Broj 12 • Decembar 2014.
BESPLATAN PRIMERAK
Stomatološki stručno - informativni časopis
NEWS
DODAT
AK
Zubna
tehnik
stra
a
ne 23-2
8
www.neodent.rs
Dragi prijatelji i saradnici,
u ime Neodenta
ˇ
´ i uspeha
zelim
Vam mnogo srece
u Novoj godini!
´
Branko Sreckov
Perfektan spoj mašte i stvarnosti
Siger V1000
Već od
3.400
€
Specijalna ponuda
 Ugradni skidač kamenca sa LED svetlom
 Dva turbinska creva sa svetlom
 Jedno turbinsko crevo bez svetla
 Linac ( Belgija) pogonski motor pacijentske stolice
Siger U200
Podsetnik
1931. Kompaniju je osnovao g-din Willy Flückinger zubni tehničar.
Proizvodnja u tom periodu je bila namenjena prvenstveno zubnim laboratotijama.
1944. Pokrenuta je proizvodnja endodntskih instrumenata, kočića i ankera.
U Maloprodaji Neodent-a
u Rankeovoj br 4
PLAĆANJE KARTICAMA
ODLOŽENO NA 3 RATE
BEZ KAMATE
• Neodent News, interni besplatni magazin
• Beograd, Rankeova 4 • Tel. 011 308 91 61, 308 77 46
• Novi Sad, Kosančić Ivana 2 • Tel. 021 654 67 93
• urednik dr Ivan Nikolić
• sekretar redakcije Nataša Janjić
• e-mail [email protected]
Štamparija & izdavačka kuća
Vladana Desnice 13,
21131 Petrovaradin
Tel: 063 587 885,
[email protected]
5.290
€
3
Prezentacija slučaja: OptiBond™ XTR
Claude Finelle
Claude Finelle
Diplomirao 1975
(Paris University V)
Bivši ataše na Fakultetu za
dentalnu hirurgiju u Parizu,
odsek protetike.
Kreator “Smile Consultation” (1992) sa prof. Maurisem Mimonom (Maurice
Mimoune) (Direktor plastične i rekonstruktivne hirurgije), trenutno zaposlen
u bolnici “St.Lous”, u Parizu.
Član Američkog udruženja
za dentalnu estetiku (“American Society for Dental Aesthetics”)
Učesnik konferencija u
Francuskoj i šire, autor brojnih članaka, i prezentacija
članaka i videa na profesionalnim internet sajtovima.
Privatna praksa u Parizu
4
Pacijent star 83 godine, dobrog
zdravlja, došao je na konsultaciju kako
bi “poboljšao svoj osmeh”.
Motivisalo ga je to što su se njegovi unuci šalili na račun stanja njegovih
zuba. Pre svega, to se odnosilo na 6
prednjih gornjih zuba. Nije bilo posebnog zahteva za svetliju boju zuba.
Tokom prve konsultacije, kliničkim pregledom je otkriveno prisustvo
brojnih cervikalnih lezija i fraktura ivica inciziva 11 i 12. Pomenute frakture
ivica centralnih inciziva, prisustvo karijesnih lezija na mezijalnoj površini 11,
stari kompozit na mezijalnoj površini
21, naveli su nas da odaberemo dve
keramičke Emax krunice od feldspatne keramike sa litijum-disilikatnim
ojačanjem. Uzimajući u obzir starost
pacijenta, bilizina pulpe nije ometala
preparaciju zuba..
Odabrali smo e.max sa željom da
postignemo bolju estetsku integraciju
preparacije i translucentnog materijala.
Ova vrsta keramičke restauracije
omogućava nam da iskoristimo vezivanje (bonding), što nam se činilo kao
najbolje rešenje na vitalnim zubima.
Izlečili smo cervikalne lezije na svim
zubima, uključujući i centralne incizive
(14-23). Za ovaj tretman koristili smo
OptiBond XTR, dvokomponentni samovezujući adhezivni sistem (SAM2) i
kompozit.
Centralni insizivi su dalje preparirani skraćivanjem ivica unutar samog
vestibularnog kompozita, na način koji
je gore opisan.
Koristili smo “Green-ringed” instrument (Komet) a zatim instrument sa
crvenim vrhom za poliranje, uz snažnu
1. Inicijalna klinička slika.
Pacijent je zeleo estetsko poboljšanje, posebno gornje
denticije
2. Pravljenje dve keramičke
krunice, e.max.
irigaciju. Preparacija je sprovedena uz
optičku pomoć (2.5 uvećano).
Tada je uzet i otisak a nedelju dana
kasnije isporučene su krunice napravljene u LNT laboratoriji u Parizu.
Krunice su isprobane a zatim nagrizane korišćenjem 5% fluorovodonične
kiseline 20 sekundi. Kada je kiselina
neutralisana a površina pažljivo osušena na unutrašnju površinu restauracije
aplikovan je sloj Optibond XTR univerzalnog adheziva (boca br.2), neposredno pre aplikovanja adheziva.
Prednost Optibonda XTR je njegova sposobnost da vezuje sve vrste
protetičkih nadoknada bez preparacije i bez prajmera. To nam je omogućilo efikasnije sprovođenje postupka
vezivanja na dve restauracije istovremeno, bez obzira na protetički materijal. Adhezivni tretman preparacija
sproveden je sa istim Optibond XTR
proizvodom. U ovom slučaju, naneli
smo prvi sloj prajmera Optibond XTR
Primer (boca br.1) koji je aplikovan na
gleđ i dentin oko 20 sekundi a zatim
se sušio 5 sekundi. Tokom aplikovanja pažljivo smo umakali vrh četkice
nekoliko puta kako bi svaki put svež
prajmer dolazio u kontakt sa dentinskim površinama i optimalno ostajao
na površini.
Pre nanošenja Optibond XTR adheziva (bočica br.2) pažljivo smo protresli
bočicu kako bi se sadržaj homogenizovao a zatim pažljivo aplikovali adheziv
četkicom oko 15 sekundi i sušili oko 5
sekundi umerenim pritiskom vazduha.
Nakon toga, ponovili smo postupak
kao kod nanošenja prajmera, umačući
3. Krunice su nagrizane 5%
fluorovodoničnom
kiselinom 20 sek. Obratite pažnju
na beličaste pojave na marginama.
4. Karijesna lezija na mezijalnoj površini zuba 11, i stari
kompozit na mezijalnoj površini 21.
5. Preparacije sprovedene pri
uvećanju od 2.5 puta.
6. Preparacija na zubima sa
oštećenom pulpom. Upotrebljeni su „Green-ringed”
borer a zatim borer sa crvenim vrhom za poliranje pod
jakom irigacijom.
7. OptiBond XTR Adhesive
(bočica br. 2) aplikuje se u
unutrašnju površinu krunice.
