Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 57/2012 od
8.6.2012. godine.
Na osnovu člana 19. stav 2. i člana 22. stav 4. Zakona o transportu opasnog tereta
("Službeni glasnik RS", broj 88/10),
Ministar za infrastrukturu i energetiku, donosi
PRAVILNIK
o obrascu godišnjeg izveštaja Savetnika, obrascu Sertifikata za
Savetnika, kao i o obrascu potvrde o završenom stručnom
osposobljavanju kandidata za Savetnika
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuje se obrazac godišnjeg izveštaja Savetnika za bezbednost u
transportu opasnog tereta (u daljem tekstu: godišnji izveštaj Savetnika), obrazac Sertifikata o
stručnoj osposobljenosti za Savetnika (u daljem tekstu: Sertifikat za Savetnika) i obrazac
potvrde o završenom stručnom osposobljavanju kandidata za Savetnika.
Član 2.
Izgled i sadržina obrasca godišnjeg izveštaja Savetnika iz člana 1. ovog pravilnika dati
su u Prilogu 1. - Godišnji izveštaj Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, koji je
odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Izgled i sadržina obrasca Sertifikata za Savetnika iz člana 1. ovog pravilnika dati
su u Prilogu 2. - Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za Savetnika za bezbednost u transportu
opasnog tereta (CERTIFICATE for safety adviser), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini
njegov sastavni deo.
Izgled i sadržina obrasca potvrde o završenom stručnom osposobljavanju kandidata za
Savetnika iz člana 1. ovog pravilnika dati su u Prilogu 3. - Potvrda o završenom stručnom
osposobljavanju kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, koji je
odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom
glasniku Republike Srbije".
Broj 110-00-64/2012-01
U Beogradu, 29. maja 2012. godine
Ministar,
Milutin Mrkonjić, s.r.
Prilog 1.
Memorandum učesnika u transportu opasnog tereta
GODIŠNjI IZVEŠTAJ SAVETNIKA ZA
BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA
1. Podaci o učesniku u transportu opasnog tereta:
1) poslovno ime, odnosno naziv:
2) sedište i adresa učesnika u transportu opasnog tereta (u daljem tekstu:
Učesnik):
3) ime i prezime odgovornog lica:
4) broj zaposlenih kod Učesnika:
5) ime i prezime Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta (u daljem tekstu:
Savetnik), koji je izveštaj sastavio:
6) imena i prezimena imenovanih Savetnika:
7) podaci iz sertifikata za svakog Savetnika:
8) podaci o radnopravnom statusu Savetnika:
9) period za koji se izveštaj sastavlja:
2. Aktivnosti Učesnika:
1) vrsta delatnosti
u transportu
opasnog tereta
utovarivač i drugo):
2) drugi poslovi Savetnika kod Učesnika:
(pošiljalac,
prevoznik,
3. Vrste opasnog tereta:
1) broj iz klasifikacije opasnog tereta Ujedinjenih nacija iz tabele 1.10.5
ADR/RID/ADN - tehnički propisi potvrđenih međunarodnih sporazuma u transportu
opasnog tereta (u daljem tekstu: UN broj), ako Učesnik manipuliše ili transportuje taj
opasan teret:
2) način postupanja po klasi i količini opasnog tereta:
4. Tabelarni prikaz podataka (popunjava Učesnik u skladu sa vrstom delatnosti koju
obavlja)
Pošiljalac:
Naziv i
UN broj
opasnog
tereta
Vid
saobraćaja
Način pakovanja,
ambalaža, IBC
(Intermediate bulk
container - kruta
ili fleksibilna
transportna
ambalaža),
cisterna, vrsta
vozila
Godišnje
otpremljene,
utovarene količine u
tonama/komadima za
otpremu
Broj
transportnih
jedinica
Ukupno
Prevoznik:
Naziv
opasnog
tereta
Pakovanje, ambalaža, cisterna,
IBC (Intermediate bulk container - Vrsta
kruta ili fleksibilna transportna
vozila
ambalaža), vozilo
Relacija
Broj
transportnih
jedinica
Godišnje
primljene
količine u
tonama
Broj
transportnih
jedinica
Ukupno
Primalac:
Naziv
opasnog
tereta i
UN broj
Ukupno
Vid
saobraćaja
Pakovanje ambalaža,
cisterna, IBC
(Intermediate bulk
container - kruta ili
fleksibilna transportna
ambalaža), vozilo
5. Izveštaj o vanrednim događajima
Izveštaj sadrži detaljan opis okolnosti, procenu uzroka, preporuku za preduzimanje mera za
sprečavanje ponavljanja vanrednih događaja.
Tabelarni prikaz vanrednih događaja
Datum
vanrednog
događaja
Mesto
Vid
saobraćaja
Delatnost
Učesnika
UN
broj
Količina
Ostalo*
*: povređena lica, gubitak tereta, nivo zagađenja životne sredine, intervencija nadležne službe
6. Poslovi Savetnika
(podaci o poslovima Savetnika u okviru delatnosti Učesnika, npr. nabavka novih vozila
za transport opasnog tereta, stručno osposobljavanje zaposlenih u cilju smanjivanja rizika,
implementacija verifikovanih procedura, priprema procedura i instrukcija, provera važenja
potvrda o stručnoj osposobljenosti zaposlenih i ostali poslovi Savetnika).
7. Predlozi za povećanje nivoa bezbednosti
(kratak opis predloga za povećanja nivoa bezbednosti transporta opasnog tereta po
njihovoj važnosti).
Savetnik - ime i prezime
potpis
Direktor - ime i prezime
potpis
Prilog 2.
REPUBLIKA SRBIJA
UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA
BEOGRAD
Sertifikat
o stručnoj osposobljenosti za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta
CERTIFICATE
for safety adviser
Broj Sertifikata za Savetnika:* Number of
certificate:
Nacionalna oznaka države izdavaoca:
Distinguishing of the state issuing certificate:
Ime:
Forname (s):
Prezime:
Surname:
Jedinstveni matični broj građana:
Datum i mesto rođenja:
Date and place of birth:
Državljanstvo: Nationality:
Potpis vlasnika:
Signature of the holder of the certificate:
Važi za transport opasnog tereta do
prema RID ADR ADN (tehnički
propisi potvrđenih međunarodnih sporazuma u transportu opasnog tereta):
Valid until
Datum:
Date:
for dangerous goods RID ADR ADN:
Direktor Uprave
(ime i prezime)
Name of duty authorized official
(Forname Surname)
MP
*(broj iz registra Uprave za transport opasnog tereta)
Prilog 3.
POTVRDA
O ZAVRŠENOM STRUČNOM OSPOSOBLjAVANjU KANDIDATA ZA
SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA
Memorandum firme
Broj potvrde iz evidencije izdatih potvrda o obuci kandidata za Savetnika: Ime
kandidata:
Prezime kandidata:
Datum i mesto rođenja:
Državljanstvo:
Važi do promene važećeg izdanja RID/ADR/ADN (tehnički propisi potvrđenih
međunarodnih sporazuma u transportu opasnog tereta).
Datum:
Direktor (ime i prezime)
Potpis:
Download

Pravilnik o obrascu godišnjeg izveštaja savetnika