[TA SVE
DECA ZNAJU
radna sveska za pripremu
za po~etno ~itawe i pisawe
u 1. razredu osnovne {kole
VODI^
ZADATAK
CRTAMO I BOJIMO
PI[EMO
GOVORNA [email protected]
RE[AVAMO
DOMA]I ZADATAK
RE^NIK
2
[TA SVE DECA ZNAJU
DECA ZNAJU
DA ^ITAJU,
DA SKITAJU,
DA PITAJU,
DA PLIVAJU,
DA SNIVAJU.
DECA ZNAJU
DA RADE,
DA GRADE,
DA IZNENADE.
DECA ZNAJU
DA GUBE,
DA QUBE,
DA MOLE,
DA VOLE,
DA GRE[E,
DA TE[E,
DA PEVAJU –
DECA SVE ZNAJU.
NIKOLA VUJ^I]
3
OVO SAM JA
NACRTAJ SEBE U OGLEDALU.
4
AKO @ELI[ I UME[, NAPI[I NE[TO O SEBI.
5
A
MOJA PORODICA
B
V
G
D
\
E
Yy@
Z
I
J
K
L
Q
M
6
NACRTAJ SEBE I SVOJU
PORODICU.
NA SLEDE]I ^AS DONESI
SVOJU OMIQENU IGRA^KU.
N
W
O
P
R
S
T
]
U
F
H
C
^
X
NACRTAJ SVOJU OMIQENU IGRA^KU.
[
7
A
B
V
G
D
\
E
Yy@
Z
I
J
K
L
Q
M
8
NACRTAJ SVOJU [KOLU.
N
W
O
P
R
S
T
]
U
F
H
C
^
X
[
9
A
B
V
G
AA
A
D
\
A
GLAS
E
Yy@
Z
I
A
SLOVO
LAV
J
K
L
Q
M
10
LA V
RE^
LAV
N
W
SPISAK
O
P
R
S
T
]
U
F
GUMICA
H
OLOVKA
SVESKA
C
^
X
NAPI[I SPISAK PREDMETA KOJI SE NALAZE U TVOJOJ [KOLSKOJ
TORBI.
[
11
A
B
V
G
PEWALICA
D
DRVO
\
E
Yy@
Z
KLUPA
I
J
LOPTA
K
PESAK
L
Q
M
12
N
W
O
P
R
S
T
]
U
F
H
C
^
X
NACRTAJ SEBE U PARKU.
[
13
A
B
V
ORMAN
KREDA
G
D
\
E
Yy@
Z
I
J
K
L
Q
M
14
SLOVARICA
SUN\ER
N
MOJ DAN
UJUTRU
W
UVE^E
U PODNE
O
P
R
S
T
]
U
F
PREKJU^E
JU^E
DANAS
SUTRA
PREKOSUTRA
H
C
^
X
NACRTAJ [TA SI RADIO PREKJU^E I JU^E.
ONDA NACRTAJ ONO [TO ]E[ RADITI SUTRA I PREKOSUTRA.
[
15
A
B
V
G
D
\
E
Yy@
Z
I
J
K
L
Q
KOJI JE TVOJ OMIQENI DAN U NEDEQI?
M
NAPI[I [TA OBI^NO RADI[ TOG DANA.
16
N
GLASOVI ^ I ]
W
O
P
R
S
T
]
U
F
H
C
^
X
[
17
A
B
SEOSKO DVORI[TE
V
G
D
\
SENO
E
KOKO[KA
GUSKA
Yy@
[TALA
PETAO
Z
I
VILE
J
GVOZDENI ZUPCI,
DRVENA DR[KA.
KOJA JE OVO SPRAVA?
K
L
Q
M
18
TO JE VIQU[KA
KOJOM RU^A
KRAVA!
DOBRICA ERI]
TRAKTOR
N
W
O
P
R
S
T
]
U
F
H
C
^
X
[
19
Aa
Bb
PIJACA
KESTEN
GAJBA
Vv
VAGA
TEZGA
PRODAVAC
TEG
Gg
Dd
\|
Ee
KUPUS
KUPAC
Yy@`
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
20
ISPUNI UKR[TENICU.
DOBI]E[ NAZIV GODI[WEG DOBA.
Hvala
Evo, draga de~ice,
vo}a svakojaka,
gro`|a bela, gro`|a crna,
jabuka, kru{aka!
