Broj 11 • Septembar 2014.
BESPLATAN PRIMERAK
Stomatološki stručno - informativni časopis
NEWS
Intervju
Willi Geller
str 11.
2014.
Simpozijum
“Inovacijama do uspeha”
Posetite izložbene prostore
Neodent-a
i uživajte u radovima
eminentnih domaćih
i stranih predavača
www.neodent.rs
UDRUŽENJE STOMATOLOGA SRBIJE I NEODENT
u okviru Međunarodnog sajma MEDIDENT 2014.
organizuju 10-11. oktobra 2014.
SIMPOZIJUM STOMATOLOGA
pod nazivom
„INOVACIJAMA DO USPEHA”
Hala III a Beogradskog sajma
– VELIKA KONFERENCIJSKA SALA
PROGRAM
PETAK, 10.10.2014.
SKUP I
SAVREMENI PRISTUP TERAPIJI (B-431/14-II)
Simpozijum akreditovan za stomatologe i stomatološke sestre sa 5 poena za učesnike
10.00-10.30 REGISTRACIJA UČESNIKA
10.30–10.45 OTVARANJE SKUPA –
prof. dr Dejan Marković
10.45-11.30 Restauracija endodontski lečenih
zuba nakon povreda
- prof. dr Dejan Marković
11.30-12.15 Ekstrakcija zuba iz ortodontskih
razloga - prof.dr Branislav Glišić
12.15-13.00 Duboki karijes - dijagnoza, terapija,
evaluacija - doc.dr Vesna Miletić
13.00-13.30 DISKUSIJA
SKUP II
STOMATOLOŠKE LEGURE ZA METALOKERAMIČKE
NADOKNADE I PSP (B-625/14-II)
Kurs akreditovan za stomatologe i zubne tehničare sa
7 poena za polaznike, Ograničeni broj polaznika
HALA III, MALA KONFERENCIJSKA SALA
SUBOTA, 11.10.2014.
SKUP III
U KORAK SA VREMENOM (B-575/14-II)
Simpozijum akreditovan za stomatologe i stomatološke sestre sa 5 poena za učesnike
HALA IIIa, Velika konferencijska sala
14.00-14.15 REGISTRACIJA UČESNIKA
14.15-14.45 Stomatološke legure za metalokeramičke
nadoknade i parcijalne skeletirane
proteze - prof.dr Vojkan Lazić
14.45-15.15 Uvod u Eisenbacher KeraC i KeraN legure,
njihove mehaničke osobine i uložni
materijal - prof.dr Vojkan Lazić
15.15-15.45 Uvod u Eisenbacherov-u dentium leguru
za PSP, mehaničke osobine i uložni
materijal - prof.dr Vojkan Lazić
15.45–16.15 Uvod u Zhermack Lab Silikon program,
gingivalna maska u fiksnim nadoknadama
na implantatima- prof.dr Vojkan Lazić
16.30–18.00 PRAKTIČNI RAD NA MODELU
10.00-10.30 REGISTRACIJA UČESNIKA
10.30-11.15 Radikularni kočići – kada i kako prof.dr Zoran Vulićević
11.15-12.00 Mašinska instrumentacija kanala korena
zuba - prof.dr Slavoljub Živković
12.00-12.45 Operativno svetlo u stomatološkoj praksi
– ass.dr Tatjana Savić Stanković
12.45-13.30 Rizik od prenosenja HIV, HCV i HBV
infekcije u stomatoloskoj praksi je naša
realnost - ass.dr Marina Latković
13.30-14.00 Vertis pet godina kasnije
- mr sci.dr Miloš Beloica
GRUPA 1 Metalna podkonstrukcija napravljena od
Eisenbacher KeraC i KeraN legura, obrada metala Andreas Toumada
GRUPA 2 Metalna podkonstrukcija napravljena od
Eisenbacher Dentium zubnih legura, obrada PSP Frank Mazur
GRUPA 3 Zhermack Lab Silikoni program, gingivalna
maska, izrada maske – utisci i iskustva - prof.dr Vojkan
Lazić, Gabriele Marchetto
14.00 FAMOZNI KOKTEL NEODENTA
PODELA SERTIFIKATA
KOTIZACIJA
Za učesnike svih skupova predviđena je kotizacija.
Uplata kotizacije vrši se na žiro račun Udruženja
stomatologa Srbije, br. 205-104902-50, u pozivu na
broj navesti oznaku skupa (I, II, III), a svrha uplate je
„program KME”
Potvrde o učešću dobijaju svi učesnici skupova sa
plaćenom kotizacijom.
Neophodno je rezervisati učešće na skupovima.
Naglašavamo da je za kurs (skup II), broj učesnika
ograničen na 100.
Prijave za učešće, ime prezime i broj licence možete
izvršiti u Zavodu za stomatološku zdravstvenu zaštitu,
na broj telefona 011 2682 984, ili putem e-mail-a:
[email protected] ili [email protected]
Stručni
skup
Rsd
(sa PDV)
kombinacija
Rsd
(sa PDV)
I
1400,00
I+II
2500,00
II
1600,00
I+III
2300,00
III
1400,00
II+III
2500,00
I+II+III
3500,00
ZA UPLATE DO 20.09.2014 SPECIJALNI POPUST
I+II+III samo 2.900,00 dinara
3
Zamena ispuna na zubu 26
Pacijent je došao u ordinaciju zbog
restaurativnog tretmana; bilo je potrebno zameniti ispun na zubu 26
sl.(1).
Pod infiltracionom anestezijom odstranila sam stari ispun i sekundarni
karijes a zatim zakosila ivice kaviteta
dijamantskim borerom fine granulacije (40 mikrona). Zahvaljujući zakoše-
nim ivicama, kompozit se lakše adaptira na zidove kaviteta što doprinosi
boljoj adaptaciji kompozita na ivice
gleđi. sl.(2).
Uprkos pojavi brojnih novih adhezivnih sistema na tržištu, ostala sam verna proizvodu OptiBond™ FL (Kerr).
