FLUENTIS - UNIFIED
FLUENTIS je fokus povezanosti svih aplikacija.
U nastavku izraženi koncept UNIFIED ERP
predstavlja mogućnost da se u realnom
vremenu razmene iste informacije u raznim
aplikacijama. Ne samo zajedničke baze
podataka nego i algoritama i Workflow
operativnih procesa.
Ovaj projekat identifikuje celi niz dalje
navedenih rešenja kao jednu jedinstvenu
organsku tehnološku platformu koja ima
dodatnu vrednost da firmama dozvoli brz povrat
investicija i realnu korist celoj organizaciji.
ERP FLUENTIS
Administrativni sektor
Sektor računovodstva
Sektor kontrole
Sektor Nabavke
Sektor prodaje
Sektor postprodajnih usluga
Sektor logistike
Sektor proizvodnje
Business Inteligence
Project Management
OPPORTUNITY PLAN - CRM
RAZVOJ OBIMA POSLOVANJA
Opportunity Plan CRM nastaje sa ciljem da ponudi firmi
mogućnost da identifikuje, jasno sagleda i realizuje nove
poslovne prilike čineći je efikasnom u usluzi prema klijentu
tamo gde ovaj manifestuje predvidive potrebe i zahteve. CRM
obzirom da je integrisan, potpuno je upotrebljiv u obrazcu
HTML i dozvoljava da se vrši upravljanje kontaktom, kako
tokova i marketinških kampanja; tako i biltena i rokovnika koji
su integrisani u MS-Outlook.
FLUENTIS MOBILE
IZVORNI WMS
Ovaj proizvod je odgovor na zahteve za automatizacijom
logistike i za prikupljanjem podataka u proizvodnim
procesima. Tehnologija je Windows Mobile e Windows Phone.
Implementirane oblasti su lanac snabdevanja, prijem robe,
magacin, isporuka i proizvodnim tokom.
FLUENTIS SFA
BUSINESS ON DEMAND
FLUENTIS Sales Force Automation, već odabran od raznih
firmi, dozvoljava da se organizuju aktivnosti vazane za
sakupljanje porudžbina i direktnu prodaju dozvoljavajući
komercijalnom i prodajnom odeljenju da deluju na teritoriji
koristeći i stvarajući informacije u realnom vremenu.
FLUENTIS HR
UPRAVLJANJE LJUDSKIM
RESURSIMA
Modul FLUENTIS HR dozvoljava da se prate karakteristike
svakog ponaosob resursa počevši od faze poslanog CV,
zapošljavanja, uvođenja u firmu, upravljanja karijerom
do datuma izlaza sa spiska zaposlenih. Beleženje
prisustva je jedan od ključnih aspekata u
upravljanju ljudskim resursima.
FLUENTIS
E-COMMERCE
E-POSLOVANJE
Modul E-poslovanje integrisan
u FLUENTIS E-COMMERCE
omogućava brze i lake poslovne
transakcije sa vlastitim
klijentima u svakom trenutku i
na svakom mestu gde postoji
pristup internetu. Realizovan
u Web okruženju daje veliki
doprinos u organizaciji
komercijalnog sektora
koji kroz ovaj instrument
omogućava razmenu
informacija o proizvodu
doprinoseći tako, na jako
efikasan način, unapređenju
i povećanju kompanije.
VISUAL TAILOR
KONFIGURACIJA PROIZVODA – PDM
VisualTailor je konfigurator proizvoda orijentisanog na
automatizaciju informativnih procesa firme. Da bi se suočili
sa tržištem koje je u stalnom razvoju, firmama je neophodno
da budu atraktivne i konkurentne povećavajući varijabilnost
i personalizaciju vlastitih proizvoda nastojeći da zadovolje
i najmanje zahteve od strane vlastitih kupaca. Ovo je
konfigurator kako u tehničkom tako i komercijalnom smislu,
modul “Winform” e “WebForm”. Takođe je dostupan i poseban
grafički program 3D da bi se omogućilo prikazivanje
konfigurisanog objekta i na web stranici.
