Broj 9 t Januar 2014.
BESPLATAN PRIMERAK
STOMATOLOŠKI STRUČNO - INFORMATIVNI ČASOPIS
Dragi
prijatelji i
saradnici,
u ime
Neodenta
çHOLP9DP
PQRJRVUHþH
i uspeha u
novoj godini!
Od 01.01.2014 god
Branko
6UHþNRY
Rankeova br 4
Beograd
Maloprodaja
r/PWJSad,PTBOǁJǀ*WBOBCS
interni besplatni magazin
Tel: 021.654.67.93
rB eograd, Rankeova 4
rVSFEOJLESIvan Nikolić
Tel. 011 308.91.61, 308.77.46 rTFLSFUBSSFEBLDJKFNataša Janjić
FNBJM [email protected] rXXX OFPEFOUST
Neodent News
Maxcem Elite TM
Samo-nagrizaju}i, samo-adhezivni kompozitni cement
Max cem
elite refill
pak 2+1
170 €
Maxcem Elite TM
Samo-nagrizajući, samo-adhezivni kompozitni cement
Za indirektne restauracije usavršena jednostavnost – velika snaga veze i sjajna jednostavnost upotrebe – omogućuje dokazana tehnologija bez žrtvovanja superiornih osobina, lako se uklanja, nema potrebe za ručnim mešanjem i nije uslovljeno čuvanjem u frižideru. Za još veći komfor intraoralni aplikatori i aplikatori za punjenje kanala korena čime se omogućuje aplikacija i u područjima koji su teško dostupni.
Jačina veze između 22-36MPa. Ostvaruje se i bez primene adheziva.
Jednostavan za upotrebu. Lako se uklanja, nema ručnog mešanja nije potrebno držati u frižideru.
Kompatibilan sa svim substratima. Keramičke nadokande na prednjim i na bočnim zubima, metalo-keramičke nadoknade, nadoknade od legure metala i CAD/CAM urađene nadoknade.
Efikasan mehanizam samostalne polimerizacije. Potpuno se polimeriše bez prisustva svetla.
Za kliničare koji žele veliku snagu veze i stabilnost materijala u samo jednom koraku pri upotrebi kompozitnih
cemenata za indirektne restauracije. Maxcem Elite pruža superiornu stabilnost boje i može se koristiti za visoko
estetske nadoknade locirane bilo gde u ustima uz jednostavno aplikovanje direktno u nadoknadu ili na preparaciju.
3
Č
DŽŐƵđŶŽƐƚŝĚŽĚĂƚŶĞƌĞƚĞŶĐŝũĞƌĂĚŝŬƵůĂƌŶŝŵŬŽēŝđŝŵĂ
ŽƌĂŶZ͘sƵůŝđĞǀŝđ͕ůĞŬƐĂŶĚĂƌWĂƉŝđ
ĂŶĂƐ ƐĞ ƐǀĞ ǀŝƓĞ ƚĞǎŝ ďƌnjŽŵ ŝ ůĂŬŽŵ ŶĂēŝŶƵ ŽũĂēĂŶũĂ ĚĞǀŝƚĂůŝnjŽǀĂŶŝŚ njƵďĂ ďŝůŽ ĚĂ ũĞ Ƶ ƉŝƚĂŶũƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĂ
ŝnjŐƵďůũĞŶŝŚ njƵďŶŝŚ ŵĂƐĂ ŝůŝ ƉƌŽƚĞƚƐŬĂ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝũĂ͘ ^ĂŵĂ ŝĚĞũĂ Ž ƉŽƐƚĂǀĐŝ ƌĂĚŝŬƵůĂƌŶŝŚ ŬŽēŝđĂ ŝ ŶĂŶŽƓĞŶũƵ
ŬŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶŝŚ ŵĂƚĞƌŝũĂůĂ ũĞ ƉƌŝůŝĐŶŽ ƐƚĂƌĂ Ăůŝ ƐĞ Ƶ ƉŽƐůĞĚŶũĞ ǀƌĞŵĞ ƌĂnjǀŝƚŬŽŵ ŬŽŵƉŽnjŝƚŶŝŚ ƐŝƐƚĞŵĂ ƐǀĞ ǀŝƓĞ
ƐŵĂŶũƵũƵ ƌĂnjůŝŬĞ Ƶ ƐĂƐƚĂǀƵ ŝ ƐǀŽũƐƚǀƵ ŬŽēŝđĂ ŝ ŵĂƚĞƌŝũĂůĂ njĂ ŶĂĚŽŐƌĂĚŶũĞ͘:ĞĚĂŶ ƚĂŬĂǀ ƐŝƐƚĞŵ ŬŽũŝ ƐĞ ƉŽŬĂnjƵũĞ ũĂŬŽ
ƵƐƉĞƓŶŝŵ ŬĂĚĂ ũĞ Ƶ ƉŝƚĂŶũƵ ƐǀĞŽďƵŚǀĂƚŶŽƐƚ ŵŽŐƵđŶŽƐƚŝ ƚƌĞƚŵĂŶĂ ŝ ůĂŬŽđĂ ƉƌŝŵĞŶĞ ũĞ ŬŽŵƉůĞƚ ^ƉŽĨĂ ĞŶƚĂůĂ
ĂƐLJŽƌĞŝĂƐLJŐůĂƐƐWŽƐƚ͘WƌŽŝnjǀŽĜĂē^ƉŽĨĂĞŶƚĂůŬŽũŝũĞđĞƌŬĂ<Ğƌƌ^LJďƌŽŶŬŽƌƉŽƌĂĐŝũĞƉŽŶƵĚŝůĂũĞƐƚŽŵĂƚŽůŽnjŝŵĂ
ũĂŬŽ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚŶƵ ŬŽŵďŝŶĂĐŝũƵ ĂƐLJŐůĂƐƐ WŽƐƚ ƐƚĂŬůĞŶŝŵ ǀůĂŬŶŝŵĂ ŽũĂēĂŶŝŚ ŬŽŵƉŽnjŝƚŶŝŚ ŬŽēŝđĂ ŝ ĂƐLJŽƌĞ
ƐǀĞƚůŽƐŶŽŝŶŝĐŝƌĂŶŝŚŬŽŵƉŽnjŝƚŶŝŚŵĂƚĞƌŝũĂůĂnjĂŶĂĚŽŐƌĂĚŶũĞŽũĂēĂŶŝŚƐƚĂŬůĞŶŝŵǀůĂŬŶŝŵĂ͘
ĂƐLJŐůĂƐƐ WŽƐƚ ŽũĂēĂŶŝ ŬŽŵƉŽnjŝƚŶŝ ŬŽēŝđŝ ĚŽůĂnjĞ Ƶ ƚƌŝ ǀĞůŝēŝŶĞ ŽĚ ϭ͕Ϯϱ ŵŵ͕ ϭ͕ϯϳϱ ŵŵ ŝ ϭ͕ϱ ŵŵ ƐĂ ŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđŝŵ
ƐǀƌĚůŝŵĂ njĂ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝũƵ ŬĂŶĂůĂ ŬŽƌĞŶĂ ;^ůŝŬĂ ϭ͘Ϳ͘ <ĂŽ ŝ ŬŽēŝđŝ ƐǀƌĚůĂ ƐƵ ũĂƐŶŽ ŽďĞůĞǎĞŶĂ ƵƐŬůĂĜĞŶŝŵ ďŽũĂŵĂ ƐĂ
