Koji
restorativni
materijal?
VodiË za izbor i upotrebu GC
glasjonomernih restorativnih
materijala.
VodiË za izbor
i upotrebu
GC-jeve
tehnologije glasjonomera.
Restorativni materijali dostupni danas na træiπtu razvijali su se vremenom nudeÊi razlike
u osobinama, troπku, jednostavnosti upotrebe, estetskom izgledu, dugoroËnoj efikasnosti i pouzdanosti. To znaËi da razliËite kliniËke situacije zahtevaju razliËite materijale.
Vaæno je koji restorativni
materijal izaberete
U današnjem konceptu plana terapije minimalne intervencije, koji je izradio GC, kljuËno je da se tokom
vremena leËi pacijentovo oralno zdravlje. Stomatologija se razvila iz Ëisto mehaniËke discipline u disciplinu
sa malo više doktorskog pristupa.
ImajuÊi to na umu, najvažnije je koju vrstu restorativnog materijala izaberete za odreenu indikaciju,
buduÊi da to može da utiËe na dugoroËni ishod kliniËkog postupka i zadovoljstvo pacijenta. Izbor takoe
može da utiËe na isplativost stomatološke ordinacije,
posebno ako se rutinski koristi jedan materijal. Pri tom
dolaze do izražaja sledeÊe razlike u restorativnim materijalima - jednostavnost upotrebe i vreme upotrebe
ili pomoÊna sredstva, kao što su sredstva za spajanje.
U nekim sluËajevima može da bude neophodno da se
kombinuju materijali za postizanje najboljih rezultata.
Najvažnije je biti praktiËan: prvo treba da se odluËi
koji restorativni materijal ili koja kombinacija je najbolja za odreenu indikaciju.
Uopšteno, dobro je da poznajete osobine svakog
materijala pre nego što odaberete svoj restorativni materijal. Zatim te osobine treba da odgovaraju
željenim rezultatima u odreenoj kliniËkoj situaciji.
Pažljivo treba razmotriti: gde Êe da se nalazi ispun
- u prednjoj ili boËnoj regiji? Gde se nalazi kavitet i
koliki je? Koliki je pacijentov rizik od karijesa? Kako
se uklapa u plan terapije minimalne intervencije?
Minimalna
Intervencija
Meutim, odreivanje indikacije nije jedina briga treba uzeti u obzir i druge osobine materijala. Treba
imati na umu ‘pouzdanost upotrebe’. Ako znate da je
pacijent vrlo osetljiv na odreene monomere, treba
koristiti materijale koji ne sadrže smole.
Izabrati materijal koji pruža dobru ravnotežu izmeu
rezultata i troškova, kao i jednostavnosti primene, posebno ako su ispuni Ëest postupak i ako treba da se
vodi raËuna o broju pacijenata po satu. U tim je situacijama najbolje da se izabere restorativni materijal jednostavan za upotrebu, koji se može koristiti u vlažnom
okruženju.
GC GLASJONOMERNI RESTORATIVNI MATERIJALI:
neophodni u svakoj modernoj
stomatološkoj ordinaciji.
2
Koji restorativni
materijal?
Najuspešniji adhezivni sistem kliniËki potvreno!
U najnovijem sistematskom pregledu adhezivnih kliniËkih testova glasjonomer cementi svrstani su na prvo
mesto po najboljoj retenciji i kliniËkim rezultatima iznad
kompozitnih adhezivnih sistema (drugim reËima, bolji
su od nagrizajuÊih i samonagrizajuÊih, 3-faznih, 2-faznih
i 1-faznih adheziva)*.
* Peumans M, Kanumilli P, De Munck J, Van Landuyt K,
Lambrechts P, Van Meerbeck B. Clinical effectiveness of contemporary adhesives: A systemic review of current clinical
trials. Dent Mater 2005;21:864-881.