8. NX3 adhesive se ubrizgava direktno u krunicu.
9. Krunica je na mestu.
10. Nakon polimerizacije od
1 sekunde the višak koji je u
formi gela, lako je uklonjen.
11. Izgled na dan kada su postavljene dve krunice.
četkicu nekoliko puta i puneći dentinske površine adhezivnom smolom.
Ubrzo nakon aplikovanja jednog
sloja univerzalnog adheziva Optibond
XTR (bočica br.2) – bez polimerizacije,
ubrizgali smo NX3 adheziv direktno u
krunicu uz pomoć šprica sa automatskim mešanjem. Nakon postavljanja
krunice, usledila je polimerizacija u
trajanju od 1 sekunde, čime je adheziv
NX3™ dobio strukturu gela koja nam je
omogućila lako uklanjanje viška materijala. Finalna polimerizacija trajala je
40 sekundi na svakoj površini potpomognuta samopolimerizujućim materijalom.
Moderne tehnike adhezije kombinovane sa upotrebom odgovarajućih
vezivnih materijala omogućili su nam
da postavimo nekoliko cervikalnih
kompozitnih restauracija i dve krunice.
Na taj način smo pomogli pacijentu da
se osmehuje svojim unucma bez straha od zadirkivanja.
5
VERTISE FLOW
samoadhezivni tečni kompozit
dr Miloš Beloica
Klinika za dečiju
i preventivnu
stomatologiju
Beograd
Zahtevi pacijenata i stomatologa su jedan od glavnih povoda
za konstantan razvoj stomatoloških materijala. Pet godina, iako ne
dugačak ipak predstavlja period
upotrebe stomatološkog materijala dovoljan za kako laboratorijska
tako i klinička istraživanja.
Vertise Flow (slika 1, 2) je svoju premijeru na tržištu doživeo
sada već davne 2009. godine.
Istraživanje svojstava ovog materijala je počelo par godina
ranije dok je još uvek bio u eksperimentalnoj fazi. Pomenuti
materijal je do svog objavljivanja
pretrpeo određene izmene kako
bi bio unapređen u smislu viskoznosti, snage veze sa zubnim
supstancama, estetike i procedure postavljanja.
Pitanje koje se nameće je šta je
u stvari Vertise Flow? Vertise Flow
je samoadhezivni tečni kompozit
ili kako neki istraživači vole da ga
nazivaju kompobond. Oba naziva
ove vrste materijala su potpuno
ispravna. Naime, ovaj materijal je
jedna od poslednjih inovacija na
polju kompozitnih materijala od
strane kompanije KERR i predstavlja nesvakidašnji spoj više materijala u jednom pakovanju. Vertise
Flow je spoj adhezivnih sistema
poslednje generacije kompanije
KERR (Opti Bond All In One) i tečnog kompozita. To znači da je ovaj
6
5 godina kasnije
materijal sposoban da ostvari vezu
sa zubnim supstancama samostalno, bez upotrebe kiseline i adhezivnog sistema, dakle kompletan
materijal za ispune u jednom špricu.
Vertise Flow poseduje dvostruki mehanizam vezivanja za zubne
strukture. Vezuje se: 1. hemijskom
adhezijom između fosfatne funkcionalne grupe glicerol fosfat dimetakrilata i kalcijumovih jona
u zubu i 2. mikromehaničkom
adhezijom, stvaranjem hibridnog
sloja između materijala, kolagenih vlakana i razmaznog sloja
dentina. Obzirom da Vertise Flow
predstavlja „pojednostavljen“ materijal, zbog svoje osnove na bazi
adhezivnog sistema poslednje
generacije i da se koristi bez upotrebe ortofosforne kiseline treba
znati da je jačina veze materijala i
zubnih tkiva na nivou odgovarajućih adheziva. Ukoliko govorimo o
testu smicanja, jačina veze Vertise
Flow-a za zubne strukture je oko
25Mpa.
Što se tiče sastava samog materijala, između ostalog, Vertise Flow
sadrži fluoride (nano-ytterbium
fluoride) kako bi se smanjila mogućnost pojave sekundarnog karijesa, pre-polimerizovane punioce
kako bi se smanjila mikropropustljivost i nanopartikule za poboljšanje poliranja i tiksotropičnosti.
Iz prethodno navedenog se
može smatrati da je Vertise Flow
savršen kompozitni materijal ali
i on ima određene „nedostatke“.
Osnovni nedostatak ovog materijala je isto što i prednost a to je
upravo njegova jednostavnost i činjenica da se bazira na Opti Bond
All In One adhezivnom sistemu. Taj
nedostatak je njegova nedovoljna
kiselost, niža jačina veze sa zubnim
strukturama, naročito intaktnom
gleđi i nemogućnost dovoljno dubokog prodiranja kroz aprizmatični površinski sloj gleđi koji je inače
manje propustljiv za adhezive. Važno je znati da se ovaj nedostatak
može prevazići upotrebom ortofosforne kiseline u kombinaciji sa
Vertise Flow-om.
Prethodno navedeno izaziva
određene nedoumice u vezi ovog
materijala pa je važno naglasiti sledeće:
- Vertise Flow je samoadhezivni
kompozitni materijal i ukoliko se
koristi na dentinu i obrađenoj gleđi nije potrebno koristiti nagrizanje
ortofosfornom kiselinom
- Vertise Flow nema dobru vezu
sa intaktnom gleđi pa gleđ treba
da bude zakošena a ukoliko to nije
indikovano (zalivanje fisura) onda
je neophodno nagrizati gleđ ortofosfornom kiselinom pre njegove
upotrebe
- Pre postavljanja Vertise Flow-a
ne treba postavljati adheziv jer ga
ovaj materijal već u sebi poseduje
- Između slojeva Vertise Flow-a
i univerzalnog kompozita nije potrebno postavljati adheziv jer su
obe vrste kompozita slične po sa-
stavu i kompatibilne pa imaju dobru međusobnu vezu.
Ipak, Vertise Flow i pored slabije veze sa zubnim strukturama,
upravo zahvaljujući svojoj pojednostavljenosti ima mnoge prednosti u svakodnevnoj kliničkoj
praksi bez obzira da li se govori o
radu sa decom ili odraslim pacijentima. Prednosti ovog materijala
su svakako:
- Jednostavna i brza klinička
procedura zahvaljujući činjenici
da nije neophodno nagrizati zakošenu gleđ i dentin kao i da nije
potrebno koristiti adheziv pre aplikacije Vertise Flow-a
- Umanjena postoperativna
preosetljivost zahvaljujući prethodno navedenom jer nema bojazni od presušivanja dentina tokom
adhezivne procedure
Slika 1. Vertise Flow
- Bolja kontrola vlažnosti, umanjena mogućnost greške tokom
rada upravo zahvaljujući jednostavnoj kliničkoj proceduri upotrebe
- I poslednje ali ne i najmanje
važno, superiorna estetika u poređenju sa glas jonomer cementima
ako govorimo o ispunima u dečjoj
stomatologiji.
