go!
JEDNOKOMPONENTNI SAMONAGRIZAJUĆI
SVETLOSNO POLIMERIZUJUĆI ADHEZIV
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
GO! je jednokomponentni, samonagrizajući, fluorid-oslobađajući, svetlosno-polimerizujući adheziv za dentin i gleđ. GO! je
dostupan u bočici od 5 ml i u pojedinačnim dozama od 0.1 ml.
SASTAV:
Monomer estra fosforne kiseline
Dimetakrilatni monomer
Monometakrilatni monomer
Silikon dioksidno punjenje
Voda
Aceton
Fotoinicijator
Stabilizator
Natrijum fluorid
INDIKACIJE:
I)
Direktni ispuni od svetlosno polimerizujućih kompozita i kompomera.
II) Kompozitne popravke porcelana i hibridno keramičkih nadoknada.
III) Prekrivanje ogoljenih površina korenova zbog preosetljivosti.
IV) Prekrivanje (pečaćenje) kaviteta pre stavljanja indirektnih restauracija.
V) Nadogradnje jezgra za krunice svetlosno-polimerizujućim i dvojno polimerizujećim kompozitima.
VI) Popravke kompozitnih ispuna.
KONTRAINDIKACIJE:
I)
Ne koristiti u kombinaciji sa hemijski vezujućim kompozitima.
II) Ne koristiti za prekrivanje pulpe.
III) Kod osoba koje imaju alergiju na smole treba izbegavati korišćenje GO! sredstva.
IV) Ne koristiti u kombinaciji sa materijalima koji sadrže eugenol i hemostaticima sa feričnom komponentom.
V) Ne koristiti u kombinaciji sa sredstvima za smanjenje osetljivosti zuba.
PREPARACIJA:
Izolacione metode se moraju koristiti da bi se sprečila kontaminacija. Preporučuje se upotreba koferdama. U slučajevima
gde je potrebna zaštita pulpe koristiti kalcijum-hidroksid lajner.
Napomena za GO! sistem pojedinačnih doza:
Postaviti GO! pojedinačnu dozu u vidu ampule u držač za pojedinačne doze (sl.1). Neposredno pre upotrebe polako
polomiti vrh ampule dok se ne pokaže sadržaj unutra. Upotrebiti odmah po otvaranju (sl.2). Uneti aplikator u vidu četkice
u ampulu (sl.3), i koristiti prema uputstvu dole navedenom.
Napomena za GO! u bočici: Odmerite GO! neposredno pre upotrebe – koristiti odmah posle odmeravanja. Kada se ne
koristi bočicu čvrsto zatvoriti i vratiti u frižider.
sl.1
sl.2
sl.3
1 /3
APLIKACIJA:
I) Direktni ispuni od svetlosno polimerizujućih kompozita i kompomera.
Uraditi preparaciju kaviteta standardnim tehnikama. Ukloniti višak vode. Zadržati površinu vlažnom. Sprečiti dalju
kontaminaciju npr.pljuvačkom.
1. Aplikovati GO! da natopi sve unutrašnje površine kaviteta.
2. Ostaviti da odstoji 20 sekundi.
3. Produvavati suhim, nemasnim vazduhom pod pritiskom najmanje 5 sekundi da ispari rastvarač. Povšina treba da
ostane sjajna, a ako nije ponoviti proceduru.
NAPOMENA: Koristiti vakum aspirator da bi se sprečilo rasipanje adheziva.
4. Svetlosno polimerizovati 10 sekundi polimerizacionom lampom.
5. Postaviti kompozit kao što je Ice, Rok, Wave, Wave MV ili Wave HV prema uputstvu proizvođača.
NAPOMENA: Ako se bond treba naneti na neoštećenu gleđ, nagrizati gleđ 37% fosfornom kiselinom 20 sekundi,
isprati, posušiti, i aplikovati GO! adheziv.
II) Kompozitne popravke porcelanskih i hibridno keramičkih nadoknada.
1. Ispeskariti restauraciju koju treba popraviti.
2. Nagristi površinu restauracije odgovarajućim gelom fluorvodonične kiseline, oprati i posušiti.
3. Naneti silan prajmer prema uputama proizvođača.
4. Naneti GO! da natopi sve unutrašnje površine kaviteta.
5. Ostaviti da odstoji 20 sekundi.
6. Produvavati suhim, nemasnim vazduhom pod pritiskom najmanje 5 sekundi da ispari rastvarač. Povšina treba da
ostane sjajna, a ako nije ponoviti proceduru.
NAPOMENA: Koristiti vakum aspirator da bi se sprečilo rasipanje adheziva.
7. Svetlosno polimerizovati 10 sekundi polimerizacionom lampom.
8. Postaviti kompozit kao što je Ice, Rok, Wave, Wave MV ili Wave HV prema uputstvu proizvođača.
III) Prekrivanje ogoljenih površina korenova zbog preosetljivosti.
IV) Prekrivanje (pečaćenje) kaviteta pre stavljanja indirektnih restauracija.
1. Aplikovati GO! da natopi potrebne površine zuba.
2. Ostaviti da odstoji 20 sekundi.
3. Produvavati suhim, nemasnim vazduhom pod pritiskom najmanje 5 sekundi da ispari rastvarač. Povšina treba da
ostane sjajna, a ako nije ponoviti proceduru.
NAPOMENA: Koristiti vakum aspirator da bi se sprečilo rasipanje adheziva.
4. Svetlosno polimerizovati 10 sekundi polimerizacionom lampom.
5. i) Prekrivanje ogoljeniog korena: Naneti tečni kompozit kao što je Wave (male viskoznosti), Wave MV (srednje
viskoznosti) ili Wave HV (visoke viskoznosti), prema uputstvu prozvođača.
ili:
ii) Postavljanje indireknih restauracija: Naneti odgovarajući samovezujući cement na bazi kompozitne smole prema
uputama proizvođača i postaviti nadoknadu.
V) Nadogradnje jezgra za krunice svetlosno polimerizujućim i dvojno polimerizujećim kompozitima.
1. Aplikovati GO! da natopi sve potrebne površine (i kočiće ako su postavljeni).
2. Ostaviti da odstoji 20 sekundi.
3. Produvavati suhim, nemasnim vazduhom pod pritiskom najmanje 5 sekundi da ispari rastvarač. Povšina treba da
ostane sjajna, a ako nije ponoviti proceduru.
NAPOMENA: Koristiti vakum aspirator da bi se sprečilo rasipanje adheziva.
4. Svetlosno polimerizovati 10 sekundi polimerizacionom lampom.
5. Postaviti kompozit kao što je Ice, Rok ili neki dvojno-polimerizujući kompozit, prema uputstvu proizvođača.
6. Otpočeti preparaciju za krunicu.
VI) Popravke kompozitnih ispuna.
1. Ispeskariti površinu koju treba popraviti.
2. Nagristi površinu nrestauracije gelom 37% fosforne kiseline, oprati i posušiti.
3. Naneti GO! da natopi sve unutrašnje površine kaviteta.
4. Ostaviti da odstoji 20 sekundi.
5. Produvavati suhim, nemasnim vazduhom pod pritiskom najmanje 5 sekundi da ispari rastvarač. Povšina treba da
ostane sjajna, a ako nije ponoviti proceduru.
NAPOMENA: Koristiti vakum aspirator da bi se sprečilo rasipanje adheziva.
6. Svetlosno polimerizovati 10 sekundi polimerizacionom lampom.
7. Postaviti kompozit kao što je Ice, Rok, Wave, Wave MV ili Wave HV prema uputstvu proizvođača.
2 /3
UPOZORENJE:
GO! je zapaljiv. Držati ga daleko od izvora vatre i direktne sunčeve svetlosti. Namenjen samo za profesionalnu upotrebu.
Čuvati van domašaja dece. Izbegavati duži kontakt GO! sredstva sa kožom i oralnom sluzokožom, jer može prouzrokovati
inflamaciju oralne sluzokože i iritaciju kože. Izbegavati kontakt sa očima. OPREZ: Federalni zakon ograničava prodaju ovog
sredstva na samo od strane stomatologa ili po porudžbini stomatologa. Podaci o bezbednosti materijala (MSDS) su
dostupni na web stranici www.sdi.com.au, ili kontaktirati regionalnog predstavnika.
SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE:
Držati u frižideru do upotrebe. Dozvoliti proizvodu da dosegne sobnu temperaturu neposredno pre upotrebe.
Ne koristiti posle isteka roka trajanja.
PRVA POMOĆ:
Kontakt sa očima: Smesta početi ispirati oči najmanje 15 minuta. Zatražiti medicinsku pomoć.
Kontakt sa kožom: Kožu dobro oprati sa vodom. Ako dođe do iritacije (crvenilo, osip, pojava mehurića) zatražiti
medicinsku pomoć.
Gutanje: Piti dosta mleka ili vode i zatražiti medicinsku pomoć.
Inhalacija: Ne očekuje se štetna reakcija ako su u pitanju manje količine. Ako se znakovi / simptomi jave zatražiti
medicinsku pomoć.
PAKOVANJA:
-
GO! bočica set:
1 x Go! 5 ml bočica
50 x Points četkica aplikatora
1 x posuda za mešanje.
-
GO! set - pojedinačne doze:
50 x Go! 0.1 ml pojedinačnih doza
50 x Points četkica aplikatora
1 x držač za pojedinačne doze.
Proizvedeno u Australiji
Proizvođač: SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
EC REP
SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Ireland
Tel +353 1 886 9577
Datum poslednje revizije: 11-2011
3 /3
Download

GO!