Broj 7 • april 2013.
BESPLATAN PRIMERAK
STOMATOLOŠKI STRUČNO - INFORMATIVNI ČASOPIS
NEWS
smile
P r o f e s s i o n a l To o t h W h i t e n i n g
www.neodent.rs
Samoligirajuće bravice
110 €
0,9 €
11 €
Neodent News, interni besplatni magazin • Beograd, Rankeova 4 • Tel. 011 308.91.61,
308.77.46 • Novi Sad, Kosančić Ivana br.2 • Tel: 021.654.67.93 • urednik dr Ivan Nikolić •
sekretar redakcije Nataša Janjić • e-mail: [email protected]
2
Produkcija
Ku ć a š t amp e
stampanje.com
KLINIČKA PRAKSA
Herculite® XRV Ultra™
Angelo Putignan MD, DDS
Full Professor in Restorative
Dentistry
Head of the Operative Dentistry
and Endodontic departments
Polytechnic University of Marche, Ancona, Italy
na slojeva nekorektna.
Korišćenjem Compothixo špatule u navedenom
slučaju je velika pomoć prilikom aplikovanja materijala, izbegava se zarobljavanje mehurića vazduha i prati anatomija zuba što daje kao rezultat
veoma korektnu morfologiju finalne restauracije.
Konačno , poslednji sloj incizalne mase koji se
nanosi popunjava prostor incizalnog dentina i pre-
Vodič za modelovanje u slojevima
Za jednostavno kreiranje nevidljive
restauracije na prednjim zubima
Prikazan je slučaj mlade žene od 25 godina koja je imala traumu zuba 11 i 21 u detinjstvu. Na zubima se vide stari
ispuni koji su abradirani i nekorektne boje. Nakon sprovedenog unutrašnjeg beljenja na zubu 21, definitvno restauriranje je zakazano za tri nedelje, a na zubu 11 urađen je ispun bojom A2.
Zbog velikih dimenzija, odlučeno je da se restauriranje
zuba 11 i 21 obavi u odvojenim seansama kako bi se izbeglo ponavljanje izrade ispuna ili naknadnih korekcija.
Nakon uklanjanja starog ispuna uprkos veličini defekta
nije urađena nadogradnja, jer je smatrano da je očuvana
dovoljna količina gleđi. Preostala gleđ je pripremljena tankim borerom, a zatim izvršeno nagrizanje ortofosfornom kiselinom u trajanju od 15 sekundi dok je za dentin korišćen
Optibond Solo Plus.
Pristupni kavitet je ispunjen dentinskom masom korišćenjem Compothixo špatule kako bi se izbeglo zarobljavanje
mehurića vazduha, palatinalni i proksimalni zidovi su rekonstruisani u jednoj aplikaciji korišćenjem gleđne mase, nakon čega je izvršeno modelovanje u slojevima prema Style
Italiano vodiču. U navedenom slučaju to je podrazumevalo aplikovanje A2 dentinske mase, A2 gleđne mase i veoma tankog sloja incizalne mase koja je nanete preko čitave restauracije.
Dentin je aplikovan u jednom postupku, jer je unutrašnja
morfologija ispitana u prethodnom koraku. Dentin je prekriven gleđnom masom u dva koraka korišćenjem Compothixo
špatule u cilju izbegavanja zarobljavanja vazduha što će ubrzati nakandnu aplikaciju konačnog tankog incizalnog sloja.
Preciznost koja se dobija prihvatanjem preporuka iz Vodiča za modelovanje u slojevima je veoma važna; postoji
veliki broj mogućnosti nijansiranja posebno ako je debljiSlika 1. Inicijalni slučaj. Ispun Klasa IV na zubu 11 i restauracija
na endodontski saniranom zubu 21
Slika 2. Nakon što je urađena restauracija klase IV, pristupilo se
izradi restauracije na zubu 21.
Slika 3. Preparacija zuba 21 nakon uklanjanja starog ispuna
Slika 4. Okluzalni aspekt gde se uočavaju dimanzije restauracije.
3
KLINIČKA PRAKSA
kriva modelovanu gleđ što daje dubinu restauraciji i
povećava translucenciju incizalne ivice.
Korišćenje Herculite XRV Ultra vodiča za modelovanje u slojevima omogućava kliničaru da se koncentriše na detalje bez da vodi računa o nijansiranju i slaganju boja što je nekada jako teško kontrolisati. Na ovaj
način rezultati su predvidljivi i pružaju veliko zadovoljstvo kako pacijentu tako i stomatologu.
