VY_32_INOVACE_EL_11_01
Digitální učební materiál
Prostředí a ovládání aplikace TESTY
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Seznámení s prostředím a s ovládáním aplikace TEST student
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika –
-
pasivní součástky
pájení
aktivní součástky
desky s plošnými spoji
Ročník: 1., 2.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz
Příprava
Vyučující instaluje na PC učitele aplikaci TEST učitel a na žákovské PC
aplikaci TEST student, připraví sadu testů pro dané téma v aplikaci TEST
učitel. Řídí se nápovědou k programu a návodnými obrázky:
1. pojmenování nového testu
2. vkládání otázek a odpovědí, obrázků, zadávání dalších parametrů
3. určí cesty k žákovským aplikacím TEST student
4. Odešle zvolený testový soubor (soubory)
5. Nastaví parametry testování (čas na test, řazení otázek, vnucení testu)
6. Je možné zkoušené „papírové“, testy , odpovědní listy a folie pro
opravování je možné vytisknout
Výuka
1. Seznámí žáka s prostředím aplikace TEST student, žák si provede
technický test „nanečisto“
2. Na závěr testu program žáka procentně ohodnotí
3. Učitel si na svém PC zobrazí hodnocení všech zkoušených žáků
Na závěr si může žák ověřit správné odpovědi použitím funkce Pouze
chybné odpovědi nebo Procvičování nebo Prohlížení.
VY_32_INOVACE_EL_11_02
Digitální učební materiál
Test – rezistory
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - pasivní součástky
Ročník: 1.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost parametrů rezistorů, jejich kodování,
základní znalost technické angličtiny.
Zadání
Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)
Příklad řešení (výpis do textového souboru)
Test: Enika1_dum1_R
»
»
»
(8.11.2012)
1.Rezistory se v elektronických obvodech používají :
a) k dočasnému uchování elektrického náboje
b) obvykle ke snížení velikosti elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí
c) k provedení fázového zpoždění proudu oproti zdrojovému napětí
d) ke zvýšení velikosti elektrického proudu
e) k trvalému uchování elektrického náboje
2.Nejčastěji používané aktivní vrstvy u rezistorů jsou :
a) metalické (metaloxidové), laminátové, epoxydové
b) metalické (metaloxidové), drátové, grafitové (uhlíkové)
c) plastové, keramické, slídové
d) grafitové (uhlíkové), arzénové, wolframové
e) křemíkové, germaniové, selenové
3.Základní parametry rezistorů jsou :
a) výkonové zatížení, indukčnost, reaktance
b) odpor, výkonové zatížení, druh aktivní vrsty, rozměry
c) odpor, úhel natočení, barva, rozměry
d) druh aktivní vrsty, druh a tvar jádra, chladič
e) výkonové zatížení, kapacita, dovolené napětí
4.Schématická značka rezistoru je na obrázku (obrázcích) :
»
a) A, B
b) B, C
c) B, E
d) E, F
e) A, C
5.Rezistor na obrázku má hodnotu (barvy: červená, fialová, oranžová, zlatá) :
»
a) 37 ohmů
b) 3700 ohmů
c) 27000 ohmů
d) 270 ohmů
e) 2.6 ohmů
6.Rezistor na obrázku má hodnotu :
»
a) 9100 ohmů
b) 910000 ohmů
c) 91 ohmů
d) 910 ohmů
e) 9100000 ohmů
7.Rezistor na obrázku (barvy: modrá, šedá, černá, červená, hnědá) má hodnotu vyjádřenou v písmenném
kódu :
»
a) 68M
b) 6K80
c) 680R
d) 68K0
e) 6M8
8.Rezistor (barvy: hnědá, červená, černá, zlatá) může ve skutečnosti nabývat hodnot :
»
a) 980 - 1020 ohmů
b) 950 - 1100 ohmů
c) 900 - 1100 ohmů
d) 800 - 1200 ohmů
e) 950 - 1050 ohmů
9.Jakým výkonem je zatížen rezistor (barvy: hnědá, červená, černá, zlatá), když jím protéká proud 10mA :
»
a) 100 mW
b) 150 mW
c) 10 mW
d) 15 mW
e) 1.5 W
10.Ve které skupině (nebo skupinách) součástek jsou pevné rezistory ? :
»
a) A a B
b) C
c) B a C
d) A
e) B
VY_32_INOVACE_EL_11_03
Digitální učební materiál
Test – potenciometry a trimry
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - pasivní součástky
Ročník: 1.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost parametrů potenciometrů a trimrů, jejich
kodování, základní znalost technické angličtiny.
Zadání
Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)
Příklad řešení (výpis do textového souboru)
Test: Enika1_dum03_P
1.Co je to potenciometr? :
a) součástka, která slouží jako regulovatelný odporový dělič,je obvykle určen k nastavení parametrů, které
uživatel nemění
b) součástka, která slouží jako pevný odporový dělič k řízení elektronických zařízení a je uživateli
nepřístupný
c) součástka, která slouží jako kmitočtově závislý odporový dělič k přímému řízení elektronických zařízení
(například audio)
» d) součástka, která slouží jako regulovatelný odporový dělič k přímému řízení elektronických zařízení
(například audio) a je určen k častému ovládání uživatelem
e) součástka, která slouží jako pevný odporový dělič,je obvykle určen k nastavení parametrů, které uživatel
nemění
2.Odporový trimr je na obrázku (obrázcích) :
»
a) A
b) B a C
c) B
d) A a C
e) C
3.Potenciometr je na obrázku (obrázcích) :
»
»
a) B a C
b) A
c) B
d) C
e) A a B
4.Jaké jsou nejdůležitější parametry potenciometrů a trimrů? :
a) délka dráhy, výkonové zatížení, max. napětí
b) odpor, průběh dráhy, rozměry, výkonové zatížení
c) indukčnost, výkonové zatížení, max. napětí
d) kapacita, rozměry, průběh dráhy
e) tolerance, poměr odporů v děliči, rozměry
5.Na obrázku je průběh odporu v závislosti na úhlu natočení běžce potenciometru. O jaký průběh se
jedná? :
»
a) exponenciální
b) logaritmický
c) žádný z uvedených
d) lineární
6.Na obrázku je průběh odporu v závislosti na úhlu natočení běžce potenciometru. O jaký průběh se
jedná? :
»
a) logaritmický
b) exponenciální
c) lineární
d) žádný z uvedených
7.Jaký průběh dráhy má potenciometr s hodnotou M30,když běžec je nastaven v 1/3 dráhy a měřič mezi
běžcem a levým krajním vývodem ukazuje hodnotu 100000 ohmů?:
a) exponeciální
b) nelze zjistit
c) logaritmický
d) kombinovaný lineárné-logaritmický
» e) lineární
8.Jaká schématická značka (značky) patří potenciometru? :
»
»
a) na obrázku C
b) na obrázcích A a B
c) na obrázcích C a E
d) na obrázcích D, E a A
e) na obrázku D
9.Mezi základní druhy aktivních (vodivých) vrstev potenciometru patří :
a) uhlík, metaloxid, drát, cermet (směs keramiky s kovem)
b) laminát, keramika, drát
c) uhlík, drát, pájková vrstva (Sn + Pb)
10.Trimr nebo potenciometr s tímto označením má hodnotu :
»
a) 100 ohmů
b) 10000000 ohmů
c) z tohoto údaje nelze zjistit hodnotu
d) 100000 ohmů
e) 1000 ohmů
VY_32_INOVACE_EL_11_04
Digitální učební materiál
Test – kondenzátory
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - pasivní součástky
Ročník: 1.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost parametrů kondenzátorů, jejich kodování,
základní znalost technické angličtiny.