U pitanju je dvokomponentni sistem
koji zahteva nagrizanje gleđi i dentina
1. Stanje pre tretmana
2. Stanje zuba nakon uklanjanja starog ispuna i sekundarnog karijesa.
Ivice gleđi zakošene
3. Kiselina nanešena na gleđ
4. Nakon 15 s nagrizanja gleđi, kiselina je aplikovana na dentin. Nakon
dodatnih 15 s kiselina je isprana jakim mlazom vode a kavitet osušen
blagim mlazom vazduha.
5. Prikaz nanetog prajmera
6. Prikaz nakon aplikovanja Optibond FL Adeheziva. Gust adheziv sa
48% punjenjem prekriva dentin u debelom homogenom sloju, eliminišući potrebu za korišćenjem tečnog kompozita.
7. Mezijalni zid restauriran slobodnom rukom sa Herculite Ultra u boji
gleđ A2.
8. Aplikacija dentina meziobukalne kvržice
9. Aplikacija dentina distobukalne kvržice
10. Aplikovanje dentina palatinalne kvržice
4
Monika Dzieciatkowska
pre aplikovanja. Gel za nagrizanje sam
prvo nanela na gleđ sl.(3) a zatim, nakon 15 sekundi, na dentin sl.(4)
Nakon još 10-15 sekundi, isprala
sam gel i osušila površinu kaviteta
blagim mlazom vazduha. Aplikovala
sam prajmer, OptiBond FL System, na
dentin. Ovo uvek obavljam sa velikom
preciznošću i minimum 20 sekundi.
Nakon sušenja dentina aplikovala sam
adheziv još oko 20 sekundi. Zatim sam
izvršila svetlosnu polimerizaciju vezivnog sistema u trajanju od 20 sekundi
pomoću LED lampe.
Upotreba OptiBond FL sistema eliminiše potrebu za korišćenjem tečnog kompozita za podlogu kaviteta.
Adheziv u okviru ovog sistema ima
veliku količinu punjenja (48%) i prekriva površinu dentina debelim homogenim slojem. Zbog toga je podloga
kaviteta glatka i bez neravnih grubih
površina što omogućava laku adaptaciju kompozitnog materijala.
Moja tehnika restauracija u posteriornoj regiji zasnivala se na želji da u
najkraćem roku napravim kavitet I klase. Kako bih to postigla, odlučila sam
da moj prvi korak bude restauracija
mezijalnog zida. Odsustvo zuba 25
značilo je lak pristup pa sam odlučila
da restauriram zid ”slobodnom rukom”
(7) koristeći Herculite® Ultra™ (Kerr), nijansa gleđi.
Sledeći korak bile su restauracije
kvržica. Pri ovom postupku koristila
sam nijansu dentina visoke saturacije
(Herculine Ultra A.35). Slojevitost kompozita (visoka saturacija nijanse dentina i visoka vrednost nijanse gleđi)
daje punjenje odgovarajuće dubine.
Započela sam restauracije meziobukalne kvržice (8) i distobukalne kvržice. Svaka kvržica polimerizovana je
odvojeno. Ostavila sam malo prostora
za nijansu gleđi (9). Sledeći korak bila
je restauracija palatinalne kvržice (10),
koja je i najveća kvržica na gornjem
prvom molaru
Ostatak prostora ispunjen je distopalatinalnom kvržicom i napravljena je
mezijalni nabor (sl.11).
Završila sam aplikovanjem poslednjeg sloja A2 nijanse gleđi, gradeći
kvržice istim redosledom, počevši od
meziobukalne (sl.12).
Međutim, nisam je polimerizovala.
Zatim sam restaurirala distobukalnu
kvržicu i pomoću Miller igle označila uzanu brazdu između dve kvržice
u koju sam aplikovala malu količinu
oker modifikatora boje (Kolor Plus).
Kako kompozit nije bio polimerizovan, mogla sam da oblikujem brazdu,
smanjim njenu veličinu i formiram
odgovarajuće nepravilnosti oblika.
(sl.13)
Prekrila sam palatinalnu kvržicu tankim slojem materijala u nijansi gleđi
(sl.14) ali ga nisam polimerizovala. Odmah sam započela restauraciju disto-
palatinalne kvržice i mezijalnog nabora.
Između pregiba kvržica Miller iglom sam
označila uzanu brazdu u koju sam aplikovala isti modifikator boje. Formirala
sam konačni oblik i polimerizovala materijal (sl.15).
Finalna polimerizacija urađena je
gelom, kako bi se sprečilo formiranje
sloja koji inhibira kiseonik.
U završnoj fazi podešena je okluzija i
izvršena korekcija neravnih delova dijamantskim borerom fine granulacije
(40 mikrona).
Poliranje je urađeno gumicom Opti
1Step i četkicom Oclubrash.
11. Restaurirani dentin distopalatinalne kvržice i mezijalni nabor.
12. Meziobukalna kvržica sa aplikovanim Herculite Ultra nijansa A2. U ovoj fazi material nije polimerizovan.
13. Nakon postavljanja materijala na distobukalni deo i označavanja brazde između kvržica oker modifikatorom
( Kolor Plus)
14. Tanak sloj materijala nanet je na palatinalni deo
15. Nakon finalnog modeliranja i polimerizacije ispuna
16. Konačan rezultat
1+1
120 €
+
Herculite XRV Ultra
mini kit
3 tube od 4g kompozita
Optibond Solo Plus 5 ml
Xrv kiselinu 3 g
50 aplikatora za bond
5
Održavanja implantata
Uloga oralnog higijeničara u nezi
implantata i prevenciji periimplantitisa
ključni je element u osiguranju dugoročne kliničke uspešnosti implantata.
Kao i kod parodontalne terapije, neophodno je utvrditi program praćenja
pacijenata sa implantatima. Nakon
uspešnog završetka tretmana i postavljanja implantata, potrebno je postići
optimalno oralno zdravlje i očuvati i
produžiti život kako implantata tako i
protetskog rada, što je duže moguće.
Prvi korak kod ovakvog pristupa je
utvrđivanje faktora rizika za svakog pojedinačnog pacijenta (plak, predhodni
paradontitis, upotreba duvana, itd.) i
određivanje dinamike dolazaka kod
higijeničara u skladu sa rezultatima
procene. Dobar program održavanja
trebalo bi da se fokusira na sledeće:
 Utvrditi da li pacijent može da
održava optimalnu oralnu higijenu.
