nezaooslenih osoba i poslodavaca u veeinu aktivnosti
kantonalne sluzbe za zaoosliavanie uz oostepeno smaniivanie stope nezaooslenosti; poticanie
otvarania novih radnih miesla: povecanie kvaliteta radne snaoe u smislu oostizania vede
fleksibilnosti. motivacije ispremnosti za rad. obuku iSkolovanie: sistematsko ukliucivanie tesko
zaoosliivih oruoa na tr:iSte rada kroz prekvalifikaciiu, strudno osposobliavanie i usavrsavanie
tesko zaposliivih kateooriia nezaooslenih lica: intenziviranie oosredovania u medudr:avnom
zaposliavaniu kroz usluoe MSC - Mioracionoo servisnoo centra Dru2anie adekvatnih informaciia
iz oblasti leoalnih mioraciia radne snaoe: formiraniem tzv. ..iob club"-ova za trazenie zaooslenia
na nivou opoinskih biroa rada. povedanie nivoa aktivniieq uiesCa nezaposlenih osoba na trzistu
rada, dodatno unaoriietlenie rada CISO-Centra za informisanie. savietovanie i obuku.
I
I
Osim toga, insistirat 6e se na dosljednoj primjeni Pravilnika o evidencijama u oblasti
zaposljavanja, radi odredivanja stvarne slike o nezaposlenima i utvrdivanja statusa nezaposlene
osobe ( aktivni/pasivni trazioci zaposlenja ) i dalje raditi na generalnoj reviziji evidencije
nezaposlenih u smislu diferencijacije aktivnih i pasivnih trazilaca zaposlenja. U kontekstu
dosljedne primjene zakonskih obaveza Sluzba 6e u planskom periodu raditi na striktnoj primjeni
svih mjera koje ee za posljedicu imati pove6anu zapogljivost, smanjenje stope nezaposlenosti i
vraeanje osnovne funkcije te finansijske stabilnosti SluZbe.
Vrlo znaaajnu komponentu u radu JU Slu2ba za zaposljavanje USK predstavlja ucegde iaktivan
angazman u projektima domacih i medunarodnih instilucija u sektoru rada i zaposljavanja. Ovim
aktivnostima u procesu izgradnje institucija i jadanja kapaciteta u navedenom sektoru sluzba
stvara neophodne pretpostavke za ucesce u programima tehnicke podrSke koje su predvidene od
2014.godine. Pored navedenog JU sluzba za zaposljavanje usK uzet ce udesce u realizaciji svih
projektnih aktivnosti sa domaeim i medunarodnim instituciama te Ce se intenzivirati saradnja sa
nadleZnim inspekcijskim organima u cilju eliminisanja negativnih pojava uzrokovanih ueescem
odredenog % nezaposlenih osoba iposlodavaca u sektoru,,sive ekonomije', kako bi realizacijom
svih planskih mjera i aktivnosti smanjena izuzetno visoka registrirana nezaposlenost.
3. PREGLED PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI IZ OBLASTI RADA I ZAPOSLJAVANJA
Stanje na trzlstu rada u Federaciji BiH, a samim tim i na podrueju Unsko-sanskog kantona je vrlo
slozeno
ier nedostaju sredstva za investicije, koje su okosnica privredne obnove i
razvoja.
Procesi strukturnih prom,lena i ubzanje privatizacije javnih poduzeca imaju neposredan uticaj na
trziste rada jer 6e provodenje privatizacije i restrukturiranje javnih poduze6a i prim.jena Zakona o
stecajnom postupku dovesti do znatnog otpustanja radnika.
Stoga je u cilju pruzanja podrske strukturnim reformama neophodno razumijevanje djelovanja
trzista rada i njegovih veza sa ostalim segmentima drustva iprivrede u cjelini.
Programske aktivnosti JU Sluzba za zaposljavanje USK-a u 2013. godini realizirane su u okviru
funkcija utvrdenih Zakonom o posredovanju u zaposljavanju isocijalnoj sigurnosti nezaposlenih
osoba, radi oduvania dostignutog nivoa zaposlenosti istvaranja uvjeta za unapretlenje efikasnosti
funkcioniranja tr:ista rada u Federacii BiH. Predstavnici kantonalne SIuZbe su imali aktivno
ueesCe u nekoliko projektnih aktivnosti organiziranih i realiziranih po osnovu izgradnje ija6anja
kapaciteta javnih sluibi za zaposljavanje u F BiH.
6l
Program rada za 20l4.godinu
t;
t'
FI
tl
r1
a
E
B
Mjerama aktivne politike zaposljavanja nastojalo se prvenstveno pomoei nezaposlenim osobama
u trazenju posla, njihovom slrudnom osposobljavanju ili samozaposljavanju, kao iprllagodavanju
potrebama i zahtJevima poslodavaca. Programi su se odnosili na zaposljavanje mladih bez
radnog iskustva, sa visokom, visom isrednjom strucnom spremom, kao ikvalificiranih radnika. te
na sufinansiranje zapoSljavanja razli6itih ciljnih skupina nezaposlenih lica:mladih osoba do
3o.godina starosti bez radnog iskustva, staruih osoba sa radnim iskustvom, u obiteljskim
gospodarstvima, obrtnistvu i malim, srednjim ivelikim poduze6ima i obuke radi zaposlenja,
zapoillavanje Roma i povratnika.
Kroz navedene projekte APZ (Aktivnih potitika zaposljavanja) tokom 2o13.godine kroz razne
oblike mjera za podsticaje u zaposljavanju na podrucju USK-a tokom .10 mjeseci zaposlene su
ukupno 644 osobe uz plasman sredstava u iznosu od 1.299.398,00 KM te izvrsena doobuka i
prekvalifikacija 299 nezaposlenih osoba uz osigurana sredstva od 143.700,00 KM. u odnosu na
isti period protekle 2012.godine rezultati u ovoj oblasti su gotovo udvostruaeni.
E
I
I
Realizirani su programi iz 2012.12013. godine koji se istiou posebnom socijalnom i rodnom
osjetljivoscu radi jadanja konkurentnosti nezaposlenih osoba na trzistu rtda, sprecavanja
dugotrajne nezaposlenosti, razvoja samozaposljavanja, stvaranja uvjeta za sticanje prvog radnog
iskustva, kao ipoticanja zaposl.iavanja drugih tesko zaposljivih kategorija nezaposienih oJoba. slijedi tabelarni prikaz rekapitulacije programa sufinansiranja zaposljavanja, samozaposljavanja
)rekvalifikacrte realiziranlh tokom 201 3.
R€d.
IZNOS PLASIRANIH
SREDSTAVA
broi
1
I
I
3.
I
4.
I
PROGRAM
ZA SVE' Javni poziv Fedratnog
"PRILIKA
zavoda za zaposljavanje Sarajevo objavljen dana
09.08.2012.q.
PROGRAM PIU SESER-a "SSNESP 3.
OBUKA UZ RAD I ZAPOSLJAVANJE KOD
POSLODAVACA
avni poziv objavljen dana 07.09.2012.o.
PROGRAM PIU SESER-a "SSNESP 3.,
SUFINANSIRANJE SAMOZAPOSLJAVANJA U
POLJOPRIVREDI I MALOM BIZNISU
Javni poziv obiavlien dana 07.09.2012.o.
PROGRAM JACANJA KONKURENTNOSTI NA
TRZISTU RADA
.PRVO MDNO ISKUSTVO'
Javni poziv Federalnog zavoda za zaposljavanie
Sarajevo objavljen 05.12.2012.9.
i
58
154.8/9,74 KM
258
588.765,50 Ktll
69
151.800,@ KM
83 osobe sa
VSSTVSS
76 osoba sa SSS
692 782,66 KM
/KV
Ukupno 159
5.
6.
7.
PROGRAM PIU SESER-a ..SSNESp 4.
OEUKA UZ RAD I ZAPOSLJAVANJE KOD
POSLODAVCA
Javni potiv objavljen dana 08.07.2013.q.
PROGRAM PIU SESER-a "SSNESP 4"
SUFINANSIRANJE SAMOZAPOSLJAVANJA U
POLJOPRIVREDI I MALOM BIZNISU
Javni poziv objavtjen 08.07.20.1 3.q.
UKUPNO KROZ PROGMME SUFINANSIMNJA
ZAPOSUAVANJA I SAMOZAPOSLJAVANJA
ZAPOSLENO NA PODRUCJU UsK-a
68
70.400,00 KM
u4
nezaposlenih
osoDa sa
evidencije
nezaposlenih
PRoGRAM PIU SESER-a, SSNESP 3
8.
-
"
DOOBUKA, PREKVALIFIKACIJA
Javni poziv objavljen 09. 10.2012.9.
OBUKA,
140.800,00 KM
62 nezaposlene
osobe obudene i
osposobljene
UKUPNO:
IMPLEMENTACIJA 8 PROGRAMA NA PODRUEJU USK.A
FZZZ Saralevo i PIU SESER€ Saralevo
Program rada za 20l4.godinu
UKUPNO PLASIRANO
SREDSTAVA KROZ
PROGRAME
SUFINASIRANJA
ZAPOSLJAVANJA I
SAMOZAPOSLJAVANJA:
1.799.398.00 KM
Ukupno plasirano
sredstava po ovom
Programu:
60.296,50 KM
PLASIRANO:
1.859.694,40 KM
i,
H
n
B
B
I
U okviru prolekta FIRMA, kqi podrzava odrziv ekonomski rast
i
zaposljavanje
u Bosni
i
Hercegovini, sa fokusom na tri sektora privrede - drvna prerada, turizam i metalopreradivadka
industrija, u saradnji sa Ameridkom agencijom za medunarodni razvoj (USAID) i drugim lokalnim
partnerima pokrenuta je realizacija aktivnosti Strucno osposobljavanje i zaposljavanje stotara i
tehnidara za finalnu obradu drveta u proizvodnji lameliranih plo6a i namjesta.ja za polrebe
preduzeca Al Dihani d.o.o. Cazin, na osnovu 6ega su stvoreni uvjeti za zapostavanje oko 100
novih radnika, koji Ce biti educirani za obavljanje poslova tehnieara finalne obrade drveta istolara.
ova_ aktivnost realizirana je posredstvom us\lD, Fzzz sarajevo i JU stuzba za zaposljavanje
USK Biha6.
4. ORGANIZACIJA ZAJEDNIEKIH POSLOVA, PRAVNE I KADROVSKE FUNKCIJE
f;
I
Obezbjedenje materijalno socijalne sigurnostj nezaposlenih osoba koje podrazum.ieva:
.
I
.
'
I
.
.
I
.
I
I
I
I
'
.
.
.
.
Rje5avanje po zahtjevima za priznavanje prava na noveanu naknadu za vriieme
nezaposlenosti u prvostepenom upravnom postupku u skladu sa Zakonom o
posredovanju u zaposljavanju isocijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba Federacije BiH;
zastupanje na sudu u parnienim postupcima iz domena materijarno socijarne sigurnosti
Rjegavanje o pravima zaposrenika koji 6e u postupku steeaja, rikvidaci.ie, privltizacije i
restrukturiranja preduzeda ostati ila ostaju bez posla u skladu sa programom zbrinjavanja
;
viSka zaooslenika:
Pra6enje otvaranja steaajnih postupaka izastupanje na suou;
Rjesavanje o pravu na uplatu doprinosa za plo za nezaposlena rica kojima nedostaje do
tri godine staZa za odlazak u penziju u prvostepenom upravnom postupku, u skladu sa
clanom 31. Zakona o posredovaniu zaposljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih
osoba;
Donesenje rjesenja vezanih za status nezaposlenih osoba koji se vode na evidencijama
nezaposlenih lica na podrueju kantona;
Dostava podataka nadre:nim instituciama o stazu osiguranja na ugovorenim obrascima
u vezi sa primjenom medunarodnih sporazuma o socijainom bsiguranju;
Sudjelovanie
u
pripremi
zapoSljavanja;
i
izradi zakonskih
i
podzakonskih
Pruzanje pravne pomooi nezaposlenim osobama
u
;kata na
podrudju
ostvarivanju prava po osnovu
nezaposlenosti:
lzradjvanje uputa u vezi provodenja Zakona o posredovanju pri zaposljavanju i pravima
za vrijeme nezaposlenosti te drugih podzakonskih akata;
Red-ovita izrada mjesecnih, tromjesednih, polugodisnjih igodisnjih izvjestaja o korisnicima
nov6anih naknada, broju izdatih radnih dozvora za Federani zivod z'a zaposrjavanje i
ostale institucije.
N,o"il"" ?kti"no"tii S9kto,
="i"dni6kih
siqurnost nezaposlenih osoba
oo"lou"m
Program rada za 2014.godinu
fit1
E
5.
n
E
E
ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE ZAPOSLENIKA KOJI SU U
PROCESU STEdAJA, LIKVIDACIJE, RESTRUKTURIRANJA I PRIVATTZACIJE
PODUZECA OSTALI ILt OSTAJU BEZ POSLA
PROGRAM MJERA
za rcalizaciju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu steiaja,
likvidacije, restruktuiranja i pivatizacije poduze'a ostali ili ostaju bez posla, koji je donijela Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine (,,Sluzbene novine Federacije BiH., broj 5/07), Finansijskim
planom za 2014. godinu, Federalni Zavod za zaposljavanje Sarajevo predvidio je sredsiva u
iznosu od | 2.150.000,00 KM.
sredstva Federalnog zavoda za zaposljavanje odobravat ee se kantonalnim sluzbama za
zaposljavanje u skladu sa Operativnim programom, koji sadrzi isljedece kriterije:
$
I
I
I
o
.