Zadání
Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)
Příklad řešení (výpis do textového souboru)
Test: Enika1_dum04_C
1.Kondenzátor :
a) je aktivní elektrotechnická akumulační součástka používaná v elektrických obvodech k dočasnému
uchování elektrického proudu
» b) je pasivní elektrotechnická akumulační součástka používaná v elektrických obvodech k dočasnému
uchování elektrického náboje, a tím i k uchování el.energie
c) je pasivní elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech ke změně střídavého na
stejnosměrné napětí (stabilizátor)
d) je pasivní elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech k zesilování elektrického náboje
e) je aktivní elektrotechnická akumulační součástka používaná v elektrických obvodech k řízení
stejnosměrného napětí
2.Schématická značka elektrolytického kondenzátoru je na obrázku (obrázcích) :
»
»
a) B
b) B a C
c) A a C
d) není na žádném
e) D a E
3.Nejpoužívanéjší druhy kondenzátorů jsou :
a) keramické, uhlíkové a slídové
b) uhlíkové, cermetové a papírové
c) cermetové, drátové a tantalové
d) drátové, papírové a slídové
e) keramické, plastové a elektrolytické
4.Keramický kondenzátor se na obrázku nachází ve :
»
a) prvním řádku
b) čtvrtém řádku
c) třetím řádku
d) druhém řádku
5.Tento kondenzátor má hodnotu :
»
a) 27 uF
b) 27000 pF
c) 270000 pF
d) 2700 pF
e) 0,27 uF
6.Tento kondenzátor má hodnotu :
»
»
»
»
a) 820 nF
b) 82 pF
c) 8,2 nF
d) 820 pF
e) 82 nF
7.Které parametry budeme především hledat u kondenzátorů? :
a) indukčnost, jalový odpor, tvar vývodů
b) odpor, druh dielektrika, úhel otočení
c) odpor, dovolené výkonové zatížení, rozměry
d) kapacitu, dovolené výkonové zatížení, druh dielektrika
e) kapacitu, dovolené napětí, druh dielektrika
8.Elektrolytický hliníkový kondenzátor má tyto nevýhody :
a) nestabilní kapacita, vysoká cena na jednotku kapacity
b) velmi nízká použitelná napětí, nízká kapacita
c) dodržování správné polarity, nemožnost dosažení velkých kapacit
d) dodržování správné polarity, nestabilní kapacita
e) nestabilní kapacita, velké rozměry na jednotku kapacity
9.Které tvrzení o plastovém kondenzátoru je nejpřesnější :
a) má stabilní kapacitu a vysoká provozní napětí
b) využívá se v nenáročných obvodech s nízkým napětím
c) je nevhodný do obvodů se střídavými proudy
d) vyrábějí se výlučně jako vysokonapěťové pro použití v rozvodnách
e) jsou zastaralé a již nejsou perspektivní
10.Urči kapacitu a maximální napětí pro zapojení na obrázcích A a B :
»
a) A = 50 nF / 50V, B = 2000 pF / 100V
b) A = 200 nF / 50V, B = 2000 pF / 50V
c) A = 5 nF / 100V, B = 2 nF / 50V
d) A = 50 nF / 100V, B = 0,5 nF / 50V
e) A = 0,2 uF / 50V, B = 500 pF / 100V
VY_32_INOVACE_EL_11_05
Digitální učební materiál
Test – pájení v elektronice 1
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - pájení
Ročník: 1.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost pájení v elektronice, zásady osazování
součástek, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny.