Uloga higijeničara ključna je za motivaciju i savetovanje pacijenata o upotrebi različitih proizvoda kod kuće koji
služe za eliminaciju bakterijskog plaka
 Periodično uklanjanje plaka sa implantata i protetike
 Prevencija bolesti peri-implantita
i ažurno lečenje pre nego što bolest
uznapreduje i izazove oštećenja na
podlozi implantata
 Provera stabilnosti i funkcionisanja
protetike na implantatima tokom vremena
Implantati su podložniji napadu
bakterijskog plaka od prirodnih zuba
a epitelni spojevi na implantatima su
slabiji od prirodne denticije. Zbog toga
je kontrola bakterija tkiva koje okružuje implantate ključna za prevenciju
i kontrolisanje patoloških stanja kao
što su mukozitis i periimplantitis, koji
mogu kompromitovati oseointegraciju i izazvati propadanje implantata.
Za prevenciju i lečenje ovih oboljenja,
preporučujemo sprovođenje postupaka održavanja koji uključuju sledeće
korake:
6
 Beleženje medicinske istorije pacijenta radi utvrđivanja faktora rizika za
sistemske bolesti kao što su pušenje, stres, itd. istovremeno sa evidentiranjem dentalne istorije pacijenta sa
fokusom na incidencu prošlih i postojećih paradontitisa.
 Pregled sluznica i mekih tkiva i
kvantitativni mikrobiološki testovi za
utvrđivanje prisustva i količine mikroba u sulkusu i periimplantim džepovima
 Utvrđivanje razmera bakterijskog
plaka, i razmatranje tehnika čišćenja
koje će pacijentu omogućiti maksimalnu kontrolu nad stvaranjem biofilma.
 Kontrola stanja protetike; pomeranje, zategnutost kočića, kanali; zatim
pregled okluzije i provera štitnika za
zube
 Ukoliko je potrebno, podizanje
protetike radi pristupa implantatima i
suprastrukturama i temeljnijeg čišćenja
 Godišnja radiografija kojom se
proverava nivo kosti i pozicija suprastruktura i protetike
Profesionalno čišćenje implantata
vrši se sa materijalima specifično dizajniranim za ovu svrhu, jer su materijali
koji se koriste za njihovu izradu mekši
od prirodnih zuba. Mi preporučujemo
titanijumske kirete ili plastične kirete
ojačane ugljenikom, kao što su Kerr
Hawe’s Universal i Orofacial kirete (Implant Deplaquers), kao i teflonske tipseve i gumice za poliranje. Potrebno
je da pasta bude nisko abrazivna kako
bi se spečilo grebanje titanijumske
površine i rizik od formiranja depozita
plaka na implantatima.U prikazanom
kliničkom slučaju korišćena je Hawe
Implant pasta. Ova pasta je specifično dizajnirana za čišćene implantata
– ima niži abrazivni indeks od konvencionalnih pasti za poliranje (RDA 9.8) i
ima prijatan, svež ukus mente.
Cristina Alandez
Tehničar specijalista dentalne
higijene. Član izvršnog saveta
madridskog koledza higijeničara .
Predavač osnova parodontologije
na klinici Perio ( Madrid). Privatna
praksa na klinici Perio Clinic .
Cristina Navarro
Asistent stomatologije, zubni
tehničar-specijalnost ortodoncija, specijalista dentalne higijene.
Koordinator obuke dentalnih higijeničara na klinici Piero u Madridu.
Privatna praksa na klinici Piero
(Madrid).
Mercedes Liquete
Asistent stomatologije,Tehničar
specijalista dentalne higijene,Član
izvršnog saveta medicinskog
koledža higijeničara, član ,,SEPA
Hygienists,,. Privatna praksa na
klinici Piero
Sl 1. Protetski rad je uklonjen kako bi se očistili implantati. Nedostatak profesionalnog održavanja implantata
povećava rizik od infekcije na periimplantnim tkivima
Sl.2 & 3. Poliranje niskoabrazivnom pastom ili gumicom za poliranje
Sl.4, 5 & 6. Čišćenje protetskog rada pastom Hawe Implant paste i gumicom 1805 (Kerr).
Sl.7. Čišćenje subgingivalne regije plastičnom kiretom (Kerr deplaquers) ojačanom fiberglasom kako bi se
smanjila mogućnost oštećenja
Sl.8. Struganje margina protetskog rada radi uklanjanja biofilma na implantatima
Sl.9. Upotreba zubnog konca oko svakog implantata.
Sl.10 & 11. Rendgenska kontrola za proveru nivoa kosti
KLINIČKI SLUČAJ
Ukratko, odgovornost stomatologa prema pacijentima sa implantatima ne završava sa ugradnjom
implantata. Neophodno je obezbediti trajnu negu u cilju očuvanja
oralnog zdravlja, održavanja i dugoročne uspešnosti implantata.
Cleanic pasta 100 g
15 € - 10 %
7
ZMACK kompozitni materijal
kvalitet i jednostavnost
prof. dr Slavoljub Živković
U eri kompozitnih materijala, direktni restaurativni ispuni su danas značajna terapijska procedura u svakodnevnoj stomatološkoj praksi. Može
se slobodno reći da novije generacije kompozitnih materijala predstavljaju značajan napredak u
ostvarivanju savremenih zahteva kliničke prakse,
pre svega zbog svojih estetskih osobina, prihvatljivih fizičkih i hemijskih svojstava i nadasve zadovoljavajućih bioloških kvaliteta. Intenzivni tehnološki
razvoj uticao je na pojavu novih mikrohibridnih
kompozitnih materijala sa izvanrednim mehaničkim i hemijskim svojstvima koji se mogu koristiti u različitim indikacijama i u vrlo specifičnim
kliničkim situacijama. Međutim, iako tržište danas
nudi veliki broj različitih kompozitnih materijala na
bazi smola, stomatolozima praktičarima to često
predstavlja značajan problem pri izboru.
Slika 1. ZMACK komplet - kompozitni materijal
+ bond + kiselina
Zašto izabrati ZMACK kompozitne
materijale?
Iako na kvalitet i dugotrajnost direktnih kompozitnih ispuna utiču brojni faktori, pravilan izbor
restaurativnih materijala i odgovarajućeg adhezivnog sistema je sigurno jedan od značajnijih (slika
1).