Glasjonomeri su efikasni kao
adhezivni spoj jer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
su to cementi na bazi vode s jedinstvenom
strukturom matrice - savršeni za oralno okruženje
podnose vlagu za vreme postavljanja*
se hemijski spajaju s dentinom, glei
i cementom te stvaraju Ëvrsto, postojano
i hemijski spojeno peËaÊenje
podnose tok pulpne teËnosti (za razliku
od kompozitnih adhezivnih sistema)
štite okolno zubno tkivo otpuštanjem jona
fluorida i stroncijuma
pomažu da se stimuliše unutrašnja
remineralizacija koja otpušta jone stroncijuma
i fluorida, znaËajno pospešujuÊi proces
stvrdnjavanja**
odstranjuju bakterije u ranim stadijumima
postižu pozitivnu pulpnu reakciju zahvaljujuÊi
dobroj biokompatibilnosti
imaju koeficijent termiËke ekspanzije sliËan dentinu
* Potrebna je zaštita od prljanja vlagom odmah posle
postavljanja dok se ne postigne poËetno stvrdnjavanje.
** Remineralisation of carious dentine exposed to a glass
ionomer, an in-vivo study. Ngo H, Mount GJ, Morris M
McIntyre, Tuisuva J, Von Doussa R. J Dent Res 80 (IADR
Abstract no 919) 2001.”
3
Osnove tehnologije
glasjonomera
Za postizanje optimalnih kliniËkih rezultata, Ëista okolina bez karijesa oko spoja dentina i glei omoguÊava
da glasjonomeri remineraliπu dentin. Kod zuba s dubokim lezijama i pulpom bez simptoma bolje je da se
ostavi razmekšani dentin u dnu kaviteta nego rizikovati
izloženost pulpe. GC glasjonomeri koriste stroncijum
koji sadrži staklo te se smatra da su delotvorniji u remineralizaciji mekog dentina.
Kavitet je potrebno kondicionirati kako bi se odstranili površinski ostaci posle preparacije. To takoe
poboljšava energiju površine, pa Êe glasjonomer
bolje da se rasporedi i prilagodi se dnu i zidovima
kaviteta za optimalnu hemijsku adheziju. Kondicioniranje svodi rizik od zadržavanja mehuriÊa vazduha na
minimum. Poliakrilna kiselina u sredstvu za kondicioniranje Cavity Conditioner takoe priprema dentin i
gle za hemijsku adheziju bez otvaranja dentinskih
tubula, što iskljuËuje postoperativnu preosetljivost. Posle ispiranja sredstva za kondicioniranje,
blago osušiti kako bi se odstranio višak vlage bez
presušivanja zuba.
Remineralizacija
Hipermineralizacija
Remineralizacija
Površina dentina
sa intaktnim zaostalim
slojem dentina
Površina dentina posle
tretmana sredstvom
za kondicioniranje sa
poliakrilnom kiselinom
Na ovoj slici elektronskim mikroskopom, hemijski
spojeno peËaÊenje otporno na kiselinu izgleda kao
povišeni greben izmeu materijala Fuji IX GP i dentina. Uzorak je uzet iz zuba koji je ispunjen materijalom Fuji IX GP i posle toga izvaen iz drugih razloga
devet meseci kasnije. Uzorak je poliran i nagriæen
deset sekundi kako bi se odstranio zaostali sloj.
Zatim je uzet otisak u akrilatu za ocenu elektronskim
mikroskopom.
4
Dr. H. Ngo
Stvaranje Ëvrstog, hemijski spojenog peËaÊenja: najveÊa prednost postiže se korišÊenjem glasjonomera
kao adhezivnog spoja sa zubom.
Koji restorativni
materijal?
Dokaz da glasjonomer ispuni
znaËajno premaπuju oËekivanja
u svetu za upotrebu u boËnoj regiji: Fuji IX. Zašto?
Ovaj novi glasjonomer pružao je dugotrajno peËaÊenje, trajnu zaštitu i dobar estetski izgled - sve u jednom.
Rezultati govore za sebe ...