Zadání
Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)
Příklad řešení (výpis do textového souboru)
Test: Enika1_dum05_pajeni1
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1.Pájení je spojení :
a) zcela a jednoduše rozebíratelné
b) konektorové
c) částečně rozebíratelné za pomoci elektrické pily
d) nerozebíratelné
e) šroubové
2.Pro měkké pájení se používají teploty :
a) do 450° - 500°C
b) od 400°C do 800°C
c) do 300°C
d) přes 800°C
e) přes 500°C
3.Při pájení se v místě styku materiálu s pájkou vytvoří :
a) kontaktní lepicí vrstva
b) difuzní vrstva vzniklá vzájemným prolínáním pájky a základního materiálu
c) difuzní vrstva oxidového povlaku
4.Součásti určené k pájení ohříváme :
a) libovolným způsobem
b) zásadně současně
c) zásadně jednu po druhé - podle velikosti
5.Nejvhodnější páječka pro práci v elektronice je :
a) pistolová trafopáječka
b) mikropáječka
c) benzínová páječka
d) plynová páječka
6.Spolehlivost pájeného spoje je :
a) vyšší u ručního pájení
b) stejná u strojního i ručního pájení
c) vyšší u strojního pájení
7.Teplota tavení pájky musí být :
a) přibližně stejná jako teplota tavení spojovaných materiálů
b) mnohonásobně nižší než teplota tavení spojovaných materiálů
c) mnohonásobně vyšší než teplota tavení spojovaných materiálů
8.Oxidace pocínovaných vodičů :
a) má nepatrný vliv na pájitelnost - zanedbáváme jej
b) nemá žádný vliv na pájitelnost
c) podstatně zhoršuje pájitelnost a smáčivost
d) podstatně zlepšuje pájitelnost, ale zhoršuje smáčivost
9.Správná teplota při pájení mikropáječkou je :
a) přesně 220°C
b) přesně 520°C
c) v rozmezí 350 - 480°C
d) v rozmezí 320 - 550°C
e) v rozmezí 270 - 400°C
10.Spoj provedený cínovou pájkou v elektronice a elektrotechnice má :
a) velkou mechanickou odolnost, nesnáší velké oteplení
b) velkou mechanickou odolnost, snáší velké oteplení
» c) malou mechanickou odolnost, nesnáší velké oteplení
d) malou mechanickou odolnost, snáší velké oteplení
11.Tavidlo (antioxidační prostředek) má při pájení tuto funkci :
a) vytvoří slabou vrstvu oxidů olova, které zlepšují pružnost spoje
b) naleptá povrch pájených materiálů, dojde tím ke kvalitněšímu propojení obou materiálů
c) ochlazuje vytvořený spoj, aby se nepřepálil
d) vytvoří slabou vrstvu oxidů cínu, které zlepšují pevnost spoje
» e) odstraní zoxidovanou vrstvu z pájených materiálů, zajistí lepší smáčivost
12.Spojované části :
a) nemusí být mechanicky fixovány, ale musí se dotýkat, mohou se během pájení pohybovat
»
»
b) musí být mechanicky fixovány, ale nemusí se dotýkat
c) musí být mechanicky fixovány, musí se dotýkat a nesmí se během pájení pohybovat
d) nemusí být mechanicky fixovány, nemusí se ani dotýkat
13.Doba ručního pájení jednoho spoje by neměla překročit :
a) 3 - 5 sekund podle velikosti a druhu spoje
b) 10 sekund a více podle kvality pájky
c) 1 - 2 sekundy u velkých spojů, pro DPS stačí čas okolo 0,5 vteřiny
d) 20 sekund
e) čím rozměrnější spoj tím stačí kratší čas
VY_32_INOVACE_EL_11_06
Digitální učební materiál
Test – pájení v elektronice 2
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - pájení
Ročník: 1.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost pájení v elektronice, zásady osazování
součástek, jejich kodování, základní znalost technické angličtiny.
Zadání
Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)
Příklad řešení (výpis do textového souboru)
Test: Enika1_dum06_pajeni2
»
»
»
1.Správně provedený spoj má mít vzhled :
a) hladký, nesouměrný a lesklý
b) pomerančové kůry, souměrný a lesklý
c) hrubý, nesouměrný a lesklý
d) hladký, souměrný a lesklý
e) hrubý, souměrný a matný
2.Správně provedený spoj má mít tvar :
a) kuželovitý, konkávní
b) hranatý, čtvercový
c) kuželovitý, konvexní
d) kulovitý
e) vlnovitý
3.Po ukončení pájení spoj :
a) zásadně necháme volně chladnout
b) ponoříme do speciálního oleje
c) zásadně ochlazujeme foukáním
d) ponoříme do vody
»
4.O dobré smáčivosti hovoříme tehdy, jestliže kontaktní úhel je :
a) větší než 55°
b) větší než 90°
c) menší než 90°
d) menší než 45° až 60°
»
5.Při pájení vodiče do pájecího očka nebo do DPS:
a) je třeba aby se vytvořila kulička z pájky
b) nesmí být patrny obrysy vodiče ve spoji
c) je dostatečné, je-li vodič překryt pájkou pouze v otvoru
d) musí být patrny obrysy vodiče ve spoji v délce 0,5 až 1,5m
»
»
6.Po skončení pájení případné přepálené tavidlo :
a) odstraníme pouze v případě, že vadí vzhled spoje
b) opatrně odstraníme ze spoje
c) necháme na spoji, slouží jako izolace spoje
7.Barva povrchu dokončeného spoje má být :
a) šedivě matná
b) kovově nafialovělá
c) stříbřitě lesklá
d) bílá se zelenými puntíky
e) modročervená
8.Kvalitnímu spoji je nejblíže spoj na obrázku (obrázcích) :
»
a) B a C
b) A
c) A a C
d) B
e) C
9.Kvalitnímu spoji je nejblíže spoj na :
a) obrázku C
»
b) žádném obrázku
c) všech obrázcích
d) obrázku B
e) obrázku A
10.Z hlediska množství pájky a viditelnosti přívodu je nejblíže kvalitnímu spoji obrázek :
»
a) žádný
b) A
c) všechny
d) B
e) C
11.Správný kontaktní úhel je nejblíže na obrázku (obrázcích) :
»
a) C
b) A a B
c) všech
d) žádném
e) B a C
12.Z půdorysného pohledu na spoj je nejblíže kvalitnímu spoji obrázek (obrázky) :
»
a) A a B
b) žádný
c) všechny
d) B a C
e) C
VY_32_INOVACE_EL_11_07
Digitální učební materiál
Test – pájení a znalost SMT a SMD 1
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - pájení
Ročník: 2.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost pájení SMT, součástek SMD, jejich kodování,
základní znalost technické angličtiny.
Zadání
Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)
Příklad řešení (výpis do textového souboru)
Test: Enika1_dum07
»
»
»
1.Rozhodující hlediska pro zavádění SMT jsou :
a) miniaturizace, hospodárnost a spolehlivost
b) levná výrobní technologie, vysoká kvalita a hospodárnost
c) miniaturizace, vhodnost pro amatéry a spolehlivost
d) nízká cena součástek, vhodnost pro amatéry a spolehlivost
e) nízká cena součástek, levná výrobní technologie a vhodnost pro amatéry
2.Snížení nákladů se u SMT dosahuje :
a) zmenšením DPS, úsporou děr, automatizací apod.
b) zmenšením DPS, zvětšením skladovacích prostor apod.
c) zvětšením DPS, zkracováním vývodů součástek apod.
d) zvětšením DPS, úsporou děr apod.