.
.
4oo/o grema ukupnom broju zaposlenih u kantonu
3070 prema ukupnom broju nezaposlenih u kantonu
20o/o ptema ukupnom broju novopruavljenih nezaposlenih u kantonu
10% sredstava rasporedit 6e se linearno.
Kantonalna slu2ba za zapo$ljavanje dostavlja Federalnom zavodu za zaposljavanje zahtjev koji
treba da sadrZi:
a)
b)
c)
d)
podatke o poduzeiu iosnovi za utvrdivanje viska zaposlenika (stedaj, likvidacija,
restrukturiranje ili privatizacija)
spisak viska zaposlenika po kvalifikacionoj strukturi, godinama Zivota idu'ini radnog staza
(u sludaju steeaja i likvidactje,
program zbrinjavanja viska zaposrenika i odruku nadreznog resornog ministarstva o
odobravanju programa
izvor sredstava i naein zbrinjavanja viska zaposlenika.
Federalni zavod
za
zaposljavanje
ukoliko utvrdi da nekim kantonalnim sluzbama za
ta ee sredstva biti usmjerena, po navedenim
zaposljavanje ova sredstva nisu potrebna,
kriterijima, onim kanlonalnim sluzbama za zaposljavanie kojima su potrebna.
Napominjemo da Finansijskim planom za 2014. godinu, radi nedostatka finansijskih sredstava,
sluzba nije predvidjela vrastita sredstva za:earizaciju programa mjera za socijaino zbrinjavanie
zaposlenika koji su u procesu steeaja, likvidacije, restruktu;iranja i privatizacije poduze6a ostatiiti
ostaju bez posla, radi optereienosti oko isplate redovne novdine naknade ia nezaposlena lica,
noveane naknade za demobilizirane branioce, troskova vezanih za zdravstveno osiguranje
nez€poslenih lica, kao i uplatu penzrjskog i.invalidskog osiguranja za nezaposlene osobJkolima
nedostaju do tri godine penzijskog sta2a do sticanja uslova za- starosnu penziju.Bez obzira
na
navedeno, u 2014.godini sluiba ce kod Federalnog zavoda aplicirati ." n"u"'d"n" ar"o.tu"
u
visini 500.000,00 KM. u skradu sa. programom mjera za socuarno zbrinjavanle nezapostenrir
osoba koje su u procesu ste64a, likvidacije, restrukturiranja iirivatizacije preduzeia
ostale ili
ostaju bez posla (,,Slu2bene novine Federacue BiH', broj'5/07) i Operitivnim progr"il;-.;
realizaciju Programa mjera u planskoj godini, ova pozicija se uve6ava za dodatn'ih 20%
od
ukupno planiranih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje za sludaj nezaposlenosti.
Program rada za 20l4.godinu
H
n
lzvjestaj
g
o
rjeiavanju upravnih predmeta iz oblasti materijalno socijalne sigurnosti
nezaposlenih osoba za 2013. godinu
Pravni osnov: Zakon o posredovanju u zapoSljavanju isocijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
u Federaciji BiH, Zakon o upravnom postupku.
Nosilac izrade: Odjeljenie za opste ipravne poslove.
Organ koji tazmatra. Upravni odbor i Federalni zavod za zaposljavanje Sarajevo.
E
Kratak sadrzaj: Prikaz stanja u rjesavanju upravnih predmeta iz oblasti materijalno socijalne
sigurnosti nezaposlenih osoba u 2013. godini.
E
Rok : mart 2014. oodine.
Nosilac aktivnosti: Odielienie za materiialno-sociialnu siournost nezaposlenih osoba
B
lzvjeStaj o radu i finansijskom poslovanju JU (Sluiba za zapoSljavanje Unsko- sanskog
kantona)r Biha6 za 2013. godinu
Pravni osnov: Zakon o ustanovama, Zakon o posredovanju u zapoSljavanju i socijalnoj
I
sigurnosti nezaposlenih osoba u Unsko sanskom kantonu.
Nosilac izrade: JU (Sluzba za zaposljavanie Unsko sanskog kantona> (sve organizacione
jedinice).
Organ koji razmatra: Upravni odbor, Nadzorni odbor, Ministarstvo zdravstva
I
i
socijalne politike
i
Ministarstvo flnansija Unsko sanskog kantona, Vlada USK-a i SkupStina USK-a.
Kratak sadrzaj: lzvjestaj
o
poslovanju Slu:be, lzvjeitaj
o radu direktora,
lzvjestaj
o
radu
Upravnog odbora, lzvjestaj o finansijskom poslovanju sa miSljenjem Ministarstva finansija Unsko
sanskog kantona, Misljenje resornog ministarstva.
I
Rok : april 2014. qodine
Nosilac aktivnosti: Sektor zaiedni6kih poslova.Odielienie za ekonomske poslove
l
I
I
I
I
Plan javnih nabavki JU <Sluiba za zapoSljavanje Unsko -sanskog kantona) Biha6 u 2014.
godini
Pravni osnov: Zakon o javnim nabavkama
Nosilac izrade: Odjeljenje za opste i pravne poslove
Organ koji razmatra: Upravni odbor
Kratak sadrzaj: Plan javnih nabavki sadrZi predmet javnih nabavki u 2014. godini, vrijednost
javnih nabavki, vrstu poslupka dodjele javne nabavke, kriteriji koji 6e se primjenjivati prilikom
ocjene ponuda, podatke o budzetskoj poziciji za pladanje te vrste nabavke, okvirne datume u
kojima
ie
Rok: 15 dana po usvaianiu Finansiiskoq plana za 2014. qodinu.
Nosilac aktivnosti: Sektor zaiedni6kih poslova.Odielienie za ekonomske poslove
I
I
se provoditi pojedinaene javne nabavke.
Informacija o sudskim sporovima pokrenutim radi neizvr6avanja obveza po kreditima za
podsticanje zaposljavanja plasiranih putem HVB Central Profit banke, zatim mjera aktivne
politike u zaposljavanju koji se vode kod opdinskih i kantonalnih sudova
Pravni osnov: Zakon o posredovanju u zaposljavaniu isocijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
u Federaciji BiH, Zakon o obligacionim odnosima.
I
I
I
I
I
I
Nosilac izrade: Odjeljenje za opste i pravne poslove.
Organ koji razmatra: Direktor SluZbe.
Kratak sadr:aj: Prikaz stanja u u kojoj fazi su pojedini predmeti, koliko se uspjeto naplatiti
sredstava po ovim tuzbama, zatim podnosenre tuZbi, Zalbi, prigovora i drugih podnesaka
sudovima.
Rok : iuni 2014. qodine.
Nosilac aktivnosti: Sektor zaiednidkih ooslova.Odielienie op6ih i oravnih ooslova
Program rada za 20l4.godinu
lzrada provedbenih akata u vezi politike zapoSljavanja kroz programe sufinansiranja
Pravni osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Nosilac izrade: Odjeljenje za opee ipravne poslove
Organ koji razmatra: Direktor Sluzbe
Kratki sadr:aj: lzrada pojedinih ugovora, izrada anexa na ugovore, raskidi ugovora, te izrada
tuzbi u sludajevima neispunjenja obaveza iz ugovora.
Zastupanje pred sudovima u sporovima u vezi neizvt€enja ugovornih obaveza iz programa
sufinansiranja
Pravni osnov: Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o parnidnom postupku, Zakon o izvrsnom
postupku
Nosilac izrade: Odjeljenje za opie i pravne poslove
Organ koji razmatra: Direktor Sluzbe
Kratki sadriaj: lztada luZbi, odgovora na tuzbe, prigovora i drugih podnesaka upu6enih prema
sudu,a u vezi zastupanje SluZbe pred nadleznim sudovima.
vodenje upravnih postupka za izdavanja radnih dozvola stranim drzavljanima i licima bez
d rza vlj a n stva
Pravni osnov: zakon o zaposljavanju stranaca i lica bez drzavljanstva FB|H, Zakon o uoravnom
postupku
Nosilac izrade: Odjeljenje za opde i pravne poslove
Organ koji razmatra: Direktor Sluzbe
Kratak sadrzaj: Provodenje postupka izdavanja radnih dozvota stranim dr:avljanima u skladu sa
zakonskim propisma, nakon zaprimljenog i proslijedenog zahtjeva od strane op6inskih biro rada,
uz prethodnu saglasnosl Fedralnog zavoda za zaposljavanje.
Provodenje postupka izdavanja rje5enja o osrobadanju pra6anja troskova pohaaranja
kurseva u Centru za edukaciju i strudno osposobljavanje
Pravni osnov: Zakon o upravnom postupku
Nosilac izrade: Odjeljenje za opee i pravne poslove
Organ koji razmatra: Direkor Slu:be
Kratak sadrzaj; Donosenje rjesenja o osrobadanju pracanja troskova pohadanja kurseva
Centru za edukaciju i strueno osposobljavanje.
Radno-pravni odnosi zaposlenika Sluibe, kadrovska politika, rie5avanje
o
u
pravima o
obavezama uposlenika
Pravni osnov: zakon o radu Federacije BiH, interni akti JU sruzbe za zaposljavanje usK
Nosilac izrads: Odjeljenje za op6e i pravne poslove
Organ koji razmatra: Direktor SluZbe
Kratak sadr:aj: Porovoarenje postupka i donosenje rjesenja o pravima iobavezama uposrenika
JU sluzbe za zaposljanje usK koji se ti6u kadrovske politike i personalnih poslova Slu2be.
lzvjestaj o zaposuavanju stranih drzavrjana
i
rica bez dr:avljanstva u unsko-sanskom
kantonu u 2013.godini
Pravni osnov: zakon o posredovanju pri zaposrjavanju isocijalnoj sigirnosti nezaposlenih osoba
u_F,ederaciji BiH, zakon o zaposljavanju stranaca i lica bez drzivljJnstva FB|H, zakon o radu
FBiH
Nosilac izrade: Odjeljenje za op6e i pravne poslove
Organ koji razmatra: Upravni odbor
Kratak sadrzai: Prikaz stanja u oblasti zaposljavanja stranih dr2avljana i lica bez drzavljanstva u
unsko-sanskom kantonu u tromjesecnom, sestomjese6nom i godisnjem izvjestaJu u 2oi3.g;Jini
sa prijedlogom mjera.
No"il"" ,ldiuno"t, s"ktor."i"dnidkih oo"rou". odi"ti"ni"
Program rada za 2\l4.godinu
Rok: mart 2014.qodine
."iEZlrEEiiEGi6i6
Ei
u
Poslovi u vezi s radom Upravnog odbora
H
Ll
n
.
.
Priprema redovnih/vanrednih sjednica Upravnog odbora, Sto podrazumieva prikupljanje i
pripremu materijala, utvrdivanje dnevnoga reda i urueenja poziva I radnih materijala
elanovima Upravnog odbora;
lz.ada dokumenata/materijala sa odrzanih sjednica Upravnog odbora(zapisnici, odluke,
ugovori, zakljuaci, odgovori).
Rok: kontinuirano tokom 2014. qodine.
Nosilac aktivnosti: Sektor zaiedni6kih poslova.Odielienie op6ih i oravnih posl,ova
H
6. AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLJAVANJA
n
E
I
Aktivna politika zaposljavanja sadrzi tri temeljne podkategorije: posredovanje ( sa ciljem da se
proces usaglasavanja slobodnih radnih mjesta ionih koji traze posao u6ini sto u6i;kovitrjim),
obuka za trziste rada ( radi unapredenja i prilagodavanja vjestina iznanja onih koji tra2e posio) i
neposredno poticanje zaposljavanja.
Mjerama aktivne politike zaposljavanja u skladu sa smjernicama vijeea Evrope u 2014. godini
stimulirat ee se poslodavci da zaposljavaju osobe koje tesko dolaze do zaposlenja.
Aktivna politika zaposljavanja provodit ee se u skladu s dlanom 50. Zakona o posredovanju u
zaposl.iavanju
socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, odlukom o raspodjeli sredsiava
Federalnog zavoda za zapoSljavanje.
zadovoljenje potreba u oblaiti 2apostjavanja,
Priruenikom o mjerama za poticaj zaposljavanja iokvirnim programom subvencija poslodavcima
za poticaj zaposljavanja.
i
I
I
I
I
I
I
I
sve aktivnosti koje 6e tokom 2014.godine provoditi JU sluzba za zaposljavanje u segmentu Apz
( Aktivnih politika zapostjavanja ) bit ee koordinirane sa izvorima finansiranja p6o"ti""i"
="
zaposljavanje, a iz domena svoje nadleznosti sluiba 6e izvrsiti adekvatnu setekclju ptalmin
odobrenih sredstava te kontinulrano vrsiti monitoring projekata. po zavrsetku ' ugbvorenih
razdobl.ja sluzba 6e provesti program evaluacije predmetnih
frojekata uz davanje oogo'varEueih
preporuka za dalja planiranja u ovoj oblasti.
Na osnovu akcionog plana za rcalizaciju strategije zaposljavanja u Federaciji BiH 2o1g
- 2020,
JU sluzba za zaposljavanje u saradnji sa Federarnim zavodom za zapoirjlvanje 6e rearizirati
mjere_
politike zapogljavanja kojim ee se u sktadu sa strategijom stimutirati postooav-i
Ja
-aktivne
zaposljavalu.
osoba ko.ie tesko d-olaze
zaposlenja, kao i samEapostlavanle 'nezafosLnin
.do
osoba, te njihova priprema za trziSte rada, dokvalifikacia i prekvalifikacija u'skladu sa poir"6"rn"
triiSta rada.
