“TREPCA” ENTERPRISE – PREDUZEĆE “TREPČA”
Industrijski krug Trepča, Zvečan
Tel. +381 (0)28 665 208, Br. biznisa: 70331094
e-mail: [email protected]
www.trepca.biz
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
SNABDEVANJA
Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o Javnoj Nabavci
Datum pripreme obaveštenja: 15/12/2014
Br Nabavke
Tp 006
Sopstvena
sredstva
14
TP 006
1 / 1 /1
Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:
Albanski
Srpski
Engleski
DEO I: UGOVORNI AUTORITET
I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)
Službeno ime: “[TREPCA ENTERPRISE ]”
Poštanska adresa: “[Kralja Petra I , br.111 ]”
Grad: “ZVEČAN”
Poštanski kod: “38227 ”
Mesto: “Zvečan”
Kontakt: “Dejan Krstić”
Telefon: “028/665-213”
Email: [email protected]
Faks: “028/665-212”
Internet adresa (ako se
primenjuje):[email protected]
“www.trepca.biz”
The Ugovorni autoritet kupuje u ime drugih ugovornih autoriteta
Da
Ne
x
DEO II: PREDMET UGOVORA
II.1) OPIS
II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
TP 006/2014 Nabavka Šina i veznog pribora za rudnike Crnac i Belo
II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja
(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu
vašeg ugovora)
Rad
Izvršenje
Projekat i izvršenje
Ostvarivanje, bilo kojim
sredstvima, posla, odgovarajući
na uslove
Snabdevanje
Usluge
Kupovina
Finansijski zakup
(lizing)
Zakup
Kupovina na kredit
Njihovo kombiniranje
“Obaveštenje o Dodeli Ugovora –TP 003 Nabavka Šina i veznog pribora za rudnike Crnac i Belo Brdo
1
Glavna tačka ili lokacija radova
Glavno mesto isporuke
Glavno mesto izvršavanja
___________________________
_______________________
Rudnici :Crnac i Belo
Brdo
________________________
______________________
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje
Zaključivanje okvirnog sporzuma sa jednim operaterom
Zaključivanje okvirnog sporzuma sa više operatera
Trajanje okvirnog sporazuma: Do završetka ugovora
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka Šina i veznog pribora za rudnike Crnac i Belo
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN)
27.00.00.00- 5
DEO III: POSTUPAK
III.1) VRSTA POSTUPKA
Otvoren
Ograničen
Sa pogađanjem
Ponuda Cena
III.2) KRITERIJUM ZA DODELU
Najniža cena
ili
Ekonomski najpovoljniji tender
Pod-kriterijum
Težina u %
1) Cena
60
2) Kvalitet
25
3) Rok isporuke
10
4) Funkcionalne karakteristike
05
Pod-kriterijum
5)
6)
7)
8)
Težina u %
III.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE
III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora
Obaveštenje o Ugovoru: 29.09.2014
Ostale publikacije (po potrebi): ______________________________
DEO IV: DODELA UGOVORA
(U slučaju datih delova nekoliko uspešnih ekonomskih operatera, ponavlja § IV.4 dhe IV.5 za svaki
deo)
IV.1) Datum dodele ugovora : 15/12/2014
IV.2) Planiran datum potpisivanja ugovora :26/12/2014
IV.3) Broj promljenih tendera : 3(tri )
IV.4) Ime i adresa ekonomskog operatera kome je dodeljen ugovor
“Obaveštenje o Dodeli Ugovora –TP 003 Nabavka Šina i veznog pribora za rudnike Crnac i Belo Brdo
2
Službeno ime: O.D“MK TRGOVINA ” Lesak
Poštanska adresa: s Borova
Grad: “Leposavic ”
Poštanski kod: “[38218]”
Mesto: “[Leposavic ]”
URL (ako se primenjuje):
Kontakt: Miladin Minic
Email:
Telefon: 028/88-353
Faks: 028/88-353
IV.5) Informacije o vrednosti ugovora
Ukupna konačna vrednost ugovora : 131.410,00 €
Ako je godišnje ili mesečno (molimo dati) broj godina ili meseci (Do završetka ugovora )
Odgovarajući tender sa najnižom cenom: 131.410,00 €
Odgovarajući tender sa najvišom cenom: 157.546,40 €
IV.6) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje
Da
Ne
Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje
Vrednost ________________________ ; ili Odnos _____ %;
Nije poznato
Kratak opis vrednosti/odnosa ugovora koji će biti dat na pod izvođenje(ako je poznato)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE
V.1) ŽALBE
Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu Telu za Razmatranje Nabavke, po
odredbama Dela IX Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama na Kosovu.