3.Technologie SMT není vhodná pro aplikace :
a) s malým napětím (pod 1,5V)
b) s vysokou frekvencí (od 20MHz)
c) s otřesy
d) s nízkou frekvencí (do 50Hz)
e) s vysokým napětím (od asi 100V)
4.Mikropáječka pro SMT by měla mít zaoblení hrotu :
»
»
a) asi 0,3 mm
b) okolo 0,8 mm
c) 2 mm
d) 1,27 mm
5.Horkovzdušné pájedlo se v SMT používá převážně :
a) pro pájení pastovými pájkami
b) pro pájení trubičkovými nebo tyčovými pájkami
c) pro pájení mosaznými a stříbrnými pájkami
6.Pastová pájka se skladuje :
» a) při teplotách okolo 5°C ve větším množství, malé množství (v dávkovači) lze skladovat při pokojové
teplotě
b) při teplotách okolo 25°C ve větším množství, malé množství (v dávkovači) se musí skladovat při teplotě
asi 5°C
c) zásadně při teplotách okolo -5°C a to v jakémkoliv množství
d) zásadně při teplotách okolo 5°C a to v jakémkoliv množství
»
»
»
7.Strojní pájení máčením se dělí :
a) na vlečné pájení, pájení ponorem, pájení laserem
b) na pájení ponorem, impulzní pájení, pájení infraohřevem
c) na vlečné pájení, pájení ponorem, pájení vlnou
d) na impulzní pájení, pájení infraohřevem, vlečné pájení
e) na pájení ponorem, pájení laserem, impulzní pájení
8.Pájení přetavováním (reflow) se dělí na :
a) pájení horkým vzduchem, pájení ponorem, pájení impulzní a další metody
b) pájení infraohřevem, pájení vlnou a další metody
c) pájení infraohřevem, pájení horkým vzduchem, pájení laserem a další metody
d) pájení vlnou a pájení horkým vzduchem
9.Tvary pouzder SMD jsou v zásadě :
a) ploché, půlkulové a kvádrovité
b) válcovité, ploché a kulové
c) válcovité, ploché a kvádrovité
d) ploché, kulové a kvádrovité
VY_32_INOVACE_EL_11_08
Digitální učební materiál
Test – pájení a znalost SMT a SMD 2
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - pájení
Ročník: 2.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost pájení SMT, součástek SMD, jejich kodování,
základní znalost technické angličtiny.
Zadání
Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)
Příklad řešení (výpis do textového souboru)
Test: Enika1_dum08_paj3smt3
1.SMD rezistor s tímto označením (562) má hodnotu :
»
a) 560R
b) 5K6
c) 5M6
d) 56R
e) 56K
2.Rezistor s tímto označením (9134) má hodnotu :
»
a) 9K13
b) 913R
c) 9M13
d) 91M3
e) M913
3.Součástka na obrázku je nejspíše :
»
a) dioda
b) tranzistor
c) trimr
d) rezistor
e) integrovaný obvod
4.Součástka na obrázku je pravděpodobně :
»
a) dioda
b) cívka
c) tranzistor
d) rezistor
e) trimr
5.Součástku na obrázku bys identifikoval jako :
»
a) trimr
b) integrovaný obvod
c) tranzistor
d) kondenzátor
6.Součástka na obrázku bude asi :
»
a) integrovaný obvod
b) keramický kondenzátor
c) tranzistor
d) elektrolytický kondenzátor
e) trimr
7.Co značí pozice na obrázku ? :
»
a) 4. přidržovací jehla, 3. pájka, 5. součástka
b) 5. součástka, 6. hrot páječky, 3. lepidlo
c) 5. součástka, 4. hrot páječky, 6. přidržovací jehla
8.Správný kontaktní úhel a přiměřené množství pájky je na obrázku (obrázcích) :
»
a) A a B
b) na všech
c) A a C
d) B a C
e) na žádném
9.Správný kontaktní úhel a přiměřené množství pájky je na obrázku (obrázcích) :
»
a) pouze B
b) na obou
c) na žádném
d) pouze A
10.Správný kontaktní úhel a přiměřené množství pájky je na obrázku (obrázcích) :
»
a) ani jednom
b) na obou
c) A
d) B
VY_32_INOVACE_EL_11_09
Digitální učební materiál
Test – dioda
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - aktivní součástky
Ročník: 2.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek
a dalších atributů různých druhů diod, základní znalost technické
angličtiny.
Zadání
Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)
Příklad řešení (výpis do textového souboru)
Test: Enika1_dum08_aktivD
1.Schématická značka pro univerzální polovodičovou diodu je na obrázku :
»
»
»
»
a) D
b) B
c) C
d) A
e) A i C
2.Dioda je definována jako :
a) součástka se třemi elektrodami. Nazývají se source, gate a drain
b) součástka s třemi elektrodami. Nazývají se katoda a anoda a gate
c) součástka se čtyřmi elektrodami. Nazývají se katoda a anoda, gate a ground
d) součástka se dvěma elektrodami. Nazývají se katoda a anoda
e) součástka se dvěma elektrodami. Nazývají se gate a ground
3.Typický úbytek napětí (bariérové nebo prahové napětí) v propustném směru u křemíkové diody je :
a) 1,5V
b) 0,065V
c) 0,15V
d) 0,65V
e) 6,5V
4.Základní parametry polovodičové diody jsou :
a) propustný proud If, propustné napětí Ur
b) závěrný proud If, propustné napětí Ur
c) propustný proud If, závěrné napětí Ur
d) závěrné napětí Uf, kapacita v propustném směru
e) odpor v závěrném směrum kapacita v závěrném směru
5.Jaká bude výkonová ztráta na diodě? :
»
a) asi 1.25W
b) asi 0,125W
c) asi 3,5W
d) asi 0,35W
e) asi 0,035W
6.Která žárovka nebo žárovky budou svítit? :
»
a) Z1
b) obě
c) Z2
d) žádná
7.propustná charakteristika polovodičové diody je na obrázku (obrázcích) :
»
a) A a B
b) B a C
c) A
d) C
e) B
8.Jak se nazývá toto zapojení čtyř diod a k čemu slouží :
»
a) nenazývá se nijak, je nefunkční
b) je to tzv. Graetzův nebo můstkový usměrňovač pro jednopulsní usměrnění střídavého napětí
c) přepěťová ochrana
d) je to tzv. Graetzův nebo můstkový usměrňovač pro dvojpulsní usměrnění střídavého napětí
e) jednocestný usměrňovač
9.Které dva body jsou vstupy tohoto dvojbranu? :
»
a) A, B
b) A, C
c) C, D
d) B, D
e) B, C
10.Jakou funkci má dioda v tomto zapojení? :
»
a) usměrňuje jednu půlvlnu a chrání motor před přepětím
b) zabraňuje chodu motoru v opačném směru
c) žádnou, je zbytečná
d) chrání motor před přepětím; omezuje velikost záběrového proudu
e) zachycuje (zkratuje) napěťové špičky vzniklé zapínáním a vypínáním indukční zátěže
VY_32_INOVACE_EL_11_10
Digitální učební materiál
Test – Zenerova dioda
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - aktivní součástky
Ročník: 2.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek
a dalších atributů různých druhů ZD, základní znalost technické angličtiny.