Programom rada Federarnog zavoda za zaposrjavanje sarajevo za 2014.godinu pranirana su
odredena sredstva za mjere APZ (Aktivnih. potitiia zapostlavanlal koje 6e u 6dredenim omjerima
biti raspodjeljena i realizirana n_a podru6ju svih kantona u F6aer.icili eosne i Herceg';vine.
Donosenjem odluke Uo FZZZ saraievo i raspisivanjem Javnog poziva za dodjeru sre-dstava
podsticaja u zaposljavanju pobli2e 6e se definirati iznos sredstava i broj korisnika za podrucje
Unsko-sanskog kantona.
sluZba ce raditi na Sto
I
I
za
boljoj
realizaciji
svojih
programskih aktivnosri, uskladenosti,
sinhroniziranosti. i koordinaciji pracenia prwodenja mjera aktivne politike zapostiavanla, vriiti
kontinuirani monitoring i redovno izvjestavati o implem6ntaciji odobrinih programa.'
Proces finansiranja mjera aktivne politike zapogljavanja u sistemu
iavnih sluzbi za zapostjavanje
doveden je u pitanje nakon povecanih socijalnih davanja, posebno onih utvrdenih 2akonom'o
pravima demobiliziranih branilaca iebnova njihovih porodica, 6ime se ve6 petu godinu gubi
aktivna i razvojna funkcr.ia ovih ustanova.Radi efektivnog iefikasnog provodenja mlera aktivne
politike zaposljavanja i kvalitetnog usaglasavanja ponude i potrainje ni trzistu iada,'javni pozivi
za udesee u rearizaciji programa zaposrjavanja 6e biti kontinuirano otvoreni
uiroska
predvidenih finansiskih sredstava.
io
Program rada za 20l4.godinu
n
n"
H
B
B
H
E
u skladu sa zakonom o posredovanju u zaposljavanju isocijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
(,,Sluzbene novine Federacije BiH", br. 41l01, 22105 i 91091', Strategijom zaposljavanja u Bosni i
Hercegovini 2O10-2014, Strategljom zapostjavanja Federacije BiH 2OO9-2013 i Akcionim ptanom
zapoSl.iavanja za period 2010-20'13. godina, definirani su pravci aktivnih politika zapostjavanja te
2014.godinu planiran plasman podsticajnih sredstava
ukupnom iznosu' od
je za
u
cca.33.000.000,00 KM, od dega bi prema utvratenim kriteriima distribucije sredstava unskosanski kanton bio zastupljen sa cca.3.500.000,00 KM sto bi obezbijedilo zapostjavanje min.900
nezaposlenih osoba.
veoma je znaaajno istaei da 6e se konadna raspodjela sredstava planiranih na nivou Fedreacije
Bosne i Hercegovine po osnovu plasmana podsticajnih sredstava kroz aktivne politiie
zapogljavanja tokom 2014.godine, definirati sukladno raspolozivim kapacitetima, mogucnostima
apsorpcaje sredstava, izrazenom interesu za realizaciju pojedinih programa.
sve navedene aktivnosti provodit ee se prema ustaljenoj proceduri raspisivanja javnih poziva za
realizaci.iu pojedinih programa, apliciranja od strane zainteresiranih privreonitr sublekata i
nezaposlenih osoba, proceduri vrednovanja aplikacrja, utvrdivanju konaenih rang lista iphsmanu
odobrenih sredstava nakon 6ega 6e se kontinuirano vrsiti kontrola ipradenje realizacije ugovornih
obaveza od strane krajnjih korisnika.
I
I
I
I
Federalni zavod za zaposljavanje i JU sluzba za zapostjavanje usK Bihae ueestvuju i u projektu
Podrtka obrazovanju odraslih u Bosni iHercegovini 2012-2016, koji provodj Njemacko druitvo za
internacionalnu saradnju (Glz). U sklopu tog projekta dat je doprinos izradi jedinstvene baze
podataka o organizatorima obuke za odrasle u Bosni iHercegovini sa korisnim informacijama
o
mogucnostima sticanja dodatnih znanja i vjestina potrebnih na trzistu rada. Baza oodaiaka ie
dostupna. na web portalu www.obuke.b? i namijenjena je posrodavcima, nezaposrenima i drugim
zainteresiranim licima. s obzirom na finansijske moguenosti, eventualne grantove ili iskazinu
zainteresiranost ciljnih grupa za odredeni program, planirana nova zapoSlavanje iskazana u
programu mogu se po potrebi uskladivati izmjenama i dopunama Finansijskog plana za 2014.
godinu.
I
I
I
slijedi tabelarni prikaz sufinansiranja zapo$ljavanja planiranih za 2014.godinu na nivou F BiH uz
napomenu da ce se broj korisnika i iznos potrebnih sredstava/disilibucija po kantonima u
Federaciji Bosne i Hercegovine, odredivati neposredno prije raspisivanja jaunin
ioziva. ima;rei u
vidu navedeno ogranieenje, sredstva potrebna za finansiranje aktivnih politiia zaposqa'vania
navedena su ukupnom iznosu u tabelarnom prikazu pojedinih piograma:
Program rada za 2|l4.godinu
I
Er,
l'l
ll
EJ
6.1.
n
(,r|l:
E
,
B
B
.
i
:
'
l,
$
PROGRAMSUFINANSIRANJAZAPOSLJAVANJAI
SUFINANSIRANJA STICANJA PRVOG RADNOG ISKUSTVA
planirane l.
'aktivnosti: j
:
lo
l.
l.
.
I
Ciljna grupa:
.
.
I
Zaposfiti sto veei urol osooi sa evioeiliii. nezlpditen*r u rloeraciii 6rir ia
posebnom socijalnom irodnom osjefl.iivoseu, radijadanja njihove
konkurentnosti na tr:istu rada, spreeavanja dugotrajne nezaposlenosti te
-'
stvaranja uvjeta za sticanje prvog raanog'isfuiiva
Sufinansiranje poslodavaca radi zaposljavanja osoba iz ciljne grupe
omogu6avanja sticanja prvog radnog iskustva
i
Mladi bez radnog isiustva, iene
Dugotrajno nezaposlene osobe
Demobilisani borci idjeca nezaposlenih demobilisanih boraca
Osobe s invaliditetom, kao iradno sposobne osobe sa lakom iumJerenom
retardacijom, 6lanovi Sehidskih porodica ili porodica poginulih branitelja,
djeca isupruznici osoba s invaliditetom od 60% ivise Clanovi domadinstva u kojem nijedan EIan niie zaposlen
,
Romi
Samohrani roditelji, staratetji i hranitelji injihova djeca, roditelji djeteta sa
I
Federacije BiH u iznosu od 28.436.000 KM
I
!
I
I
6.2.
PROGRAMZAPOSLJAVANJAI SAMOZAPOSLJAVANJA ROMA
.
l
Poticati zaposljavanje i samozapoStjavanje neliposlenih Roma
i
sufinaniiranp postodlvaca iaoi
nezJpostenin noma
tro6kova pokretanja iodriavanja =fpo$1Jvln;J
biznisa tok6m prve godine poslovanJa
I
I
o
Sredstva iz budieta BiH iFederacije BiH u iznosu od 896.000 KM
l
I
I
I
I
Program rada za 20l4.godinu
'
tl
ff'
6.3.
H
pRoGRAMsuFtNANstRANJAsAMozApoSunveru.laMLADtHosoBA
,,OMLADINSKO pOOUZefrutSWO,. (povecanje stope zaposlenosti mladih dobi
do 30 godina, kao prioritetne ciljne grupe, pokretanjem vlastitog biznisa)
$
Ut.
poticati mlade osobe na pokretanje malog biznisa
.i
B
!
I
I
I
6.4.
I
,,PODUZETN|SWO 30 +"
,citj:
i
l.
I
i.
Planirane
aktivnosti:
I
lCltinj
I
l
I
I
I
I
i.
grupa:
Finansiranje:
I
Partneri u
i
'"il'1'"il:
Vrijeme
:realizacije:
i
I
Finansiranje troskova pokretanja iodrzavanja biznisa tokom prve godine
poslovanja
I
I
I
Poticati osobe osobe dobi od 30 i vise godina na pokretanje malog biznisa
I
I
i__
i.
'
oioul 4ooi oJ io iuis" godin"
za zaposljavanje
;;ii"uri"n" n"
"uia"ncilu
ianionatnitr stuzoi
Sr"d"tu" Federalnog zavoda za zaposljavanje u iznosu od 360.000
H"Hl:':,,?"luzbe
KM
za zapolljavanje i druse zainteresirane institucije
i
I
l'
2014. gooina
I
6.5.
PROGRAM OBUKEZAAKTIVNO TRAZENJE POSLA
ovaj program predstavlja oblik pripreme za zaposrjavanje i podrazumijeva profesionarnu/karijernu
orijentaciju, upoznavanje metoda i tehnika aktivnog t-ra2enja posta' (s";Fi"";"j;,
informiranje i pomo6 kod tra:enja zaposrenja), obiazovanje za zaposrjavanje i
orrg" ,rod;.,"
aktivnosti koje se provode u okviru centara za informiranje, savjetovanje iobuku, te k-iubova
za
;;ii;i;;"-
kaienje posla pri kantonalnim sluzbama za zaposljavanje.
Program rada za 2014.godinu
Fi
ll
El
H.
Intenzivirat.6e se saradnja sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke drugim lokalnim i
medunarodnim partnerima radi izrade strateg|je profesionalne orUentacije, kao aktivnosti u
skladu sa operativnim planom aktivnosti na provodenju mjera i preporuia sadrzanih u Analizi
n
I
stanja
E
u oblasti srednjeg obrazovanja sa prijedlogom mjera za uskladivanja obrazovanja
potrebama privrede.
B
sa
za troskove ovih aktivnosti za 2014. godinu su planirana sredstva u iznosu od 500.000 KM koia
ce se adekvatno rasporediti na javne sluzbe za zaposljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine.
B
E
6,6.
SISTEM INTEGRIRANIH CENTARA ZA INKUBIRANI RAZVOJ I KONSALTING
E
Formirati integrirane centre za inkubirani razvoi i t<onsjtting u sJradnji sa
opcinama i drugim partnerima
Obezbijediti potencijalnim poduzetnicima - korisnicima inkubatora osnovne
preduvjete za pokretanje iodrzavanie vlastitog biznisa tokom prve godine
poslovanja
I
.
I
Planirane
aktivnosti:
I
Pruzanje podrske u formiranju centara kroz saradnju sa opeinama idrugim
partnerima (pomo6 buduiim poduzetnicima da pokrenu biznis, oodrika
novoosnovanim poduzeCima ili obrtima da se odrze i stabiliziraiu u
potetnim fazama svoga razvoja, podrska bosanskohercegovadkim
drzavljanima u dijaspori koji Zele pokrenuti poslovne aktivnosti u Federacii
BiH)
i
I
Sufinansiranje samozaposljavanja/pokretanja vlastitog biznisa
Nezaposlene osobe bez obzira na dob i obrazovanje pri.iavljene na
evidenciju nezaposlenih
Ciljna grupa:
I
Finansiranje:
I
I
Partneri u
irealizaciji:
lo
i
Op6ine, kantonalne slu:be za zaposliavanje, druge zainteresirane
institucijeiorganizacije
I
2014 - 2015. godina
I
I
I
I
6.7.
PROGRAMI PRIPREME
usavrSavanje)
ZA RAD( obuka, strudno osposobljavanje i
Realizacija ovog programa je planirana u skladu sa evidentnom potrebom tr:iSta rada za
strudnim
osposobljavanjem, usavrsavanjem, pripremom za rad izaposrjavanie, obukom n" r"ono-.j""iu,
dokvalifikacijom i prekvalifikacijom radne snage, te dinjenicorir da nedostatak prattienih
znlnla
vjeStina onemoguCava, odnosno
zaposlenje.
da mnogim
I
I
I
I
I
i
nezaposlenim osobama umanluje Sanse'ra
Program rada za 20l4.godinu
l1
li
td
n'
H
.
I
.
cirj:
B
Planira ne
:aktivnosti:
Poveeati konkurentnost na trzistu rada jadanjem kompetencia. odnosno
znania ivjestina nezaposlenih osoba kroz razliaite oblike pripreme za rad
Sutrnanstranje pnpreme za rad kroz struenu obuku, osposobljavanje,
usavrsavanie, obuku na radnom mjeslu, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju
(sticanje struCnih znanja ivjestina u vezi sa zvanjem/zanimanjem, dodatno
$
,
Ciljna grupa:
B
o
!
Partneri u
realizaciji:
I
r
Sredstva Federalnog zavoda za zapoiljavanje u iznosu od 2.000.000 KM
Kantonalne slu:be za zaposljavanje, poslodavci i druge zainleresirane
institucije i organizacije
I
Vrijeme
2014 - 2015. godina
,realizacie:
I
7,
7. 1. FI
I
ZAJEON|CKI PROGRAMI SA DRUGIM INSTITUCIJAMA I USTANOVAMA
NANSI RANJE ZAPOSLJAVANJA IZ SREDSTAVA NAMJENSKOG DEPOZITA
FEOERALNOG ZAVODA ZA ZAPOSTJAVANJE
vru.
