Ispit iz Praktikuma: Inženjerski alati u elektronici, PROTEL
ISPITNI ZADATAK – Elektronski žmigavac
1. Na Desktopu napraviti folder pod imenom Ispit.
2. U folderu Ispit napraviti Protel projekat pod imenom Projekat u kome će konačan rezultat
biti izled PCB-a elektronskog žmigavca, šeme prikazane na slici 1.
3. U istom folderu napravite vašu bazu podataka imena Biblioteka u kojoj će se naći vaši lični
simboli komponenti (Simbol.lib) i futprintovi komponenti (Otisak.lib).
4. Nacrtati šemu kao na slici, a potom uraditi i njen PCB, uvažavajući naredne napomene.
5. Za priključak za napajanje koristite u šematiku simbol baterije za koji je futprint
jednostavan sa padovima na udaljenosti 300mil. Futprint pronađite u standardnoj biblioteci
Protela ili ga napravite u vašoj ličnoj biblioteci.
6. Za otpornik u kolu nađite standardan futprint (ili nacrtajte svoj) tako da odgovara fizičkom
izgledu.
7. Simbol integrisanog kola CD4011 pronaći u nekoj od Protelovih biblioteka. Za integrisano
kolo CD4011 pronaći datasheet na Internetu i proučiti njegovu unutrašnju strukturu.
Datasheet sačuvati u vaš folder. Na osnovu električnih podataka sadržanih u datasheetu
proverite mapiranje simbola komponente u datasheetu i Protelu. Na osnovu mehaničkih
podataka sadržanih u datasheetu odredite kako treba da izgleda futprint komponente.
Pronađite futprint u standardnoj biblioteci Protela ili ga napravite u vašoj ličnoj biblioteci.
Proverite mapiranje futprinta komponente u datasheetu i Protelu.
8. Za tranzistor BC107 postaviti simbol NPN tranzistora i ponoviti prethodni korak.
9. Taster SW vam je dat. Izmerite njegove fizičke dimenzije i nacrtajte mu futprint. Obratite
pažnju na mapiranje pinova realne komponente i njenog simbola i futprinta u Protelu.
10. Elektrolitski kondenzator vam je dat, izmerite njegove karakteristične dimenzije.
Pronađite njegov futprint u standardnoj biblioteci Protela ili ga napravite u vašoj ličnoj
biblioteci.
11. Kondenzator C2 vam je dat, izmerite njegove karakteristične dimenzije. Koristite
jednostavan futprint iz standardne biblioteke Protela ili ga napravite u vašoj ličnoj biblioteci.
12. Za LED diodu nacrtati futprint tako da odgovara njenom fizičkom izgledu. Obratiti pažnju
na mapiranje simbola LED diode i njegovog futprinta u Protelu. Ukoliko je potrebno,
izmeniti simbol u vašoj biblioteci.
13. Pravila povezivanja komponenti na PCB-u su sledeća:
• štampana ploča je jednoslojna,
• širina trake kojom se povezuju komponente je 40mil,
• udaljenost između komponenti koje se ne nalaze na istom potencijalu odnosno ne
pripadaju istom čvoru je 10mil.
Slika 1. Električna šema elektronskog žmigavca
Download

- FTN Online biblioteka