Zadání
Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)
Příklad řešení (výpis do textového souboru)
Test: Enika1_dum10_aktivZD
1.Schématická značka stabilizační diody má kód :
»
»
»
a) D4
b) D1
c) D2
d) D3
2.Zenerova dioda je určena k :
a) stabilizaci výkonu v zesilovačích. Průchozí výkon je konstantní bez ohledu na velikost zátěže
b) stabilizaci v proudových zdrojích. Proud diodou se téměř nemění bez ohledu na změny napětí
c) stabilizaci v napěťových zdrojích. Napětí na diodě se téměř nemění bez ohledu na změny proudu
3.Hlavní parametry Zenerovy diody jsou :
a) Zenerův proud Iz, Zenerovo napětí Uz, ztrátový výkon Pz
b) Zenerův proud Iz, propustný proud If, závěrný proud Ir
c) závěrný proud Ir, Zenerovo šumové číslo F, mezní kmitočet fmax
d) Zenerovo napětí Uz, závěrný proud Ir, mezní kmitočet fmax
e) Zenerovo šumové číslo F, propustný proud If, ztrátový výkon Pz
4.Správné zapojení stabilizátoru se Zenerovou diodou je na obrázku (obrázcích) :
»
a) D
b) na žádném
c) A
d) C
e) B
5.Jaký je ztrátový výkon Zenerovy diody v tomto zapojení a s uvedenými parametry:
»
a) 2W
b) 0,02 W
c) 0,1 W
d) 0,2W
e) 1 W
6.Jakým ztrátovým výkonem je zatěžován rezistor :
»
a) 1 W
b) 2 W
c) 4 W
d) toto zapojení nelze použít, stabilizátor by se zničil
e) 0,5 W
7.Jakým ztrátovým výkonem je zatěžován rezistor v zapojení na obrázku :
»
a) 10 W
b) 0,2 W
c) 0,5 W
d) 0,1 W
e) stabilizátor je špatně zapojen; zničil by se
8.Co to je a jak se určí dynamický odpor Zenerovy diody Rz? :
a) je to poměr změny Zenerova výkonu Pz a změny Zenerova napětí. Čím je hodnota vyšší, tím je výstupní
napětá stabilnější
b) je to poměr změny Zenerova proudu a změny Zenerova napětí. Jeho velikost určuje kvalitu stabilizace
c) takový parametr Zenerova dioda nemá
d) je to poměr změny Zenerova napětí a změny Zenerova proudu. Čím je hodnota vyšší, tím je výstupní
napětá stabilnější
» e) je to poměr změny Zenerova napětí a změny Zenerova proudu. Jeho velikost určuje kvalitu stabilizace
9.Pokud se hodnota proudu Iz změnší pod hodnotu Izmin :
»
a) pravděpodobně shoří napájecí nestabilizovaný zdroj
b) stabilizátor bude fungovat dál, stabilizace nebude ohrožena
c) Zenerova dioda nevratně pozbude stabilizačních vlastností, je možné ji používat jen jako usměrňovač
d) stabilizátor přestane stabilizovat
e) stabilizátor se zničí
10.Co se stane pokud je překročen proud Izmax ? :
a) stabilizátor není ohrožen, snese až 10x vyší proud Iz. Zátěž rovněž není ohrožena
b) Zenerova dioda se pravděpodobně zničí (záleží na době a velikosti Iz). Je ohrožena zátěž !
c) Zenerova dioda se pravděpodobně zničí (záleží na době a velikosti Iz), je-li současně překročena hodnota
dynamického odporu Rd. Je ohrožena zátěž !
d) stabilizátor není ohrožen, bude fungovat dále, ale zátěž bude pravděpodobně zničena
»
VY_32_INOVACE_EL_11_11
Digitální učební materiál
Test – LED
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - aktivní součástky
Ročník: 2.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek
a dalších atributů různých druhů LED, základní znalost technické
angličtiny.
Zadání
Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)
Příklad řešení (výpis do textového souboru)
Test: Enika1_dum11 LED
1.LED je na obrázku (obrázcích) :
»
a) A
b) E
c) B
d) D
e) C
2.Která schématická značka odpovídá LED? :
»
»
»
a) D
b) B
c) E
d) C
e) A
3.Co znamená zkratka LED ?