Ove lepe darove
jesen nam je dala,
draga na{a jeseni,
velika ti hvala!
Jovan Jovanovi} Zmaj
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Ovde nacrtaj ono {to je `ivo
i napi{i {ta si nacrtao.
Ovde nacrtaj ono {to je ne`ivo
i napi{i {ta si nacrtao.
Ff
Hh
Cc
^~
Xx
Nacrtaj ili napi{i re{ewa ovih rebusa.
[{
21
Aa
Bb
Vv
Gg
Dd
jabuka
\|
{qiva
kru{ka
Ee
Yy@`
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
22
gro`|e
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Hh
Cc
^~
Xx
Nacrtaj vo}nu salatu i napi{i
recept za weno pravqewe.
[{
23
Aa
Bb
Vv
Gg
Dd
\|
Ee
Yy@`
Sve`a paprika,
luk, {argarepa
– od wih su deca
zdrava i lepa.
Pasuq i gra{ak
nek svako bira
i razna jela
od krompira.
Simeon Marinkovi}
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
24
Popuni ukr{tenicu.
Otkri}e{ {ta je va`no
za tvoje zdravqe.
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Hh
Cc
^~
Xx
Napi{i {ta zna{ o ovom povr}u.
[{
25
Aa
Bb
Vv
Gg
Dd
\|
Ee
Yy@`
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
26
Napi{i {ta zna{ o ovom povr}u.
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
{argarepa
Tt
]}
Uu
Ff
Hh
Cc
^~
gra{ak
Nacrtaj {argarepu i gra{ak i napi{i {ta zna{ o wima.
Xx
[{
27
Aa
Bb
Ro|endan
Vv
Ro|endanska pesma
Gg
Danas nam je divan dan,
divan dan, divan dan.
Na{em drugu ro|endan,
ro|endan, ro|endan!
@iveo, `iveo
i sre}an nam bio!
Dd
\|
Ee
Yy@`
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
28
Pa`qivo posmatraj sliku. [ta sve na woj vidi{?
Svaku od ovih re~i upi{i u odgovaraju}i obla~i}.
Hvala.
Izvoli.
Molim.
Izvini.
Dobar dan!
Napi{i kada se trudi{ da se lepo pona{a{. Koje re~i tada koristi{?
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
U svako poqe upi{i prvo slovo re~i. Re~i ozna~avaju ono {to je nacrtano.
Otkri}e{ va`nu poruku.
Uu
Ff
Hh
Cc
^~
Xx
.
[{
29
Aa
Bb
U prodavnici
Vv
Gg
hleb
mleko
vo}e povr}e
Dd
\|
Ee
Yy@`
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
30
meso jaja
Nn
Napi{i spisak za kupovinu.
Ww
Oo
Pp
Rr
Sastavi jelovnik za zdrav doru~ak.
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Hh
Cc
^~
Xx
[{
31
Aa
Bb
Vv
Gg
Dd
\|
Ee
Yy@`
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
32
Pri~a po slikama
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Hh
Cc
^~
Xx
[{
33
Aa
Bb
Prevozna sredstva
Vv
Semafor
Gg
^as je crven, ~as je `ut,
^as je vedar, ~as je qut.
Prvo oko zna~i: STOJ!
Da ne bude posle joj!
Drugo oko zna~i: PAZI!
Mo`e ne{to da te zgazi.
T!
Tre}e zna~i: SRE]AN PU
Ne zameri {to sam qut.
Dd
\|
Ee
Yy@`
Zz
tramvaj
bicikl
Ivica Vawa Rori}
trotoar
Ii
Jj
kolovoz
Kk
Ll
Qq
Mm
34
trolejbus
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Hh
Re{i rebuse i upi{i wihova re{ewa.
Cc
^~
Xx
Nacrtaj re{ewe ovog rebusa.
[{
35
Aa
Bb
Vv
Prona|i u ukr{tenici navedene re~i i zaokru`i ih.
Gg
Dd
\|
Ee
zoo-vrt
stadion
pozori{te
voz
muzej
Yy@`
p
o
z
o
r
i
{
t
e
f
x
n
o
i
d
a
t
s
r
i
{
}
o
k
r
m
{
z
r
l
v
p
v
b
`
n
h
q
e
o
t
x
r
w
}
|
m
u
z
e
j
s
t
f
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
36
Nacrtaj ulaznicu za omiqenu
pozori{nu ili bioskopsku
predstavu.