Slika 5: Okluzalni aspekt
Slika 6: Nagrizanje ortofosfornom kiselinom
Slika 7. Nagrizanje sprovedeno uz zaštitu susednih zuba
Slika 8. Ispunjavanje pristupnog endodontskog kaviteta
dentinskom masom
Slika 9. Konstrukcija proksimalnog zida, nakon što je kreiran palatinalni zid pomoću voštanog modela
(Mock-up)
Slika 10. Kompletiran palatinalni zid
Slika 11. Aplikacija dentina
Slika 12. Finalni sloj dentina sa incizalnom ivicom.
Slika 13. Aplikacija gleđnog sloja od cervikalnog ka incizalnom delu korišćenjem Compothixo špatule
Slika 14. Dalja aplikacija gleđne mase, gde se uočava efekat postignut korišćenjem Compothixo špatule
Slika 15. Končana situacija nakon aplikovanja gleđne
4
mase, sa ostavljenim dovoljnim prostorom za poslednji incizalni sloj.
Slika 16. A
plikovanje poslednjeg incizalnog sloja, veoma precizno bez nanošenja materijala u višku.
Slika 17. Definisanje detaljne morfologije u incizalnom regionu
Slika 18. D
efinitivna restauracija gde se može uočiti jednostavnost korišćenja vodiča za modelovanje u slojevima
Slika 19. Definitivna restauracija
Slika 20 Definitivan osmeh
Kompozitni materijal
re[enje za svakodnevne potrebe i
stomatologa i pacijenata
Intenzivnim razvojem restaurativnih materijala i tehnika,
stomatološka praksa postaje
sve kompleksnija i zahtevnija
u svim segmentima. Počev od
same pripreme pa do konkretne
Prof. dr Slavoljub realizacije terapijske proceduŽivković re, praktičar se susreće sa mnoStomatološki gim problemima koji mogu znafakultet Beograd čajno uticati na ishod i uspeh
tretmana.
Restaurativna procedura kompozitnim materijalima danas predstavlja vrlo kompleksan terapijski zahvat kome se danas s pravom pridaje veliki značaj u terapiji obolelih zuba. Pravilna restauracija zuba kompozitnim adhezivnim sistemima značajan je faktor kvaliteta i dugotrajnosti ispuna, ali i
osnov za uspostavljanje fiziološki optimalne okluzije, tj. sklada između zuba gornje i donje vilice, potpornih zubnih tkiva, tempormandibularnog zgloba
i neuromišićnog sistema.
Direktne kompozitne restauracije su još uvek značajan terapijski postupak u svakodnevnoj kliničkoj praksi,
pre svega zbog činjenice da su indikacije za primenu
ovih materijala toliko široke pa ih je moguće primeniti
u različitim kliničkim situacijama. Pravilan izbor kompozitnog restaurativnog materijala i odgovarajućeg
adhezivnog sistema, odnosno pravilna i adekvatna realizacija svih faza restaurativne procedure značajni su faktor kvaliteta i
trajnosti direktnih kompozitnih ispuna.
Međutim, kako tržište
danas nudi veliki broj različitih kompozitnih materijala na bazi smola, većini stomatologa to predstavlja veliki problem pri
izboru. Ovaj problem se
naročito uvećava sa pojavom novih materijala i
„strahom“ stomatologa
praktičara da „napuste“
materijale sa kojima već
imaju određeno iskustvo,
Sl.1 ZMACK kompozitni materijal i ZMACK BOND
i da pritom prihvate nešto novo.
ZMACK – kompozitni materijal je novi univerzalni
polimerizujući materijal koji može da reši svakodnevne potrebe praktičara i pacijenata svih uzrasta. Ovaj
kompozitni materijal se može koristiti u različitim indikacijama i podjednako efikasno na frontalnim i zubima bočne regije. Restaurativni ispuni realizovani ovim
materijalom odlikuju se pre svega odličnim estetskim
karakteristikama i visokim sjajem, ali i funkcionalnošću i pouzdanim i trajnim mehaničkim osobinama.
ZMACK – kompozitni materijal je rendgen kontrastan, a specijalno je dizajniran da se „mimetički“, uklapa sa okolnom strukturom. Ova činjenica omogućava da se većina restaurativnih ispuna može realizovati samo sa jednom bojom kompozitnog materijala, iako se u spektru boja mogu naći različite nijanse, ali i dve
opakne boje.
Veza ZMACK kompozitnog materijala za
Sl.2 Restauracija
endodontski lečenog
donjeg centralnog
sekutića:
a) zub posle definitivne
opturacije
b) zub sa kompozitnim
kočićem u
preparisanom kanalu
c) posle restauracije
ZMACK kompozitnim
materijalom
5
Kompozitni materijal
tvrda zubna tkiva se ostvaruje primenom adhezivne
tehnike sa totalnim nagrizanjem. Kondicioniranje gleđi
i dentina kiselinom i aplikacija ZMACK BOND obezbeđuje dobru adhezivnu vezu i perfektnu adaptaciju
Sl.3 a
ne ovog kompozitno-adhezivnog sistema značajno
se smanjuje postoperativna osetljivost zuba i obezbeđuje kvalitetna veza sa smanjenom mogućnošču
za nastanak mikropukotine i oštećenja pulpodentin-
Sl.3 b
materijala uz ivice preparisanog kaviteta.