a) Light-emitting diode (světlovyzařující dioda)
b) Levná emisní dioda
c) Lehká environmentální dioda
d) Low end diode (nízkovýkonová dioda)
e) Light embedded diode (světelná vytlačovaná dioda)
4.Prahové napětí LED se pohybuje (podle barev) v rozmězí asi :
a) od 0,1 do 1,5V
b) od 1,5 do 4V
c) od 3,5 do 6,8V
d) od 0,05 do 0,8V
5.Správně zapojená LED je na obrázku (obrázcích) :
»
a) B
b) C
c) A a D
d) A
e) D
6.Propustná charakteristika LED je na obrázku :
»
»
a) A
b) B
c) C
7.Napájecí napětí je 12V, proud LED If = 0,02A, napětí Uf = 4V. Vypočítej velikost předřadného rezistoru :
a) 40R
b) 60 R
c) 400 R
d) 600 R
8.LED jsou žluté, If = 20mA. Jaká bude velikost R :
»
a) toto zapojení nebude fungovat
b) 450 R
c) 45 R
d) LED se v tomto zapojení zničí
9.LED jsou červené, If = 10mA. Jaká bude přibližná velikost R :
»
a) 1000 R
b) LED v tomto zapojení budou zničeny
c) toto zapojení nebude fungovat
d) 10 R
e) 100 R
10.LED jsou bílé, If = 50mA. Jaká bude přibližná velikost R? :
»
a) 800R
b) LED budou zničeny
c) Toto zapojení nebude funkční
d) 80R
e) 8R
VY_32_INOVACE_EL_11_12
Digitální učební materiál
Test – tranzistory bipolární
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - aktivní součástky
Ročník: 2.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek
a dalších atributů různých druhů tranzistorů, základní znalost technické
angličtiny.
Zadání
Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)
Příklad řešení (výpis do textového souboru)
Test: Enika1_dum12_aktivTr
(12.11.2012)
1.Schématickou značku tranzistoru NPN představuje :
»
a) T3 a T9
b) T1 a T4
c) T7 a T4
d) T8 a T7
e) T2 a T10
2.Schématickou značku tranzistoru PNP představuje :
»
»
a) T4 a T3
b) T1 a T4
c) T10 aT2
d) T9 a T8
e) T3 a T7
3.Maximální saturační napětí bipolárního tranzistoru se pohybuje okolo :
a) 0,05V
b) 3V
c) 8V
d) 0,2V
e) 1V
4.Kolektorový proud je pod číslem :
»
a) 2
b) 1
c) 3
5.Pod jakým číslem je prahové napětí a jakou má u bipolárních tranzistorů typickou hodnotu ? :
a) 3; 0,65V
b) 2; 1,30V
»
c) 2; 1,30V
d) 1; 0,65V
e) 3; 1,30V
6.Proudový zesilovací činitel je poměr proudů. Jakých? :
»
a) 3/1
b) 2/3
c) 1/3
d) 2/1
e) 1/2
7.Který ohmmetr v tomto zapojení ukazuje hodnotu asi 0,500V ? :
»
a) druhý
b) první
c) oba
d) žádný
8.Který ohmmetr v tomto zapojení ukazuje přeplnění ? :
»
a) žádný
b) první
c) druhý
d) oba
9.Jakým přibližným ztrátovým výkonem je zatížen tranzistor? na kolektoru je napětí 10V (nápověda - spočti
si odpor zátěže) :
»
a) 1W
b) 0,5W
c) 2W
d) 0,25W
e) 1500mW
10.Jaký proud je třeba pustit do báze tranzistoru, aby žárovka svítila s výkonem 2W. Proudový zesilovací
činitel je 100 (saturační napětí zanedbáme) :
»
a) 0,5 mA
b) 4 mA
c) 2 mA
d) 1 mA
e) 0,2 mA
VY_32_INOVACE_EL_11_13
Digitální učební materiál
Test – tranzistory FET
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - aktivní součástky
Ročník: 2.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek
a dalších atributů různých druhů FET tranzistorů, základní znalost
technické angličtiny.
Zadání
Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)
Příklad řešení (výpis do textového souboru)
Test: Enika1_dum13_aktFET
»
(12.11.2012)
1.Zkratka FET znamená :
a) Five effect transistors, neboli tranzistor s výkonem pěti tranzistorů
b) Fast electric transistor, neboli rychlý elektrický tranzistor
c) Field effect transistor neboli tranzistor řízený elektrickým polem
2.Možné schématické značky tranzistoru FET s kanálem N se nachází na pozicích :
»
»
»
a) T8 a T3
b) T7 a T5
c) pouze T3
d) pouze T1
e) T1 a T4
3.Zásadní rozdíl mezi tzv. bipolárním (klasickým) a unipolárním (FET) tranzistorem je :
a) unipolární má velmi malý vstupní odpor a extrémní proudové zesílení
b) bipolární je řízen proudem, unipolární napětím
c) žádný zásadní rozdíl mezi nimi není, pouze v max. napětí kolektoru
d) žádný zásadní rozdíl mezi nimi není, pouze v max. proudu kolektoru
e) bipolární je řízen napětím, unipolární proudem
4.Elektrody tranzistoru FET se nazývají :
a) gate, source a drain
b) kolektor, gate a drain
c) emitor, gate a báze
d) báze, drain a source
e) kolektor, emitor a báze
5.Nevýhodou FET tranzistoru je :
a) velmi vysoké saturační napětí (při plném otevření tranzistoru)
» b) možnost snadného poškození těchto tranzistorů statickým nábojem, zvláště při manipulaci před
zapojením do obvodu (danou právě vysokou vstupní impedancí)
c) velmi nízké dosažitelné ztrátové výkony
d) velmi malé napětí na kolektoru, při jeho překročení se FET snadno zničí
e) možnost poškození těchto tranzistorů statickým nábojem, zvláště při manipulaci před zapojením do
obvodu (danou velmi nízkou vstupní impedancí)
»
6.Výhodou FET je zejména :
a) odolnost proti statickému napětí a velmi nízké saturační napětí (při plném otevření)
b) velmi nízké saturační napětí (při plném otevření), potažmo velmi nízký ztrátový výkon Ptot
c) velmi vysoké saturační napětí (při plném otevření), potažmo velmi nízký ztrátový výkon Ptot
d) malé rozměry, možnost dosažení vysokých proudů do gate
7.Odpor tranzistoru dle výrobce při plném otevření je asi 0,05 ohmů.Jakým ztrátovým výkonem je zatížen
tranzistor? :
»
a) 0,025 W
b) 60 W
c) 100 mW
d) 50 mW
e) 0,25 W
8.Saturační napětí tohoto tranzistoru dle výrobce je asi 0,07 V. Jakým ztrátovým výkonem Ptot je zatížen
FET ? :
»
a) 1.4 W
b) 350 mW
c) 35 mW
d) 0,297 W
e) 0,14 W
9.Jaké jsou výsledky kontroly FET s ochrannou diodou pomocí ohmmetru :
»
a) A - C vede, C - A nevede, A - B nevede, B - A nevede, B - C vede, C - B nevede
b) A - C nevede, C - A nevede, A - B nevede, B - A nevede, B - C vede, C - B nevede
c) A - C nevede, C - A vede, A - B nevede, B - A vede, B - C vede, C - B nevede
d) A - C nevede, C - A nevede, A - B vede, B - A vede, B - C nevede, C - B nevede
e) A - C vede, C - A vede, A - B nevede, B - A nevede, B - C vede, C - B nevede
VY_32_INOVACE_EL_11_14
Digitální učební materiál
Test - IO
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - aktivní součástky
Ročník: 2.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost základních parametrů, schématických značek
a dalších atributů různých druhů IO, základní znalost technické angličtiny.