V.1.1) ADRESA TELA ZA RAZMATRANJE NABAVKI (TRN)
Službeno ime: Telo za Razmatranje Nabavke
Adresa TRN: Ul.Garibaldi
Grad: Priština
Poštanski kod:
Elektronska adresa (po potrebi):
Lice za kontakt:
E-mail:
Telefon:
Faks:
V.2) DODATNE INFORMACIJE
SLUŽBA NABAVKE
“Obaveštenje o Dodeli Ugovora –TP 003 Nabavka Šina i veznog pribora za rudnike Crnac i Belo Brdo
3
“TREPCA” ENTERPRISE – PREDUZEĆE “TREPČA”
Industrijski krug Trepča, Zvečan
Tel. +381 (0)28 665 208, Br. biznisa: 70331094
e-mail: [email protected]
www.trepca.biz
CONTRACT AWARD NOTICE
SUPPLIES
According to Article 41 of Law No. 04/L-042 on Public Procurement
Date of the preparation of the Notice: 15/12/2014
Procurement No
TP 006
Own
resource
14
TP 006
1/1/1
This notice has been prepared in the LANGUAGES:
Albanian
Serbian
English
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY (CA)
Official name: „TREPCA“ ENTERPRISE-PREDUZEĆE „TREPČA“
Postal address: Kralja Petra I bb
Town: Zvečan
Postal code: 38227
Country:Zvecan
Contact point(s): Dejan Krstic
Telephone: 028/665 -213
Email: trepca_procurement”yahoo.com
Fax: 028/665 -212
Internet address (if applicable): trepca_procurement”yahoo.com
www.trepca.biz
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
Yes
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Contract title attributed by the contracting authority:
TP 006/2014 Supplies rails and coupling for mining Crnac and Bello Brdo
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
(Choose one category only - works, supplies or services - which corresponds to the main part of the specific
object of your contract)
Works
Execution
Design and execution
Realisation, by whatever
means, of work, corresponding to
the requirements
Standard Form “Contract Award Notice”
Supplies
Services
Purchase
Lease
Rental
Hire purchase
A combination of these
1
Main site or location of works
Main place of delivery
Main place of performance
___________________________
_______________________
Mining Crnac and Belo
Brdo
________________________
______________________
II.1.3) The notice involves, if applicable
The conclusion of a framework agreement with single operator
The conclusion of a framework agreement with several operators
Duration of framework agreement: in months ________
II.1.4) Short description of the object of the contract
TP 003/2013 Supplies rails and coupling for mining Crnac and Bello Brdo
II.1.5) Common Procurement Vocabulary classification (CPV)
27.00.00.00-5
SECTION III: PROCEDURE
III.1) TYPE OF PROCEDURE
Open
Restricted
Negotiated
Price Quotation
III.2) AWARD CRITERIA
Lowest price
or
The most economically advantageous tender in terms of:
Sub-criteria
Weighting in % Sub-criteria
1) Price
60
5)
2) Quality
25
6)
3) Delivery time
10
7)
4) Funkcional
5
8)
characteristics
Weighting in %
III.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
III.3.1) Previous publications concerning the same contract
Contract Notice: 29.09.2014
Other publications (if applicable): ______________________________
SECTION IV: AWARD OF CONTRACT
(In case of some parts given to some successful economic operators, repeat S IV.4 and IV.5 for each
lot)
IV.1) Date of contract award 15/12/2014
IV.2) Intended date of contract signing 26/12/2014
IV.3) Number of received tenders :3
IV.4) Name and addresses of economic operator to whom the contract has been awarded
Standard Form “Contract Award Notice”
2
Official name: “MK TRGOVINA ”Lešak
Postal address: “s. Borova”
Town:Zvecan
Postal code: 38227
Country: Zvecan
URL (if applicable):
Contact point(s): Miladin Minić
Email:
Telephone: 028/88-353
Fax: 028/88-353
IV.5) Information on value of contract
Total final value of contract : 131.410,00 €
If annual or monthly (please give) number of years ____ or months (until the end of the contract)
Responsive tender with lowest price: 131.410,00 €
Responsive tender with highest price: 157.546,40 €
IV.6) The contract is likely to be subcontracted
Yes
If yes, value or proportion of the contract likely to be subcontracted
Value ________________________ ; or Proportion _____ %;
Not known yet
No
Short description of the value/proportion of the contract to be subcontracted (if known)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SECTION V: COMPLEMENTARY INFORMATION
V.1) COMPLAINTS
Any interested party may file a complaint with the Procurement Review Body, according to
the provisions of Title IX of Law No. 04/L-042, Law on Public Procurement in Kosovo.