ŬŽēŝđŝŵĂ ƚĂŬŽ ĚĂ Ƶnj ŬǀĂůŝƚĞƚŶĞ ƌŽƚŝƌĂũƵđĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ƉŽƐƚŽũŝ ŝ ŽůĂŬƓĂŶĂ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝũĂ͘ <ŽŵďŝŶĂĐŝũĂ ĂƐLJŐůĂƐƐ WŽƐƚ
ŬŽēŝđĂƐĂǀĞđƉƌŽǀĞƌĞŶŝŵƐĂŵŽŶĂŐƌŝnjƵũƵđŝŵŬŽŵƉŽnjŝƚŶŝŵĐĞŵĞŶƚŽŵ͕DĂdžĐĞŵůŝƚĞƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂĚŽďŝƚŶƵŬŽŵďŝŶĂĐŝũƵ
ŬĂĚĂũĞĐĞŵĞŶƚŝƌĂŶũĞŽǀĞǀƌƐƚĞŬŽēŝđĂƵƉŝƚĂŶũƵ;^ůŝŬĂϮ͘Ϳ͘
^ůŝŬĂϭ͘ĂƐLJŐůĂƐƐWŽƐƚŬŽēŝđŝ^ůŝŬĂϮ͘DĂdžĐĞŵůŝƚĞũĞŬŽŵƉĂƚŝďŝůĂŶƐĂĂƐLJŐůĂƐƐWŽƐƚƐŝƐƚĞŵŽŵ
ĂƐLJŽƌĞ ŵĂƚĞƌŝũĂů Ƶ ƐǀŽŵ ƐĂƐƚĂǀƵ ƐĂĚƌǎŝ ŬƌĂƚŬĂ ƐƉĞĐŝũĂůŶŽ ƚƌĞƚŝƌĂŶĂ ƐƚĂŬůĞŶĂ ǀůĂŬŶĂ ŬŽũĂ ŽǀŽũ ǀƌƐƚŝ ŵĂƚĞƌŝũĂůĂ
ĚĂũƵ njŶĂēĂũŶĂ ŵĞŚĂŶŝēŬĂ ƐǀŽũƐƚǀĂ ŬĂŬǀĂ ŶĞŵĂũƵ ƐƚĂŶĚĂƌĚŶŝ ŬŽŵƉŽnjŝƚŶŝ ŵĂƚĞƌŝũĂůŝ͘ DĂƚĞƌŝũĂů ƉŽƌĞĚ ƐǀĞƚůŽƐŶĞ
ŝŶŝĐŝũĂĐŝũĞ ƉŽƐĞĚƵũĞ ŝ ŵŽŐƵđŶŽƐƚ ŚĞŵŝũƐŬĞ ŝŶŝĐŝũĂĐŝũĞ ƚĂŬŽ ĚĂ ũĞ ŽďĞnjďĞĜĞŶŽ ŽēǀƌƓđĂǀĂŶũĞ ŝ Ƶ ĚĞůŽǀŝŵĂ
ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŝƌĂŶŽŐ njƵďĂ ŐĚĞ ƐǀĞƚůŽƐƚŝ ŶŝũĞ ŝůŝ ũĞ ŽƚĞǎĂŶ ĚŽůĂnjĂŬ͘ /njƵnjĞƚŶŽ ũĞ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚŶŽ ĚĂ ƉƌŽŝnjǀŽĜĂē ŶƵĚŝ ƉŽƌĞĚ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŶŝŚ Ϯ͕ϯ͕ŝŵĂƚĞƌŝũĂůnjĂŝnjďĞůũĞŶĞ njƵďĞƉƌĂƚĞđŝ ƐǀĞƚƌĞŶĚŽǀĞƐĂǀƌĞŵĞŶĞ ĞƐƚĞƚƐŬĞƐƚŽŵĂƚŽůŽŐŝũĞŬĂĚĂƐƵƵ
ƉŝƚĂŶũƵ ŶĂĚŽŐƌĂĚŶũĞ ĚĞǀŝƚĂůŝnjŽǀĂŶŝŚ njƵďĂ ďŝůŽ ŬŽĚ ƉƌŝƉƌĞŵĞ njĂ ďĞnjŵĞƚĂůŶƵ ŬĞƌĂŵŝŬƵ ŝůŝ ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũƵ ƐĂŵŽ
ŬŽŵƉŽnjŝƚŶŝŵƐŵŽůĂŵĂ͘hŬŽŵƉůĞƚƵƐĞŶĂůĂnjĞŝŵĂƚĞƌŝũĂůŝnjĂŶĂĚŽŐƌĂĚŶũĞŝƐƉŽĚŵĞƚĂůŽŬĞƌĂŵŝĐŬŝŚŶĂĚŽŬŶĂĚĂŬŽũŝƐƵ
ƉůĂǀĞŝnjůĂƚŶĞďŽũĞũĂƐŶŽƐĞƌĂnjůŝŬƵũƵđŝŽĚƐƵƐĞĚŶŽŐnjƵďŶŽŐƚŬŝǀĂƓƚŽƵŵŶŽŐŽŵĞŽůĂŬƓĂǀĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝũƵƉĂƚƌůũĂŬĂ;^ůŝŬĂ
ϯ͘Ϳ͘ZĂĚ ƐĂ Žǀŝŵ ƐŝƐƚĞŵŽŵ ũĞ ũĞĚŶŽƐƚĂǀĂŶ ŝ ďƌnj͘ <ŽĚ ĞŶĚŽĚŽŶƚƐŬŝ njďƌŝŶƵƚŽŐ njƵďĂ ŬĂŶĂů ƐĞ ƉƌĞƉĂƌŝƌĂ ƉƌŝůŽǎĞŶŝŵ
ŬĂŶĂůŶŝŵƐǀƌĚůŽŵĚŽǎĞůũĞŶĞĚƵďŝŶĞ͕ŝƐƉŝƌĂŶĂƚƌŝũƵŵŚŝƉŽŚůŽƌŝƚŽŵŝƉŽƐůĞŝƐƉŝƌĂŶũĂƉŽƐƵƓƵũĞƉĂƉŝƌŶŝŵƉŽĞŶŝŵĂǀĞđĞŐ
ƉƌĞēŶŝŬĂ;^ůŝŬĂϰ͘Ϳ͘
Č
^ůŝŬĂϯ͘DĂƚĞƌŝũĂůnjĂŶĂĚŽŐƌĂĚŶũĞ^ůŝŬĂϰ͘WƌĞƉĂƌŝƌĂŶŝŬĂŶĂůŝ
hƚĂŬŽƉƌŝƉƌĞŵůũĞŶŬĂŶĂůĂƉůŝŬƵũĞƐĞDĂdžĐĞŵůŝƚŬĂŶŝůŽŵŝ>ĞŶƚƵůŽŶŽƐĂēĞŵ͕ĚĂďŝƐĞŽĚŵĂŚnjĂƚŝŵƉŽƐƚĂǀŝŽŬŽēŝđ
;^ůŝŬĞϱ͕ϲ͕ϳ͘Ϳ͘WŽƐĞďŶĂƉĂǎŶũĂƐĞŵŽƌĂƉŽƐǀĞƚŝƚŝŽƉĞƌĂĐŝŽŶŽŵƐǀĞƚůƵŬŽũĞĂŬŽũĞďůŝnjƵŵŽǎĞŽƚƉŽēĞƚŝƉŽůŝŵĞƌŝnjĂĐŝũƵƓƚŽ
đĞŽŶĞŵŽŐƵđŝƚŝƉƌĂǀŝůŶƵƉŽƐƚĂǀŬƵŬŽēŝđĂƵŬĂŶĂůŬŽƌĞŶĂ͘WŽŽēǀƌƓđĂǀĂŶũƵŬŽŵƉŽnjŝƚŶŽŐĐĞŵĞŶƚĂƉƌŝŵĞŶŽŵŬůĂƐŝēŶĞ
ƚĞŚŶŝŬĞ ŶĂŐƌŝnjĂŶũĂ ĚĞŶƚŝŶĂ ŝ ŐůĞĜŝ͕ ŝƐƉŝƌĂŶũƵ ŝ ƉŽƐƵƓŝǀĂŶũƵ Ƶnj ĂƉůŝŬĂĐŝũƵ ďŽŶĚĂ ŽŵŽŐƵđĞŶŝ ƐƵ ƵƐůŽǀŝ njĂ ĂƉůŝŬĂĐŝũƵ
ŵĂƚĞƌŝũĂůĂnjĂŶĂĚŽŐƌĂĚŶũƵ͘
^ůŝŬĂϱ͘WŽnjůĂđĞŶŬŽĐŝĐ^ůŝŬĂϲ͘dŝƚĂŶŝũƵŵƐŬŝŬŽĐŝĐ^ůŝŬĂϳ͘<ŽŵƉŽnjŝƚŶŝŬŽĐŝĐ
KĚŐŽǀĂƌĂũƵđŝ ŵĂƚĞƌŝũĂů njĂ ŶĂĚŽŐƌĂĚŶũĞ ĂƐLJŽƌĞ ƐĞ ŝŶũĞŬƚŝƌĂ Ƶ ŬĂǀŝƚĞƚ ƉĂǎůũŝǀŽ ĚĂ ďŝ ƐĞ ŝnjďĞŐůĂ ƉŽũĂǀĂ ďůĂnjŶŝ ŝ
ƉŽƌŽnjŶŽƐƚŝŶĂĚŽŐƌĂĚŶũĞ͘WŽƐůĞƉƌŽƐǀĞƚůũĂǀĂŶũĂƚƌĞďĂůŽďŝƐĂēĞŬĂƚŝũŽƓϱŵŝŶƵƚĂŬĂŬŽďŝƐĞŵĂƚĞƌŝũĂůǀĞnjĂŽŝƚĂŵŽŐĚĞ
ŶŝũĞďŝůŽĚŽǀŽůũŶŽƐǀĞƚůŽƐƚ;^ůŝŬĞϴ͕ϵ͕ϭϬ͘Ϳ͘
^ůŝŬĂϴ͘ĂƐLJŽƌĞŐŽůĚ^ůŝŬĂϵ͘ĂƐLJŽƌĞďůƵĞ^ůŝŬĂϭϬ͘ĂƐLJŽƌĞϮ
ĂůũĂ ŽďƌĂĚĂ ŬŽŵƉŽnjŝƚŶŝŚ ŶĂĚŽŐƌĂĚŶũŝ ƐĞ ŽďĂǀůũĂ ƐƚĂŶĚĂƌĚŶŝŵ ƉŽƐƚƵƉĐŝŵĂ njĂ ƉƌŝƉƌĞŵƵ ƉĂƚƌůũŬĂ ŝůŝ ƉƌĞŬƌŝǀĂŶũƵ
ŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđŝŵŬŽŵƉŽnjŝƚŶŝŵŵĂƚĞƌŝũĂůŝŵĂĂŬŽƐƵƵƉŝƚĂŶũƵĞƐƚĞƚƐŬĞŬŽŵƉŽnjŝƚŶĞŶĂĚŽŐƌĂĚŶũĞ;^ůŝŬĞϭϭ͕ϭϮ͕ϭϯ͘Ϳ͘
^ůŝŬĂϭϭ͘<ŽŵƉŽnjŝƚŶĂŶĂĚŽŐƌĂĚĂŶũĂƉƌĞďƌƵƐĞŶũĂ^ůŝŬĂϭϮ͘WƌĞƉĂƌŝƌĂŶnjƵďϰϲ͘^ůŝŬĂϭϯ͘<ŽŵƉŽnjŝƚŶĂŶĂĚŽŐƌĂĚŶũĂ
^ǀĞƵƐǀĞŵƵ^ŝƐƚĞŵ^ƉŽĨĞŝ<ĞƌƌĂƉŽƐǀŽũŝŵƐǀŽũƐƚǀŝŵĂŝĂƐŽƌƚŝŵĂŶƵŽǀŝŚƉƌŽŝnjǀŽĚĂŶĂŶĂƓĞŵƚƌǎŝƓƚƵŵŽǎĞƐĞ
ƐŵĂƚƌĂƚŝnjůĂƚŶŝŵƉƌĂǀŝůŽŵŬĂĚĂũĞƵƉŝƚĂŶũƵĚŽĚĂƚŶĂƌĞƚĞŶĐŝũĂĚĞǀŝƚĂůŝnjŽǀĂŶŝŚnjƵďĂ͘
&ŝďĞƌŐůĂƐŬŽēŝđŝн
ĂƐLJŐůĂƐƐƉŽƐƚƌĞĨŝů
ŬŽŶŝēŶŝŚ ŬŽēŝđĂ
%
&
'
(
)
!