Indikacije za upotrebu samoadhezivnog kompozita su mnogobrojne i mogle bi se poistovetiti sa
indikacijama za upotrebu tečnog
kompozita. Ipak, zbog specifičnosti materijala i njegove relativno
kratke kliničke upotrebe kompanija KERR ga preporučuje za zalivanje
fisura, minimalno invazivne ispune
prve i druge klase gde nema direktnog kontakta sa antagonistima i
kao podlogu ili prvi sloj kompozita
kod većih ispuna prve i druge klase u bočnoj regiji. Obzirom da su
preporučene indikacije sužene a
material sličan tečnom kompozi-
Slika 2. Vertise Flow
tu, prema ličnom iskustvu, fabričke
indikacije bi se mogle proširiti i na
lepljenje fragmenta kod fraktura čvrstih zubnih tkiva i popravku
defekata u ispunima.
Verise Flow predstavlja izuzetno pogodan materijal za postavljanje zahvaljujući sastavu i pojednostavljenoj kliničkoj proceduri.
Kada se koristi za zalivanje fisura
preporuka je započeti vazdušnom
abrazijom ili uklanjanjem naslaga
pomoću četkice i abrazivne paste
(slika 3). Nakon toga, obzirom da se
radi na intaktnoj gleđi, neophodna
je primena ortofosforne kiseline po
celom fisurnom sistemu u trajanju
od 15 sekundi (slika 4) nakon čega
7
sledi ispiranje 10 sekundi a zatim
sušenje 5 sekundi. Materijal se aplikuje iz šprica pomoću kanile (Slika
5) a nakon toga ga je neophodno
razmazivati četkicom 15 do 20 sekundi pri čemu debljina sloja ne
bi trebalo da pređe 0.5 milimetara
(slika 6). Nakon raspoređivanja četkicom Vertise Flow je neophodno
polimerizovati 20 sekundi (slika 7)
a zatim proveriti artikulaciju.
Pre upotrebe Vertise Flow-a za
minimalno invazivne ispune prve
i druge klase, nakon identifikacije
karijene lezije, neophodno je izvršiti preparaciju kaviteta. Po završenoj
preparaciji, obavezno adhezivnog
tipa, sledi ispiranje i sušenje kaviteta a zatim aplikacija materijala u
sloju debljine do 0.5 milimetara i
njegovo raspoređivanje četkicom
u trajanju od 15 do 20 sekundi. Nakon toga je neophodna polimerizacija u trajanju od 20 sekundi i postavljanje narednog sloja ukoliko je
to neophodno. Treba naglasiti da
naredne slojeve Vertise Flow-a nije
potrebno raspoređivati četkicom
po kavitetu a debljina može biti i
do 2 milimetra. Svaki sloj je neophodno polimerizovati po 20 sekundi. Ispun se završava proverom
artikulacije i poliranjem.
Vertise Flow se može upotrebiti i kao prvi sloj kompozita kod
dubokih kaviteta čime se izbegava upotreba ortofosforne kiseline i
umanjuje mogućnost ugrožavanja
pulpo-dentinskog kompleksa. Nakon preparacije adhezivnog tipa
neophodno je ispiranje i sušenje a
zatim postavljanje Vertise Flow-a u
kavitet. Debljina prvog sloja treba
da bude do 0.5 milimetara a jako
je važno da se rasporedi po dentinu i zakošenoj gleđi četkicom u
trajanju od 15 do 20 sekundi jer u
ovom slučaju Vertis Flow ima i ulogu adheziva. Nakon polimerizacije
aplikuje se sledeći sloj kompozita.
Važno je naglasiti da se za veće is-
8
pune u bočnoj regiji Vertise Flow
ne može koristiti za ispun zbog
svojih mehaničkih osobina, već
naredni slojevi moraju biti od univerzalnog kompozita. Kompanija
O terapiji izbeljivanja
zuba pitali ste…
matologiji zahvaljujući jednostavnosti kliničkog protokola,
odličnoj estetici i mogućnosti
izbegavanja neprijatnih ukusa
(ortofosforna kiselina) kao i kod
Dr sci. Tatjana
Savić-Stanković
Slika 3.
Uklanjanje mekih naslaga
Slika 4.
Nagrizanje intaktne gleđi
Slika 5.
Vertise Flow u fisurnom sistemu
Slika 6. Raspoređivanje
materijala četkicom
Slika 7.
Polimerizacija
Slika 8.
Zalivene fisure Vertise Flow-om
KERR u ovim slučajevima preporučuje upotrebu Herculite XRV Ultra
kompozita.
Vertise Flow predstavlja odličnu alternativu u dečjoj sto-
odraslih pacijenata zahvaljujući
uštedi vremena potrebnog da se
završi ispun izostavljajući primenu kiseline i dentin vezujućeg
sredstva.
 Koji su obavezni koraci koji
predhode terapiji izbeljivanja
zuba? “
Pre terapije izbeljivanja zuba
neophodno je sprovesti niz koraka
koji će obezbediti da terapija bude
uspešna i bezbedna. Pored obaveznog uklanjanja mekih i čvrstih naslaga (čime se obezbeđuje bazna
sredina koja pogoduje terapiji), neophono je na osnovu stomatološke anamneze i kliničkog pregleda
postaviti dijagnozu prebojenosti,
sanirati stanje umerenog gingivitisa, sanirati sve karijesom zahvaćene zube, proveriti kvalitet rubnog
zatvaranja postojećih ispuna, prekriti ogoljene vratove zuba, upozoriti pacijenta da se fiksne nadoknade i kompozitni ispuni neće
izbeleti. Ukoliko se primenjuje
treapija izbeljivanja depulpisanih
zuba neophodno je utvrđivanje
adekvatno sprovedene postojeće
endodontske terapije i ponoviti
istu ukoliko je nezadovoljavajuća,
široko otvoriti kavum dentis i ukoliko to nije predhodno urađeno
ukloniti kanalnu opturaciju 2-3mm
apikalno od gleđno-cementne
granice a zatim aplikovati barijeru
na bazi GJC.
ta možemo savetovati da napravi
pauzu pri primeni „kućne“ tehnike
beljenja u trajanju od 1-2 dana.
Posle ambulantnog beljenja obavezno napraviti trejeve za primenu
remineralizacionih gelova na bazi
kalijum nitrata i natrijum fluorida.
Ukoliko se osetljivost nastavi, ponovo prekontrolisati rubno zaptivanje ispuna a po potrebi uvesti i
blažu dozu analgetika. Kod ekstremnih slučajeva osetljivosti prekinuti terapiju.