ZMACK BOND je efikasan u ostvarivanju kvalitetne adhezivne veze i na suvom i na vlažnom dentinu. Ovo vezivno sredstvo je jasno vidljivo na površini zuba i jednostavno za aplikaciju. Posle prime-
skog kompleksa.
Sl.3 Restaurativni ispun druge klase na prvom i drugom
donjem molaru sa desne strane:
• a) pre i
• b) posle restauracije zmack kompozitnim ma-
zmack komplet
6 x tuba 4g
( A2, A3, A3,5, B2, A2-O, A3,5-O)
+ Zmack bond 5 ml
+ Zmack kiselina 3 ml
+ 50 aplikatora
NOVO!
Knjiga „Mašinska
instrumentacija kanala
korena zuba“ autora prof dr
Slavoljuba Živkovića , nudi
praktičarima mogućnost da
upoznaju suštinu mašinske
obrade kanala različitim
setovima NiTi instrumenata i
da kompleksnu endodontsku
terapiju učine bržom,
efikasnijom i sigurnijom.
6
99 € komplet
Tuba 14 €
SPECIJALNA PONUDA KOMPLETNE OPREME
Za otvaranje ordinacije, kompletiranje sa 2. ili 3. radnim mestom
1
NOVO!!!
Paket 1
-
Stomatološki aparat Yoboshi sa dve
terapeutske stolice
- Nasadni instrumenti bez svetla W & H
- Ultrazvučni aparat za uklanjanje kamenca
Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto Tecwell
- Sterilizator
UKUPNO 5.400 €
4
2
Paket 2
- Stomatološki aparat Yoboshi sa dve
terapeutske stolice
- Kombinovani izbor nasadnih instrumentata
- Ultrazvučni aparat za uklanjanje kamenca
Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto Tecwell
- Sterilizator
UKUPNO 6.100 €
5
Paket 4
- Stomatološki komplet A-dec sa terapeutskom
stolicom
- Nasadni instrumenti W & H
- Ultrazvučni aparat za uklanjanje kamenca
Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto Tecwell
- Sterilizator
Paket 5
- Stomatološki komplet A-dec sa terapeutskom
stolicom
- Nasadni instrumenti sa svetlom W & H
- Ultrazvučni aparat za uklanjanje kamenca
Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto Tecwell
- Sterilizator
UKUPNO 10.990 €
UKUPNO 12.490 €
3
Paket 3
-
Stomatološki aparat Yoboshi sa dve
terapeutske stolice
- Nasadni instrumenti sa svetlom W & H
- Ultrazvučni aparat za uklanjanje kamenca
Woodpecker
- LED lampa Woodpecker
- Kompresor za jedno radno mesto Tecwell
- Sterilizator
UKUPNO 7.100 €
Dodatne pogodnosti
-
komplet neophodnih stomatoloških
instrumenata Hlw Nemačka
UKUPNO 790 €
popust od 10 % - za nabavku kompletnog
potrošnog materijala
Cene važe samo za nabavku kompleta, po
dogovoru dozvoljena su minimalna odstupanja
od ponuđenog asortimana.
Za komercijalne i tehničke detalje obratite se
našim menadžerima na terenu ili u sedištu firme
7
Klinička praksa
ESTETSKA REKONSTRUKCIJA
KOMPOZITNIM MATERIJALIMA
Danas materijali u velikom delu
određuju nivo kvaliteta usluge.
Kad govorimo o svakodnevnim
materijalima, prvenstveno mislimo
na kompozite koji su neizostavni deo
naše svakodnevnice.
Autor: Blaženko Crnojević, dr med. dent.
Od pacijenata najčešće čujemo zahteve: želim brzo,
dobro i da nije skupo. Često je teško udovoljiti svim tim
zahtevima, ali tehnologija kojom smo okruženi i koja nam
je na raspolaganju, sve više približava te zahteve realnosti.Ipak, kad govorimo o kompozitnim restauracijama, ne
možemo da govorimo o vrlo dugotrajnim radovima kao
što su to recimo fiksno-protetski.
Prikazaćemo kako je naizgled zahtevnu restauraciju,
koja ima više osnova za jedan protetski pristup, ipak bilo
moguće rešiti na relativno brz, jeftin i na zadovoljstvo
pacijentkinje - u estetskom pogledu - na dobar način.
Pacijentkinja starosti 35 godina želela je finansijski prihvatljivo rešenje za svoju situaciju (sl. 1) u relativno kratkom vremenu.Prisutna je pušačka navika, sa relativno dobrim higijenskim navikama.Prvo smo odstranili tvrde i
mekane zubne naslage (sl. 2) i određena je osnovna boja
(G-aenial ključ boja).