"
!
(
*
!
+
!
,
)
#
!
,
+
-
.
ŬƌƵŶŝēŶŽŐ
(
,
/
0
!
+
!
,
#
)
!
,
+
-
/
ĂĚŚĞnjŝǀŶŝ͕ƐĂŵŽŶĂŐƌŝnjĂũƵđŝŬŽŵƉŽnjŝƚŶŝ
ĐĞŵĞŶƚnjĂĐĞŵĞŶƚŝƌĂŶũĞŬĞƌĂŵŝēŬŝŚŬƌƵŶŝĐĂ͕
ŝŶůĞũĂ͕ĨĂƐĞƚĂŝĨŝďĞƌŐůĂƐŬŽēŝđ
!
"
#
$
ĂƐLJ'ůĂƐƐWŽƐƚ;ƌĞĨŝůͿϭϬĨŝďĞƌŐůĂƐŬŽŶŝēŶŝŚŬŽēŝđĂ
ĂƐLJŽƌĞĚƵĂůƓƉƌŝĐϴ͕ϲŐ
ĂƐLJŽƌĞĚƵĂůƓƉƌŝĐϴ͕ϲŐнĂƐLJ'ůĂƐƐWŽƐƚ;ƌĞĨŝůͿϭϬĨŝďĞƌŐůĂƐŬŽēŝđĂ
DĂdžĞŵůŝƚĞ;ϭƓƉƌŝĐͿнĂƐLJ'ůĂƐƐWŽƐƚƌĞĨŝůнĂƐLJŽƌĞĚƵĂůƓƉƌŝĐϴ͕ϲŐ
6
PITALI STE EKSPERTA
LED-SVETLOSNI IZVOR
ZLATNI STANDARD RESTAURATIVNE
STOMATOLOGIJE
S
vetlosno polimerizujući materijali predstavljaju osnov
restaurativne stomatologije. Njihovo očvršćivanje se
vrši putem procesa polimerizacije koja podrazumeva
aktiviranje fotoinicijatora, stvaranje slobodnih radikala
i povezivanje monomera smole na molekularnom nivou u lance polimera i kopolimera. Cilj svakog kvalitetnog ispuna je potpuna morfološka, anatomska i estetska rekonstrukcija zuba. Međutim, reakcija polimerizacije neminovno dovodi do redukcije u volumenu (polimerizaciona kontrakcija) koja je uzrok pojave mikropukotine te samim tim i lošeg ishoda poput post-restaurativne osetljivosti, sekundarnog karijesa i zapaljenskih
promena pulpe. Kako bi se štetni efekti smanjili na minimum, neophodna je kvalitetna i potpuna polimerizacija ispuna koja zavisi kako od sastava materijala tako
i od pravilnog izbora tipa svetlosti, njenog intenziteta
i dužine trajanja.
Pravilan izbor svetlosnog izvora za polimerizaciju jedan je od najvažnijih faktora za ostvarivanje adekvatne
veze između materijala i zubnog tkiva. Danas se na tržištu nalazi širok izbor svetlosno-aktivirajućih materijala
i polimerizacionih svetlosnih izvora. Savremeni svetlosni izvori za polimerizaciju stomatoloških materijala podrazumevaju izvore svetlosti među kojima; konvencionalne (halogene) lampe, ksenonske (plazma) lampe, argonske lasere i plave svetlosno-emitujuće diode (LED).
Dakle, razlikujemo izvore koji produkuju belu svetlost talasnih dužina od 400 do 500 nm (konvencionalne halogene lampe i ksenonske (plazma) lampe) i izvore koji produkuju plavu svetlost vidljivog dela spektra
(argonski laseri i plave svetlosno-emitujuce diode-LED).
Poslednjih godina se po svojoj efikasnosti, pouzdanosti i ekonomičnosti izdvaja svetlosni izvor sa plavim
svetlosno-emitujućirn diodama koji je zasnovan na tehnologiji poluprovodnika, gde se emisija plave svetlosti
ostvaruje prolaskom električne energije kroz poluprovodnički čip smešten u sredini sijalice. Emisioni spektar LED izvora je uskog raspona talasnih dužina (430500nm) i kao takav blisko odgovara apsorbcionom spektru fotoinicijatora kamforhinona (468 nm) koji se najčešće nalazi u kompozitnim materijalima. Ova činjenica
ide u prilog njegove veće efikasnosti (2 do 3 puta efi-
Mr. sci dr Tatjana
Savić Stanković
kasniji u odnosu na halogeni izvor), uz višestruko manji utrosak energije. Tačnije, LED svetlosni izvor sa manje snage izvora i kraćom ekspozicijom u odnosu na
halogen obezbeđuje isti stepen i kvalitet polimerizacije materijala bez dodatnog oslobađanja toplote čime
se smanjuje mogućnost oštećenja pulpo-dentinskog
kompleksa. Činjenica je da će iskusni kliničar pored svih
navedenih faktora uvek obratiti pažnju i na ekonomičnost svetlosnog izvora.
Među veoma kvalitetnim i efikasnim LED svetlosnim
lampama izdvojila se i LED C lampa. Bežična LED C lampa ima odgovarajući ergonomski oblik koji olakšava manipulaciju aparatom. Ova lampa nudi izbor tri različita
režima rada (kontinuirani, soft i pulsni) i izbor vremena
od 5 do 20 sekundi. Kvalitetno izrađen materijal lampe omogućava bezbednu dezinfekciju primenom svih
raspoloživih sredstava za obeskličavanje. Ovaj jednostavan, pouzdan i efikasan svetlosni izvor pokriva sve potrebe restaurativne kliničke prakse.
Led C
Led lampa
850-1000 mw/cm2
Tri režima rada
Dve baterije
170 €
7
KLINIČKA PRAKSA
RIZIK OD PRENO[ENJA
INFEKCIJA U STOMATOLO[KOJ
PRAKSI JE NA[A REALNOST
!
"
Marina Latković
Klinika za bolesti
zuba, Stomatološki
fakultet
Univerziteta u
Beogradu
#
Kratak sadržaj: Podaci iz literature ukazuju na činjenicu da se određeni broj
virusnih infekcija nedovoljnim poznavanjem osobina virusa lako prenosi u stomatološkoj ordinaciji. Tu se pre svega misli na virus humane imunodificijencije
(HIV) i na viruse iz grupe hepatitisa (HBV i HCV). Osobe zaražene ovim virusima
najčešće se ne razlikuje od zdrave osobe i zato je u svakodnevnom radu neophodno sprovoditi sve mere prevencije i zaštite u stomatološkoj praksi (zaštita
pacijenata i osoblja kao i odgovarajuća dezinfekcija i sterilizacija instrumenata).
Ključne reči: HIV, HBV i HCV, preventivne mere.
MERE ZAŠTITE
SPECIFIČNA ZAŠTITA
Specifična zaštita je vakcina i ona
postoji samo za HBV. Sve osobe koje
rade u zdravstvu treba da se vakcinišu protiv HBV-a, prema Zakonu o
zdravstvenoj zaštiti RS.