Zadání
Vypracuj všechny testové otázky (pouze jedna je vždy správná)
Příklad řešení (výpis do textového souboru)
Test: Enika1_dum14_IO
»
»
»
(12.11.2012)
1.IO vyrobené technologií CMOS pájíme :
a) zásadně regulovatelnou mikropáječkou
b) zásadně trafopáječkou
c) jakýmkoliv pájedlem
d) pouze plynovou páječkou
2.Při měření zapájených IO :
a) zemní (společný) vodič připojujeme jako poslední a odpojujeme jako první
b) nejprve připojíme signálové vodiče a nakonec živý napájecí vodič
c) kladný (živý) napájecí vodič připojujeme jako první a odpojujeme jako poslední
d) zemní (společný) vodič připojujeme jako první a odpojujeme jako poslední
e) kladný (živý) a neživý napájecí vodič připojujeme v libovolném pořadí
3.Mezní hodnoty el. parametrů u IO :
a) nesmíme nikdy, ani krátkodobě překročit
b) můžeme překročit i dlouhodobě
c) nesmíme nikdy překročit, krátkodobé překročení (10sec.) je možné
d) můžeme překročit pouze o 20%
4.Pro skladování IO platí, že :
a) obvody musíme chránit před statickou elektřinou, mechanickým poškozením, ne však před teplotami přes
50°C a vysokou vlhkostí
b) obvody musíme chránit před mechanickým poškozením, ne však před teplotami přes 50°C a statickou
elektřinou
c) obvody musíme chránit pouze před statickou elektřinou
» d) obvody musíme chránit před statickou elektřinou, mechanickým poškozením, teplotami přes 50°C a
vysokou vlhkostí
»
»
»
»
»
5.Pro blokování napěťového rozvodu na DPS se u číslicových IO používá :
a) tantalový (bezindukční) elektrolyt řádově o velikosti 1 až 10 uF
b) keramický kondenzátor (bezindukční) řádově o velikosti 10 až 50 nF
c) tantalový (bezindukční) elektrolyt řádově o velikosti 0,01 až 0,1 uF
d) keramický kondenzátor (bezindukční) řádově o velikosti 1 až 5 nF
e) klasický elektrolyt řádově o velikosti 1 až 10 uF
6.Každý IO na DPS :
a) je vhodné (u TTL nutné) blokovat bezindukčním kondenzátorem řádově 10-100nF
b) je nutné blokovat bezindukčním kondenzátorem řádově 10-100pF
c) je nutné (zejména u CMOS) blokovat bezindukčním kondenzátorem řádově 10-100nF
d) je vhodné (zejména u CMOS) blokovat bezindukčním kondenzátorem řádově 10-100pF
7.Napájecí rozvod musí být proveden :
a) vodiči o malé impedanci (spoje na DPS o mohou mít velkou impedanci)
b) vodiči o velké impedanci (spoje na DPS o musí mít malou impedanci)
c) vodiči a spoji na DPS o velké impedanci
d) vodiči a spoji na DPS o malé impedanci
8.Kondenzátory připojené jako blokování napájení DPS :
a) zajišťují malou vf impedanci rozvodu napájení
b) zajišťují velkou vf a malou nf impedanci rozvodu napájení
c) zajišťují velkou vf impedanci rozvodu napájení
9.Usměrňovací dioda, antiparalelně zapojená k indukční zátěži v kolektoru tranzistoru má tuto funkci :
a) zvyšuje komplexní impedanci zátěže a tím chrání přechod báze - emitor
b) zvyšuje nárůst napětí na přechodu tranzistoru pro snažší funkci indukční zátěže
c) zabraňuje nárůstu napětí na přechodu tranzistoru přes povolenou mez
d) eliminuje činný odpor zátěže
e) eliminuje indukčnost zátěže
VY_32_INOVACE_EL_11_15
Digitální učební materiál
Identifikace elektronických součástek pomocí webu
rezistory a potenciometry
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka – vyhledávání a výpis důležitých
parametrů zadaných el. součástek
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - pasivní součástky
Ročník: 1.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost základních parametrů různých druhů
rezistorů a potenciometrů, znalost internetových vyhledávačů, používání
text. editoru a základní znalost technické angličtiny.
Zadání
Samostatně vyhledejte tři zadané typy rezistorů a potenciometrů, vypište
do text. editoru jejich základní parametry.
Příklad řešení
Rezistor MF0204
Příklad webové stránky s datasheetem:
http://www.gme.cz/metalizovane-rezistory-do-0-5-w/mrr-10r-p119-223/#dokumentace
trimr CA9
Příklad webové stránky s datasheetem:
http://www.gme.cz/uhlikove-trimry-10mm-lezate/ca9mvk100-p112-428/#dokumentace
Potenciometr
Příklad webové stránky s datasheetem:
http://www.gme.cz/uhlikove-potenciometry-20mm-stereo/cijp20n-470k-p113-049/
Toto téma přímo navazuje na téma pro 1. ročník – Elektronika – pasivní součástky –
rezistory.
VY_32_INOVACE_EL_11_16
Digitální učební materiál
Identifikace elektronických součástek pomocí webu
kondenzátory
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka – vyhledávání a výpis důležitých
parametrů zadaných el. součástek
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - pasivní součástky
Ročník: 1.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost základních parametrů různých druhů
kondenzátorů, znalost internetových vyhledávačů, používání text. editoru
a základní znalost technické angličtiny.