I
.
Finansijskipoft;ti;;fiiijavjnii,Ji,i:iozaposlil"rnieiijJrzavjnje
l
Federalnog
. Kreditjranje krajnjih korisnika uz povoljnu kamalnu stopu, grace perioO i P|an|raneperiodotp|ateuindustriji,zanatstVuius|ugama,tepo|joprivrednoj
aktivnosti:
proizvodnji
l.,. Pra6enje
Pra6enie i ocjena
.l.jFna ostvarenih efekata
afalz.fI
^etvrranih
.
Pravni suuieiti redistriraiiil; t;;uej; E6;; iiJ;;dffi - --- i
, c,tjn" n..uo",
'
Osobe
koje
privrednu
osnivaju
djetatnost,
izuzev
trgovine
iugostiteljstva
:
;Partneri u
realizacti: ' Razvojna banka Federacije Bosne iHercegovine
postoJeee zaposlenosti iz sredstava namjenskog depozita
,]:::^'|.?1:?.z:a:.?'!xi"*i:'-':'
l
;
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
FINANSIRANJE PROJEKATA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA I TNSTITUCIJAMA
Vecina zajedniekih projekata u vezi sa trzistem rada, zaposljavanjem iobukom, npr. programi
struenog osposobljavanja iobuke, programi volontiranja, karijerne orijentacije, razvojni jrolJtti
iz
sredstava lnstrumenta za pretpristupnu pomo6 EU (lpA) - projeiti preiogranierie
jaeanje institucija i sli6no, kao i projekli sa drugim organizacijama i institucijami,
""i'"oni",
un;ueu;u
ueestd
zvanidnih institucija u finansiranju. odreatenih komponenti piojekata. tsto iaro, ooreeeil proletti
predstavljaju bilateralnu ili multilateralnu saradnju Bosne i Hlrcegovine sa drugim
dr2avama i
medu_narodnim t|jelima, organizacijama iinstitucijama sa fokusom na oblast trzis'ia
rada (obuka,
zaposljavanje, poduzetnistvo, obrazovanje odrasiih, cleloiivotno ueenje, pr"un"
i dii,
gdje je Federalni zavod za zaposljavanie prepoznat kao znacajan partner.
''"grlitiu;Tako ee u 2014. godini Federalni zavod za zapogljavanje, na principu udesca u finansiranju ili
obezbjedenja drugih resursa, a uz podrsku doma6ih tili medunarodnih donatora, za;eoiLxi
realizirati projekte fokusirane na kategorije tesko zapogljivih nezaposlenih osoba, na t"iegorij"
koje nisu obuhvacene pojedinadnim projektima iz ovog programa rada, kao i na p-ietiE r3ii
omogucavaju bzo, efikasno i efektivno djerovanje na trzistu rada u kontekstu zaoovorjavanja
potreba za zapoSljavanjem odgovarEu6e radne snage i razvoja njene konkurentnosti.
Program rada za 21l4.godinu
u svim navedenim aktivnostima JU sluzba za zaposljavanje usK 6e itokom 20i4.godine biti
pouzdan partner u realizaciji svih projektnih aktivnosti dime ee dodatno uticati na stvaranje
ambienta za investiciona ulaganja i smanjenje nezaposlenosti.
u saradnji sa Agencijom za rad izaposljavanje Bosne i Hercegovine i Federalnim zavodom za
zaposljavanje_Ju sluzba za zaposljavanje USK Bihai je udestvovala u pripremnim procesima za
organiziranje fenjalnog rada bosanskohercegovadkih studenata u Njemadioj, kao iu provodenju
aktivnosti na osnovu javnog poziva za zapogl.iavanje medicinskog osoblja u tijemaetoj.
Intenzivirane su iaktivnosti u vezi sa provodenjem operativnog protokola o elektronskoj razmjeni
podataka radi efikasne implementacije sporazuma o socijainom osiguranju izmedi Bosne
i
Hercegovine i slovenrje. Takoder, poeeta.je i primjena sporazuma o zaposriavanju drzavrjana
Bosne i Hercegovine u Repubtici sloveniji, kojim su ureiteni uvjeti ipoitupik zaposljavaila i
u
sezonskog. zaposljavanja gradana BiH
sloveniji
medusobnih odnosa izmealu dviju zemalja u ovoj oblasti.
i
postavljeni op6i principi regutiranla
Pored..toga,. u.saradnji s Agencijom za rad i zaposrjavanje BiH i Fzzz sar4evo, JU
sluzba za
zaposljavanje USK Bihac je udestvovala u promociji progiama crveno-bijelo-crvena kafta, ei:ja
namjena otvaranje trziSta rada Republike Austrije stranim radnicima.
j;
za troskove udesca u sufinansiranju navedenih aktivnosti za 20.14. godinu su od strane Fzzz
Sarajevo planirana sredstva u iznosu od 1.O00.OOO KM.
Takoder,
je unapredenje .saradnje javnih sluzbi za zaposljavanje na razvoju
.predvideno
savremenih metoda rada sa nezaposrenim
osobama i posrodavcima i uvotrenja siitema mlerenji
ucinaka. u sklopu tog projekta pranirano je uvottenje nove funkcionarnoifi na web
itranti
Federalnog zavoda za zaposrjavanje v.{v'rw.fzzz,b u vezi sa edukaciom iz poduzetnisiv; (elearning), tj. on line skolom malog biznisa u poduzetnistvu. Nastavit ee se sa daraon;om
tota'su
odnosj. na. organiziranje foruma o. zaposljavanju mladih, promociji uspjesniir priea
o
zaposljavanju/samozaposrjavanju,. te otvaranje ogrednog biroa za zaposrjavanlU u to.lerii
ee uiti
primtenjen savremeni koncept raoa.
8.
PRoJEKAT ZAPOSLJAVANJA MLADTH U BOSNT I HERCEGOVTNT (yEp)
u okviru Programa zaposljavanja mladih u_Bosni i Hercegovini
-yEp (2o11-20,14;, koji finansira
svicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a realizirJnjemacka konsultantska firma
cope u
saradnji sa javnim slu:bama za zaposrjavanje, pruzat ce ie podrika radu i razvoju
tJa:9nje p-olla (Job club). u krubovima za tazenie posra dugoroeno nezaposrene mraoe
osooe
kr"d;;;;
dobi do 30 godina, kroz visesedmidnu obuku,'mogu dob;ti kontinuiranu pomo6 u vezi
si
tra2enjem posla, te ste6i rerevantna znanja ivjestine z; trazenje posra, t<oje ee
oooatno uficati na
njihovo samopouzdanje i motivaciju.
Program rada za 2014.godinu
9. PROJEKAT PODRSKE MREzAMA ZA SOCTJALNU SIGURNOST I
ZAPOSL-JAVANJE (SSNESP) - KOMPONENTA
,POiNCOOVAT.TiC i POON'SXE
u zapoSt.lAvntlueruiiti
ustuge posreoovinji u zapolqavinlu osobama kojj aktivno tra2e
su.pravo na primanje gotovinskih naknad'a i/ili pripadaju
B::^":? 19!b]l:
cirj:
.
Planirane
o
,
aktivnosti:
.
:
Ciljna grupa:
.
,
.
Prrtnari r r
.c^li2^.iii
a-' " --"-'- ---"-'a
vri:me..
realrzaclje:
,
--,--'
.
Karegon ama soctalno ugroienih
Sufinansiranje obuke istruenog osposobljavanja, te zaposljavanja i
samozaposljavanja osoba iz ciljne grupe
Unapredenje kapaciteta, efika-snosti ikvalitetnijih usluga posredovanja
u
zaposljavanju kanionalnihsluZbizazaposljavanle
Promocija javno-privatnog partnerstva.i.privatniir agencrla za posredovanje
u zapo5ljavanju radi unapredenja iprosirivanja aktivnih usluql
posredovanja pri zaposljavanju nezaposlenih
;r;"6""
osobe s invatioitetom, demooiriJ[ni;anio;,
osobe, ostate kategorie te5ko zapogljivih nezapoiteniti osoba
""r"p""r"""
-
Sredstva Federalnog zavoda za zaposljavanje u iznosu od 72O.OO0
KM
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike _ Jedinica za
implementaciju projekata socioekonomske podrske, obuke i
prezaposljavanja (plU SESER), kantonalne sluZbe za
zaposljavanJe
2o1o - 2014. godina
10. PROJEKAT RAST
(razvoj, analiza, savjetovanje i transformacija)
s ciljem izrade kvaritetne anarize.kretanja na trzistu rada u 2014. godini procjenom
sa
za 201s.
godinu' Federarni zavod za zaposrjavanle ce organiziriti
Lpitiu"np taist" rada na respektabirnom
uzorku posrodavaca registriranih-u federaciji EiH, uz koristenje
novitr metoaoioitiii,r"s-.r"i-" i
raspolozive baze podataka, 6iii bi
irvoriti pretposiavt'u za sagredavanje i projiciranje
.rezurtati
daljih. strateSkih opredjetjenja u obtasti zapo5tja";rt",
oorazovan,a. ptanira se i
u organizacUi. sajmova-11?-ostiavinpi r" ,-lOrt""ii" iz po<iuzetntstva
?99lit:kJgz.on.rne_Skolu malog biznisa kao savremeni pristup u pruianju ,"tug"
?:9be
pokrenuti biznis.
Takoder, ueestvovat 6e se u projekiima i oijaniziriniu
akiivnosti u u6.i
razvojem oblasti obrazovanja odraslih idrugim obiicima
""
intervencqYa na trZistu rada.
za Prcjekat RAST u 2014. godini pranirana su sredstva u iznosu
od 350.ooo KM.
;il';i;;;"og
;;
""="d;;;
;ni;;-6iZ;i;
11. SARADNJA SA MEDUNARODNTM INSTITUCIJAMA
z.a-v:d z? zap-osrja.vanj:
f-e,9Tlll
ko,e svoje djelovanje
ostvaruje. kvatitetnu saradnju sa medunarodnim institucijama
u Bosni iHercegovini, izmettu ostatog, toi<usiralu i na oblast.a
jacanja funkcija i institucionarnih kapiciteta javnin
stuzui zZ rrpo!1"u"n1", trzista
karijerne orijentacije, socijatnog osisyFlj?:. stru6nog osposobtjavlnja, 'migracija,rada opcenito,
uaenja iobrazovanja odrastih, jadanj; tjud;kih r.e.rrs"l podrzetniStu"
,or.
u;;;j;;
"jebi;;i;;;
Tako 6e i u 2014. godini nastaviti da aktivno udestvuje i/iri pruia podrsku
razvojnim programima
projektima
i
medunarodnih institucija poput svjetskf o"ni",- rr,r'"orn"rodne
organizacije
rada,
Medunarodne organizacije za migracije,
Ujedinjenih nacija, Amerieke
fazvojnog
agencije za meatunarodni razvoi,
druJlni i'oop"rrcije, l,lemaitoj ;rrsG -;;
_Svicarske
m€dunarodnu saradnju, Delegacije Evropske unqe u BiH i cruiim-lniernaiionalnim-i
p.g;;;
nacionam;i
organizacijama i razvojnim agencijama.
Program rada za
2}l4.godini
ti
bl
Fl
fi
H
"
Posebna pa2nja
6e biti posveiena jadanju saradnje na regionalnom nivou
posrecjst\.,r,i,l
Instrumenta za pretpristupnu pomoc EU, sto ee ojadati proces prJkograniene saradnje, potaknuti
stvaranje prekogranidnih mrera.i partnerstava, kao i razvoj zajelnidkih aktivnosti 's cillem
revitalizacije privrede, zastite prirode
obuhva6enih tim programima.
iokolisa ija6anje soiijatne kohezije unutar
podrudja
B
rl
H
D
12. PROFESIONALNA REHABILITACIJA, OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOSLJAVANJE
OSOBA SA INVALIDITETOM
zakonom o profesionarnoj rehabiritaciji, osposobrjavanju i zaposrjavanju osoba sa invariditetom
(,sluzbene novine Federacije BiH", broj 9/10) predvideno je it" piit'oo! Fonda
za protesionatnu
rehabilitacuu izaposljavanje osoba sa invariditetom (koji p;ovodi poritiku razvola i unapredivania
profesionalne rehabilitacije zaposljavanja osoba sa invalidiietom, ti*^3ir" -i
Trrin"""il,
programe razvoja privrednih druStava za zaposljavanje osoba sa invaliditetom
zagtitnih
radionica, vrsi isplate noveanih nadoknada istimuransa, vnii druge posrove,
finansira isufinansira
programe za odrzavanje zaposleno^sti osoba sa invaliditetom) iine i
sredstva Federalnog zavooza zaposljavanje u iznosu od 10% od sredstava planiranih Finansijskjm planom Fe-deralnoo
zavoda za zapolljavanje za aktivnu poritiku zaposrjavanja u teku6oj goiini. rikoo"r,
za zaposljavanje u F BiH dulne su sa 5% vrastitih sredstava namil6njenih." progr";"
politika. zaposl.iavanje, sudjelovali u ukupnim prihodima Fonda
"kiilh
zi profesionalnu' reh"oirit""i;r,
i
B
I
I
I
i
i"""".rrli!
osposobljavanje i zaposljavanje OS|/osoba sa invaliditetom.
za tu namjenu_u 2014. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.312.000 KM od
strane Fzzz
Sarajevo, JU sluzba za_ zaposrjavanie usK ce u rcarizacrii ovih aktivnosti udestvovati
iskrju;iv;
pruzanjem odgovaraju6ih usruga i rearizacijom odrettenrh projekata
koji za cirj 'imaju
_
osposobljavanje i zapoSljavanje/samozapostjavanje OSt.