NESPECIFIČNA ZAŠTITA
Postupak rada sa kontaminiranim
instrumentima
t Stomatološke instrumente (osim
nasadnih instrumenata) potopiti
u namenski dezinficijens (dezinficijense koristiti prema uputstvu
proizvođača, obavezno bez prisutstva aldehida).
t Instrumente isprati vodom.
t Instrumente ubaciti u ultrasoničnu kadicu sa dezinficijensom
(koristiti isključivo dezinficijense za ultrasoničnu kadicu prema
uputstvu proizvođača).
t Instrumente isprati vodom.
t Instrumente pripremiti za sterilizaciju.
t Sterilisati instrumente.
t Nasadne instrumente posle upotrebe prebrisati odgovarajućim
dezinficijensom, podmazati pre
sterilizacije i obavezno sterilisati posle svakog pacijenta u autoklavu.
t U stomatološkoj praksi se preporučuje korišćenje autoklava klase B (mogućnost sterilizacije svih
vrsta instrumenata, materijala i
opreme u stomatološkoj praksi).
Napomena: U toku celog postupka
8
rada sa kontaminiranim instrumentima obavezno koristiti zaštitne rukavice za jednokratnu upotrebu.
Čuvanje instrumenata
Svi instrumenti se moraju čuvati
u metalnim kutijama (osim ako nisu
upakovani pre procesa sterilizacije)
da bi ostali sterilni.
Poželjno je imati posebnu prostoriju za centralnu sterilizaciju.
Zbrinjavanje medicinskog otpada
Svi instrumenti za jednokratnu
upotrebu moraju se odložiti u posebne kontejnere koji se nalaze u
neposrednoj blizini radnog mesta.
Kontejnere sa kontaminisanim materijalom dalje odložiti prema propisu
o odlaganju infektivnog materijala.
Postupak rada u zubno-tehničkoj
laboratoriji
Svi radovi u bilo kojoj fazi izrade,
koji su došli u kontakt sa telesnim
tečnostima pacijenta moraju se potapati u dezinficinens (isključivo koristiti dezinficijense koji su predviđeni za otisne mase) i staviti u posebne
kese predvidjene za odlaganje otisaka pre slanja u laboratoriju.
Higijena opreme i stomatološke
ordinacije
Sve radne površine, delove stolice i aparata prebrisati odgovarajućim dezinficijensom, prema uputstvu
proizvođača posle svakog pacijenta.
Na kraju radnog dana obavezna je
dezinfekcija creva sistema za aspiraciju odgovarajućim dezinficijensom.
Zidovi i podovi moraju se čistiti
i dezinfikovati adekvatnim dezinficijensima.
Napomena: obavezno je nošenje
zaštitnih rukavica.
U slučaju povrede u stomatološkoj praksi primeniti PEP ( postekspoziciona profilaksa).
Zaštita osoblja
Zaštita pacijenata
Obavezno korišćenje rukavica za
jednokratnu upotrebu, zaštitnih
maski i zaštitnih naočara (najbolje
vizir).
Obavezno korišćenje rukavica za
jednokratnu upotrebu, zaštitnih
maski od strane stomatologa i
stomatološke sestre.
Nikada ne prati rukavice umesto
ruku.
Koristiti špriceve i igle za
jednokratnu upotrebu.
Posle pranja ruku, ruke brisati
kompresom za jednokratnu
upotrebu ili ruke sušiti toplim
vazduhom.
Koristiti plastične sisaljke za
jednokratnu upotrebu.
Ruke dezinfikovati namenskim
dezinficijensima.
Koristiti čaše za jednokratnu
upotrebu.
Nositi zaštitnu odeću. Ne
preporučuje se pranje uniformi van
zajedničke medicinske vešernice.
Koristiti jednokratne papirne
komprese.
Obavezan rad sa koferdamom.
Koristiti jednokratne nastavke za
puster.
ĞƚĂϭʹĞnjŝŶĨĞŬĐŝũĂŚŝƌƵƓŬŝŚ
ŝƌŽƚŝƌĂũƵđŝŚŝŶƐƚƌƵŵĞŶĂƚĂ
ĞƚĂϭũĞƌĂƐƚǀŽƌďĞnjĂůĚĞŚŝĚĂ͕
ŬŽŶĐĞŶƚƌŽǀĂŶĚĞnjŝĨŝĐŝũĞŶƐƓŝƌŽŬŽŐƐƉĞŬƚƌĂ͘
ĞƚĂϯͲĞnjŝŶĨĞŬĐŝũĂƉŽǀƌƓŝŶĂ
ŵĞĚŝĐŝŶƐŬŝŚƵƌĞĜĂũĂ
ZĂƐƚǀŽƌũĞďĞnjĂůĚĞŚŝĚĂ͕ĚĞnjŝĨŝĐŝũĞŶƐ
/ĚĞƚĞƌĚǎĞŶƚƓŝƌŽŬŽŐƐƉĞŬƚƌĂ
^ƉƌĞŵĂŶnjĂƵƉŽƚƌĞďƵ͘
ĞƚĂϱʹĞnjŝŶĨĞŬĐŝũĂƵƌĞĜĂũĂ
njĂĂƐƉŝƌĂĐŝũƵŝŝƐƉŝƌĂŶũĞ
<ŽŶĐĞŶƚƌĂƚ͕ďĞnjĂůĚĞŚŝĚĂ͕
ĚĞƚĞƌĚǎĞŶƚŬŽũŝŶĞƐƚǀĂƌĂƉĞŶƵ͕ƵũĞĚŶŽ
/ĚĞŽĚŽƌĂŶƚŝĚĞnjŝĨŝĐŝũĞŶƐŬŽũŝũĞƉŽƐĞďŶŽ
ŬƌĞŝƌĂŶnjĂĨŽŶƚĂŶĞŝƉůũƵǀĂŽŶŝĐĞ͘
ĞƚĂϳʹĞnjŝŶĨĞŬĐŝũĂŽƚŝƐĂŬĂ
ĞnjŝĨŝĐŝũĞŶƐ͕ŬŽŶĐĞŶƚƌŽǀĂŶďĞnjĂůĚĞŚŝĚĂ͕
ƓŝƌŽŬŽŐƐƉĞŬƚƌĂ͕ƌĂnjǀŝũĞŶŝƚĞƐƚŝƌĂŶƵƐŬůĂĚƵ
ƐĂŶĂũŶŽǀŝũŝŵŚĂƌŵŽŶŝnjŽǀĂŶŝŵ
ĞǀƌŽƉƐŬŝŵƐƚĂŶĚĂƌĚŝŵĂĚĞnjŝŶĨĞŬĐŝũĞ
9
KLINIČKA PRAKSA
GJASJONOMER CEMENTI
Glasjonomerni cementi razvijeni su 1970.
godine (1). 1988. Wilson i McLean (2) su ih
predstavili stomatološkoj praksi. Od tada je
menjan sastav glasjonomera i danas imaju
široku primenu u preventivnoj i restaurativnoj
stomatologiji, ortodonciji i protetici.
Ivana Miletić, Ivona Bago, Anja Baraba, Ivica Anić
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju,
Stomatološki fakultet Univerziteta u Zagrebu
Glasjonomeri su hibridni
cementi sastavljeni od kalcijumsko-aluminijumsko-fluorosilikatnih čestica stakla
(prah) i 35-65% vodenog rastvora kopolimera poliakrilne kiseline (tečnost). Praškasta komponenta određuje fizička svojstva (čvrstoća, otpornost) i bioaktivnost (otpuštanje bioaktivnih jona) glasjonomera dok kiselinsku komponentu odlikuje svojstvo biokompatibilnosti i adhezije
za tvrda zubna tkiva. Mešanjem praha i tečnosti dolazi do neutralizacije kiselinskih grupa poliakrilne kiseline kalcijumsko-aluminijumsko-fluorosilikatnih čestica stakla. Tokom procesa stvrdnjavanja najpre se
oslobađaju joni kalcijuma
i stroncijuma sa površine
čestica stakla i sa lancima
poliakrilne kiseline stvaraju
metal-poliakrilatne soli. U
dugoj fazi nastaju aluminijum-poliakrilatne soli čime
se poboljšavaju fizičke osobine materijala te smanjuje topljivost. Konačni rezultat je cement koji se sastoji
od čestica stakla okruženih
hidrogel matriksom koji je
nastao otapanjem površine čestica stakla u kiselini.
Za tvrda zubna tkiva glasjonomeri se vežu hemijski preko razmene jona i
stvaranjem aktivnog hemijskog sloja (1). Kako bi
10
se postigla aktivna razmena jona na spoju cementa
i tvrdog zubnog tkiva potrebno je površinu gleđi i
dentina očistiti od razmaznog sloja pre postavljanja
cementa. To se postiže kondicioniranjem površine kaviteta 20%-tnom poliakrilnom kiselinom tokom 10
sekundi, ili 10%-tnom poliakrilnom kiselinom 20 sekundi. Vreme delovanja kiseline treba da bude ograničeno jer dodatna demineralizacija i otvaranje dentinskih tubula može da smanji broj raspoloživih jona za
razmenu, a dentinska tečnost da otopi sloj razmene jona, što smanjuje snagu vezivanja. Do sada zabelženi gubitak veze je bio
rezultat kohezivnih grešaka
unutar samog cementa, a
ne gubitka adhezije za tvrda zubna tkiva (2). To je važno saznanje za klinički rad
jer, ukoliko dođe do gubitka materijala, uvek postoji
preostali bioaktivni sloj na
površini, čak i kad cement
više nije klinički vidljiv (3).