 „Koliko traje efekat izbeljivanja?“
Dugotrajnost efekta beljenja
zavisi od sprovođenja adekvatne
higijene, navika i stanja zubika pacijenta.
 U kom uzrastu se najranije
mogu izbeljivati zubi?“
Iako se terapija beljenja zuba
primenjuje na stalnim zubima iz
razloga voluminoznije pulpe kod
mladih osoba kao i širine dentinskih tubula, nije je preporučljivo
sprovoditi pre 18-te godine.
 „Šta da radim ako se pacijent žali na osetljivost zuba?“
Pojava osetljivosti zuba je individulana i zavisi od praga „tolerancije“ zuba pacijenta ali i od visine
koncentracije peroksida sa kojom
je u direktnoj zavisnosti. Pacijen-
9
Slika 1.
Amalgamski ispun na zubu 36
Slika 2. Zub 36 posle uklanjanja
amalgamskog ispuna i obrade
gleđnih rubova
Slika 3.
Nagrizanje gleđi
Slika 8. Unošenje G-aenial
Universal Flo u kavitet
Slika 9. Završni izgled ispuna
posle obrade i poliranja
Slika 10.
Kontrola posle godinu dana
Izrada posteriorne restauracije tečnim
kompozitom: G-aenial Universal Flo
Prof. dr sc. Ivana Miletić
stroncijum staklo veličine svega 200 nm što je, do
danas, najmanja dodata veličina čestica u tečnim
kompozitima. Primenom nano veličine anorganskih čestica postiže se veći udeo anorganskog dela
u materijalu, čestice punila su homogeno raspršene u organskoj matrici i prostor između pojedinih
čestica je smanjen čime se pojačava i štiti organska matrica (4,5,6). Takođe je povećana
adhezija anorganskog i organskog dela,
pa je bolja elastičnost, zatim zasićenost boje, a materijal se
može izvrsno polirati
(7,8). G-aenial Universal Flo je tiksotropan
Slika 7.
materijal koji ostaje
G-aenial
Universal Flo
na mestu primene
za razliku od ostalih tečnih
kompozita. To svojstvo je posebno poželjno kod
izrade ispuna na prednjim zubima ili pri rekonstrukciji cervikalnih delova zuba.
G-aenial Universal Flo dostupan je u 15 različitih
boja: standardne (A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; B3, C3,
BW, CV), spoljašnje (AE i JE) i unutrašnje (AO2 i AO3).
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju,
Stomatološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
Kompozitni materijali su danas najčešće upotrebljavani estetski materijali za nadoknadu tvrdog zubnog tkiva. Sastoje se od tri osnovna dela: organske
smolaste matrice, anorganskih čestica punila i vezujućeg sredstva, uz dodatak stabilizatora boje, inhibitora, pigmenta i aktivatorskog sistema. Od uvođenja
u stomatološku praksu osobine su im poboljšane.
Dodavanjem nanočestica anorganskog punila poboljšana je čvstoća, tvrdoća, otpornost na trošenje,
elastičnost te je postignut manji modul termalne
ekspanzije, polimerizacioni stres i bolja estetika kompozitnih materijala.
Smanjenjem udela anorganskog dela u kompozitnim materijalima i/ili povećanjem udela ra-
Slika 4.
Nanošenje adheziva
10
zređenog monomera razvijeni su tečni kompozitni
materijali (1) koji olakšavaju primenu (2). Glavne
prednosti tečnih kompozita su mogućnost prilagođavanja na rubove kaviteta posebno kod tunel
preparacije i suženog istmusa. Tečni kompoziti su
elastičniji u odnosu na mikrohibridne i nano-kompozitne materijale te tako nastaje manji stres na
zidovima kaviteta. Sa druge strane, tečni kompoziti pokazuju slabije fizičko-mehaničke osobine
u odnosu na konvencionalne kompozite. Prema
Bayn-u i sur. (3), prva generacija tečnih kompozita,
zbog smanjene količine anorganskog dela, znatno
se više skuplja u odnosu na konvencionalne kompozitne materijale. Relativno nedavno na tržištu
se pojavio novi kompozitni materijal pod nazivom
G-aenial Universal Flo (GC, Tokio, Japan). Materijal
se može koristiti kao samostalni materijal za izradu
restauracija zbog poboljšanih fizičkih, mehaničkih
i optičkih svojstava. Anorganski deo materijala čini
Slika 5.
Adheziv G-aenial Bond
Slika 6.
Polimerizacija adheziva
Prikaz slučaja
Pacijent starosti 25 godina javio se u Zavod za
endodonciju i restaurativnu stomatologiju, zagrebačkog Stomatološkog fakulteta, zbog zamene
amalgamskog ispuna na donjem levom prvom
molaru, 36 (slika 1). Kliničkim pregledom utvrđena
je rubna pukotina ispuna. Posle primene anesteti-
ka uklonjen je stari amalgamski ispun i razmekšani
dentin. Posle obrade gleđnih rubova (slika 2) zub
je izolovan koferdamom. Pre postavljanja kompozitnog ispuna rubna gleđ je nagrizana 37% ortofosfornom kiselinom 10 sekundi (slika
3), a posle ispiranja i sušenja
kaviteta nanešen je adheziv
sedme generacije G-aenial
Bond (GC, Tokio, Japan) (slika
4). Nanešeni samonagrizajući adheziv
sedme generacije sadrži fosforni esterski monomer i 4-met kao i G-Bond samo sa nešto nižim pH
(1,5) (slika 5). Adheziv je nanešen u jednom sloju i
ostavljen je da deluje 10 sekundi posle čega je izduvan snažnim mlazom vazduha 5 sekundi i polimerizovan 10 sekundi (slika 6).
Ispun je napravljen G-aenial Universal Flo kompozitnim materijalom (boja A2) zbog dobrog prijanjanja na zidove kaviteta (slika 7). Materijal je
unešen u slojevima debljine 2 mm posebnim nastavkom na tubici kompozita kojim se olakšava
unos materijala (slika 8). Svaki sloj je polimerizovan
20 sekundi. Pre završnog osvetljavanja, uklonjen
je višak materijala. Završno je ispun obrađen dijamantnim svrdlima i izrađena je morfologija grizne
površine, pa je ispoliran polirnim gumicama i četkicama uz primenu paste za poliranje. Na slici 9 se
vidi konačni rezultat, a na slici 10 kontrola posle šest
meseci.
Spisak literature dostupan u uredništvu časopisa.
11
Mit o idealnom novom pacijentu
Kako prepoznati potencijal u “manje idealnoj” populaciji
Igrači
Prva velika grupa prikazana je u
donjem levom delu – ljudi sa niskim
potrebama i niskim IQ-om. Poznati su
kao “Oni koji izbegavaju”. Ovi pacijenti
ne razumeju važnost preventivne stomatologije i stalno odlažu posetu stomatologu sve do trenutka kada se javi
potreba za odlaskom, tj. kada počnu
bolovi.
