Kompozitni restaurativni materijal
ice / rok / glacier
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
ICE : ANTERIORNO / POSTERIORNI NANO-HIBRIDNI KOMPOZIT
Kombinujući tehnologiju nano i mikro čestica punjenja zajedno sa svojstvom nelepljivosti pri rukovanju, rendgenkontrastan, svetlosno-polimerizujući kompozit, svojom kompaktanošću i niskim stepenom skupljanja, ICE nudi
poliranost i čvrtoću, i na skali materijala za anteriorne i posteriorne restauracije on je jedinstven.
SASTAV:
22.5 % mase (39 % vol.) multifunkcionalni metakrilni estar.
77.5 % mase (61% vol.) neorgansko punjenje (40 nm – 1.5 mikrona).
INDIKACIJE:
Direktne anteriorne i posteriorne restauracije i fasete (viniri). Nadogradnje jezgra za krunice. Indirektnie restauracije –
inleji, onleji, fasete. Splintiranje. Popravke kompozita i porcelana. Sendvič tehnika sa glas jonomer cementima.
KONTRAINDIKACIJE:
Prekrivanje pulpe. Proizvod može izazvati iritaciju kože kod nekih ljudi. U tom slučaju prekinuti sa upotrebom i
zatražiti medicinsku pomoć. Ne koristiti u kombinaciji sa materijalima koji sadrže eugenol.
ROK : POSTERIORNI HIBRIDNI KOMPOZIT
Rok je rendgen-kontrastan, svetlosno-polimerizujući posteriorni kompozit. Njegova velika viskoznost, nelepljivost i
kondenzibilna priroda omogućuje da ga kliničari koriste slično amalgamima.
SASTAV:
17.7 % mase (32.3 % vol.) multifunkcionalni metakrilni estar.
82.3 % mase (67.7 % vol.) neorgansko punjenje (40 nm – 2.5 mikrona).
INDIKACIJE:
Direktne posteriorne restauracije. Sendvič tehnika sa glas jonomer cementima. Nadogradnje zuba (koronarnog dela,
kvržica). Nadogradnje jezgra za krunice.
KONTRAINDIKACIJE:
Prekrivanje pulpe. Proizvod može izazvati iritaciju kože kod nekih ljudi. U tom slučaju prekinuti sa upotrebom i
zatražiti medicinsku pomoć. Ne koristiti u kombinaciji sa materijalima koji sadrže eugenol.
GLACIER : ANTERIORNO / POSTERIORNI MIKRO-HIBRIDNI KOMPOZIT
Nudi veoma nizak stepen skupljanja. Glacier ja kompaktan, rendgen-kontrastan, svetlosno-polimerizujući
mikrohibridni kompozit. Svojom nelepljivošću olakšava postavljanje na prednjim i bočnim zubima.
SASTAV:
19 % mase (36 % vol.) multifunkcionalni metakrilni estar.
81 % mase (64% vol.) neorgansko punjenje (40 nm – 1 mikrona).
INDIKACIJE:
Direktne anteriorne i posteriorne restauracije i fasete (viniri). Nadogradnje jezgra za krunice. Indirektnie restauracije –
inleji, onleji, fasete. Splintiranje. Popravke kompozita i porcelana. Sendvič tehnika sa glas jonomer cementima.
KONTRAINDIKACIJE:
Prekrivanje pulpe. Proizvod može izazvati iritaciju kože kod nekih ljudi. U tom slučaju prekinuti sa upotrebom i
zatražiti medicinsku pomoć. Ne koristiti u kombinaciji sa materijalima koji sadrže eugenol.
1/3
UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
1. Očistiti i izolovati zub. Koferdam ja sredstvo izbora izolacije.
2. Uraditi preparaciju kaviteta koristaći standardne metode.
3. Kod dubokih kaviteta, gde se preparacija završave blizu pulpe, kao zaštitu koristiti kalcijum-hidroksid lajner ili glas
jonomer cement lajner.
4. Izabrati odgovarajuću nijansu kompozita poredjenjem SDI ključa boja sa čistim i vlažnim zubom.
5. Naneti adhezivni sistem prema uputstvu proizvodjača ili naneti Stae jednokomponentni dentin / gleđ adheziv, na
sledeći način:
a) Površinu koju treba tretirati dobro posušiti suhim nemasnim vazduhom.
b) Nagrizati sa 37% Super Etch fosfornom kiselinom (SDI) u trajanju od najmanje 20 sekundi.
NAPOMENA: Gleđ koja je bila podvrgnuta fluorizaciji nagrizati 90-120 sekundi.
