UNIVERZITET U BEOGRADU
FARMACEUTSKI FAKULTET
Centar za kontinuiranu edukaciju i
Institut za medicinsku biohemiju
Beograd, 30.04.2010. godina
Uvažene kolege,
Obaveštavamo Vas da Farmaceutski fakultet i Institut za medicinsku biohemiju organizuju kurs kontinuirane
edukacije sa temom
LABORATORIJSKI MENADŽMENT, AKREDITACIJA I
OSIGURANJE KVALITETA U MEDICINSKIM LABORATORIJAMA
Kurs se održava u ponedeljak, 7. juna 2010. godine od 9,30 do 18,00 časova u hotelu ’’M’’, Bulevar oslobođenja
br. 56, u Beogradu.
Cilj kursa: Seminar će obuhvatiti principe laboratorijskog menadžmenta, način uvođenja akreditacije i osiguranje
kvaliteta u medicinskim laboratorijama. Kroz temu Organizacija i menadžment kvalitetom u medicinskim
laboratorijama polaznici će se upoznati sa planiranjem u laboratoriji, izborom radnih procedura, izborom opreme
i metoda, primenom standarda i normativa u laboratoriji, poznavanjem “cost benefit” analize, izračunavanja cene
koštanja testova, i poboljšanjem produktivnosti rada. Kroz Preanalitičke postupke rada polaznici treba da se
upoznaju sa procedurama uzimanja uzoraka za analizu, mogućim preanalitičkim uticajima i medicinskim
greškama kao i sa obezbeđenjem sigurnosti pacijenata. Kroz Analitički i postanalitičiki proces rada laboratorije
polaznici će se upoznati sa upravljanjem laboratorijskom tehnologijom. Upravljanje laboratorijskim podacima
obuhvatiće: medicinsku informatiku, prezentaciju i rukovanje laboratorijskim podacima (izgled i sadržaj izveštaja,
izbor jedinica, itd), prosleđivanje podataka, telekomunikaciju, primenu zakonske i etičke regulative: sprovođenje
u laboratoriji, etičke aspekte i konvencije pri izradi, interpretaciji, izveštavanju i korišćenju medicinskolaboratorijskih podataka. Uvođenje ISO standarda i akreditacija obuhvatiće poznavanje ISO standarda i principa
akreditacije; izradu dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom, modela procedura, uputstava i zapisa,
edukaciju laboratorijskog osoblja, pisanje i održavanje dokumentacije QMS-a. Kroz Merenje zadovoljstva
korisnika polaznici će se upoznati sa karakteristikama usluga kojima se utvrđuje zadovoljstvo korisnika usluga,
načinom utvrđivanja stepena zadovoljstva korisnika usluga, utvrđivanjem kategorija i analizom primedbi,
načinom formiranja ankete zadovoljstva pacijenta i sl. Sprovođenje zaštite u medicinskim laboratorijama
obuhvatiće upoznavanje sa principima održavanja zdravlja i bezbednosti na radu.
Broj učesnika na seminaru je ograničen. Prijave se primaju do 1. juna 2010. godine.
Kotizaciju za učešće na seminaru, u iznosu od 6.000,00 dinara, treba uplatiti na žiro račun Farmaceutskog
fakulteta broj:
840-1127666-05, poziv na broj 407
Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-371/2010-02, od 19.02.2010. godine seminar je
akreditovan kao kurs I kategorije koji za učesnike nosi 6 (šest) i za predavače 11 (jedanaest) bodova. Organizator
je Farmaceutski fakultet koji vodi evidenciju i izdaje sertifikat o učešću. Kotizacija uključuje učešće na seminaru,
štampani materijal sa seminara i sertifikat o učešću na seminaru. U toku održavanja seminara učesnicima će biti
obezbeđen ručak.
Prijavu sa podacima o učesniku na seminaru, kojom se potvrđuje da je izvršena uplata kotizacije, treba dostaviti
na adresu:
FARMACEUTSKI FAKULTET
Centar za kontinuiranu edukaciju
(kontakt osoba: Dobrila Vujadinović)
Vojvode Stepe 450
11000 Beograd
Tel: 011 397 46 92, 395 12 98
Mob: 064 19 88 607
Fax: 011 397 45 62
e-mail: [email protected]
Uz srdačne pozdrave,
ORGANIZATORI KURSA
Download

Pismo.pdf