Dr. J. Neo
Godine 1995. ovom je pacijentu trebalo zameniti
kompozitni ispun klase II. Posle provere okluzije i
faktora nosilaca optereÊenja, stomatolog je odluËio
da nanese prvi glasjonomer materijal visoke ËvrstoÊe
1995
Prepariran kavitet
posle kondicioniranja
1995
Završni rezultat posle
završne obrade i poliranja
1998
2001
Isti ispun tri
godine kasnije
Isti ispun šest
godina kasnije
2007
Isti ispun dvanaest
godina kasnije
GC Fuji IX: korišÊen za više od 300 miliona ispuna u celom svetu
GC-jeva STALNA POSVE∆ENOST istraživanju glasjonomera i inovacijama
pokrenula je najnovije razvoje: na bazi proverene tehnologije glasjonomera.
UËvršÊivanje slojeva postizanje optimalnog sazrevanja.
G-Coat PLUS je Ëvrst, samoadhezivan premaz s nanopunjenjem, koji se hemijski spaja s materijalom Fuji IX
GP i okolnim zubnim površinama. Ako se nanosi na
glasjonomer cemente, G-Coat PLUS uËvršÊuje slojeve,
znaËajno poveÊavajuÊi otpornost na pucanje ispuna
kao i otpornost na rano trošenje i kiselinu.
salive uËvršÊuje površinu. Na bazi rezultata našeg
istraživanja najbolje se poboljšanje može postiÊi
premazivanjem glasjonomer ispuna zaštitnim slojem. To omoguÊava sazrevanje jezgre ispuna te
odgaa izloženost salivi, pa unos kalcijuma i fosfata
može da inicira stvrdnjavanje površine.
Glasjonomeri “skupljaju” ËvrstoÊu na dva naËina:
iznutra i spolja. Iznutra hemijske reakcije sazrevaju i
uËvršÊuju materijal, a spolja unos kalcijuma i fosfata iz
Osim što poboljšava fiziËka svojstva glasjonomera,
postiže i visok sjaj za mnogo kraÊe vreme od poliranja.
Zato je ispun ËvršÊi i glatkiji u isto vreme.
Površina
glasjonomera
MehaniËka sila
koncentrisana na
površinske praznine
dovodi do širenja
pukotina
G-Coat PLUS
spaja se sa površinom
i puni praznine
UËvršÊeni sloj
raspršuje
mehaniËku silu
5
GC glasjonomerni restorativni
materijali
- niz proizvoda koji odgovaraju veÊini indikacija
GC Fuji VIII GP - samostvrdnjavajuÊi
akrilatom ojaËan restorativni materijal
Vrhunski samostvrdnjavajuÊi ojaËan restorativni materijal kad je potrebno ekonomiËno rešenje. NudeÊi prava
estetska svojstva u pravoj translucenciji u kombinaciji
s poboljšanim fiziËkim svojstvima i pouzdanom ËvrstoÊom spoja, to je materijal koji je pogodan kao ekonomiËno rešenje za klasu III, V i ispune površine korena.
Prednosti
Dugotrajna veza usled Ëvrste hemijske
adhezije
Postiže 90% mehaniËkih svojstava
za samo 10 minuta
Dobra translucencija bez svetlosne
polimerizacije
Otpuštanje fluorida
Posebna formula sa specifiËnim akrilatima
koja pruža savršenu usklaenost s Vita®
bojama, što ga Ëini idealnim za prednje ispune
Rendgenska kontrastnost
Izvrsna fiziËka svojstva
Jednostavna upotreba,
nije potrebna izolacija
Izvrsna biokompatibilnost
Indikacije
GC Fuji VIII GP
6
Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa
I
II
III
IV
V
Premaz
Baza Nadogradnja
Koji restorativni
materijal?
GC Fuji II LC Improved
svetlosnopolimerizujuÊi
akrilatom ojaËan
restorativni materijal
Izuzetno jednostavan za upotrebu, Fuji II LC Improved je svetlosnopolimerizujuÊi, akrilatom ojaËan
glasjonomer, koji pruža sigurne, efikasne i dugotrajne rezultate izvrsne estetike. Savršen je izbor
za prednje ispune kao što su klasa III i klasa V ili
kao baza.