Da ste napravili dobar izbor ukoliko ste izabrali ZMACK kompozitni materijal potvrđuju sledeći
razlozi:
-ZMACK kompozitni materijal je novi univerzalni mikrohibridni svetlosno polimerizujući materijal sa širokom paletom indikacija, i sa podjednakim kvalitetom ispuna i na prednjim i na zubima
bočne regije.
-ZMACK kompozitni materijali se odlikuju odličnim estetskim kvalitetima i visokim sjajem na-
kon definitivne obrade. Njegova struktura je tako
dizajnirana da se mimetski uklapa sa bojom okolnih zuba. Ovo je važno jer se većina direktnih ispuna može realizovati samo jednom bojom kompozitnog materijala, iako se u spektru boja mogu
naći različite nijanse ali i dve opakne boje (slika 2).
-Veza ZMACK kompozitnog materijala sa tvrdim zubnim strukturama primenom ZMACK-BONDA je zadovoljavajuća i obezbeđuje dobru adaptaciju materijala za ivice preparisanog kaviteta.
Vezivno sredstvo je jasno vidljivo na površini dentina nakon aplikacije i obezbeđuje dobru adheziju
i na suvom i vlažnom dentinu. Ovaj kompozitno
adhezivni sistem utiče na značajno manju pojavu
mikropukotine, odnosno postoperativne osetljivosti.
-ZMACK kompozitni materijal je jednostavan
za korišćenje, ne lepi se za istrumente tokom
aplikacije i omogućava jednostavno oblikovanje
materijala u kavitetu odnosno kontrolu postavljanja svakog pojedinačnog sloja tokom oblikovanja ispuna.
-ZMACK kompozitni materijal je rendgen kontrastan, funkcionalan i dugotrajan i sa značajno
malim procentom pojave mikropukotine
I na kraju, umesto zaključka treba reći da ZMACK
kompozitne materijale odlikuje jednostavnost primene, odlicna estetika i adhezija, široko indikacio-
Slika 2. ZMACK kompozitni materijal
- izbor različitih boja
no područje, smanjena postoperativna osetljivost
i naravno povoljna i dostupna cena. Time se i pacijentima i stomatolozima štedi i vreme i novac i
istovremeno jača njihovo međusobno poverenje.
26,5€
+
+
Zmack kompozit tuba 4 g
+
Zeta 3 maramice POP-a100
8
Zeta 7 tečnost 1000 ml
(za dezinfekciju otisaka
koncentrat 1%)
+
Phase alginat 453 g
17€
9
Prilog iz prakse
Zubotehnička laboratorija proDent
Veoma sam se obradovala kada
sam dobila priliku da isprobam nešto
novo. Odavno sam čula za CREATION
WILLI GELLER keramiku, međutim kod
nas, kao i sve ostalo stiže dosta kasnije
u odnosu na ostatak sveta. Na našem
tržištu poznata je VITA keramika, a
manje je poznato da
je Willi Geller jedan
od osnivača VITE, a
CREATION je njegova linija keramike.
Današnje vreme zahteva da
radimo jednostavno, brzo i lepo. Sa
CREATION keramikom može da se
radi jednostavno
sa
nanošenjem
dentinske i incizalne boje. Takođe,
postoji niz efekata
koje možemo upotrebiti da bi dobili
što prirodniju boju
zuba. Probala sam,
verujte, krunice su
izgledale potpuno
prirodno.
U
dogovoru
sa mojim stomatolozima, odradila
sam nekoliko radova, jer smo želeli da vidimo kako
će nova keramika
izgledati u ustima
pacijenta. Krunice
su izgledale jako
lepo, pacijenti su
bili zadovoljni, nasmejani su napuštali
ordinacije.
Ja, kao zubni
tehničar sa 17. godišnjim iskustvom
i svakodnevnim radom u svojoj laboratoriji, mogu da se pohvalim, da su to
bili jedni od mojih lepših radova. Sa
zadovoljstvom ću nastaviti da radim sa
CREATION keramikom.
Preporučujem kolegama da
probaju CREATION WILLI GELLER
INTERVJU 1. deo
Milenka Golub
zubni tehničar
keramiku, jer je prijatna za rad, opaker jako lepo pokriva metal, boje
se uklapaju sa Vitinim ključem boja
i oduševiće Vas. Možda je to jedna
od keramika koja će naći mesto u
Vašoj laboratoriji, u mojoj definitivno jeste.
Razmišljanje Willi Gellera
Vili Geler, (Willi Geler, MDT, Zurich,
Switzerland) je svetski poznat stručnjak iz oblasti dentalne industrije. Njegova filozofija prevazilazi tehničku
izvanrednost; u ovom intervjuu, koji
je dao jednom od svojih studenata,
Pinasu Adaru (Pinhas Adar, CDT, Atlanta, GA), otvoreno govori o svom putu
učenja, inspiraciji i razmišljanjima o
odnosu između stomatologa i zubnog
tehničara.
PA: Vili Geler je jedan od najinovativnijih i najcenjenijih tehničara na
svetu. Mnogi znaju da je on vodeći
stručnjak u ovoj oblasti, poznat po
veštini imitiranja prirodne denticije u
keramici. Ali ono što mnogi ne znaju
je da tehničari nisu oduvek bili cenjeni u stomatologiji. Vili je taj koji je
promenio takvo mišljenje. On je nama
ostalima u ovoj profesiji popločao put
do izjednačavanja sa drugim profesionalcima kada su u pitanju partnerstva
u poslovanju; mi samo imamo drugačije karijere u istoj oblasti. Imati Vilija
za mentora i prijatelja je neverovatno
iskustvo jer je on neko ko je od samog
početka naporno radio kako bi mnoge stvari učinio mogućim za buduće
generacije.
Mnogi koji podučavaju o prirodnom izgledu keramike i zatvaranju
interdentalnog prostora uzimaju ove
stvari zdravo za gotovo. Ali neko je ranije morao da se izbori za to da one
postanu norma. Vili je veoma strastven
kada je u pitanju znanje, što je opravdano; zahvaljujući njemu, zatvaranje
interdentalnog prostora predstavlja
standard u stomatologiji.
