TREPČA
ENTERPRISE UNDER KTA ADMINISTRATION
ZVEČAN
Kralja Petra Prvog b.b., Tel: +381(0)28 665208, Fax: +381(0)28 665206
[email protected]
www.trepca.biz
POZIV ZA PONUDE
Pozivaju se sva zainteresovana lica, koja su u skladu sa Zakonom registrovana za obavljanje ove
vrste delatnosti, prometa robe koja je predmet prodaje, da podnesu svoje ponude za učešće na
tenderu.
Tip tendera: lokalni & internacionalni
Naziv tendera: Prodaja granulisane šljake
Poreklo: Metalurgija olova Trepča, Zvečan.
Procenjena količina: cca 2.500.000 t (dvamilionapetstohiljada tona).
Paritet: Exworks Zvečan, utovareno na vozilo kupca spremno za utovar.
Planirana dinamika otpreme cca 3 godine.
Kvalitet: Prema preliminarnim analizama uradjenim od strane prodavca, materijal je sledećeg
hemijskog sastava:
ZnO
FeO
SiO2
CaO
MgO
Pb
S
Al2O3
As
Bi
Ag
Na
Cu
Cl
K
7 - 12 %
30 - 34 %
18 - 23 %
18 - 22 %
1-3%
0.8 - 4.0 %
1.5 - 2.1 %
2.0 - 6.0 %
0.18 - 0.24 %
0.012 - 0.25 %
15 - 300 g/t
0.015 %
0.12 - 0.2 %
nema ili u tragovima
u tragovima
Prodavac će 27.04.2011. godine, u 10:00 časova, organizovati obilazak prostora na kome je
lociran materijal, kao i zajednički sastanak svih ovlašćenih lica zainteresovanih ponuđača, u vezi
dodatnih objašnjenja vezanih za materijal, kao i logistiku otpreme. Nakon toga, po dinamičkom
planu, u periodu 04.-06.05.2011. godine, zainteresovani ponuđači će izvršiti uzorkovanje
materijala, obzirom da se materijal prodaje u viđenom stanju. Osoba za kontakt: Stevan Božović
telefon: +381(0)28 665227, e-mail: [email protected], ili Zoran Sofronijevic, telefon:
+381(0)28 665238, e-mail: [email protected]
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana pravna lica koja su u skladu sa Zakonom registrovana
za obavljanje delatnosti prometa robe koja je predmet prodaje. Potrebno je podneti svu
dokumentaciju vezanu za registraciju firme iz sudskog registra i ministarstva finansija (rešenje za
obavljanje privredne delatnosti, prijavu i rešenje o registraciji za PDV.), za lokalne firme.
Rok za utvrđivanje ispunjenosti uslova za učešće ponuđača u postupku javne prodaje, ocenu datih
ponuda, izbor najbolje ponude, podnošenje predloga za dodelu ugovora, je 15 radnih dana od
dana otvaranja ponuda.
1
Ponude se podnose u zatvorenim kovertama, i to ličnom predajom, najkasnije do isteka roka za
podnošenje ponuda sa napomenom:
Ponuda – NE OTVARATI, Prodaja granulisane šljake, na adresu: Upravna zgrada Trepča,
Zvečan, Kralja Petra Prvog b.b., u kancelariji br. 52.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na kontakt telefon: +381(0)28 665238, e-mail:
[email protected]
Prilikom podnošenja ponuda, ponuđači su obavezni da dostave:
• dokaz o uplati depozita u iznosu od 200.000,00 US$ (dvestohiljada US dolara i 00/100) na
RAČUN: Trepca Enterprise Under KTA Administration ACCOUNT-RAIFFEISEN BANK
/KOSOVO PRISTINA, KOSOVO SWIFT CODE: RBKORS 22 Beneficiary’s account:
1503031000635680, kao garanciju ponude,
• ili naplativu garanciju renomirane banke na iznos od 200.000,00 US$ (dvestohiljada US
dolara i 00/100), kao garanciju ponude, koja mora biti validna i potvrđena od strane
RAIFFEISEN BANK – PRISTINA, sa rokom važnosti od 30 dana od dana otvaranja
ponuda.
Po okončanju celokupnog posla, iznos depozita ulazi u konačan obračun, za ponuđača kome bude
dodeljen ugovor o prodaji. Ostalim ponuđačima, depozit će se vratiti u roku od 15 dana.
Kriterijumi za dodelu ugovora:
-Cena (najveća cena po toni, mora biti fiksna za traženu količinu bez obzira na kvalitet
materijala i kretanja cena na tržištu),
-Količina, (za merenje količina u tonama, merodovna će biti vaga prodavca)
-Dinamika preuzimanja,
-Način plaćanja: Prodavac zahteva obezbeđenje plaćanja ugovorene količine i osiguranje
izvršenja posla. Preferira se 100 % avans, ili plaćanje u najviše 12 kvartalnih (tromesečnih)
rata, uz izdavanje bankarske garancije.
Prednost pri odabiru ponuda imaće oni ponuđači koji dostave ponudu na celokupnu količinu.
Prodavac zadržava pravo da pregovara sa najboljim ponuđačima.
Prodavac zadržava pravo da delimično, ili u potpunosti, odustane od prodaje ukoliko oceni da su
ponude nepovoljne, odnosno neprihvatljive.
Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
Izbor najbolje ponude izvršiće tenderska komisija.
Predaja ponuda može da se učini do 08.06.2011. godine, do 12:00 časova, otvaranje ponuda biće
istog dana (08.06.2011. godine, sa početkom u 13:00).
Cene u ponudama trebaju biti izražene u US$ (SAD dolar) ili € (Euro).
Ponude moraju biti važeće na period od 60 dana, od datuma otvaranja.
2
Download

TREPČA - trepca.biz