V.1.1) ADDRESS OF THE PROCUREMENT REVIEW BODY (PRB)
Official name: Public Procurement Body
Address of the PRB: Str, Garibaldi
Town: Prishtina
Postal code:
Electronic address (if applicable):
Contact person:
E-mail:
Telephone:
Fax:
V.2) ADDITIONAL INFORMATION
Standard Form “Contract Award Notice”
3
“TREPCA” ENTERPRISE – PREDUZEĆE “TREPČA”
Industrijski krug Trepča, Zvečan
Tel. +381 (0)28 665 208, Br. biznisa: 70331094
e-mail: [email protected]
www.trepca.biz
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
FURNIZIM
Sipas Nenit 41 të Ligjit Nr. 04/L-042 të Prokurimit Publik në Kosovë
Data e përgatitjes së njoftimit: 15/12/2014
Nr I Prokurimit
TP 006
Fondet e
veta
14
TP 006
1 / 1/ 1
Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Serbisht
Shqip
Anglisht
NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar: “[Kralja Petra I , br.111 ]”
Adresa Postare: “[Kralja Petra I , br.111 ]”
Qyteti: Zvečan
Kodi postar:38227
Vendi:Zvečan
Personi kontaktues: “Dejan Krstić
Telefoni: “028/665-213”
Email: [email protected]
Faksi: “028/665-213”
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):
[email protected]
“www.trepca.biz”
Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese
Po
Jo
NENI II: LËNDA E KONTRATËS
II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
TP 006/2014 Furnizime Binarët dhe paisje flanged për minierat Crnac dhe Bello Brdo
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit
(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin
specifik të kontratës suaj)
Punë
Ekzekutim
Plani dhe ekzekutimi
Realizimi, në çfarëdo
mënyre, të punës, përgjegjës me
kërkesa
Furnizime
Shërbime
Blerja
Qira financiare (lizing)
Qira
Blerje me këste
Një kombinim i këtyre
Formulari Standard:”Njoftimi për dhënie të kontratës “
1
Vendi apo vendndodhja
kryesore e punëve
_________________________
_____________________
Vendi kryesor i dorëzimit
Vendi kryesor i realizimit
Miniera: Crnac dhe Bello
Brdo
________________________
______________________
II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë
Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj ________
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës
TP 006/2014 Furnizime Binarët dhe paisje flanged për minierat Crnac dhe Bello Brdo
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)
27.00.00.00 -5
NENI III: PROCEDURA
III.1) LLOJI I PROCEDURËS
E hapur
E kufizuar
E negociuar
Çmimi i kuotimit
III.2) KRITERET E DHËNIES
Çmimi më i ulët
apo
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të:
Nënkriteret
Pesha në %
Nënkriteret
1) Çmimi
60
5)
2 Cilësisë
25
6)
3) Periudha e dorëzimit
10
7)
4) Karakteristikat
05
8)
funksionale
Pesha në %
III.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë
Njoftimi për kontratë : 29.09.2014
Publikimet e tjera (nëse aplikohen): _____________________________
SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS
(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5
për secilën pjesë)
IV.1) Data e dhënies së kontratës 15/12/2014
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 26/12/2014
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar :3
IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Formulari Standard:”Njoftimi për dhënie të kontratës “
2
Emri zyrtar: PPGTU ”DYNAMIC TRADE “ Zvecan
Adresa Postare: “Bube Mihajlovica bb”
Qyteti: “Zvečan”
Kodi postar: “38227”
Vendi: “[Zvečan]”
URL (nëse aplikohet): “[shëno web-in]”
Personi kontaktues: “N”
Email: [email protected]
Telefoni: 028/664 -749
Faksi: 028/664 -734
IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme e kontratës :131.410,00 €
Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve ____ apo muajve (deri në fund
të kontratës
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 131.410,00 €
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 157.546,40 €
IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po
Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet
Vlera ________________________ ; apo Përqindja _____ %;
Nuk dihet
Jo
Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SECTION V: INFORMACIONET PLOTËSUESE
V.1) ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë tek Organi Shqyrtues i Prokurimit në bazë të
dispozitave të Pjesës IX të Ligjit nr. 04/L-042, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë.
V.1.1) ADRESA E ORGANIT SHQYRTUES TË PROKURIMIT (OSHP)
Emri zyrtar: Organi Shqyrtues i Prokurimit
Adresa e OSHP-së: Rruga, Garibaldi
Qyteti: Prishtine
Kodi postar:
Adresa elektronike (nëse aplikohet):
Personi kontaktues:
E-mail:
Telefoni:
Faksi:
V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:
Formulari Standard:”Njoftimi për dhënie të kontratës “
3
Download

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA