PREGLED TARIFA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM – PRAVNA LICA
Vrste usluga
1.
Loro doznake (prilivi iz inostranstva)
U korist deviznih računa domaćih pravnih lica
0,10%, minimalno 10,00 €
Prenos sredstava na devizni račun klijenta kod druge domaće banke
0,10%, minimalno 10,00 €
Inkaso čekovi
1,00%, minimalno 20,00 €
Povraćaj čekova
Nostro doznake (plaćanje prema inostranstvu)
2.1
Nostro doznake (opcija troškova "BEN"/"SHA")
2.1.2
2.2
bez naknade
Prenos sredstava sa deviznog na žiro račun
2.
2.1.1
Visina tarife
stvarni troškovi (poštanski, ino) +10,00 €
Nostro doznake do 5.000 eur (uz uslov da su instrukcije "potpune")
valuta isti dan
naknada 0,50%, minimalno 30,00 €
valuta 24 časa
naknada 0,30%, minimalno 20,00 €
valuta 48 časova
naknada 0,20%, minimalno 10,00 €
Nostro doznake preko 5.000 eur (uz uslov da su instrukcije "potpune")
valuta isti dan
naknada 0,50% minimalno 30,00 €
valuta 24 časa
naknada 0,30%, minimalno 20,00 €
valuta 48 časova
naknada 0,20%, minimalno 10,00 €
Nostro doznake (ocija troškova "OUR")
valuta isti dan
naknada 0,60%, minimalno 40,00 €
valuta 24 časa
naknada 0,40%, minimalno 35,00€
valuta 48 časova
naknada 0,30%, minimalno 30,00€
3.
Izmjena instrukcija, urgencije i reklamacije
stvarni troškove ino- banke+10,00€
4.
Storno doznake
20,00€
5.
Kupoprodaja deviza
0,50%
6.
Gašenje računa – prekid poslovne saradnje
10,00€
7.
Dokumentarni akreditivi
Otvaranje nostro akreditiva
Pribavljanje konfirmacije ino banke
Otvaranje stand - by akreditiva
Pribavljanje konfirmacije ino banke za stand - by akreditiv
30,00 €
30,00 €
0,20% min. 50,00 €
30,00 €
Nostro garancije
Proslijeñivanje garancije
Plaćanje po paloj garanciji
10.
Stvarni troškovi ino banke
Storno akreditiva
Notifikacija, aviziranje
9.
1,00%, min. 100,00 €
Izmjena uslova akreditiva
Izvozni ( loro ) akreditiv- obrada
8.
1,00%, min. 100,00 €
Stvarni troškovi ino-banke ( ino banke
obračunavaju, jednokratno ili kvartalno )
ino-trošak+10,00 €
opcija troškova "OUR"-valuta isti dan
Loro garancije
Aviziranje
0,30%, minimalno 50,00 €
Slanje protesta
poštanski troškovi +50,00 €
Devizno-valutni poslovi
Otvaranje i voñenje deviznih računa
Bez naknade
Redovan izvod (na šalteru Banke)
Bez naknade
Prepisi (izvod, nalog)
Isplata efektive - sluzbeno putovanje iz pokrića sa deviznog računa
0,20 €/ po stranici
0,50%, minimalno 10,00 €
Prva banka CG AD – osnovana 1901. godine, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141, Podgorica, Crna Gora,
Tel: +382 20 409 100, Fax: +382 20 409 124 Call centar: 19891,
www.prvabankacg.com, e-mail: [email protected], Žiro-račun: 535-1-76, PIB 02096099
Download

Tarife za usluge platnog prometa sa inostranstvom