Prednosti
OdliËni estetski rezultati iz širokog
spektra boja
Poboljšana mehaniËka svojstva kao što
je otpornost na trošenje
»vrsta hemijska adhezija na koju ne
utiËe vlaga: nisu potrebna sredstva
za nagrizanje i spajanje
Visoko otpuštanje fluorida
Svetlosna polimerizacija za
kontrolisano stvrdnjavanje
Biokompatibilnost
Izvrsno, dugotrajno rubno peËaÊenje
Dobra rendgenska kontrastnost
Indikacije
Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa
I
II
III
IV
V
Premaz
Baza Nadogradnja
GC Fuji II LC
Improved
7
GC Fuji IX GP i
GC Fuji IX GP FAST
- glasjonomer koji moæe
da se modeluje
Fuji IX GP je jedan od vodeÊih glasjonomernih restorativnih materijala u svetu. Konvencionalni, samostvrdnjavajuÊi glasjonomer lako može da se modeluje
u kavitetu te je izvrstan za boËne ispune klase I, II i V.
Takoe je idealan za nadogradnje ili kao baza.
Sa svim prednostima materijala Fuji IX GP i za iste
indikacije, pomoÊu materijala Fuji IX GP FAST mogu
da se izrade ispuni veÊe trajnosti za samo pola vremena - samo 3 minuta od poËetka mešanja do
završetka. Ako je važna brzina, rado Êete koristiti Fuji
IX GP FAST.
Prednosti
Može da se modeluje, nije lepljiv,
lako se postavlja, lako se oblikuje
Bez kontrahovanja tokom stvrdnjavanja,
ista termiËka ekspanzija kao zubno tkivo
Snažna, samostvrdnjavajuÊa hemijska
adhezija za kavitet, na koju ne utiËe vlaga: nisu
potrebna sredstva za nagrizanje ili spajanje
Izvrsno, dugotrajno rubno peËaÊenje
Tehnika preparacije πtedljiva za zube:
nisu potrebna potkopana podruËja
Visoka otpornost na trošenje
Hemijsko stvrdnjavanje omoguÊava
postavljanje u jednom koraku bez
nanoπenja slojeva
Visoko otpuštanje fluorida
Idealan za direktne ili odgoene
sendviË tehnike
Biokompatibilnost
Dobra rendgenska vidljivost
Indikacije
GC Fuji IX i
GC Fuji IX FAST
8
Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa
I
II
III
IV
V
Premaz
Baza Nadogradnja
Koji restorativni
materijal?
Poslednje ali ne manje
važno - sledeÊa generacija.
Restorativni sistem EQUIA
Po Ëemu je EQUIA tako razliËita? PomažuÊi da se
postigne estetika kakva se ne može postiÊi konvencionalnim glasjonomerima, EQUIA je glasjonomer
spojen sa visokosjajnim lakom koji Ëini ekonomiËan
restorativni materijal koji štedi vreme i ima izvrsne
rezultate. Na bazi najnovijih dostignuÊa u tehnologiji glasjonomera, ovaj sistem nudi nenadmašenu
otpornost na trošenje, ËvrstoÊu pod pritiskom, trajnost i visoko otpuštanje fluorida.
Koncept EQUIA skraÊenica je za “Jednostavnost
- brzina - jedinstvenost - inteligencija - estetika”
(“Easy - Quick - Unique - Intelligent - Aesthetic”).
Prednosti
Jednostavnost: postavljanje u jednom
koraku - bez nagrizanja ili spajanja
Šest puta veÊe otpuštanje fluorida
od standardnih glasjonomera
Brzina: od mešanja do završnog ispuna
visokog sjaja za samo 3 minuta i 30
sekundi
Nije potreban koferdam
Jedinstvenost: poboljšana otpornost
na trošenje posebno pogodna za zamenu
amalgama
Prirodna adhezija za dentin i gle
Inteligencija: poboljšana otpornost na
pucanje i sekundarno sazrevanje kad
je u dodiru sa salivom neko vreme
Postavljanje u jednom potezu
Estetika: jedinstveno punjenje nudi
poboljšanu translucenciju za prirodnije
boje koje odgovaraju zubnom tkivu
Dobra rendgenska kontrastnost
Izvrsna biokompatibilnost
Restorativni sistem EQUIA: stvarno ekonomiËna
alternativa s izvrsnim rezultatima za indikacije u
boËnoj regiji, gde je potreban brz rad i izvrsna estetika. Zapamtite - koliko ispun košta u velikoj meri
zavisi od toga koliko dugo pacijent sedi u ordinaciji.