Profesionalna rehabiritacija osoba s invariditetom ima za cirj da ih osposobi
za radno mjesto,
omoguei im. integraciju u socijarno okruzenje te zaposri pojedinca, pomogne
mu u odriavanju tog
zaposlenja i napredovanju, odnosno promjeni posla.
u narednoj godini pranirana je izrada dva priruanika, jednog, namilenlenog osobama sa fizidkim
i
m€ntalnim pote5koeama koje su u procesu aktivnog tra:enla
i,
drugog, namijenjenog
iosia,
poslodavcu radi oraksavanja procesa zaposrjavanja osob6 da invariditetom-. prirueniii
umno,gome oraksati i ponuditi pregred svega bitnog
zapoSljavania.
zi
oE
zapocinjanje, odnosno
ror<
samot frocesa
Priru6nik namijenjen osobama sa. invariditetom sadrzat ce pregred zakonskih
i drugih obaveza za
zaposrjavanje osoba s invariditetom, osnovne informacije Jtome gdje
i kome se ouratiti ia
ponudu.posla, pregled i opis dostupnih usluga koje nude Federatnr
zavod za zaoosliavanie i
sluzbe za
fll?l?f9.
.zapostjavanje, kao i ustug- koje obezbjeduje F""d
renaoltEc|Ju I osposobtjavanje
osoba s invaliditetom. Takoder, sadrzat 6e opis tehnika i naiini
;;;;i;;;;;,
usavrsavanja pojedinih vjeitina neophodnih za dobijanje posla.
Priruenik za zaposrjavanje osoba sa inv-ariditetom namijenjen posrodavcima poseban
nagrasak
stavit 6e na sudjerovanje osoba s invafidrtetom u proceiu zaposrjavanja,
pir:it
t"
i"i"i-"'lu"l
obavezama i odgovornostima posrodavaca i zaposlenika. i_4edno, prirudnk
ce saorzati'ive
informacije o mogudim uslugama koje pru:a Federalni ."uod
zaposljavanje zajedno'sa
kantonalnim sluzbama za zapogljavanje, kao i Fond.
r
Rok: kontiunirano tokom 2014.qodine
Nosilac aktivnosti:FZZZ Saraievo. JU Sluzba za zaposliavanie USK
Program rada za 20l4.godinu
II
il
B
13.
JAEANJE KAPACITETA I
STRUENO USAVRSAVANJE
POTENCIJALA U JU SLUZBA ZA ZAPOSLJAVANJE USK
E
n
g
E
LJUDSKIH
Radi jacanja kapaciteta ljudskih potencrjala u JU sluzba za zaposljavanje usK i odrzavanja
kontinuiteta, u 2014. godini 6e se posebnim programom utvrditi teme, dinamika itermini edukacrie
zaooslenika.
oblasti koje ee biti obuhva6ene posebnim programom edukacije, a koje 6e Federalni zavod za
zaposljavanje organizirati u okviru samostalnih aktivnosti, ali imedunaiodnih prolekta, jesu: rad
sa nezaposlenim osobama, narodito ranjivim kategorUama; projektni menadzment; priprema
projekta za apliciranje za sredstva Instrumenta za pretpristupnu pomoi EU idrugih evropskih
fondova; evropske integracije; monitoring ievaluacija mjera aktivne politike zapoSljalanla; obuka
u. oblasti informacijskih tehnologija; obuka u oblasti finansUa i radunovodstva i posiovno-socijalne
vjeStine.
!
I
I
Kao najvaznije zadatke pradenja i planiranja razvoja ljudskih potencijala u 2013. godini crupa za
ljudske resurse .ie determinirala slijedece: analizu razvoja ljuiskih poteniijala nlhovo
i
osposobljavanje/usavrsavanje, izradu projekcije porasta iusavrgavanja, te donosenja irealiiacije
integralnih planova za razvoj ljudskih potencijala.
PRACENJE I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA U JU SLU1BA ZA ZAPOSLJAVANJE IJSK-A
Planirane aktivnosti:
.ispitivanje potreba
za edukaciama
f
osposoblFvanjem kadra
u
odredenim oblastima, te oblikovanje plana strudnog osposobl.javan;a
edukacUe zaposlenika;
- ispjtivanje zadovoljstva poslom zaposlenika, utvrdivanje potencijalnih
uzroka nizeg zadovoljstva, te kreiranie preventivnih ikorektivnih mjera;
- projgdelje i sistemati6no praeenje internih edukacija zaposteniki;
- individualno i grupno savjetovanie zaposlenika oo oolrebi.
Odjeljenie za ljudske resurse
kontinuirani rad tokomTOiZIolriie
r
I
I
Nosilac aktivnosti:
VrUeme realizaciie:
-
I
I
CENTAR ZA OSPOSOBLJAVANJE STRUCNIH RADNIKA I ZA RMVOJ
PROGMMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLJAVANJA
- izvodenje ikontinuirano pracenle
Planirane aktivnosti:
I
I
IMPLEMENTACIJU
pr@
- izvodenje i kontinuirano pra6enje provoatenja motivacijskih seminara;
- strueno usavrsavanje ljudskih potenctjala u SluZbi;
- implementacija pilot projekta aktivne politike zapo$tjavanja
,,Uspjet 6u,,
- inlerna edukacija zaposlenika u cilju uvodenja Salter sistema u Biroe
rada i praCenje radne uspjesnosti;
Nosilac aktivnosti:
Vrijeme realizacije:
Odjeljenje za liudske resurse. CISO. oodinski biroi rarte
kontinuirani rad tokomTo,t4EoEiiE--
Program rada za 2014.godinu
tl
t1
6l
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
- kreiranje i publiciranje informativn@
Planirane aktivnosti:
izboru zanimanja;
- radne posjete Skolama u cilju profesionalnog informlranja maturanata
- profesionalno savjetovanje nezaposlenih lica
- profesionalno savjetovanje lica koja se prijave za strueno
osposobljavanje u Centru za strucno osposobliavanie iedukaciiu
- pracenje kandidata koji su prosli program profesionalnog usmleravanla
tokom..daljnjeg razvoja njihovih karijera; prikupljanje kriteri-jskih podataka
korisnika usluga, stranki koje su pro5le profesionalno savlLtovanle, te
lica koja su pro$la programe stru6nog osposobljavanja iedukacije u
nasem Centru;
aroffi
Nosilac aktivnosti:
Vriieme realizacije:
kontinuiEni Eolok6E 20iZ€odine
PROFESIONALNA SELEKCIJA
- psihotoska analiza zaniffi
Planirane aktivnosti: adekvatnog izbora metoda itehnika za utvrdivanje psihofizidkih
sposobnosti. kandidata, te provodenje profesionalne selekcije za
potrebe poslodavaca:
- profesionalna selekcija kandidata za pohadanje obuke u Centru
za
strudno osposobljavanje i edukaciju;
- kreiranje ipubliciranie informativnih broSura o ordfFsi^n'tn^i carat .iii
Nosilac aktivnosti:
Odjelienje za ljudske resurse, CISO
YrrJerne rea||zactle:
kontinuirani rad tokom 2014.99dine
STRUENO USAVRSAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA U JU SLUZBA
ZA
ZAPOSLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
I u 2014. godini 6e se provoditi aktivn-osti na unapredenju kapaciteta sruzbe za zaposrjavanje
u
Unsko-sanskom kantonu, u skladu sa Doktrinom rada
lavnih siuZbi za zaposljavanje.
Posebno 6e se raditi na uvodenju novih tehnologua u radu sa nezaposrenim
osobama (trijaza,
savjetodavni.
rad, rehabilitacija), te
i
drugim zainteresiranim
.tr;;;;;:
uspostavljanju Sarter-sistema i razvoju .poslodaviima
biroa za zapo$rjavanjJ prema uwrdenom kadrovskom
standardu isr. Projektni menadzment, monitoring ievaruatija mjera aktivne poritir<e
zaposrLvan-ia.
pracenje medunarodnih projekata. i soctalne vjastine zapostenit<a ce
tatod'ei 6lii t.iri" .tr"J"l,ej
usavrsavanja zaposlenika javnih sluZbi za zapoBljavanje.'
STRUENO OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA IZVODENJE PROFESIONALNE
REHABILITACIJE OSOBA S INVALIDITETOM
Rad s teze zaposljivim, a ujedno izuzetno osjefljivim kategorijama nezaposrenih
osoba. naive6i ie
izazov javnih slulbi za zaposrjavanl-e u savremenim uvjetimadjerov"n;"'. erouooi
ialii
illii,-"",ii
osposobrjavanja i pripreme za trziste rada, ukrjucivanja u odgovaraju6u mleru ""
attivne potitit<E
zaposljavanja i, na kraju, pronala2enja zaposlenla i poipune s-ocijalne integiaciie.
Uvodenie too
dostiglna prim,iena u praksi unapredujl jednu o-d
ir;k;r;
li,:_tl.p.^."^
fd-"_,]"1qS-"]:
sruzor, a to
pflprema za zaposljavanje.
""j""z.ijih
Je
Kod rada.s te2e zapoSrjivrm osobama uvazava se murtidisciprinarni pristup,
koji ukrjuduje iocjenu
viSe struenjaka razlieitog profita (psihotog, tjekar specijatista medicine raOa,
6eOairoq_anaiaioo.
tehnolog i sl.), sto ie osnova za. strudnu bbraou. Svaki strudnjak r,"ri.ti'"iJitE-i"""trrr""rr!,
odnosno metode rada radi ostvarivanja objektivnijeg uvida u trenutno stanje pojedinca,
a sto je
osnovno polaziSte za dalje usmjeravanje.
Pored multidisciplinarnosti, potrebno je obezbijediti i individuatni pristup, uvaiavaju6i
specifidnost
svakog pojedinca, vrsru probrema/smetnji, sto bitno poma2e kod ooreitivanp oatlnlin
profesionalnih ciljeva.
Program rada za 2014.godinu
Rad s teze zaposrjivim osobama cjerovit pristup rearizia luoz modurarni metod rada.
ovakav
prisiup unapreduje psihofizidke sposobnosti teze zaposrjivih osoba, koje postaju
konkurentnije,a
trZi5tu rada i lakse pronalaze odgovaraju6e zaposlenje. '
u
2014. godini pranirano
zaposljavanje
je
strudno osposobrjavanje zaposrenika kantonarne sruzbe za
za izvodenje profesionalne rehabiiitacije osoba s invatiditetom. Clq
i;-;t"o"-ti
pretpostavke za provodenje aktivnosti u vezi sa rehabiritacijom u svakom pojeoinabnom
oirou
rada, kako bi se stekli uvjeti za primjenu savremenjh tehnologija u radu s ovom poputaciior:
,,Sedmica dijagnoze" i"Razvoj perspektiva,'. Znaeajno je istaci d? je t"k".
edukacija uposlenika JU sluzba za.zaposrjavanje USk u oblasti',,Edu x"",i" ,"joit"iixi'
2Oii€oi;;l;;i;;;
jirrii
sluzbi za zaposljavanje u Federaciji BiH za nd sa zfivama nasirja u poroaici" po"r"oliuo,.'
Gender centra Federacije BiH i Federarnog zavoda za zaposrjavanje. bvim aktivnostima
se
obezbjeduju uvjeti za realizaciju tadke 2. 1.3. Akcionog plana za provedbu Strateqiie za prevenciiu
iborbu protiv nasilja u porodici (2013-2017), provodenjem gore navedenih eout<aiija. -
14. SUFINANSIRANJE PROGRAMA TRZSTA RADA
lmajudi u vidu.da obrazovanje.i obu.avanje predstavrjaju najborju investiciju
za maksimarno
koristenje tjudskih potencijara, sto bitno utide na razvoj ionkuieninosti, stvaianje
novin raonitr
mjesta,_.poslova i socijarnu stabirnost, a u skradu sa potiebama kiiita,
sufinansirli
ili prekvatifikacta nezaposlenih osoba kako bi se zaposlite pripremite za
9111,".:1lF"i?
uKuucenre na t,'rste rada sa trazenim zanimanjima. Takotter, u skradu
s mogucnostima,
6;" ;;il;
i
sufinansirat
6e se obuka za ovradavanje novim proizvodnim tehnikama
i
i"r,,ror"iti.i
e"
se realizirati u okviru centra za edukaciju I strudno osposobtlavanle JU sir:1"l","p"ii"""";"
"triunoiti
dostignudima za ve6 zaposrene osobe, a rad'i zaddavanja posra, jedan dio
opisanih
USK.
u s€radnji s.Fzzzsardevo 6e se_rokom zo14.godine, a na osnovu programa za dokvarifikaciju,
i podrsku zaposuavanju odrettenih cirjnih grupa (koji ee JU sruZba za
zaposljavanje USK-a kandidirati podetkom 2014.godine) biti rialittran
ii:ro.letat suiinaniiranla
programa trzista rada navedenih cirjnih grupa, pri eemu ce
sruzba i.ori"titi p*0"""i [r,i]
postojanje i rad centra za strueno o_sposootlavanle i edukaciju
koji je jedini ouar.u" ui"t" n"
podruaju BiH/F BrH. s tim u vezi, JU. slu2ba ia zaiosrjavanle
tisK ei6ae'ee toko, iori.d"irii"
izvrsiti uskladivanje djeratnosti centra za edukaciju i strueno osposobrjavanje
oor"io",.n,
Zakona
prekv-arifikaciju.
