KONKURS
ZA IZBOR IZVOĐAČA PROGRAMA »PRUŽANJE SPECIJALISTIČKE OBUKE I
EDUKACIJE IZ OBLASTI POSLOVNIH VJEŠTINA KORISNICIMA KREDITA
ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE«
1.1 Predmet konkursa
Izbor najpovoljnijeg izvođača Programa Pružanje specijalističke obuke i edukacije iz oblasti
poslovnih vještina korisnicima kredita Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
1.2 Podnosilac ponude
Ponude za izvodjenje Programa Pružanje specijalističke obuke i edukacije mogu podnositi
pravna lica koja se bave konsaltingom za vođenje biznisa sa odgovarajućim tehničko –
tehnološkim i kadrovskim uslovima, neophodnim za realizaciju Programa, na arhivu Zavoda za
zapošljavanje, adresa Bulevar Revolucije br. 3, Podgorica.
1.3 Zahtjevi za podnosioce ponude
Izvođači obuke moraju posjedovati:





visoku stručnu spremu ekonomske struke;
praktično iskustvo iz preduzetništva;
relevantno praktično iskustvo iz pružanja obuke menadžerima i zaposlenima;
mogućnost prilagođavanja obuke različitim zahtjevima pojedinih preduzeća;
dobre komunikacijske sposobnosti i spremnosti na podršku polaznicima obuke u post
periodu.
Ponuda treba da sadrži:






podatke o ponuđaču (naziv, sjedište, PIB, žiro račun);
jasan teorijski okvir, naziv, sadržaj i razrađen program pružanja specijalističke obuke i
osposobljavanja;
cijenu izvođenja programa, izraženu u eurima, sa uračunatim PDV;
stručne reference izvođača obuke i iskustvo u oblasti izvođenja programske obuke i
osposobljavanja;
dokaz o najmanje jednom sprovedenom programu obuke;
podatke o kadrovsko – tehničkim kapacitetima ponuđača;
1.4 Kriterijumi izbora
Kriterijumi izbora izvođača programa su:



reference izvođača Programa;
kvalitet ponuđenog Programa;
cijena izvođenja Programa;
Izbor najpovoljnijeg – prvorangiranog izvođača Programa Pružanje specijalističke obuke i
edukacije izvršiće se u skladu sa datim kriterijumima izbora.
1.5 Vrijeme i mjesto podnošenja ponude
Ponuda se dostavlja Zavodu za zapošljavanje Crne Gore 15 dana od dana objavljivanja konkursa
u sredstvima javnog informisanja.
Ponude prispjele nakon isteka roka za prijem, tretiraće se kao neblagovremene i neće se
razmatrati.
Odluka o izboru izvođača Programa donosi se u roku od 15 dana od zadnjeg dana za prijem
ponude.
1.6 Kontakt
Sve informacije u vezi sa konkursom, zainteresovana lica mogu dobiti u Zavodu za zapošljavanje
Crne Gore, Bulevar Revolucije 3, Podgorica, Biljana Kovačević tel. 020/405-280.
Download

K O N K U R S