Indikacije
Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa
I
II
III
IV
V
Premaz
Baza Nadogradnja
GC EQUIA
9
GC glasjonomerni restorativni materijali
- proizvodi koje Êete æeleti
uvek iznova.
KljuËno gledište današnjeg koncepta plana leËenja minimalnom intervencijom,
koji je izradio GC, je pažljivo leËenje pacijentovih kaviteta i oralnog zdravlja tokom vremena. Slede primeri:
Ispun minimalnih karijesnih lezija
Prvo brušenje zuba je zapravo poËetak ciklusa
uništenja. Rezultat: progresivni gubitak zubnog tkiva
buduÊi da svaki ispun propada i posle nekog vremena se zameni. Kod zamene dentina treba koristi kao
trajni spoj sa dentinom kao deo dugoroËne strategije smanjivanja “biološkog troška” zuba.
Idealno, stomatologija obuhvata izradu nove površine ošteÊenog ispuna uz zadržavanje unutrašnjeg
peËaÊenja bez daljeg gubitka zubnog tkiva. Reparacija i održavanje postojeÊih ispuna je osnova filozofije minimalne intervencije.
Dr. G. Milicich
To takoe omoguÊava EQUIA.
1
2
3
4
5
1
Preparirati kavitet; 2 Na dentin naneti sredstvo za kondicioniranje; 3 Nebrušenu gle nagristi kiselinom;
EQUIA Fil; 5 EQUIA Coat naneti na glasjonomer i okolnu nagriæenu gle
4
Postaviti
Rekurentni karijes
EQUIA sistem je idealan kao privremen
restorativni materijal za pacijente sa
aktivnim karijesom i kao deo strategije zaštite pulpe.
Uprkos najboljim nastojanjima oko peËaÊenja fisura,
nove lezije mogu da se razviju ako pacijent ostaje u
visokom riziku od karijesa. Nove lezije Ëesto se razvijaju oko postojeÊih ispuna - posebno ako se nepovoljni okolni faktori ne promene.
2
3
4
Dr. S. Vouliotis
1
10
7
8
9
5
6
1 Nova lezija na zubu 47; 2 Odstraniti karijes; 3 Naneti
sredstvo za kondicioniranje; 4 Nagristi okolnu gle i postojeÊe peËaÊenje; 5 Postaviti materijal EQUIA Fil boje B1;
6 Oblikovati okluzalnu anatomiju; 7 EQUIA Coat naneti na
celu gle, peËaÊenje i glasjonomerne površine; 8 Polimerizovati svetlom 20 sekundi; 9 Završeni ispun.
Koji restorativni
materijal?
Tunel preparacije
OËuvanje strukturne celovitosti okolnog ruba zapravo
jaËa boËni zub. ImajuÊi to na umu, treba koristiti tehniku tunel preparacije za odstranjivanje aproksimalnog
karijesa i pristup aproksimalnim lezijama bez redukcije
ruba.
1
5
2
6
4
9
Postizanje boljih estetskih rezultata u cervikalnim
kavitetima sa izvrsnim usklaenjem boje koje nude
akrilatom ojaËan glasjonomeri, kao što je Fuji II LC
Improved. Iskoristite veliku prednost otpornosti na
vlagu kod glasjonomera u ovim okolnostima i postiÊete još bolje rubno peËaÊenje zahvaljujuÊi pouzdanoj hemijskoj adheziji.