""
o obrazovanju odraslih, Sto ukljuduje:
-provodenje aktivnosti potrebnih
za dobuanje odobrenja za izvolenje programa obrazovanja
odraslih, os strane resornog Ministarstva obrazovania UdK.
Rok: mai 2014.qodine
Nosilac aktivnosti: JU Slu:ba za zaposliavanie USK
-izrada. kurikuruma./nastavnih pranova i programa za praniranje
osposobljavanja u skladu sa propisanom metodologijom.
I
provodenje obuke, struana
Rok: kontiuni.ano tokom 2O14.oodine
Nosilac aktivnosti: JU SluZba za zapo5liavanie USK
-uvoderje evidencija o programima, polaznicima iradnicima u skladu
sa zakonom o obrazovanju
odraslih.
Rok: mai 2014.qodine
Program rada za 20l4.godinu
ti
;!'
til
]1
H
u 2014 godini, u
prekvalifikacije.
skradu
cilj ove
s
mjere
mogucnostima, rearizirat ie se programi dokvarifikacije i
osposobiti nezaposlene osobe za potrebe tr2iita radi, te
je
usavr5iti znanja i vje5tine nezaposlenih osoba.
I
11
H
$
B
I
I
I
I!
!
T
E
I
Kroz specifidne proiekte u saradnji sa ovlastenim obrazovnim istrudnim institucijama
ili kod
poslodavaca, uz strueni nadzor obrazovnih institucija, izradit ee se programi
ootvaiiniacije,
prekvalifikacije i obuke za sticanje novih znanja, vjeitina, zanimanja isios6bnosti
n"."pori",iiri
osoba,.a na_bazi iskazanih potreba posrodavaca, do kojih 6e se oo6i javnim pozivom iciirer<tnim
kontaktom Kantonalne sluzbe za zaposljavanje sa poslodavcima.
Takoder, u ovom segmentu treba napomenuti da 6e se nastaviti sa aktivnostima vee
osfuarene
saradnje JU Sluzba za zapoSljavanje USK-a s Tehnickim fakultetom Univeziteta u
Zenici kroz
Projekat. prosirenja djeratnosti centra. za struano osposobr.iavanje i edukaci,
."nrr"nl"
zavarivae, kao inastavak izvrsne saradnje s Kresarskom ikorom na otoku Braau R Hrvatska
rati
nastavka procesa prekvalifikacije istruanog usavrsavanja u oblasti klesarstva.
."
lmajuii
.u vidu.da obrazovanje i obudavanje predstavrjaju najborju investiciu za maksimarno
koriitenje ljudskih potencijala, sto bitno utide na razvoj [onkuieninosti, stvaianje novih
radnih
mjesta,.poslova isocijalnu stabilnost, a u skladu sa definiranim potrebama triista. potrebno
ie
organizirati obuku nezaposlenih lica prekvalifikacijom ili dokvatifikacijom kako oi ."'riipi"riiij"
ukljudenje na trziSte rada sa traZenim zanimaniima.
Takoder, u.skladu s moguenostima, sufinansiiat ce se obuka za ovradavanje novim proizvodnim
tehnikama i tehnoroskim dostignu6ima za ve6 zaposrene osobe, a radi zadrzavanja posra.
15.
OBUKAIZPODUZETNTSTVAZANEZAPOSLENEOSOBE
obuka iz poduzetnistva za nezaposrene osobe je nova aktivnost koja se uvodi u redovne
zadatke
javnih sluzbi za zapoSljavanje u Federaciji BiH.
Osnovni ciljevi uvodenja obuke suj
.
.
.
'
'
Op6i razvoj tjudskih potencijala u FederacUi BiH
Informiranjeopoduzetnistvu(individualnosavjetovanie)
Obuka o pokretanju vlastitog biznisa (seminari, radionice)
Koristenje mjera aktivne poritike zapo$rjavanja
i drugih mogueih izvora finansiranja za
realizaciju poslovne ideje
Pracenje ipruzanje podrske nezaposrenim osobama nakon pokretanja vrastitog
biznisa.
JU sfuzba za.zaposrjavanje
I
I
I
usK u saradnji sa Federarnim zavodom za zaposrjavanje te u2014.
iz ;oduzetnistva. Cili
godini provoditi kontinuiranu obuku isav,jetovanje nezaposlenih
osoba
projekta je savjetovanje usmjeravanje nezaposlenih, ali i drugih
i
."i"G;.;;;
;;;;r-;
poduzetnistvu Zaposlenici sru2be za zapoirjivanje koji su prosri obuku
poou."tnivua
iz
ocjenjivat 6e objektivnost posrovnih ideja, koriiko su provodive'u praksr, te nakon
usDiesnoo
pokretanja biznisa idarje pruzati podrsku korisnicima ove usruge.
iJ to,
pr"Juitl-l!
odrzavanje periodidnih seminara u zavisnosti od iskazanog in-t,eresa, dok",.''irru
6e se savietovanie
provoditi iskljucivo na individualnoj osnovi.sve osobe zaiiteresirane
za t<oilstenle ;;i"E;i;
sredstava za samozaposr,iavanje ubudu6e 6e obavezno pohadati obuku iz poduzetniitva.
I
I
I
I
I
Program ruda za 2|l4.godinu
tl
t1
Lt
16. ISPITIVANJE TRZISTA RADA
lz
ied.los opceg odredenja zaposrenosti kao: indikatora ekonomskog, kurturnog i socijarnog
napretka zajednice, izvora egzistencije naj5ireg kruga popuracrje,
stabiritacie socio--ekonomsto6
-;;;ili;:
'sinonima
statusa
i zajednice, a nezaposleriosti
kao:
..pojedinaca
ma,rginalizacije. nepotrebnog i nepovratnog prosipanja rjudskih
sustinski-sadrzajn o znaeaj pitarya zaposrenoltiza svatlg
;i;";;n;,
resursa, mo:e se
sagredati
foleoinca, a iza odrecrenu zaiednicu.
,,rRZtsrE RADA JE TRztSrE ZNANJA I vJESINA"
smjernice poritike zaposrjavanla Europske unije odreduju eetiri osnovna
stuba te poritike:
-
povecanjezaposljivostistanovnistva,
podsticanje poduzetnistva i poduzetnidke svijesti,
podsticanjeprilagodljivostipojedincaipoduzeca,
jednake mogudnosti zapoiljavanja tj. uklanjanje
svih oblika diskriminacije.
i
Postoje6a situacija na triistu rada, ponuda potraznja radne
snage, kao karakteristike
specifidnih ciljnih grupa zahtijevaju posebnu pa2nju. 'situaci.la
na trzistu rada
Hercegovini karakteriSe ve6a ponuda radne snage od iraienja od'strane poslodavaca. u Bosni i
-neiiiiiir-r*"i"
i
lpak,.ipored toga moie se re6i da: zapostenima
ivjeitine, razri.ite grupe
populacije imaju razridite potrebe za obukom, na trZistu
rada nile 6oezo;eoen princip ;eo-naritr
mogudnosti tj.nepravedna zapostavljenost nekih grupa.
tciti:
i.
,.
.
.
Planirane
aktivnosti:
.
.
Provesti anketiranje posto-ivica iadi sagtidavanja trenuinoj
procjene njihovih poslovnlh aktivnosti u 2014-. godini
_
taisii raoi'i zaposrjavanja u Federaciji
Lirj11
EfH sa :t':^gTl!tf:i".
procJenama za 2014. aodinu
Promoviranje rezultata anketiranja u javnosti (konferencije
za medUe,
nnariza
okrugli stolovi i dr.)
i
Upoznavanje nadleznih institucia drugih zainteresiranih
subjekata o
rezuttatima. anketiranja radi uspostavtjanja tripartitnih savjetodavnih
tijeta u
oblasti srednjeg strudnog obrazovanjj I oUut<d
UdeS6e u svim aktivnostima ko.ie za cilj imaju usaglasavanle iskazanih
potreba trzista rada
zapoSljavanja
ii
i
ponude obrazovnog sislema
Ciljna grupa:
.:
Partneri u
realizaciji:
iv'ri"ru- :realizacije:
sajmovima
-sJi6ia
"u
Federaciii BiH
tFinansiranje:
i
iivnog i piivjinog
r<!i zaposr;ivJju de;et i vise
l"dlik", ...bji. obzira na djetatnbst koju obivliajl, i ,Jji"trion,
u
Postodavli
I
iiinii
,Sled:tva Federatnog zavoda za zapoStlavJnjiu iinosiioO f OO.OOO XM
Ministarstvo civitnih postova eiH, reoeiii;;iriiiliiJtvo o6iai6iinjJ
i
nauke, kantonalna ministarstva obrazovanja, naut<e i sporta, Udruz6nje
poslodav-aca_ u Federaciji Bosne i Heicegovine, piivredna
xomora
i Hercegovine,JU stu2ba za zapoStjavanje USK,
posr.te
::::1"_:!:,
.
posrooavct I drugi zainteresirani subjekti
.
2014. godina
Program rada za 2014.godinu
i
I
17.
PROFESIONALNAORIJENTACTJA
u skladu sa strate.kim opredierjenjima Federalnog zavoda za zapo.rjavanje
i JU sruzba za
zaposljavanja usK utvrdeni su prioriietni zadacr
pioL.ion"r,Jortentaciju u narednoj
godini:
="
podizanje kvariteta profesionarne orientacije
u skradu sa Doktrinom rada javnih sru2bi za
zaposljavanje u Federactji BiH,
o izboru
i pronatazenju postova prema sopstvenim
l?!l1iii" nivoa svijesti
rnteresovanjima,
sposobnostima i.zanimanja
sistemom vrijednosti rioo'jriplonik" rrzrieif,rr giup;
teze zaposljivih osoba,
.
podrSka razvoju cjelo:ivotnog u6enja.
je podr.ka daljem razvoju programa pripreme
za zaposljavanje, koji sadrZe
slvje]oyanj?, moriviranja, iniormiranja'i
i;ii#;j;
r;".4
zaposrenja, kao i pranirania i
rl:1:,
razvoja profesionatne kariiere. sve te_aktivnosti provooit
ie s- na'rJi"Llr;i;il ffrffi;"rli:rl
Federalni zavod za zaposiiavanie 6e stampati puotitaolu
u u"-.iJ" prot""onarnim usmjeravanjem
radi bolje informiranosti svih zainteresiranih o rar<torima'oiiniml"'!,"n,r"n1"
I razvo, karijere.
Takoder, planirana
RazvUat
6e se
segmentu.
i
a'urirati novouspostavljena web stranica ,,Abeceda kariere,,, posebno
u
zanimanja za upis u irednju skoru i tat<uiiet, profesionarnih
-odabira
oeekivania i
namjera Kroz takav interaktivan nadin. funkcioniranja strani"e,
ioiisnu
l"ii""i"eii"
e"-,n"Zi
saznanja o raztiailim sesment,r"_=j,"!:lli1:".1".y9i
u;"dno 6e se
*iJt ,"
131."i",
stalno praeenje i odredenu evaruaciu navedenih ooristi,
"u.iuii"oiti
sto je i","u"ntno za
razvijanje budueih
programa. Najveci dio predvidenih. aktivnosti
odvr.Jat
se u ot ui* cunt," .",i"?ori]rl#.
i obuku (C|SO) u sjedistu, stuzbe ," i"poslj"u"G aii,"e,
Gu
::jl:t-"-":lt:
olroa rada na podrudiu Unsko-sanskog kantona. Novina
u informiranlu nezaposrenih rica u 2014.
i"
i:. informisanje
99d]li
kontinentima
i
savjetovanje
osim Afrike.
o
;"##;;il;
,
tegalnim ,aOnim mtliaci;ima Si;om
s;i.ietar;;m
Rok: kontiunirano tokom 2014,qodine
Nosilac aktivnosti:Odielienie za liudske resurse.ClSO
18. IZBOR ZANIMANJA
PodrSka daljem. razvoju programa pripreme za zapoSljavanje,
u smtslu mjera savjetovanja i
planiranja razvoja karuere, usmjerena je ka informiranjl
uddnika osnovnrn i srednjih skora, u
momentu odabira zanimanja, u skladu sa njihovim intereiovanjem
i sklonostima.
saradnja gkora i kantonarne sruzbe za zaposrjavanje odvijat
ce se kroz informiranje ucenika i
strudnih saradnika u ikolama.
Interesi udenika rerevantan su faktor za kreiranje upisa u
svaku novu skorsku godinu. Kako se
kroz obrazovni sistem stvara suficit odnosno ait"it oor"alnrn-zanimanja,
*"-pt
r"
potrebe za kadrovima na trzistu rada.. Adekvatnim informiranjem
o potrebama na "J""
trzistu rada i
mogudnostim€ planiranja i.razvoja karijere ujedno 6e jadati svileit
o znaea;u procesa odludivania
o izboru zanimanja, Udenicima 6e se ostaviti mogu6nost ,"'OoO"tno-to'n"Il;;;il;;#;;;
profesionalnih. interesovanja i mogu6nosti, koje
'proijJni
ee ;bavuati sirueno tice. o"noun"
Jeste da uCenik upozna sebe, svore sklonosti, sposobnojti iprofesionatne interese. "rjrn"
Takoder, u planu ie izrada interaktivnog upitnika za izbor zanimanja,
na osnovu
moci sami procijeniti svoja inieresovanja Grupno profesionalno i"to^ir*i" kojeg ie udenici
0i"""
planirano je u prvoj polovini godine, u vidu kratkih inforr.irativnih
-"ti
radrontca.
irir*"
iu proteklom periodu Sluzba 6e stampati idistribuirati odreden broj brosura i informativnih
letaka resornom ministarstvu obrazovanja, kurture isportaza potrebe
osnLvnin
podrueju USK.
