TREPCA
ENTERPRISE UNDER KTA ADMINISTRATION
Zvečan Kralja Petra bb, reg.br. 70331094
Tel. 028 665 – 208, fax ; 028 665-206, 665-212, 665-238
POZIV ZA PONUDE
Pozivaju se zainteresovana pravna lica koja su u skladu sa Zakonom registrovana za
obavljanje delatnosti prometa roba koje su predmet prodaje.
Naziv tendera: Prikupljanje ponuda za prodaju Pb i PbSb legura u industrijskom krugu
Zvečan u narednih 12 meseci počev od Oktobra 2010. godine.
Mesto: Zvečan.
Predmet prodaje je Pb sledećeg sastava:
1. Pb 99,99 %, u obliku ingota cca 30 kg,
2. Pb 99,95 %, Bi 0,05%, Cu 0,05%, Sb 0,01%, As 0,003%, Zn 0,005%, Fe 0,005%,
Ag 0,001%, u obliku ingota cca 30 kg,
3. Pb-Sb legura (po zahtevu kupca %Sb od 1 do 6 %), u obliku ingota cca 30 kg,
4. Tvrdo olovo iz obrtnih peći Pb 94- 96%, Bi 0,03%, Cu 0,05%, Sb 4-6%, u blokovima od
cca 2 t.
Ukupna očekivana količina za prodaju je cca 3000 t (celokupna proizvodnja u narednih 12
meseci).
PARITET: EXW. - ZVEČAN
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana pravna lica koja su u skladu sa Zakonom
registrovana za obavljanje delatnosti prometa roba koje su predmet prodaje. Rok za
utvrđivanje ispunjenosti uslova za učešće ponuđača u postupku javne prodaje, ocenu datih
ponuda, izbor najbolje ponude, podnošenje predloga za dodelu ugovora o prodaji je 3 radna
dana od dana otvaranja ponuda. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora o prodaji je 7
dana od dana podnošenja predloga tenderske komisije.
Ponude se podnose u zatvorenim kovertama i to ličnom predajom najkasnije do isteka roka za
podnošenje ponuda sa napomenom: Ponuda – NE OTVARATI, NA ADRESU: Upravna
zgrada Trepča Enterprise Under KTA Administration – Zvečan, Kralja Petra b.b. u
kancelariji 52.
Za sve bliže informacije možete se obratiti na telefon: 028/665–238, e-mail:
[email protected] , ili na sajtu www.trepca.biz.
Cene u ponudama trebaju biti u USD ili €.
Prilikom podnošenja ponuda, ponuđači su obavezni da dostave dokaz o uplati depozita u
iznosu od 10.000 € (deset hiljada eura) na RAČUN: Trepča Enterprise Under KTA
Administration ACCOUNT-RAIFFEISEN BANK /KOSOVO PRISTINA,KOSOVOSWIFT:
RBKORS 22, broj računa: 1503021000089716, ili na Blagajni Trepča Enterprise under KTA
Administration kao garanciju ponude. Po okončanju celokupnog posla, iznos depozita ulazi u
konačan obračun, za ponuđača kome bude dodeljen ugovor o prodaji. Ostalim ponuđačima,
depozit će se vratiti u roku od 7 dana.
Trepča zadržava i pravo da pregovara sa najboljim ponuđačem (ponuđačima).
1
Ugovor će biti dodeljen ponuđaču (ponuđačima) sa ekonomski najpovoljnijom ponudom za
određeni kvalitet, sa pravom Trepče da produži ugovor, novim aneksom, posle isteka ugovora
za još godinu dana.
Kriterijum za dodelu ugovora:
-cena 70%,
-količina i dinamika otpreme 25%,
-način plaćanja 5%,
Trepča zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ponuda, ukoliko oceni da su sve ponude
nepovoljne, odnosno neprihvatljive.
Izbor najpovoljnije ponude izvršiće tenderska komisija. Predaja ponuda može da se učini do
20.09.2010 god. do 12:00:00 časova, otvaranje ponuda biće u istom danu (20.09.2010 god. sa
početkom u 13:00:00).
Ponude moraju biti važeće u periodu od 60 dana od datuma otvaranja.
2
Download

T R E P C A