PRAVILA RADA
SEMINARA ZA PRIPREMU PRAVOSUDNOG ISPITA
____________________________________________________________________________________
(1) Specijalizovani seminar za pripremu pravosudnog ispita organizacije Projuris (u daljem tekstu: Organizator)
vodi se po programu utvrđenom Zakonom o pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita,
uzimajudi u obzir i sve u međuvremenu usvojene zakonske novele u materijalnom i procesnom zakonodavstvu.
(2) Seminar obuhvata 135 časova predavanja i vežbi: iz Građanskog prava - 45 časova, Krivičnog prava - 35 časova,
ostalih ispitnih predmeta (5) - 55 časova i pismene vežbe i rekapitulacija gradiva - 10 časova, sa naglaskom na
procesnu grupu predmeta.
(3) Sadržaj Seminara čine: 1) predavanja, objašnjenja, primeri, saveti i uputstva iz predmetne materije, 2) video
prezentacije koje prate predavanja, 3) praktične vežbe za polaganje pismenog dela ispita, 4) ažurirana i
kompletna pravna literatura, 5) anketa polaznika o efektima Seminara, 6) certifikat o završenom pripremnom
Seminaru, 7) Informator Pravosudnog seminara, 8) simulacije suđenja u krivičnom i parničnom postupku
(opciono), 9) dopunski časovi za zainteresovane kandidate (opciono).
(4) Organizator je za polaznike seminara obezbedio ažuriran Priručnik za polaganje pravosudnog ispita (u 11
knjiga), kao i Pravosudni praktikum sa konkretnim primerima iz svih pravnih oblasti, a posebno iz oblasti
građanskog i krivičnog prava, sa zadacima i ispitnim pitanjima. Kod kupovine Priručnika i Praktikuma polaznici
Seminara imaju popust od 20%. Polaznicima je obezbeđen besplatan CD sa važedim integralnim tekstovima
zakona iz materije pravosudnog ispita, kao i drugi referentni materijali i benefiti (tekstovi i rezimea novih
zakona, stručna podrška i dr.).
(5) Predavanja i vežbe na Seminaru vode eksperti i iskusni stručnjaci za pojedine oblasti prava (profesori, sudije,
advokati), u okviru utvrđenog fonda časova i prema datom Rasporedu predavanja.
(6) Predavanja, vežbe i prezentacije polaznici seminara ne mogu snimati uređajima audio ili video tehnike, osim
ukoliko im to Organizator ili sam predavač izričito odobri.
(7) Predavanja se održavaju petkom (5 časova) i subotom (10 časova) u blok-časovima, i to, po pravilu, petkom
popodne od 16,30-20,40 sati, i subotom od 09,00-13,10 i od 14,00-18,10 sati.
(8) Seminar počinje i traje od datuma i u vreme naznačeno u Prijavi, s tim što se predviđeni datum početka
Seminara izuzetno može odložiti za jednu ili najviše dve sedmice (npr.u slučaju neprijavljivanja dovoljnog broja
kandidata, vremenskih uslova ili drugih posebnih okolnosti), o čemu je Organizator dužan da blagovremeno
obavesti polaznike Seminara.
(9) Polaznik seminara dužan je da uplati utvrđenu kotizaciju za seminar danom prijavljivanja, u celosti, u tri rate
polaganjem čekova, ili u tri rate zaključenjem posebnog ugovora. Kad Seminar istovremeno pohađaju bračni
drugovi ili dvoje ili više bliskih srodnika (brada i sestre), imaju pravo na popust od 10% po osobi.
(10) Ako polaznik odustane od Seminara pre početka, ima pravo na povradaj upladene kotizacije, uz odbitak u visini
od 22% u odnosu na upladeni iznos kotizacije, na ime poreza (20%) i troškova Organizatora (2%).
(11) Ako polaznik Seminara odustane od Seminara posle njegovog početka, u tom slučaju dužan je da plati časove
kojima je prisustvovao u punom iznosu, a Organizator ima pravo da, na ime poreza i angažovanih troškova,
zadrži, odnosno naplati 50% prosečne cene svakog časa od kog je polaznik odustao, odnosno kom nede
prisustovati.
(12) U slučaju otkazivanja Seminara zbog nedovoljnog broja kandidata ili iz kog drugog razloga za koji odgovara
Organizator, Organizator je dužan da polaznicima Seminara izvrši povradaj upladene kotizacije u celosti, bez
odbitaka.
______________________u Beogradu, 12. jun 2014.godine_______________________
"P R O J U R I S "
Beograd, Trg Nikole Pašića 2
Download

Dana 17. oktobra 2014. godine u Plavom salonu Doma