SINAPSI ECM
Enterprise Content Management (ECM)
je tehnologija koja predstavlja metode,
strategie i instrumente koji se koriste da
bi se obuhvatio, upravljao, skladištio,
sačuvao i naknadno obezbedio sadržaj
i dokumenta vezanih za organizacione
procese i poslovanje kompanije.
Sianpsi ECM je u stanju da smanji
skladištenje kako digitalnog
dokumenta tako i papirnog, da učini
korisnike efikasnijim zahvaljujući
centralizaciji informacije i da uvek
omogući firmi punu kontrolu nad
informacijama.
FLUENTIS EAM
Je Software za upravljanje
tehničkom pomoći i održavanje
instalacija, koji omogućava kontrolu
kako svakodnevnog tako i održavanja
specijalnim situacijama i okolnostima.
Upravlja “inspekcijskim izveštajima“ i “radnim
nalozima podeljenim po tehničaru i po danu“.
Na kraju dana budu upisani podaci o intervenciji
preuzimajući automatski iz magacina rezervne
delove koji su korišćeni i generišući rok plaćanja
korisnika.
VERTIKALNA TRŽIŠTA
MODA:
Mogućnost kategorizacije artikla u više varijanti gde je moguće definisati više etiketa, brojeva kao i veći niz elemenata kao sto su boja,
platno, model, sezona i kolekcija, su potrebe koji najviše karakterišu ovaj sektor.
HEMIJSKA INDUSTRIJA:
Tipičan je sastav komponenata po receptu tako da mogu da se dobiju količine proizvoda ne samo preko merne jedinice nego i u
procenatu određenog proizvoda.
FARMACEUTSKA INDUSTRIJA:
Farmaceutski svet je karakterističan po tome da ima potrebu da uniformiše informativi sistem ne samo za norme dobre proizvodne
prakse, već vezane i za standarde FDA (“Food and Drug Administration”).
Regulisanje karantina, konformiteta proizvoda, organizacije izdanja, organizacije revizorskog traga i konfiguracije zaštitnih maski
vezanih kako za ulazne podatke tako i za promenu podataka.
PREHRAMBENA INDUSTRIJA:
Za ambijent prehrambene industrije posebno je karakteristična potreba da može da se prati tok namirnica od njihovog ulaza u magacin
preko transformacije proizvoda sve do prodaje krajnjem korisniku.
INDUSTRIJA NAMEŠTAJA:
Upravljanje konfiguratorom proizvoda naročito komercijalnog ima za ciljem da ubrza identifikaciju prodajnog procesa, da omogući da se
ubrza prijem narudžbe koji će se dalje pretvoriti u planiranje potreba proizvodnje.
TEŠKA INDUSTRIJA:
U teškoj industriji je posebno karakteristična potreba za upravljanjem kalupa, takozvanih matrica, plakova i mlaznica koji su neophodni
za ulivanje. Posebne štampe za analizu sastava proizvedene legure služe da bi se identifikovao sastav proizvoda.
METALURŠKA INDUSTRIJA:
Tipičan sektor koji obično deluje po modelu MTO (“Make to Order”). Obrada po nalogu koja je često zastupljena u planiranju spoljne
obrade (podizvođač, tercista) tipična je proizvodnja koja okupira veći broj naših programa.
TURIZAM:
Projektovan je skoro u potpunosti za turoperatore koji rade u receptivnom turizmu, koji je od primarne važnosti. Upravljanje praksom
organizacije i rukovođenje svim dobavljačima uključenim u obim usluge, neophodno je da bi se držale pod kontrolom kako operativne
tako i ekonomske aktivnosti. Upravljanje cenovnicima i alotmanima vezanim za rezervisanje soba u hotelima je uvek neophodna
aktivnost ovog sektora.
MALOPRODAJA:
Upravljanje velikim brojem artikala, cenovnika u koji je uključen pdv i organizacije prodajnih punktova sa veoma kompleksnim
algoritmima neophodnih za upravljanjem kružnog toka potreba i obnove podataka.
INTERNACIONALIZACIJA I INTEGRACIJA
Trenutno je proces internacionalizacije vezan za tržišta: Engleske, Francuske, Španije, Nemačke, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Rumunije
i Kine. Preko realizacije odgovarajućeg Dataport-a sprovedena je potpuna integracija objekata Microsoft Dynamics NAV sistema.