Krećući se dalje uz y-osu nailazimo
na “Hitne slučajeve”. Ovi pacijenti su
izbegavali stomatologa godinama ali
se potreba za tretmanom iznenada
povećala, bilo da je to zbog zubobol-
12
je ili nekog drugog hitnog problema.
Oni tek tada shvataju da im je potreban stomatolog.
Dalje na x-osi nailazimo na “One
koji odlažu”. Ovi klijenti imaju visok
dentalni IQ (svesni su da bi trebalo
redovno da posećuju stomatologa),
ali pošto nemaju izraženu potrebu za
kontrolama, odlažu posetu, nekad čak
i godinama. Ovi pacijenti dobro znaju
da bi trebalo ali nikako ne uspevaju da
odu kod stomatologa.
Potrebe
Mnogi stomatolozi sa kojima
razgovaram imaju u glavi viziju o
savršenom novom pacijentu. To je
osoba koja ne samo da dolazi u ordinaciju tražeći mnogobrojne tretmane,
već i istovremeno razume vrednost
rada stomatologa i samim tim ima
pripremljen budžet za momentalni
početak tretmana. Površno gledano,
to ima smisla – pacijenti sa brojnim
potrebama i visokim koeficijentom
dentalne inteligencije predstavljaju
najbolju priliku za zaradu, zar ne? Nije
baš tako.
Nemojte me shvatiti pogrešno,
ukoliko bi ovakvi pacijenti predstavljali
stalni izvor prihoda, to bi bilo veoma
dobro za posao. Ali ukoliko usmerite sve napore na pronalaženje i dovođenje ovakvih klijenata, to će vam
neminovno skrenuti pažnju sa najbrojnije ciljne grupe u stomatologiji, tj. sve
ostale potencijalne pacijente.
Potencijalni stomatološki pacijenti
generalno spadaju u jednu od četiri
kategorije. Kako biste razumeli o čemu
govorim, pogledajte tabelu desno. Na
x-osi je pacijentov “dentalni IQ”, a na
y-osi je “potreba za stomatološkim
uslugama”.
Hitni
slučajevi
Pacijenti drugih
stomatologa
Oni koji
izbegavaju
Oni koji
odlažu
Dental IQ
Najzad dolazimo do poslednje
kategorije. U pitanju su posvećeni
pacijenti koji imaju visok dentalni IQ i
potrebu da redovno posećuju stomatologa (svesni su da je to važno bez
obzira na to da li imaju problem). Ali
evo u čemu je tajna: Ovi ljudi već imaju
svog stomatologa! Ukoliko razumeju
važnost stomatologije i svesni su neophodnosti redovnih poseta, gotovo
je sigurno da su već nečiji pacijenti. U
većini slučajevia oni neće tražiti novu
ordinaciju osim ukoliko se ne presele.
Suština?
Prava šansa za rast i progres leži u
prve tri kategorije. Novim pacijentima
čije je dentalno zdravlje delimično zapostavljeno zahtevaju više tretmana
– to automatski znači dugoročniju zaradu. Edukovanjem ovih pacijenata o
blagodetima redovnih poseta možete
ih pretvoriti u onu, četvrtu kategoriju
pacijenata sa visokim IQ-om i redovnim potrebama za vašim uslugama.
Nemojte olako suditi o navedenim kategorijama pacijenata jer oni
nisu loši ljudi. U stvari, oni su većina
ljudi. Upamtite, u prirodi čoveka je da
izbegava stvari koje opaža kao neprijatne, a za prosečnog čoveka, poseta
zubaru je neprijatna. Takođe postoji i
nedostatak razumevanja važnosti oralne higijene, i mi u dentalnoj industriji
moramo biti obazriviji pri iznošenju
kritika i da ovo posmatramo kao šansu
da promenimo percepciju ljudi.
Zamislite na primer pacijenta koji
je hitan slučaj i poziva vašu ordinaciju u kasnim večernjim satima žaleći se
na probadajući bol. Neki doktori često
odbijaju ovakve pacijente zbog pretpostavke da će doći samo jednom ili
neće biti u mogućnosti da plate. Ali
shvatite, većina “Hitnih” pacijenata u
stvari pripada grupi “Onih koji izbegavaju” i kod kojih se iznenada javila potreba za stomatologom.
Iz mog iskustva, najuspešniji stomatolozi su više nego srećni kada dobiju
“hitnog” pacijenta jer shvataju da ukoliko nekome ko trpi bol priredite jedno
pozitivno iskustvo i olakšanje, možete
dobiti doživotnog pacijenta. Pozitivno
iskustvo može promeniti nečiju percepciju stomatologije – to je trenutak kada
nastaje promena. Trenutak kada mu objasnite da ćete ga osloboditi bola, ali je
neophodno da dođe u ponedeljak kako
biste bili sigurni da se isti problem neće
ponovo javiti, vi ga zapravo usmeravate
na put razumevanja dentalne nege. I u
tome je zapravo suština.
Stomatologija nudi neograničene
potencijale zahvaljujući milionima pacijenata koji još uvek nemaju svog stalnog zubara. Tajna je u promeni fokusa
sa pronalaženja idealnog pacijenta na
kreiranje idealnog iskustva kod svih
onih koji dođu u vašu ordinaciju i sednu u vašu stolicu.
13
Nova Zhermack linija sredstava
Iskustvo koje smo stekli u oblasti hladne dezinfekcije i
sterilizacije medicinskih-hirurških instrumenata omogućila
nam je da razvijemo novu, poboljšanu i efikasniju liniju proizvoda za stomatološke ordinacije i laboratorije.
Zeta 1 ultra je snažan deterdžent i dezinficijens
za stomatološke i rotirajuće operativne instrumente,
uključujući i one najdelikatnije (skalpeli, forceps, pincete, brusilice, ogledala, sonde, itd.)
Deluje protiv virusu (uključujući i HIV, HBV, HCV),
bakterija, gljivica i tuberkuloznih bacila.
Zeta 2 sporex je
deterdžent,
snažan
dezinficijens i hladni
hemijski sterilizator za
instrumente koji se ne
mogu sterilisati u autoklavu. Ima šrok spektar delovanja koji uključuje viruse (HIV, HBV,
HCV), bakterije, gljivice,
tuberkulozne bacile i
spore.
Zeta 2 enzyme
je deterdžent kojim se
obavlja enzimsko čišćenje
i dezinfekcija stomatoloških instrumenata pre sterilizacije u autoklavu i hladne hemijske sterilizacije. Deluje
protiv virusa (uključujući HIV, HBV, HCV), bakterija, gljivica i tuberkuloznih bacila.
14
za dezinfekciju i sterilizaciju
Zeta 4 wash je mirišljavo
sredstvo za čišćenje lavaboa,
kupatila, pločica i podova u
bolnicama, klinikama, stomatološkim odinacijama i laboratorijama. Baza je katjonski i nejonski surfaktant, čisti
brzo i temeljno bez izazivanja oštećenja na površinama
od gume, drveta, porcelana,
keramike, emajla i metala.
Zeta rastvor je preko 90%
biorazgradiv, ne peni i ograničava proces fermentacije.
Zeta 3 ultra namanjen je brzoj i snažnoj dezinfekciji
i čišćenju površina medicinskih instrumenata i uređaja
između dva tretmana (rukohvata, stolova, stolica, nosača, tacni sa instrumentima, držača filma, lampi, vodenih
jedinica, itd.).
Deluje protiv virusa (uključujući i HIV, HBV, HCV), bakterija, gljivica i tuberkuloznih bacila.
Zeta 3 soft namenjen je brzoj i snažnoj dezinfekciji
i čišćenju površina medicinskih instrumenata i uređaja
između dva tretmana (rukohvata, stolova, stolica, nosača, tacni sa instrumentima, držala filma, lampi, vodenih
jedinica, itd.) Njegova specijalna formula, bez kvaternarnih amonijum-soli, sa alkoholnom bazom, čini Zeta
3 soft manje abrazivnim za disajne puteve i ne izaziva
pospanost.
Deluje na viruse (uključujući i HIV, HBV, HCV), bakterije, gljivice i tuberkulozne bacile.
Zeta 3 foam je pena namenjena brzoj i snažnoj dezinfekciji i čišćenju površina medicinskih instrumenata i
uređaja između dva tretmana (rukohvata, stolova, stolica, nosača, tacni sa instrumentima, držala filma, lampi,
vodenih jedinica, itd.). Posebno se preporučuje za dezinfekciju osetljivih površina.
Deluje protiv virusa (uključujući i HIV, HBV, HCV), bakterija, gljivica i tuberkuloznih bacila.
Zeta 3 wipes, maramice namenjene brzoj i snažnoj
dezinfekciji i čišćenju površina medicinskih instrumenata i uređaja između dva tretmana (rukohvata, stolova, stolica, nosača, tacni sa instrumentima, držala filma,
lampi, vodenih jedinica, itd.) Njihova specijalna formula
dermatološki je testirana.
Deluje protiv virusa (uključujući i HIV, HBV, HCV), bakterija, gljivica i tuberkuloznih bacila.
Zeta 5 unit čisti komponente za sukciju i creva
(cevi). Ukoliko se koristi
svakonevno sprečava pojavu biofilma. Zeta 5 unit
je mirišljavi koncentrat za
dezinfekciju bez aldehida,
ne peni i indikovan je za
primenu na sukcionim elementima. Deluje protiv virusa (uključujući i HIV, HBV,
HCV), bakterija, gljivica i
tuberkuloznih bacila.
Zeta 6 hydra može se koristiti
za često pranje ruku jer je obogaćen
zaštitinim nutrijentima i hidrirajućim
supstancama koje
kožu održavaju
zdravom i sprečavaju
iritacije.
Zeta 7 solution je rastvor visokih performansi za
brzu dezinfekciju silikona, alginata, polieterskih i polisulfidnih otisaka bez štetnog uticaja na njihovu dimenzionu
stabilnost i kompatibilnost sa kalupima. Zeta 7 rastvor je
koncentrovani dezinficijens bez aldehida sa širokim spekrom delovanja, pripremljen i testiran u skladu sa najnovijim evropskim normama iz oblasti dezinficijenasa.
Deluje protiv virusa (uključujući i HIV, HBV, HCV), bakterija, gljivica i tuberkuloznih bacila.
Zeta 7 spray je sprej snažnog dejstva koji omogućava brzu dezinfekciju silikona, alginata, polieterskih i
polisulfidnih otisaka, bez štetnog uticaja na njihovu dimenzionu stabilnost i kompatibilnost sa kalupima. Zeta
7 sprej je dezinficijens za trenutnu upotrebu, sa širokim
spektrom delovanja, pripremljen i testiran u skladu sa
najnovijim evropskim normama iz oblasti dezinficijenasa..
Deluje protiv virusa (uključujući i HIV, HBV, HCV), bakterija, gljivica i tuberkuloznih bacila.
Celokupan asortiman Zhemark proizvoda u skladu je sa
restriktivnim evropskm normama iz oblasti dezinficijensa
i sterilizatora. Oznaka CE dodatno naglašava usklađenost
ovih proizvoda sa Direktivom 93/42/CEE o medicinskim
uređajima.
Zahvaljujući preciznim istraživačkim protokolima, dejstvo Zhermack proizvoda ima idealan odnos efikasnosti i
vremena potrebnog za delovanje a sve to bez nepovoljnog
uticaja na korisnika i okolinu.
Zhermack SpA; Via Bovazecchino 100; 45021 Badia Polesine RO - Italy
Tel. 0425 597611; Fax 0425 53596
e-mail: [email protected] www.zhermack.com
15
SPECIJALNA PONUDA KOMPLETNE OPREME
Za otvaranje ordinacije, kompletiranje sa 2. ili 3. radnim mestom
Međunarodni sajam MEDIDENT 2014.
1
2
Paket 1
Stomatološki aparat SIGER V1000
sa terapeutskom stolicom i
halogenim operacionim svetlom
Nasadni instrumenti bez svetla
W&H
-Multifunkcionalni nožni prekidač
Ultrazvučni aparat za uklanjanje
kamenca Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
Kompresor za jedno radno
mesto Tecwell
- Sterilizator
Paket 2
Stomatološki aparat SIGER V1000
sa terapeutskom stolicom i LED
operacionim svetlom
Kombinovani izbor nasadnih
instrumenata
-Multifunkcionalni nožni prekidač
- Ugradni ultrazvučni aparat za
uklanjanje kamenca Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto
Tecwell
- Sterilizator
UKUPNO 5.400 €
UKUPNO 6.100 €
Paket 4
Stomatološki aparat SIGER U200
sa terapeutskom stolicom i LED
operacionim svetlom
Kombinovani izbor nasadnih
instrumenata
Multifunkcionalni nožni prekidač
- Ugradni ultrazvučni aparat za
uklanjanje kamenca Woodpecker
sa LED svetlom i 5 pozlacenih
nastavaka
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto
Tecwell
- Sterilizator
UKUPNO 6.990 €
Paket 5
Stomatološki aparat A-dec USA sa
terapeutskom stolicom sa bezkolektorskim LED elektro mikromotorom
- Nasadni instrumenti sa svetlom
W&H
- Ultrazvučni aparat za uklanjanje
kamenca Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto
Tecwell
- Sterilizator
UKUPNO 9.990 €
Paket 3
Stomatološki aparat SIGER V1000 sa
bezkolektorskim,LED, elektro mikromotorom sa svetlom, terapeutskom stolicom i LED operacionim
svetlom
Nasadni instrumenti sa svetlom
Multifunkcionalni nožni prekidač
- Ugradni ultrazvučni aparat za
uklanjanje kamenca Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto
Tecwell
- Sterilizator
UKUPNO 7.100 €
5
4
3
DODATNE POGODNOSTI
Popust od 10 % za nabavku
kompletnog stomatološkog
materijala i instrumenata firme
HLW Nemačka.
Cene važe samo za nabavku
kompleta.
Za komercijalne i tehničke
detalje obratite se našim
menadžerima na terenu ili u
sedištu firme.
SVE CENE SU
SA PDV-om !
17
3 tube od 3g kompozita
Optibond Solo Plus 3 ml,
Xrv kiselina 3 g
50 aplikatora za bond
Lukovi NiTi četvrtasti
2+1 = 35 €
Lukovi NiTi okrugli
2+1 = 25 €
Lukovi čelični četvrtasti
2+1 = 10 €
+
2 x XRV Herculite mini kit
50 €
2+1
65 €
Bravice MICROTECH a20
100 €
Vertise flow
Samoadhezivni
tečni kompozit 4x2 g
Kiselina JAMBO pak 30 gr
Opti Bond All-in-One
Adheziv VII generacije
Samonagrizajući adheziv 5 ml
85 €
Ortodontska
klješta Pantera
+ XRV Ultra tuba 4 g
95 €
+
240 €
3 tube od 4g kompozita
Optibond Solo Plus 5 ml
Xrv kiselinu 3 g
50 aplikatora za bond
2 x Herculite XRV Ultra mini kit
2 x Herculite tuba 5 g + Revolution tuba 1 g
+
DTE D3
18
Aparat za ultrazvučno uklanjanje kamenca
sa LED svetlom sa 5 nastavaka
1+1
120 €
MAXCEM Elite
45 €
76 €
Temp Bond
19
STOMATOLOGIJA
STOMATOLOGIJA
1+1
85 €
STOMATOLOGIJA
+
STOMATOLOGIJA
Easy post a10 kočići + Core materijal + Max cem
85 €
Elite HD + Putty normal 2 x 250 ml
Elite HD + Regular body 2 x 50 ml
Elite HD + light FAST body 2 x 50 ml
ZETA PLUS KOMPLET VL ( žuti)
8,6 grama
Za nadogradnju kruničnog
dela nadogradnje
Maxcem Elite 2 šprica od 5g
samo-adhezivni,samo nagrizajući kompozitni cement za cementiranje keramičkih krunica, inleja,
faseta i fiberglas kočić
110 €
Calxyd + Ker igle + Gutaperka poeni a120
29,9 €
ALGHAMIX II 230V
+ Zetaplus komplet
+ 12 Hydrogum 5
+ +
16 €
Repin
za funkcionalne
otiske
+
Kavitan CEM
za cementiranje
+
33 €
395 €
2 x K files + Citodur
92 €
Elite P&P Intro kit
+
Elite Cord konac
20
17 €
Gutaperke a120
50 €
Bio Race Basic set
+
Kerr 08-15 ( sterilne) Papirni poeni a200
3+1
12 €
3+1
10 €
21
Gingifast - veštačka gingiva
100 ml + separator
Neophodna za radove na implantatima
WHITE SMILE POWER
Za ordinacijsko beljanje
za dva pacijenta
40 % Hidrogen Peroksid
Elite Model
Gips III klasa
Elite Rock
4+1
28 €
Gips IV klasa 1 kg
6,7 €
Pakovanje od 3 kg
2+1
65 €
3,5 €
30 €
Pakovanje od 25 kg
Pesak za peskaru
Aluminijum oksid
Tensilab, sprej za smanjenje
površinskog napona, 120 ml
( 25, 50, 75, 90, 110, 125, 150,
180, 250 µm)
Pakovanje 1 kg
10,5 €
4,7 €
WHITE SMILE HOME
Za kućno beljanje
Carbamide peroxid
(10 %,16 %, 22 %)
40 % Hidrogen Peroksid
Abakus
boreri
4 +1
Zeta 7 spray je sprej snažnog dejstva koji omogućava brzu dezinfekciju silikona, alginata, polieterskih i polisulfidnih otisaka, bez štetnog uticaja na njihovu
dimenzionu stabilnost i kompatibilnost sa gipsevima. Zeta 7 sprej je dezinficijens za
trenutnu upotrebu, sa širokim spektrom delovanja..Deluje protiv virusa (uključujući i
HIV, HBV, HCV), bakterija, gljivica i tuberkuloznih bacila.
25,5 € - jedan litar
Dijamant boreri
za turbinu
5 +1
22
ZUBNA TEHNIKA
STOMATOLOGIJA
26 €
5+1
10 €
5+2
7€
34 €
Gumice za poliranje
5+2
Parapulparni
kočići a25
POBOLJŠAVA TOK GIPSA PO
POVRŠINI OTISKA I SMANJUJE
NASTANAK MEHURIĆA
355.524.220
295CE-023
251CE-060
8,5 €
12 €
L251FE-060
293FE-023
15 €
10 €
9,5 €
353.504.220
15 €
Veliki izbor freza, šajbni, dijamanata, kamenčića, gumica i kočića !
23
ZUBNA TEHNIKA
Prah 20 €
DURACROL®
Kera C je kobalt - hrom legura bez nikla I berilijuma.
Samo vezujući akrilat za izradu individualnih kašika
Pakovanje: prah: 500 g, tečnost: 250 g
Žuta boja
Livenje je moguće otvorenim plamenom kao i u indukcionoj mašini za livenje. Debljina zidova objekta mora biti najmanje 0.5 mm. Topi se u keramičkim tiglima za
vreme livenja. Koeficijent termičke ekspanzije 14.1 um/mk, pogodan je za skoro svaki
keramički materijal. Specifična težina legure : 8,4 g/cm³. Tačka topljenja: 1370-1385℃.
Tačka livenja:1445℃. Tvrdoća:340 HV10. Nije potrebna oksidacija metala pre pečenja opakera.Kod
pečenja keramike faza hladjenja mora da se radi postepeno.