Glasjonomerni cementi su trenutno jedini restaurativni materijal koji se bazira na vodi i ima antikarijesni učinak (4, 5). Voda je važan faktor u stvrdnjavanju
cementa i razmeni jona te
čini između 11% i 24% volumena stvrdnutog cementa. Udeo vode unutar ce-
menta deli se na„čvrsto vezanu“ vodu, koja je sastavni
deo stvrdnutog cementa,
i „slabo vezanu“ vodu koja
se može lako otpustiti dehidracijom. Poznato je da je
acido-bazna reakcija stvrdnjavanja osetljiva na vodu,
posebno u početnim fazama vezivanja, zbog visoke
topljivosti kalcijum poliakrilatnih lanaca. Zbog toga se,
kod rada sa konvencionalnim glasjonomerima, preporučuje zaštita materijala
svetlopolimerizujućom niskoviskoznom smolom ili
lakom, tokom 24 sata (6, 7).
Problem osetljivosti
glasjonomera na vodu pokušao se rešiti većim zasićenjem tečnosti prahom i
distribucijom manjih čestica praha u visoko viskoznim staklenim jonomerima. Zbog povećane kompaktnosti koriste se u terapiji karijesnih lezija mlečnih
zuba, kao podloge i za nadoknadu dentinske mase
kod endodontski lečenih
zuba, kao privremeni materijali u sklopu ART programa (Atraumatic restorative treatment) te za zalivanje fisura i kvržica. Proces
stvrdnjavanja je kraći, rana
osetljivost na vlagu je značajno smanjena, a topljivost
u usnoj duplji je niska. Visoko viskozni glasjonomeri indikovani su za restauracije karijesnih lezija kod
starijih pacijenata, koji često imaju smanjenu salivaciju pa bioaktivni materijal
štiti preostalo zubno tkivo i
ostale zube od demineralizacije i kavitacije. Drugi način prevladavanja problema vlage bio je razvoj smolom modifikovanih glasjonomera (SM SIC), koji u sa-
stavu imaju manje količine
hidrofilne smole (hidroksietil metakrilat, HEMA), čime
je poboljšana translucencija materijala (8). Takođe,
stvaranjem„fenomena kišobrana“ posle svetlosne polimerizacije, materijal je zaštićen od daljeg primanja ili
gubitka vode tokom stvrdnjavanja (9). Smolom modifikovani glasjonomeri (SM
SIC) su idealni za restauraciju kaviteta cervikalne regije
prednjih i bočnih zuba zbog
hemijske adhezije i niskog
modula elastičnosti. Takođe, imaju duže vreme rada,
neposredno stvrdnjavanje
posle osvetljavanja, estetiku sličnu kompozitnim materijalima i poboljšana fizička svojstva (10).
Na tržištu postoje i svetlom aktivirani samostvrdnjavajući glasjonomeri kod
kojih je acido-bazna reakcija stvrdnjavanja ubrzana dodavanjem crvenog
pigmenta koji upija energiju talasne dužine plavog
svetla. Trenutno jedini ovakav materijal na tržištu je
Fuji Triage (GC Corporation, Tokyo, Japan). Fuji Triage ima šest puta više fluorida u svom sastavu, koji se
otpuštaju iz materijala tokom 24 meseca. Ima manju
viskoznost čime se olakšava aplikacija i osigurava bolja adhezija za tvrda zubna
tkiva. Zbog otpornosti na
vlagu može se koristiti na
zubima u nicanju. Indikacije za primenu su zalivanje fisura, nekooperativni
pacijenti, podloge kod dubokih kaviteta, kao privremeni materijal tokom perioda stabilizacije kod pacijenata sa aktivnim karijesnim lezijama. Slike 1., 2. i
KLINIČKA PRAKSA
3. prikazuju zalivanje fisura
prvog gornjeg molara Fuji
Triage-om.
Najznačajniji nedostatak glasjonomernih materijala je mala otpornost na
pritisak i trošenje što ih čini
neprikladnim za restauracije
okluzalnih i aproksimalnih
površina. Equia sistem (GC,
Tokyo, Japan) je novi glasjonomerni materijal, kombinacija Equia Fil i Equia Coat.
Zbog poboljšanih mehanič-
kih i estetskih svojstava i uz
poznate karakteristike hemijskog vezivanja za tvrda
zubna tkiva i otpuštanje fluorida, Equia se, prema preporuci proizvođača, može
koristiti kao konačni restaurativni materijal u bočnoj
regiji i složenijim multidisciplinarnim terapijskim planovima. Nova generacija čestica stakla osigurava brzu
reaktivnost pa je skraćeno
vreme stvrdnjavanja i osigu-
rana visoka estetika. Equia
Coat premazom, baziranim
na nano-česticama, postiže
se visoka glatkoća ispuna
i sjaj pa nema potrebe za
dodatnim poliranjem. Premaz štiti materijal od kontaminacije vlagom i erozije, poboljšava fizička svojstva, osigurava marginalno
zatvaranje i smanjuje postoperativnu osetljivost, mikropropuštanje i obojenje
rubova ispuna. Premaz nestaje posle nekoliko meseci
i tad Equia sazreva u kontaktu sa jonima iz okruženja čime se povećava čvrstoća materijala koja je tada
slična kompozitima. Equia
sistem je indikovan za restauracije u bočnoj regiji,
kod kaviteta korena, izradu nadogradnji i poprav-
Slika 1. Zalivanje fisura prvog gornjeg molara
Slika 2. Aplikacija belog Fuji
Triage-a u kapsuli
Slika 3. Konačan rezultat
Slika 4. Stari amalgamski ispun sa sekundanim karijesom
Slika 6. Restauracija kaviteta Equia sistemom
Slika 7. Equia ispun posle 6
meseci
Slika 10. Equia ispun posle
9 meseci
Slika 11. Stari kompozitni ispun sa sekundarnim karijesom na donjem levom molaru
ke starih restauracija. Slike 4., 5. i 6. prikazuju zamenu amalgamskog ispuna na gornjem levom kutnjaku Equia sistemom. Slika 7. prikazuje isti slučaj posle 6 meseci. Slike 8. i 9. prikazuju zamenu amalgamskog ispuna na gornjem desnom molaru Equia sistemom, i slika 10. slučaj posle 9 meseci. Slika 11. prikazuje stari kompozitni ispun sa sekundarnim karijesom koji je zamenjen Equia
sistemom (Slika 12.). Slika
13. prikazuje slučaj posle
dve godine.
Napomene: Spisak naučne
literature kod izdavača. Originalni članak objavljen je u
Vjesniku dentalne medicine,
Vol. 20, Nr. 4, Dec 2011. Ponovo objavljeno uz dozvolu.’
Slika 5. Očišćen kavitet posle uklanjanja starog amalgamskog ispuna
Slika 8. Stari amalgamski ispun na gornjem levom molaru
Slika 9. Restauracija Equia
sistemom
Slika 12. Restauracija
Equia sistemom
Slika 13. Equia ispun posle
dve godine
11
12
INTERVJU
RE[AVAMO AKTUELNE PROBLEME
prof. dr Vitomir Konstantinović
direktor Stomatološke Komore Srbije
Poštovani
profesore,
čestitamo
Vam na
izboru
za direktora Stomatološke
Komore Srbije! Da li nam
možete dati svoje vidjenje
funkcionalnih kapaciteta,
potencijala i problema u
ostvarivanju stomatološke
zaštite u zemlji?
delatnošću - stomatologijom. Takođe, uvidom u sajt Stomatološke Komore Srbije, kolege su dobile informaciju o promenama u Komori, počeli da se javljaju za dobijanje pravnog saveta, a taj broj svakodnevno
raste. Činjenica, da do sada u Komori u Beogradu nije postojala pravna
služba, bila je poražavajuća, tako da
smo angažovali iskusnu pravnicu koja
je odmah počela sa radom, što već
daje značajne rezultate.
Zahvaljujem Vam se na čestitkama na izboru za direktora Stomatološke Komore Srbije. Kako je Komora posle niza problema, koji su Vam
pretpostavljamo poznati, počela sa
radom tek krajem oktobra, još uvek
nisam u mogućnosti da u potpunosti
sagledam sve probleme koji evidentno postoje u srpskoj stomatologiji.
