KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax
018 453-6736
e-mail: [email protected]
CLINIC OF STOMATOLOGY NIS
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: [email protected]
NARUČILAC : Klinika za stomatologiju Niš
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
Niš
Pib : 100621196, mbr. 17215426
Del. br. 40/74-2
14.02.2014. godine
U skladu sa članom 63. stav 5. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik RS „
br. 124/12) , naručilac Klinika za stomatologiju Niš, na postavljena pitanja za pojašnjenje po
javnoj nabavci u postupku mele vrednosti po pozivu br. 40- 39 /2014 od 04.02.2014.godine,
objavljuje
izmenu i dopunu Konkursne dokumetnaicje
za javnu nabavku male vrednosti 3/2014
Na osnovu dostavljenih zahteva potencijalnih ponudjača za dodatnim pojašnjenjem,
Komisija za jnmv 3/2014 dopunjuje obrazac broj 2 strana 14 Konkursne dokumentacije.
Navedenim stavkama specifikacije ponude dodaju se :
„ – zastupanje po ročištu
- sastavljanje pravnih lekova „
U ukupnu ponudjenu cenu ulazi i zbir ove dve usluge.
Shodno tome produžava se rok za podnošenje ponuda i menja datum javnog otvaranja
ponuda.
Ponudjači su u obavezi da svoju ponudu dostave najkasnije 24.02.2014.godine
Javno otvaranje ponuda obaviće se u Nišu 24.02.2014.godine u prostorijama Klinike za
stomatologiju Niš.
Izmenjen i dopunjen obrazac broj 2 „ Specifikacija za usluge pravnog zastupanja JNMB
3/2014 je sastavni deo izmene i dopune
Komisija za jnmv 3/2014
KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax
018 453-6736
e-mail: [email protected]
CLINIC OF STOMATOLOGY NIS
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: [email protected]
КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ
Бул.Др Зорана Ђинђића 52 Ниш
0БРАЗАЦ БРОЈ:2
СПЕЦИФИКАЦИЈА
За услуге правног заступања
ЈНМВ 03/14
Назив и седиште понуђача:
Адреса понуђача:
Контакт особа:
Телефон:
Датум састављања понуде:
Опција понуде:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде
- тужба,
- предлог за извршење,
- приговор,
- одговор на тужбу
- заступање по рочишту
- састављање правних лекова
- остали припремни поднесци
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________________
УКУПНО
Датум и место:
МП
ПОНУЂАЧ/
_______________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
Напомена:
-Понуду сачинити према спецификацији која су предмет јавне набавке, која
чини саставни део конкурсне документације
-Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца.
-Понуда са варијантама није дозвољена
Download

produženje roka i dopuna konkursne dokumnetacije jnmb 3