PA: Vili, da li možete opisati Vaš put
učenja, od samog početka?
WG: Pre svega, ja zaista volim svoju
profesiju. Postoje ljudi koji procenjuju
moj rad i nazivaju ga kvalitetnim ili lepim. Međutim, na početku moje karijere i mene je neko zaposlio. Moje kolege
bi dolazile kod mene da pitaju o tome
kako da urade nešto što sam ja radio,
i ja bih im pokazao. Tako je izgledao
početak moje karijere predavača – bila
je to čista slučajnost. Mnoge stvari koje
sam pokušavao nisu uspevale, ali za to
niko ne zna. Naivan sam po prirodi i
uživam da radim stvari u kojima nisam
iskusan. Kada imam neku ideju ili uvidim da je nešto neophodno, jednostavno to i uradim. Kao dete koje dodiruje
vrelu rernu i jedino tako saznaje da će
se opeći. Na taj način, pozitivna rešenja su ono što ostaje. To je moj prirodni put koji mi odgovara. Nisam toliko
obrazovan i pametan koliko ljudi misle
– možda samo pokušavam da uradim
više stvari. Takođe, volim da rizikujem.
PA: Odakle dolazi ta neprekidna
inspiracija? Kada se probudite ujutru,
šta Vas pokreće?
WG: Sam život je moja inspiracija;
život je motiv za sve. Ideje mi jednostavno dolaze, ja ih ne forsiram. Danas
razumem mnogo više nego ranije.
Dalekoistočnjačka filozofija kaže da
ispraznite um; ukoliko to uradite i ne
razmišljate previše o stvarima, otvarate prostor intuiciji i sposobnosti učenja. Ja često meditiram što mi pomaže
da ovo postignem. Naš um i naše telo
prepuni su smeća. Moramo očistiti
naša tela i naše umove, naš duh.
PA: Šta je to što po Vama definiše
“umetnost”? Da li je to oblik zuba ili
boja? Koji je to ključni momenat u
dentalnoj umetnosti?
WG: Kada je boja pogrešna ili je
oblik nepravilan, to otežava posao, ali
generalno mislim da je oblik važniji od
boje.
PA: Oblik je svakako nešto što se
lakše savladava od boje, jer je boja
subjektivna stvar. Da li se slažete?
WG: Da. Čak i ljudi koji nisu estete
mogu da nauče geometrijske oblike.
PA: Šta je to što jednog tehničara čini izvrsnim? Kako da stomatolozi
znaju unapred da li je neko dobar za
njih?
WG: Mislim da je neophodan
probni period za obe strane. To je jedini način. Neki ljudi su odlični profesionalci – i stomatolozi i tehnničari, ali
zajedno ne rade dobro.
PA: U čemu je tajna kvalitetnog
odnosa, tj. partnerstva između stomatologa i tehničara?
WG: Morate govoriti zajedničkim
jezikom i biti otvorenog uma, ne
dozvoliti da vam ego stane na put
partnerstva. Mislim da je ego najveća
prepreka koja profesionalce sprečava
da uče i razvijaju se zajedno. Moramo biti iskreni i otvoreni jedni prema
drugima. Komunikacija je kulturološki
aspekt i to veoma značajan. Često
idem u Aziju i video sam da ljudi tamo
komuniciraju potpuno drugačije od
nas. Uvek kažem kako smo mi društo
koje se stalno raspravlja. Raspravljamo
se i govorimo loše stvari jedni drugima i jedni o drugima a zatim svu tu
negativnost prenosimo na ostale. Situacija može biti bolja ukoliko iz toga
nešto naučimo. Naravno, moramo se
boriti za naše mišljenje ali i razumeti
da svaka osoba ima svoju percepciju
stvari.
U SKO RO U SR B IJI
10
11
DIREKTNI ISPUN KAVITETA KLASE II POMOĆU
TEHNIKE SLAGANJA SLOJEVA TEČNIM KOMPOZITOM
Blaženko Crnojević dr.med.dent.,Zagreb, Hrvatska,
e-mail: [email protected]
PRIKAZ SLUČAJA
UVOD
Estetski ispuni pomoću tehnike slaganja kompozita
omogućavaju stomatolozima odgovor na estetske zahteve
i brzo delovanje u društveno-socijalno zahtevnim situacijama. Svaki inovativan materijal u smislu skraćivanja vremena
pružanja usluge, a da pri tome kvallitet rada ne bude kompromitovan, jeste koristan i cilj za svakog terapeuta i pacijenta. U ovom prikazu kliničkog slučaja uočljiva je upravo ta
jednostavnost i mogućnost brze tehnike slojevanja materijala zahvaljujući njegovoj tečnoj konzistenciji, te konačnim
fizičkim osobinama koje se postižu posle polimerizacije.
Tehnike slaganja kompozita, bazirane su na modelovanju
laboratorijske keramike - sloj po sloj, omogućava rekonstrukciju zuba sa visokoestetskim kriterijumom. Takve tehnike omogućavaju stomatolozima rad direktno u ustima
te pružaju opšti estetski pregled strukture lica; pacijentima
takođe nude mogućnost rešenja u jednoj poseti, te pružaju
odgovor na estetske i hitne potrebe sa ozledama u frontalnoj, ali i bočnoj regiji sa finansjski povoljnijim ishodom.Ono
što se danas očekuje od modernog kompozitnog materijala
je njegova jednostavnost upotrebe, sa fizičkim osobinama
koje su u službi fiziološkog opterećenja parodonta, ravnomernom abrazivnom koeficijentu i stabilnoj funkciji kroz
duži vremenski period.
STUDIJA SLUČAJA
44-godišnja pacijentkinja posetila je našu stomatološku
ordinaciju radi mišljenja o svom problemu, te rešavanja
kompletne situacije u ustima ali sa finansijski ograničenim
mogućnostima. Zubi su klinički ispitani te snimljeni (OPG
snimak–Sl. 1).
