CENE STOMATOLOŠKIH USLUGA KOJE PLAĆA
OSIGURANO LICE IZ SVOJIH SREDSTAVA
(EKONOMSKE CENE)
R.B. Nivo
Naziv usluge
Ekonomske
cene u
dinarima
1
I
Stomatološki pregled
450,00
2
I
Stomatološki pregled - kontrolni
350,00
3
I
Sistematski stomatološki pregled
450,00
4
I
Ciljani pregled
400,00
5
II
Specijalistički pregled
650,00
6
II
Specijalistički pregled - kontrolni
450,00
7
I
Individualni zdravstveno - vaspitni rad u
ordinaciji/motivacija i obučavanje u održavanju
oralne higijene
380,00
8
I
Rad u maloj grupi (6 do 9 osoba) *
900,00
9
I
Rad u velikoj grupi (više od 30 osoba) *
1.350,00
10
I
Životna demonstracija (6 do 9 osoba) *
900,00
11
I
Predavanje *
350,00
12
I
Stimulator
13
I
Uklanjanje naslaga
650,00
14
I
Zalivanje fisura (po zubu)
550,00
15
I
Lokalna aplikacija koncentrovanih fluorida
650,00
16
I
Preventivni ispun
750,00
17
I
Prva pomoć kod dentalgija
400,00
18
I
Terapija dubokog karijesa (bez ispuna)
650,00
19
I
Ispun od GJ cementa
700,00
20
I
Amalgamski ispun na 1 površini
750,00
21
I
Amalgamski ispun na 2 površine
850,00
22
I
Amalgamski ispun na 3 površine
950,00
23
I
Nadogradnja frakturiranog zuba
1.200,00
24
I
Vitalna amputacija
1.100,00
25
I
Vitalna amp. / ekst. kod fraktura zuba sa otvorenom
pulpom
1.100,00
26
I
Mortalna amputacija pulpe mlečnih zuba
27
II
Lečenje inficirane pulpe sa nezavršenim rastom
korena
2.700,00
800,00
2.080,00
28
II
Lečenje neinficirane pulpe sa nezavršenim rastom
korena
1.600,00
29
II
Zbrinjavanje multip. povreda zuba kod dece
1.500,00
30
I
Kompozitni ispun na prednjim zubima
31
I
Kompozitni ispun na bočnim zubima
1.200,00
32
I
Nadogradnja od estetskog materijala
1.300,00
33
I
Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu
34
I
Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu
1.200,00
35
I
Endodontska terapija abradiranih zuba po kanalu
1.300,00
36
I
Vađenje stranog tela iz kanala korena
1.600,00
37
II
Terapija intra i ekstraoralnih perforacija korena
1.300,00
38
I
Retretman kanala korena (po kanalu)
1.100,00
39
I
Glasjonomerni ispun
900,00
900,00
700,00
2.000,00
40
41
I
Izbeljivanje avitalnih zuba po zubu *
2.000,00
42
I
Uklanjanje krunice
300,00
43
I
Cementiranje stare krunice
350,00
44
I
Funkcijska analiza okluzije
650,00
45
I
Parcijalna akrilatna proteza
10.000,00
46
I
Totalna proteza
10.000,00
47
II
Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima
14.000,00
48
II
Totalna proteza sa metalnom bazom
15.000,00
49
I
Parcijalna skeletirana proteza (klasična)
16.000,00
50
I
Imedijatna totalna proteza
51
I
Reparatura proteze - prelom ploče
650,00
52
I
Dodatak zuba u protezi
650,00
53
I
Dodatak kukice u protezi
650,00
54
I
Podlaganje proteze direktno - hladnovez. Akrilat
1.500,00
55
I
Podlaganje proteze indirektno
2.000,00
56
I
Livena nadogradnja od legure srebro paladijum
1.700,00
57
I
Privremena krunica
58
I
Livena krunica
1.500,00
59
I
Fasetirana krunica *
3150+Au
7.000,00
500,00
60
I
Metalokeramička krunica
6.000,00
61
II
Keramička kruna *
8.000,00
62
II
Fasete (keramičke) *
8.000,00
63
I
Reparatura fasete *
1.000,00
64
I
Selektivno brušenje zuba (po zubu)
65
I
Nadogradnja sa fabričkim kočićem (po kočiću)
Utvrđivanje stanja potpornih tkiva zuba primenom
parodon. indexa - utvrđivanje stanja higijene usta i
zuba primenom indexa
Analiza dejstva biomeh. sila - otkrivanje traumat.