VAŽNO: Ako se koristi kiselina u brizgalici uvrtanjem proveriti da li je aplikator sa kanilom dobro pričvšćen na
brizgalicu. Pri prvoj upotrebi ili posle duže neupotrebe istisnuti malu količinu kiseline na mešajuću podlogu,
da bi se upoznali sa viskoznosnosti gela i odnosom istiskivanja.
c) Temeljno isprati sa vodom.
d) Otkloniti višak vode. Ne presušiti. Sprečiti dalju kontaminaciju npr. pljuvačkom.
e) Naneti Stae da natopi sve unutrašnje površine kaviteta.
f) Produvati blago suhim nemasnim vazduhom da izvetri rastvarač. Ostaviti površinu sjajnom.
g) Svetlosno polimerizovati 10 sekundi.
6. Nanositi kompozit u slojevima od 2 mm ili manje. NAPOMENA: Ako se koristi kompozit u tubi, posle svake
upotrebe, okrenuti klip potiskivača u vidu vijka pola kruga suprotno kazaljci na satu, da bi se materijal oslobodio
pritiska .
7. Svetlosno polimerizovati svaki sloj materijala najmanje 10 sekundi za svetle nijanse i najmanje 20 sekundi za
tamne i opakerne nijanse, koristeći LED lampu velike snage, kao što je Radii Plus (SDI Limited).
8. Oblikovati, polirati i finirati ispun koristeći standardne tehnike.
OPCIJA: Dodatno poliranjem sa pastom za poliranje: Posle 8-og koraka može se upotrebiti pasta za poliranje da bi se
kompozitu dao sjajan i uglačan izgled.
(i) Naneti pastu za poliranje (SDI) na gumeni polirer ili disk.
(ii) Namazati tanak sloj paste po restauraciji.
(iii) Dodati malu količinu vode i na zub i na polirer. Polirati 30 sekundi pri maloj brzini i pod blagim pritiskom.
(iv) Isprati i posušiti.
SKLADIŠTENJE I ČUVANJE:
Čuvati na temperaturi između 10º i 25º C (50º-77º F).
Koristiti na sobnoj temperaturi 20º-25º C ( 68º-77º F).
Rok trajanja: 5 godina.
Kad nije u upotrebi brizgalicu dobro zatvoriti.
UPOZORENJE:
Izbegavati duži kontakt kiseline, adheziva i kompozita sa kožom ili oralnom sluzokožom, jer može izazvati inflamaciju
oralne sluzokože ili iritaciju kože.
Samo za profesionalnu upotrebu.
Čuvati van domašaja dece.
Samo za spoljnu upotrebu.
Ne koristiti posle isteka roka trajanja.
Materijal ne izlagati direktnoj svetlosti.
Oprez: Federalni zakon ograničava prodaju ovog sredstva na samo od strane stomatologa ili po porudžbini
stomatologa. Podaci o bezbednosti materijala (MSDS) su dostupni na web stranici www.sdi.com.au ili kontaktirati
regionalnog predstavnika.
PRVA POMOĆ:
Kontakt sa očima: Temeljno isprati oči. Zatražiti medicinsku pomoć.
Kontakt sa kožom: Otkloniti materijal sa kože tkaninom ili sunđerom natopljenim alkoholom. Kožu dobro oprati sa
vodom.
Gutanje: Piti dosta mleka ili vode i zatražiti medicinsku pomoć ako simptomi perzistiraju.
Inhalacija: Ne očekuju se nikakvi simptomi.
2/3
PAKOVANJA:
Dostupne nijanse:
ICE: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C2, C3, D2, D3, D4, OA2, OA3, OA3.5, izbeljena i incizalna.
ROK: A2, A3, A3.5,B1, B2 i C2.
GLACIER: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C2, C3, D3, OA2, OA3, OA3.5, OB3, OB4, OC2, OC4, OD3,
izbeljena i incizalna.
Oznaka boja je prema VITA ključu boja. Vita® je registrovana trgovačka oznaka VITA Zahnfabrik, H.Rauter FmbH & Co.
KG, Bad Sackingen, Germany.
Pojedinačna pakovanja:
ICE: 1 x 4g tuba, 20 x 0.25g uložaka.
ROK: 1 x 4g tuba
GLACIER: 1 x 4g tuba, 20 x 0.25g uložaka.
Setovi (uključuju i dodatni materijal kao što su kiselina i bond):
ICE: početni set sa ulošcima, početni set se 5 tuba.
ROK: početni set se 5 tuba.
GLACIER: početni set sa ulošcima, početni set sa 5 tuba.
Proizvedeno u Australiji
Proizvođač: SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
EC REP
SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Ireland
Tel +353 1 886 9577
Datum poslednje revizije: 05-2012
3/3
Download

ice / rok / glacier