250 €
Tečnost 5,75 €
DURACRYL® PLUS
Samo-vezujući akrilat za bazu proteza,
direktno podlaganje, izradu parcijalnih proteza
DURACRYL® PLUS postoji u bojama
U (univerzalna roze) i O (providna).
prah: 500 g ,tečnost: 250 g
Prah 21 €
Tečnost 6 €
Kera je legura za metal
keramiku na bazi Nikl-Hroma
185 €
U svom sastavu ne sadrži berilijum, gvožđe niti
druge štetne sastojke. Proizvodnja je po svim svetskim standardima
kao što je ISO 9002, DIN EN 46002, VMP93/42/EWG. Velika antikorozivna moć je glavna karakteristika Kera N-a. Nije potrebna oksidacja
metala pre pečenja opakera. Livenje je moguće otvorenim plamenom i u indukcionoj mašini. Koeficijent termičke ekspanzije 14.1 um/mk pogodan je za skoro svaki keramički materijal.
Podržava livenje objekta sa veoma tankim zidovima od 0.2 – 0.3 mm. Specifična težina legure 8.3 g/cm
3. Tačka topljenja 1340 – 1370 C. Tačka livenja 1450 C. Tvrdoća 320 HV10.
DENTIUM – Legura kobalta
za skeletirane proteze
SUPERACRYL® PLUS
190 €
Tačka topljenja 1250 C.
Tačka livenja 1320 C.
7Čvstoća 700 N/mm2
Toplo-polimerizujući akrilat za bazu proteze
Pakovanje: prah: 500 g i tečnost: 250 g
Dostupan u bojama U (univerzalna roze) i O (providna).
Kera-Vest je fosfatna uložna masa za krunice i mostove.
Prah 16 €
Ona je upotrebljiva za brzu kao i za normalnu tehniku livenja.
Vreme rada ca. 5 min
.Vreme vezivanja ca. 25.min
.Ekspanzija vezivanja je 2,5 - 2,9 %
.Kiveta se može staviti u užarenu peć za žarenje 30 min. posle
vezivanja uložne mase.
Tečnost 5,6 €
35 €
Spofadent a28
Tener-Vest je fosfatna uložna masa
za izradu skeletiranih proteza .
Troslojni zubi
Izuzetno otporni na abraziju
Dugotrajne stabilne boje
Po VITA ključu
7,7 €
24
2€
AKCIJA
Tehnika livenja može biti
normalna kao i brza
Vreme vezivanja ca. 30.min.
Ekspanzija vezivanja je 1,25 - 1,45 %.
200
+ Ke € – Kera
N
ra Ve
st pr 1kg
a
i teč
nost h 4kg
1l
10% na 1kg metala Kera , Kera C, Dentium
10% na komplet mase Kera Vest,
25
ZUBNA TEHNIKA
Metali
i uložne
mase
ZUBNA TEHNIKA
ZUBNA TEHNIKA
SIMPLY BRILLIANT
Kivete za ulaganje
cena od 3,4 €
Keramika Creation Willi Geller-jednostavno brilijantna
Gumena postolja za kivete
cena od 5,1 €
Postolja za pečenje keramike
+ GRATIS
Keramički kočići 10 komada
20 €
Creation Willi Geller kursevi:
Održavaju se svakog meseca kako u Beogradu,
tako i u Novom Sadu.
Ne propustite super Creation novo iskustvo
i prijavite se za učešće.
Beograd - 064 642 31 36
Novi Sad - 064 642 31 41
26
26
test kit 16g, boja A3 .............................. 40€
crea alloy bond 8g ................................ 62€
creapast- opaker u pasti 3g ....................17€
opaker u prahu 20g .............................. 21€
tečnost za opaker 25ml .......................... 9€
opak dentin 15g ................................... 23€
dentin 20g ........................................... 21€
dentin 50g ........................................... 46€
tečnost za modelovanje 25ml ................. 8€
tečnost za modelovanje 50ml ............... 11€
aproksimalan dentin 15g ......................23€
neck transpa 15g .................................. 20€
shoulder prah 15g ................................ 23€
enamel 20g ......................................... 21€
glazura 20g .......................................... 33€
tečnost za glazuru 25ml ........................ 15€
prah za korekciju 20g ............................ 35€
moisturing tečnost 25ml ...................... 40€
Keramika-materijal od koga
su načinjeni dentalni snovi i mi
znamo nešto o tome!
Inspirisan željom za unikatnom i prirodnom kopijom
prirode međunarodno priznati
zubni tehničar Willi Geller kreirao je metalokeramički sistem
1988. godine koji je prouzrokovao senzaciju. Perfektne i
prirodi bliske restauracije bile
su moguće, majstorske u svojim fizičkim svojstvima i pouzdane u smislu naslojavanja. Sa
Creation keramikom svaki zub
je odjednom mogao da zadrži svoj karakter u boji, obliku i
funkciji.
Novi keramički materijal je
ubrzo postavio svedske standarde u dentalnoj tehnologiji.
Geller-ova majstorska keramika i njegova sofisticirana
tehnika naslojavanja je postavila standard za najviši kvalitet
dentalne estetike. Mogućnost
perfektnog imitiranja prirode postavila je novi zadatak
ispred zubnih tehničara i dala
im novu umetničku dimenziju.
Više od 20 godina je ime
Creation sinonim za visokokvalitetnu i estetski superiornu dentalnu keramiku. Bez
obzira da li se radi o prednjim
ili bočnim regijama, vinirima,
inlejima, onlejima, mostovima
ili impantatima. Creation je
izuzetno pouzdana u rukovanju, ekspresivna u svojim efektima boje i brilijantna u rezultatima.
***veliki broj efekata
Popust za kupovinu preko 150e - 5%,
Popust za kupovinu preko 250e -10%!!!
27
Aca Radulović,
zubni tehničar
Willi Geller Creation je svetski poznata dentalna keramika velikih mogućnosti i prihvatljive cene. Svojim
mogućnostima dozvoljava nam komforan rad, postojanu boju i više procesa pečenja bez bojazni od pucanja, promene boje i forme metalokeramičke nadoknade.
Kod manje zahtevnih boja (boja po ključu) hromazitet,
opacitet, transparencija i translucencija postiže se već
kod prvog pečenja. Slojevito nanošenje umnogome je
olakšano velikim izborom efekt keramičkih masa i izvanrednom univerzal tečnošću. Fina struktura keramičkog
praha umešana sa tečnošću daje keramičkoj masi izuzetnu plastičnost što umnogome pomaže u slaganju
efektnih slojeva. Masa se ne razliva, što se nakon pečenja
jasno vidi. Iz bogatog početnog seta izdvojio
bih cervikal i pearl incizal kao i transition dentin. Nanošenje je lako, a rezultat ubedljiv.
Sa dentalnim keramikama koje sam do sada
koristio željene efekte sam postizao na dosta
teži način. Otkrivene su nam nove mogućnosti, sada se u svakodnevnom radu možemo
dokazati i prikazati na nov Creativ-an način.
SIMPLY BRILLIANT
Download

12 - Neodent