1
5
2
6
3
7
4
8
7
8
Dr. G. Knight
3
Cervikalni ispuni
1 Pacijent s distalnom lezijom na gornjem prvom premolaru;
2 Izraditi kavitet s “T” pristupom u glei i odstraniti karijes
okruglim borerom br. 5; 3 Postaviti kratku matricu aproksimalno i uËvrstiti je po preparaciji kaviteta; 4 Posle kondicio-
niranja postaviti glasjonomer tako da malo prepuni kavitet;
5 Matricu povuÊi preko cementa dok pacijent zatvara usta u
okluziju; 6 Oblikovati i završiti ispun; 7 Završen ispun: najkonzervativnija i estetska moguÊnost ispuna poËetnog kaviteta klase II; 8 Sloj zaštitnog laka može smanjiti ošteÊenje
aproksimalne površine glasjonomernog ispuna; 9 Tunel
preparacija 14 meseci posle postavljanja.
1
Cervikalna lezija; 2 Posle preparacije zuba naneti sredstvo za kondicioniranje; 3 Oprati i osušiti; 4 Oblikovati i
postaviti prozirnu matricu ako je potrebno; 5 Polimerizovati
svetlom 20 sekundi; 6 Završno obraditi pod vodenim mlazom koristeÊi vrlo fini dijamantni borer, silikonsku gumicu
i trake za poliranje; 7 Posle poliranja naneti premaz za
zaštitu glasjonomera tokom prva 24 sata; 8 Završeni ispun.
Slike su prvi put objavljene u ADA News Bulletin, No 358,
2007 te su reprodukovane uz dozvolu Australian Dental
Association Inc.
11
Aproksimalni ispuni kod dece
Koristiti Fuji IX GP kao jedini materijal za ispun ili zajedno sa kompozitom u sendviË tehnici. Brzo radno
vreme i visoko otpuštanje fluorida Ëine ga posebno
pogodnim za ispune kod dece.
2
3
4
5
6
7
8
Dr. J. Lucas
1
1
Preparirati kavitet na distalnom zubu 84; 2 Naneti sredstvo za kondicioniranje 10 sekundi, oprati i blago osušiti;
3 Postaviti Fuji IX GP (FAST) boje B1 za oblikovanje baze;
4 Naneti G-Bond 10 sekundi na gle i glasjonomer podlogu, odnosno bazu; 5 G-Bond intenzivno osušiti vazduhom
i polimerizovati svetlom 10 sekundi; 6 Naneti boju A1 Gradia
Direct kompozita za boËne ispune i polimerizovati svetlom; 7
Završno obraditi finim dijamantnim borerom; 8 Završeni ispun
Minimalni okluzalni ispuni na stalnim
zubima
Koristiti glasjonomere za ispune poËetnih okluzalnih
lezija sa ograniËenim okluzalnim optereÊenjem, te
minimalno invazivnim tehnikama.
Dr. J. Lucas
EQUIA kombinacija (EQUIA Fil i EQUIA Coat) nudi
postojanu adheziju i maksimalnu zaštitu za zub,
ËineÊi trajne ispune ËvršÊim i otpornijim na trošenje.
1
2
3
1 Okluzalni karijes; 2 Naneti sredstvo za kondicioniranje 10
sekundi; 3 Aplikovati Fuji IX GP EXTRA; 4 Oblikovati okluzalnu anatomiju; 5 Naneti G-Coat PLUS i polimerizovati svetlom; 6 KonaËan ispun.
12
4
5
6
Koji restorativni
materijal?
SendviË tehnika
U sluËaju visokog okluzalnog optereÊenja ili nužnosti
postavljanja ispuna u visoko kiselom okruženju, treba koristiti glasjonomer koji može da se modeluje
i kompozitni restorativni materijal pomoÊu sendviË
tehnike. Uvek kada su kaviteti veÊi ili pod veÊim
okluzalnim silama, može da se postavi spoljašnji
restorativni materijal kao što je Gradia Direct Posterior preko baze od Fuji IX GP ili Fuji II LC. Iako
je direktan kompozit Ëesto spoljašnji materijal koji
se koristi, takoe možete da razmotrite druge vrste
indirektnih ispuna kao opciju.
