Seminarske teme iz predmeta
KONTROLA I REVIZIJA
1. Pojam, nacela I podela kontrole prema nacinu njenog
vrsenja
2. Interna kontrola
3. Eksterna kontrola
4. Kontrola utvrdjivanja I naplate javnih prihoda
5. Kontrola funkcije nosilaca platnog prometa
6. Kontrola javnih rashoda
7. Pojam, uloga I nacela revizije
8. Vrste revizije
9. Standardi revizije
10.Postupak revizije
Download

KONTROLA I REVIZIJA