Uočavaju se problemi koji nameću jedno sistemsko
planiranje i sanaciju. U dogovoru sa pacijentkinjom odlučili smo da počnemo sa zamenom starih i dotrajalih
amalgamskih i kompozitnih ispuna. U prvoj poseti uradili smo reviziju lečenja na zubu 27 sa kompozitnom
nadoknadom pre postojećeg ispuna (upotrebljen kompozit GC G-aenial posterior), sa planom skraćivanja ovog
ispuna u jednoj od kasnijih poseta zbog konačne protetske indikacije .
Sledeći korak je zamena starog amalgamskog ispuna
kompozitnim, novije generacije firme GC Europe: G-aenial Universal Flow.
Dakle, radi se o drugom gornjem levom molaru 27
(Sl. 2). Posle aplikovanja lokalnog anestetika i inicijalnog
uklanjanja starog amalgamskog ispuna, pristupilo se hemijskoj proveri zaostatka sekundarnog karioznog dentinskog tkiva aplikacijom karijes markera. Po ispiranju ovog
sredstva pristupilo se uklanjanju obeleženog karioznog
tkiva, posle čega su zakošeni i ispolirani gleđni rubovi
ispreparisanog kaviteta (Sl. 2a).
2
5
6
Posle polimerizacije adheziva pristupljeno je nanošenju kompozita GC G-aenial Universal Flow uz aproksimalne zidove, sa podrškom instrumenta za oblikovanje
kontura matrice pri polimerizaciji (Sl. 7 i 8).
7
2a
9
10
punioca (ultrafino stroncijum-staklo-cca 200 nm), ispun
je jasno rentgenski prepoznatljiv i izvrsno translucentan,
a visok postotak punioca (69%) koji su obrađeni silanom
daju mu odlična fizička svojstva koja se mogu upoređivati sa svojstvima klasičnih – „četkastih“ kompozita
(čvrstoća na savijanje, visok modul elastičnosti / povećana otpornost na pucanje / i otpornost na trošenje).
Posle polimerizacije aproksimalnih plvršina, pristupilo se
slaganju slojeva središnjeg kaviteta (A3, BW, A )- (Sl. 9 i
10).
Pošto je slojevanje završeno, odstranjene su matrice i njihovi osigurači, nakon čega se pristupilo procesu
konturisanja (Sl. 11) i poliranja ispuna (Sl. 12). Konturisanju se pristupilo Soflex diskovima, a precizna završna
obrada je učinjena Shofu diskovima i Komet turbinskim
dijamantima za konturisanje okluzalnih površina. Nakon
što su anatomski oblikovane kvržice još i dodatno okluzalno adaptirane i proverene u njihovom funkcionalnom
smislu, pristupilo se poliranju gumicama i dijamantnim
pastama za poliranje u tri koraka .
Konačni rezultat vidljiv na Sl. 13 u potpunosti je zadovoljio pacijenkinju. Na slici se može primetiti kako se
ispun odlikuje visokim stepenom sjaja u odnosu na nekoliko dana ranije napravljen ispun (zub 27) koji je ispoliran
identičnim postupkom za poliranje. Objašnjenje ove pojave leži u činjenici da je za punilac upotrebljeno ultrafino
stroncijum staklo, tako da čak nepolirane površine dobivjaju i zadržavaju sjaj tokom vremena (to sam primetio
Kad je zub u potpunosti očišćen i spreman za rekonstruktivno lečenje (Sl.3), postavljen je koferdam sa pripadajućim osiguračima (Sl. 4).
8
3
1
12
4
Površina gleđi i dentina kondicionirana je gelom ortofosforne kiseline (37%) u trajanju od 15 sekundi (Sl. 5).
Kavitet je potom u celini opran i osušen. Posle toga je
nanesen jednokomponentni samonagrizajući svetlopolimerizujući adheziv GC G-aenial Bond (Sl. 6).
Pri tom je korišćena boja AE (Adult Enamel) da bi se
dobila prirodna translucencija aproksimalnih površina.
Prethodno je boja kod pacijentkinje određena Vita-easyshade aparatom za određivanje boja (isto se može
odrediti Vita Classical ključem za boje). U ovom slučaju,
u dogovoru sa pacijentkinjom, odabrana je boja A3, jer je
konačni cilj bio kompletno posvetljenje svih zuba. Inače,
GC G-aenial Universal Flow dostupan je u širokom spektru standardnih boja (A2, A3, A3, 5, A4, B1, B2, B3, C3, BW,
CV) kao i spoljašnjim (AE i JE) i unutrašnjim (AO2 i AO3)
bojama (Sl. 14). Zahvaljujući niskom refrakcijskom indexu
11
12
13
kroz poslednje dve i po godine korišćenja ovog materijala).
G-aenial Universal Flow ima vrlo
nisko naprezanje pri kontrahovanju,
što pomaže očuvanju zubnog tkiva
na rubovima kaviteta i bez dileme
smanjuje mikro-pukotine i pucanje
ispuna.
Kod ovakvog načina rada često
se primećuje da su preostala gleđ i
susedni zubi u velikoj meri dehidrirani, što se vidi po blago prljavo-beloj
boji tih zuba i dovodi u pitanje izbor
boje. Često je potrebno pričekati
nekoliko sati ili dogovoriti sledeću
posetu za proveru boje i završno
poliranje, posle potpune rehidracije zuba (oko 9 sati i više). U ovom
slučaju posle rehidracije je utvrđeno
da se ispun potpuno integrisao sa
okolinom (Sl.15).
13
14
15
ZAKLJUČAK
Ovaj klinički slučaj pokazuje
da su se, od prvog predstavljanja tečnih kompozita (1995.)
do danas, indikacije za njihovu
upotrebu uvelike proširile. Danas je tečni kompozit ove nove
generacije (GC G-aenial Universal Flow) primjenljiv u svim
indikacijama (klasa I, II, III, IV, V),
a postiže fizičke rezultate uporedive ili bolje od konvencionalnih kompozita, posebno u vezi
sa visokom čvrstoćom pri savijanju i otpornosti na trošenje.
Prikazana tehnika omogućava stomatologu da brzo reši
estetske probleme pacijenta sa predvidivim pozitivnim
rezultatom koji zadovoljava i
pacijenta i terapeuta. Takođe,
u vreme ekonomske krize to je
dobar način ponude estetskog
rešenja uz dostupnu cenu za
pacijenta.