Prvi korak koji smo preduzeli čim
smo došli u posed službene dokumentacije u Novom Sadu, Kragujevcu,
Nišu i naravno u Beogradu (Stručna
služba SKS zvanično je u Beogradu
počela sa radom u punom sastavu
21.10. 2013.) bio je da se prvo urade
najvažniji poslovi, a to su izrada rešenja doktorima stomatologije. Potpisano je i uručeno 62 rešenja o upisu
u imenik SKS, 71 rešenje o izdavanju
licence, 4 odluke o ispisu i 4 odluke o
upisu unutar ogranaka Komore, i 12
potvrda o nekažnjavanju pred organima Komore. Na taj način, veliki broj
stomatologa je napokon mogao da
počne da se bavi svojom osnovnog
Što se tiče funkcionalnih kapaciteta, odnosno stomatologa koji obavljaju svoju praksu, prema podacima
koje poseduje stručna služba Komore
uočava se da je u Beogradu broj privatnih stomatologa skoro dvostruko veći od zaposlenih u državnim
ustanovama, u Vojvodini i zapadnoj i
centralnoj Srbiji je skoro podjednak,
dok je u jugoistočnoj srbiji sa KIM,
broj zaposlenih u državnim ustanova začajno veći. Ovi podaci se upravo ažururaju, tako da se nadam da
ćemo po četkom naredne godine
imati definitivne podatke. U svakom
slučaju, postoji trend da stomatologija u Srbiji velikom većinom bude
u privatnom sektoru.
Da li svojim kolegama možete
obećati da će konačno Komora
iz faze tipične višegodišnje
Srpske nesloge preći na
rešavanje vitalnih problema
koji godinama čekaju rešenje?
Mada se rukovodstvo Komore još
uvek bavi problemima nasleđenim iz
Stanje broja članova Stomatološke Komore Srbije
na dan 31.10. 2013. godine je sledeće:
I OGRANAK BEOGRAD :
Broj zaposlenih u privatnoj praksi : ........................................ 1594
Broj zaposlenih u državnim ustanovama : ............................920
II OGRANAK ZA AP VOJVODINA:
Broj zaposlenih u privatnoj praksi: ...........................................717
Broj zaposlenih u državnim ustanovama: ............................666
III OGRANAK ZA ZAPADNU I CENTRALNU SRBIJU:
Broj zaposlenih u privatnoj praksi: ...........................................777
Broj zaposlenih u državnim ustanovama: ............................766
IV OGRANAK ZA JUGOISTOČNU SRBIJU I KIM:
Broj zaposlenih u državnim ustanovama: .............................705
Broj zaposlenih u privatnoj praksi: ..........................................428
13
INTERVJU
prošlosti, iskreno se nadam da ćemo
uskoro početi sa rešavanjem aktuelnih problema i okrenuti se budućnosti. Jedan od pokazatelja da smo
na dobrom putu je to što je 29. Novembra u Beogradu održama Skupština SKS, na kojoj su donete određene odluke koje smo bili u zakonskoj
obavezi prema Ministarstvu Zdravlja da obavimo, i što je veoma važno, po prvi put od kako je Komora
osnovana, skupština usvojila finasijski izveštaj t.j. plan prihoda i rashoda
SKS do kraja 2013. koji je podneo direktor, a prethodno usvojio Upravni odbor. Zvanični gosti na skupštini bili su državni sekretar u Ministarstvu zdravlja prof. dr. Berislav Vekić
i savetnik za stomatologiju Ministra
prof. Slavice Đukić-Dejnović, dr Vladimir Piščević koji su, između osta-
lih iz ministarstva, neizmerno pomogli da Komora počne da funkcioniše.
stomatologije približimo razvijenim
zemljama. Međutim, prema podacima kojima raspolažemo, približno
samo dve trećine doktora stomatologije poseduje e- meil, što smatram
da je premalo. Moramo uticati na to
da stomatolozi mnogo češće posećuju sajt Komore, jer je to najbolji i
najefikasniji način da budu obavešteni, ali i da aktivno učestvuju u kreiranju razvoja stomatologije. U prilog tome, upravo se radi na stvaranju novog modernog sajta koji će
biti najsavremenije osmišljen.
Nadam se da su kolege shvatile, a ako još nisu, da će shvatiti, da
je moja jedina namera i iskrena želja da poboljšam, koliko je u mojoj
moći, stanje u stomatologiji, prevashodno zbog naših pacijenata i naravno zbog nas samih.
Da li sa svojim saradnicima
planirate usvajanje plana i
programa koji će u dogledno
vreme dovesti do ostvarenja
položaja stomatologije
i stomatologa približno
organizaciji u razvijenim
zemljama?
Moji planovi vezani su za ostvarenje programa koji sam dao prilikom
izbora za direktora Komore. Ali, da bi
se ti planovi ostvarili, neophodna je
i bezrezervna podrška svih stomatologa, jer jedino zajedničkim naporima možemo da uspemo u tome.
Jedan od osnovnih ciljeva je da položaj stomatološke struke i doktora
A
!
"
#
!
*
$
+
,
!
%
"
&
%
"
'
%
$
&
(
)
0
-
-
<
4
/
1
3
3
2
-
/
3
7
:
=
7
-
8
0
4
9
1
,
3
=
/
-
:
5
/
5
/
E
B
F
G
C
H
I
J
D
E
K
C
L
-
2
-
;
7
0
@
-
?
0
/
/
,
>
1
0
1
0
3
N
O
P
Q
R
Q
P
Q
O
Q
S
T
Q
U
V
W
O
Q
U
Q
/
8
5DQHQDNRQYDÿHQMD]XED
.
D
-
/
6
C
^ŽůĐŽƐĞƌLJůŚĞŵŽĚŝũĂůŝnjĂƚ͗
%
M
.
B
-
4
/
,
8
?
0
8
@
>ŽŬĂůŶŝĂŶĞƐƚĞƟŬ;ƉŽůŝĚŽŬĂŶŽůͿ͗
ƌnjŽŽƐůŽďĂĜĂŽĚďŽůĂ
;ϭͲϯŵŝŶͿŝĚĞůƵũĞĚŽϱƐĂƟ
/
WŽƐĞďĂŶŽďůŝŬƐĂ
ĂĚŚĞnjŝǀŶŽŵĨƵŶŬĐŝũŽŵ͗
^ƚǀĂƌĂnjĂƓƟƚŶŝĮůŵ
aƟƟŽĚŝƌŝƚĂĐŝũĂƚŽŬŽŵ
ƵnjŝŵĂŶũĂŚƌĂŶĞŝƉŝđĂ
WƌĞĚƐƚĂǀŶŝƓƚǀŽDWŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂůƐ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ'ŵď,
<ƵŵŽĚƌĂƓŬĂϮϰϭď͕ĞŽŐƌĂĚ͕dĞů͗нϯϴϭϭϭϯϬϵϵϳϲϱ͕&Ădž͗нϯϴϭϭϭϯϵϴϱϮϵϰ
ŽƐƚƵƉŶŽŬŽĚ͗EĞŽĚĞŶƚϬϭϭϯϬϴϵϭϲϭ͕ϬϮϭϲϱϰϲϳϵϯ͖WůĂƐƚͲĚĞŶƚϬϭϴϮϯϬϵϴϰ
ĂďŽůŶĞƌĂŶĞƵƵƐƟŵĂ
14
ZĞǎŝŵŝnjĚĂǀĂŶũĂ͗ďĞnjůĞŬĂƌƐŬŽŐƌĞĐĞƉƚĂƵĂƉŽƚĞŬĂŵĂ͘
^ŽůĐŽƐĞƌLJůƉĂƐƚĂnjĂƵƐŶƵƐůƵnjŶŝĐƵ͗ϱϭϱͲϬϭͲϳϰϳϮͲϭϬͲϬϬϭ͕ϭϬ͘ϭϬ͘ϮϬϭϭ͘
ZĞǀŝnjŝũĂƚĞŬƐƚĂ͗s///ϮϬϭϭ͘^ĂŵŽnjĂƐƚƌƵēŶƵũĂǀŶŽƐƚ
KLINIČKA PRAKSA
Randomizirana klini~ka studija
Procena kliničke efikasnosti dva
samo-nagrizajuća adhezivna
sredstva: jednogodišnja studija
Peumans et al., KU Leuven – BIOMAT
(otprilike jednu nedelju nakon postavljanja, nakon tri i
šest meseci i nakon godinu dana.) Pre započinjanja postupka i prilikom svake kontrole izvršeno je fotografisanje. Kriterijumi prilikom evaluacije bili su procena estetike, funkcije i biološke osobine.
Od ukupno 50 pacijenata, 30 su bile ženskog roda i
20 je bilo muškaraca. Raspon godina je bio imeđu 33 i
75, s prosčnom vrednosti 56. Sedam od njih su bili pušači, dok je 43 bilo ne pušača. Kod 8 od njih je uočen
Cilj studije:
Ispitati kliničku efikasnost samo-nagrizajućeg adhezivnog sredstva OptiBond® XTR koje se primenjuje u dva
koraka i uporediti sa kliničkom
efikasnošću kontrolnog adhezivnog sredstva OptiBond® FL
koji se primenjuje u tri koraka.
Estetske osobine
Oba materijala su korišćeni kod
cervikalnih restauracija Klase V
Sjaj površine: Klinički odlično ili veoma dobro
bez karijesne etiologije odnoPrebojavanje površine: Nijedan
sno erozije/abrazie/abfrakcije.