Ovde zalepi jednu ulaznicu ili
kartu.
Nn
Ww
Oo
Pp
Igram se sa drugovima.
Igram se sa psom.
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Hh
Igram se igra~kama.
Cc
^~
Xx
[{
37
Aa
Bb
Vv
Gg
Dd
\|
Ee
Yy@`
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
38
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Hh
Cc
^~
Xx
[{
39
Aa
Bb
Vv
Gg
Dd
\|
Ee
Yy@`
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
40
Nacrtaj svog ku}nog qubimca
ili ku}nog qubimca neke osobe koju poznaje{.
Re{i zagonetke.
Nn
Kad se igra
ska~e, laje,
repom ma{e,
{apu daje.
Ww
Oo
Pp
Rr
Celog veka prede,
a ni{ta ne isprede.
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Objasni {ta zna~i kad ka`emo: „Vole se kao pas i ma~ka“.
Hh
Cc
^~
Xx
[{
41
Aa
Bb
Vv
Gg
Dd
\|
Ee
Yy@`
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
42
Napi{i ~ime se
bave qudi sa slika.
Nn
Ww
Oo
Pp
Napi{i {ta bi voleo da bude{ kad poraste{.
Za{to ti se to zanimawe svi|a?
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Hh
Cc
Nacrtaj sebe kako radi{ posao
koji voli{. Ako si devoj~ica,
oboj devoj~icu. Ako si de~ak,
oboj de~aka.
^~
Xx
[{
43
Aa
Bb
Vv
Gg
Dd
\|
Ee
Yy@`
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
44
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Hh
Cc
^~
Xx
[{
45
Aa
Bb
beli medved
Vv
Gg
lav
Dd
\|
tigar
Ee
`irafa
Yy@`
foka
paun
Zz
zebra
Ii
nilski kow
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
46
slon
majmun
Opi{i omiqenu `ivotiwu iz zoolo{kog vrta.
Za{to ti se ona najvi{e svi|a?
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Pove`i linijom nazive delova tela `ivotiwa, kao {to je zapo~eto.
Napi{i koje su to `ivotiwe.
Ff
zmi
kodil
Hh
li
mila
Cc
^~
kro
ja
Xx
ka
sica
[{
47
Aa
Bb
Vv
Gg
Dd
\|
Ee
Yy@`
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
48
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Nacrtaj poklon kome si se
najvi{e obradovao.
Prona|i skrivenu re~.
Upi{i je uprazna poqa.
Ff
Hh
o
n
Cc
o
^~
k
l
p
Xx
[{
49
Aa
Bb
Vv
Gg
Dd
\|
Ee
Yy@`
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
50
Poklon je zanimqiv.
Volim kada dobijem poklon .
Taj poklon me je najvi{e obradovao.
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Hh
Cc
^~
Xx
[{
51
Aa
Bb
Pro~itao sam
Vv
Gg
Dd
\|
Ee
Yy@`
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
52
Seti se nekih obave{tewa koja si pro~itao u svojoj okolini:
u prodavnici, u parku, domu zdravqa i sli~no. Zapi{i ih.
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Prona|i i zaokru`i pravilno napisane re~i.
kru{ka
kr{aku
kru{ka
ukr{ak
kru{ka
{rukka
u
{
k
r
a
k
~okolada
k
r
u
{
k
a
r {
k k
{ k
u r
k u
a a
k
r
u
{
k
a
adaloko~
daloko~a
~okolada
~okoalad
~okolada
Ff
o
k
~
l
a
k
d
a
k
o
o
l
a
a
d
a
~
o
o
l
a
a
d
a
~
o
k
o
l
a
d
a
l
o
o
~
a
a
d
a
Hh
Cc
^~
Xx
[{
53
Aa
Bb
Vv
Gg
io jednom jedan...
ve{tica
princeza
Dd
a`daja s tri glave
\|
Ee
kula
Yy@`
dvorac
Zz
Ii
jezero
princ na belom kowu
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
54
vuk
Nastavi zapo~eto.
Ilustruj svoju omiqenu bajku.
Nn
Ww
Vuk je
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Hh
Cc
^~
Xx
[{
55
Aa
Bb
Vv
bibliotekarka
Gg
Dd
pesme
bajke
polica
kompjuter
\|
Ee
dije
enciklope
Yy@`
Zz
uxbenici
Ii
Jj
Kk
Ll
re~nici
Najvi{e zna,
najmawe govori.