Zadání
Samostatně vyhledejte tři zadané typy kondenzátorů, vypište do text.
editoru jejich základní parametry.
Příklad řešení
Elektrolytický 1u/50V radiální JAMICON
Příklad webové stránky s datasheetem:
http://www.gme.cz/elektrolyticke-kondenzatory-radialni/ce-1u-50v-jam-sk-5x11-rm2-bulkp123-015/#dokumentace
Plastový 100n100VDC radiální
Příklad webové stránky s datasheetem:
http://www.gme.cz/foliove-kondenzatory-radialni/cf1-100n-j-p121-414/#dokumentace
Keramický 100n radiální
Příklad webové stránky s datasheetem:
http://www.gme.cz/keramicke-kondenzatory-univerzalni/ck-100n-50v-p120106/#dokumentace
Toto téma přímo navazuje na téma pro 1. ročník – Elektronika – pasivní součástky –
kondenzátory.
VY_32_INOVACE_EL_11_17
Digitální učební materiál
Identifikace elektronických součástek pomocí webu
diody a usměrňovače
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka – vyhledávání a výpis důležitých
parametrů zadaných el. součástek
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - aktivní součástky
Ročník: 2.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost základních parametrů diod a můstků, znalost
internetových vyhledávačů, používání text. editoru a základní znalost
technické angličtiny.
Zadání
Samostatně vyhledejte dva zadané typy diod a můstku, vypište do text.
editoru jejich základní parametry.
Příklad řešení
Dioda 5408
Příklad webové stránky s datasheetem:
http://www.gme.cz/univerzalni-a-rychle-diody-do-10-a/1n5408-p221-001/#dokumentace
Usměrňovací můstek B250C
Příklad webové stránky s datasheetem:
http://www.gme.cz/usmernovaci-mustky-do-10-a/b250c1500-p227-004/#dokumentace
Toto téma přímo navazuje na téma pro 2. ročník – Elektronika – aktivní součástky –
diody.
VY_32_INOVACE_EL_11_18
Digitální učební materiál
Identifikace elektronických součástek pomocí webu
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Identifikace Zenerových diod a LED,
vyhledávání základních údajů
Anotace: Samostatná práce žáka – vyhledávání a výpis důležitých
parametrů zadaných el. součástek
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - aktivní součástky
Ročník: 2.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost základních parametrů Zenerových diod a
LED, znalost internetových vyhledávačů, používání text. editoru a základní
znalost technické angličtiny.
Zadání
Samostatně vyhledejte dva zadané typy diod, vypište do text. editoru
jejich základní parametry.
Příklad řešení
Dioda LED 2mA zelená
Příklad webové stránky s datasheetem:
http://www.gme.cz/led-kulate-pouzdro/led-3mm-2ma-g-p511-200/#dokumentace
Zenerova dioda BZX 3,3V
Příklad webové stránky s datasheetem:
http://www.gme.cz/zenerovy-diody-do-1-w/bzx83v003-3-p222-013/#dokumentace
Na další straně je příklad staženého datasheetu (katalogu) obou typů s vyznačením
důležitých hodnot a parametrů.
Toto téma přímo navazuje na téma pro 2. ročník – Elektronika – aktivní součástky –
diody.
VY_32_INOVACE_EL_11_19
Digitální učební materiál
Identifikace elektronických součástek pomocí sítě
integrované obvody
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka – vyhledávání a výpis důležitých
parametrů zadaných el. součástek
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - aktivní součástky
Ročník: 2.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost základních parametrů IO, znalost
internetových vyhledávačů, používání text. editoru a základní znalost
technické angličtiny.
Zadání
Samostatně vyhledejte tři zadané typy IO, vypište do text. editoru jejich
základní parametry.
Příklad řešení
stabilizátor 7805
Příklad webové stránky s datasheetem:
http://www.gme.cz/linearni-regulatory-napeti-pevne/7805-to220-celopastove-pouzdrop330-001/#dokumentace
zesilovač TDA2030
Příklad webové stránky s datasheetem:
http://www.gme.cz/nf-koncove-zesilovace/tda2030a-p313-106/#dokumentace
Na další straně je příklad staženého datasheetu (katalogu) obou typů s vyznačením
důležitých hodnot a parametrů.
Toto téma přímo navazuje na téma pro 2. ročník – Elektronika – aktivní součástky –
integrované obvody.
VY_32_INOVACE_EL_11_20
Digitální učební materiál
Identifikace elektronických součástek pomocí sítě
tranzistory
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: VY_32_INOVACE_EL_20 – Praxe - Elektronika I. pro SPŠ 1. a 2. ročník
Anotace: Samostatná práce žáka – vyhledávání a výpis důležitých
parametrů zadaných el. součástek a stanovení náhrady
Autor: Tomáš Tláskal
Škola: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Obor: Počítačové řídicí systémy
Předmět: Praxe
Téma – učivo: Elektronika - aktivní součástky
Ročník: 2.
Použitá literatura: Vlastní přípravy, Wikipedie.cz, dále uvedené
internetové adresy
Příprava
Požadavky na žáka : znalost základních parametrů tranzistorů FET a
bipolárních, znalost internetových vyhledávačů, používání text. editoru a
základní znalost technické angličtiny.
Zadání
Samostatně vyhledejte šest zadaných typů tranzistorů, vypište do text.
editoru jejich základní parametry a navrhněte náhradní typy.
Příklad řešení
Tranzistor BC547
Příklad webové stránky s datasheetem:
http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistory-npn/bc547a-p210-025/#dokumentace
FET tranzistor kanál N IRFZ44
Příklad webové stránky s datasheetem:
http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistory-n-kanal/irfz44-p213-071/#dokumentace
Na další straně je příklad stažených datasheets (katalogů) s vyznačením důležitých
hodnot a parametrů.
Toto téma přímo navazuje na téma pro 2. ročník – Elektronika – aktivní součástky –
diskrétní el. součástky.
Download

Praxe-Elektronika pro 1. a 2.ročník