Optibond
XTR
FL
95.6
91.7
95.9
94.0
Ispitivani proizvodi:
OptiBond XTR (u dva koraka samo-nagrizajući)
OptiBond FL (u tri koraka)
Korišćen kompozitni materijal: Herculite® XRV Ultra™
Marginalno prebojavanje: Nijedan
89.3
86.3
Trajnost boje i translucence: Klinički odlično/veoma dobro/dobro
89.7
85.7
Fraktura i retencija:Nijedna
97.6
94.7
Metod:
Četiri kliničara je postavilo 240
restauracija V Klase kod 50 pacijenata. Ukupan broj restauracija sa adhezivom OptiBond
XTR bio je 121, dok je broj sa
OptiBond FL bio 118 (originalni
broj je bio 119, s tim da je jedna restauracija nakon tri meseca izbačne zbog proceduralne greške kliničara). Restauracije su analizirane na početku
Marginalna adaptacija: Klinički odlično/veoma dobro/dobro
96.8
88.6
Pacijentov izgled: Potpuno zadovoljan Estetikom i funkcijom
100.0
86.0
Posleoperativna osetljiovst : Nema
97.5
95.7
Ponovno pojavljivanje karijesa/ Erozije/abrazije -Nema
100.0
100.0
Stanje parodontalnih tkiva Klinički odlično/veoma dobro/dobro
100.0
100.0
Stanje gingive oko restauracije Klinički odlično/veoma dobro/dobro
98.4
96.7
OptiBond
TM
XTR
Funkcionalne osobine
Biološke osbine
NOVO!
osnaženog self-etch prajmera i optimiziran adheziv u sistemu dve bočice ostvaruje izuzetnu snagu veze za
gleđ i dentin.
Samo-nagrizaju ći adheziv za
aplikovanje u dva koraka
Jedino adhezivno sredstvo koje u 35122 OptiBond XTR pakovanje
sebi sadrži i snagu i trajnost adheziva 1x bočica samo-nagrizajući
total-etch tehnologije uz pojednoprajmer (5ml)
stavljenu tehniku self-etch tehnologi- 1 x bočica univerzalni
je. Univerzalna kompatibilnost omoadheziv (5ml)
gućava indikacije i upotrebu u svim
100 Applicatora
direktnim i indirektnim restauracija120 €
Uputstvo za upotrebu
ma. Jednistvena hemijska tehnologija
Tehničke karakteristike
15
KLINIČKA PRAKSA
početni gingivitis, dok je 42 imalo dobru oralnu higijenu. Zubi koji su restaurirani su bili gornji i donji sekutići, očnjaci, premolari i molari. Inicjalne lezije su uključivale 193 netretirane ne-karijesne lezije, 44 stara ispuna i 3 ispuna sa sekundarnim karijesom.
Jedno-godišnja evaluacija OptiBond XTR i
OptiBond FL
(procenat restauracija kod kojih su nađeni
navedeni kriterijumi)
Optibond XTR
Pre
Restauracija
posle jedne godine
Optibond XTR
Pre
Optibond FL
Restauracija
Optibond FL
posle jedne godine
Rezultati
Zaključak
Nakon godinu dana procenat uspešnosti restauracija sa adhezivom OptiBond XTR bila je 97, 5%,
dok je procenat uspešnosti OptiBond FL bio 94,
8%. Razmatrajući posebne kriterijume evaluacije
nije bilo značajne razlike između oba adhezivna
sistema što se vidi iz tabele.
OptiBond XTR i OptiBond FL se mogu smatrati
zlatnim standardom među adhezivnim sredstvima
i što se tiče kliničke efikasnost ne poseduju značajne razlike. Međutim korišćenjem OptiBond-a XTR
su ostvareni značajni klinički rezultati bez dodatnog
koraka nagrizanja fosfornom kiiselinom.
NOVO!
OptiBond® FL
adheziv za total-etch tehniku aplikovanja
FL = Sa puniocima i svetlosno polimerizovan. To je adhezivni sistem
za dentin/gleđ koji se ponaša i kao adheziv i kao lajner i to sve u jednom materijalu. U sebi sadrži 48% stakla kao punioca i pruža uspostavljanje strukturalne veze. Jednostavan za upotrebu; nije potrebno
mešanje i dovoljna je samo jedna polimerizacija svetlom.
115 €
16
INTERVJU
RAD SA DECOM JE NAJLEP[I
DEO STOMATOLOGIJE
Direktor ste Klinike koja
zbog specifičnosti svoje
delatnosti ne može biti
profitabilna. Nasuprot tome,
vidljive su svakodnevne
inovacije u smislu
kompletiranja i inoviranja
opreme i radnog prostora.
Kako to postižete?
Tajna uspeha je nasleđe koje su naši
prethodnici ostavili sledećim pokolenjima i nama koji sada radimo na
Klinici. Može se slobodno reći da je
sama zgrada u kojoj se nalazi Klinika sama po sebi specifična imajući
u vidu da pri osnivanju škole u njoj
je bio i dekanat fakulteta i nekako
sve je odavde i počelo. Šalu na stranu, jedino ako ubedite sagovornike
da ste vernik u dečju i preventivnu
stomatologiju, možete biti shvaćeni
sa razumevanjem za svoje potrebe.
Nama je lako jer su svi osetljivi, od
Škole, Grada i Republike, na problematiku dečjeg uzrasta svih pacijenata, klinaca koji su uplašeni, onih sa
posebnim potrebama, obolelih od
retkih i malignih bolesti i onih bez porodica. Kada znate koliko ste potrebni najmlađima nema ponosa, umora i sujete, kucate i molite se da će
vam se vrata otvoriti. Hteo bi da se
zahvalim jos jednom svim ljudima
dobre volje koji su imali razumevanja za naše potrebe i sve ove godine zdušno pomagali Kliniku.
prof.dr Zoran Vulićević,
direktor Klinike za dečiju I
preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Beograd u
stavlja lestvicu koju morate i podići
i preskočiti da bi prosperitet Klinike
i Ško1le i dalje bio vidljiv. Veliko hvala svim našim učiteljima što su nas
uputili u najlepši deo stomatologije
u rad sa decom i ličnim primerom
pokazali način. Takođe verujem da
će se kontinuitet nastaviti i u genereaciji mlađih kolega jer boravkom
na Klinici taj duh specifičnosti i posebnosti neminovno ulazi u svakog
i ispoljava se kroz privrženost radu
i Klinici. Gušt je dati a ne uzeti, ko
ovo bude pratio biće duhovno bogatiji i sretniji.
Molimo Vas da nam ukratko
obrazložite sadržaj i cilj
projekta koji ste upravo
završili, delimično u saradnji
sa Neodentom.
Želja rukovodstva škole i kolegijuma Klinike bila je da se prilagodimo
i uklopimo u novu eru digitalizacije i informatike. Početkom ove godine promenom Kurikuluma škole
oslobodio se prostor na Klinici gde
smo uz pomoć prijatelja napravili demonstracionu salu za potrebe redovnih studija, poslediplomske nastave
i kontinuirane edukacije. Uspeli smo
da povežemo dve prostorije vizuelno ogromnim staklenim zidom tako
da se u jednoj mogu tretirati nesme-
tano pacijenti dok se rad može pratiti iz učionice sa druge strane staklenog zida i kroz staklo ali i sa dve
kamere koje prikazuju extra i intraoralni rad na pacijentu. Audio sistem
je dvosmerni tako da se u učionici
može čuti svaka izgovorena reč i u
isto vreme pitanja iz učionice se čuju
u demostracionoj sali. Oprema je kao
što ste rekli dobijena od strane Neodenta je najsavremenija za koju smatramo da ce biti standard po odnosu cene i kvaliteta u Srbiji. Kod nas
je na evaluaciji tako da imamo sreću da prvi se uverimo u kvalitet renomiranog proizvođača.
Šta je sledeće?
Želja nam je da još više podignemo nivo stomatološke zaštite na Klinici u ovo teško vreme, da se otvori
i odeljenje za retke bolesti na Klinici uz blagoslov škole i razumevanje
društva gde bi se pratila incidence i
mogućnosti stomatoloških tretmana kod ovih pacijenata. Ovo je veoma aktuelno u celom svetu i mi se
nadamo da ćemo i u ovom segmentu ići u korak sa svetom. Takodje i
ovaj projekat pratiće pomoć naših
prijatelja koja nikada nije izostajala
i zato Vama našim iskrenim partnerima veliko hvala jer bez Vas ni naša
Klinika ni škola ne bi bila to što jeste .
Vaša Klinika je poznata po
legendama koje su obeležile
razvoj Jugoslovenske i Srpske
stomatologije. Da li imate program
za podizanje tima koji će biti
njihova i Vaša dostojna zamena?
Llično mislim a duboko verujem
da će se i svi zaposleni na Klinici složiti da smo imali velike učitelje. Sa
jedne strane to vam olakšava posao
jer vas ljudi prepoznaju po njihovim
delima i primeru koji su nam davali, dok sa druge strane pred vas po17
18
WXEHRGJ
þQRVWJ
!
"
1
#
$
#
%
$
&
%
'
#
(
"
,
"
-
'
)
"
.
"
'
$
*
'
"
-
#
$
%
%
(
&
'
'
(
,
+
"
&
#
-
)
$
'
%
$
#
"
$
,
-
%
'
2
.
&
"
$
#
+
+
-
/
3
)
"
+
.