Qq
Mm
56
Re{i zagonetku.
kwiga
Napi{i nekoliko naziva kwiga
koje si video u biblioteci.
Ako pravilno rasporedi{ slova sa
kwiga, dobi}e{ naziv poznate bajke.
Nn
p
Oo
e
e
p
q
Ww
Pp
a
u
Rr
g
Ss
Tt
Napi{i naziv svoje omiqene kwige. Ako zna{, napi{i ime pisca te kwige.
Za{to ti je ona omiqena?
]}
Uu
Ff
Hh
Cc
^~
Xx
[{
57
Aa
Bb
Vv
Mesec
astronaut
zvezda
Gg
Dd
svemirski brod
\|
Ee
lete}i tawir
Zemqa
Yy@`
Zz
Ii
satelit
Jj
Kk
lansirati zna~i poslati
sa Zemqe u svemir
Ll
Qq
Zanimqivost
Mm
Prvo `ivo bi}e koje je lansirano
u svemir bio je pas Lajka.
58
Nn
Zamisli da putuje{ u svemir. Opi{i to putovawe.
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Zaokru`i re~i koje pripadaju istom skupu.
Hh
Cc
satelit
bicikl
planeta
zvezda
astronaut
automobil
lete}i
tawir
^~
Xx
[{
59
Aa
Bb
Vv
RAZLIKA
Gg
Koliki je veliki vrabac?
Mali.
A koliki je mali slon?
Dd
Veliki.
\|
visoko
tanko
Du{an Radovi}
debelo
Ee
Yy@`
brz
Zz
Ii
nisko
Jj
kratak
Kk
spor
Ll
duga~ak
Qq
Mm
60
Pove`i re~i
sa suprotnim
zna~ewem.
gore
mokro
o{tro
tiho
glasno
desno
levo
tupo
svetlo
dole
suvo
Nn
Zavr{i zapo~ete re~enice.
Ww
Lepo je
Oo
Pp
Rr
Ru`no je
Tt
tamno
]}
Pro~itaj re~enice. Oboj listi}e
odgovaraju}om bojom.
ta~no
Ss
neta~no
Korwa~a je brza.
Nacrtaj ne{to {to je te{ko
i ne{to {to je lako.
Uu
Ff
Hh
Cc
Korwa~a je spora.
^~
Medved voli med.
Xx
Medved ne voli med.
[{
61
Aa
Bb
Vv
kamera
Gg
Dd
fotoaparat
televizor
zvu~nik
telefon
\|
Ee
Yy@`
muzi~ki stub
Zz
Ii
Jj
Kk
de-ve-de plejer
Ll
Qq
Mm
62
em-pe 3 plejer
Napi{i koji od aparata najvi{e voli{ da koristi{ u ku}i. Za{to?
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Re{i rebus.
Nacrtaj svog omiqenog junaka
iz crtanog filma.
Hh
Cc
^~
Xx
[{
63
Aa
Bb
Vv
[ta zna~e ove re~i?
re`i
Gg
Dd
\|
saksija
Ee
Yy@`
Zz
{kripi
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
64
o~e{qan
gran~ica
Nn
Ww
Oo
Pp
strog
Rr
Ss
Tt
]}
pqu{ti
Uu
Ff
Hh
Cc
zaprqano
^~
Xx
[{
65
Aa
Bb
Ma~ka
Vv
[etao sam
Gg
Odjednom se ispred mene stvorila
Dd
\|
Ee
Bila je
Po`eleo sam da je
Yy@`
Zz
Odgovori na pitawa.
Ii
Jj
Koga je de~ak sreo?
Kk
Ll
Gde se to dogodilo?
Qq
[ta je de~ak po`eleo?
Mm
66
i umiqata.
ku}i.
[ta se posle dogodilo?
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Nacrtaj.