Za izradu sendviË tehnike kavitet treba prepuniti glasjonomerom i zatim ukloniti višak kako bi se
odredio oblik i veliËina kaviteta za sendviË sa kompozitom. Ovu kombinaciju možete da poboljšate
korišÊenjem G-Bond kao adhezivnog spoja izmeu
glasjonomera i kompozita, koji mikromehaniËki i hemijski spaja slojeve za cementnu bazu.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dr. S. Lasocinski
1
1 Element pre preparacije; 2 Gotova preparacija; 3 Naneti
Cavity Conditioner 10 sekundi; 4 Naneti Fuji IX GP FAST; 5
Gotova Fuji IX GP FAST baza ispuna; 6 Nagrizati samo gle;
7 Naneti G-Bond; 8 Svetlosna polimerizacija sredstva za
spajanje; 9 Postavljanje kompozita ukljuËujuÊi polimerizaciju
vidljivim svetlom; 10 KonaËan kompozitni ispun; 11 Naneti
G-Coat PLUS; 12 KonaËni sendviË ispun.
13
Zamena postojeÊih ispuna
Kad postojeÊi aproksimalni ispuni propadnu zbog
rekurentnog karijesa, može da bude teško pronaÊi
dobro obojen ispun koji nudi postojano peËaÊenje,
štiti zub i otporan je na kiselo oralno okruženje - a
da je istovremeno ekonomiËan i izgleda dobro. U
tim situacijama potrebno je koristiti zatvorenu sendviË tehniku pomoÊu Fuji IX GP. Prvo treba zapeËatiti
i zaštititi zub, zatim kompozitom (kao što je Gradia
Direct Posterior) završiti sve izložene spoljašnje
površine.
2
3
4
5
6
7
8
Dr. G. Milicich
1
1
Amalgamski ispun na zubu 24 ima rekurentni karijes i
potrebno je da se zameni; 2 Dentin kondicionirati 10%-tnom
poliakrilnom kiselinom i nagrizati gle 37%-tnim gelom fosforne kiseline; 3 Aplikovati Fuji IX GP (FAST) u kavitet za
oblikovanje baze; 4 G-Bond naneti na nagriæenu gle i
Fuji IX GP (FAST) bazu. Polimerizovati svetlom 10 sekundi;
5 TeËni kompozit postaviti na gingivni rub i polimerizovati;
6 Postaviti Gradia Direct Posterior (A2) i podeliti u slojeve
kako bi se smanjio retencioni stres; 7 Postaviti završni sloj Gradia
Direct Posterior Natural Translucent i polimerizovati svetlom; 8 Završeni ispun posle završne obrade i poliranje.
14
Koji restorativni
materijal?
Privremeni ispuni i nadogradnje
Glasjonomeri su idealan privremeni restorativni
materijal kad je potrebno odmah da se saniraju
popucale kvržice u hitnim sluËajevima. Posle izrade
privremenog ispuna, sa pacijentom može da se
dogovori kasnija poseta za izradu protetskog rada.
Kod sanacije pukotina treba izraditi prvorazrednu
dentinsku osnovu kako bi se redukovo glasjonomer ispun i koristio za izradu dela nadogradnje za
krunicu.
2
3
4
5
6
7
8
Dr. G. Milicich
1
1
PoËetno stanje pacijenta; 2 Odstranjeni amalgam i popucala palatinalna kvržica; 3 Postavljena matrica; 4 Postaviti EQUIA Fil; 5 Završeni privremeni ispun od EQUIA Fil;
6 Preparacija krunice Ëetiri nedelje kasnije; 7 Postavljena krunica sa okluzalne strane; 8 Postavljena krunica sa
prednje strane.
