U
p
u
t
s
t
v
o
z
a
u
p
o
t
r
e
b
u
l
e
g
u
r
e
®
Kera N-
0434
ne-plemenite dentalne legure
Kera®N
®
IME PROIZVODA:
Kera N
Kera N
OPIS:
Dentalna legura za metalokeramičke
nadoknade sa Niklom kao osnovom
Kera®N
DIMENZIJE:
Ø 8 mm x 15 mm
®
Ni %
Cr %
Mo %
Si %
Mn %
C%
~ 63
25
11
1,5
< 0,1
< 0,1
PRIMEDBE KOJE SE TIČU HEMIJSKOG SASTAVA:
Karakteristike, zapremina i validnost hemijskog sastava su urađeni prema
EN 10 204 – 2.2
TIPIČNE TEHNIKE KARAKTERISTIKE:
NORMATIVI:
To je hrom-nikl legura bez gvožđa i berilijuma. Jaki oksidi koje gradi obezbeđuju vezu
između metala i keramike.
je pogodna za otvoreno topljenje, kao i za proces topljenja
visokofrekventnom strujom. .
Jedna od zadivljujućih osobina je visoka otpornost na koroziju.
Sastav legure je potvrđen već mnogo godina
Modelovanje:
Da bi se postiglo dobro livenje legure, debljina zidova nadoknade ne sme da bude manja od 0,5 mm.
Ulivni kanali se postavljaju na uobičajeni način. Preporuka je postaviti i rezervoar liva kada se liju cele
krune i delovi mosta.
HEMIJSKI SASTAV:
Gustina:
Tačka topljenja (Solidus/ Likvidus):
Temperatura topljenja:
Koeficijent ekspanzije
Tvrdoća:
Χ
3
8,2 g/cm
1325 °C / 1350 °C
1410 °C
~ 14,1 µm/mK
185 HV 10
DIN EN ISO 22674:2006, Tip 3
Proizvodnja i ispitivanje prema
DIN EN ISO 13485 / DIN EN ISO 9001:2008
uz apendiks V MP-preporuka 93/42/EWG
Eisenbacher Dentalwaren ED GmbH - Dr.-Konrad-Wiegand-Str. 9 - 63939 Wörth am Main
Phone: + 49 / 9372 / 9404-0 - Fax: + 49 / 9372 / 9404-29 - [email protected]
Ulaganje:
Naša preporuka je da se koristi Kera-Vest masa za ulaganje (vatrostalne mase na bazi fosfata)
proizvođača Eisenbacher Dentalwaren ED GmbH dentalne legure Kera®N. Temperatura pregrevanja
od 900oC je dokazano dobra.
Topljenje i livenje:
Kera®N se topi u keramičkoj posudi. Obavezno očistiti tragove prethodno topljene legure pre nego
pristupite topljenju.
Ne koristiti grafičke tiglove za topljenje!
Topljenje otovrenim plamenom:
Mešavinom acetilen/kiseonik. Obavezno
poštovati preporuke proizvođača. Pravilno podešen plamen sprečava
pregrevanje legure.
Topljenje visoko-frekventnom strujom: Ne koristite flukseve. Kada se ingoti istope započeti ciklus
livenja 2 s kada nestane i poslednja senka ingota.
Obezbediti postepeno hlađenje na sobnoj temperaturi. Ne izvršavati naglo hlađenje u hladnoj vodi.
Odlivci se obrađuju tungsten karbidnim svrdlima i česticama aluminijum-oksida za neplemenite
legure. Nakon obrade minimalna debljina metalne kapice treba da je 0,2 - 0,3 mm.
Porcelan:
Nije potrebna dodatna oksidacija. Degasiranje se ukoliko je potrebno izvodi u trajanju od 5 minuta na
980oC na vazduhu (nisu potrebni vakuumski uslovi). Peskirati česticama aluminijum oksida veličine
110 mikrona, i očistiti destilovanom vodom, ultrazvučno ili paročistačem. Nikada ne stavljajte
neplemenitu leguru u kiselo kupatilo. Čišćenje i pečenje opakera se obavlja u skladu sa
uputstvima proizvođača porcelana. Sva pečenja bez opakera se moraju postepeno hladiti.
Molimo obratite pažnju na koeficijente ekspanzije keramičke mase. Nakon pečenja, preporučljivo je
da nadokandu uklonite sa nosača tek kada nestane crvena boja od pečenja.
Lemljenje:
Uobičajeni lemovi se mogu koristiti kod Kera®N. Takođe je pogodna i za lasersko lemljenje. Delovi
od legure Kera®N se ne smeju lemiti zlatom ili paladijumom.
Čišćenje:
Kera®N se može čistiti u ultrazvučnom kupatilu ili paročistačem. Priliko rada sa različitim legurama,
uvek preporučujemo korišćenje različitih instrumenata za obradu za svaku leguru kako bi se sprečilo
prenošenje nečistoća.
Preporuka za pojedinačnu upotrebu:
Ne preporučujemo ponovnu upotrebu odlivaka, ulivnih kanala jer se na taj način mogu promeniti
karakteristike legure.
U
p
u
t
s
t
v
o
z
a
u
p
o
t
r
e
b
u
ne-plemenite dentalne legure
Garancija:
Sve preporuke su bazirane na sopstvenom iskustvu. Sam kupac je odgovoran za pravilnu upotrebu i
rukovanje. Ukoliko postoje tvrdnje za kompenzaciju, moraju se odnositi samo na kvalitet proizvoda u
formi koji je dostavljen.
Mere opreza:
Metalna prašina je opasna po zdravlje. Iz tog razloga preporučujemo nošenje maski kao i aspiratora
prilikom obrade i peskiranje.
Informacije i preporuke su bazirane na dosadašnjem naučnim i tehničkim dostignućima i prema
našim saznanjima do sada su bila tačna i verodostojna. Trenutna verzija zamenjuje sve prethodne
indikacije.
w
w
w
.
e
i
s
e
n
b
a
c
h
e
r
.
d
e
l
e
g
u
r
e
®
Kera N-
Χ
0434
Download

kera n.pdf