Koristeći infrastrukturu WCF (Windows Comunication Foundation) FLUENTIS je potpuno u stanju da komunicira sa SAP preko
razmene dokumenta u formatu IDOC.
USLUGE
OBRAZOVANJE I OBUKA
Konstatna i speciajalizovana obuka svih rukovodioca, komercijalnog osoblja, operativnog osoblja a naročito krajnjeg korisnika i
saradnika vezanih za celi asortiman proizvoda.
RAZVOJ AD-HOK
U asortiman usluga koje nudi Fluentis vremenom se konsolidovala kompetentnost i sposobnost da se analizira i potom implementira
niz procedura prilagođenih ad-hoc za korisnika.
PODRŠKA KORISNIKU
Krajnji korisnici i saradnici firme Fluentis moraju dobiti podršku u svakom trenutku kada je zatraže i moći računati na stručnjake u koje
će imati poverenja da bi došli do najoptimalnijeg rešenja.
Usluga našeg Helpdesk-a je aktivna 24 časa na dan i omogućava da se dobiju sve moguće informacije o napretku planiranog posla.
USLUGE INTEGRACIJE
Obim nadležnosti i kompetentnost tima zaduženog za razvoj dozvoljavaju firmi da se suoči sa kompleksnim projektima integracije
sistema i da projektuje u skladu sa zahtevima korisnika implementaciju integrisanih procedura u stanju da obezbedi maksimalnu
pouzdanost aplikacija i najbolji rezultat u pogledu efikasnosti i modularnosti.
POSLOVNI CONSULTING
Fluentis predlaže rešenja zasnovana na ekomskoj ravnoteži klijenta i vodi računa o razvoju proizvoda visoke dodatne vrednosti koja ce
povećati produktivnost i smanjiti troškove.
INFRASTRUKTURE I TEHNOLIGIJA
Aplikacija je razvijena uz pomoć Visual Studio koji je trenutno dostigao verziju 2010. Uz pomoć instrumenata za razvoj i programiranje
koji se zasniva kako na programu Visual C++ tako i na C# čine da je bazna platforma veoma postojana i efikasna.
U Fluentis danas takođe možemo uvesti koncept okruženja SOA (Service Oriented Architecture). Sa uvođenjem poslovnog okvira
“Fluentis“, Ideale Web Access i Bizlink mogu da vrše razmenu podataka preko objekata zastupljenih u „business framework“ koji nudi
svoju strukturu izbegavajući na ovaj način teško reprodukovanu logiku poslovanja. Usvajanje tehnologija AJAX i Silverlight zajedno
sa korištenjem ORM (Object Relational Mappe) kao hybernate i Microsoft Linq, dozvoljavaju stratifikaciju softverskih rešenja koja
ima za cilj bezbednost i efikasnost. Mogućnost korištenja tehnologije, koja dozvoljava da se ostvari čvrsta veza poslovnih predmeta
sa strukturom DBMS karakterističnom za okruženje MS-SQL Server 2008 R2, otvara se put nizu prednosti vezanih za strukturisanje
aplikacija među kojima visoka pouzdanost tokom održavanja verzija.
Fluentis
Sede Legale
V.le Lacchin, 26 33077 Sacile (PN)
T. +39 0434 781887
F. +39 0434 780145
email [email protected]
sito web www.fluentis.com
Bologna
Via del Battirame 6/3
40138 Bologna
T. +39 0434 781887
Bucharest
Bd. Regina Maria No. 19
Sector 4
040122 Bucharest
tel. +40 21 3019266
fax +40 21 3365821
Timisoara
Str. Surorile Martir Caceu,No. 7, SAD IV
300585 Timisoara
tel. +40 746 208906
tel. +40 746 208905
Iasi
Str. Teodor Rascanu, No. 3-5
700010 Iasi
tel. +40 0232 276 999
fax +40 0232 242 856
Serbia
Fluentis D.O.O.
Bulevar Despota Stefana 12/VIII
11000 Beograd
Download

erp fluentis