„© 2012. Originalno objavljeno u časopisu Dental Tribune, Nr. 3, Godina 5, Sep 2012. Reprint sa dozvolom.”
14
TRAGOM JEDNOG DOKTORATA
VERTISE FLOW - ZNAČAJAN KORAK NAPRED
U ADHEZIVNOJ STOMATOLOGIJI
Uprkos konstantnom naporu da se unaprede osobine
kompozitnih materijala i dalje kao problem ostaju,
 polimerizacioni kontrakcioni stres
 post-restaurativna osetljivost
 ivično prebojavanje
 sekundarni karijes
 gubitak restauracije.
Formirani polimerni lanaci kod krućih materijala imaju
ograničenu relativnu mobilnost tokom polimerizacije što
dovodi do većeg stresa. U te svrhe se predlažu kompozitni
materijali sa smanjenom količinom punilaca i manjim modulom elastičnosti takozvani “tečni kompoziti”. Zamišljeni su
tako da zadrže male čestice tradicionalnih hibridnih kompozita, ali sa redukovanom količinom punilaca, tačnije, veću
količinu smole što mešavini daje manju viskoznost. Manja
viskoznost im je omogućila laku manipulaciju i aplikaciju u
teško-dostupne delove kaviteta.
Tečni kompoziti se predlažu kao lajneri ispod hibridnih
komozita u funkciji stres-absorbujećeg materijala ili kao samostalni ispuni. Svoju indikaciju imaju i kao zalivači fisura,
materijali za vezivanje ortodontskih bravica i kao ispuni
malih kaviteta. Kako tečni kompoziti nemaju adhezivne
karakteristike sami po sebi, moraju se koristiti sa dentalnim adhezivnim sistemima. Jedno-fazni samo-nagrizajući adhezivni sistemi predstavljaju kompleksnu mešavinu
hidrofilnih i hidofobnih monomera u vodenim i organskim
rastvaračima. Njihovo dejstvo je zasnovano na samo-nagrizajućem principu, tako da se nagrizanje, prajmiranje i bondiranje svode na jedan korak.
Kombinujući karakteristike jedno-faznih samo-nagrizajućih adheziva i tečnih kompozita na tržištu se pojavljuju
samo-adhezivni tečni kompoziti (Vertise Flow, Kerr). Njihovom primenom isključuje se korak bondiranja i time pojednostavljuje restaurativna procedura. Ovi materijali se za sada
preporučuju u funkciji lajnera, podloga i malih ispuna.
Materijali kojima se restaurira zub treba da izdrže mastikatorne sile koje dejuju na zube i da se odupru kontrakcionom stresu te izbegnu ivično prebojavanje i nastanak sekundarnog karijesa. Iz tog razloga sproveden je niz testova
u cilju analize i upoređivanja materijala Vertise Flow i ostalih
najčešće korišćenih dentinskih zamenika.
U testu ispitivanja savojne čvrstoće, koja predstavlja otpornost materijala na deformaciju kada je on izložen trima
silama od kojih dve deluju u jednom, a treća u suprotnom
smeru, Vertise Flow je pokazao značajno veće vrednosti inicijalne savojne čvrstoće (P < 0.05) u odnosu na tri-kalcijum
Dr sci. Tatjana
Savić-Stanković
silikatni cement (Biodentin, Septodont), smolom modifikovani GJC (Vitrebond, 3M, ESPE) i konvencionalni GJC (Fuji IX,
GC). Njegova savojna čvrstoća je bila jedino slabija u odnosu
na Filtek Ultimate (3M, ESPE) što se moglo i očekivati s’obzirom da se radi o klasičnom nano-hibridnom kompozitu.
Slične vrednosti izmerene su i merenjem mikrotvrdoće gde
se Vertise Flow pokazao superiornijim u odnosu na smolom
modifikovani GJC i konvencionalni GJC sa značajnom statističkom razlikom (P < 0.05).
Za ocenu adhezivnosti dentalnih materijala, najčešće se
primenjuju testovi jačine veze sa predpostavkom da što je
veza materijala i zuba bolja to će i otpornost na polimerizacioni i funkcionalni stres biti veći a time i bolje kliničke
karakteristike materijala. Za razliku od testa istezanja gde
primenjena sila deluje normalno na površinu spoja, kod testa smicanja ona deluje paralelno sa njegovom površinom.
Test smicanja je najčešće korišćen i zastupljen u naučnim
radovima koji se bave ovom problematikom. Rezultati ispitivanja su pokazali da je najjača veza na opterećenje smicanjem uočena kod kompozita Filtek Ultimate, nešto slabija
veza izmerena je za Vertise Flow dok su jačine veze za ostale
ispitivane materijale bile značajno slabije.
Vertise Flow pripada novoj generaciji samonagrizajućih tečnih kompozitnih materijala. Nanesen u tankom sloju,
obezbeđuje dobro rubno zatvaranje, a zbog jednostavnosti
primene i idealne viskoznosti, ostvaruje i visok stepen adhezije za zubna tkiva. Mnogi autori su zaključili da je marginalna
adaptacija za dentin poboljšana korišćenjem tečnih kompozita između dentina i hibridnih kompozita, objašnjavajući je
niskim modulom elastičnosti koji imaju tečni kompoziti.
Vertise Flow predstavljaja značajan korak napred u adhezivnoj stomatologiji, jer predstavlja sintezu adhezivnog sredstva i kompozitnog materijala u jednom materijalu čime
značajno smanjuje broj koraka aplikacije, pojednostavljuje
primenu materijala a time samnjuje i potencijalnu pojavu
greške.