Pristupilo se odstranjivaju svih karioznih naslaga u
radnom području gornjih frontalnih zuba (poz. 13 – 23)
pomoću detektovanja tih naslaga bojom. Predhodno
je uzet otisak palatinalne situcije metodom silikonskog
ključa.Posle odstranjenja starih ispuna i inficiranog dentina, situacija se pokazala relativno zahtevnom, jer se radilo o većim defetkima tvrdih zubnih tkiva koji su zahtevali opsežniju rekonstrukciju u oralno–vestibularnoj dimenziji. Dakle, moralo se pristupiti zbrinjavanju situacije tehnikom slaganja slojeva, gde se situacija ne bi mogla (u estetskom smislu) rešiti samo osnovnim bojama
kompozita, jer bi dobili neprihvatljiv rezultat sa tamnim
prosijavanjima.
Prvo se pristupilo rekonstrukciji vestibularnog dela izgubljenog tkiva (gleđne boje), gde smo se pomogli prethodno izrađenim silikonskim ključem (sl. 3).Nakon što
smo izolovali dublja mesta preparacije (GC Bond LC) (sl.
4), pristupilo se kondicioiranju preostalog tkiva sa vesti8
Sl 1.
Sl 2.
Sl 3.
Sl 4.
Sl 5.
Klinička praksa
bularne strane (sl. 5) jer smo želeli da odmah obezbedimo “dubinu” rada od oralnog prema vestibularnom
smeru, sa predhodno memorisanom palatinalnom situacijom pomoću silikonskog ključa (sl. 6).
Na taj način smo odmah značajno skratili vreme za
adaptaciju okluzije koja sledi posle aplikacije materijala, a i reprodukovali vernu sliku palatinalnog reljefa
interkaninog sektora pre odstranjivanja starih ispuna
i karioznog tkiva. Na taj način zadržali smo i prirodom
funkcionalno oblikovanu anatomiju.
Savremen materijal poput GC G-aenial (sl. 9) nam
je omogućio da postupak slaganja slojeva materijala
u zadatim okvirima (sl. 7. i 8.) ispuni klinički deo posla
zadovoljstvom, kad govorimo o lakoći aplikacije.Naravno, potrebno je bilo prvo odrediti osnovnu boju,
a zatim specijalne boje (opakne–unutrašnje i translucentne - spoljašnje). Slaganjem boja (sad od cervikalno prema incizalno) težilo se postizanju što prirodnijeg izgleda koji bi se uklopio u izgled preostalih zuba,
kako gornje, tako i donje vilice.
Sl 6.
Sl 7.
Već posle prvog tretmana pacijentkinja je bila vrlo
zadovoljna izgledom postignute forme i bojom zuba
(sl. 10) ali za definitivni rezultat trebalo je zakazati sledeću posetu u kojoj je dorađena površinska anatomija,
vrlo malim dodavanjima specijalnih boja postignut još
prirodniji izgled i “dubina” i trodimenzionalnost boje .
Posle aplikacije koferdama, zubi su u više navrata
premazani mat-monohromatskim premazom (sl. 11),
koji je istakao postojeću strukturu i teksturu vestibularnih površina, finom doradom brusnim sredstvima
postigao se prirodniji izgled koji svojom reflektujućom
strukturom stvara utisak prirodne refleksije (sl. 12 ).
Za poliranje treba odvojiti dovoljno vremena, pa je
pacijentkinja zakazana još jednom, kako bi pod povećanjem (x 12,5) svaki detalj bio razrađen i svi eventualni propusti bili uočeni i otklonjeni .
Sama pasta za poliranje (GC Diapolisher Paste) je
inače primenjiva i na kompozitu i na keramici i pravilnom primenom daje izvrsne rezultate (manji broj
obrtaja uz primenu mekanih gumica te blagog pritiska na lokaciji primene).U pasti je fino raspoređeno
nano sadržaj (usitnjene nano keramičke čestice, silitol
i mint-flavor) koje vrlo efektno poliraju površinu kompozita i keramike.
Na dnevnom svetlu, taj je trud bio mnogo vidljiviji nego pod reflektorom (sl.13), a pacijentkinja je konačan izgled njenog novog osmeha pozdravila odobravanjem (sl. 14).
Sl 8.
Sl 9.
Sl 10.
9
Klinička praksa
Refleksiju svetla iz dubljih slojeva kompozita nazivamo
difuzno odbijanje, a ono određuje ton, hromu i translucenciju, dok kvalitet sjaja (biserni efekat) koji postižemo
površinskom obradom nazivamo efektom odbijanja od
ogledala. Boja zavisi o tri faktora: čista boja (ton), zasićenost boje (hroma) i svetlina boje (vrednost), ali je takođe važna i translucencija (osobina koja omogućava prolaz svetla – ali samo difuzno).Unutrašnje strukture zuba
(npr. gleđni kristali, spoj dentina i gleđi i dentinski kanalići) prelamaju i odbijaju svetlo.Određene talasne dužine se apsorbuju, dok se preostalo svetlo sa informacijom
o tonu, hromi i vrednosti boje difuzno odbija.Tako gleđ
(uglavnom apatitni kristali) omogućava prolaz svetla bez
većeg prelamanja, dok dentin ima složeniju strukturu hidroksilapatitnih kristala i kolagena, te prelama svetlo u
svim smerovima - difuzno .
Kompozit bi trebalo da ima takve ili slične osobine da
bi omogućio postizanje savršene usklađenosti sa okolnim zubnim tkivom.GC G-aenial sadrži predpolimerizovane punioce koji omogućavaju korisnu rendgensku vidljivost zadržavajući savršenu estetiku. Isti ti predpolimerizovani punioci (stroncijum i lantanoid fluorid) doprinose
niskom nivou kontrakcije pri polimerizaciji.G-aenial Anterior (postoji i verzija posterior za ispune u transkaninoj
regiji ), ima najviše prelamanje svetlosti među konkurentnim materijalima, pa se zato mogu postići kameleon efekti i time “nevidljivi” ispuni samo sa jednom bojom.
Modul elastičnosti i otpornost na pucanje (mera krutosti materijala - Jungov modul) ne sme biti previsok,
tako da sile žvakanja budu amortizovane od strane samog materijala. Ispitivanjima se pokazalo da GC G-aenial Anterior spada u najsavitljivije materijale među dentalnim kompozitima.
Dokazano je da je naprezanje pri kontrahovanju pri
polimerizaciji kod materijala GC G-aenial među najnižim
među konkurentnim proizvodima.Samo trošenje je slično kao kod nano-hibridnih kompozita.
Sl 11.
Sl 12.
Sl 13.
ZAKLJUČAK:
Iz ovih nekoliko podataka i iz prikaza slučaja
može se zaključiti (a i lična je preporuka) da je
tzv. zamućenje materijala GC G-aenial toliko
slično ljudskom dentinu da se može postići
estetski rezultat sličan prirodnim zubima kod
direktnih kompozitnih ispuna (restauracija)
sa puno više lakoće i u kraćem vremenskom
periodu, nego sa zahtevnijim materijalima.
Literatura:lista dostupna Redakciji.
10
Sl 14.
GC G-aenial Anterior
G-aenial Anterior je material izbora
ako tražite restauraavni materijal koji
će zadovoljii estetska očekivanja
svih pacijenata.Budući da se radi o
kompozitu koji omogućava lepe i prirodne
visoko-sjajne ispune i vrlo je jednostavan
za korišćenje, pogodan je za svakodnevnu
upotrebu.
G-aenial Anterior takođe pruža duže radno
vreme, pa može slobodno da se oblikuje
i obrađuje za lako posszanje idealnog
anatomskog oblika i esteeke.
www.gceurope.com
GC Restorative Dentistry Guides
11
PITALI STE EKSPERTA
O TERAPIJI IZBELJIVANJA ZUBA
1. „ Na koje se sve načine mogu
svojim pacijentima izbeliti zube ?“
Glavna podela izbeljivanja je na ambulantno i„kućno“ izbeljivanje zuba. Ambulantno izbeljivanje zuba se izvodi od strane stomatologa u ordinacijskim uslovima dok je „kućna“ tehnika izbeljivanja nadgledana od strane stomatologa
ali njen nejveći deo izvodi sam pacijent. Za izvođenje
ambulantne tehnike izbeljivanja uglavnom se primenjuju gelovi čiju aktivnu supstancu čini vodonik peroksid u koncentracijama od 10-25%. Za izvođenje
„kućne“ tehnike izbeljivanja uglavnom se koriste gelovi čiju aktivnu supstancu čini karbamid peroksid u
koncentracijama od 10-45%.
Mr. sci dr Tatjana
Savić Stanković
4. „Zašto ne dobijem uvek zadovoljavajući
rezultat?“
Na dobijanje nezadovoljavajućeg rezultata može
uticati više faktora: pogrešna primena tehnike izbeljivanja, ne poštovanje svih koraka pripreme pre terapije, loš materijal, primena tehnike beljenja koja neodgovara postavljenoj dijagnozi prebojenosti (npr. tetraciklinska prebojenost).
2. „Do koje granice treba obrezati trej u
primeni „kućne“ tehnike beljenja?“
Ne postoji usaglašen stav Američkih i Evropskih autora u vezi granice treja. Američki autori smatraju da
se trej može slobodno „pustiti“ 4-5mm preko gingivalne granice zuba čime se obezbeđuje bolji efekat
izbeljivanja jer izostaje ispiranje gela od strane pljuvačke, dok se Evropski autori zalažu da granica treja
bude na samoj gingivalnoj granici kako bi se kontakt
gel-gingiva sveo na minimum. Kompromisno rešenje
bi moglo biti „puštanje“ ivice treja 4-5mm preko gingive ukoliko se primenjuje gej na bazi karbamid peroksida nižih koncentracija (10-16%) a njegovo isecanje do same granice za više koncentracije (>16%).
3. „Kakvi su to novi preparati bez peroksida?“
Čini se da preparati bez peroksida predstavljaju novu
tendencu u domenu gelova za izbeljivanje zuba. Radi
se o gelovima čiju aktivnu supstancu čini natrijum bikarbonat uz dodatak natrijum fluorida, aloe vere, nara,
kamilice i nane. Međutim, njihova primena još nije„zaživela“ u stomatološkim ordinacijama već se više primenjuju po raznim salonima koji pružaju kozmetičke
usluge čime se opravdanost njihove primene stavlja
pod dalje razmatranje.
12
HOME WHITENING
Karbamid peroksid
( Pakovanje 5 špriceva od 3 ml + 2 x folije + pasta za pranje zuba)
10 %
16 %
22 %
29 €
Klinička studija primene Vertise™ Flow
Restauracija Klase II: pra}enje nakon 24 meseca
Cilj studije:
Tradicionalni tečni kompoziti zahtevaju primenu posebnog sistema za vezivanje.
Međutim tokom 2010 godine Kerr je uveo na tržište Vertise™ Flow, samo-adhezivni
tečni kompozit koji u sebi sadrži dokazanu OptiBond™ adhezivnu tehnologiju i iz tog
razloga ne zahteva posebno sredstvo za vezivanje, čime je znatno pojednostavljena Vichi A, Goracci C,
procedura postavljanja direktnih restauracija. Kompoziti velike viskoznosti, takođe po- Ferrari M
zantiji kao „body kompoziti imaju tendenciju mobilnosti tokom polimerizacije, što do- University of Siena, Siena, Italy
vodi do generisanja napona unutar njih.
Upotreba nekog manje rigiduracije u obe kombinacije ocenjenog materijala (na pr tečnih komne su ocenom Alfa za pojavu sepozita) kao lajnera ispod osnovkundarnog karijesa. Analiza marginog restaurativnog materijala prunalne diskoloracije i integriteta je
ža veću elastičnost, i prema tome
prikazala da 28 restauracija u grupi
funkcioniše kao amortizer napoVertise Flow ima ocenu Alfa, dok
na kojim se ublažuju naponi usled
je 5 prikazalo minimalnu prebojepolimerizacije koji se indukuju u
nost i defekt marginalnog integriteta i dobilo ocenu Bravo, dok je
strukturama zuba. Takođe, mala
4 dobilo ocenu Čarli. U kontrolnoj
viskoznost koja postoji kod tečgrupi pri analizi navedenih paranih kompozita omogućava i bometara 32 je ocenjeno Alfa, a 5 je
lju adaptaciju uz zidove kaviteta.
Vertise Flow se može koristiti i kao
dobilo ocenu Bravo. Za održavasamostalni materijal u restaurativnje proksimalnih kontakta, u grupi
nim procedurama ili kao lajner. Cilj
Vertise Flow-a 32 je dobilo ocenu
zajedno sa Filtek Supreme XT ispusprovedene studije je bio da se na- ni su postavljani u usta pacijentima Alfa, 2 su dobili ocenu Bravo i jedan
kon 24 meseca sprovede evaluacija prema uputstvu proizvođača. Ispu- je ispun dobio ocenu Čarli. U konkliničkih rezultata upotrebe Vertise ni su analizirani kao što je navede- trolnoj grupi 35 je dobilo ocenu Alfa,
Flow-a kao lajnera kod kompozitnih no: posle prvog dana, jedne nede- 2 je imalo ocenu Bravo. Za parameispuna Klase II i uporedi sa rezultati- lje, jednog meseca, tri meseca, 6 me- tre retencija i fraktura ocene su bile
ma upotrebe drugog samo-nagriza- seci, 12 meseci i 24 meseca. Kriteri- Alfa za 34 ispuna, Bravo za 1 ispun
jućeg adheziva i tečnog kompozita. jumi za evaluaciju su bili sledeći: po- i Čarli za dva ispuna u grupi Vertise
sleoperativna osetljivost, marginalna Flow-a, dok su u kontrolnoj grupi 37
Proizvodi koji su analizirani:
ispuna imala ocenu Alfa.
Vertise Flow samo-adhezivni tečni prebojenost i integritet, sekundarkompozit zajedno sa Herculite® XRV ni karijes, vitalitet, održavanje prok- Zaključak:
Ultra™ kompozitnim materijalom, i simalnih kontakata, retencija ispuna,
Tokom perioda od 24 meseca, sve
Adper Easy Bond samo-nagrizajući fraktura, kojima su dodeljene ocene evaluirane restauracije u obe grupe
adheziv zajedno sa Filtek Supreme Alfa, Bravo i Čarli (gde Alfa predstav- i Vertise Flow zajedno sa Herculite®
XT tečnim kompozitom (kao kontrol- lja najviši nivo ocenjivanja)
XRV Ultra™ i Adper Easy Bond zajednom grupom)
no sa Filtek Supreme XT su ostale na
Rezultati:
Ni kod jedne restauracije u bilo aplikovanom mestu, u prihvatljivom
Metod:
stanju bez uočene posle-operativne
Za svaku kombinaciju materija- kojoj kombinaciji nije uočena posle osetljivosti.
la Vertise Flow zajedno sa Herculi- operativna osetljivost tokom bilo koje
te® XRV Ultra™ i Adper Easy Bond posete. Nakon 24 meseca, sve resta-
AKCIJA
Xrv Ultra Mini kit
+
Vertis spric 2 g
65 €
13
NOVO !!!
Cleanic Light
®
Slika 1:
Čestice Perlita pre
aplikacije
Slika 2:
Čestice Perlita nakon
15 sekundi
Slika 1: Čestice Perlita pre aplikacije
Nova pasta Cleanic® Light bez dodatka ukusa i bez veštačkih pigmenata. Jednostavnost prirode je iskorišćena i dobijena nova profilaktička
pasta bez ukusa, specijalno dizajnirana za pacijente sklone alergijama.
Kerr-ovo znanje i kliničko iskustvo
u preventivi i dentalnoj higijeni koje
traje već 20 godina, iskorišćeno je za
razvoj i lansiranje naše nove profilaktičke paste: Cleanic® Light.
Cleanic® Light je nova sve-u-jed-
nom profilaktička pasta, bez dodatnih ukusa i bez veštačkih pigmenata, posebno dizajnirana za pacijente sklone alergijama kao i za pacijente koji više vole svežinu u ustima bez posebnih ukusa.
Cleanic® Light poseduje prednosti
naše široko rasprostranjene platforme Perlite tehnologije što čini profilaktičku pastu jedinstvenom. Perlite
podrazumeva integrisane sastojke
u pasti kao što su vulkansko staklo
– čije su čestice ravnog oblika. Inicijalno pasta deluje kao abraziv i čisti površinu zuba. Nekoliko sekundi
kasnije pod dejstvom pritiska čestice Perlita pucaju i njihove ivice postaju zaobljene (Slika1,2). Tada pasta postaje pasta za poliranje odnosno 7 sekundi nakon početka primene. Brza promena Cleanic® čestica
smanjuje rizik od nastajanja velike
abrazije tvrdih zunih tkiva (prosečna vrednost RDA je 27)
Cleanic® pasta postoji i u
nekoliko ukusa (Klasični
mint sa fluioridom, Bez
mentola Zelena jabuka
i žvakaća guma) kao i u
nekoliko vrsta pakovanja
(bočica, jednodozno
pakovanje i tubice)
akcija
+3x
15 €
14
NAJVEĆI DENTAL HEPENING U SVETU
...I BIO JE VA[AR...
Komentar jednog posetioca: Posle 30 godina ,koliko posećujem IDS,
prvi put nije prikazana ni jedna suštinska inovacija, iako je predstavljen
najveći broj izlagača do sada. Zašto?!
15
INTERVJU
Klinika za stomatologiju Vojvodine
Molimo
Vas da nam
ukratko
prezentirate
najvaznije
podatke iz
Lične karte
Klinike:
- Klinika za
prof.dr Dubravka
Marković direktor stomatologiju
Vojvodine osnoklinike za stomavano je 1978.
tologiju Vojvodine
godine, kao
ustanova sa tri
delatnosti- zdravstvenom, nastavnom i naučnom
- Danas je klinika samostalna zdravstvena ustanova za obavljanje primarne,
sekundarne, a prvenstveno tercijalne
zdravstvene delatnosti, sve to na 2000
m2 čistog i lepo uredjenog prostora.
- Opremljeni smo sa 40 stomatološ-
kih radnih kompleta u šest organizacionih jedinica prema specijalnostima, sa
zubnom tehnikom, kabinetom za implantologiju i kabinetom za pacijente
sa krvno prenosivim bolestima. Takođe na Klinici se pružaju usluge deci i
osobama sa posebnim potrebama u
smislu stomatoloških usluga u opštoj
anesteziji. Imamo 70 radnika od čega
su 29 lekari različitih specijalnosti.