Kao
i*"d;jil;k;';;
Rok: kontiunirano tokom 2014.qodine
Nosilac aktivnosti:Odielienie za liudske resurse.ClSO
Program rada za 2\l4.godinu
,I9.
CENTAR ZA STRUENO OSPOSOBLJAVANJE t EDUKACTJU
Na bazi kontinuiranog ispitivanja trzista radne snage ipraeenja
stanra u obrasti medudrzavnoo
zapostjavanja usm.ieravati rad centra za strudno so[osob4au"ni"
i"o,i["",ru
koja ee nezaposlenim osobama_pru'ali vece Sanse za
odnosno kop
q"..qyd'. konkurentnii na tr:istu.. uvoarenje procesa=apostenje,
o'buke osposootiavanja u odredenim
deficitarnim zanimanja iziskuje idodatne finincijske napore iako
oa ce se ove aktivnosti realizirati
u skladu sa financijskim moguinostima,u svjeflu globalne
Jkonomst<e trize.
;;;i;;ffi;;jiil;
.; *;;si;;l;
i
Pored smanjenja razrika izmedu vjestina koje zahtjeva tziste
rada te onog koji se stjede tokom
formalnog obrazovanja neophodna je intervencija'u ooieolnim pooruqi,n!
osposobljavanja sto ce biti ivodilja rada ovog Centra u 2014 qoJinr.
"o'rt*i;.Ji "ir""."g
Naravno, u vezi gore navedeno-g, nimaro. .-e nec" ."port"itl"ti
kvaritet i kvantitet usruga koje
pruza Centar nezaposlenim licima-korisnicima
usluga.
u tom smrsru praniramo ostuariti jos borju saradnju sa obrazovnrm ,nstituciama
koje se bave
obrazovanjem, pa i sklapanje ugovora o poslovnoj saradnji sa istima.
S obzirom
la z-naeaj u re€ulisaryu,tr:i5t1f9l" ,.lrgg isprovodenja programa aktivne politike
zapostjavania tokom prvih t0
2013.godinJ izviLna-je
ll::-":'
nezaposlenih osoba u proizvodna zanimanja gra-devinske I metalsxe irekvaittita"ii"
struke.
v:?T" i".
,trpri" zli
znadajno napomenuti
da-ie-kr6z rearizaciju naveoenit aktivnosti udvostrudena
efektivnost rada centra koji je tokom 2b13.godine ostvaiio ulupan prihod
od cca.83.400,00 KM
6ime je ispunjen faktor samoodrZivosti ove ofoanizacione
reOinii6 StuZUe.
u
skladu
s tim prioritetni zadaci centra za strudno osposobrjanje i edukaciju 2014.
realizirati kroz slijedece aktivnosti:
godini
1' Organizacija i sprovodenje kurseva prvenstveno gradevinske, metarske
struke, te sukradno
moguenostima izahtjevima trzista rada.uvodenje novih kurseva,
za oko rso n"."po"r"nit o"lu"l
2' Na..osnovu pokazaterja izvrsiti anarizu staila na
osoba, te sukradno
ponudi. i pokaZnji na trzi5tu radne snage iekonomske "ui-"*rji'*rapo"renih
opravdanostr
predlagati obuku u redovnim
nova zanimanja iprediagati obustavu ,lOountn
Kurseva nakon zavrsetka
crktusa u onim zanimanjima koia
po gore navedenim pokazateljima pot":, n"op,"uirn]rorganizovanje provodenje.-se
potaginia
uanr"JnS- i"piie za graoevinska i metarska
zanimanja za oko 70 osoba sa radnim iJtuitvom u graaevini
i ,i!,nstur.
li.l::y,rl::
3.
i
t"
4 vrsiti monitoring i evaruaciju programa obuie, profesionitnu oirlentaci;u kandidata koii
redovno poha-daju kurseve, provoditi jednodnevne i dvodnevne
i,.,i"ir"ip,i" ;;i;"';i
*.j;:;,5;
obuci u cilju.kvatireinije pripreme
::ll^":,i:-1?*1"1?i
proresronarnu serekciju kandidata,
nezapostenih
ri."
i"-'ia,it"
te vrEiti edukacrju instruktora za rad sa odrasrim osobama
za
timski radu.manjim grupama, te rad sa teze zapoSljivim grupama.
Strudna priprema
o!r?1,,,,,,,,,,,,,,,,ovnog
procesa u C"ntrr, pr"nTr"[i" oir".ounog procesa,saradnja
sa
drugim obrazovnim insitiuciiama.
Program rada za 2014 .godinu
19.
FINANSIRANJEPLANIRANIHAKTIVNOSTI
:it3#:n$f
-
-
t"omskih
poslova JU slu2ba za zaposrjavanje
usK-a, posrovi su srupisan j na
Finansue;
Radunovodstvo;
Plansko - analiticki poslovi;
Komerciiala.
U..2014. godini u kontinuitetu tokom crjele godine
donosft ee
uH:xj'"",j"J1?:j'
'
n"i"iln'irzaoatarleiaioni;i;ffi;fi"":;H:Hfii:i:T:;i"'ff:
ot"o,
-
ft""Jil:
organizirati
godiSnjeg izvjestaja
i
!
o radu (Finansijski izvjestaj), rok izrade 28.02.2014.
izvr.iti popis materijarnih sredstava
-*'-
preporukama Ureda za revizrju .institucija
,f
giH.
I
rzvora sredstava sukradno
Finansiskim planom JU Sluzba za zaposljavanje
prihoda i rashoda u iznosu od cca 11.725.000,d0 USK za 2014.godinu uravnotezen je plan
KM,'rt;rd* pran I kvarifikaciona struktura
uposlenika, plan nabavke stalnih sredstava
itekuce rezerve,
Pravni osnov: zakon o budzetima, r"o"-riiii g"i."
il"r""gou'n" (,,sruzbene novine FBiH,,
,broj 19/06), zakonom o^ doprinosima -("slrzl"n-u--'nou,n"
FB|H,, broj 35/9g,
54t00' 16t01' 37toi, o1toz, tztoa ilitoal
i 2"k""5 ;;;;;""""nJu u zaposrjavanju i sociiarnoi
sigurnosti nezapostenih
osoba (,,stuzbene
nout* Feiir
Ei"ii\idi , rztosl
Sredstva za osiguranie oO n"r??::]:lg:ti ostvaruju-se
uptatom dopnnosa za osiquranie od
nezaposrenosti te participiraju u.uk-upnom iznosu
od o.+so.boo,oo
xri
sredsrava dok administrativni troskovi oruto ptaea "0""r*
upoiL-n]n
,.no."
cca.2. ooo.ooo,0o KM
odnosno 17% planiranih
zidJil;f#;
sredstava.
U toku 2014. godine sudjetovati
I uskladivanju sa mogucrm izmjenama i dopunama
vaze'th zakona i sriiede6ih p.avirnika
.y- fl"gi
uz akcenat na rearizaciji preporuka rzvjestaja o
reviziii
finansrjskih izvjestaja iu stuzba za."p"srl";;i;
riift"i;';T"i;""" ureda za reviziju insrituciji
u Federaciji Bosne i
'
.
'
.
.
Hercegovine.
D-onoienje izmjena idopuna pravirnika, procedura
ioperativnih uputstava u sruibi, rok
kontinuirano po nastanku mogu6ih izmjeni iooprna
uaieeiir."r,onl u zoic. gJin]i., -'.
Dono$enje pravitnika
pJrp-crma suktadno smjernicama
ll!:rlgl
!:"lrgtikodi rontLinirn
za uspostavu ijadanje "interne
kontrote
bud2etskih'koiisnrxa:
rzm,ene i dopune Dokumenta. okvirnog budzeta
za fiskarnu i najmanje dvije naredne
godine, sukladno Zakonu o budzetima
u-f BiH:
tzmjene idopune pravilnika o radu JU SluZba za
zapoSljavanje USK;
tzmjene i dopune pravilnika o koristenju slu2benog
irto'rooif";
Osnovne aktivnosti dijom Ce se realizacijom osigurati
finansiranje ptaniranih mjera:
1. Organizacija ekonomike
:Hfl:;,:=*""
realizacije Finanslskog ptana i ptana radne
_Slij!," tprg"li"
realizacie Programa
rada, izrada i pra6enje primjene-eiavitnl<"'"k;;;;k;
No"ir"""ktiunm
2 .rganizacrja funkcije
5;,1""i3$l#,
zavodu
informisanja (statistika, podnosenje mJeseenih
rzvjestaja
za
o radu
zaposljivanje, .iiti!tiJr,"- pJli'rac1e,
eodisnji tu;"st";i- o
. .. Ro!: kontinuifano tgkom 2014. oodine
trosilac aktivnosti:
Odietienie za ekon6frEIEi6Ei6G
Program rada za 20l4.godinu
3
organizacija finansijske funkcije (finansiranje, pratni
promet, finansqska kontrora).
No"ir"""ktiunm
4.Organizacija radunovodstvene funkcrJe (knjigovodstvo:
'rt"rrit glavna knjiga, materralno
knjigovodstvo, knjigovodstvo sitnog arata I
i*J"tii,
kupaca, dobavrjada,
plaCa, raeunovodstvena
"rJJ","u",
kontrola).
No"ir"""kriunffi
5. Pracenje ukupnog prjhoda po op6inama i po
uplatiocima doprinosa.
tto"it"""r,iunffi
6. Organizacija komercijatne funl:f^!,3!,ivka, sktadistenje,
distribucUa, prodaja,
kupaca idobavljada,
reklamacije, pripremanje ugovora, zakupnina,
osiguranje idr.),
anatiza
No"ir"""ktirnm
21. JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM
Federalni zavod za zaposljavanje
ie,-prema Zakonu o posredovanlu u zaposljavanju i socrlatnoj
srgurnosti nezaposrenih osoba. obavezan da vodi i
obj;dinjujq
zaposljavanja od interesa za F:1el:,:iu Bil i da predi;ze';j;re
=o,rn" "u,o"n",1" u obrasti rada i
i potreona
;
funkcjoniranje.jedinstvenog informacionog sistema
u ovoj ooristi. u toku 2013. godine odrzavin
postojeci
informacioni sistem, Sto 6e sJnastaviti Oo imitemeni"cii"
Je
nouog ,
neefikasnosti postoje.eg jedinstvenog informacio""g
.;,a'erosrr
opreme i tehnorogue,
rasptsan je tender za nabavku novog informacion6g
sistema, kolr ot, prema ptanu, kebalo da
d" kraia 2014. sodine. Gtavne runriionarnosii inr6r.idionoj
osranJare samo na evidenciju nego i na veze za internim
i eksternim srstemima.
od internih sistema bi biri trezorsko posrovanje, sistem za praniranje
projekata i dr., a od eksternih
veza sa poreskom upravom, grSal,ila
inspekcijske poslove i drugim instituciama. Novj
.za'
informacioni sistem bi trebaro da u tennotoskom'
smis'ru
oucile": frimarnu-i,
nastavak rada u sludaju havarije.
"i;i;;l
;"i"r" ;Jfr ;;
::l:,^r:f_"j
id;r;
sve.,tehnolo6ke komponente
sr!iil;;;
iOi-i;;d; ff;
;;;il,;;
u podatkovnim centrima (eng. data
centre) bire bi redundantne
inr"l,g" nce alale, ko1i bi se koristili
za razne procjene, davanje bitnih informacija o trzigtu rada,
dob'ijanje ;ffi"ir"-li-pr"",riJi
(suvisne i prekomjerne). sam sistem bi ukliudivao
i
zapoSljavanja
or",i""l
isl.
jedinstveni sistem mogao efikasno koristiti, pranirana je
Da.bi
.se
i nabavka nove vpN mreze
(virtualna
privatna mreza) izmedu biroa, kantonarnih
iir?'i."
r"ri"srr*""1u
i?"i"Lrn"g .""Jd"
za zaposrjavanje iostarih neophodnih usruga rraoova
rcro ri sl-nou, ,nror,n"",oni sislem mogao
koristiti na najbolji mogu6i nadin.
Tako"er, u 2014' godini ee se nastaviti
poreznom upravom Federacije
.saradnja sa
BiH radi
unapredenja koristenja i efikasne razmiene
podataka u Jedinstvenom .r"t"., i"gLio.ijJ,
konhore i naprate doprinosa ovo ut<rjueuje, izmedu
ostard, i prqavu nezaposrenih osoba na
zdravstveno osiguranje erektronskim putem ipruave
na pe-nzilslo i invaridsko osiguranje, lzv.
dokup staia' s tim da 6e se kroz novi informaiioni sistJm
niiioiat da se taj proces ubza i
praktieno
automatizira.