Vertis flow refill
2x2g
70 € - 10 %
15
SPECIJALNA PONUDA KOMPLETNE OPREME
Za otvaranje ordinacije, kompletiranje sa 2. ili 3. radnim mestom
1
2
Paket 1
Stomatološki aparat SIGER V1000
sa terapeutskom stolicom i
halogenim operacionim svetlom
Nasadni instrumenti bez svetla
W&H
-Multifunkcionalni nožni prekidač
Ultrazvučni aparat za uklanjanje
kamenca Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
Kompresor za jedno radno
mesto Tecwell
- Sterilizator
Paket 2
Stomatološki aparat SIGER V1000
sa terapeutskom stolicom i LED
operacionim svetlom
Kombinovani izbor nasadnih
instrumenata
-Multifunkcionalni nožni prekidač
- Ugradni ultrazvučni aparat za
uklanjanje kamenca Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto
Tecwell
- Sterilizator
UKUPNO 5.400 €
UKUPNO 6.100 €
3
Paket 3
Stomatološki aparat SIGER V1000 sa
bezkolektorskim,LED, elektro mikromotorom sa svetlom, terapeutskom stolicom i LED operacionim
svetlom
Nasadni instrumenti sa svetlom
Multifunkcionalni nožni prekidač
- Ugradni ultrazvučni aparat za
uklanjanje kamenca Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto
Tecwell
- Sterilizator
UKUPNO 7.100 €
DODATNE POGODNOSTI
4
Paket 4
Stomatološki aparat SIGER U200
sa terapeutskom stolicom i LED
operacionim svetlom
Kombinovani izbor nasadnih
instrumenata
Multifunkcionalni nožni prekidač
- Ugradni ultrazvučni aparat za
uklanjanje kamenca Woodpecker
sa LED svetlom i 5 pozlacenih
nastavaka
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto
Tecwell
- Sterilizator
UKUPNO 6.990 €
5
Paket 5
Stomatološki aparat A-dec USA sa
terapeutskom stolicom sa bezkolektorskim LED elektro mikromotorom
- Nasadni instrumenti sa svetlom
W&H
- Ultrazvučni aparat za uklanjanje
kamenca Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto
Tecwell
- Sterilizator
UKUPNO 9.990 €
Popust od 10 % za nabavku
kompletnog stomatološkog
materijala i instrumenata firme
HLW Nemačka.
Cene važe samo za nabavku
kompleta.
Za komercijalne i tehničke detalje
obratite se našim menadžerima na
terenu ili u sedištu firme.
SVE CENE SU
SA PDV-om !
17
1+1
75 €
+
Lukovi NiTi četvrtasti
2+1 = 35 €
Lukovi NiTi okrugli
2+1 = 25 €
XRV Herculite mini kit
3 tube od 3g kompozita
Optibond Solo Plus 3 ml, Xrv kiselinu 3 g
50 aplikatora za bond
Lukovi čelični četvrtasti
2+1 = 10 €
60 €
110 €
Kompozitne bravice
sa metalnim slotom
+
4 bela luka ( po izboru )
A KC
IJE
Kiselina JAMBO pak 30 gr
+ Optibond Solo Plus 3 ml
Opti Bond All-in-One
E
J
I
C
AK
75 €
Kompozitne bravice
+
4 bela luka ( po izboru )
18
1+1
Adheziv VII generacije
105 €
Samonagrizajući adheziv 5 ml
Jaka veza preko 30 mPa, duplo jača
u odnosu na druge samonagrizajuće adhezive.
Kompatibilan sa svim drugim kompozitnim matrijalima
Nema isparavanja, tercijalni sistem rastvarača
Sadrži fluoride.
1+1
110 €
+
Max Cem Elite refil
Samovezujući, samonagrizajući
kompozitni cement
Pakovanje 2 sprica
po 5 gram
19
Easy glass post refil
10 koničnih kočića
5 + 1 gratis
Easy Core kit ( 5 špriceva od 8,6 g )
Materijal za krunični deo nadogradnje
5+1
145 €
100 €
2X
2X
+
150 €
SUPER ACRYL PLUS
Toplopolimerizujući akrilat
za bazu totalnih i parcijalnih proteza
Prah 500 g, Tečnost 250 ml
Boja roze i bezbojan
+ Spofa garnitura zuba a28
23 €
2 x Elite HD + Putty normal 2 x 250 ml
2 x Elite HD + Regular body 2 x 50 ml
Dispenzer D2
Duracryl – akrilat za privremene krune
27,5 €
19 €
7 x 10 g praha boje + 50 g tečnosti
55 €
+
Gingifast – veštačka
gingiva
+
Elite rock gips
IV klase pak 1 kg
23 €
Super Cor set kompozit
4 tube od 4 g
Bond, kiselina
i aplikatori
20
21
Calxyd
Kalcijum hidroksid u pastii –
2 x 3,5 grama paste
- Direktno ili indirektno prekrivanje pulpe.
- Prekrivanje nakon vitalne ekstirpacije
Obturacija kanala tokom lečenja gangrene.
+
Gutaperka poeni a 120
+
Papirni poeni a 200
NOVI MODELI
11 €
LED C
Led lampa
Karakteristike
Dve baterije
170 €
Punjenje baterije nezavisno od aparata
Jačina svetla minimum 850 mw/cm2
Tri rezima rada – standard, pulsno, postepeno pojacavanje (meki start)
Podešavanje vremena polimerizacija 5s, 10s, 15s, 20 s
Mogućnost polimerizacija svetlosnog provodnika u autoklavu
150 €
25 €
Dte D1
Aparat za uklanjanje kamenca - 5 nastavaka
540 €
25 €
ZETA PLUS KOMPLET VL ( žuti)
Konac za retrakciju gingive
244 mm
veličine 000, 00, 0, 1, 2
22
2+1
35 €
ALEGRA
- Trostruki sprej
- Sistem zamene borera dugmetom
- Maksimalna snaga 16 W
- Veličina glave f 12,2 mm
- Maksimalan broj obrtaja
330.000 obrtaja u minuti
- Čelični ležajevi
- Mogućnost sterilizacije u autoklavu
- Garancija 1 godina
23
STVAR POVERENJA
29,9 €
+ Gratis
oranwash 140 ml
AKCIJA
(do kraja 2014 g) Zetaplus komplet
(Zetaplus 900 ml (1,5 kg), oranwash 140 ml, indurent 60 ml
+ Oranwash 140 ml GRATIS
Neodent News, interni besplatni magazin • Beograd, Rankeova 4 •
Tel. 011 308 91 61, 308 77 46 • Novi Sad, Kosančić Ivana 2 • Tel. 021
654 67 93 • urednik dr Ivan Nikolić • sekretar redakcije Nataša Janjić •
e-mail [email protected]
Štamparija & izdavačka kuća
Vladana Desnice 13, Petrovaradin
063 587 885, [email protected]
Download

11 - Neodent