Opšta bolnica Pirot
Broj:02-2025
26.07.2013. godine
PIROT
Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik RS"br.124/2012), direktor Opšte bolnice Pirot
donosi:
ODLUKU
O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE
MALE VREDNOSTI
SERVISIRANJE MEDICINSKE OPREME - PO PARTIJAMA ZA
Partija 4 – Servisiranje aparata za anesteziju
Partija 5 – Servisiranje EEG i EMG aparata
Partija 7 – Servisiranje endoskopske opreme
Partija 8 – Servisiranje aparata za spirometriju
Partija 9 – Servisiranje aparata u fizikalnoj medicini
Partija 11 – Servisiranje aparata u laboratoriji i transfuziji
Na osnovu Izveštaja o stručnoj oceni ponuda (broj 02-2010 od 26. 07. 2013. godine) za javnu nabavku
male vrednosti usluge, Servisiranje medicinske opreme po partijama za potrebe Opšte bolnice Pirot, broj
javne nabavke JNMV 11/2013 obustavlja se postupak javne nabavke za partije:
Partija 4 – Servisiranje aparata za anesteziju. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:33190000.
Partija 5 – Servisiranje EEG i EMG aparata. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:33190000.
Partija 7 – Servisiranje endoskopske opreme. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:33190000
Partija 8 – Servisiranje aparata za spirometriju. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:33190000
Partija 9 – Servisiranje aparata u fizikalnoj medicini. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:33155000
Partija 11 – Servisiranje aparata u laboratoriji i transfuziji. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:33190000
Naručilac Opšta bolnica Pirot je za:
Partija 4 – Servisiranje aparata za anesteziju - nije dobio nijednu ponudu.
Partija 5 – Servisiranje EEG i EMG aparata primio je jednu neprihvatljivu ponudu.
Broj pod kojim je ponuda zavedena: 02-1935 od 18.07.2013.godine. Ponuda je stigla kod naručioca u 10 i 10h.
Naziv ili šifra ponuđača: Hapel doo - Beograd. Ponuda za partiju: Partija br.5 Servisiranje EEG i EMG aparata.
Cena servisnog sata bez PDV-a: 4.500,00 dinara. Naručilac je tražio od ponuđača sledeće: Cena servisnog
sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuje sve troškove: transporta (opreme,uređaja i
ljudstva), defektažu, demontazu, servisne aktivnosti, montaža, proba i puštanje u rad. Ponuđač je u
NAPOMENI naveo sledeće: Ukoliko korisnik šalje aparat u Hapelov servis u Beogradu, troškove transporta
snosi korisnik do Hapelovog servisa. Firma Hapel snosi troškove transporta za slanje aparata korisniku.
Odgovornost za eventualnu nastalu štetu prilikom slanja snosi korisnik. Ukoliko je potrebno da se dolazi kod
korisnika putni troškovi iznose 36.400,00 din + PDV 20%+ eventualni troškovi smeštaja.
Partija 7 – Servisiranje endoskopske opreme - nije dobio nijednu ponudu.
Partija 8 – Servisiranje aparata za spirometriju - nije dobio nijednu ponudu.
Partija 9 – Servisiranje aparata u fizikalnoj medicini - nije dobio nijednu ponudu.
Partija 11 – Servisiranje aparata u laboratoriji i transfuziji- primio je jednu neprihvatljivu ponudu.
Broj pod kojim je ponuda zavedena: 02-1934 od 18.07.2013.godine. Ponuda je stigla kod naručioca u 10 i 05h.
Naziv ili šifra ponuđača: Labteh doo – N. Beograd. Ponuda za partiju: Partija br.11 Servisiranje aparata u
1
laboratoriji i transfuziji. Cena servisnog sata bez PDV-a: 2.000,00 dinara + pređena kilometraža, putarina.
Naručilac je u obrascu ponude tražio da ponuđač u cenu servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje
obavezno uključuje sve troškove: transporta (opreme,uređaja i ljudstva), defektažu, demontazu, servisne
aktivnosti, montaža, proba i puštanje u rad. Ponuđač nije dao ponudu za celu Partiju 11 Servisiranje aparata u
laboratoriji i transfuziji. Ponuđač je dao ponudu samo za ANALIZATOR MICROS 60 ABX.
Na osnovu člana 88. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik RS"br.124/2012): Ako je postupak
javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi
troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove
pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Ponuđači nemaju pravo na naknadu troškova. Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo
Ponuđač i ne može tražiti od Naručioca naknadu troškova. Naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove
izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove
pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Postupak javne nabavke male vrednosti usluge, Servisiranje medicinske opreme po partijama za:
Partija 4 – Servisiranje aparata za anesteziju
Partija 5 – Servisiranje EEG i EMG aparata
Partija 7 – Servisiranje endoskopske opreme
Partija 8 – Servisiranje aparata za spirometriju
Partija 9 – Servisiranje aparata u fizikalnoj medicini
Partija 11 – Servisiranje aparata u laboratoriji i transfuziji
biće ponovo sproveden u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke o obustavi postupka na Portalu javnih
nabavki.
POUKA O PRAVNOM LEKU
Na osnovu člana 149. stav 6. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik RS"br.124/2012):
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odluke o priznavanju
kvalifikacije i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana
prijema odluke, a u slučaju javne nabavke male vrednosti je pet dana od dana prijema odluke.
vd Zamenika direktora
Opšte bolnice Pirot
dr Nenad Zdravković
_______________
2
Download

Odluka o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti