Broj 9 • Januar 2014.
BESPLATAN PRIMERAK
STOMATOLOŠKI STRUČNO - INFORMATIVNI ČASOPIS
NEWS
Dragi
prijatelji i
saradnici,
u ime
Neodenta
želim Vam
mnogo sreće
i uspeha u
novoj godini!
Od 01.01.2014 god
Branko
Srećkov
Rankeova br 4
Beograd
Maloprodaja
Neodent News, interni besplatni magazin • Beograd, Rankeova 4 • Tel. 011 308.91.61,
308.77.46 • Novi Sad, Kosančić Ivana br.2 • Tel: 021.654.67.93 • urednik dr Ivan Nikolić •
sekretar redakcije Nataša Janjić • e-mail: [email protected]
2
Produkcija
Ku ć a š t amp e
stampanje.com
Maxcem Elite TM
Samo-nagrizaju}i, samo-adhezivni kompozitni cement
Max cem
elite refill
pak 2+1
170 €
Maxcem Elite TM
Samo-nagrizajući, samo-adhezivni kompozitni cement
Za indirektne restauracije usavršena jednostavnost – velika snaga veze i sjajna jednostavnost upotrebe – omogućuje dokazana tehnologija bez žrtvovanja superiornih osobina, lako se uklanja, nema potrebe za ručnim mešanjem i nije uslovljeno čuvanjem u frižideru. Za još veći komfor intraoralni aplikatori i aplikatori za punjenje kanala korena čime se omogućuje aplikacija i u područjima koji su teško dostupni.
Jačina veze između 22-36MPa. Ostvaruje se i bez primene adheziva.
Jednostavan za upotrebu. Lako se uklanja, nema ručnog mešanja nije potrebno držati u frižideru.
Kompatibilan sa svim substratima. Keramičke nadokande na prednjim i na bočnim zubima, metalo-keramičke nadoknade, nadoknade od legure metala i CAD/CAM urađene nadoknade.
Efikasan mehanizam samostalne polimerizacije. Potpuno se polimeriše bez prisustva svetla.
Za kliničare koji žele veliku snagu veze i stabilnost materijala u samo jednom koraku pri upotrebi kompozitnih
cemenata za indirektne restauracije. Maxcem Elite pruža superiornu stabilnost boje i može se koristiti za visoko
estetske nadoknade locirane bilo gde u ustima uz jednostavno aplikovanje direktno u nadoknadu ili na preparaciju.
3
KLINIČKA PRAKSA
Mogu]nosti dodatne
retencije radikularnim
ko^i]ima
Danas se sve više teži brzom
i lakom načinu ojačanja
devitalizovanih zuba bilo da
je u pitanju rekonstrukcija
izgubljenih zubnih masa ili
protetska rehabilitacija.
S
ama ideja o postavci radikularnih
kočića i nanošenju komplementarnih materijala je prilicno stara ali se u
poslednje vreme razvitkom kompozitnih sistema sve više smanjuju razlike u sastavu i svojstvu kočića i materijala za nadogradnje.Jedan takav
sistem koji se pokazuje jako uspešnim kada je u pitanju sveobuhvatnost mogućnosti tretmana i lakoća
primene je komplet Spofa Dentala
EasyCore i Easyglass Post.
Proizvođač SpofaDental koji je ćerka Kerr Sybron korporacije ponudila je stomatolozima jako interesantnu kombinaciju Easyglass Post staklenim vlaknima ojačanih kompozitnih kočića i EasyCore svetlosnoiniciranih kompozitnih materijala za nadogradnje ojačanih staklenim vlaknima.
Easyglass Post ojačani kompozitni kočići dolaze u tri veličine od 1,
25 mm, 1, 375 mm i 1, 5 mm sa odgovarajućim svrdlima za preparaciju kanala korena (Slika 1.).
Slika 1. Easyglass Post kočići
4
Kao i kočići svrdla su jasno obeležena usklađenim bojama sa kočićima
tako da uz kvalitetne rotirajuće instrumente postoji i olakšana manipulacija. Kombinacija Easyglass Post kočića
sa već proverenim samonagrizujućim
kompozitnim cementom, Maxcem
Elite predstavlja dobitnu kombinaciju kada je cementiranje ove vrste
kočića u pitanju (Slika 2.).
Zoran R. Vulićević,
Aleksandar Papić
nalaze i materijali za nadogradnje ispod metalokeramickih nadoknada
koji su plave i zlatne boje jasno se
razlikujući od susednog zubnog tkiva što u mnogome olakšava preparaciju patrljaka (Slika 3.).
Slika 3. Materijal za nadogradnje
Slika 2. Maxcem Elite je kompatibilan
sa Easyglass Post sistemom
EasyCore materijal u svom sastavu
sadrži kratka specijalno tretirana staklena vlakna koja ovoj vrsti materijala daju značajna mehanička svojstva
kakva nemaju standardni kompozitni materijali. Materijal pored svetlosne inicijacije poseduje i mogućnost
hemijske inicijacije tako da je obezbeđeno očvršćavanje i u delovima
rekonstruiranog zuba gde svetlosti
nije ili je otežan dolazak.
Izuzetno je interesantno da proizvođač nudi pored standardnih A2,
A3, i materijal za izbeljene zube prateći sve trendove savremene estetske
stomatologije kada su u pitanju nadogradnje devitalizovanih zuba bilo
kod pripreme za bezmetalnu keramiku ili rekonstrukciju samo kompozitnim smolama. U kompletu se
Rad sa ovim sistemom je jednostavan i brz. Kod endodontski zbrinutog zuba kanal se preparira priloženim kanalnim svrdlom do željene
dubine, ispira natrijumhipohloritom
i posle ispiranja posušuje papirnim
poenima većeg prečnika (Slika 4.).
Slika 4. Preparirani kanali
KLINIČKA PRAKSA
U tako pripremljen kanal aplikuje se Maxcem Elit kanilom i Lentulo nosačem, da bi se odmah zatim postavio
kočić (Slike 5, 6, 7.). Posebna pažnja se mora posvetiti operacionom svetlu koje ako je blizu može otpočeti polimerizaciju što će onemogućiti pravilnu postavku kočića u kanal korena. Po očvršćavanju kompozitnog cementa primenom klasične tehnike nagrizanja dentina i gleđi, ispiranju i posušivanju uz aplikaciju bonda omogućeni su uslovi za aplikaciju materijala za nadogradnju.
Slika 5. Pozlaćen kočić
Slika 6. Titanijumski kočić
Slika 7. Kompozitni kočić
Odgovarajući materijal za nadogradnje EasyCore se injektira u kavitet pažljivo da bi se izbegla pojava blazni i
poroznosti nadogradnje. Posle prosvetljavanja trebalo bi sačekati još 5 minuta kako bi se materijal vezao i tamo
gde nije bilo dovoljno svetlost(Slike 8, 9, 10.).
Slika 8. EasyCore gold
Slika 9. EasyCore blue
Slika 7. Kompozitni kočić
Dalja obrada kompozitnih nadogradnji se obavlja standardnim postupcima za pripremu patrljka ili prekrivanju
odgovarajućim kompozitnim materijalima ako su u pitanju estetske kompozitne nadogradnje (Slike 11, 12, 13.).
Slika 11. Kompozitna nadogradanja
pre brusenja
Slika 12. Prepariran zub 46
Slika 13. Kompozitna nadogradnja
Sve u svemu Sistem Spofe i Kerra po svojim svojstvima i asortimanu ovih proizvoda na našem tržištu može
se smatrati zlatnim pravilom kada je u pitanju dodatna retencija devitalizovanih zuba.
5
Fiberglas kočići + Core materijal
Easy glass post refil
10 koničnih kočića
8,6 grama
Za nadogradnju
kruničnog
dela nadogradnje
Maxcem Elite
samo-adhezivni,samo nagrizajući kompozitni
cement za cementiranje keramičkih krunica,
inleja, faseta i fiberglas kočić
Easy Glass Post ( refil ) 10 fiberglas koničnih kočića
Easy Core dual špric 8,6 g
Easy Core dual špric 8,6 g + Easy Glass Post ( refil ) 10 fiberglas kočića
Max Cem Elite (1 špric) + Easy Glass Post refil + Easy Core dual špric 8,6 g
6
29 €
29 €
55 €
87 €
PITALI STE EKSPERTA
LED-SVETLOSNI IZVOR
ZLATNI STANDARD RESTAURATIVNE
STOMATOLOGIJE
S
vetlosno polimerizujući materijali predstavljaju osnov
restaurativne stomatologije. Njihovo očvršćivanje se
vrši putem procesa polimerizacije koja podrazumeva
aktiviranje fotoinicijatora, stvaranje slobodnih radikala
i povezivanje monomera smole na molekularnom nivou u lance polimera i kopolimera. Cilj svakog kvalitetnog ispuna je potpuna morfološka, anatomska i estetska rekonstrukcija zuba. Međutim, reakcija polimerizacije neminovno dovodi do redukcije u volumenu (polimerizaciona kontrakcija) koja je uzrok pojave mikropukotine te samim tim i lošeg ishoda poput post-restaurativne osetljivosti, sekundarnog karijesa i zapaljenskih
promena pulpe. Kako bi se štetni efekti smanjili na minimum, neophodna je kvalitetna i potpuna polimerizacija ispuna koja zavisi kako od sastava materijala tako
i od pravilnog izbora tipa svetlosti, njenog intenziteta
i dužine trajanja.
Pravilan izbor svetlosnog izvora za polimerizaciju jedan je od najvažnijih faktora za ostvarivanje adekvatne
veze između materijala i zubnog tkiva. Danas se na tržištu nalazi širok izbor svetlosno-aktivirajućih materijala
i polimerizacionih svetlosnih izvora. Savremeni svetlosni izvori za polimerizaciju stomatoloških materijala podrazumevaju izvore svetlosti među kojima; konvencionalne (halogene) lampe, ksenonske (plazma) lampe, argonske lasere i plave svetlosno-emitujuće diode (LED).
Dakle, razlikujemo izvore koji produkuju belu svetlost talasnih dužina od 400 do 500 nm (konvencionalne halogene lampe i ksenonske (plazma) lampe) i izvore koji produkuju plavu svetlost vidljivog dela spektra
(argonski laseri i plave svetlosno-emitujuce diode-LED).
Poslednjih godina se po svojoj efikasnosti, pouzdanosti i ekonomičnosti izdvaja svetlosni izvor sa plavim
svetlosno-emitujućirn diodama koji je zasnovan na tehnologiji poluprovodnika, gde se emisija plave svetlosti
ostvaruje prolaskom električne energije kroz poluprovodnički čip smešten u sredini sijalice. Emisioni spektar LED izvora je uskog raspona talasnih dužina (430500nm) i kao takav blisko odgovara apsorbcionom spektru fotoinicijatora kamforhinona (468 nm) koji se najčešće nalazi u kompozitnim materijalima. Ova činjenica
ide u prilog njegove veće efikasnosti (2 do 3 puta efi-
Mr. sci dr Tatjana
Savić Stanković
kasniji u odnosu na halogeni izvor), uz višestruko manji utrosak energije. Tačnije, LED svetlosni izvor sa manje snage izvora i kraćom ekspozicijom u odnosu na
halogen obezbeđuje isti stepen i kvalitet polimerizacije materijala bez dodatnog oslobađanja toplote čime
se smanjuje mogućnost oštećenja pulpo-dentinskog
kompleksa. Činjenica je da će iskusni kliničar pored svih
navedenih faktora uvek obratiti pažnju i na ekonomičnost svetlosnog izvora.
Među veoma kvalitetnim i efikasnim LED svetlosnim
lampama izdvojila se i LED C lampa. Bežična LED C lampa ima odgovarajući ergonomski oblik koji olakšava manipulaciju aparatom. Ova lampa nudi izbor tri različita
režima rada (kontinuirani, soft i pulsni) i izbor vremena
od 5 do 20 sekundi. Kvalitetno izrađen materijal lampe omogućava bezbednu dezinfekciju primenom svih
raspoloživih sredstava za obeskličavanje. Ovaj jednostavan, pouzdan i efikasan svetlosni izvor pokriva sve potrebe restaurativne kliničke prakse.
Led C
Led lampa
850-1000 mw/cm2
Tri režima rada
Dve baterije
170 €
7
KLINIČKA PRAKSA
RIZIK OD PRENO[ENJA
INFEKCIJA U STOMATOLO[KOJ
PRAKSI JE NA[A REALNOST
Marina Latković
Klinika za bolesti
zuba, Stomatološki
fakultet
Univerziteta u
Beogradu
II deo
Kratak sadržaj: Podaci iz literature ukazuju na činjenicu da se određeni broj
virusnih infekcija nedovoljnim poznavanjem osobina virusa lako prenosi u stomatološkoj ordinaciji. Tu se pre svega misli na virus humane imunodificijencije
(HIV) i na viruse iz grupe hepatitisa (HBV i HCV). Osobe zaražene ovim virusima
najčešće se ne razlikuje od zdrave osobe i zato je u svakodnevnom radu neophodno sprovoditi sve mere prevencije i zaštite u stomatološkoj praksi (zaštita
pacijenata i osoblja kao i odgovarajuća dezinfekcija i sterilizacija instrumenata).
Ključne reči: HIV, HBV i HCV, preventivne mere.
MERE ZAŠTITE
SPECIFIČNA ZAŠTITA
Specifična zaštita je vakcina i ona
postoji samo za HBV. Sve osobe koje
rade u zdravstvu treba da se vakcinišu protiv HBV-a, prema Zakonu o
zdravstvenoj zaštiti RS.
NESPECIFIČNA ZAŠTITA
Postupak rada sa kontaminiranim
instrumentima
• Stomatološke instrumente (osim
nasadnih instrumenata) potopiti
u namenski dezinficijens (dezinficijense koristiti prema uputstvu
proizvođača, obavezno bez prisutstva aldehida).
• Instrumente isprati vodom.
• Instrumente ubaciti u ultrasoničnu kadicu sa dezinficijensom
(koristiti isključivo dezinficijense za ultrasoničnu kadicu prema
uputstvu proizvođača).
• Instrumente isprati vodom.
• Instrumente pripremiti za sterilizaciju.
• Sterilisati instrumente.
• Nasadne instrumente posle upotrebe prebrisati odgovarajućim
dezinficijensom, podmazati pre
sterilizacije i obavezno sterilisati posle svakog pacijenta u autoklavu.
• U stomatološkoj praksi se preporučuje korišćenje autoklava klase B (mogućnost sterilizacije svih
vrsta instrumenata, materijala i
opreme u stomatološkoj praksi).
Napomena: U toku celog postupka
8
rada sa kontaminiranim instrumentima obavezno koristiti zaštitne rukavice za jednokratnu upotrebu.
Čuvanje instrumenata
Svi instrumenti se moraju čuvati
u metalnim kutijama (osim ako nisu
upakovani pre procesa sterilizacije)
da bi ostali sterilni.
Poželjno je imati posebnu prostoriju za centralnu sterilizaciju.
Zbrinjavanje medicinskog otpada
Svi instrumenti za jednokratnu
upotrebu moraju se odložiti u posebne kontejnere koji se nalaze u
neposrednoj blizini radnog mesta.
Kontejnere sa kontaminisanim materijalom dalje odložiti prema propisu
o odlaganju infektivnog materijala.
Postupak rada u zubno-tehničkoj
laboratoriji
Svi radovi u bilo kojoj fazi izrade,
koji su došli u kontakt sa telesnim
tečnostima pacijenta moraju se potapati u dezinficinens (isključivo koristiti dezinficijense koji su predviđeni za otisne mase) i staviti u posebne
kese predvidjene za odlaganje otisaka pre slanja u laboratoriju.
Higijena opreme i stomatološke
ordinacije
Sve radne površine, delove stolice i aparata prebrisati odgovarajućim dezinficijensom, prema uputstvu
proizvođača posle svakog pacijenta.
Na kraju radnog dana obavezna je
dezinfekcija creva sistema za aspiraciju odgovarajućim dezinficijensom.
Zidovi i podovi moraju se čistiti
i dezinfikovati adekvatnim dezinficijensima.
Napomena: obavezno je nošenje
zaštitnih rukavica.
U slučaju povrede u stomatološkoj praksi primeniti PEP ( postekspoziciona profilaksa).
Zaštita osoblja
Zaštita pacijenata
Obavezno korišćenje rukavica za
jednokratnu upotrebu, zaštitnih
maski i zaštitnih naočara (najbolje
vizir).
Obavezno korišćenje rukavica za
jednokratnu upotrebu, zaštitnih
maski od strane stomatologa i
stomatološke sestre.
Nikada ne prati rukavice umesto
ruku.
Koristiti špriceve i igle za
jednokratnu upotrebu.
Posle pranja ruku, ruke brisati
kompresom za jednokratnu
upotrebu ili ruke sušiti toplim
vazduhom.
Koristiti plastične sisaljke za
jednokratnu upotrebu.
Ruke dezinfikovati namenskim
dezinficijensima.
Koristiti čaše za jednokratnu
upotrebu.
Nositi zaštitnu odeću. Ne
preporučuje se pranje uniformi van
zajedničke medicinske vešernice.
Koristiti jednokratne papirne
komprese.
Obavezan rad sa koferdamom.
Koristiti jednokratne nastavke za
puster.
Zeta 1 – Dezinfekcija hiruških
i rotirajućih instrumenata
Zeta 1 je rastvor bez aldehida,
koncentrovan dezificijens širokog spektra.
Zeta 3
- Dezinfekcija površina
medicinskih uređaja
Rastvor je bez aldehida,dezificijens
I deterdžent širokog spektra
Spreman za upotrebu.
Zeta 5 – Dezinfekcija uređaja
za aspiraciju i ispiranje
Koncentrat,bez aldehida,
deterdžent koji ne stvara penu, ujedno
I deodorant i dezificijens koji je posebno
kreiran za fontane i pljuvaonice.
Zeta 7 – Dezinfekcija otisaka
Dezificijens,koncentrovan bez aldehida,
širokog spektra,razvijen i testiran u skladu
sa najnovijim harmonizovanim
evropskim standardima dezinfekcije
9
KLINIČKA PRAKSA
GJASJONOMER CEMENTI
Glasjonomerni cementi razvijeni su 1970.
godine (1). 1988. Wilson i McLean (2) su ih
predstavili stomatološkoj praksi. Od tada je
menjan sastav glasjonomera i danas imaju
široku primenu u preventivnoj i restaurativnoj
stomatologiji, ortodonciji i protetici.
Ivana Miletić, Ivona Bago, Anja Baraba, Ivica Anić
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju,
Stomatološki fakultet Univerziteta u Zagrebu
Glasjonomeri su hibridni
cementi sastavljeni od kalcijumsko-aluminijumsko-fluorosilikatnih čestica stakla
(prah) i 35-65% vodenog rastvora kopolimera poliakrilne kiseline (tečnost). Praškasta komponenta određuje fizička svojstva (čvrstoća, otpornost) i bioaktivnost (otpuštanje bioaktivnih jona) glasjonomera dok kiselinsku komponentu odlikuje svojstvo biokompatibilnosti i adhezije
za tvrda zubna tkiva. Mešanjem praha i tečnosti dolazi do neutralizacije kiselinskih grupa poliakrilne kiseline kalcijumsko-aluminijumsko-fluorosilikatnih čestica stakla. Tokom procesa stvrdnjavanja najpre se
oslobađaju joni kalcijuma
i stroncijuma sa površine
čestica stakla i sa lancima
poliakrilne kiseline stvaraju
metal-poliakrilatne soli. U
dugoj fazi nastaju aluminijum-poliakrilatne soli čime
se poboljšavaju fizičke osobine materijala te smanjuje topljivost. Konačni rezultat je cement koji se sastoji
od čestica stakla okruženih
hidrogel matriksom koji je
nastao otapanjem površine čestica stakla u kiselini.
Za tvrda zubna tkiva glasjonomeri se vežu hemijski preko razmene jona i
stvaranjem aktivnog hemijskog sloja (1). Kako bi
10
se postigla aktivna razmena jona na spoju cementa
i tvrdog zubnog tkiva potrebno je površinu gleđi i
dentina očistiti od razmaznog sloja pre postavljanja
cementa. To se postiže kondicioniranjem površine kaviteta 20%-tnom poliakrilnom kiselinom tokom 10
sekundi, ili 10%-tnom poliakrilnom kiselinom 20 sekundi. Vreme delovanja kiseline treba da bude ograničeno jer dodatna demineralizacija i otvaranje dentinskih tubula može da smanji broj raspoloživih jona za
razmenu, a dentinska tečnost da otopi sloj razmene jona, što smanjuje snagu vezivanja. Do sada zabelženi gubitak veze je bio
rezultat kohezivnih grešaka
unutar samog cementa, a
ne gubitka adhezije za tvrda zubna tkiva (2). To je važno saznanje za klinički rad
jer, ukoliko dođe do gubitka materijala, uvek postoji
preostali bioaktivni sloj na
površini, čak i kad cement
više nije klinički vidljiv (3).
Glasjonomerni cementi su trenutno jedini restaurativni materijal koji se bazira na vodi i ima antikarijesni učinak (4, 5). Voda je važan faktor u stvrdnjavanju
cementa i razmeni jona te
čini između 11% i 24% volumena stvrdnutog cementa. Udeo vode unutar ce-
menta deli se na„čvrsto vezanu“ vodu, koja je sastavni
deo stvrdnutog cementa,
i „slabo vezanu“ vodu koja
se može lako otpustiti dehidracijom. Poznato je da je
acido-bazna reakcija stvrdnjavanja osetljiva na vodu,
posebno u početnim fazama vezivanja, zbog visoke
topljivosti kalcijum poliakrilatnih lanaca. Zbog toga se,
kod rada sa konvencionalnim glasjonomerima, preporučuje zaštita materijala
svetlopolimerizujućom niskoviskoznom smolom ili
lakom, tokom 24 sata (6, 7).
Problem osetljivosti
glasjonomera na vodu pokušao se rešiti većim zasićenjem tečnosti prahom i
distribucijom manjih čestica praha u visoko viskoznim staklenim jonomerima. Zbog povećane kompaktnosti koriste se u terapiji karijesnih lezija mlečnih
zuba, kao podloge i za nadoknadu dentinske mase
kod endodontski lečenih
zuba, kao privremeni materijali u sklopu ART programa (Atraumatic restorative treatment) te za zalivanje fisura i kvržica. Proces
stvrdnjavanja je kraći, rana
osetljivost na vlagu je značajno smanjena, a topljivost
u usnoj duplji je niska. Visoko viskozni glasjonomeri indikovani su za restauracije karijesnih lezija kod
starijih pacijenata, koji često imaju smanjenu salivaciju pa bioaktivni materijal
štiti preostalo zubno tkivo i
ostale zube od demineralizacije i kavitacije. Drugi način prevladavanja problema vlage bio je razvoj smolom modifikovanih glasjonomera (SM SIC), koji u sa-
stavu imaju manje količine
hidrofilne smole (hidroksietil metakrilat, HEMA), čime
je poboljšana translucencija materijala (8). Takođe,
stvaranjem„fenomena kišobrana“ posle svetlosne polimerizacije, materijal je zaštićen od daljeg primanja ili
gubitka vode tokom stvrdnjavanja (9). Smolom modifikovani glasjonomeri (SM
SIC) su idealni za restauraciju kaviteta cervikalne regije
prednjih i bočnih zuba zbog
hemijske adhezije i niskog
modula elastičnosti. Takođe, imaju duže vreme rada,
neposredno stvrdnjavanje
posle osvetljavanja, estetiku sličnu kompozitnim materijalima i poboljšana fizička svojstva (10).
Na tržištu postoje i svetlom aktivirani samostvrdnjavajući glasjonomeri kod
kojih je acido-bazna reakcija stvrdnjavanja ubrzana dodavanjem crvenog
pigmenta koji upija energiju talasne dužine plavog
svetla. Trenutno jedini ovakav materijal na tržištu je
Fuji Triage (GC Corporation, Tokyo, Japan). Fuji Triage ima šest puta više fluorida u svom sastavu, koji se
otpuštaju iz materijala tokom 24 meseca. Ima manju
viskoznost čime se olakšava aplikacija i osigurava bolja adhezija za tvrda zubna
tkiva. Zbog otpornosti na
vlagu može se koristiti na
zubima u nicanju. Indikacije za primenu su zalivanje fisura, nekooperativni
pacijenti, podloge kod dubokih kaviteta, kao privremeni materijal tokom perioda stabilizacije kod pacijenata sa aktivnim karijesnim lezijama. Slike 1., 2. i
KLINIČKA PRAKSA
3. prikazuju zalivanje fisura
prvog gornjeg molara Fuji
Triage-om.
Najznačajniji nedostatak glasjonomernih materijala je mala otpornost na
pritisak i trošenje što ih čini
neprikladnim za restauracije
okluzalnih i aproksimalnih
površina. Equia sistem (GC,
Tokyo, Japan) je novi glasjonomerni materijal, kombinacija Equia Fil i Equia Coat.
Zbog poboljšanih mehanič-
kih i estetskih svojstava i uz
poznate karakteristike hemijskog vezivanja za tvrda
zubna tkiva i otpuštanje fluorida, Equia se, prema preporuci proizvođača, može
koristiti kao konačni restaurativni materijal u bočnoj
regiji i složenijim multidisciplinarnim terapijskim planovima. Nova generacija čestica stakla osigurava brzu
reaktivnost pa je skraćeno
vreme stvrdnjavanja i osigu-
rana visoka estetika. Equia
Coat premazom, baziranim
na nano-česticama, postiže
se visoka glatkoća ispuna
i sjaj pa nema potrebe za
dodatnim poliranjem. Premaz štiti materijal od kontaminacije vlagom i erozije, poboljšava fizička svojstva, osigurava marginalno
zatvaranje i smanjuje postoperativnu osetljivost, mikropropuštanje i obojenje
rubova ispuna. Premaz nestaje posle nekoliko meseci
i tad Equia sazreva u kontaktu sa jonima iz okruženja čime se povećava čvrstoća materijala koja je tada
slična kompozitima. Equia
sistem je indikovan za restauracije u bočnoj regiji,
kod kaviteta korena, izradu nadogradnji i poprav-
Slika 1. Zalivanje fisura prvog gornjeg molara
Slika 2. Aplikacija belog Fuji
Triage-a u kapsuli
Slika 3. Konačan rezultat
Slika 4. Stari amalgamski ispun sa sekundanim karijesom
Slika 6. Restauracija kaviteta Equia sistemom
Slika 7. Equia ispun posle 6
meseci
Slika 10. Equia ispun posle
9 meseci
Slika 11. Stari kompozitni ispun sa sekundarnim karijesom na donjem levom molaru
ke starih restauracija. Slike 4., 5. i 6. prikazuju zamenu amalgamskog ispuna na gornjem levom kutnjaku Equia sistemom. Slika 7. prikazuje isti slučaj posle 6 meseci. Slike 8. i 9. prikazuju zamenu amalgamskog ispuna na gornjem desnom molaru Equia sistemom, i slika 10. slučaj posle 9 meseci. Slika 11. prikazuje stari kompozitni ispun sa sekundarnim karijesom koji je zamenjen Equia
sistemom (Slika 12.). Slika
13. prikazuje slučaj posle
dve godine.
Napomene: Spisak naučne
literature kod izdavača. Originalni članak objavljen je u
Vjesniku dentalne medicine,
Vol. 20, Nr. 4, Dec 2011. Ponovo objavljeno uz dozvolu.’
Slika 5. Očišćen kavitet posle uklanjanja starog amalgamskog ispuna
Slika 8. Stari amalgamski ispun na gornjem levom molaru
Slika 9. Restauracija Equia
sistemom
Slika 12. Restauracija
Equia sistemom
Slika 13. Equia ispun posle
dve godine
11
12
INTERVJU
Re[avamo aktuelne probleme
prof. dr Vitomir Konstantinović direktor Stomatološke komore Srbije
Poštovani
profesore,
čestitamo
Vam na
izboru
za direktora Stomatološke
komore Srbije! Da li nam
možete dati svoje vidjenje
funkcionalnih kapaciteta,
potencijala i problema u
ostvarivanju stomatološke
zaštite u zemlji?
delatnošću - stomatologijom. Takođe, uvidom u sajt Stomatološke komore Srbije, kolege su dobile informaciju o promenama u komori, počeli da se javljaju za dobijanje pravnog saveta, a taj broj svakodnevno
raste. Činjenica, da do sada u komori u Beogradu nije postojala pravna
služba, bila je poražavajuća, tako da
smo angažovali iskusnu pravnicu koja
je odmah počela sa radom, što već
daje značajne rezultate.
Zahvaljujem Vam se na čestitkama na izboru za direktora Stomatološke komore Srbije. Kako je komora posle niza problema, koji su Vam
pretpostavljamo poznati, počela sa
radom tek krajem oktobra, još uvek
nisam u mogućnosti da u potpunosti
sagledam sve probleme koji evidentno postoje u srpskoj stomatologiji.
Prvi korak koji smo preduzeli čim
smo došli u posed službene dokumentacije u Novom Sadu, Kragujevcu,
Nišu i naravno u Beogradu (Stručna
služba SKS zvanično je u Beogradu
počela sa radom u punom sastavu
21.10. 2013.) bio je da se prvo urade
najvažniji poslovi, a to su izrada rešenja doktorima stomatologije. Potpisano je i uručeno 62 rešenja o upisu
u imenik SKS, 71 rešenje o izdavanju
licence, 4 odluke o ispisu i 4 odluke o
upisu unutar ogranaka komore, i 12
potvrda o nekažnjavanju pred organima komore. Na taj način, veliki broj
stomatologa je napokon mogao da
počne da se bavi svojom osnovnog
Što se tiče funkcionalnih kapaciteta, odnosno stomatologa koji obavljaju svoju praksu, prema podacima
koje poseduje stručna služba komore
uočava se da je u Beogradu broj privatnih stomatologa skoro dvostruko veći od zaposlenih u državnim
ustanovama, u Vojvodini i zapadnoj i
centralnoj Srbiji je skoro podjednak,
dok je u jugoistočnoj srbiji sa KIM,
broj zaposlenih u državnim ustanova začajno veći. Ovi podaci se upravo ažururaju, tako da se nadam da
ćemo po četkom naredne godine
imati definitivne podatke. U svakom
slučaju, postoji trend da stomatologija u Srbiji velikom većinom bude
u privatnom sektoru.
Da li svojim kolegama možete
obećati da će konačno komora iz
faze tipične višegodišnje Srpske
nesloge preći na rešavanje
vitalnih problema koji godinama
čekaju rešenje?
Mada se rukovodstvo komore još
uvek bavi problemima nasleđenim iz
Stanje broja članova Stomatološke komore Srbije
na dan 31.10. 2013. godine je sledeće:
I OGRANAK BEOGRAD :
Broj zaposlenih u privatnoj praksi : ......................................... 1594
Broj zaposlenih u državnim ustanovama : .............................920
II OGRANAK ZA AP VOJVODINA:
Broj zaposlenih u privatnoj praksi: ............................................717
Broj zaposlenih u državnim ustanovama: .............................666
III OGRANAK ZA ZAPADNU I CENTRALNU SRBIJU:
Broj zaposlenih u privatnoj praksi: ............................................777
Broj zaposlenih u državnim ustanovama: .............................766
IV OGRANAK ZA JUGOISTOČNU SRBIJU I KIM:
Broj zaposlenih u državnim ustanovama: ..............................705
Broj zaposlenih u privatnoj praksi: ...........................................428
13
INTERVJU
prošlosti, iskreno se nadam da ćemo
uskoro početi sa rešavanjem aktuelnih problema i okrenuti se budućnosti. Jedan od pokazatelja da smo
na dobrom putu je to što je 29. Novembra u Beogradu održama Skupština SKS, na kojoj su donete određene odluke koje smo bili u zakonskoj
obavezi prema Ministarstvu Zdravlja da obavimo, i što je veoma važno, po prvi put od kako je komora
osnovana, skupština usvojila finasijski izveštaj t.j. plan prihoda i rashoda
SKS do kraja 2013. koji je podneo direktor, a prethodno usvojio Upravni odbor. Zvanični gosti na skupštini bili su državni sekretar u Ministarstvu zdravlja prof. dr. Berislav Vekić
i savetnik za stomatologiju Ministra
prof. Slavice Đukić-Dejnović, dr Vladimir Piščević koji su, između osta-
lih iz ministarstva, neizmerno pomogli da komora počne da funkcioniše.
Da li sa svojim saradnicima
planirate usvajanje plana i
programa koji će u dogledno
vreme dovesti do ostvarenja
položaja stomatologije
i stomatologa približno
organizaciji u razvijenim
zemljama?
Moji planovi vezani su za ostvarenje programa koji sam dao prilikom
izbora za direktora komore. Ali, da bi
se ti planovi ostvarili, neophodna je
i bezrezervna podrška svih stomatologa, jer jedino zajedničkim naporima možemo da uspemo u tome.
Jedan od osnovnih ciljeva je da položaj stomatološke struke i doktora
stomatologije približimo razvijenim
zemljama. Međutim, prema podacima kojima raspolažemo, približno
samo dve trećine doktora stomatologije poseduje e- meil, što smatram
da je premalo. Moramo uticati na to
da stomatolozi mnogo češće posećuju sajt komore, jer je to najbolji i
najefikasniji način da budu obavešteni, ali i da aktivno učestvuju u kreiranju razvoja stomatologije. U prilog tome, upravo se radi na stvaranju novog modernog sajta koji će
biti najsavremenije osmišljen.
Nadam se da su kolege shvatile, a ako još nisu, da će shvatiti, da
je moja jedina namera i iskrena želja da poboljšam, koliko je u mojoj
moći, stanje u stomatologiji, prevashodno zbog naših pacijenata i naravno zbog nas samih.
Trostruko dejstvo!
pasta za usnu sluznicu
Afte
Rane od proteza
Herpes simplex
Zapaljenja desni
Rane nakon vađenja zuba
Rane nakon operativnih
zahvata
Solcoseryl hemodijalizat:
Ubrzava zarastanje rana
Lokalni anestetik (polidokanol):
Brzo oslobađa od bola
(1-3 min) i deluje do 5 sati
Poseban oblik sa
adhezivnom funkcijom:
Stvara zaštitni film
Štiti od iritacija tokom
uzimanja hrane i pića
Predstavništvo MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH
Kumodraška 241b, Beograd, Tel: +381 11 30 99 765, Fax:+381 11 39 85 294
Dostupno kod: Neodent 011 30 89 161, 021 654 6793; Plast-dent 018 230 984
Za bolne rane u ustima
14
Režim izdavanja: bez lekarskog recepta u apotekama.
Solcoseryl pasta za usnu sluznicu: 515-01-7472-10-001, 10.10.2011.
Revizija teksta: VIII 2011. Samo za stručnu javnost
KLINIČKA PRAKSA
Randomizirana klini~ka studija
Procena kliničke efikasnosti dva
samo-nagrizajuća adhezivna
sredstva: jednogodišnja studija
Peumans et al., KU Leuven – BIOMAT
(otprilike jednu nedelju nakon postavljanja, nakon tri i
šest meseci i nakon godinu dana.) Pre započinjanja postupka i prilikom svake kontrole izvršeno je fotografisanje. Kriterijumi prilikom evaluacije bili su procena estetike, funkcije i biološke osobine.
Od ukupno 50 pacijenata, 30 su bile ženskog roda i
20 je bilo muškaraca. Raspon godina je bio imeđu 33 i
75, s prosčnom vrednosti 56. Sedam od njih su bili pušači, dok je 43 bilo ne pušača. Kod 8 od njih je uočen
Cilj studije:
Ispitati kliničku efikasnost samo-nagrizajućeg adhezivnog sredstva OptiBond® XTR koje se primenjuje u dva
koraka i uporediti sa kliničkom
efikasnošću kontrolnog adhezivnog sredstva OptiBond® FL
koji se primenjuje u tri koraka.
Estetske osobine
Oba materijala su korišćeni kod
cervikalnih restauracija Klase V
Sjaj površine: Klinički odlično ili veoma dobro
bez karijesne etiologije odnoPrebojavanje površine: Nijedan
sno erozije/abrazie/abfrakcije.
Optibond
XTR
FL
95.6
91.7
95.9
94.0
Ispitivani proizvodi:
OptiBond XTR (u dva koraka samo-nagrizajući)
OptiBond FL (u tri koraka)
Korišćen kompozitni materijal: Herculite® XRV Ultra™
Marginalno prebojavanje: Nijedan
89.3
86.3
Trajnost boje i translucence: Klinički odlično/veoma dobro/dobro
89.7
85.7
Funkcionalne osobine
Fraktura i retencija:Nijedna
97.6
94.7
Metod:
Četiri kliničara je postavilo 240
restauracija V Klase kod 50 pacijenata. Ukupan broj restauracija sa adhezivom OptiBond
XTR bio je 121, dok je broj sa
OptiBond FL bio 118 (originalni
broj je bio 119, s tim da je jedna restauracija nakon tri meseca izbačne zbog proceduralne greške kliničara). Restauracije su analizirane na početku
Marginalna adaptacija: Klinički odlično/veoma dobro/dobro
96.8
88.6
Pacijentov izgled: Potpuno zadovoljan Estetikom i funkcijom
100.0
86.0
Biološke osbine
Posleoperativna osetljiovst : Nema
97.5
95.7
Ponovno pojavljivanje karijesa/ Erozije/abrazije -Nema
100.0
100.0
Stanje parodontalnih tkiva Klinički odlično/veoma dobro/dobro
100.0
100.0
Stanje gingive oko restauracije Klinički odlično/veoma dobro/dobro
98.4
96.7
OptiBond
TM
XTR
Samo-nagrizaju ći adheziv za
aplikovanje u dva koraka
Jedino adhezivno sredstvo koje u
sebi sadrži i snagu i trajnost adheziva
total-etch tehnologije uz pojednostavljenu tehniku self-etch tehnologije. Univerzalna kompatibilnost omogućava indikacije i upotrebu u svim
direktnim i indirektnim restauracijama. Jednistvena hemijska tehnologija
osnaženog self-etch prajmera i optimiziran adheziv u sistemu dve bočice ostvaruje izuzetnu snagu veze za
gleđ i dentin.
NOVO!
35122 OptiBond XTR pakovanje
1x bočica samo-nagrizajući
prajmer (5ml)
1 x bočica univerzalni
adheziv (5ml)
100 Applicatora
Uputstvo za upotrebu 120 €
Tehničke karakteristike
15
KLINIČKA PRAKSA
početni gingivitis, dok je 42 imalo dobru oralnu higijenu. Zubi koji su restaurirani su bili gornji i donji sekutići, očnjaci, premolari i molari. Inicjalne lezije su uključivale 193 netretirane ne-karijesne lezije, 44 stara ispuna i 3 ispuna sa sekundarnim karijesom.
Jedno-godišnja evaluacija OptiBond XTR i
OptiBond FL
(procenat restauracija kod kojih su nađeni
navedeni kriterijumi)
Optibond XTR
Pre
Restauracija
posle jedne godine
Optibond XTR
Pre
Optibond FL
Restauracija
Optibond FL
posle jedne godine
Rezultati
Zaključak
Nakon godinu dana procenat uspešnosti restauracija sa adhezivom OptiBond XTR bila je 97, 5%,
dok je procenat uspešnosti OptiBond FL bio 94,
8%. Razmatrajući posebne kriterijume evaluacije
nije bilo značajne razlike između oba adhezivna
sistema što se vidi iz tabele.
OptiBond XTR i OptiBond FL se mogu smatrati
zlatnim standardom među adhezivnim sredstvima
i što se tiče kliničke efikasnost ne poseduju značajne razlike. Međutim korišćenjem OptiBond-a XTR
su ostvareni značajni klinički rezultati bez dodatnog
koraka nagrizanja fosfornom kiiselinom.
NOVO!
OptiBond® FL
adheziv za total-etch tehniku aplikovanja
FL = Sa puniocima i svetlosno polimerizovan. To je adhezivni sistem
za dentin/gleđ koji se ponaša i kao adheziv i kao lajner i to sve u jednom materijalu. U sebi sadrži 48% stakla kao punioca i pruža uspostavljanje strukturalne veze. Jednostavan za upotrebu; nije potrebno
mešanje i dovoljna je samo jedna polimerizacija svetlom.
115 €
16
INTERVJU
Rad sa decom je najlep[i
deo stomatologije
Direktor ste Klinike koja zbog
specifičnosti svoje delatnosti ne
može biti profitabilna. Nasuprot
tome, vidljive su svakodnevne
inovacije u smislu
kompletiranja i inoviranja
opreme i radnog prostora.
Kako to postižete?
Tajna uspeha je nasleđe koje su naši
prethodnici ostavili sledećim pokolenjima i nama koji sada radimo na
Klinici. Može se slobodno reći da je
sama zgrada u kojoj se nalazi Klinika sama po sebi specifična imajući
u vidu da pri osnivanju škole u njoj
je bio i dekanat fakulteta i nekako
sve je odavde i počelo. Šalu na stranu, jedino ako ubedite sagovornike
da ste vernik u dečju i preventivnu
stomatologiju, možete biti shvaćeni
sa razumevanjem za svoje potrebe.
Nama je lako jer su svi osetljivi, od
Škole, Grada i Republike, na problematiku dečjeg uzrasta svih pacijenata, klinaca koji su uplašeni, onih sa
posebnim potrebama, obolelih od
retkih i malignih bolesti i onih bez porodica. Kada znate koliko ste potrebni najmlađima nema ponosa, umora i sujete, kucate i molite se da će
vam se vrata otvoriti. Hteo bi da se
zahvalim jos jednom svim ljudima
dobre volje koji su imali razumevanja za naše potrebe i sve ove godine zdušno pomagali Kliniku.
prof.dr Zoran Vulićević,
direktor Klinike za dečiju I
preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Beograd u
i preskočiti da bi prosperitet Klinike
i Ško1le i dalje bio vidljiv. Veliko hvala svim našim učiteljima što su nas
uputili u najlepši deo stomatologije
u rad sa decom i ličnim primerom
pokazali način. Takođe verujem da
će se kontinuitet nastaviti i u genereaciji mlađih kolega jer boravkom
na Klinici taj duh specifičnosti i posebnosti neminovno ulazi u svakog
i ispoljava se kroz privrženost radu
i Klinici. Gušt je dati a ne uzeti, ko
ovo bude pratio biće duhovno bogatiji i sretniji.
Molimo Vas da nam ukratko
obrazložite sadržaj i cilj
projekta koji ste upravo
završili, delimično u saradnji sa
Neodentom.
Želja rukovodstva škole i kolegijuma Klinike bila je da se prilagodimo
i uklopimo u novu eru digitalizacije i informatike. Početkom ove godine promenom Kurikuluma škole
oslobodio se prostor na Klinici gde
smo uz pomoć prijatelja napravili demonstracionu salu za potrebe redovnih studija, poslediplomske nastave
i kontinuirane edukacije. Uspeli smo
da povežemo dve prostorije vizuelno ogromnim staklenim zidom tako
da se u jednoj mogu tretirati nesmetano pacijenti dok se rad može pra-
titi iz učionice sa druge strane staklenog zida i kroz staklo ali i sa dve
kamere koje prikazuju extra i intraoralni rad na pacijentu. Audio sistem
je dvosmerni tako da se u učionici
može čuti svaka izgovorena reč i u
isto vreme pitanja iz učionice se čuju
u demostracionoj sali. Oprema je kao
što ste rekli dobijena od strane Neodenta je najsavremenija za koju smatramo da ce biti standard po odnosu cene i kvaliteta u Srbiji. Kod nas
je na evaluaciji tako da imamo sreću da prvi se uverimo u kvalitet renomiranog proizvođača.
Šta je sledeće?
Želja nam je da još više podignemo nivo stomatološke zaštite na Klinici u ovo teško vreme, da se otvori
i odeljenje za retke bolesti na Klinici uz blagoslov škole i razumevanje
društva gde bi se pratila incidence i
mogućnosti stomatoloških tretmana kod ovih pacijenata. Ovo je veoma aktuelno u celom svetu i mi se
nadamo da ćemo i u ovom segmentu ići u korak sa svetom. Takodje i
ovaj projekat pratiće pomoć naših
prijatelja koja nikada nije izostajala
i zato Vama našim iskrenim partnerima veliko hvala jer bez Vas ni naša
Klinika ni škola ne bi bila to što jeste .
Vaša Klinika je poznata po
legendama koje su obeležile
razvoj Jugoslovenske i Srpske
stomatologije. Da li imate
program za podizanje tima koji
će biti njihova i Vaša dostojna
zamena?
Llično mislim a duboko verujem
da će se i svi zaposleni na Klinici složiti da smo imali velike učitelje. Sa
jedne strane to vam olakšava posao
jer vas ljudi prepoznaju po njihovim
delima i primeru koji su nam davali, dok sa druge strane pred vas postavlja lestvicu koju morate i podići
17
18
Super Cor set
kompozit
4 tube od 4 g
Bond, kiselina i
aplikatori
Adhesor fine + Citodur
15 €
55 €
7,5 €
Spofadent a28
Troslojni zubi
+
Adhesor fine
Prah 80g, tečnost 40g
Cink fosfatni cement
6,5 €
Calxyd
Kalcijum hidroksid u pastii –
2 x 3,5 grama paste
- Direktno ili indirektno prekrivanje pulpe.
- Prekrivanje nakon vitalne ekstirpacije
- Obturacija kanala tokom lečenja gangrene.
Duracryl – akrilat za privremene krune
20 €
7 x 10 g praha boje + 50 g tečnosti
19
3x
tubeXRV
XRV
3 tube
He
rculite 55gg
Herculite
++
Optibond
Op
tibondSolo
Solo
Plus
3
ml
Plus 3 ml
+
XRV herculite tuba 5g
Optibond 3 ml
770
0 €€
Interdentalni kočići KERR
a 500 - 40 €
a1000 - 56 €
50 €
Opti Bond All-in-One
Adheziv VII generacije
Samonagrizajući adheziv 5 ml
Jaka veza preko 30 mPa, duplo jača u
odnosu na druge samonagrizajuće
adhezive.
Kompatibilan sa svim drugim
kompozitnim matrijalima
Nema isparavanja, tercijalni sistem
rastvarača
Sadrži fluoride.
20
Kiselina JAMBO
pak 30 gr
1+1
105 €
120 €
Herculite® Ultra
TM
Univerzalni nanohibridni kompozitni restaurativni materijal
Uključivanje nanopunioca. Rezultat je izuzetna mogućnost poliranja i dugotrajni
sjaj uz prirodni izgled.
Poboljšana estetika. Prirodna opalescencija i fluorescencija definitivnoj restauraciji
daje prirodni životni izgled.
Usavršeno rukovanje i aplikovanje. Ne lepljiv, bez zgrudnjavanja, formula kojom
je omogućeno modelovanje i adaptacija za zubne strukture.
Velika mehanička čvrstoća. Za trajnost i pouzdanost brenda Herculite zaslušna je
dokazana tehnologija. Pouzdana tehnologija koja se bazira na originalnoj Herculite
XRV platformi daje sigurnost.
Herculite XRV Ultra Mini pakovanje
3 x Špric (4g): Enamel A2, A3 i Dentine A2
1 x OptiBond Solo Plus 5ml
1 x Etch Gel (3g)
50 xaplikator kanila
1 + 1 120 €
Vertise™ Flow
65 €
Samo-adhezivni tečni kompozit
Vertise™ Flow značajno pojednostavljuje direktnu restaurativnu proceduru što je posebno važno
za savremenog stomatologa u trci sa vremenom. Navedeno je moguće tako što je u samom
tečnom kompozitu inkorporirano sredstvo za vezivanje (bond) zahvaljujući inovacionoj Kerr-ovoj
adhezivnoj tehnologiji. Naše vođstvo restaurativnoj stomatologiji posebno u oblasti smola je
rezultat decenijskog rada i inovacija uz iskustvo u adhezivnim sredstvima, što se zajedno
udružuje Vertise Flow-u. Univerzalni tečni kompozit preporučen za reparaturu porcelana,
zalivanje jamica i fisura, lajnere kod kaviteta klase I i II, za restauracije kaviteta Klase I i II.
· Samo-adhezivan
·Izuzetne jačine veze za dentin i gleđ
· Jednostavan za rukovanje
· Mala mikropropustljivost
· Odlične mehaničke karakteristike
2 šprica od 2g
65 €
Vertise Flow pakovanje sadrži: 2 šprica x 2 g
četkice za aplikaciju
Cleanic®
od 10 €
Profilaktička Pasta
Perlite tehnologija eliminiše potrebu za tri
vrste paste: grube, srednje i fine. Fantastični
rezultati u samo jednoj aplikaciji.
NOVO ! Cleanic Light
Nova
se-u-jednom profilkatička pasta, bez ukusa, bez veštačkih
Nova sve
dodataka, posebno indikovana kod pacijenata sa alergijama.
Sadržaj 100 g profliktička pasta
Cleanic u tubi sa ukusom mente i fluorom
Najprihvatljiviji ukus za pacijente, klasična
indikaciono područje.
XRV HERCULITE
starter mini kit
3 tube od 3g kompozita
A2 gleđ,A3 gleđ,A3 dentin
Optibond Solo Plus 3 ml,
Xrv kiselinu 3 g
formulacija
i
Jabuka 10 €
Žvakaća guma 10 €
Mint 12.5 €
1+1
75 €
dva kompleta
75 €
21
Ograničene količine !
Turbine
Servisno ulje
F1
25 €
W&H ulje F1
najbezbednija i
najtrajnija zaštita
turbina i nasadnih
instrumenata
svih tipova i
proizvođača
TE-95 RM
TG 98 L Fusion SYNEA
TG 98 LM Fusion SYNEA
TE-98 LED G Alegra
Kuplung
RQ -34 Roto quick
Kolenjak
Plavi WE-56
Plavi WE-56E
Plavi WE-56 A
Plavi WG-56 LT Fusion SYNEA
Plavi WE-56 LED G
Plavi WA-56 LT SYNEA
Zeleni WE-66 E
Zeleni WE-66 A
Zeleni WE-66 LED G
Crveni WE-99 Led G Hiruški WI-75E/KM
Endo WD-73 M
Nasadnik
HE-43 Alegra
HE-43 A
Vazdušni motor
AM -25RM
AM- 25E
AM -25ARM
35€
2 Soflex disk + 1 Soflex tračice za poliranje
22
275 €
510 €
510 €
540 €
190 €
175 €
230 €
380 €
470 €
565 €
610 €
255 €
410 €
660 €
755 €
690 €
450 €
155 €
330 €
270 €
420 €
455 €
15 €
Elite Cord
umreženi konac za
retrakciju gingive
Veličine 000, 00, 0, 1, 2
29.5 €
ZETA PLUS KOMPLET
Zetaplus + Oranwash +Indurent gel
27,5 €
Microtech Plus
Cobalt Chromium
Bracket System
23
NOVI MODELI
Karakteristike
Dve baterije
Punjenje baterije nezavisno od
aparata
Jačina svetla minimum 850 mw/
cm2
LED C
Led lampa
Tri rezima rada – standard,
pulsno, postepeno pojacavanje
(meki start)
Podešavanje vremena
polimerizacija 5s, 10s, 15s, 20 s
Mogućnost sterilizacije
svetlosnog provodnika
170 €
Nastavci za
uklanjanje
kamenca
10-15 €
Dte D1
Aparat za
uklanjanje kamenca
5 nastavaka
150 €
Download

Broj 9 • Januar 2014. BESPLATAN PRIMERAK