Tokom godine, prisutno je preko
250 studenata, 20-30 specijalizanata i
oko 15 mladih kolega na doktorskim
studijama.
Kako biste opisali svoj doprinos
I ulogu u razvoju stomatološke
delatnosti?
Zadatak Klinike je da bude stožer
savremene stomatološke prakse u Vojvodini.
Primenjujemo savremene metode
rada i pored svih materijalnih ograničenja koristimo najkvalitetnije materijale i uređaje za rad. Na Klinici se radi
fiksna ortodoncija, bezmetalna keramika, implanti, primenjujemo adicione silikone, glas jonomer i kompozitne cemente, mašinsku obradu kanala
korena, koristimo meki i tvrdi laser itd.
Pacijenti se zakazuju, a hitni slucajevi
se primaju neposredno nakon javljanja.
Planovi za buducnost?
Planiramo uvodjenje novih tehnologija kao sto je CAD CAM, 3D cone
beam aparat, komjuterski vodjenu implantologiju, sa željom da kvalitetne
estetske stomatološke intervencije
postanu deo svakodnevice.
Na osnovu dobrih iskustava, plan je
da se na dalje ostvaruje i proširi saradnja
sa istoimenim ustanovama iz regiona.
Stomatološki fakultet Beograd DONACIJA
STUDENTI ZA STUDENTE
“Nevidljiva unutrašnja lepota” naziv je neobičnog nagradnog takmičenja studenata završnih godina Stomatološkog fakulteta u Beogradu.Na Klinici za bolesti zuba
oni će, uz stručnu pomoć svojih profesora, besplatno
popravljati zube svojim vršnjacima, ali i zainteresovanim kolegama sa drugih fakulteta Beogradskog univerziteta.Materijal za rad obezbeđen je zahvaljujući saradnji beogradskog Stomatološkog fakulteta sa renomiranom dentalnom firmom GC Europe.Budući doktori stomatologije imaće priliku da koriste poslednju genera-
16
ciju kompozitnih i dentin-adhezivnih materijala iz “porodice” GC G-aenial, kao i najsavremeniji materijal za ispune u bočnoj regiji, GC Equia.Deset autora najuspešnijih restauracija, po oceni žirija, biće nagrađeni vrednim nagradama kompanije GC Europe.
Razmislite o zameni reflektora na va{em aparatu
LED DENTAL REFLEKTOR
KOMPLETNA ZAMENA
REFLEKTOR
SA 4 SIJALICE
REFLEKTOR
SA 6 SIJALICA
390 €
440 €
PRVI KLIJENT - Specijalistička stomatološka ordinacija AB. Dr Idrizović , Novi Sad
nOVO
DENTALNI BEZULJNI KOMPRESORI
SA TANKOM ZA[TI]ENIM OD KOROZIJE
Kompresor za 1-2
radna mesta
550 €
Kompresor za 2-3
radna mesta
750 €
Kompresor za
2-3 radna mesta
sa pripremom I
dezinfekcijom
vazduha
( model KaVo) 980 €
17
5,6 €
-10%
Karbidni boreri za upotrebu u
endodonciji
Okrugli karbidni boreri za
primenu u endodonciji prilikom
trepanacije zuba.
Mali prečnik omogućava pristup
kanalu korena čak i kod veoma
gracilnih prednjih zuba za
njihovo adekvatno lociranje,
otvaranje i ekstendiranje.
omogućen bez zaklanjanja
vidnog polja posebno kada se
koristi endodontski mikroskop.
Geometrija sečenja je posebno
definisana kako bi uklanjanje
tvrdih zubnih tkiva bilo
jednostavnije i prijatnije.
Postoje u tri veličine, što Vam
omogućava pravi izbor u svakoj
situaciji.
Dugačak radni deo je kreiran
tako da je pristup kanalu korena
FKG Dentaire SA, Švajcarska kompanija koja je
počela sa radom 1931.
god. Nalazi se u srcu ,, Doline satova“ ,zemlji mikrotehnologije i kolevki proizvodnje satova.
U ponudi FKG je sve za
bezbedan i siguran rad u
endodonciji.
• Ručni proširivači
– K-files, Reamers,
Hedstrom
• Mašinski proširivači
– RaCe sistem
18
• Ekstirpatori
• Lentule
• Instrumenti za
dezobturaciju
19
20
21
22
23
Best in 3D
PaX- Flex3D
Montaža u Subotici
USKORO
OTVARANJE !
dr Pantelić
065/540 40 80
NOV UREĐAJ U RADU / ORTO DENT 3D digital / Beograd, Blagoja Parovića 25, 011/ 254 30 87 ; 065/8 400 550
Dizajniran za uspeh
Dostići vaše
potencijale
Download

klinička praksa