DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
22
Prikaz knjige „Stomatološki materijali u dečjoj stomatologiji“
U oktobru 2010. godine izašla je iz štampe knjiga „Stomatološki materijali u dečjoj stomatologiji“ kao rezultat saradnje šesnaest autora sa stomatoloških fakulteta iz Beograda, Zagreba, Sarajeva i Lidsa čiji je glavni urednik prof dr Zoran R. Vulićević.
U knjizi se po prvi put na našim, balkanskim, a možda i evropskim prostorima obrađuju posebno stomatološki materijali koji se primenjuju u dečjoj
stomatologiji.
Autori sa beogradskog stomatološkog fakulteta su prof dr Zoran R. Vulićević, doc Vesna Živojinović, dr Ivana Radović, dr Miloš Beloica, dr Zoran
Mandinić, dr Goranka Krstanović, dr Ivan Arsić, sa zagrebačkog stomatološkog fakulteta prof dr Hrvoje Jurić, prof dr Božidar Pavelić, sa stomatološkog fakulteta u Lidsu prof dr Jack Toumba, sa sarajevskog stomatološkog fakulteta prof dr Sedin Kobašlija, dr Nina Marković, dr Amra Muratbegović, dr Mediha Selimović-Dragaj, dr Muhamed Ajanović i dr Emir Berhamović.
Bilo je teško isplanirati pisanje pojedinih poglavlja, a još teže uskladiti tekstove, izbeći neizbežna ponavljanja i dovesti na kraju tekst na nivo jednakosti i potpune jasnoće razumevanja i prihvatanja od strane čitalaca kojima je knjiga namenjena.
Knjiga „Stomatološki materijali u dečjoj stomatologiji“ pored uvoda i predgovora sadrži sedamnaest poglavlja u kojima su osmišljeno razvrstani stomatološki materijali
koji se primenjuju u dečjoj stomatologiji. Detaljno su opisane specifičnosti tvrdih i mekih tkiva mlečnih i stalnih zuba u razvoju, problemi adhezije, abrazije i biokompatibilnosti, primena klasičnih, glasjonomernih i kompozitnih cemenata u dečjoj stomatologiji. Znalački su obrađeni kompozitni adhezivi, kompoziti, amolom modifikovani
glasjonomer cementi i kompomeri, dentalne legure, endodontski materijali, materijali za privremeno zatvaranje kaviteta, veštačke smole, sredstva za kondicioniranje
gleđi i dentina, sredstva za izbeljivanje zuba i sredstva sa postepenim otpuštanjem fluorida.
Poglavlja su bogato dokumentovana tabelama, grafikonima i fotografijama sa jasnim preporukama i protokolom za primenu u dečjoj stomatologiji.
Knjiga „Stomatološki materijali u dečjoj stomatologiji“ je nastavak prethodnih udžbenika koji obrađuju sličnu problematiku i predstavlja dalju nadgradnju jer obrađuje
materijale koji se primenjuju u dečjoj stomatologiji. Napisana je jasnim i prihvatljivim jezikom, sve je u njoj poznato a ipak specifično i novo a najvažnije u njoj je to što će
studentima redovnih studija stomatologije, postdiplomcima i stomatolozima u praksi poslužiti da bolje razumeju, prihvate i primene nove materijale i postupke u zbrinjavanju i terapiji oboljenja zuba u dece.
U Beogradu, Januar 2011. godine
prof dr Dragan Beloica
Prikaz knjige
„Dečja stomatologija-praktikum“
U oktobru 2010. godine štampano je drugo izdanje knjige „Dečja stomatologija-praktikum“ čiji su urednici prof dr Dragan Beloica i prof dr Zoran R. Vulićević. Novi praktikum je napisalo
šesnaest autora sa tri univerziteta u Srbiji (Beograd, Novi Sad,
Niš). Sa stomatološkog
fakulteta u Beogradu autori su: prof dr Dragan
Beloica, prof dr Marko
Vulović, prof dr Momir
Carević, prof dr Mirjana
Ivanović, prof dr Zoran
R. Vulićević, prof dr Dejan Marković, prof dr Radoje Stevanović, doc dr
Vesna Živojinović, doc dr
Vanja Petrović, dr Jelena
Mandić, dr Olivera Jovičić, dr Ivana Radović i dr
Tamara Perić. Sa Stomatološkog odseka Medicinskog fakulteta u Nišu autor je prof dr Mirjana Apostolović a
sa Stomatološkog odseka Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
doc dr Duška Blagojević i dr Bojan Petrović.
Prvo izdanje praktikuma iz dečje stomatologije štampano je
2006. godine i brzo je rasprodato te je bilo neophodno izdati
drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje. U drugom izdanju unete su sve, nama poznate novine u terapiji oboljenja usta i zuba u
dece nastale između 2006. i 2010. godine.
Praktikum iz dečje stomatologije štampan je na 224 stranice,
ima 12 poglavlja i bogato je ilustrovan grafikonima, tabelama
i kolor fotografijama. Posebna vrednost ovog izdanja su podsetnici na kraju poglavlja kojima se na pregledan i jasan način
ukazuje na protokol kliničkih izvođenja terapije pojedinih stomatoloških oboljenja u dece.
U Beogradu
Januar 2011. godine
prof dr Dragan Beloica
prof dr Zoran R. Vulićević
Download

Prikaz knjige „Stomatološki materijali u dečjoj