kontakta zuba
200,00
1.300,00
66
I
500,00
67
I
68
I
Identifikacija uklanjanje dent. plaka, motivacija i
obučavanje u održavanju oralne higijene
600,00
69
I
Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba po vilici
650,00
70
I
Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po
vilici
700,00
71
I
Obrada parodontalnog džepa po zubu
400,00
72
I
Drenaža parodontalnog abscesa
400,00
73
I
Remotivacija i obučavanje bolesnika u održavanju
pravilne higijene
400,00
74
I
Uklanjanje grubih poremećaja u okluziji
300,00
75
I
Smanjenje osetljivosti korenova zuba (po zubu)
200,00
76
II
Etiološka dg. konsekutivnih oboljenja
650,00
77
II
Otkrivanje oralnih žarišta
700,00
78
I
Fiksacija zuba kompozitnim materijalom po zubu
500,00
79
II
Kauterizacija tkiva
400,00
80
II
Eliminacija iritacija oralne sluzokože
350,00
81
I
Izrada i analiza studijskog modela
1.800,00
82
I
Aktivni pokretni ortodontski aparat
7.000,00
83
I
Funkcionalni ortodontski aparat
84
I
Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog
aparata
85
I
Reparatura ortodontskog aparata sa otiskom
86
I
Aparat za razdvajanje nepčanog šava
87
I
Aparat za brzu distalizaciju zuba - pendulum
9.000,00
88
I
Palatinalni ili lingvinalni aparat (Quad helix, gosh
garian, orthorama.)
6.000,00
200,00
10.000,00
700,00
1.200,00
11.000,00
89
I
Fiksni retencioni aparat - ritejner *
2.250,00
90
I
Lečenje alveolita
600,00
91
I
Intraoralna incizija apscesa
600,00
92
I
Zaustavljanje krvarenja
600,00
93
I
Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem
94
I
Vađenje zuba
600,00
95
I
Komplikovano vađenje zuba
900,00
96
II
Plastika plika i frenuluma
1.900,00
97
I
Replantacija stalnih zuba
6.000,00
98
II
Repozicija luksirane donje vilice
99
I
Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom/šinom
100
I
Uklanjanje splinta/šine
500,00
101
I
Uklanjanje konaca
300,00
102
I
Lekarsko uverenje
2.000,00
103
I
Rendgenografija zuba intraoralna
350,00
104
I
Površinska lokalna anestezija
100,00
105
I
Infiltraciona anestezija
150,00
106
I
Antišok terapija
1534
I
Lokalna aplikacija leka-toxavit
300,00
1535
II
Intralezijska i perlezijska aplik.leka-afta
500,00
1536
I
Lepljenje zuba u protezi
400,00
1537
I
Žabica- proteza 1-3 zuba kod dece i omladine
1538
I
Fiksni ortodontski aparat
32.500,00
1539
I
Estetski fiksni ortodontski aparat
57.000,00
1540
I
Fiksni ortod. Aparat-segmentni luk
15.500,00
1541
I
Zamena prstenova u fiksnom aparatu
1542
I
Zamena bravica u fiksnom aparatu
1.800,00
1.300,00
1543
I
Zamena u adaptaciji luka u fiksnom aparatu
1.500,00
1544
I
Uklanjanje fiksnog aparata
2.000,00
1545
I
Retencioni aparat-pozicioner
3.000,00
1546
I
Ortopanomogram
1.200,00
1557
Folija za beljenje zuba
2.000,00
1558
Beljenje zuba po vilici
4.000,00
1.800,00
400,00
2.000,00
1.500,00
3.500,00
1559
Noćni štitnik za zube-folija
1.800,00
1560
Retenciona folija-dvoslojna
2.500,00
1561
Folija za ortodon. pomer.zuba sa rekonstrukcijom
4.500,00
CENE USLUGA ZUBNE TEHNIKE
1547
Vizil proteza - skelet
4.500,00
1548
Livenje metakeramičke krune po članu
1.000,00
1549
Metalokeramička kruna
2.000,00
1550
Livena nadogradnja
1551
Frezovana kruna
1552
Uslužno livenje
1553
Vizil skelet proteza - ( gotova proteza sa skeletom)
1554
Akrilatna proteza
1555
Reparatura proteze
1556
Livena mreža za totalnu protezu
800,00
1.500,00
700,00
10.000,00
3.000,00
350,00
2.500,00
NAPOMENA
Usluge koje pacijent plaća pod uslovom da stomatološku zdravstvenu zaštitu ne ostvaruju pod uslovom, na
vima,na
način i i postupku propisanom Zakonom o zdravstvenom osiguranju ( "Službeni glasnik RS",br 107/109/05)
kao i podzakonskim aktima donetim za sprovođenje ovog Zakona.Usluge koje ni pod kojim uslovima ne padaju
na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja( na teret RZZO)
Za usluge kod osoba sa posebnim potrebama vremenski normativ se uvećava za 200%
Download

Cenovnik stomatoloških usluga