Program rada za 2014.godini
Pomenuti sistem
ce t"O"r",::L.-1ly9du. za
zapostjavanje pruziii mogucnost etektronskoo
pregleda uplate doprinosa za osiguranje
od nezaposleiosii i.," o"nou, iskontroliranih
ulp tozl
oorazaca, te potrebnih podataka. o postodavcima
d,eratnosti, brojem i kretanjem
zapostenih, radi provjere n"r,_:1:*on koristenja
.r"O"L* .""pori"anje
zaposljavanja, odno!no
-"
monitoringa i evatuacije mjera aktivnjpolitit"
.l"p"S-U""""iI
";
22.
il;;;
INFORMIRANJE IJAVNOST RADA
U 2014. godini 6e se izraditi
Strategia komuniciranja Federalnog zavoda za
.sredryoroena.
zapostjavanje, kako bi se kvatirl11
i'.,"r"ijr,*.ur"on1" sa medijima, promotivne
:lallali
aktivnosti, pravovremeno informiranje
javnosti, te "p6zicionlranje
kao pouzdanog partnera na rzi&, rJJ".
.amid:a Federalno g zavoda za
iG"i"u1,
::t^".:!"-g:
." redovnim prasiraniem
vrjesrr r saopcenja za javnost putem
n_o.vinskih
pr-rt"i" "" ""
.0.*i
socualne
il;ffi;l;:,,;
';,"Jfi: ##.;::l'J:"H;:.,'ii:'Jl:',j*;
medija, r<ao i orsaniziiani".
.mreze Facebook posredstvom
savjetovanje iobuku u eihaeu'iL-oB drl-;;
:i1p;,H"i,;i"#ronskih
"s"n"ri,
usbostiuii;noo
-Wy,+<G,
r
i.oni"r"n",;" za medUe u sktadu
sa
svijesti javnosti o_ utozi,i
f:l^?-"q:ry
.zadacima JU Stu2ba za zapostjavanje USK Biha6.
nam,era Je da se u 2014. godini posredstvom
.
uroze dodatni napori za sto borju informirano"t
potozaju i moguenostima javnin stuiot
rasporo2ivih kanata inrormirania
r,ori"r'it" ,"jula i sire
i
komunicirania
i";""it,
zapovp;;;i; ;d;i_ "
" "'xil"iriJiill,
d:f]liq e" se..opseg informtranja javnosti s fokusom na
za
Kroz osmisljeni komunikaciiski.ptan
sljede6e temei neophodnost reforme obrasti zapostlavanlz
nezaposlenim osobama
Do-slodavcima
;iea,i;a
i
.i
zapo.ljavanja posebnih kateoorua nezaposlenih
aktivno traie posao iri pokre-nu vrastiti uiznis
te,
s litiem pru:anlu efikasnih usruga
po.r"oovanJa, promoviranje
f;r."l;!
osbOa, moiiv,r"nle nezaposlenih osoba da
""i"Eiol'prir""iranje svih obrika stru.nog
osposobljavanja i usavrsavanja u sktadu sa potreb"rn"
tizisii
i"j".
fl""j[':T* ,'",Fit?fl.i;tT,i'::n ^:':'^l?':3 'zaposrjavanje-u..,T:f i"fd"i1.
redovno
proiektima
inrormiianj"l;;il#:iiff"Iil'j'J".ll"'::;*,:f,,1'H:lT1?Jffi:li"".,"1
se unapriedira torriira"ij"'sa posrooavcima kao,fi""-1ff;
krudnim
pannerrma na
vizuernog identiteta. Kako bi
tzistu t"d", oor:1.:.1:stavrjanja usruge prelreoa 6;;;;;;i;i";;Jfi:iill
za posao, putem web^srranica.6itzzz.ba' i
p'premit 6e se opciia
l:19]11,news/efrer-a sa
oostave
aktuernim informaiiEiE-o aMarma F-;b"i.r""g
;;;#:;
zaposljavanje i JU sruzba za zapostjavanje usxt
stan;u n" iJisiu ,uo".
Tatoder' kada
rijee o nezaposrenim osobama, posebna paznja
ce se posvetiti informiraniu
-je su
kategorlja kao sto
mtade osobe bez r.aonos tii;"iui, ;lnll-j,jgoroano
;;;;pJ]""J.J.iiJ r
demobirizirani branioci, ari i nevradinim organizacijama
koje su otvorene za saradnju u pru2aniu
podrske razriditim kategorijama tesko zapoirjivih
;;d";6il;;ba. ove aktivnosti rearizirat ie
se nastavkom aktivnosti na provodenju informativnitr i
motivacijskih seminara .;-;;;;;;;;;
osobe i tokom
2014.godine.
s
namjerom pribrizavanja vaznih informacija u6enicima,
studentima, nezaposrenim osobama, te
svrm drugim potenciarnim korisnicima,
nlihovog
usmieravanla
Ka. zanrmanjima koja su
tr,igru rad€ idatjeg razvoja .ridi
tarilerd, unairileOiilJ r. ,rn*",on".nost web stranice
:1T:111"
www abecedakariiere ba JU sruzba za zapo.rjavanje
usk e"
segment odnosa sa javnoscu
Ja'ati svoj ugred instituciie koia ie prepoznafljiva u posrovnoj i sirol
lavnosti kao va'an partner na
r*
g|]tJ,jf::;i:,,;.*:'#"
ioveeanju ronturentnosii i zai,"srij"b.ti n"r"po"r.nin,
Program rada za 2}l4.godinu
i"'i.#snl
23.
NADZOR I KONTROLA
Nadzor ikonkora nad rearizaciiom.mjera
i,aktivnosti ovog programskog dokumenla
zaposrjavanje USK-a bit 6e saitavni.dio
JU sru2ba za
aktivnosti orrettir'a iilrenaozmenta sruzbe, periooienJ
i/ili po okon'anju izviestainoo razdg.b.lj.3
a
i'i;;;il;ad'irovodeniem
prosrama rada
- v r .sv P
6e UO JU SluZba za zapo5lja-vanje
vrsir
ni.;;
US-K-a. -
l
Kontroru nad strudnim radom zaposrenika
vr.e struenjaci odgovaralu.e
neposredni
strudne spreme
rukovodioci (provjera srruenosti zapJsenir<a-,
;eiiiL"ii""i"
I
vodenje dokumentaci1e i evidenciia)
2.
"oi"iili",
Jednom miesedno
\im za kvalitet SUe izvriit 6e kontrolu nad strudnim
sru:be u prvom i drugom p^olug-odistu zoi+.-dlo]ij"ii raoom organizacionih iedinica
i l interni audl) i sadinit 6e
izvjestaje u kojima ce Dored ostarog navesti
uode"ne n"io"t"tx" kao izapazanja
da ri su
otklonjene manjkavosti koje su uodlne priritom-piettro-aire
kontrote. ova aktivnost 6e se
provoditi u zavisnosti od opredjetjenja
upr"ur,jJii" li.rture .^
.iiiJi');;#;;
upravljanja kvalitetom.
3.
Svaka tri mieseca
Nosioci funkcije upravljanja i, rukovodenja putem
kontrote utvrduju u kojoj mjerije
moguce rearizovati cirieve izadatke, odnoino
zacrtanirada za 2014.godinu i
ako je potrebno
sugerisu korektivnu akciiu.
i.gr"r
Kontinuirano tokom 2014. oodine
23.1.
Jedinica za internu reviziju JU Sluzba za zapostjavanje
USK Biha6
USK Bihac suktadno odredbama prav nika
o kriteriima za uspostavu
Bo"n"
i
n"r""goutne(,,Slu'bene
novine
Federacije BiH', br'82li3) 1e arzng izvrsiti ustLorvanl"Trlu]ri,r"
o
unutrasnjoj
organizacui
srstematizacui radnih mjesta te formirati Jedinicu
r" inGri , r"uiriu oonosno rzvrsiti transformacijui
postojeee organizacione jedinice Interne
kontrole.
*Y,1,'::1"^::.::f"Stjavanje
Jeorntca za lnternu reviziiu u ievnom sektoru u Federaciji
Pripremne aktivnosti
na realiza-cii
planskth
otpodele su tokom 2O13.godine
dono5enjem prrjedtoga pravilnika o 9v.th
internoj kontroli_aktivnosti
i
f,ont.fnlri
postupclma te se linalizaciia
"tao"t"t"
rearizacije panlrin
po opis"no,
oonosenpm.i
osnovu ocekuie u
,"u"i"ni", F,"i,iriq1; ,.f;,1"1,",;J,ii",ii,X,.1'zi,ij#;g
o unutrasnjoj organizaciji i sistematizacti ."onln
:"#*#Ii"fi:il:
.1"Jt" JuGiulo-a'za zaposgavanje usK
Program rada za 20l4.godirtu
Bihac.
B,l
E]
n'
23.2.
""Jff'l
i"iU"J:
Upravni odbor/Nadzorni odborJU
Sluiba za zapostjavanje USK Bihai
odbor koji: anarizira izvjestaje
":"i',"Jli]',,'rj#:?:"r:^.11g:-?.1
o
posrovanju;
;n:'ll*l*:'fu:**:;H];:l*.;31"";5":"?i"131il"'"iffiliJ:f,'",:!':ii""'ili:'.'J"ffi'#i
Naozornr odbor nije imenovan od
strane Vlade USK_a.
6.'--";h
i!-.:;.lr* t#Jq.i
,l"Htrw-5ijs
Broj: 01-2843-1/13
Dana 24.12.2013.
Q:#
Program rada za
2\l44offii
I
HERCEGOVTNA
:____P-osNA
.-T;H',
jiio"?;!iJ"t',-::f
t. o..or,"o?,"['l^i53i1i ii3",YSl
f
UNSKO-SANSKOG KANTONA
"","J"
EMPLOYMENT SERVICE
erHa6
EG
UNA_SANA CANTOh{
B I H AC
Broi. 01-2843-2t13
Datum 24.12.2013.
VLADA UNSKO-SANSKOG
KANTONA
putem
MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
I SOCIJALNE POLITIKE
Predmet: program rada 2O14.godinu
sagtasnost, traii se.
PoStovani
U.prllogu akta dostavljamo Vam program
ftlda za 201
G."ni
i usvajanje oo strane vialjes;3'li:
i dalje procedure
iii)i"t
^nje
"'|j"
dobijanja sasrasnosti
Zahvaljujemo na saradnji.
S postovanjem!
ffi"'-'
,t
ji,r'.."iFlF-1"cii
WF-B$
?r\\og
l';:i^
r.d. r fir,,t.' ro
Oostavljeno:
1. Naslovu
2. ala
Adresa: Branislava Ourdeva 1.
77000 Bihad
e-mail: [email protected]
web: usk€zz.ba
Tel: + 38737 229 730
Fax: +38737 229 756
ovi,.rA
BOSNA I HERCEGOVINA
FED-ERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU SLUZBA ZA ZAPOSLJAVANJE
UNSKO-SANSKOG KANTONA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
OF BOSNTA AND HERZEGOVINA
EMPLOYMENT SERVICE
UNA-SANA CANTON
FEDERATTON
BIHAC
B I H AC
Na osnovu erana 33. statuta JU sruzbe
za zaposrjavanle unsko-sanskog kantona
uDravnl
u
un'to-'""toi-"r,"'{o*,i"
n"
sjednicr odrzanoi dana
;311ri%;i|',i: ;"n,o'ffotl"u"n
xx
ODLUKU
Ctan
i.
usvaja se Program rada za 201k, godinu JU
sruzbe za zaposrjavanje unsko-sanskog kantona.
Ctan 2.
Program iz 6rana 1 .ve odruke uputiti vradi unsko-sanskog
kantona na razmatranje iusvajanje.
Clan 3.
Odluka stupa na snagu danom donosenia.
Brct: 01-2843-2t13
Datum 20.12.2013.
e;;t[.,
\G;ft(U,
\{ltzl
dresa: Branistava Ourdeva
77000 Biha6
l,
e-mail: [email protected]
web: usk.szz.ba
Tel: + 38737 229 730
Fax,i +38737 229 756
Na osnol't dl.4. Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-soctjalnog vgeia za podnrdje Unskosaaskog kanlona (,,S1. glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 15/07,19110), a u vezr dl. 39. Poslovnika o
radu Made Unsko-sanskog kantona(,,S1. glasnik Unsko-sanskog kantona",br.26112) Ekonomskosocijalno vijece na XVI sjednici odrianoj dana 17.01.2014.godine, donosi:
MISLJENJE
na Program rada za 2jl4.godinu
lU ,SluLba za zapo5ljavanje Unsko-sanskog kantona" Bihai
Ekonomsko-socijalno vijede daje pozitivno miiljenje na Progr am rada za 2014.sodinu
IU ,Sfulba za zapo5ljavanje Unsko-sanskog kantona" Bihai
Broj: 03/4 - 49- 326-!114.
Bihad, 20.01.2014.god.
Predsjednik ESV
Muhamed
"..-ri1l
r)
glasnik
Na osnovu dlana 98. Poslovnika SkupStine unsko-sanskog kantona (,,Sluzbeni
Skupstina
unsko-sanskog kantona", br. 5/0a) na prijedlog Vlade unsko-sanskog kanton4
Unsko-sansko! kantona na sjednici odrZanoj
dana__-donosi:
Z
AKLJU
E
AK
I
usvaja se Programa rada IU ,,Sluzba za zaposljavanje unsko-sanskog kantona"Biha6
za 2014.godinu.
II
ovaj ZakljuEak stupa na snagu danom donosenja i objavit
de se
u Sluibenom glasniku
Unsko-sanskog kantona.
Broj:
_
Bihad,
Predsjedavajudi Skupltine
Unsko-sanskog kantona
Download

preuzmi