Uu
Ff
Hh
Cc
^~
Xx
[{
67
Aa
Bb
Vv
Gg
Dd
\|
Ee
Yy@`
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
68
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Hh
Cc
^~
Xx
[{
69
Aa
Bb
Vv
Gg
Dd
\|
Ee
Yy@`
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
70
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Hh
Cc
^~
Xx
[{
71
Aa
Bb
Vv
Gg
Dd
\|
Ee
Yy@`
Zz
Ii
Jj
Kk
Ll
Qq
Mm
72
Nn
Ww
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
]}
Uu
Ff
Hh
Cc
^~
Xx
[{
73
[email protected]
Vodi~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
[TA SVE DECA ZNAJU, Nikola Vuj~i} . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OVO SAM JA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4‡5
MOJA PORODICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
MOJA IGRA^KA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
MOJA [KOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
JEZI^KE [email protected] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9‡10
\A^KA TORBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
U PARKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12‡13
NA[A U^IONICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
MOJ DAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DANI U NEDEQI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
GLASOVI ^ I ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SEOSKO DVORI[TE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18‡19
PIJACA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[TA JE @IVO, [TA [email protected] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
VO]WAK I VO]E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22‡23
POVR]E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24‡27
RO\ENDAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
LEPO PONA[AWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
U PRODAVNICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30‡31
PRI^A PO SLIKAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32‡33
PREVOZNA SREDSTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34‡35
ULAZNICE ZA POZORI[TE, BIOSKOP, ZOO-VRT . . . . . . 36
IGRAM SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
SLIKA IZ NOVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38‡39
KU]NI QUBIMCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40‡41
ZANIMAWA QUDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42‡45
74
RE^I IZ NOVINA I ^ASOPISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44‡45
ZOOLO[KI VRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46‡47
POKLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48‡49
RE^I IZ NOVINA I ^ASOPISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50‡51
PRO^ITAO SAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52‡53
BAJKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54‡55
BIBLIOTEKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56‡57
SVEMIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58‡59
SUPROTNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60‡61
KU]NI APARATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62‡63
[TA ZNA^E OVE RE^I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64‡65
PRI^A SA IZOSTAVQENIM RE^IMA . . . . . . . . . . . . . 66‡67
Prilozi
75
[TA SVE DECA ZNAJU
radna sveska za pripremu za po~etno ~itawe i pisawe
u 1. razredu osnovne {kole
prvo izdawe
autori
Zorica Stojanovi}
Zorica Vukajlovi}
ilustrovao
Nino Maqevi}
recenzenti
prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet, Beograd
Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ „Mladost“, Vr{ac
Sne`ana Ili}, profesor razredne nastave, O[ „U`i~ka republika“, Novi Beograd
lektor
grafi~ko oblikovawe
tipografsko oblikovawe
priprema za {tampu
izdava~
Violeta Babi}
Du{an Pavli}
Andrej Vojkovi}
Slobodan Miladinov
Neboj{a Miti}
Kreativni centar
Gradi{tanska 8
Beograd
Tel. / faks: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659
urednik
za izdava~a
{tampa
tira`
copyright
Slavica Markovi}
mr Qiqana Marinkovi}
Publikum
15.000
ŸKreativni centar, 2008
CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
37.016:003-028.31(075.2)(076)
СТОЈАНОВИЋ, Зорица
Шта све деца знају : радна свеска за
припрему за почетно читање и писање : у 1.
разреду основне школе / [аутори Зорица
Стојановић, Зорица Вукајловић ; илустровао
Нино Маљевић]. - Београд : Креативни центар,
2008 (Београд : Публикум). - 82 стр. :
илустр. ; 23 х 22 cm. - (Српски језик : за
први разред основне школе : (рад по
комплексном поступку)) (Креативна школа)
Подаци о ауторима преузети из колофона. Тираж 15.000.
Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog
uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za srpski jezik u prvom razredu
osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00181/2008-06.
ISBN 978-86-7781-624-7
ISBN 978-86-7781-628-5 (за издавачку целину)
1. Вукајловић, Зорица [аутор]
COBISS.SR-ID 149519628
Prilog 1
EVIDENCIONI LIST
NAPREDOVAWE U^ENIKA U ^ITAWU
ime i prezime u~enika _____________________________________________________________
A
O
E
I
U
S
P
R
J
T
N
V
[
L
M
^
K
Z
G
@
]
B
D
Q
W
H
\
C
X
F
Broj
Izgovor glasova
Datum
usvojenih
ispitivawa
pravilan nepravilan ne poku{ava
slova
^ITAWE
Napomena
sri~e
{~itava
~ita
Prilog 2
Prilog 3
su
Kru{ke
zrele.
je
ukusna.
^okolada
so~ne
voli
~okoladu.
Medved
Volim
Prilog 4
ponesem
lepa
ulicom.
ma~ka.
jedem
kru{ke.
da
Download

Pocetnica 1:sta sve deca znaju.qxd