$
0
$
2EWXUDFLMDNDQDODWRNRPOHþHQMDJDQJUHQH
[JSUDKDERMHJWHþQRVWL
19
WXEH;59
WXEH;59
;59KHUFXOLWHWXEDJ
,QWHUGHQWDOQLNRþLüL.(55
JU
6DPRQDJUL]DMXüLDGKH]LYPO
þDX
RGQRVXQDGUXJHVDPRQDJUL]DMXüH
UDVWYDUDþD
6DGUåLIOXRULGH
20
¼
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
#
$
#
)
#
+
,
$
-
'
$
.
#
$
/
+
0
1
+
(
$
2
#
$
'
&
3
2
)
4
'
)
2
$
%
#
$
0
)
2
&
'
$
5
)
*
8NOMXþLYDQMH QDQRSXQLRFD 5H]XOWDW MH L]X]HWQD PRJXüQRVW SROLUDQMD L GXJRWUDMQL
VMDMX]SULURGQLL]JOHG
K
L
]
M
_
L
e
N
O
P
Q
R
Q
S
T
U
S
U
V
W
Q
X
Y
Z
[
Z
\
]
^
_
\
`
_
a
b
c
d
b
^
d
[
e
_
[
f
a
g
\
Z
b
c
d
b
^
d
[
e
_
]
b
f
[
^
[
h
[
i
^
\
e
Z
b
c
h
_
g
Z
_
d
[
e
[
SULURGQLåLYRWQLL]JOHG
b
OHSOMLYEH]]JUXGQM
MHRPRJXüHQR
9HOLNDPHKDQLþNDþYUVWRüD
GRND]DQDWHKQRORJLMD3RX]GDQDWHKQRORJLMDNRMDVHED]LUDQDRULJLQDOQRM+HUFXOLWH
;59SODWIRUPLGDMHVLJXUQRVW
j
T
Q
k
l
P
S
R
L
l
m
W
L
k
p
Q
\
R
]
O
b
S
a
V
\
i
Q
_
n
^
e
N
V
b
W
[
L
k
_
Q
]
_
R
O
`
h
_
h
S
X
_
Z
d
_
o
e
[
e
^
b
_
r
\
c
_
_
h
r
[
g
`
\
s
g
^
r
b
]
c
_
h
^
\
Z
g
c
q
h
h
s
g
Z
Z
b
b
i
_
^
e
_
f
\
Z
p
g
a
_
q
\
e
\
p
^
t
]
_
v
b
Z
d
g
a
[
h
b
r
_
c
a
g
w
^
_
e
b
u
+HUFXOLWH;598OWUD0LQLSDNRYDQMH
[âSULFJ(QDPHO$$L'HQWLQH$
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
@
=
A
=
B
A
C
D
E
F
A
¼
[(WFK*HOJ
E
G
7
H
9
A
;
I
H
:
=
J
I
H
>
;
A
H
¼
x
y
z
{
DGKH]LYQLWHþQLNRPSR]LW
|
9HUWLVHŒ)ORZ]QDþDMQRSRMHGQRVWDYOMXMHGLUHNWQXUHVWDXUDWLYQXSURFHGXUXãWRMHSRVHEQRYDåQR
]D VDYUHPHQRJ VWRPDWRORJD X WUFL VD YUHPHQRP 1DYHGHQR MH PRJXüH WDNR ãWR MH X VDPRP
WHþQRP NRPSR]LWX LQNRUSRULUDQR VUHGVWYR ]D YH]LYDQMH ERQG ]DKYDOMXMXüL LQRYDFLRQRM .HUU
DGKH]LYQRM WHKQRORJLML 1DãH YRÿVWYR UHVWDXUDWLYQRM VWRPDWRORJLML SRVHEQR X REODVWL VPROD MH
UH]XOWDW GHFHQLMVNRJ UDGD L LQRYDFLMD X] LVNXVWYR X DGKH]LYQLP VUHGVWYLPD ãWR VH ]DMHGQR
U]DOQL WHþQL NRPSR]LW SUHSRUXþHQ ]D UHSDUDWXUX SRUFHODQD
XGUXåXMH 9HUWLVH )ORZ
]DOLYDQMHMDPLFDLILVXUDODMQHUHNRGNDYLWHWDNODVH,L,,]DUHVWDXUDFLMHNDYLWHWD.ODVH,L,,
)
)
3
4
5
6
5
*
7
8
-
.
/
0
1
+
:
3
?
2
7
5
2
0
5
@
*
;
5
9
1
+
5
+
0
=
,
2
-
>
=
>
*
ãSULFDRGJ
¼
5
9
=
1
*
0
5
<
6
+
5
)
ā,]X]HWQHMDþLQHYH]H]DGHQWLQLJOHÿ
3
*
*
+
0
,
2
@
A
*
A
-
;
<
,
1
+
*
;
<
ā2GOLþQHPHKDQLþNHNDUDNWHULVWLNH
9HUWLVH)ORZSDNRYDQMHVDGUåL
!
"
#
$
%
&
'
(
þHWNLFH]DDSOLNDFLMX
RG¼
3URILODNWLþND3DVWD
3HUOLWH WHKQRORJLMD HOLPLQLãH SRWUHEX ]D WUL
YUVWH SDVWH JUXEH VUHGQMH L ILQH )DQWDVWLþQL
B
C
D
T
E
U
F
G
V
H
G
I
U
W
E
J
H
X
Y
K
L
M
C
N
O
L
M
H
P
F
I
Q
H
R
I
M
I
S
Z
&
[
$
%
\
$
(
]
^
Nova sve MHGQRP SURILONDWLþND SDVWD EH] XNXVD EH] YHãWDþNLK
GRGDWDND SRVHEQR LQGLNRYDQD NRG SDFLMHQDWD VD DOHUJLMDPD
6DGUåDMJSURIOLNWLþNDSDVWD
_
L
X
Y
`
H
J
C
a
E
a
Z
!
&
[
$
%
^
Z
$
"
&
#
"
$
%
%
Z
[
Y
^
$
&
$
#
$
%
1DMSULKYDWOMLYLML XNXV ]D SDFLMHQWH NODVLþQD IRUPXODFLMD L
LQGLNDFLRQRSRGUXþMH
-DEXND¼
äYDNDüD JXPD¼
0LQW¼
;59+(5&8/,7(
,
-
,
¼
WXEHRGJNRPSR]LWD
$JOHÿ$JOHÿ$
2SWLERQG6ROR3OXVPO
;UYNLVHOLQXJ
'
(
)
*
+
)
'
.
/
0
1
2
3
4
(
*
/
¼
21
2JUDQLþHQHNROLþLQH
!
"
#
$
%
&
7(
7*
6<1($
7*
6<1($
7(
/(' * $OHJUD
.XSOXQJ
'
(
)
*
(
(
'
*
-
,
(
¼
¼
¼
¼
+
,
.
-
/
0
+
1
.
2
/
3
0
1
2
3
)
,
7
'
8
6
*
2
9
2
:
/
1
;
)
>
?
@
=
>
?
@
=
>
?
@
=
>
?
@
=
>
?
@
1
'
)
A
1
'
)
A
1
'
)
A
1
'
1
=
>
?
E
D
D
>
C
.
/
0
1
2
>
E
E
>
E
G
'
)
A
-
@
1
'
A
A
3
1
'
A
A
3
1
'
A
A
3
6
E
1
'
(
(
-
1
/
J
<
1
'
K
M
?
?
L
?
3
'
)
8
6
8
'
6
8
6
5
)
A
)
A
4
5
A
A
5
5
5
)
)
(
5
)
1
5
<
)
)
8
8
5
¼
¼
4
G
J
3
1
P
2
9
2
$0 $0 (
$0 $50
'
*
+
'
'
6RIOH[GLVN6RIOH[WUDþLFH]DSROLUDQMH
22
,
A
+
H
/
ƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĂ
8
B
$OHJUD
$
'
O
B
)
H
0
+(
+(
'
B
B
4
H
6
G
I
5
B
C
E
¼
(
4
A
3
3
N
-
5
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
E
E
F
A
)
5
4
@
1
D
)
'
4
6
<
.ROHQMDN
:(
:( (
:(
$
:*
6<1($
:(
/(' *
:$
6<1($
:(
(
:(
$
:(
/(' *
:(
*
:, (.0
(QGR
=
5
)
4
6
¼
¼
¼
)
)
(OLWH&RUG
XPUHåHQLNRQDF]D
UHWUDNFLMXJLQJLYH
9HOLþLQH
=(7$3/86.203/(7
23
NOVI MODELI
Karakteristike
Dve baterije
Punjenje baterije nezavisno od
aparata
Jačina svetla minimum 850 mw/
cm2
LED C
Led lampa
Tri rezima rada – standard,
pulsno, postepeno pojacavanje
(meki start)
Podešavanje vremena
polimerizacija 5s, 10s, 15s, 20 s
Mogućnost sterilizacije
svetlosnog provodnika
170 €
Nastavci za
uklanjanje
kamenca
10-15 €
Dte D1
Aparat za
uklanjanje kamenca
5 nastavaka
150 €
Download

final broj 9