15
VodiË za izbor
VRSTA RESTORATIVNOG Konvencionalni
MATERIJA
glasjonomer
Akrilatom ojaËan
glasjonomer
Glasjonomer
za modelovanje
Glasjonomer
za modelovanje
GC Fuji VIII GP
GC Fuji II LC
Improved
GC Fuji IX GP i
GC Fuji IX GP FAST
GC Fuji IX GP EXTRA i
GC EQUIA Fil
SVOJSTVA
Sredstvo za kondicioniranje
Da
Da
Da
Da
Rendgenska kontrastnost
Da
Da
Da
Da
Visoko otpuπtanje fluorida
Estetska svojstva
FiziËka svojstva
Da
Dobra
Da
Izvrsna
Da
Srednja
Da
Izvrsna
Dobra
Dobra
Izvrsna
Izvrsna
Vreme rada*
P/T
1‘30“
3‘45“ P/T
2‘00“ Fuji IX GP P/T
Kapsule
1‘30“
3‘15“ Kapsule
2‘00“ Fuji IX GP Kapsule
1‘15“ Fuji IX GP FAST
Vreme stvrdnjavanja P/T
u oralnim
Kapsule
uslovima,
37 stepeni Celzijusa
2‘10“
20“ svetlosna polimerizacija
2‘20“ Fuji IX GP P/T
2‘10“
2‘20“ Fuji IX GP Kapsule
2‘00“ Kapsule
Dostupne boje
A2, A3, A3.5, B2, B3,
C4
A1, A2, A3, A3.5, A4,
B2, B3, B4, C2, C4, D2
2‘00“ Fuji IX GP FAST
A1**, A2, A3, A3.5, B2,
B3, C4
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,
B3, C4
Pakovanje
Kapsule
Kapsule
Kapsule
Prah-TeËnost:
Prah-TeËnost:
Fuji IX GP Prah-TeËnost:
INDIKACIJE
ZA ISPUN
Klasa I/II ispuni,
mleËni zubi
Klasa I/II polutrajni
ispuni na trajnim
premolarima
Klasa III ispuni
Klasa V, karijes povrπine
korena, cervikalne erozije
Premaz ispod ispuna od
amalgama ili kompozita
Baza ispod amalgama,
kompozitnih ili keramiËkih
inleja i onleja
Nadogradnje
50 kapsula meπano pakovanje
ili zasebno (min. zameπani
volumen po kapsuli: 0.10 ml)
1-1 pakovanje: 15 g praha,
8 ml teËnosti, pribor
Dopuna: boËica od 15 g praha,
boËica od 8 ml teËnosti
3-2 pakovanje: 3 x 15 g praha
(A2, A3, B3), 2 x 6.8 ml teËnosti,
pribor
Dopuna: boËica od 15 g praha,
boËica od 6.8 ml teËnosti
50 kapsula meπano pakovanje
ili zasebno (min. zameπani
volumen po kapsuli: 0.14 ml)
Kapsule
50 kapsula meπano pakovanje
ili zasebno (min. zameπani
volumen po kapsuli: 0.14 ml)
3-2 pakovanje: 3 x 15 g praha
(A2, A3, B3), 2 x 6.4 ml teËnosti,
pribor
1-1 pakovanje: 15 g praha,
6.4 ml teËnosti, pribor
Dopuna: boËica od 15 g praha,
boËica od 6.4 ml teËnosti
Za literaturu pogledati na http://www.gceurope.com
GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
[email protected]
http://www.gceurope.com
GC EUROPE N.V.
GC EEO - Serbia
CvijiÊeva 82
RS - 11000 Beograd
Tel. +381.11.20.88.033
Fax. +381.11.20.88.033
[email protected]
http://www.eeo.gceurope.com
z o LF RS 2 15 06/12
Sva vremena mere se od poËetka meπanja
*Uslovi testiranja: temperatura (23+/-1°C)
Relativna vlaænost (50+/-10%)
ISO 9917: 1991 (E) (Dentalni cementi na bazi vode)
** samo za GC Fuji IX GP FAST
50 kapsula meπano pakovanje
ili zasebno (min. zameπani
volumen po kapsuli: 0.10 ml)
1‘15“ Kapsule
Download

restorativni materijal?